The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงานจิตอาสาต้นแบบ ประดิษฐ์ชุดโซฟา สู่ชุมชน ประจำปี 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nangolf420, 2022-04-10 05:20:59

โครงงานจิตอาสาต้นแบบ ประดิษฐ์ชุดโซฟา สู่ชุมชน ประจำปี 2565

โครงงานจิตอาสาต้นแบบ ประดิษฐ์ชุดโซฟา สู่ชุมชน ประจำปี 2565

Keywords: โครงงานจิตอาสาต้นแบบ

คำนำ

ตามที่สานักงาน กศน.ได้ดาเนินการโครงการจิตอาสาของสานักงาน กศน.เพ่ือสนับสนุนให้ครู
บุคลากร เจ้าหนา้ ที่และผู้เรยี น เขา้ รับการอบรมจติ อาสา เกิดความรักชาติ ความสามัคคีเป็นรากฐานที่เหนียวแน่น
ในการพฒั นาประเทศชาติ และมคี วามรู้ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยกาหนดให้สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดาเนินการจัดโครงการจิตอาสา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๕ และจัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของ สานักงาน กศน.จังหวัดตาก จานวน ๔ กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ การประกวดชุมชนจิตอาสา กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ กิจกรรมที่ ๓
การประกวดจัดโครงงานจิตอาสาต้นแบบ กิจกรรมที่ ๔ การคัดเลือผู้ปฏิบัติงานท่ีทาคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
และสานักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา
ระดับจังหวดั ประจาปี ๒๕๖๕ จานวน ๔ กจิ กรรม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองตาก จึงได้ดาเนินการสรรหา
และพิจารณาคัดเลือกผลงานของนักศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ โครงงานจิตอาสาต้นแบบ “ประดิษฐ์ชุดโซฟา”สู่ชุมชน ของกลุ่มนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อเข้ารับการประกวดการจัดทา โครงงานจิตอาสา
ต้นแบบ ของสานักงาน กศน.จงั หวัดตาก

เอกสารฉบับนี้จึงจัดทาขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือก การประกวดการจัดทา
โครงงานจิตอาสาต้นแบบ ของสานักงาน กศน.จังหวดั ตาก ซ่งึ ประกอบดว้ ยข้อมลู ทีแ่ สดงถงึ ผลงานตามหลักเกณฑ์
ทจ่ี ะชว่ ยประกอบการพจิ ารณาของคณะกรรมการต่อไป

๒ | ห น้ า

คานา หน้ำ
สารบัญ ก
โครงการจิตอาสาต้นแบบ ข
ชอื่ โครงการ
หนว่ ยงานรับผิดชอบโครงการ ๑
หลกั การและเหตผุ ล ๑
วัตถปุ ระสงค์ของโครงการ ๑
วธิ กี ารดาเนินงาน ๒
ขอบเขตของโครงงาน ๒
ระยะเวลาดาเนนิ งาน ๒
งบประมาณ ๒
แนวทางการจัดการปญั หาของโครงการ ๓
ประโยชน์ท่คี าดวา่ จะไดร้ ับ ๓
ภาคผนวก ๓


๓ | ห น้ า

๑. ชอ่ื โครงกำร

โครงงานจิตอาสาต้นแบบ “ประดิษฐ์ชุดโซฟา”สู่ชุมชน

๒. ชื่อผเู้ ขำ้ ร่วมโครงกำร

๒.๑ นางสาวอารีย์ ปอละแสง รหสั นกั ศึกษา ๖๔๒๓-๐๐๑๕๓-๐ ระดับ ม.ปลาย
๒.๒ นางสาวปยิ ธดิ า สขุ เกด รหสั นักศึกษา ๖๔๒๓-๐๐๑๕๒-๑ ระดบั ม.ปลาย
๒.๓ นายสถาพร ปอ้ งคา รหสั นกั ศึกษา ๖๔๑๓-๐๐๐๐๔-๐ ระดับ ม.ปลาย
๒.๔ นายรฐั พงศ์ ปรชี า รหสั นักศกึ ษา ๖๔๑๓-๐๐๐๐๕-๙ ระดับ ม.ปลาย

