The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-17 11:09:55

TAM TAM 03-2018

@ 6 Gp CIS

Nummer 3/ 2018

ReFSPM1188/0/191
ANBCT-OC -TDanacoys
DOSSIER HOTO
PTX II-18

Verantwoordelijke uitgever/ Editeur responsable
Maj BEM COUNASSE S.

Tf: 9-6321-11320 / 02 44 11 320
Layout: IPR 6 Gp CIS - Foto’s/Photos: IPR 6 Gp CIS

Index

Woordje van de CO / Mot du CO P4
Woordje van de RSM / Mot du RSM P8
Woordje van de Korpskorporaal/ Mot du Caporal de Corps P 12
De Korpsmaaltijd - Le repas de Corps P 16
The Foodtruck: part II P 18
RSM 18/11 P 20
eFP LTU 18/09 P 25
Oorlogsverhalen P 26
Dossier: HOTO P 32
In the media P 52

Petit mot de Chef de Corps

Avant d’agir, il est important de comprendre ce qu’il se passe ! A l’issue de la
reprise de Commandement, je vous ai parlé d’évolutions et non de révolutions.
C’est très important, il faut prendre le temps de faire les choses correctement et
pour ce faire, il m’est nécessaire de vous entendre. C’est pourquoi, lors de ces
premières semaines, j’ai voulu être présent parmi vous en diverses
circonstances : au quotidien au sein de votre module ou de votre cellule d’état-
major, en exercice, en mission ou lors de challenges sportifs. Ce que j’estime
avoir reçu de votre part : de la franchise et de l’honnêteté… merci pour cela.
Soyez certains que cela va continuer dans le futur.
Fort de votre enseignement, je comprends bien que tout n’est pas parfait et que
des difficultés sont présentes au quotidien. Cependant, je ressens partout l’envie
de faire mieux. Alors gardons foi en notre famille car comme le dit l’adage : « A
cœur vaillant, rien d’impossible ». Le 6 Gp CIS est une unité unique, différentes de
ses unités sœurs pour plusieurs raisons. Nous sommes membres d’une nouvelle
organisation qui se veut devenir le fleuron de la composante terre : le Régiment
des Opérations Spéciales ! De plus, nous restons nécessaires à l’appui des unités
motorisées. Ensemble, nous faisons bel et bien partie d’un beau projet où nos
connaissances techniques resteront indispensables.
Pour accomplir ces nouveaux défis, tout comme les autres unités du Régiment et
face aux mêmes difficultés, nous allons devoir évoluer. Nous allons devenir une
meilleure version de nous-même. Pour ce faire, nous devons construire une
image de ce que l’on veut pour demain, comment améliorer notre vie au sein de
cette belle unité et ensuite, il faudra agir. Cela se fera souplement et surtout cela
se fera ensemble. Aucun succès militaire n’est dû au chef seul. C’est dans notre
action commune que se trouve le succès.
Mais en attendant, il est temps pour moi de vous remercier pour le travail accompli
et il est temps pour vous de profiter de cette période de repos avec vos familles.
C’est pour cela, qu’avec mon épouse et mes trois enfants, nous vous souhaitons
de merveilleuses fêtes de fin d’année.
Profitez bien, vive le 6 et surtout vivement 2019 !

5

Woordje vande Korpscommandant

Alvorens te reageren, is het belangrijk om goed te begrijpen wat er gebeurt! Na
de bevelsovergave heb ik jullie gesproken over evoluties en niet over revoluties.
Tijd nemen om goede acties uit te voeren is heel belangrijk. Daarom was het voor
mij van groot belang om naar jullie te luisteren en gedurende deze eerste periode
bij jullie aanwezig te zijn in verschillende omstandigheden: dagelijks in de
modules of in de stafcellen, tijdens de oefening, in opdracht of gedurende sport-
competities. Wat heb ik blijkbaar mogen ontvangen: openhartigheid en
eerlijkheid… bedankt daarvoor. Wees zeker dat ik dit in de toekomst verder zal
zetten.
Dankzij dit inzicht begrijp ik dat het niet perfect is en dat er dagdagelijkse
moeilijkheden zijn. Desondanks voel ik overal de wil om het beter te doen. Dus
laten we vertrouwen hebben in onze familie want, zoals het spreekwoord zegt:
“niets is onmogelijk voor een sterk hart”. De 6 Gp CIS is uniek, verschillend van
zijn zustereenheden om verschillende redenen. We zijn lid van een organisatie
die de parel van de landcomponent wil zijn: het Special Operations Regiment!
Bovendien zullen we noodzakelijk blijven voor het steunen van de
gemotoriseerde eenheden. Samen maken we wel degelijk deel uit van een mooi
project waar onze technische vaardigheden noodzakelijk zullen blijven.
Om deze nieuwe uitdagingen te kunnen aangaan, zullen we moeten evolueren
teneinde een betere versie van onszelf te kunnen worden. Dit geld ook voor de
andere eenheden van het Regiment die net zoals wij het hoofd moeten bieden
aan dezelfde problemen. Daarvoor moeten we een beeld schetsen van wat we
echt willen voor morgen en hoe we ons dagelijks leven binnen deze mooie een-
heid kunnen verbeteren. Vervolgens zullen we acties moeten uitvoeren. Dit zal
soepel gebeuren en vooral samen. Geen enkel militair succes vindt plaats enkel
en alleen door de acties van de bevelhebber. Het is de samenwerking die de
sleutel is tot succes.
Ondertussen is het tijd voor mij om jullie alvast te bedanken voor het reeds gele-
verde werk en is het tijd voor jullie om welverdiend te genieten van deze rustperi-
ode samen met jullie familie. Daarom wens ik jullie samen met mijn vrouw en mijn
drie kinderen een prachtige eindejaarsperiode.
Geniet ervan, leve de 6° en vooral een levendig 2019!

7

Woordje vande Korpsadjudant

2018 loopt stilaan ten einde. Tegen de tijd dat jullie dit lezen is het misschien al voorbij.
Het was een heel woelig jaar, vol met uitdagingen. Grote, minder grote en kleine. Ik wil
hier zeker geen opsomming geven van alle uitdagingen, dan zou deze lijst te groot worden,
maar enkele van die uitdagingen wil ik toch opsommen: OVG, oefeningen, de overgang
naar het Special Operations Regiment (SOR), bevelsovergave in combinatie met ons peter-
schapsconcert, organisatie van de tweede PRONTEX van dit jaar….

De grootste uitdaging was echter de bevelsovergave die volledig in het teken van 100 jaar
einde van de ‘Grote Oorlog’ (1914-1918) stond. Dit evenement werd voor de eerste keer in
onze geschiedenis als 6 Gp CIS niet in ons eigen kwartier gehouden, we trokken met de
hele eenheid naar onze peterstad Aarschot. Een hele bedoening, maar dat zal iedereen wel
gemerkt hebben. We werden allemaal uit onze comfortzone gehaald en trokken met ons
hele hebben en houden naar Aarschot. Het logistieke maneuver, de organisatie van de
parade, de afspraken met de stad en de stadsdiensten, de regelingen met de politie, de
parking, de receptie, …. Alles moest vlekkeloos verlopen. ‘Was alles vlekkeloos?’, hoor ik
jullie vragen… Neen, niet alles was vlekkeloos, maar dat kan ook niet. Wat ik wel weet, is
dat iedereen van de eenheid zich heel hard heeft ingezet om AARSCHOT een schitterend
spektakel te bezorgen. Daar mogen we zeker van zijn. De lovende woorden die we van de
inwoners en de notabelen van de stad mochten ontvangen zijn daar het grootste bewijs van.
En het stopte daar niet bij. Dezelfde dag hadden we nog een ander evenement te
organiseren. Ons peterschapsconcert. Nog maar amper bekomen van de ene uitdaging, of
de andere stond al in de startblokken. Ook hier hebben we onze peterstad kunnen verrassen
met een pracht van een spektakel. Van mijn kant al een hele dikke dank je wel en een dikke
proficiat aan iedereen die aan deze dag zijn steentje bijgedragen heeft.

Een andere uitdaging die ik even wil toelichten is de overgang van de 6 Gp CIS, net zoals
het 2Cdo, 3 Para, SFG, TrgC Para en TrgC Commando naar het SOR. Het gaat hier niet
alleen over de parade die we in HEVERLEE mochten opluisteren met onze aanwezigheid,
maar ook, en vooral, over de nieuwe taken en het nieuwe commando dat we krijgen. We
hangen nu immers af van de Comd SOR, die ons nieuw brigade echelon geworden is. Wil
dit nu zeggen dat de niet-code 900 leden van de 6de geen opdrachten of oefeningen meer
zullen mogen of kunnen doen? NEEN, ZEER ZEKER NIET! Ik schrijf dit bewust in
hoofdletters. Iedereen van onze eenheid zal kunnen deelnemen aan oefeningen en
versterkingen van de andere eenheden van het SOR. Uiteraard zullen er zich situaties voor-
doen waar we onze Code 900 moeten sturen, maar dit zal zeker en vast niet altijd zo zijn.
Dit was in het verleden ook al het geval. Dit telt ook voor de opdrachten.
Maar geen eindejaar zonder een nieuw jaar dat in zicht komt. En dat nieuw jaar zal
minsten evenveel uitdagingen met zich meebrengen. De ene uitdaging al wat zwaarder of
moeilijker dan de andere. Daarom wil ik ook iedereen een schitterend eindejaarsverlof toe-
wensen. Dat jullie allemaal de tijd mogen vinden om samen met jullie familie, gezin,
vrienden, vriendinnen, partners…. tot rust te komen en te genieten. Ik wil jullie dan ook
van harte en in naam van mijn echtgenote en van mezelf een zalige kerst en een
spetterend nieuwjaar toe wensen.
Tot slot, 6 Gp CIS… voor velen een maat te groot.

