The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง-ป.3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tjune Saowakon, 2022-05-13 08:10:25

คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง-ป.3

คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง-ป.3

โรงเรยี นทวรี ตั น์

คู่มือนั กเรยี น ผูป้ กครอง
ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2565

มาถึงโรงเรยี นทาอย่างไร ?

- มาถงึ โรงเรยี นก่อนเวลา 07.50 น. (ประตู 3 เทา่ น้ั น)
หลงั จาก 08.10 น. ให้เข้าทางประตู 2

- นักเรยี นผ่านการตรวจคัดกรองทกุ ครงั้ ไมอ่ นญุ าตให้
ผูป้ กครองเข้ามาส่งนักเรยี นในโรงเรยี น เพ่ือความปลอดภยั ตาม
มาตรการของโรงเรยี น (ยกเว้นมเี หตจุ าเป็น)

- ผปู้ กครองตอ้ งการรบั นักเรยี นกลับกอ่ นเวลาให้แจ้งครู
ประจาชนั้ เพ่ือขอรบั บัตรออกกอ่ นเวลา และนาไปยืน่ ทป่ี ้อมยาม

การลา

- ลาป่วย แจ้งครูประจาชน้ั ก่อนเวลา 08.00 น.
หากลาป่วยติดต่อกัน 2 วันต้องมีใบรบั รองแพทย์

- ลากิจ ผู้ปกครองเขียนจดหมายรบั รองส่งครู
ประจาชน้ั

กรณีเจบ็ ป่วย

• อุบัตเิ หตุ

หากนักเรยี นได้รบั บาดเจ็บจนต้องพบแพทย์
ทางโรงเรยี นจะนาส่งโรงพยาบาลราษฎรย์ นิ ดี
โดยนักเรยี นมีประกนั อุบัติเหตุของโรงเรยี น
กรณีผู้ปกครองมคี วามประสงคใ์ ห้นักเรยี นใช้
ประกันอื่นๆ เพ่ิมเติม ให้แจ้งครูประจาชนั้ ทราบ
เปน็ ลายลักษณ์อักษร

• เจ็บป่วย / โรคประจาตวั
หากนั กเรียนมีอาการป่วยครูประจาชนั้ จะติดต่อ

ผู้ ป ก ค ร อ ง ใ น อั น ดั บ แ ร ก จึ ง ข อ ค ว า ม ร่ว ม มื อ
ผู้ปกครองเขียนเบอร์ติดต่อ ท่ีสามารถติดต่อได้
สะดวก และเขียนชื่อโรงพยาบาลท่ีจะให้นั กเรียน
เข้ารับการรักษาได้ทันที หากครู ประจาชนั้ ติดต่อ
ผู้ปกครองไม่ได้จะติดต่อ ผู้ที่สามารถติดต่อได้
กรณีฉกุ เฉินทล่ี งในใบข้อมลู นักเรยี น

หากผู้ปกครองมกี ารเปล่ียนแปลงเบอรโ์ ทรศัพท์
ให้แจ้งครูประจาชนั้ ทราบทันที

เม่อื กลบั บ้าน...ทาอะไรบ้าง ?

- ตรวจสอบเอกสารท่ีผู้ปกครองได้รบั จากทาง
โรงเรยี นและให้นาส่งคืนให้ตรงเวลา พรอ้ มกรอก
ข้อมูลให้เรยี บรอ้ ยทุกครงั้

- ผูป้ กครองตรวจสอบการบ้านของนั กเรยี น
ก่อนลงชอื่ รบั ทราบใน สมดุ จดการบ้านทุกครง้ั

ติดต่อครูประจาชน้ั ไมไ่ ด้
ทาอยา่ งไร ?

- หากติดต่อครูประจาชน้ั ไม่ไดใ้ ห้ฝากข้อความ
ไว้ใน Line ส่วนตัว หรอื หากกรณีฉกุ เฉินโทรเข้า
เบอรโ์ ทรศัพท์โรงเรยี น 074-210616

ขอความรว่ มมือ

- แตง่ กายตามระเบยี บของโรงเรยี น/ตารางเรยี น
วนั สอบแต่งกายด้วยชุดนั กเรยี น และประกาศวนั
สาคญั (ห้องเรยี น TIP ใส่เสื้อสีเทาทุกวนั จันทร)์

- ไมอ่ นญุ าตให้นาโทรศัพทห์ รอื นาฬิกาประเภท
Smart Watch มาโรงเรยี น

- อุปกรณ์ทกุ อยา่ งที่นามาโรงเรยี นให้เขียนชอื่ ให้
เรยี บรอ้ ย

เนื่ องจาก
สถานการณ์

โควิด 19

บทบาทของผู้ปกครอง

- จัดของใช้ส่วนตัวใหน้ กั เรยี นอย่างเพยี งพอในแตล่ ะ
วนั และทาความสะอาดทุกวนั เชน่ หนา้ กากผา้ ชอ้ น สอ้ ม
แก้วน้า ผา้ เช็ดหนา้

- หลีกเลย่ี งการนานักเรียนไปในสถานเสี่ยงต่อการ
ตดิ เช้ือไวรสั โควิด 19 สถานทแี่ ออัด ที่มีการรวมกันของ
คนจานวนมาก

