The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by one-janthakan, 2021-04-07 06:18:02

Best-Practiceชะลอม2

Best-Practiceชะลอม2

จกั สานชะลอมปน่ิ โต
กศน.ตำบลไรห่ ลกั ทอง

ความเปน็ มา
อำเภอพนัสนิคม เป็นชุมชนเก่าแก่กว่าพันปี มีชื่อเสียงด้านเคร่ืองจักสานซ่ึงเป็นภูมิปัญญาโบราณ

ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ แถมเป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานสำคัญของ
ประเทศ ในสมัยก่อนส่วนใหญ่ชาวบ้านจะสานเครื่องใช้ในครัวเรือนและเคร่ืองมือในการจับสัตว์น้ำ ไว้ใช้ใน
ครัวเรือนของตนเอง ยามว่างเวน้ จากการทำนา นับว่าเป็นความรู้ความสามารถที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ
ควบคู่กับอาชีพการทำนา แต่เดิมเครื่องจักสานทำเพียงเพื่อใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น แต่ต่อมาก็เพื่อการ
แลกเปล่ียนกับสนิ ค้าตัวอ่ืน เช่น ข้าว ในรปู แบบธรรมดาที่เคยใช้กนั มา และเน่ืองจากชุมชนน้ีอยู่ใกล้ตลาด จึง
มีการนำผลผลิตในครัวเรือนออกมาสู่ระบบการซื้อขาย จนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปประมาณ 10 ปีให้หลังได้มี
การพฒั นาฝีมอื และรปู แบบขนึ้ ตามลำดับ จึงทำให้มีเคร่ืองจกั สานที่แปลกตา สวยงาม และประโยชน์ในการใช้
สอยท่แี ตกต่างไปจากเดมิ อีกมาก

กศน.ตำบลไรห่ ลักทอง ได้เข้าไปสง่ เสริมอาชีพให้กับกลุม่ จักสาน ซึ่งในตอนนนั้ นางสนม สมงาม
ปราชญ์ด้านจกั สานไมไ้ ผ่ของตำบลไร่หลักทอง เป็นปราชญ์ชาวบา้ นและเป็นวทิ ยากรให้ความรู้ โดย กศน.
ตำบลไร่หลักทองเข้าไปจัดกจิ กรรมโครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชนวชิ าการทำจักสานเพื่อสร้างอาชีพ ให้แก่
ประชาชนในชมุ ชน ทำใหเ้ กดิ กลมุ่ การจักสานทีเ่ พ่มิ ขน้ึ และเปน็ กุล่มท่ีเขม้ แขง็

นอกจากนน้ั กศน.อำเภอพนัสนิคม ยงั ได้นำวิทยากร เขา้ รว่ มอบรมเพื่อพัฒนาความร้ดู ้าน
จกั สานการออกแบบและเพิ่มเติมความร้ใู หม่ๆรวมท้ังการนำบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านน้ีและการหารูปแบบและ
ลายจากท่ีอื่นมาปรับปรุงและพัฒนาฝีมือของชาวบ้านให้มีความรู้กว้างขวางข้ึน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
เครอ่ื งจกั สานใหเ้ ปน็ ที่นิยมของผูซ้ ้อื อีกทง้ั นำคณะศกึ ษาดงู าน เขา้ ไปศึกษาดงู านด้านการจักสาน

ณ ศนู ยข์ ยายงานจกั สานไมไ้ ผ่บา้ นนากลาง หม่ทู ่ี 7 ตำบลไรห่ ลกั ทอง อำเภอพนสั นคิ ม จงั หวัดชลบรุ ี
ที่แห่งน้ีด้วย ทำให้เป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่วไปเพิ่มมากข้ึนหลังจาก นางสนม สมงาม ได้เสียชีวิตลงนั้น
ลูกหลานในรนุ่ ตอ่ มาจึงไดส้ บื ทอดภูมิปัญญาการจกั สานไม้ไผ่ โดยนายสนั ติ หมวกสปี าน ผูเ้ ป็นบุตรเขย ได้สืบ
ทอดวิชาความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินต่อมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กศน.อำเภอพนัสนิคม ในการอบรมให้
ความรู้ ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนกศน.ตำบลไร่หลักทอง ทำให้มีการพัฒนาตนเอง
สามารถสร้างFanpageเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และขายสินค้าประชาสัมพันธ์และขายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ เช่น Facebook, FanpageOOCC กศน.อำเภอพนัสนิคมเกิดเครือข่ายในการกระจายสินค้าเพิ่ม
มากข้ึนและได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน ทั้งยังเป็นวิทยากรสอนด้านจักสานให้กับตำบล
อ่นื ๆในพ้ืนที่อำเภอพนสั นิคมอีกดว้ ย