9

Petit mot de l’Adjudant de Corps

2018 est bientôt fini. Peut-être l’année sera-t-elle déjà écoulée lorsque vous lirez cet ar-
ticle. Ce fut une année agitée et pleine de défis. De grands défis et de petits défis. Je ne
peux pas vous donner une liste de tous les défis passés, mais il en est quand même
quelques-uns que je voudrais mentionner: les OVG, les exercices, le transfert vers le
Special Operations Regiment (SOR), la remise de commandement combinée avec le con-
cert de parrainage, l’organisation de deux PRONTEX, ….
Le plus grand défi fut la remise de commandement, sous le signe du centenaire de la fin
de la ‘Grande Guerre’ (1914-1918). Cet événement a été organisé, pour la première fois
dans l’histoire du 6 Gp CIS, au sein de notre ville marraine, Aarschot, plutôt que dans
notre quartier. Pour ce faire, nous avons déménagé quasiment toute l’unité, tout le monde
fut impliqué. Tout le monde a dû sortir de sa zone de confort. La manœuvre
logistique, l’organisation de la parade, les arrangements avec la ville et ses
services, les arrangements avec la police, le parking, la réception, …. tout devait être
parfait. Est que tout fut parfait ? Je vous entends déjà murmurer... Non, tout ne fut pas
parfait, c’est impossible. Mais je suis persuadé que tout le monde, au sein de l’unité, a
tout donné pour offrir un spectacle éblouissant à Aarschot. Nous pouvons en être sûr. Les
mots de louange que nous avons pu entendre des habitants et des notables de la ville en
sont la preuve. Mais ce ne fut pas pour autant la fin de cette journée. Nous avions encore
un autre défi : le concert de parrainage. À peine remis de nos effort que nous devions en-
core poursuivre notre engagement. Ici aussi, nous avons montré une excellente prestation
à notre ville marraine. Pour ma part et sans hésiter, je remercie et je félicite tout ceux qui
ont participé et aidé notre unité à faire de cette journée que je considère désormais
comme une grande réussite.

Un autre défi que j’aimerais souligner est le transfert du 6 Gp CIS, ainsi que le 2 Cdo, 3
Para, SFG, TrgC Para et TrgC Commando vers le SOR. Je ne parle pas seulement de la
parade à laquelle que nous avons pu participer, mais aussi, et surtout, des nouvelles tâches
et du nouveau commandement que nous allons avoir. Notre unité dépend désormais du
Comd SOR, lequel est devenu notre échelon brigade. Est-ce que cela veut dire que les
« non-code 900 » du 6 ne pourront plus faire de missions ou d’exercices ? NON, PAS DU
TOUT! Et je l’écris en majuscules. Tous les membres de notre unité auront la possibilité de
participer aux exercices et renforts des autres unités du SOR. Évidemment, nous aurons
toujours des situations spécifiques aux « Code 900 », mais ce ne sera pas toujours le cas.
Ceci est bien entendu valable pour les missions.
Mais il n’y a pas de fin sans début. Et l’année 2019 qui s’annonce sera à nouveau une
année pleine de défis. Les uns un peu plus difficiles que les autres. Je souhaite donc, à
tous, un heureux congé de fin d’année. Que vous puissiez chacun trouver le temps de vous
reposer et de profiter de ces fêtes ensemble avec vos familles, vos amies, vos amis, vos
partenaires,… Nous vous souhaitons, mon épouse et moi, un joyeux Noël et de superbes
fêtes de Nouvel An.
Pour finir, le 6 Gp CIS… une taille trop grande pour pas mal de gens.

11

Woordje vande Korpskorporaal

Beste collega’s,
Laat mij eerst en vooral toe om iedereen en jullie familie een gelukkig en voorspoedig
2019 toe te wensen.
Het jaar 2018 is weer eens voorbij gevlogen en dit toch met verschillende grote
activiteiten. De verscheidene oefeningen die er zijn geweest in zowel het binnen- als
buitenland en de vele buitenlandse opdrachten.
De parades die er zijn geweest met als hoogtepunt de bevelsovergave in onze peterstad
Aarschot.
De talrijke OVG opdrachten die zijn geleverd.
Laat ons het jaar 2018 afsluiten met een lekker kerstontbijt op 20 december en genieten
van een welverdiende vakantie. Laadt jullie batterijen maar op, want volgend jaar wordt
weer een druk jaar.
Prettige feesten aan ieder van jullie toegewenst!

Le mot du Caporal de Corps

Chers collègues,
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter à tous et à vos familles une bonne et
heureuse année 2019.
L’année 2018 a défilé à toute vitesse et ceci, avec de nombreuses activités au calendrier.
Différents exercices se sont passés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays et de
nombreuses missions à l’extérieur ont meublé cette année.
De nombreuses parades ont aussi pris place cette année avec, en apogée, la remise de
commandement au sein de notre ville-marraine, la ville d’Aarschot.
Sans oublier non plus les missions OVG.
Nous clôturerons cette année 2018 par un petit-déjeuner de Noël ce 20 décembre et nous
profiterons ensuite de vacances bien méritées. Profitons-en pour recharger nos batteries
car l’année prochaine sera à nouveau une année intense.
Joyeuses fêtes à vous tous !

13

Terugblik

‘Goesting’ werd ‘Verbazen’, met de verandering van het kernwoord werd het jaar
2018 ingeluid, maar de verandering vertaalde zich niet enkel en alleen in een nieuw
kernwoord. Veranderingen, zo zegt men, gaan hand in hand met nieuwe uitdagingen.
Uitdagingen waar we, met de nodige goesting, vaak verbazend goed uit de hoek
wisten te komen (aardig gekoppelde verwoording, nietwaar?). Dat het jaar – dit met
talrijke oefeningen en opdrachten – alweer afgeladen vol zat (zie info hiernaast), kan
m’n nu niet bepaald bestempelen als een grote verandering, maar wat dan wel?

Een eerste belangrijke veranderingen deze bevelsoverdracht tot een
voor onze eenheid vond plaats in juli: een opmerkelijke gebeurtenis. Is dit niet uniek
nieuwe samenstelling. De Light Brigade te noemen? Een antwoord hierop vergt
is niet meer, maar werd omgedoopt tot het graven in de geschiedkundige literatuur
Special Operations Regiment en zag het en leert ons dat diezelfde locatie reeds
levenslicht op 3 juli. Samen met de SF werd aangewend als plaats delict. We
Gp, 3Para, 2Cdo, de trainingcentra CE schrijven 7 juli ’63 - de 6 Gp CIS ging
Cdo en TrgC Para, werd de 6 Gp CIS - toen nog door het leven als 6 TTr -, op de
voor de communicatieondersteuning - Grote Markt van Aarschot werd het
geïntegreerd in het SO Regt (meer info eenstemmig besluit – genomen op 21
hieromtrent vond je ongetwijfeld terug in september 1962 - van de stad Aarschot
de extra editie van ons eenheidsblad). om het peterschap over 6 TTr aan te
nemen, beklonken met een plechtigheid.
Een andere verandering – traditioneel Het is dus geen eenmalige gebeurtenis,
tweejaarlijks – vond op 5 oktober plaats. maar daarom niet minder memorabel.
We namen afscheid van LtKol SBH Noteren we alvast een nieuwe afspraak in
Cooreman Dirk als Korpscommandant en 2073? (Meer info over de Grote Markt
verwelkomden Maj SBH Counasse vind je terug in het ‘Dossier Hoto’,
Stéphane als nieuwe bevelvoerder van eveneens hernomen in deze editie)
onze eenheid. De militaire plechtigheid
hieraan verbonden, meerbepaald op de
Grote Markt van Aarschot, componeerde

Mandagen

Detail: 2018 -19,9% 2017
Ops => 2225 -3,0% 2668
Ex => 5615 -7,3% 5789
OVG => 4211 +6,2% 4522
Rft => 437
464 13416

Totaal: 12515 -7,2%

Personeel

Detail: 2018 2017
215 -18,6% 255

15

De Korpsmaaltijd
Cdt De Meulder

Voordat ik mijn artikel schreef, had ik de ambitie om je te vertellen wat ik
dacht over het ontstaan van de Korpsmaaltijd, maar het is waarschijnlijk te
ambitieus, zelfs enigszins oneerbiedig dit met eigen woorden te
omschrijven, dus besloot ik om vast te houden aan de officiële
oorsprong - zijn bron vindend in vervlogen tijden, namelijk de Romeinse
oudheid ten tijde van Caligula - en u dus de verwoording van Defensie zal
toespelen.

