The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lei, 2021-11-04 03:41:02

องค์กรคุณธรรม

e-book

สำนักงำนคลงั จังหวัดเลย
รายงานผลการดาเนนิ งาน

องค์กรคณุ ธรรม
ประจาปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงำนคลงั จังหวดั เลย กรมบัญชกี ลำง

ศำลำกลำงจังหวดั เลย ชัน้ 1 ถนนมลวิ รรณ ตำบลกดุ ปอ่ ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โทรศัพท์ 0-4281-1662 โทรสำร 0-4281-2669
email : [email protected]

คณุ ธรรม เอปงำ้ คห์กมรำคยณุ ธรรม

สร้างคนดเี พ่อื องค์กร และสังคม

องค์กรหรอื หนว่ ยงำนท่ผี ู้นำและสมำชกิ ขององค์กร สำนักงำนคลังจังหวัดเลย ได้กำหนด
แสดงเจตนำรมณเ์ ละมุ่งม่นั ทจ่ี ะดำเนนิ กำรสง่ เสรมิ และ เป้ำหมำยคุณธรรม คือ “ปัญหำท่ีอยำกแก้”
และ “ควำมดีท่ีอยำกทำ” ท่ีสอดคล้องกับ
พฒั นำคุณธรรมในองค์กร ยดึ มั่นและปฏิบตั ิ คุณธรรม 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต
ตำมหลักธรรมทำงศำสนำ โดยน้อมนำหลักปรชั ญำ จิตอำสำ
ของเศรษฐกจิ พอเพียงและวถิ ีวฒั นธรรมไทยทีด่ ีงำม
มำเป็นหลักในกำรดำรงชีวติ ตลอดจนมสี ว่ นรว่ ม ผลที่เกิดขึ้น บุคลำกรได้สอดแทรกหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำมำใช้ในกำร
รณรงค์ส่งเสริมคณุ ธรรมใหก้ ับประชำชน บริหำรจัดกำร กำรทำงำน โดยกำหนด
หรอื เครือข่ำยตำ่ ง ๆ กิจกรรมกำรรณรงคล์ ดใชพ้ ลังงำน กำรใช้วัสดุ
สำนกั งำนสิน้ เปลือง กำรคดั แยกขยะ
คณุ ธรรม 4 ประกำร
ตำมเป้ำหมำยแผนองค์กรคุณธรรมของสำนักงำนคลังจงั หวัดเลย บุคลำกรมีวินัยต่อตนเอง วินัยต่อองค์กร
สังคม ยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้ำที่ของตน
พอเพยี ง สุจริต ปฏิบัติตำมจริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริตยึด
ควำมชื่อตรง ควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น มั่น ยืนหยัดในกำรรักษำควำมจริง ควำม
ควำมพอเพยี งในกำรดำเนินชวี ติ แบบทำง รักษำควำมถูกต้อง กล้ำปฏิเสธกำรกระทำ ถูกต้อง มีควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสใน
สำยกลำง มีเหตุผล ใช้ควำมรู้ในกำร ท่ีไม่ชื่อตรง ไม่ช่ือสัตย์ของบุคคล อื่น กำรปฏบิ ตั ิหน้ำที่ และมีควำมเป็นธรรมต่อกำร
ตั ด สิ น ใ จ อ ย่ ำ ง ร อ บ ค อ บ มี ค ว ำ ม ที่จะทำใหส้ ่วนรวมเกิดควำมเสยี หำย ให้บริกำรประชำชน โดยกำหนดหน้ำที่ควำม
พอประมำณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง รับผิดชอบตำมตัวช้ีวัด กำหนดแนวทำงปฏิบัติ
บคุ คลอื่น สงั คม และสิ่งแวดลอ้ ม ระเบยี บ และขอ้ กำหนดอยำ่ งชัดเจน

