The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ชวนรู้จัก วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ในรูปแบบ E-BOOk
โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา
พระพุทธศาสนา (ส32102)
จัดทำโดยนักเรียนชั้น ม.4/8
ปีการศึกษา 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ahhihihi1997, 2022-09-05 08:31:48

ชวนรู้จัก วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ชวนรู้จัก วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ในรูปแบบ E-BOOk
โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา
พระพุทธศาสนา (ส32102)
จัดทำโดยนักเรียนชั้น ม.4/8
ปีการศึกษา 2565

Keywords: โครงงาน,วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา,พระพุทธศาสนา,ปีการศึกษา 2565,ศีกษา

NNEEWW22002222

ชวนรู้จัก

วันสำคัญทาง
พระพุ ทธศาสนา

ในรูบแบบ โ ค ร ง ง า น นี้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง วิ ช า
E-BOOk พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ( ส 3 2 1 0 2 )
จั ด ทำ โ ด ย นั ก เ รี ย น ชั้ น ม . 4 / 8
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 5สารบัญ 1-4
5-8
วัน ธ ร ร ม ม ะ ส ว น ะ 9 - 11
วัน วิส า ข บู ช า 12 - 15
วัน อัฏ ฐ มี บู ช า
วัน อ า ส า ฬ ห บู ช า 16
ร า ย ชื่ อ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม 17 - 20
ภาคผนวก

วั1 ะ

นธรรมมะสวน

วัน พ ร ะ วัน ธ ร ร ม ส ว น ะ ห รือ วัน อุโ บ ส ถ

ห ม า ย ถึ ง วั น ป ร ะ ชุ ม ข อ ง พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น เ พื่ อ
ป ฏิ บั ติกิ จ ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ป ร ะ จำ สั ป ด า ห์ อั น ไ ด้แ ก่ วั น ถื อ ศี ล ฟั ง ธ ร ร ม

ธ ร ร ม ส ว น ะ ห ม า ย ถึ ง ก า ร ฟั ง ธ ร ร ม

วั น ที่ มี กำ ห น ด ต า ม ป ฏิ ทิ น จัน ท ร ค ติ
โ ด ย มี เ ดือ น ล ะ 4 วั น ไ ด้แ ก่
วั น ขึ้ น 8 ค่ำ
วั น ขึ้ น 1 5 ค่ำ ( วั น เ พ็ ญ )
วั น แ ร ม 8 ค่ำ แ ล ะ
วั น แ ร ม 1 5 ค่ำ

( ห า ก เ ดือ น ใ ด เ ป็ น เ ดือ น ข า ด ถื อ เ อ า วั น แ ร ม 1 4 ค่ำ )

2
ห ลั ก ธ ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว ข้อ ง กั บ วั น ธ ร ร ม ส ว น ะ

เ ป็ น ข้ อ ห นึ่ ง ใ น ม ง ค ล 3 8 คื อ

" ก า เ ล น ธั ม ม ส า กั จ ฉ า "

ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ส น ท น า ธ ร ร ม ต า ม ก า ล

สิ่ ง ที่ พึ ง ป ฎิ บั ติใ น ก า ร ส น ท น า ธ ร ร ม สิ่ ง ที่ พึ ง ป ฎิ บั ติใ น วัน ธ ร ร ม ส ว น ะ

มุ่ ง แ ส ว ง ห า ธ ร ร ม จ ริง ๆ ก า ร ทำ บุ ญ ตัก บ า ต ร
รัก ษ า ม า ร ย า ท ใ น ก า ร ส น ท น า นั่ ง ส ม า ธิ ทำ จิต ใ จ ใ ห้ บ ริสุ ท ธิ์
ไ ม่ ดูห มิ่ น คู่ ส น ท น า ล ะ เ ว้ น ค ว า ม ชั่ ว รัก ษ า ศี ล
ไ ม่ ดูห มิ่ น ต น เ อ ง ฟั ง ธ ร ร ม เ ท ศ น า
ยึ ด ถื อ เ ห ตุผ ล อ ย่ า ยึ ด ถื อ บุ ค ค ล สนทนาธรรม

3

ภาพตัวอย่างกิจกรรมในวันธรรมสวนะ

4

จัดทำโดย นางสาวอรปรียา โพชารี

5

วันวิสาขบูชา ค ว า ม ห ม า ย คำ ว่ า " วิส า ข บู ช า "
ก า ร บู ช า ใ น วั น เ พ็ ญ เ ดื อ น 6