Onder het bewind van Koning Leopold I Toen Koning Boudewijn de troon besteeg,
gaven drie feesten aanleiding tot her- besloot hij de datum van 15 november te
denkingsplechtigheden: 21 juli (refererend behouden op voorwaarde dat vanaf 1952
naar de datum van de eedaflegging van de dit naamfeest van de stichter van de
Koning), 16 december (de verjaardag van Dynastie de naam "Koningsdag" zou
zijn geboorte) en de nationale feestdagen krijgen, met uitsluiting van alle andere
in september (om de gevechten van de benamingen.
revolutie te herdenken). Bij de troons-
bestijging van Koning Leopold II werd in En de korpsmaaltijd dan ? Traditioneel
1866 beslist dat het Feest van Zijne komen bij Defensie rond 15 november
Majesteit gevierd zou worden op 15 (“Koningsdag”) de korpsen der officieren,
november, de datum van Sint-Leopold. onderofficieren en vrijwilligers samen om
een toast uit te brengen op de Koning.
Onder het bewind van Koning Albert I zou Voor Defensie was Koningsdag reeds zeer
Koningsdag plaatsvinden op 26 november snel een gelegenheid om de gevoelens van
(datum van Sint -Albert) maar aangezien gehechtheid en waardering van het leger
de moeder van de Koning overleden was ten overstaan van zijn opperbevelhebber,
op 26 november werd beslist deze de Koning, naar voren te
Koningsdag te verschuiven naar 15 brengen. Concreet werd per korps en per
november (Sint-Leopold). Vermits na de eenheid een heildronk uitgebracht ter ere
Eerste Wereldoorlog de datum van 15 van de Vorst en werden hem in een kort
november zeer dicht lag bij 11 november schrijven deze gevoelens van de leden van
(nationale feestdag voor Wapenstilstand) het korps uitgedrukt. Actueel komen
werd de Koningsdag vastgelegd op 27 no- zowel militairen als burgerpersoneel van
vember (nieuwe datum van Sint-Albert). Defensie samen voor een toast op de
Koning en een gezamenlijke maaltijd om
Sinds 1934, de troonsbestijging van hun gehechtheid aan het Vorstenhuis te
Koning Leopold III, werd Koningsdag betuigen.
opnieuw op 15 november gevierd en
"Naamfeest van Zijne Majesteit de Bron: Het Protocol in België (E. Van den
Koning" genoemd. Tijdens de afwezig- Bussche)
heid van de Koning in het land veranderde
de naam in "Naamfeest van de Dynastie".

Le repasde corps

Cdt De Meulder
Avant de rédiger mon article, j’avais pour ambition de vous raconter ce que
je considérais comme la vraie origine du repas de corps…,celle que peu de
gens connaissent mais qui trouve sa source dans les temps les plus reculés,
jusqu’à l’antiquité romaine, depuis Caligula. Mais ce fut sans doute trop
ambitieux, voire même quelque peu irrespectueux. J’ai donc décidé de m’en
tenir à ce qui se raconte officiellement à la Défense et de ne pas laisser mon
imagination: certains parmi vous auraient pu y croire…

Sous le règne du Roi Léopold I, trois fêtes Quand le Roi Baudouin accéda au trône, il
donnaient lieu à des commémorations: le a décidé de conserver la date du 15
21 juillet (qui réfère à la prestation de novembre à condition qu'à partir de 1952,
serment du Roi), le 16 décembre (date cette fête patronale du fondateur serait
anniversaire de sa naissance) et les fêtes placée sous le vocable "Fête du Roi", à
nationales de septembre (pour com- l'exclusion de toute autre appellation.
mémorer les combats de la révolution).
Et le repas de corps alors ? A la Défense, la
Lors de l'accession au trône du Roi tradition veut qu'aux alentours du 15
Léopold II, il a été décidé en 1866 que la novembre, date de la Fête du Roi, les corps
Fête de Sa Majesté serait célébrée le 15 des officiers, des sous-officiers et des
novembre, date de la Saint Léopold. volontaires se rassemblent pour porter un
toast au Roi.
Sous le règne du Roi Albert 1er, la Fête du
Roi avait lieu le 26 novembre (date de la Les Forces armées ont rapidement
Saint Albert) mais comme la mère du Roi considéré la Fête du Roi comme un
était décédée le 26 novembre, il fut décidé moment privilégié pour exprimer les
de ramener la Fête du Roi au 15 novembre sentiments d'attachement et d'estime de
(Saint Léopold). l'armée à l'égard de son commandant en
chef, le Roi. Concrètement donc, un toast
Comme après la Première Guerre est porté en l'honneur du souverain par
mondiale, la date du 15 novembre était fort chaque corps et par chaque unité, les
rapprochée de celle du 11 novembre (fête membres de ceux-ci lui adressant en outre
nationale pour l'Armistice), la Fête du Roi un court message. Actuellement, les
était fixée au 27 novembre (la nouvelle militaires ainsi que les civils de la Défense
date pour la Saint Albert). se rassemblent pour un toast au Roi et un
repas commun, le repas de corps, pour
Dès 1934, après l'accession au Trône du montrer leur indéfectible attachement à la
Roi Léopold III, la Fête du Roi était de Maison royale.
nouveau célébrée le 15 novembre et
appelée "Fête Patronale de Sa Majesté le Source: Le Protocole en Belgique (E. Van
Roi". Durant l'absence au pays du Roi, le den Bussche)
nom changeait en "Fête Patronale de la
Dynastie".

17

The Foodtruck

Sport Special
Adjt Ide
Als je een eetpatroon hebt met veel suikerpieken en –dalen kunnen de suikerdalen
je steeds opnieuw doen grijpen naar snelle koolhydraten en kan je in een vicieuze
cirkel terechtkomen. Je lichaam kan ook sneller overgaan tot vetopslag omdat het
niet weet wat te doen met het teveel aan brandstof. Je ‘verhongert’ als het ware in je
eigen lichaam, terwijl je elke dag zwaarder wordt.
Iedereen kent ondertussen de uitdrukking:’’ en ik eet nochtans niet zoveel zulle …!”
Je eet misschien teveel ‘niet zoveel’ de verkeerde dingen.

De vicieuze cirkel, de vereenvoudigde uitleg: slap en futloos (dipje).
1 Je eet snelle koolhydraten, je vindt het 4 Je krijgt weer honger en goesting. Je

lekker en eet er meer van. hersenen geven een signaal dat je
2 Je bloedsuikerspiegel stijgt snel en hoog. opnieuw eetlust doet krijgen en zin geeft
in iets zoet om je bloedsuikerspiegel te
Je maakt veel insuline aan om de suiker te doen stijgen.
verwerken. Een hoge piek insuline zorgt 5 Je krijgt zin in koolhydraten. We beginnen
voor vetopslag en je hersenen maken opnieuw bij 1.
dopamine aan …..je wilt meer …je wordt Naast de vicieuze cirkel kan suiker ook voor
afhankelijk. een gevoel van afhankelijkheid zorgen, al is elk
3 Je bloedsuikerspiegel daalt. Je krijgt een lichaam anders en niet iedereen even vat-
te lage bloedsuikerspiegel. Er is geen baar….maar kinderen zijn wel vatbaar voor dit
suiker of vet meer in je bloed door de
overdreven insulinewerking, je voelt je