๓. หนว่ ยงำนรับผดิ ชอบโครงกำร
- กศน.ตาบลระแหง กศน.อาเภอเมืองตาก จังหวดั ตาก

๔. หลักกำรและเหตุผล

ปัจจุบัน วิทยาการก้าวหน้า ประชากรเพ่ิมอย่างรวดเร็ว อัตราการใช้ท่ีดินเพิ่มข้ึนเพื่อผลิตเครื่อง
อุปโภค บริโภค อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เป็นเหตุให้เศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาของขยะมูลฝอย
ขยะ หรือ มูลฝอย หรือของเสียเป็นเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพ
อนามัย มูลฝอยหรือของเสียกาลังมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพ่ิมของประชากรการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและทางอตุ สาหกรรม นบั เป็นปญั หาทส่ี าคัญของชมุ ชน ซึง่ ต้องจดั การและแก้ไข ปริมาณกากของเสีย
และสารอันตราย ได้แก่ ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และสารพิษ ท่ีปนเป้ือนอยู่ในแหล่งน้า ดิน และอากาศ ตลอดจน
บางส่วนตกค้างอยู่ในอาหาร ทาให้ประชาชนท่ัวไป เสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง และ
โรคผดิ ปกตทิ างพันธกุ รรม เป็นต้น

ความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมมีเป็น จานวนมาก เน่ืองจาก
สะดวกในการใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีจะทาให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุ
ประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพ อนามัย ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุ
จากการเพิม่ ขึน้ ของประชากร การขยายตวั ทางเศรษฐกิจและอตุ สาหกรรม นับเปน็ ปญั หาทสี่ าคัญของชุมชนซ่ึงต้อง
ได้รับการแก้ไข การกาจัดขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊ส ภาวะเรือนกระจก
หรอื ภาวะโลกรอ้ น การกาจัดอกี ทางหนงึ่ คือ การนาขยะไปฝัง แต่ต้องเป็นขยะท่ีสามารถย่อยสลายได้ และต้องใช้
เวลานานพอสมควร จากการสารวจขยะในบ้านและในบริเวณชุมชน พบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นขวดน้าพลาสติก
ดังน้ัน คณะผู้จัดทาจึงคิดโครงงานจิตอาสา “ประดิษฐ์ชุดโซฟา”สู่ชุมชน ขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะ
โลกรอ้ น และยงั เปน็ การนาเอาของทเี่ หลือใช้มาทาให้มคี า่ ให้เกดิ ประโยชน์ และทาให้ขยะคืนสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีดีได้อีก
ด้วย

๔ | ห น้ า

อีกท้ัง กศน.อาเภอเมืองตาก มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อมีการพักกลางวัน
นักเรียนส่วนมากเมื่อกินเสร็จนักเรียนจะท้ิงขยะ ทาให้เกิดปัญหาขยะล้นถัง โดยท่ีขยะพวกนั้น ไม่ก่อประโยชน์
อะไรเลย ทางคณะผู้จัดทาจึงคิดท่ีจะลดขยะด้วยการนากลับไปใช้ใหม่อีกคร้ัง ด้วยการทาโครงงานชิ้นน้ีคือ การ
ประดิษฐ์ชุดโซฟาจากขวดพลาสติก เพื่อช่วยลดขยะภายในโรงเรียนและชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ซึ่ง
ทางคณะผู้จัดทาได้เลือกขวดท่ีมีความแข็งเพื่อที่จะสามารถรองรับน้าหนักของผู้ท่ีน่ังได้ การทาโครงงานจิตอาสา
“ประดิษฐช์ ุดโซฟา”สู่ชมุ ชน นี้ ไมเ่ พียงแต่ช่วยลดขยะโรงเรียนและชมุ ชนแต่ยังสามารถนาไปตกแต่งภายในบ้านได้
อีกดว้ ย

จากปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้จัดทาจึงได้ทาการประดิษฐ์ชุดโซฟาจาดขวดพลาสติกข้ึน เพ่ือ
ต้องการทจ่ี ะลดขยะภายในโรงเรียนและชุมชน นาขยะน้ันไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงการเลือกประดิษฐ์ชุด
โซฟาจากขวดน้าพลาสติกนี้ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถแก้ปัญหาขยะภายในโรงเรียนและชุมชนได้ และยัง
สามารถนาไปต่อยอดในการทาเปน็ เฟอร์นิเจอรต์ กแต่งบา้ นได้อกี ดว้ ย

