The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

nz2yph0wrljxx6v4c2js0pbl1nwjrnngmtfAk9lb4mxbg9cd7978b6xfdhb198274ystks79qkv5xlhdvvc2h2xAz3phhA6ph3prdzj0w9344r3b4bwr8j1s12r3f49qnp1xtcvvdjw29bf2wx0dgkqp2xl3t29xj5bqm7chdc3mj8tjzx81

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ลูกน้ำ รามแก้ว, 2022-05-15 03:56:55

nz2yph0wrljxx6v4c2js0pbl1nwjrnngmtfAk9lb4mxbg9cd7978b6xfdhb198274ystks79qkv5xlhdvvc2h2xAz3phhA6ph3prdzj0w9344r3b4bwr8j1s12r3f49qnp1xtcvvdjw29bf2wx0dgkqp2xl3t29xj5bqm7chdc3mj8tjzx81

nz2yph0wrljxx6v4c2js0pbl1nwjrnngmtfAk9lb4mxbg9cd7978b6xfdhb198274ystks79qkv5xlhdvvc2h2xAz3phhA6ph3prdzj0w9344r3b4bwr8j1s12r3f49qnp1xtcvvdjw29bf2wx0dgkqp2xl3t29xj5bqm7chdc3mj8tjzx81

ท่องเที่ยวในจงั หวดั สงขลา

กรมหลวงชมุ พร สงขลา

อนสุ าวรยี ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกั ดิ์ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ทตี่ ัง้ : สวนสองทะเล อาเภอเมอื งสงขลา จงั หวดั สงขลา
กรมหลวงชุมพรเขตอดุ มศักดิ์ พระบดิ าแหง่ ราชนาวีไทย หรือมีอีกชื่อหนง่ึ ว่า "เสดจ็ เตี่ย" นน้ั เปน็ ทเ่ี คารพนับ
ถือของคนโดยท่ัวไปในภาคใต้ ก่อต้งั โดยกลมุ่ ไทยอาสาป้องกนั ชาติในทะเล จังหวดั สงขลา ไดแ้ ก่ ผู้ประกอบ
อาชีพเก่ยี วกบั การปกครอง ร่วมกบั กองทพั เรอื สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2530 เพอื่ ใหช้ าวเรือ ได้สักการะบชู าก่อน
ออกไปประกอบอาชีพในทะเล เพราะมคี วามเชอ่ื วา่ ทา่ นจะช่วยเหลอื ใหแ้ คลว้ คลาดจากภยั อนั ตรายจากพายุ
และเพศภัยต่างๆ ผคู้ นนยิ มมาสักการะขอพรอย่างไมข่ าดสายทงั้ คนในพน้ื ท่ีและนักท่องเท่ยี ว

หาดสมหิ ลา
หาดสมหิ ลา สถานที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญทม่ี ีชือ่ เสยี งของสงขลา อย่ใู นเขตเทศบาลเมือง หาดสมหิ ลามีโขดหิน
ขนาดยอ่ มยน่ื ลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดมากท่ีเรยี กว่า "ทรายแก้ว" มีปา่ สนรม่ ร่ืน จากหาดสมิหลา
สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของ เกาะหนเู กาะแมว จนมคี ากล่าววา่ ใครมาเยือนสงขลาแลว้ ไม่มา
เยือนสมหิ ลากเ็ หมือนมาไม่ถึงสงขลา มีสญั ลักษณท์ ่มี ีชือ่ เสยี งรปู ปัน้ นางเงอื กทอง โดยรอบบรเิ วณได้จดั
สวนหย่อม ไว้ดรู ่มรื่นเหมาะเป็นทน่ี ่ังพักผ่อนยามเยน็ เมอี่ มองออกไปในทะเลจะเหน็ เกาะหนู เกาะแมว
อนั เป็นอีกสัญลกั ษณห์ นึง่ หาดสมหิ ลาเป็นชายหาดทม่ี ีบรรยากาศสงบ เหมาะสาหรบั มาพกั ผอ่ นชมววิ มี
ชายหาดต่อเน่อื ง กัน เรียกว่าแหลมสนอ่อน อยเู่ ลยหาดสมิหลาไปทางตะวันตก ช่วงของแหลมสนออ่ นจะ
ยาวไปจนถงึ สันเข่อื นในทะเล