วินัย จติ อาสา บคุ ลำกรมจี ิตอำสำเอ้อื เฟ้อื เผ่อื แผ่-แบ่งปัน
ช่วยเหลือผู้อื่น สนับสนุนงำนส่วนรวม
กำรยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้ำที่ของ กำรเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสำธำรณะ และ โดยไม่หวังผลตอบแทน

ตน ท้ังวินัยต่อตนเอง วินัยต่อองค์กร อำสำลงมือทำด้วยควำมรักควำมสำมัคคี จัดทำโครงกำร “เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
และควำมผำสุกของบุคลำกรสำนักงำนคลัง
สังคม ปฏิบัติตำมจริยธรรมจรรยำบรรณ เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน สังคม โดยมิได้ จงั หวดั เลย ประจำปี 2564” กจิ กรรมดังน้ี
: กำรพฒั นำองค์กร Big Cleaning Day
และ เคำรพต่อกฎหมำย หวังผลตอบแทน : กำรสง่ เสริมให้บุคลำกรออกกำลังกำย
รำกระบก่ี ระบอง
: กำรสรำ้ งขวัญและกำลังใจใหก้ ับบุคลำกร
ในเทศกำลต่ำง ๆ

องคก์ รมกี ำรจดั กิจกรรม 3 มิติ
สำนักงำนคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินกำรจัด
กิจกรรม 3 มติ ิ ทเ่ี พิม่ เติมจำกแผนฯ ไดแ้ ก่
มิติที่ 1 ด้ำนยึดมั่นในหลักธรรมทำงศำสนำ
มิติที่ 2 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มิตทิ ่ี 3 วถิ วี ัฒนธรรม

ท่ีสอดคลอ้ งกบั คณุ ธรรมเป้ำหมำยท่ีกำหนด

กิจกรรม นำหลกั ปรชั ญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชวี ิตประจำวัน

โดยส่งเสริมให้บุคลำกรสอดแทรกนำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรบริหำร
จดั กำร กำรปฏิบัติงำน และใช้ในชีวิตประจำวัน กำหนดกิจกรรม เช่น กำรรณรงค์ลดใช้พลังงำน ,
กำรใชว้ สั ดสุ ำนักงำนส้ินเปลือง และกำรคดั แยกขยะ

ผลทีเ่ กิดข้นึ บุคลำกรมีกำรสอดแทรกนำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน
ชวี ิตประจำวนั และนำมำใช้ในกำรบริหำรจดั กำร และกำรปฏบิ ัตงิ ำนภำยในองค์กร

“ดำเนนิ กำรคดั แยกขยะมูลฝอยในหนว่ ยงำน ตำมโครงกำร “ทำดีดว้ ยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอ้ ม”
เพอ่ื จดั กำรขยะมูลฝอย งำ่ ยตอ่ กำรนำไปใช้ประโยชน์ มวี ตั ถุประสงค์เพอ่ื ให้เจ้ำหนำ้ ทร่ี ่วมกัน

เปล่ยี นพฤติกรรม ในกำรลด คัดแยกขยะมลู ฝอย และสร้ำงจิตสำนกึ ในกำรรกั ษโ์ ลก”

“ กำรนำกระดำษทใ่ี ช้แลว้ มำใช้ใหม่ ใช้เป็นกระดำษโนต้ งำน รำ่ งหนงั สอื
โดยจดั ทำกลอ่ งเกบ็ รวบรวม แยกกระดำษที่ใช้แล้วเพื่อนำมำใช้ซำ้ re-use ”

กจิ กรรม สง่ เสรมิ ใหบ้ คุ ลำกรมีวนิ ยั

ส่งเสริมให้บุคลำกรมีวินัยต่อตนเอง วินัยต่อองค์กร สังคม ยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้ำท่ีของตน
ปฏิบัติตำมจริยธรรมจรรยำบรรณและเคำรพต่อกฎหมำย