วิ ส า ข บู ช า ย่ อ ม า จ า ก

วิ ส า ข ปุ ร ณ มี บู ช าถ้ า ปี ใ ด มี อ ธิ ก ม า ส คื อ มี เ ดื อ น 8 ส อ ง ห น ใ น

ปี นั้ น ก็ เ ลื่ อ น ไ ป เ ป็ น
ก ล า ง เ ดื อ น 7

วัน วิส า ข บู ช า เ ป็ น วั น สำ คั ญ ยิ่ ง ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า เ พ ร า ะ เ ป็ น วั น ที่ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้า ป ร ะ สู ติ
คื อ เ กิ ด ไ ด้ต รัส รู้ คื อ สำ เ ร็จ ไ ด้ป รินิ พ พ า น คื อ ดับ เ กิ ด ขึ้ น ต ร ง กั น ทั้ ง ๓ ค ร า ว คื อ

เ มื่ อ เ จ้า ช า ย สิ ท ธั ต ถ ะ ป ร ะ สู ติที่ พ ร ะ ร า ช อุ ท ย า น
ลุ ม พิ นี วั น ร ะ ห ว่ า ง ก รุง ก บิ ล พั ส ดุ์กั บ เ ท ว ท ห ะ
เ มื่ อ เ ช้ า วั น ศุ ก ร์ ขึ้ น 1 5 ค่ำ เ ดือ น 6 ปี จ อ
ก่ อ น พุ ท ธ ศั ก ร า ช 8 0 ปี

เ มื่ อ เ จ้า ช า ย สิ ท ธั ต ถ ะ ไ ด้ต รัส รู้ เ ป็ น พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้า
เ มื่ อ พ ร ะ ช น ม า ยุ 3 5 พ ร ร ษ า ณ ใ ต้ร่ม ไ ม้
ศ รีม ห า โ พ ธิ์ ฝั่ ง แ ม่ น้ำ เ น รัญ ช ร า ตำ บ ล อุ รุเ ว ล า
เ ส น า นิ ค ม ใ น ต อ น เ ช้ า มื ด วั น พุ ธ ขึ้ น 1 5 ค่ำ
เ ดือ น 6 ปี ร ะ ก า ก่ อ น พุ ท ธ ศั ก ร า ช 4 5 ปี
ห ลั ง จ า ก อ อ ก ผ น ว ช ไ ด้ 6 ปี

ห ลั ง จ า ก ต รัส รู้แ ล้ ว ไ ด้ป ร ะ ก า ศ พ ร ะ ศ า ส น า
แ ล ะ โ ป ร ด เ ว ไ น ย สั ต ว์ 4 5 ปี พ ร ะ ช น ม า ยุ ไ ด้
8 0 พ ร ร ษ า ก็ เ ส ด็จ ดับ ขั น ธ ป รินิ พ พ า น
เ มื่ อ วั น อั ง ค า ร ขึ้ น 1 5 ค่ำ เ ดือ น 6 ปี ม ะ เ ส็ ง
ณ ส า ล ว โ น ท ย า น ข อ ง มั ล ล ก ษั ต ริย์
เ มื อ ง กุ สิ น า ร า แ ค ว้ น มั ล ล ะ

6

หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา

อ ริย สั จ 4 คื อ ค ว า ม จ ริง อั น ป ร ะ เ ส ริฐ 4 ป ร ะ ก า ร
อั น เ ป็ น ห ลั ก คำ ส อ น สำ คั ญ ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า มี ดัง นี้

1 ) ทุ ก ข์ คื อ ค ว า ม จ ริง ที่ ว่ า ด้ว ย ค ว า ม ทุ ก ข์
2 ) ส มุ ทั ย คื อ ค ว า ม จ ริง ที่ ว่ า ด้ว ย เ ห ตุใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์
3 ) นิ โ ร ธ คื อ ค ว า ม จ ริง ที่ ว่ า ด้ว ย ค ว า ม ดับ ทุ ก ข์
4 ) ม ร ร ค คื อ ค ว า ม จ ริง ที่ ว่ า ด้ว ย ท า ง แ ห่ ง ค ว า ม ดับ ทุ ก ข์

สิ่งที่พึงปฎิบัติ ทำ บุ ญ ใ ส่ บ า ต ร ป ฏิ บั ติธ ร ร ม
ในวัน ล ะ เ ว้น ค ว า ม ชั่ ว รัก ษ า ศี ล
ฟั ง ธ ร ร ม เ ท ศ น า
วิสาขบูชา สนทนาธรรม
ร่ว ม เ วีย น เ ที ย น ร อ บ อุโ บ ส ถ ที่ วัด ใ น ต อ น ค่ำ