๕. วัตถปุ ระสงค์ของโครงกำร

๕.๑ เพื่อช่วยลดขยะภายในโรงเรยี นและชุมชน ลดปญั หาภาวะโลกรอ้ น
๕.๒ เพื่อปลูกฝังและสร้างจติ สานึกทด่ี ใี หก้ ับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจติ อาสา เห็นคุณค่าในการเป็นแบบอย่างท่ี
ดีต่อสงั คมและชุมชน การใช้เวลาวา่ งใหเ้ ป็นประโยชนแ์ ละสรา้ งความสามคั คใี หเ้ กิดข้ึนในหมคู่ ณะ
๕.๓ เพื่อให้ชุมชนมีสว่ นรว่ มในการลดปรมิ าณขยะและคัดแยกขยะในชุมชน นาของทเี่ หลอื ใชม้ าทาใหม้ ี
คา่ ใหเ้ กิดประโยชน์ และเปน็ ประโยชน์ตอ่ การใชง้ าน

๖. วิธกี ำรดำเนินงำน

๖.๑ ข้นั เตรยี มการ การวางแผน ประชมุ ชแี้ จงสรา้ งความเข้าใจในกลมุ่ การกาหนดแนวทางการทา
โครงการร่วมกัน และศกึ ษาสภาพปัญหาต่างๆ ของชุมชน และวิเคราะหห์ าสาเหตเุ พื่อตัดสนิ ใจในการ
ทาโครงงาน

๖.๒ ข้ันปฏิบัตกิ าร การดาเนนิ งานตามโครงงานจิตอาสาต้นแบบ “ประดิษฐ์ชดุ โซฟา”ส่ชู ุมชน
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาตน้ แบบ
๖.๑.๑ การรณรงค์การการคัดแยกขยะในชมุ ชนร่วมกบั ชุมชน
๖.๑.๒ การรับบริจาคขวดน้าพลาสติกจากชุมชน
๖.๑.๓ การจัดกิจกรรมจติ อาสาในโรงเรยี น
๖.๑.๔ การประดิษฐ์ประดิษฐ์ชุดโซฟา
วสั ดุและอุปกรณก์ ารทาโครงงาน
๑) ขวดนา้ (ขวดท่ีมีขนาดเดยี วกันการออกแบบและขนาดโดยตรง)
๒) เทปกาว/สะก๊อตเทปใส/กระดาษกาวสองหนา้
๓) มดี คัดเตอรแ์ ละกรรไกร
๔) ผา้ สาหรับสรา้ งผา้ คลมุ ,ผา้ สาหรบั ทาเบาะและเศษผ้า
๕) แผน่ กระดาษแขง็ หลงั รปู
๖) ยางสาหรับรัดผา้
๗) ทราย

๕ | ห น้ า

ข้นั ตอนการทาโครงงาน
๑) นาขวดน้าพลาสติกมาลา้ งใหส้ ะอาดแล้วนามาควา่ ให้แหง้ แล้ว
๒) นาทรายใส่ขวดพลาสติกเพ่ือเพม่ิ น้าหนกั
๓) นาขวดน้าทเี่ รยี งแลว้ มามดั ขวดนา้ พลาสติกดว้ ยเทปกาวใส
๔) การตดั กระดาษเพ่ือทาฐานรองด้านบน
๕) ติดดว้ ยสะก็อตเทป ทดสอบและปรับปรงุ ชนิ้ งานให้สามารถใชป้ ระโยชนไ์ ด้
ขวดนา้ พลาสตกิ สามารถใช้ได้จรงิ
๖) การเย็บเบาะผ้าของทน่ี ั่งและการตดั เยบ็ ผา้ เพ่อื คลมุ ชดุ โซฟาใหส้ วยงาม

๖.๓ ข้นั สรุปผลการดาเนินงาน การรายงานสรปุ และประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
๖.๔ ขนั้ นาเสนอกิจกรรม

๗. ขอบเขตกำรดำเนินงำน

๗.๑. โครงงานประดิษฐ์ ทาตะกร้าจากขวดนา้ พลาสตกิ
๗.๒. การลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะในชมุ ชน
๗.๓. สามารถรบั นา้ หนักคุณครู นกั เรยี น หรือบุคลากรได้ ( น้าหนักไม่เกนิ ๘๐ กก )

๘. ระยะเวลำดำเนินงำน

- ระยะท่ี ๑ การทากจิ กรรมจติ อาสา ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕
- ระยะท่ี ๒ การประดิษฐ์ชดุ โซฟา ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

๙. งบประมำณ

- ประมาณ ๓๐๐ บาท (คา่ วสั ดุ ได้แก่ เทปใส เทปกาว ผ้าสาหรับทาผา้ คลุม กระดาษกาว ๒ หน้า)