สวนสาธารณะหาดใหญ่

ตั้งแต่จาความได้ สถานที่เท่ยี วในหาดใหญ่แห่งแรกของเรา กค็ งหนไี ม่พน้ "สวนสาธารณะหาดใหญ่" สวนสาธารณะที่ใหญ่เปน็ อนั ดับ
สองของประเทศไทย เมื่อราวๆ 10 - 20 ปีที่แล้ว สวนสาธารณะแหง่ นย้ี ังปราศจากสิ่งปลูกสรา้ งใดๆ มเี พียงพระพรหมสหี่ น้าบนเขา
คอหงส์เทา่ นั้น ห้างสรรพสินคา้ ในเมืองหาดใหญ่ก็ยังมีไม่มาก แดดตอนน้ันก็ยงั ไมร่ ้อนนัก สถานท่พี ักผ่อนของคนหาดใหญส่ ่วนใหญ่
จึงมุง่ มาสู่สวนสาธารณะในชว่ งวันหยุดสดุ สัปดาห์ เมอ่ื นกึ ถึงสวนสาธารณะหาดใหญ่ ก็ตอ้ งนกึ ถงึ ศาลาไมก้ ลางบึงใหญ่ (ปจั จุบนั
ปรับปรุงเปน็ ปูนหมดแลว้ ) เปน็ จดุ ไฮไลท์ของสวนสาธารณะแหง่ นี้ เป็นจุดทเี่ ดก็ ๆ ชอบเปน็ พิเศษ น่นั คือการใหอ้ าหารปลา แต่กอ่ นไม่
มกี ฏข้อหา้ มเก่ียวกบั การให้อาหาร คนกนิ อะไรไม่หมดกโ็ ยนใหป้ ลากิน จนเกดิ ปัญหานา้ เสยี อย่บู อ่ ยครง้ั ศาลาไมแ้ ห่งนีเ้ ป็นเสมอื นอีก
หนึง่ ความทรงจาทสี่ าคญั ในวัยเด็ก ปลาตคาร์ฟและปลาสวายตัวใหญ่ ใกลๆ้ ฝงู ปลา เราจะเห็นส่หี า้ ตวั วา่ ยน้าตว้ มเต้ียว ผลุบๆโผล่ๆ
อยู่

นำ้ ตกโตนงำช้ำง

นา้ ตกโตนงาชา้ ง เป็นน้าตกชื่อดังของ จังหวดั สงขลา ตัง้ อยู่ใน เขตรกั ษาพนั ธส์ุ ตั วป์ า่ โตนงาชา้ ง ห่างจากอาเภอ
หาดใหญป่ ระมาณ 26 กิโลเมตร มพี ืน้ ท่กี ว้างใหญถ่ งึ 113,721 ไร่ กินพ้นื ที่หลายอาเภอใน จงั หวัดสงขลา ตลอดไป
จนถึง จงั หวดั พทั ลงุ ซึ่งไปสิ้นสุดอยู่ทีเ่ ขตชายแดนระหวา่ งไทยและมาเลเซียคะ่ ดว้ ยความอดุ มสมบรู ณข์ องผืนปา่ ไมว่ ่า
จะเป็น ทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่งนา้ และสัตวป์ ่าจงึ ทาให้ทีน่ ่ไี ดร้ ับตราพระราชกฤษฎีกาประกาศเปน็ เขตรกั ษา
พันธสุ์ ตั วป์ า่ โตนงาช้าง เมือ่ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 นอกจากนย้ี ังมีการสันนษิ ฐานวา่ ผืนปา่ แห่งนี้อาจเปน็ ท่อี ยู่
อาศัยของ แรด หน่ึงในสัตว์สงวนทห่ี ายากมากอีกด้วย

พพิ ิธภณั ฑสถานแห่งชาตสิ งขลา

ตง้ั อยู่ในเมืองสงขลา ตรงขา้ มกาแพงเมอื งจงั หวดั สงขลา เป็นโบราณสถาน ของชาติ มลี ักษณะ
สถาปตั ยกรรมแบบจนี อายุกว่า 100 ปี ภายในจดั แสดงศลิ ปวตั ถุท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันเป็น
เอกลกั ษณข์ องภาคใต้ อาคารพิพิธภณั ฑสถานแห่งชาติสงขลา มคี วามโดดเด่นดว้ ย อาคาร
สถาปัตยกรรมแบบจนี ผสมยโุ รป ปลกู เปน็ เรอื นหมู่ 4 หลัง เชอื่ มตดิ กันด้วยระเบยี งทางเดนิ
ดา้ นหน้าอาคารมีสนามและมอี าคารโถงขนาบสองข้าง ประติมากรรมนนู ตา่ สลบั ลายภาพเขยี นสี
เป็นรปู เทพเจา้ จีนและลายพนั ธพุ์ ฤกษา จึงเป็นพิพธิ ภัณฑท์ ่มี าถงึ สงขลาแลว้ ไม่ควรพลาดมา
ถา่ ยภาพความงดงามของอาคาร

จดั ทาโดย
นางสาว นภสร รามแกว้ 6219013063082


Click to View FlipBook Version