7

ภาพตัวอย่างกิจกรรมในวันวิสาขบูชา

8

จัดทำโดย นางสาวปาลิตา ชื่นวงษ์

9

วันอัฏฐมีบูชา

วัน อัฏ ฐ มี บู ช า คื อ วั น ถ ว า ย พ ร ะ เ พ ลิ ง พ ร ะ พุ ท ธ
ส รีร ะ ข อ ง ส ม เ ด็จ พ ร ะ สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ้า

ห ลั ง เ ส ด็จ ดับ ขั น ธ ป รินิ พ พ า น ไ ด้ 8 วั น
ถื อ เ ป็ น วั น สำ คั ญ ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า วั น ห นึ่ ง
ต ร ง กั บ วั น แ ร ม 8 ค่ำ เ ดือ น 6 ข อ ง ไ ท ย

ห ลั ก ธ ร ร ม ที่ สิ่ ง ที่ ค ว ร
เ กี่ ย ว ข้อ ง กั บ ป ฎิ บั ติ ใ น วั น
วั น อั ฏ ฐ มี บู ช า อั ฏ ฐ มี บู ช า

อั ป ป า ม า ท ะ ทำ บุ ญ ใ ส่ บ า ต ร
วั น นี้ จ ะ มี ก า ร ร ว ม ตัว กั น ที่
ค ว า ม ไ ม่ ป ร ะ ม า ท วั ด เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ขึ้ น
ส อ น ใ ห้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม พ ร ะ ส ง ฆ์ มี ก า ร แ ส ด ง
ธรรมเทศนา
ไ ม่ เ ที่ ย ง ข อ ง ชี วิ ต อ า จ มี ก า ร เ วี ย น เ ที ย น เ ป็ น
พุ ท ธ บู ช า
จัด ข บ ว น เ ห ตุก า ร ณ์ ส ม มุ ติ
ต่า ง ๆ ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้า

10

ภาพตัวอย่างกิจกรรมในวันอัฏฐมีบูชา

11

จัดทำโดย นางสาวพรชนก คำแก้ว

12

วันอาสาฬหบูชา

เ ป็ น วั น เ พ็ ญ เ ดือ น 8 ก่ อ น ปุ ริม พ ร ร ษ า

( ปุ ริม พ ร ร ษ า เ ริ่ม ตั้ง แ ต่วั น แ ร ม 1 ค่ำ
เ ดือ น 8 ใ น ปี ที่ ไ ม่ มี อ ธิ ก ม า ส เ ป็ น ต้น ไ ป
ถึ ง วั น ขึ้ น 1 5 ค่ำ เ ดือ น 1 1 )

เ ป็ น วั น ค ล้ า ย วั น ที่ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้า ท ร ง
แ ส ด ง ป ฐ ม เ ท ศ น า คื อ เ ท ศ น์ กั ณ ฑ์ แ ร ก
ชื่ อ ว่ า ธั ม ม จัก กั ป ป วัต ต น สู ต ร

โ ป ร ด พ ร ะ ปั ญ จ วั ค คี ย์ ทั้ ง 5
ที่ ป่ า อิ สิ ป ต น ม ฤ ค ท า ย วั น

พ ร ะ โ ก ณ ฑั ญ ญ ะ ใ น จำ น ว น พ ร ะ
ปั ญ จ วั ค คี ย์ ทั้ ง ๕ ไ ด้ธ ร ร ม จัก ษุ
ด ว ง ต า เ ห็ น ธ ร ร ม คื อ ปั ญ ญ า
รู้เ ห็ น ค ว า ม จ ริง

แ ล้ ว ข อ บ ร ร พ ช า อุ ป ส ม บ ท ต่อ พ ร ะ อ ง ค์
เ ป็ น พ ร ะ อ ริย ส ง ฆ์ อ ง ค์ แ ร ก
ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

แ ล ะ ทำ ใ ห้ พ ร ะ รัต น ต รัย ค ร บ อ ง ค์ ๓ คื อ
พ ร ะ พุ ท ธ พ ร ะ ธ ร ร ม พ ร ะ ส ง ฆ์

13

หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา

มั ช ฌิ ม า ป ฎิ ป ท า ห รือ ท า ง ส า ย ก ล า ง เ ป็ น ข้ อ ป ฏิ บั ติที่ เ ป็ น ก ล า ง
ถู ก ต้อ ง แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ที่ จ ะ ทำ ใ ห้ บ ร ร ลุ ถึ ง จุด ห ม า ย ไ ด้