- ตรงตอ่ เวลำในกำรเข้ำปฏบิ ัติงำน และเขำ้ ห้องประชุม
- กำรแต่งกำยให้ถูกตอ้ งตำมระเบียบและท่ีกำหนดไว้
- ทำงำนในหน้ำท่คี วำมรับผิดชอบ ให้เสร็จทนั ตำมเวลำท่ีกำหนด

ผลท่ีเกิดขึ้น บุคลำกรมีวินัยต่อตนเอง วินัยต่อองค์กร สังคม ยึดม่ันและรับผิดชอบ
ในหน้ำที่ของตน มีจริยธรรมจรรยำบรรณและเคำรพต่อกฎหมำยในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ปฏิบัติ
ตำมกฎระเบยี บขอ้ กำหนด

กิจกรรม ส่งเสริมให้บคุ ลำกรมคี วำมซอื่ สตั ย์ สจุ ริต

ส่งเสรมิ ใหบ้ คุ ลำกรมคี วำมซ่อื สัตย์ สุจริต ยดึ มน่ั ยืนหยัดในกำรรกั ษำควำมจรงิ ควำมถูกต้อง
มีควำมเป็นธรรมและโปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และมีควำมเป็นธรรมต่อกำรให้บริกำรของ
ประชำชน

ผลที่เกิดขึ้น บุคลำกรมีวินัยต่อตนเอง วินัยต่อองค์กร สังคม ยึดม่ันและรับผิดชอบ
ในหน้ำท่ีของตน มีจริยธรรมจรรยำบรรณและเคำรพต่อกฎหมำยในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ ข้อกำหนด และปฏิบัติต่อผู้มำรับบริกำรอยำ่ งเท่ำเทียมกนั

กจิ กรรม จิตอำสำ

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีจิตอำสำเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่-แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น สนับสนุนงำน
ส่วนรวม มคี วำมสำมัคคีเพอ่ื ประโยชน์ขององค์กรและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน

ผลที่เกิดข้ึน บุคลำกรมีจิตอำสำ มีส่วนร่วม มีควำมสำมัคคี มีจิตเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่
แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน สนับสนุนงำน ทำงำนเป็นทีมเพ่ือประโยชน์
สว่ นรวม

“ร่วมเดนิ รณรงคใ์ หป้ ระชำชนออกมำเลือกตั้งนำยก อบจ. และ ส.อบจ.”
จติ อำสำในกำรปรบั ภูมทิ ศั น์พนื้ ทใี่ นจงั หวดั เลย
ร่วมทำควำมสะอำด ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนสำธำรณะ
กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย กิจกรรมทำแนวกันไฟเพ่ือป้องกัน
ไฟป่ำ ณ ภูพุทโธ กิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์
จงั หวดั เลย ณ อ.หนองหนิ อ.ผำขำว อ.ภูเรือ และ อ.นำแหว้

กำรเอ้อื เฟ้ือเผื่อแผ่ กำรแบ่งปัน และชว่ ยเหลอื ผอู้ ืน่
โดยร่วมมอบอำหำรให้กำลังใจแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19
ณ ศำลำประชำคมอำเภอเมอื งเลย อ.เมอื ง จ.เลย
ร่วมแบ่งปันอำหำร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ
ผู้ไ ด้ รั บ ผลก ระ ทบ จำก ก ำรแ พ ร่ระ บ ำด โ ค วิด - 19
ณ วดั ศรสี ะอำด ต.นำดนิ ดำ อ.เมืองเลย จ.เลย
ร่วมกันจัดทำน้ำกระชำย เพื่อมอบให้กับผู้ป่วย
โควดิ -19 ณ โรงพยำบำลสนำมในจังหวัดเลย

ร่วมบริจำคโลหิตกับเหล่ำกำชำด
จังหวัดเลย ในช่วงสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรค COVID-19
วิ ก ฤ ติ ก ำ ร ข ำ ด แ ค ล น โ ล หิ ต
ณ โรงพยำบำลเลย