patroon dus let op met veel frisdranken, Het is dus belangrijk om voldoende water te
snoep , gebak ….alles wat ze natuurlijk lekker drinken. Zeker als je intensief sport. 1,5 liter
vinden. puur water drinken per dag is goed voor het
Als we ervan eten, stijgt het dopaminegehalte lichaam. Je lichaam haalt ook water uit je
in onze hersenen meteen , wat ons een fijn voeding.
gevoel geeft en aanvoelt als troost of beloning. TIP: Dr ink om de 30 minuten een glas water
Eens je lichaam grote hoeveelheden gewoon en je bent goed op weg.
is , is het vaak moeilijk om van deze Voordelen:
afhankelijkheid af te geraken.
Waar gaat het allemaal naartoe? Verwerking afvalstoffen
De suikerdeeltjes (glucose) wordt dus als Goede vertering
brandstof gebruikt in ons lichaam onder andere Vlotte stoelgang
in de spieren en hersenen. Hebben alle Balans van lichaamstemperatuur
lichaamscellen genoeg energie gekregen , dan Zuivere huid
wordt de rest opgeslagen in je lever en spieren. Goed voor onze hersenen
Deze opslagplaatsen zijn beperkt en laten je toe Vetten, vetten en vetten?
tot ongeveer 1 uur tot 1,5 uur intensief te Vetten worden algemeen beschouwd als de
sporten. De suikerdeeltjes die naar je spieren boeman bij overgewicht en veel wel-
gaan worden ofwel onmiddellijk verbrand door vaartziekten.
een inspanning te doen of opgeslagen in je Dit is gedeeltelijk juist, de adder onder het gras
spieren (vandaar ook het belang van is ook de suikerrijke voeding (snelle kool-
voldoende spiermassa te hebben ). Is er daarna hydraten). Iedereen weet ondertussen dat
nog overschot dan wordt deze opgeslagen als vetten niet goed zijn en men kan elk moment
vet in je cellen. Vet wordt opgeslagen in alle de keuze maken om de gefrituurde voeding te
vetcellen van je lichaam in de lever en ter laten voor wat het is……maar er zijn ook
hoogte van de buik. Veel vet in de lever gezonde vetten die belangrijk zijn voor ons
vermindert de werking van de lever en veel vet lichaam.
rond de buik leidt tot hart- en vaatziekten. Het Voordelen van gezonde vetten:
vet zit opgeslagen tussen de organen , we Positieve invloed op cholesterol
spreken van visceraal vet in dat geval. Belangrijke bouwstenen en brandstof in
ons lichaam
Ik heb dorst …H2O? Helpen bij een stabiele bloedsuikerspiegel
De vochtbalans in ons lichaam: Vb: Koude gerechten: gebruik olijfolie,
Water is noodzakelijk om afvalstoffen uit ons walnootolie , …..
lichaam te krijgen. In water zit zo goed als Warme gerechten: gebruik extra vièrge
geen stoffen, daardoor kan het veel meer olijfolie voor bakken en braden, kokos
afvalstoffen opnemen dan andere dranken. olie…
Vergelijk het met een trein geladen met Andere bronnen van gezonde vetten:
waterwagons die volledig door je lichaam rijdt. avocado’s, vette vis, zalm, forel, haring,
Deze wagons kunnen alle afvalstoffen mee- makreel, sardien, ansjovis, noten (ongezouten),
nemen en uit je lichaam vervoeren. Rijdt er een pitten, zaden, lijnzaad, pompoenpitten,
trein met frisdrankwagons of fruitsapwagons kwaliteitsvlees wild, omega 3 verrijkte melk en
door je lichaam, dan neemt die maar de helft eieren.
van de afvalstoffen mee omdat deze wagons al Tip: eet een handvol noten per dag en je
gevuld zijn met andere stoffen. bent al goed op weg met gezonde vetten.

19

Nous sommes le dimanche 18 R18S/M11
Novembre. Il est 3h45, le détachement 1LT Lemahieu
CIS de la mission RSM18/11 est prêt Ceux qui sont déjà passé par Mazar
pour le départ vers l’Afghanistan. Les peuvent le confirmer, travailler à 10
yeux sont encore un peu fermés et on dans le ComCen durant toute une
voit que la nuit a été courte. Pas le semaine n’est pas une des choses des
temps de souffler, les bagages sont plus simple pour réaliser un HOTO.
chargés dans le coffre du transporteur Un deuxième élément va venir
direction Melsbroek. Le CO, le RSM, le pimenter la vie du détachement : les
Caporal de Corps et le Commandant jammers… Le détachement précédent
de Compagnie étaients tous présents ayant renvoyés des éléments
afin de nous encourager pour la constituant les jammers vers la
mission à venir. Il est 6h30, le départ Belgique, il était difficile pour nous de
approche et il est temps de dire rendre l’ensemble des véhicules ops.
aurevoir à nos collègues et surtout à Notre surprise continue lorsque l’on
nos familles. ouvre les coffres des nouveaux LYNX
Les premiers jours ne sont des plus reçus sur le théatre, aucun cable pour
simples pour le détachement. En effet, brancher les jammers vers les
la reprise-remise des éléments antennes ou vers les filtres J .
commencent par un premier défi: La semaine de reprise remise se
l’installation complète du système termine et la parade de HOTO peut
SDN2.0 avec l’aide d’un contact-team. commencer. Oui, les berets gris sont
aussi présents et comme on dit la

Les deux premières semaines sont met behulp van het meegereisde
écoulées à présent et grâce a un contactteam. Wie het ComCen in
excellent travail du détachement (de jour Mazar al bezocht heeft, begrijpt dat met
comme de nuit). Nous avons réussi à 10 personen in deze beperkte ruimte
améliorer/optimiser la situation Jammer, werken, niet evident is. Een tweede
en attendant une livraison de matériel aspect dat de eerste week kleur zal
prévue depuis la Belgique. Il reste geven, is de ‘Jammerkwestie’. Het
encore un petit problème à résoudre vorige detachement had per abuis
concernant le nouveau Dingo enkele cruciale jammeronderdelen
Ambulance, trop haut pour passer la meegestuurd met de voertuigen
sortie du camp avec son antenne richting België. Dit maakte het extra
Jammer. moeilijk om de nieuw aangekomen
voertuigen operationeel te krijgen. Een
Il reste encore un grand nombre de défis tweede verrassing kwam er toen we de
à affronter pour le Détachement. Je koffer openden van de pas ge-
reprend les paroles d’un grand arriveerde LMV’s: er was geen enkele
homme : « La nature mange d’abord les kabel voorzien voor het verbinden van
faibles ». Vu les compétences et la de filters met de jammer of de
motivation du groupe je n’ai aucune antennes…

R18S/M11crainte pour la suite ! De eerste week wordt traditioneel
afgesloten met een HOTO parade. En
We schrijven zondag 18 november. In ja, ook de grijze barretten waren
alle vroegte (3h45!) verzamelt het CIS- present en zoals men zegt: kwaliteit
detachement voor de missie RSM18/11 gaat boven kwantiteit! De eerste twee
te Afghanistan. De ogen zijn nog half weken zijn verder vlot verlopen met
dicht en het is duidelijk dat het voor dank aan het uitstekende werk van het
iedereen een korte nacht is geweest. We detachement (dit zowel dag als nacht).
laden de bagage in de koffer van de We zijn er in geslaagd om de benarde
Transporter die ons naar Melsbroek zal situatie met de jammers te verbeteren/
brengen. Daar ter plaatse arriveren ook optimaliseren in afwachting van de
de CO, de RSM, de Korpskorporaal en aankomst van het gevraagde materiaal
de Compagnie Commandant om ons uit België. Er rest ons enkel nog een
een hart onder de riem te steken. Rond oplossing te zoeken voor de Dingo Am-
6h30 worden we verzocht om ons bulance die de poort van het kamp niet
richting vliegtuig te begeven. De tijd is kan passeren wanneer zijn Jammer
aangebroken om afscheid te nemen van antenne gemonteerd is.
familie en collega’s.
Er staan ons detachement nog vol-
De eerste dagen na aankomst zijn niet doende uitdagingen te wachten hier.
de gemakkelijkste voor ons Maar om het met de woorden van een
détachement. Tijdens de HOTO stelt gereputeerd man te zeggen: « De
zich een eerste uitdaging: de volledige zwakken moeten eraf ». Gezien de
installatie van het systeem SDN 2.0 competenties en motivatie van de
groep twijfel ik niet aan het vervolg van
onze opdracht.

21

for 2019

en stage d’attLeOntOe
Cdt Petillion
Le 04 Sep 18 nous accueillions au sein de notre unité 14 SOffr LOO. Ces sous-
officiers vont partie des 40 LOO mis en stage d’attente dans les différentes unités
CIS avant d’entamer leur formation spécialisée au CC Sp Dept CIS-Adm.
Ils ont ainsi eu l’occasion de prendre connaissance de différents aspects de la vie
en unité. Leur programme commença avec une formation soutenue en
préparation de la mission OVG avant de rentrer dans une partie plus technique.
Dans cette partie, ils auront eu la possibilité de découvrir le matériel qu’ils ne
verront pas dans leur formation spécialisée et aussi de le mettre en œuvre.
Ils ont également aidé à promouvoir l’image du 6 Gp CIS et ceci à plusieurs
reprises en participant à plusieurs événements. Que ce soit lors d’activités
sportives (Schaffen, ½ marathon de Brasschaat), lors de la parade à LE ROEULX
pour la célébration de l’armistice ou encore lors des préparatifs pour la remise de
Commandement et pour l’exposition au centre culturel d’Aarschot, ils ont toujours
été présents à l’appel et motivés pour fournir un résultat impeccable.
Je tiens à vous remercier pour votre engagement positif dans tout au long de
cette période. J’espère qu’elle vous aura été fructueuse et que nous pourrons
vous compter parmi les rangs du 6 Gp CIS après votre passage au CC Sp Dept
CIS-Adm.
Bonne continuation.

23

ABT-C

Tancos
Sgt Van Lysebettens

Gedurende een periode van 3 weken werd
een klein detachement van het PL RR naar
Tancos gestuurd om daar strategische
verbinding operationeel te houden
gedurende de grootschalige ABT van
Special Operations Regiment.