ม ร ร ค มี อ ง ค์ 8

สั ม ม า ทิ ฎ ฐิ เ ห็ น ช อ บ คื อ รู้เ ข้ า ใ จ ถู ก ต้อ ง เ ห็ น ต า ม ที่ เ ป็ น จ ริง
สั ม ม า สั ง กั ป ป ะ ดำ ริช อ บ คื อ คิ ด สุ จ ริต ตั้ง ใ จ ทำ สิ่ ง ที่ ดีง า ม
สั ม ม า ว า จ า เ จ ร จ า ช อ บ คื อ ก ล่ า ว คำ สุ จ ริต
สั ม ม า กั ม มั น ต ะ ก ร ะ ทำ ช อ บ คื อ ทำ ก า ร ที่ สุ จ ริต
สั ม ม า อ า ชี ว ะ อ า ชี พ ช อ บ คื อ ป ร ะ ก อ บ สั ม ม า ชี พ ห รือ อ า ชี พ ที่ สุ จ ริต
สั ม ม า ว า ย า ม ะ พ ย า ย า ม ช อ บ คื อ เ พี ย ร ล ะ ชั่ ว บำ เ พ็ ญ ดี
สั ม ม า ส ติ ร ะ ลึ ก ช อ บ คื อ ทำ ก า ร ด้ว ย จิต สำ นึ ก เ ส ม อ ไ ม่ เ ผ ล อ พ ล า ด
สั ม ม า ส ม า ธิ ตั้ง จิต มั่ น ช อ บ คื อ คุ ม จิต ใ ห้ แ น่ ว แ น่ มั่ น ค ง ไ ม่ ฟุ้ ง ซ่ า น

หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา

ทำ บุ ญ ใ ส่ บ า ต ร ป ฏิ บั ติธ ร ร ม
ล ะ เ ว้น ค ว า ม ชั่ ว รัก ษ า ศี ล
ฟั ง ธ ร ร ม เ ท ศ น า
ร่ว ม เ วีย น เ ที ย น ร อ บ อุโ บ ส ถ ที่ วัด ใ น ต อ ย เ ย็ น - ต อ น ค่ำ

14

ภาพตัวอย่างกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา

15

จัดทำโดย นายธีรภัทร ชำนาญวิทย์

16

สมาชิกกลุ่ม

น า ย ธี ร ภั ท ร ชำ น า ญ วิท ย์ ม . 4 / 8 เ ล ข ที่ 1 3
น า ง ส า ว พ ร ช น ก คำ แ ก้ ว ม . 4 / 8 เ ล ข ที่ 2 4
น า ง ส า ว ป า ลิ ต า ชื่ น ว ง ษ์ ม . 4 / 8 เ ล ข ที่ 2 7
น า ง ส า ว อ ร ป รีย า โ พ ช า รี ม . 4 / 8 เ ล ข ที่ 2 8

17

ภาคผนวก

วิ กิ พี เ ดีย . 2 5 6 5 . วั น ธ ร ร ม ส ว น ะ [ อ อ น ไ ล น์ ] . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้จ า ก :
HTTPS://TH.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%
E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0/.
(3/09/2565)

18

ภาคผนวก

สำ นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า จัง ห วั ด น่ า น . 2 5 6 5 . วั น วิ ส า ข ะ บู ช า [ อ อ น ไ ล น์ ] .
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้จ า ก :

HTTPS://NAN.ONAB.GO.TH/TH/CONTENT/CATEGORY/DETAIL/
ID/73/IID/7641/. (3/09/2565)

19

ภาคผนวก

สำ นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ห่ ง ช า ติ. 2 5 6 5 . วั น อั ฏ ฐ มี บู ช า [ อ อ น ไ ล น์ ] . เ ข้ า
ถึ ง ไ ด้จ า ก :

HTTPS://WWW.ONAB.GO.TH/TH/CONTENT/CATEGORY/DETAIL/I
D/73/IID/3402/. (3/09/2565)

20

ภาคผนวก

สำ นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ห่ ง ช า ติ. 2 5 6 5 . วั น อ า ส า ฬ ห บู ช า [ อ อ น ไ ล น์ ] .
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้จ า ก :
HTTPS://WWW.ONAB.GO.TH/TH/CONTENT/CATEGORY/DETAIL/ID/73
/IID/3397/. (3/09/2565)


Click to View FlipBook Version