The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nanasjc32362, 2022-06-11 16:36:20

นักปรัชญา

นักปรัชญา

Maya Angelou
มายา แองเจโล

เป็นอีกหนึ่งนักคิดผิวสีคนสำคัญของยุคปัจจุบัน มายา
เป็นนักเขียนและกวีอเมริกันที่ทรงพลัง เป็นนักต่อสู้เพื่อ
สิทธิของผู้หญิงและคนผิวสี ในช่วง 50 ปีของการ
สร้างสรรค์ผลงานเธอได้รับรางวัลอันทรงเกียรติต่างๆ
ราว 50 รายการ โดยงานเขียนของเธอมักพูดเรื่องการ
เหยียดสีผิว ตัวตน ครอบครัวและการเดินทาง ดังนั้นจึง
ไม่แปลกที่จุดยืนของเธอคือการต่อสู้ ไม่ว่าจะเพื่อผู้
หญิง เพื่อชาติพันธุ์ซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค
หรือความดีงามใดๆ ย่อมเป็นคุณธรรมที่ควรรักษาไว้
แต่หากขาดไร้ซึ่งความกล้าหาญแล้ว การลุกขึ้นหรือ
รักษาไว้ด้วยคุณสมบัติอื่นๆ ย่อมเป็นไปได้ยาก

“อย่าทำงานโดยหวังเงินเป็น
หลัก”เป็นคำสอนเก่าแก่ที่
หลายคนบอกว่ารู้แต่ทำไม่ค่อย
ได้ แต่หญิงแกร่งอย่าง “มายา
แองเจลู” พิสูจน์ให้เห็นว่าคำ
สอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกินความ
สามารถ

มาริสา แสงใสโรจน์
ม.6/6 เลขที่ 24

แนวคิดที่ส่งผลต่อโลกทางความคิด

หนังสือบทละครหรือบทบรรยาย Angelou ได้
สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนนับล้านโดยเฉพาะ
ผู้หญิงเพื่อใช้ประสบการณ์เชิงลบที่พวกเขา
รอดมาได้ในฐานะหนังสติ๊กเพื่อให้ได้ผลงานที่
เป็นไปไม่ได้

“ถ้าโลกทำให้เราอยู่บนถนนที่ไม่ชอบ แถม
เ ป็ น ถ น น ที่ ถ้ า เ ร า ม อ ง ไ ป ข้ า ง ห น้ า ก็ ยั ง เ ห็ น
ปลายทางที่เราไม่ต้องการ ยิ่งเมื่อมองไป
ข้ า ง ห ลั ง ก็ ยั ง เ ป็ น เ ส้ น ท า ง ที่ เ ร า ไ ม่ อ ย า ก จ ะ
กลับไปเหยียบซ้ำ แบบนี้เราควรจะก้าว
ออกไปจากถนนเส้นนั้น แล้วลงมือสร้าง
ถนนเส้นทางใหม่ด้วยตัวเอง”

แนวคิด

ที่ส่งผลต่อนักเรียน

นังสือแสดงถึงโศกนาฏกรรมในวัยเด็กที่เจ็บปวดของ Angelou ราย
ละเอียดเกี่ยวกับการข่มขืนที่โหดเหี้ยมที่ 7 1/2 และความเป็นผู้ใหญ่ตอน
ต้นที่ต้องรับภาระหนักจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

สอนให้รู้จักและเข้าใจในความรู้สึกของคนที่
ลำบาก สภาพจิตใจย่ำแย่เพราะเจอเหตุการณ์
แย่ๆที่กระทบจิตใจมา รวมถึงบอกวิธีในการรับมือ
กับสถานการณ์พวกนี้

แ ห ล่ ง อ้ า ง อิ ง

01 https://th.eferrit.com/maya-angelou/
02 https://www.businessinsider.com/maya-angelou-quotes-2014-5
03 https://www.mentalfloss.com/article/535135/facts-about-maya-

angelou

04 https://kellymitchell.com/2014/05/what-maya-angelou-taught-

us-about-success/

05 https://medium.com/shiftyourfuture/%E0%B8%81%E0%B8%

A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-65-
%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0
%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B
8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%
B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E-
%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-
%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2-
%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0
%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B9-4b2ea0245d4f


Click to View FlipBook Version