ป่ินโต 1 ชน้ั / ป่นิ โต 2 ชั้น

ลกั ษณะเด่น
จกั สานชะลอมป่นิ โต เป็นวสั ดุจากธรรมชาติ ทำจากไม้ไผ่ ทำให้มีความทนทานแขง็ แรง มสี ีสนั และ

คณุ ลกั ษณะมคี วามเป็นธรรมชาติ ท้ังน้ยี งั ได้อนุรกั ษ์ สืบสานภูมปิ ญั ญาท้องถ่ินทีม่ มี าช้านาน ให้อยคู่ ู่กบั
สงั คมไทย ซ่ึงรูปลักษณ์ของผลติ ภณั ฑ์ มคี วามแปลกใหมน่ า่ สนใจ สามารถใชป้ ระโยชน์ได้หลากหลาย
เช่น นำไปเป็นของฝาก หรอื ของขวญั ในเทศกาลงานต่างๆ นำไปใช้ใสส่ ิ่งของแทนพลาสติก สามารถลดปญั หา
ภาวะโลกรอ้ นได้ หรือนำไประดับตกแต่งตามใจชอบ จักสานชะลอมป่นิ โตมีหลายรูปแบบ ท้ังทรงกลม
ทรงส่เี หลยี่ ม มีลวดลายท่เี ป็นเอกลักษณ์ เชน่ ลายชะลอม และ ลายดอกพิกุล นอกจากนั้นยังไดพ้ ฒั นาสนิ ค้า
ให้ดูแปลกใหมส่ วยเพิ่มมากขึ้น โดยการย้อมสีไมไ้ ผ่ ก่อนนำมาจักสาน เพื่อเพิม่ มลู ค่าใหก้ ับสินค้า อีกดว้ ย

ชะลอมป่ินโตลายชะลอม ทรงกลม

ชะลอมปน่ิ โตลายเฉลว ทรงสี่เหล่ยี ม

การเกบ็ รักษา
ควรเกบ็ ในที่ร่ม หลีกเลยี่ งการโดนนำ้ หรอื ทีอ่ ับชื้น เพือ่ รักษาอายกุ ารใชง้ านของจกั สานชะลอมปนิ่ โต

การตลาด
จกั สานชะลอมป่นิ โต นำออกจำหนา่ ยตามตลาดและบธู แสดงสนิ ค้าในงานเทศกาลต่างๆ และผลิต

ออกจำหนา่ ยตามออเดอร์ที่สัง่ ในรูปแบบการขายออนไลน์ ราคามตี ั้งแต่ใบละ 150 – 300 บาท ตามขนาด
และรปู ทรงซ่ึงเปน็ สินค้าท่ีนิยมนำไปใสผ่ ลิตภณั ฑ์เป็นของฝากตามเทศกาลตา่ ง ๆ และใสข่ องทำบุญถวายพระ
มียอดขายต่อเดือน เฉล่ยี เดือนละ 20,000 บาท วทิ ยากรได้รับออเดอร์ผา่ นช่องทางออนไลน์ และยงั ได้
กระจายงานกระจายให้กับคนในชมุ ชน ได้มีรายไดเ้ พิ่มเติม

ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภณั ฑ์

1) Facebook:https://www.facebook.com/sunti.muakseepan
2) ID line : 086-8324420
3) Instagram:sunti.muakseepan
4)Phone : 086-8324420


Click to View FlipBook Version
Previous Book
จรรยาบรรณ 2.5 (ฉบับปรับปรุงเมื่อเดือนเมษายน 2
Next Book
Buku program PIBG SKAA 2021