Deze oefening werd georganiseerd
om de sprongkracht van de
paracommando’s te verbeteren en
te onderhouden, passende in het
NEO/NRO plaatje. Eens onze
hoofdkrachtinspanning tijdens
het opstellen en onderhouden
van de strategische
verbinding op 100% stond
werd ook verwacht dat wij,
als paracommando zijnde,

deelnamen aan de tactische maneuvers en
sprongen. Want eens veilig geland met een onze EPC
(parachute) stopt het hier niet. Herconditioneren, vervoegen
van IP en daarna verderzetten van het tactische maneuver.
Dit had als resultaat dat de deelnemers van het PL RR mee zijn met de vernieuwde
procedures en technieken die verwacht worden van een paracommando.
Bijkomend werden enkele sprongen gedaan met een Portugese parachute onder
begeleiding en coördinatie van de Portugese dispatchers.

Deze positieve internationale samenwerking leverde een uitwisseling van
brevetten op .

eFP1L8T/0U9
1LT Dorissen

De 6 Gp CIS werd ingezet als steun voor de
BEL-operatie eFP LTU 18/09. Deze opdracht is
één van de grootste opdrachten binnen de BEL
Defensie op dit moment, aangezien er hier
ongeveer 225 tal Belgen aanwezig zijn gedurende
de gehele operatie.
Een dergelijk groot aantal BEL Mil wil meestal ook
zeggen dat er veel eenheden betrokken zijn voor deze
opdracht, wat zeker en vast ook het geval was voor eFP
18/09.
Om dit te staven, even een klein overzicht:
Lead unit: Md Bn 1/3L
Sp units: 4 Bn Log
3 EMI
Bn Aie
MP Gp
LUX Recce Pl
Last but not least: 6 Gp CIS

Zij die een beetje de organisatie van de Bel Defensie kennen, zien al gauw dat het
zwaartepunt van de zending geografisch in Marche-En-Famenne ligt en dat de
voertaal met andere woorden hoofzakelijk Frans is. Integratie met de eenheden van
een ander plateau was één van de grote uitdagingen die we ons vooraf gesteld
hadden. Na bijna vier maanden hier te hebben gezeten, denk ik dat ik terecht kan
stellen dat wij zeer goed geïntegreerd geweest zijn binnen het Bel Det en dus in de
“sociale objectieven” ruimschoots geslaagd zijn. Technisch restten er nog andere
uitdagingen, onder meer het gebruik van EOIP 3.0. Ook hierin was er uiteindelijk
geen probleem en werd de klanttevredenheid hoog in het vaandel gedragen tijdens
deze opdracht. Litouwen, meer bepaald Rukla, zag er alweer wat “zonniger” en
“rooskleuriger” uit (helaas figuurlijk). Qua internationale contacten met de andere
natiepartners zoals Duitsland, Tsjechië, Nederland… werd het CIS Det ook één van
de frequentie draaischijven of aanspreekpunten. We werden onder andere mee in-
gezet in sociale activiteiten voor het winnen van de “hearts & minds” van de lokale
populatie, dit ten voordele van de NAVO. Dit in combinatie met het feit dat de op-
dracht zowel een deploy- als redeploy-aspect had, zorgde ervoor dat er
relatief weinig routine zat. Geografisch of klimatografisch is Litouwen zeker niet het
meest interessante land, maar ik kan je verzekeren dat de werkomgeving en
directe partners dit meer dan voldoende compenseren.Kortom, eFP LTU 18/09 is
een opdracht waar het Det CIS van de 6 Gp CIS zeker en vast zijn stempel heeft
gedrukt en een positieve indruk voor het CIS-wapen heeft achtergelaten bij de
andere kaki collega’s.

25

Oorlogsverhalen

Brieven van het front
1LT SAUBOIN

07 Dec 18

RainEx MH/18
07 Dec 18 zal de geschiedenis ingaan als “de Dag der Operatoren
MH-513”. Eén dag nadat Sinterklaas zijn bezoek bracht aan de
Prontex II/18 is gebleken dat uberbraaf zijn nooit genoeg zal zijn
om ons te behoeden van de gevaren waar onze operatoren soms mee
in aanraking komen. Onze dappere helden van de 6.3 zijn tot het
uiterste gegaan om in barre omstandigheden het insigne op hun
doorweekte baret waar te maken – “Omnia Conjungo”. Het mocht
helaas niet baten: door de combinatie van de weerselementen en
metaalmoeheid hebben onze operatoren het gevecht verloren en is
de MH-513 onbeteugeld en zonder waarschuwing neergegaan.
Onze helden werden die avond onder het nodige applaus geprezen in
de Mess. Always on top!

08 Dec 18

Vandaag begon Fase 3 – het Mobiele Manoeuver. Onzeker over wat ons
allemaal te wachten stond, doch aangemoedigd door het eerdere bezoek
van onze LCC, trokken we collectief door de vele regenweders naar
onze objectieven. Een avondelijke CUB in het Engels met speciale
aandacht naar de windsnelheden en Grobbendonk Pleasure bracht de
DetCo’s en stafleden elke dag weer samen om de bits te synchroniseren.
Onder kundige leiding van het B-Tech is dit dan ook gerealiseerd.
Always on top! Naar goede traditie hebben we van de laatste avond een
mooie afsluiter gemaakt: voor allen een slaapmutsje om in een ovenwarme
tent de laatste nacht tegemoet te gaan.

Multiple MH-513s were harmed in the process, but always on top!

27

WK Marathon

@ Libanon
Kpl Pluquet

Ergens in de avond op 9 november, veel valsplat en twee heel stevige
landde we in Beiruth Airport. Het was kanjers van heuvels ging deze
nog maar pas 4 weken geleden dat ik wedstrijd toch eentje zijn waar je moest
de vraag kreeg, of ik wou meelopen in nadenken en niet als een hoofdeloze
het WK Marathon voor militairen, maar wildeman eraan moest beginnen.
hier stond ik dan, op Libanees grond- Achter de verkenning was het nog rust
gebied gepakt en gezakt met een grote tot de openingsceremonie, met een
zak middag en avondmaal ertussen. Dit
zenuwen en ongeduld. Zenuwen? laatste kon je niet echt klasseren als
Laat ik je even de situatie schetsen: Ik een gezonde maaltijd en de openings-
ben aan atletiek beginnen doen sinds ceremonie was ook niet bepaald eentje
24 oktober 2017. Daarvoor deed ik niet van de meest georganiseerde aard,
veel, juist ongezond leven (zoals roken maar daar hadden wij niet zo veel mee
en dergelijke) en daar hield het mee in de pap te brokken.
op. In dat jaar heb ik getraind en Na een nachtrust van maar enkele
enkele wedstrijden gelopen - meer de uren, was het zover. De wekker ging af
3000m en 5000m - en had dus totaal om 3u ‘s nachts. Het was tijd om ons
geen ervaring op het gebied van 42km klaar te maken: D-day!
lopen. Maar ik kreeg deze kans, dus Na nog een laatste DIXI-bezoek
waarom ook niet. Take the (iedereen mag blij zijn met de DIXI's op
opportunities in life! oefening, in Libanon weten ze zelfs
We werden opgepikt door militairen en niet waarvoor een WC-bril dient!)
een helse rit later stonden we aan ons Het was zover, ik stond aan de start
hotel - boven op een berg - in een van mijn allereerste marathon, hier had
achterbuurt van Beiroet. Het verkeer ik de afgelopen weken enorm veel
daar is niet echt,... veilig voor de zenuwen voor gehad. Mijn eerste
alledaagse westerling te noemen. marathon en dat al op een WK, wie
Een korte nachtrust later, was het tijd kan dit zeggen, nietwaar!
voor het parcours te verkennen en de De wedstrijd zelf viel mee, altijd een
kennismaking met enkele andere mooi tempo - zo rond 3'35"/km à 3'40"/
landen. Wat ons al werd gezegd op km - kunnen lopen met Dries
voorhand, maar nu wel pijnlijk duidelijk Depoortere Maar het onvermijdelijke
was op deze verkenning, was dat het moest gebeuren. Daar stond hij dan,
geen vlak parcours ging zijn, met heel

de man met de hamer. Het is ondenk- 1 keer naar boven.
baar voor iemand die dit nog niet mee Mijn finishtijd - 2u38'09" - is eentje
gemaakt heeft, maar geloof me, het is waar ik trots op ben. We waren met 4
nog gemakkelijker om twee mensen deelnemers per land, en ik had de 3de
met een BMI van 40 voor te trekken en tijd die rechtstreeks meetelde voor het
dan nog de Brabançonne te zingen, landenklassement, waar we ook een
dan te vechten tegen de man met de mooie 6de plaats behaalden!
hamer. Kan dit nog sneller? We zullen zien! Ik
Na een gevecht van 6km met de hoop alvast dat ik in de toekomst nog
laatste heuvel er nog in, kwam ik over eens de kleuren van mijn land mag
de finish. Het is iets dat je elke mens verdedigen!
moet meemaken, het met succes
beëindigen van een marathon. Het
gevoel en ontlading die daarbij horen is
enorm, alle stress en emoties komen in