กิจกรรม จัดทำโครงกำร “เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกของบุคลำกร

สำนักงำนคลงั จังหวัดเลย”
เพ่ือสร้ำงขวัญ กำลังใจ และสร้ำงควำมผำสุกให้กับบุคลำกรให้มีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
อย่ำงมีควำมสุข มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้บริหำร หัวหน้ำงำน เพ่ือนร่วมงำน และผู้มำใช้บริกำร
เพ่อื ใหก้ ำรปฏิบัติงำนมีประสทิ ธภิ ำพ เกิดประสทิ ธิผล มคี วำมคมุ ค่ำ โปรง่ ใส และเป็นธรรม

กจิ กรรม : กำรพฒั นำองคก์ ร Big Cleaning Day
ดแู ลทำควำมสะอำดบริเวณรอบ ๆ ท่ีตั้งสำนกั งำนคลงั จงั หวดั เลย และปรับปรงุ ภมู ทิ ัศน์

บำ้ นพกั ข้ำรำชกำรสำนักงำนคลังจงั หวดั เลย

กิจกรรม : กำรสง่ เสริมให้บคุ ลำกรออกกำลงั กำย รำกระบี่กระบอง
จดั กจิ กรรมส่งเสรมิ สุขภำพ ออกกำลงั กำยรำกระบ่ีกระบองเป็นประจำทุกวันพุธ เพ่ือให้บุคลำกร
มีสขุ ภำพร่ำงกำยแข็งแรง ท้งั กำยและใจ

รำกระบกี่ ระบอง

กิจกรรม : กำรสรำ้ งขวัญและกำลังใจให้กับบคุ ลำกรในเทศกำลตำ่ ง ๆ
จัดกิจกรรมบันเทิงในเทศกำลต่ำง ๆ อำทิ งำนเล้ียงรับ-ส่งบุคลำกร กำรบรรจุ แต่งตั้ง หรือโยกย้ำย
จดั หำเสื้อทีม มอบของขวญั ในโอกำสต่ำง ๆ เพือ่ เปน็ ขวญั และกำลังใจแกบ่ ุคลำกร

มอบของขวัญเลย้ี งส่งข้ำรำชกำรเพอื่ เป็นขวญั และกำลงั ใจในกำรปฏบิ ตั ิหน้ำทตี่ อ่ ไป
กจิ กรรมจบั สลำก มอบของขวัญปีใหม่ 2564

องคก์ รมีกำรจัดกจิ กรรมใน 3 มติ ิ
สำนกั งำนคลงั จังหวดั เลย ไดด้ ำเนนิ กำรจดั กจิ กรรม 3 มติ ิ เพ่มิ เติมจำกแผนส่งเสรมิ คุณธรรม

ท่ีกำหนดไว้ ได้แก่ มิตทิ ่ี 1 กำรยึดมน่ั ในหลกั ธรรมทำงศำสนำ
มติ ทิ ี่ 2 หลักปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพยี ง และมิตทิ ี่ 3 วิถวี ฒั นธรรม
1. กำรยึดมน่ั ในหลักธรรมทำงศำสนำ
1.1 สงเครำะหบ์ ำเพญ็ ทำน ส่งเสริมบำรงุ พระพุทธศำสนำ
สำนักงำนคลังจังหวัดเลย ร่วมกับคลังจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสมทบปัจจัย ถวำยแด่
หลวงพ่อสำยทอง เตชะธมั โม เพอ่ื สร้ำงตกึ ผปู้ ่วยโรงพยำบำลเลย

