The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

“รวบรวมสุภาษิต สำนวนไทย
อันเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย
ที่สละสลวย และแฝงด้วยข้อคิด”

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สำนวนสุภาษิตไทย

“รวบรวมสุภาษิต สำนวนไทย
อันเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย
ที่สละสลวย และแฝงด้วยข้อคิด”

สํานวนสุภาษติ ไทย

ผลงานจาก

นายธเนศ เมอื งวัน เลขท่ี ๒
นางสาวจุฑามาศ จนั ทรเ ทพ เลขท่ี ๑๖
นางสาวณิชากร คมุ รกั ษ เลขที่ ๑๙

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปท ี่ ๖/๒สวสั ดี

สํานวนสุภาษติ ไทย

ผลงานจาก

นายธเนศ เมอื งวัน เลขท่ี ๒
นางสาวจุฑามาศ จนั ทรเ ทพ เลขท่ี ๑๖
นางสาวณิชากร คมุ รกั ษ เลขที่ ๑๙

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปท ี่ ๖/๒

คํานํา

หนังสืออิเล็กทรอนิกสห รอื อีบคุ ฉบับนี้ เปน สว นหนง่ึ
ของวิชาหลักภาษา ๒ (ท๓๓๒๐๒) ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปท ี่ ๖/๒
โดยมจี ุดประสงคเพ่ือศกึ ษาความรทู ไี่ ดจ ากเรื่องสาํ นวนสภุ าษติ
ไทย

ตอ งขอขอบคณุ คณุ ครเู มธนี อินทชาติ ผูใหความรูและ
แนวทางการศึกษา ใหค วามชวยเหลือมาโดยตลอด
ผจู ัดทาํ หวงั วา รายงานฉบับน้ีจะใหความรแู ละเปนประโยชน
แกผ ูอ า นทุกๆทาน หากผดิ พลาดประการใด ทางคณะผูจดั ทาํ
ตอ งขออภัยมา ณ ท่นี ี้

คณะผจู ัดทาํ

ข่ชี า งจับต๊ักแตน

ความหมาย : ลงทนุ มากแตไ ดผลนดิ หนอย
ขยายความ : นิยมใชก ับการลงทุนลงแรงเปน
จํานวนมากมาย แตไดร บั ผลตอบแทนนิดเดยี ว
ไมค ุมคา เปรยี บเหมอื นลงทุนขช่ี า งเพือ่ ไลจับ
ตกั๊ แตน

ปอกกลวยเขา ปาก

ความหมาย : การกระทําอะไรที่งา ยมากๆ
เปรียบกับการปอกกลว ยเขาปาก
ขยายความ : นยิ มใชส ่อื ความหมายวา สิง่ นั้น
หรอื การกระทํานนั้ ๆ มันเปน สงิ่ ท่งี ายมาก
ไมไดมคี วามยากหรือซบั ซอนอะไรเลย

นํา้ ข้นึ ใหร ีบตกั

ความหมาย : เม่ือมโี อกาสดีที่ผานเขา มา ใหรีบ
ฉวยโอกาสอนั นแี้ ละเก็บเกย่ี วผลประโยชนเ ตม็ ท่ี
กอ นท่ชี วงเวลาดีๆนจ้ี ะผา นไป
ขยายความ : เปรยี บเปรยถึงสมัยโบราณท่ีมชี วง
นํ้าขน้ึ และน้ําลง หากชว งนํา้ ขึน้ กใ็ หร ีบตกั นํ้ามาตุนไว
เนอ่ื งจากเวลานาํ้ ลงจะตกั นํ้าไดลาํ บากกวา

เขน็ ครกข้ึนภเู ขา

ความหมาย : ทํางานที่ยากลําบากโดยตอ งใช
ความเพยี รพยายามและอดทนอยางมาก เกินกําลงั
ขยายความ : การทาํ งานทย่ี ากลาํ บาก เกินความ
สามารถของตน โบราณทา นจงึ เปรยี บเอาไวเหมอื น
กับการเขน็ ครก ซงึ่ มีน้ําหนักมาก ใหข น้ึ ไปบนภูเขา
ซง่ึ มีความสูง เปน สง่ิ ทที่ ําไดยากและลําบากย่ิง

โคนกลวยอยาไวหนอ

ความหมาย : ถา จะกําจดั สง่ิ ใดสง่ิ หนึง่ ใหห มดส้ิน
ตอ งไมใ หเ หลอื เชอื้ ทจ่ี ะเกิดข้ึนใหมไ ด
ขยายความ : การจะกําจดั ศตั รหู รอื ผคู ดิ รา ยตอ เรา
ตอ งกาํ จดั ใหหมดอยา ไดเ หลอื พรรคพวก ผสู บื ทอด
ทจ่ี ะกลับมาเปนศตั รทู ํารา ยเราไดอกี

จระเขขวางคลอง

ความหมาย : ทําตวั ขดั ขวางผอู น่ื ไมใหท าํ การใดๆ
ขยายความ : ผูท่ชี อบกนั ทา หรือขดั ขวางไมใหผ ูอ่นื
ทําการอยา งใดอยางหนงึ่ ไดส ะดวก เหมอื นจระเข
ที่ข้ึนมาขวางคลองทําใหเ รอื ผานไปมาไมสะดวก