29

NCO-Day

Brouwerij onder de loep

SGT Kovacic

De onderofficieren van 6Gp CIS De “onderofficierendag” begon – nee,
hebben op 13 november voor het niet direct met een braspartij - met een
eerst een cohesiedag gehouden. Ze rondleiding in de oude stockageplaats
brachten een bezoek aan Brouwerij van het graan, de brouwplaats met zijn
Het Anker in Mechelen, een ideale grote koperen ketels en in het kleine
plek om de sociale sfeer tussen de museum waar de gids – een zeer
onderofficieren te verbeteren. De sympathieke man die dan ook nog
naam “Het Anker” zegt waarschijnlijk eens het figuur heeft van een vat
voor de meeste mensen maar weinig, Gouden Carolus Tripel – de hele
maar de biernamen “Gouden geschiedenis van de brouwerij
Carolus”, “Cuvée van de Keizer” en vertelde en op scherm het hele bier-
“Maneblusser” zullen door menig bier- proces van graan tot bierfles liet zien.
fanaten bekend in de oren klinken. Het is trouwens het vermelden waard

dat de brouwerij nog steeds in
familiehanden is! Sinds enkele
jaren stookt Het Anker ook
Whiskey. De ruim 600 houten
vaten whiskey die er liggen te
rijpen zijn een streling voor het
oog, en de tong.
Uiteindelijk was het zo ver, het
proeven kon beginnen! Eerst de
Gouden Carolus Classic, dan de
Tripel. Mmm dat smaakt naar
meer!
Tijd om aan tafel te gaan. Bij zo’n
lekker eten smaakt altijd, hoe kan
het ook anders, een speciaal bier.
Op deze wijze werd de zeer
gezellige uitstap afgesloten.
Volgend jaar opnieuw een
cohesiedag?

31

DOSSIEA5A-1RS0C-H1O8T

ERHOTO

33

Het gemartelde Aarschot

19& 20 augustus 1914

Vic Valgaeren

Met de Duitse inval van 4 augustus 1914 in de provincie Luik werd
ook België, neutraal maar inmiddels gemobiliseerd, mee betrokken
in de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. België, een gemakkelijke
prooi voor het sterkere Duitse leger, kreeg het bijzonder zwaar
te verduren in de periode die zou volgen. Het Belgisch leger
bood dapper weerstand, de Duitse represailles waren genadeloos.
In 7 steden - Visé, Andenne, Tamines-Sambreville, Dinant, Leuven,
Dendermonde en ook Aarschot - was de gruwel die de Groote
Oorlog met zich meebracht van ontiegelijk formaat, dat later,
krachtens ingewonnen getuigenissen, zal worden gesproken van
‘martelaarsteden’.

In de vroege ochtend van 19 augustus een numeriek overweldigende Duitse
naderden verkenners van het Duitse troepenmacht. In deze ongelijke strijd
34ste Infanterie Regiment onze stad verloren 111 manschappen van het 9de
langs de Herseltsesteenweg. Linie het leven. Commandant Gilson
Commandant Georges Gilson, die en 18 anderen raakten gewond.
bevel voerde over het Eerste Bataljon De Duitsers trokken verder naar de
van het 9de Linieregiment, had zich stad, schoten op hun weg onschuldige,
met zijn soldaten opgesteld ter hoogte vluchtende burgers neer en staken
van de spoorlijn om onze stad te huizen in brand. Nog voor het middag-
verdedigen. Zelf schakelde hij drie uur werden 32 Aarschotse burgers
waarnemers uit waarna een heroïsch gedood.
gevecht ontstond tussen de 208 Generaal-majoor Johannes Stenger
soldaten van Commandant Gilson en

van de 8e Infanteriebrigade nam met gedreven. In twee groepen werden ze
enkele van zijn Duitse officieren zijn naar de oostelijke rand van de stad
intrek in het huis van burgemeester gebracht om er gefusilleerd te worden.
Tielemans op de Grote Markt. Zijn 173 mannen, onder wie burgemeester
soldaten overspoelden ondertussen de Tielemans en zijn tienerzoon, werden
stad en trokken plunderend door de daar vermoord op 19 en 20 augustus.
straten. Hun dood, en die van de andere
In de late namiddag ontstond er slachtoffers, maakte dat Aarschot een
onrust op de Grote Markt bij de Duitse martelaarstad werd.
troepen - velen onder hen dronken en
opgewonden - en werd er her en der Historische plaats
geschoten. Stenger, niet geliefd bij zijn
manschappen en zeker niet bij de De militaire eenheid waarover de Stad
Poolse soldaten die tegen hun zin Aarschot het peterschap waarneemt, is
ingelijfd waren, nam plaats op het bij vele officiële plechtigheden
balkon van het huis van de aanwezig en wanneer in 2014 de her-
burgemeester. Hij werd dodelijk denkingen rond "De Groote Oorlog"
getroffen door een kogel in het hoofd. van start gingen was de 6de Groep
Natuurlijk werden de Aarschotse Communicatie- en Informatiesystemen
burgers beticht van de aanslag op de opvallend van de partij met
generaal. Immers, het verzinsel dat tentoonstellingen, wandelzoektochten,
Duitse troepen werden beschoten door educatieve projecten, concerten en
"franc-tireurs" of vrijschutters - een logistieke steun.
herinnering uit de Frans-Duitse oorlog De banden met de peterschapstad
(1870-1871) waar ook niet-militairen werden er nog hechter door en
tegenstand boden - werd al van bij de wanneer dan dit jaar een indruk-
inval op Belgisch grondgebied onder wekkend programma aan herdenkings-
de Duitse soldaten wetens en willens plechtigheden en evenementen op het
verspreid om hun wandaden te getouw werden gezet rond het einde
verantwoorden. Net voor de inval in van Wereldoorlog I, wilde 6 Gp CIS
Aarschot hadden ze in Herselt onder een uitzonderlijke bijdrage leveren door
hetzelfde voorwendsel 26 burgers de bevelsoverdracht buiten de kazerne
vermoord en huizen in brand gestoken. te laten plaatsvinden.
Aanvankelijk werd zelfs de vijftienjarige Door op de Grote Markt in Aarschot,
zoon van burgemeester Tielemans er een historische plaats in de
van beschuldigd de generaal neer- martelaarstad, de bevelsoverdracht te
geschoten te hebben. organiseren wil de eenheid de
Wat volgde aan wraakacties was slachtoffers hulde brengen en zich
onvoorstelbaar. 300 huizen werden in aansluiten bij wat nooit mag vergeten
brand gestoken en honderden burgers worden.
werden op de Grote Markt samen-

35

Aarschot,ville-martyre

19& 20 août1914
Vic Valgaeren

Suite à l’invasion allemande dans la province de Liège du 4 août
1914, la Belgique fut également mobilisée et concernée par
l’horreur de la Première Guerre mondiale. La Belgique, proie facile
pour une Armée allemande de plus en plus forte, endura de lourdes
souffrances durant la période qui suivra cette attaque. L’Armée
belge offrit une résistance courageuse, les représailles allemandes
furent impitoyables. Sept villes : Visé, Andenne, Tamines-
Sambreville, Dinant, Leuven, Dendermonde et Aarschot, furent le
théâtre d’atrocités que la Grande Guerre a rudement apportées et
qui plus tard, suite aux nombreux témoignages récoltés, donneront
le titre de villes-martyres aux villes concernées.