- เตรียมกระเปา๋ ผ้า 1 ใบ เพ่ือใส่ กล่องข้าว ชอ้ น-สอ้ ม

- เตรยี มขวดน้าหรอื กระตกิ น้า แกว้ น้า

*เขยี นช่ือในอปุ กรณ์ทุกช้ิน
(นักเรียนจะต้องนาลงไปทุกครั้งเม่อื พักกลางวัน และ
นากลับบา้ นทกุ วนั เพ่ือทาความสะอาด)

บทบาทของนั กเรียน

• สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
เหน่ือยหอบ รบี แจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณี
มีคนในครอบครัวเป็นโควิด 19 หรือกลับจากพ้ืนที่เสียงและอยู่
ในช่วงกกั ตัว ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหนา้ ท่ีสาธารณสุข
อยา่ งเคร่งครัด

• ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ช้อนส้อม แก้วน้ า
ผ้าเช็ดหนา้ หนา้ กากอนามัย

• หมน่ั ล้างมือบ่อย ๆ ดว้ ยวธิ ีลา้ งมือ 7 ขนั้ ตอน

• เ ว้นร ะ ยะ ห่า ง ร ะ ห ว่า ง บุค ค ล อ ย่า ง น้อ ย 1 เ มต ร ใ น กา ร
ทากิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก และหลังเลิกเรียน เช่น น่ังกิน
อาหาร เลน่ กับเพ่ือน เข้าแถวตอ่ ควิ ระหว่างเดินทางอยูบ่ นรถ

• สวมหนา้ กากอนามยั ตลอดเวลาทอี่ ยใู่ นโรงเรียน

• หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชนท่ีเสี่ยงต่อ
การติดโรคโควดิ 19

แนะนาครู ประจาชนั้

นางสาวนิ สบะห์ ตาเย๊ะ
ครูประจาชน้ั

ประถมศึกษาปีท่ี 3/1

นางสาวธญั ญรตั น์ สงคราม
ครูประจาชน้ั

ประถมศึกษาปีท่ี 3/2

นางอาภรณ์ จันทเลศิ
ครูประจาชน้ั

ประถมศึกษาปีท่ี 3/3

นางสาวจนั ทิมา มสู ิกพงษ์
ครูประจาชนั้

ประถมศึกษาปีท่ี 3/4

แนะนาครูผสู้ อน

นางสาวนิ สบะห์ ตาเย๊ะ
วิชา ภาษาไทย

นางสาวธญั ญรตั น์ สงคราม
วิชา คณิตศาสตร์

นางอาภรณ์ จันทเลศิ
วชิ า วิทยาศาสตร์

นางสาววรศิ รา พทุ ธสวสั ด์ิ
วชิ า วิทยาการคานวณ

แนะนาครูผสู้ อน

นางสาวจันทิมา มสู ิกพงษ์
วิชา สังคมศึกษา
วชิ า ประวตั ศิ าสตร์

นายประจวบ อุตมะมณุ ีย์
วชิ า สขุ ศึกษา/พละ

นางสาวอรอุมา ศิรกิ ุล
วิชา ศิลปะ

นางสาวสนุ ทรี อกั ษรสว่าง
วชิ า ดนตรี

แนะนาครูผสู้ อน

นางโสภิตา หงส์มณี
วชิ า นาฏศิลป์

นางจุไรรตั น์ ผิวเหลือง
วชิ า การงานอาชพี

นางสาวกฤตนิ ี เลา่ ลอื วฒั นา
วิชา ภาษาองั กฤษ

แนะนาการใช้
หนั งสือเรยี นและสมดุ

อา่ นไทย

ภาคเรยี นท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2

หลกั ภาษา

คดั ไทย
บนั ทกึ การอา่ น

คณิตศาสตร์

ภาคเรยี นที่ 1

สมดุ กราฟ

คณติ ศาสตร์

ภาคเรยี นที่ 2

สมดุ กราฟ

วทิ ยาศาสตร์

ภาคเรยี นที่ 1

วทิ ยาศาสตร์

ภาคเรยี นที่ 2

สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์

นามาวันทมี่ ีเรยี นวชิ าสังคมและประวัตศิ าสตร์
นามาไวท้ โ่ี รงเรยี น

วทิ ยาการคานวณ
การงานฯ พละ/สุขศกึ ษา

ศลิ ปะ
ดนตรี - นาฏศลิ ป์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาองั กฤษเพอื่ การสอื่ สาร

(ห้องเรยี น TIP)

Science in english

(ห้องเรยี น TIP)

Math in english

(ห้องเรยี น TIP)

English for tip

(ห้องเรยี น TIP)

สมดุ สอื่ สาร

(นามาให้ครูประจาชนั้ วันเปิดเรยี น)

สมดุ จดการบา้ น

(นามาโรงเรยี นทกุ วนั )

การแตง่ กาย

ชดุ นักเรยี นชาย ป. 1 - 6

ชดุ นักเรยี นหญงิ ป. 1 - 3

ชดุ หอ้ งเรยี น TIP ป.1-6

ชดุ พละ

ชดุ ลกู เสอื สารอง ป.1-3

ชดุ ยวุ กาชาด ป.1-3


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Approach Your Child's Learning Difficulties
Next Book
The art of Green Land Story