จับปลาสองมอื

ความหมาย : จะเอาใหไ ดท้งั ๒ อยา งพรอมๆกนั
ซง่ึ อาจไมส ําเร็จทง้ั ๒ อยาง
ขยายความ : คนทีม่ ุงหวงั อยากจะไดท เี ดยี วพรอมกนั
สองอยา ง เปรียบไดก บั การใชมือจับปลาตวั เดยี วให
ม่ันดกี วา จับดว ยมอื เดยี วหรือขา งละตัว ซึง่ อาจจะ
ทําใหปลาท้งั สองตัวหลุดตกน้าํ ไปหมดเลยกไ็ ด

จบั ปใู สกระดง

ความหมาย : การดูแลเด็กเลก็ ๆ แมจ ะพยายาม
ใหเด็กอยูนิง่ ๆ เปน ระเบียบ แตกท็ าํ ไมส ําเรจ็ เพราะ
เดก็ ๆมกั ซุกซนไมอ ยนู งิ่
ขยายความ : เปรียบเปรยถึงปซู ึ่งเปน สตั วท ่ไี มชอบ
อยนู ่ิง เม่อื ถกู จับไปใสไ วในกระดง มันก็จะหาทางเดิน
ออกจากกระดง ตลอดไมย อมหยดุ นงิ่

ตีปลาหนา ไซ

ความหมาย : พดู หรือกระทําการใดๆ ทท่ี ําใหง าน
ของผูอ่ืนท่กี ําลังรุงเรอื งไดรบั ความเสยี หาย
ขยายความ : การทาํ อยางใดอยา งหนงึ่ เปน เหตุให
กิจการของผอู ่ืนซง่ึ กําลงั ดาํ เนนิ ไปดวยดตี องหยดุ
ชะงักลง เปรยี บกบั การจบั ปลาโดยใชไซวางไวใ นลําน้าํ
เพอ่ื ดกั ใหปลาเขา เมื่อมคี นตีปลาหนาไซทําใหนา้ํ ปน
ปวนปลาจงึ ตืน่ หนีไปไมเ ขา ไซท่ีดักไว

ทํานาบนหลังคน

ความหมาย : การเอารดั เอาเปรยี บแสวงหา
ผลประโยชนจ ากผูอืน่
ขยายความ : ในสมัยกอ นอาชีพการทาํ นาเปนอาชีพ
หลักของคนไทย จึงมกั ถกู ใชเปนตัวอยางเรอ่ื งการทํา
มาหากนิ เปรียบเปรยถงึ การทาํ มาหากินบนความ
เดอื ดรอ นของผูอน่ื (หลังคนอืน่ )

นํา้ กล้ิงบนใบบอน

ความหมาย : คนทมี่ ีจติ ใจเรรวน ไมม่ันคง ไมแ นนอน
พดู จากลบั กลอก แกตวั ไปเร่อื ย
ขยายความ : เปรียบเปรยถงึ น้ําทีก่ ลง้ิ อยบู นใบบอน
จะมลี กั ษณะเปนกอนด้นิ ไปดน้ิ มา ปจ จบุ ันมักถกู นํามา
เปรียบเปรยกบั สาวทมี่ ีจิตใจไมมน่ั คง

ปลาหมอตายเพราะปาก

ความหมาย : คนที่ปากพลอ ยชอบพดู จาไมด ี
จนตัวเองตองไดร ับผลผลกระทบจากคําพดู ของตน
ขยายความ : เปรียบเปรยถึงธรรมชาติของปลาหมอ
ที่เวลาอยูในนํ้าชอบที่จะโผลปากข้ึนมาหายใจบอ ยๆ
ทาํ ใหค นหาปลาจับสังเกตไดและถูกตกไดในทสี่ ุด

ผกั ชีโรยหนา

ความหมาย : การทาํ ความดีเพยี งผวิ เผิน
ขยายความ : การทาํ ความดหี รอื กระทําการใดๆเพยี ง
เพือ่ ใหผูอ่ืนเหน็ วา งานเสร็จแลว เรยี บรอย สวยงาม
แตใ นความเปน จริงแลว สง่ิ น้นั ยังไมส าํ เร็จเรยี บรอ ย

หนูตกถังขา วสาร

ความหมาย : ผูชายท่มี ีฐานะไมค อ ยดไี ดแ ตง งาน
กับผหู ญงิ ทรี่ ่ํารวย
ขยายความ : นิยมใชก ับผชู ายท่ีแตง งานกับผหู ญงิ
รวย สบายไปทั้งชาติ ซึ่งนยิ มใชเ ปน คาํ พดู ประชด
ดถู กู ดูแคลนหรืออจิ ฉารษิ ยามากกวา ดานดี

รดี เลอื ดกบั ปู

ความหมาย : การบงั คับขูเขญ็ เพ่ือเอาผลประโยชน
กับผทู ไ่ี มม คี วามสามารถทีจ่ ะใหส ิง่ ท่ีตอ งการได เชน
การรีดไถเงนิ จากคนทมี่ คี วามยากจน
ขยายความ : การทจี่ ะรีดเลือดจากตัวปู เปน ส่ิงที่
เปนไปไมไดเนอื่ งจากปเู ปน สัตวท ไี่ มมเี ลือด

“รวบรวมสภุ าษติ สาํ นวนไทย
อนั เปน เอกลักษณข องภาษาไทย
ที่สละสลวย และแฝงดวยขอ คดิ ”


Click to View FlipBook Version