A l’aube du 19 août, les troupes de les 208 soldats du Commandant Gilson
reconnaissance du 34ème Régiment et les troupes allemandes très
d’Infanterie allemand s’approchèrent supérieures en nombre. 111 hommes
de la Ville d’Aarschot le long de la du 9ème de Lignes perdirent la vie
chaussée d’Herselt. dans ce combat inégal. Le
Le Commandant Georges Gilson, qui Commandant Gilson et 18 autres
commandait le 1er Bataillon du 9ème hommes furent blessés.
Régiment de Lignes, s’était déployé en Les troupes allemandes pénétrèrent
défensive avec ses hommes à hauteur dans la Ville, tirant sur leur chemin sur
de la ligne de chemin de fer. Il des civils innocents en fuite et mettant
neutralisa lui-même trois observateurs, le feu aux habitations. Avant la fin de la
il s’ensuivit un combat héroïque entre matinée, 32 habitants d’Aarschot

furent abattus. furent scindés en deux groupes à l’est
de la ville pour y être fusillés.
Le Général-major allemand Johannes
Stenger de la 8ème Brigade 173 personnes, dont le bourgmestre et
d’Infanterie et quelques officiers prirent son fils y furent assassinés les 19 et 20
leur quartier sur la Grand Place au sein août 1914. Leur mort, et celles des
de la maison du Bourgmestre autres victimes, firent d’Aarschot une
Tielemans. Ses soldats investirent et ville-martyre.
pillèrent la ville.
Lieu historique
En fin d’après-midi, des disputes
eurent lieu sur la Grand Place parmi La cérémonie militaire dont la ville
les troupes allemandes, bon nombre assure le parrainage, fait partie des
d’entre eux étaient ivres ou blessés, nombreuses manifestations officielles
certains furent aussi abattus. Stenger, d’Aarschot. Ainsi, lorsque les
peu apprécié de sa troupe et des commémorations de la Grande Guerre
soldats polonais engagés contre leur débutèrent en 2014, le 6ème Groupe
gré, prit place au balcon de la maison Systèmes de Communication et
du bourgmestre. Il fut mortellement d’Information se fit remarquer par sa
touché par une balle à la tête. Les participation à des expositions, des
habitants d’Aarschot furent excursions, des projets éducatifs, des
évidemment accusés de l’attentat concerts ou encore des appuis
contre le général. D’ailleurs, la fable logistiques.
selon laquelle les troupes allemandes Les liens avec la ville-marraine en
furent victimes de francs-tireurs, un furent encore renforcés et, cette
héritage de la guerre franco-allemande année, lorsque l’impressionnant
(1870-1871), était largement répandue programme en terme de cérémonies de
parmi les soldats allemands lors de commémoration et d’événements liés à
l’invasion du sol belge afin de couvrir la Première Guerre mondiale fut établi,
leurs méfaits. Peu après leur incursion le 6 Gp CIS a souhaité apporter sa
à Aarschot, les mêmes prétextes furent contribution en organisant sa remise de
évoqués pour tuer 26 civils et brûler commandement hors de la caserne.
des habitations à Herselt. Initialement, En organisant sa remise de
ce fut le fils du bourgmestre commandement sur la Grand place
Tielemans, âgé de quinze ans, qui fut d’Aarschot, un lieu historique de la
accusé du meurtre du général. ville-martyre, l’unité a souhaité rendre
hommage aux victimes de la guerre et
Ce qui suivit en guise de représailles se joindre à ce qui ne pourra jamais
fut inimaginable. 300 maisons furent être oublié.
incendiées et des centaines de civils
furent conduits à la Grand Place. Ils

37

Het Stedelijk Instituut voor Technische Beroepen te Aarschot of kortweg
SIMA heeft als doelstelling jongeren op te leiden tot gekwalificeerde krachten
in het beroepsleven en hun de nodige dynamische vorming te geven tot
verdere studies. Vooral in het technisch en beroepsonderwijs, is up-to-date
blijven van belang. SIMA is een bruisende, warme school waar creativiteit en
kunstzinnigheid hoog in het vaandel gedragen wordt.

Ook voor de bevelsoverdracht, zulk een internationaal herkenningsteken,
uniek evenement, hebben de heeft een belangrijke symbolische
leerkrachten fijne projecten ontwikkeld waarde. Het rood als zinnebeeld van
om samen met de leerlingen uit te de gesneuvelde soldaten, terwijl het
werken. Zo worden de hapjes en het zwarte hart in teken staat van rouw. De
lekkers vanavond voorzien door de eindeloze velden met klaprozen waren
leerlingen van het studiegebied een grote inspiratiebron voor heel wat
Voeding. Men wilde echter ook de mensen in die tijd, denk maar aan het
receptie letterlijk opfleuren en men mooie gedicht ‘in Flanders Fields’.
heeft dat gedaan door papavers of Zowel leerkrachten als leerlingen van
heuse poppy’s in de zaal neer te het studiegebied Personenzorg hebben
zetten. De klaproos, reeds lange tijd aan dit creatieve project een aantal

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

John McCrae

SIMA is dus niet alleen schoollopen!
Dit jaar vierde de school haar
diamanten zestigjarig bestaan,
organiseerde samen met Stress-
factor LIVE een heus festival en
beleefden de leerlingen een
marathonradio van MNM. Verder
nam SIMA deel aan wedstrijden en
ondersteunde de stad Aarschot bij
evenementen. Denken we maar aan
de Hoogdagen van de derde leeftijd

39

L’Institut communal des métiers techniques d’Aarschot (Stedelijk Instituut
voor Technische Beroepen te Aarschot, en abrégé SIMA) a pour but de former
des jeunes gens à un niveau de qualification élevé dans la vie
professionnelle ainsi que de leur donner le dynamisme nécessaire pour
poursuivre d’autres études ultérieurement. Les mises à niveau sont de toute
première importance dans cet enseignement technique et professionnel. Le
SIMA est une école passionnante et chaleureuse où la créativité et l’artisanat
sont hautement mis en valeur.

Le Corps professoral a développé et combat, le noir en signe de deuil.
réalisé avec les élèves de superbes D’immenses champs de coquelicots
projets à l’occasion de la remise de furent d’ailleurs une source
commandement. Par exemple, les d’inspiration pour bon nombre
en-cas présentés lors de la réception d’artistes, citons entre autres ce très
en soirée ont été préparés par les élè- beau poème « In Flanders Fields ».
ves de la section « Alimentation ». Afin
d’égayer la réception, des coquelicots Les élèves et les professeurs de la
décoreront aussi la salle de fêtes.Le section “Soins des personnes” ont
coquelicot (poppy’s) a une valeur travaillé des semaines durant sur ce
symbolique importante et est depuis projet créatif. Si vous participez à cette
longtemps un signe de reconnaissance réception, vous pourrez en admirer les
international : le rouge en tant qu’ résultats dans la salle de fête de la
emblème des soldats tombés au Ville.

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

John McCrae

Le SIMA n’est donc pas qu’un
parcours scolaire ! L’institut fête
cette année ses soixante années
d’existence et organise à cette
occasion un véritable festival avec
« Stress-factor LIVE ». De plus, les
élèves vivront un marathon radio
avec MNM, une station radio. Le SI-
MA participe aussi à des concours
et soutient la Ville d’Aarschot lors
d’activités événementielles telles
que les Journées du
troisième âge ou le projet
« Ensemble contre la pauvreté ».

41

HetWapenschild

De 6 Gp CIS, voorheen 6 TTr, heeft in zijn wapenschild de wapenuitrusting - het
borstschild - van de pioniers bewaard als aandenken uit de tijd dat de transmissie-
troepen nog bij het Korps der Genietroepen behoorden. De azuurblauwe en witte
achtergrond, geërfd van het Britse ‘Royal Corps of Signals’, alsook de bliksems in
het borstschild verwijzen naar het Transmissiewapen.
De gekruiste lansen met wimpels met de Belgische driekleur, de Koninklijke kroon
en de kleuren in de randen van het schild: keel (rood) en wit, herinneren aan de
aanhechting bij de 16 Pantser Divisie, daar deze Divisie de tradities van de ruiterij-
eenheden had geërfd.
De leuze "Servio et Adjuvo" betekent: "Ik dien en ik help" en wijst op de opdracht
die de eenheid vervult tegenover het commando.

L’Armoirie

Le 6 Gp CIS, anciennement 6 TTr, a conservé le blason des pionniers dans son
armoirie en commémoration de l’époque où les troupes de transmission
appartenaient encore au Corps des troupes du Génie. Le fond bleu azur et blanc,
hérité du ‘Royal Corps of Signals’ britannique, ainsi que les éclairs sur le bouclier
font référence à l’arme des transmissions.
Les lances croisées avec les fanions aux trois couleurs belges, la couronne royale
et couleurs rouge et blanche sur les bords du bouclier rappellent le rattachement à
la 16ème Division blindée ayant hérité des traditions des unités de cavalerie.
La devise « Servio et Adjuvo » signifie « je sers et j’aide » et renvoie vers la
mission que l’unité assure au profit du commandement.

43

Het Vaandel

VELDTOCHT 1914-1918

Toegekend aan alle eenheden van het veldleger die deelnamen aan de veldtocht
1914-18.

Eervolle vermeldingen

IJZER - VLAANDEREN 1918

L.D.O. Nr. 61 (IJzer) en Nr. 66 (Vlaanderen) van 21 juni 1930

In herinnering voor de individuele moed en de onvermoeibare toewijding die de
telegrafisten en radiotelegrafisten getoond hebben door in 1914-1918 op de slag-
velden van de IJzer en van Oost- en West-Vlaanderen de verbindingen te
leggen en te onderhouden.