1 . 2 กิ จ กร ร ม ปฏิ บั ติ ธ ร ร ม
และยึดมั่นในหลักธรรมทำงศำสนำ

ส ำ นั ก ง ำ น ค ลั ง จั ง ห วั ด เ ล ย
สนับสนุนให้บุคลำกรสมัครเรียนหลักสูตร
ครู สมำธิ สถำบันพลังจิตตำนุภำพ
สำขำ 69 วัดศรีสุทธำวำส (วัดเลยหลง)
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ซ่ึงมีบุคลำกร
ร่วมกิจกรรมจำนวน 2 คน เรียนพื้นฐำน
หลักธรรม ตลอดหลักสูตร 6 เดือน
และเป็นครู พ่ีเล้ียง ถ่ำยทอด ให้รุ่นน้อง
รุ่นต่อไปอกี 6 เดอื น

1.3 ทำบุญตกั บำตร: บุคลำกรสำนกั งำนคลังจังหวัดเลย ทำบุญตักบำตรในช่วงเช้ำและในวันสำคัญ
ทำงพระพุทธศำสนำร่วมกัน เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศำสนำ สืบสำนต่อพระพุทธศำสนำ
และขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงำมของไทย

เข้ำวัดทำบุญ ทำควำมสะอำดบริเวณวัด
แ ล ะ ล้ ำ ง ท ำ ค ว ำ ม ส ะ อ ำ ด ภ ำ ช น ะ
ณ วัดป่ำซำบุ่น บ้ำนไร่ม่วง ต.น้ำหมำน
อ.เมอื ง จ.เลย

รว่ มสวดมนตไ์ หว้พระประจำจงั หวัด และนง่ั สมำธิ
ทุกวนั จันทร์ เพือ่ ใหม้ จี ติ ใจที่ผ่องใส่ มีสมำธิ มสี ตเิ ริ่มตน้ ในกำรงำนทด่ี ี

2. หลักปรชั ญำของเศรษฐกจิ พอเพียง
สนับสนุนให้บุคลำกรปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทำนในบริเวณบ้ำนพัก ซึ่งเป็นกำร

นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยี งมำปฏิบัติ เป็นกำรประหยดั ลดค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรดำรงชพี

3. วิถวี ัฒนธรรม
3.1 รณรงคแ์ ต่งกำยผ้ำไทย โดยสนบั สนุนใหบ้ คุ ลำกรร่วมแต่งกำยผ้ำไทย ผำ้ ไทเลย ผำ้ ฝ้ำย

เปน็ ประจำวันทุกวนั อังคำร และวนั ศุกร์

3.2 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องใน
วันสงกรำนต์ ประจำปี2564 ซึ่งเป็น
วัฒนธรรม ประเพณีไทย เป็นประจำทกุ ปี

ประเพณีสรงนำพระในวนั สงกรำนต์

สำนกั งำนคลังจงั หวัดเลย
ไดร้ บั รำงวลั จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิ คุณธรรมแหง่ ชำติ

“เปน็ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

ตำมโครงกำรส่งเสริมชมุ ชน องคก์ ร อำเภอ และจังหวดั คุณธรรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ภำยใตแ้ ผนแมบ่ ทสง่ เสรมิ คุณธรรมแห่งชำติ ฉบบั ที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

และในปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 สำนกั งำนคลังจงั หวดั เลย ได้รับกำรคัดเลือก

จำกจังหวดั เลย ใหเ้ ป็น องค์กรตน้ แบบโดดเด่น

ในกำรประชุมพจิ ำรำณำคัดเลือก ชุมชน องค์กร อำเภอ และจงั หวัดคณุ ธรรม ตน้ แบบโดนเด่น
ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเขำ้ รับโลร่ ำงวลั จำกประธำนกรรมกำรส่งเสรมิ คุณธรรม

แห่งชำติ

สำนักงำนคลงั จังหวดั เลย กรมบัญชีกลำง

ศำลำกลำงจังหวดั เลย ชัน้ 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกดุ ป่อง อำเภอเมือง จงั หวดั เลย
โทรศพั ท์ 0-4281-1662 โทรสำร 0-4281-2669
email : [email protected]


Click to View FlipBook Version