SLAG VAN BELGIE 1940

A.O. Nr 97 1947 B.P.R. Nr. 3460 van 27 januari 1947
Keureenheden in de volste zin van het woord, samengesteld uit officieren,
gegradueerden en soldaten die in uiterst ontwikkelende graad de aan hun
specialiteit eigen zijnde technische kennis bezitten; bezield met een geest van
totale zelfverloochening en met de standvastige en onwrikbare wil hun kostbare
hulp aan de commando-organen te verlenen, al ware het ten koste van de
zwaarste offers.
Het Regiment Transmissietroepen was de bron van een aanzienlijk aantal bataljons
en compagnies Transmissietroepen van Leger- of Cavaleriekorps, van de
Infanteriedivisies, Cavaleriedivisie en Divisie Ardense Jagers, alsmede van het
Regiment Legertransmissietroepen en de Telegrafistencompagnie van het Groot
Hoofdkwartier.
Al deze eenheden gaven, gedurende de veldtocht van mei 1940, blijk van veel
uithoudingsvermogen, volledige toewijding en onbeperkte moed toen zij, zo dikwijls
verborgen en ongekend, hun zware taken volbrachten. Het is dankzij hun
technische en militaire hoedanigheden dat het commando, in de meest hachelijke
omstandigheden, op normale wijze kon uitgeoefend worden.

Nestel in de kleuren van het Oorlogskruis 1914-18

De nestel in de kleuren van het Oorlogskruis - rood met groene accenten - wordt
verleend aan eenheden die twee eervolle onderscheidingen hebben verkregen.
Militairen die deel uitmaken van die eenheid zullen een vuurkoord dragen in de
kleuren van het Oorlogskruis.

Alle vaandels aan de Transmissietroepen toegekend, zijn een zo getrouw mogelijke
weergave van het vaandel die door Koning Albert op 14 april 1928 te Vilvoorde
werd overhandigd. Dit verklaart het Koninklijk Monogram "A" op het voetstuk van
de leeuw van bepaalde vaandels (2TTr en 6TTr).

45

Le Fanion

CAMPAGNE 1914-1918

Décernée à toutes les unités de l’armée de campagne ayant participé à la
campagne 1914-18.

Mentions honorifiques

YSER – FLANDRES 1918

O.J.A N° 61 (Yser) et N° 66 (Flandres) du 21 juin 1930

En souvenir du courage individuel et du dévouement infatigable des télégraphistes
et radiotélégraphistes qui ont établi et maintenu les liaisons sur les champs de
bataille de l’Yser et de la Flandre Orientale et Occidentale en 1914-18.

BATAILLE DE BELGIQUE 1940

O.G. N° 97 1947 A.P.R. N°3460 du 27 janvier 1947

Unités d’élite au sens fort du terme, composées d’officiers, de diplômés et de
soldats, qui possèdent un degré de développement élevé des connaissances
techniques propre à leur spécialité; animées d’un esprit d’abnégation totale et d-
une volonté inébranlable et sans faille de fournir leur aide précieuse aux organes
de commandement, même aux dépens des sacrifices les plus lourds.
Le régiment des troupes de transmission était la source d’un nombre considérable
de bataillons et de compagnies pour les divisions d’infanterie, les divisions de
cavalerie, la division des chasseurs ardennais ainsi que pour le régiment des
troupes de transmission de l’armée et pour la compagnie des télégraphistes du
Grand Quartier Général.
Toutes ces unités ont, durant la campagne de mai 1940, montré beaucoup
d’endurance, un dévouement total et un courage illimité lorsqu’ils accomplissaient,
souvent cachés et dans l’anonymat, leurs lourdes tâches. C’est grâce à leurs
qualités techniques et militaires que le commandement, dans les circonstances les
plus périlleuses, pouvait s’exécuter normalement.

La fourragère aux couleurs de la Croix de guerre 1914-18

La fourragère aux couleurs de la Croix de guerre – rouge avec des accents verts –
est accordée aux unités ayant obtenu deux récompenses honorifiques.
Les militaires qui font partie de cette unité porteront une fourragère aux couleurs de
la Croix de guerre.

Tous les fanions attribués aux troupes de transmission sont une représentation
aussi fidèle que possible du fanion remis par le roi Albert le 14 avril 1928 à
Vilvoorde. Ceci explique le monogramme royal « A » à la base du lion de certains
fanions (2TTr et 6TTr).

47

Het Peterschapsconcert
LtKol SBH Cooreman

Als kersvers oud-korpscommandant afwachtingsstage en de oudgedienden
werd me gevraagd om verslag uit te van de voormalige Sec PA
brengen over het Jongste Peter- onder leiding van Adjt Paul
schapsconcert en het special event dat Bisschops. Het resultaat van hun
er aan vooraf ging in het CC het harde werken was ronduit schitterend
Gasthuis. en ik was dan ook heel fier om
Het zal jullie zeker niet VERBAZEN dat deze tentoonstelling samen met
ik met enige ontroering terugblik op die Burgemeester Peeters te kunnen
onvergetelijke mooie dag te Aarschot openen. Met de aanwezigen werden
waar jullie allen, samen met mij en jul- we door de verschillende delen van de
lie huidige CO zorgden voor een mooie tentoonstelling geloodst onder de
parade! Nogmaals mijn oprechte dank deskundige uitleg van de ADM Rudy
voor jullie inzet die dag! Marteau over het leven van de Koning-
5 oktober werd afgesloten met nog 2 Ridder Albert. De Groote Oorlog en de
extra events waar de 6 Gp de gruwel ervan werden heel even
schouders had ondergezet: het tastbaar toen we met z’n allen door
14de Peterschapsconcert en de een stuk loopgraven liepen waar een
opening van de tijdelijke tentoonstelling diepe nevel hing en het kanongebulder
over ZKH ALBERT I en de en geweerschoten ons in de woelige
geschiedenis van de Transmissies. sfeer terugtrok van die stellingen-
Voor beide events was er heel oorlog.
wat voorbereidend werk geleverd door Na deze boeiende tocht door de rijke
de Sec SCV, de jonge collega’s in verzameling over ZKH Albert 1 en de
Transmissies – dankzij de hulp van

onze collega’s uit het museum van de optreden van die dag : de intro voor
CIS te Peutie – werden we allen in het concert en de afsluiter nadien met
een leegstaand lokaal verzameld voor de nieuwe CO. De Koninklijke
een extra verrassing… Muziekkapel van de Luchtmacht gaf
In alle stilte en in het grootste geheim weer een puik staaltje muziek met de
had Adjt Paul Bisschops - in z’n vrije adembenemende solo van de
tijd een amateur bierbrouwer - samen saxofonist en de avond werd
met de stadsbrouwerij van Aarschot zoals steeds professioneel aan elkaar
gewerkt aan een het zesde bier van gepraat door voormalig korpskorporaal
de Linda Biesemans. Op het einde wat
brouwerij: De Triple Six werd hier aan verwarring over de juiste naam van de
ons voorgesteld en uiteraard geproefd. dirigent maar daarmee was ook de
Met z’n 6.6% een meer dan smaakvol juiste toon gezet voor de wel-
biertje voor de echte kenner! Ook hier gesmaakte receptie nadien. Dubbel en
telt de leuze ‘Always on top’ meer dan dik verdiend na die laatste ‘longest
ooit! day’.
Het was met volle GOESTING dat ik
de emoties van die dag doorspoelde
met dit gerstenat! De zoveelste kers
op de taart die dag! Bedankt Paul! En
de meester-brouwer van Aarschot.
Na deze verfrissende afsluiter was het
al weer tijd voor mijn allerlaatste

49

Le concert de parrainage
LtKol SBH Cooreman

Il m’a été demandé, en tant que nouvel anciens de la Sec PA sous la direction
ancien chef de corps, de rédiger un de l’Adjt Bisschops. Le résultat de leur
compte-rendu sur le concert de dur labeur fut magnifique et je fus très
parrainage ainsi que sur l’évènement fier de pouvoir ouvrir cette exposition
qui a eu lieu au Gasthuis (la Maison avec Monsieur le Bourgmestre
d’hôtes). Peeters. Sous les commentaires
avisés de l’ADM Rudy Marteau
Cela ne vous ETONNER (VERBAZEN) concernant la vie du roi-chevalier, nous
pas que c’est avec émotion que je avons pu parcourir avec les invités les
reviens sur cette inoubliable belle différentes parties de l’exposition. La
journée à Aarschot où vous tous, Grande guerre et l’horreur qui en
ensemble avec votre nouveau CO et découla furent perceptibles de manière
moi, avez veillé à ce soit une superbe réaliste lorsque nous purent parcourir
parade ! Encore merci pour votre un tronçon de tranchée sous la brume
engagement ce jour-là ! et le bruit des canons et des fusils qui
nous plongèrent dans l’atmosphère
Le 05 octobre s’est achevé avec deux violente régnant au sein de ces
événements dans lesquels le 6Gp a positions.
mis la main à la pâte : le 14ème
concert de parrainage et l’inauguration A l’issue de cette riche commémoration
de l’exposition temporaire consacrée à de sa Majesté le Roi Albert 1er et de
Sa Majesté le Roi Albert 1er et l’histoire l’histoire des Transmissions -grâce à
des Transmissions. Ces deux l’appui de nos collègues du musée des
événements ont demandé pas mal CIS à Peutie- nous nous sommes
d’effort de la Sec SCV, des jeunes rassemblés dans un local où nous
collègues en stage d’attente et des attendait une surprise…


Click to View FlipBook Version