๑๐.ตัวช้ีวัดควำมสำเรจ็

๑๐.๑ นักเรยี นสามารถประดษิ ฐ์ “ชุดโซฟาจากขวดนา้ พลาสตกิ ”ได้ เรียนรูก้ ระบวนการจดั กจิ กรรมและ
ลงมือทากิจกรรม เพื่อสาธารณะโยชน์ การมีจิตสาธารณะร่วมกัน และสามารถนาไปเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้
ตลอดจนพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และนาความรู้ไปเผยแพร่สู่
ครอบครัวและชุมชนได้

๑๐.๒ ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและนาวัสดทุ ่ีเหลือใชแ้ ล้วมาดัดแปลงใชใ้ หม่ให้เกดิ ประโยชน์ได้

๖ | ห น้ า

๑๑.แนวทำงกำรจัดกำรปญั หำของโครงกำร
๑๑.๑ การลดปริมาณขยะในชุมชนและรกั ษาสงิ่ แวดลอ้ มภายในชุมชน
๑๑.๒ นาวัสดุท่ีเหลอื ใช้แลว้ มาดดั แปลงใช้ใหมใ่ ห้เกดิ ประโยชน์
๑๑.๓ การนาชมุ ชนเข้ามามีส่วนรว่ มในการลดปรมิ าณขยะและคดั แยกขยะในชุมชน
๑๑.๔ มกี ารสานต่อโครงการทที่ าให้เปน็ โครงการระยะยาวเพราะเปน็ กจิ กรรมท่ีมีประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม

๑๒.ประโยชน์ทค่ี ำดวำ่ จะไดร้ ับ
๑๒.๑ จานวนขยะภายในชมุ ชนมีขยะจานวนลดลง ลดปญั หาภาวะโลกรอ้ น
๑๒.๒ เป็นการปลูกฝังและสรา้ งจิตสานกึ ทีด่ ีให้กบั ผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรมจติ อาสา ใหม้ เี หน็ คุณค่าในการเป็น

แบบอยา่ งที่ดีต่อสงั คมและชุมชน ตลอดจนการใชเ้ วลาว่าให้เป็นประโยชนแ์ ละสร้างความสามคั คีให้เกิดข้ึนในหมู่
คณะ

๑๒.๓ นกั เรยี นและชมุ ชนสามารถ นาขยะมาทาให้มคี า่ ใหเ้ กดิ ประโยชน์ และเปน็ ประโยชน์ตอ่ การใชง้ าน
และเป็นของตกแตง่ ภายในบ้านได้

๗ | ห น้ า

๘ | ห น้ า

จากการท่ีทาให้ผู้จัดทาโครงงานจิตอาสา “ประดิษฐ์ชุดโซฟา”สู่ชุมชน พบว่าประดิษฐ์ในคร้ังนี้ทาให้
ผู้จัดทาโครงงานมีความเข้าใจเก่ียวกับการประดิษฐ์ชุดโซฟาจากขวดน้าพลาสติก จึงทาการสามารถประดิษฐ์ชุด
โซฟาไดส้ าเรจ็ และทาให้มีความภมู ิใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดขยะภายในโรงเรียนและชุมชน นาขยะน้ัน
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงการเลือกประดิษฐ์ชุดโซฟาจากขวดน้าพลาสติกน้ีได้เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถ
แก้ปัญหาขยะภายในโรงเรียนและชุมชนได้ และยังสามารถนาไปต่อยอดในการทาเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้
อีกดว้ ย จากการศึกษาการประดิษฐ์ชดุ โซฟาจากขวดพลาสติกซึ่งได้ดาเนินการการทดสอบ ได้ผลการศึกษาดังนี้ ๑.
การประดษิ ฐ์ชุดโซฟาจากขวดนา้ พลาสติก ๒.การทดสอบความแข็งแรงของชุดโซฟาพลาสตกิ

๑. กำรรณรงคก์ ำรกำรคัดแยกขยะในชุมชนร่วมกับชุมชน

๒. กำรรบั บรจิ ำคขวดน้ำพลำสติกจำกชุมชน

รับบริจาคขวดจากชุมชน
๓. กำรจดั กิจกรรมจิตอำสำในโรงเรยี น

กิจกรรมจติ อาสาในโรงเรียน

๙ | ห น้ า

๔. กำรประดษิ ฐ์ประดิษฐช์ ุดโซฟำ

การคดั แยกขวดนา้ พลาสติกที่สามารถนาไปประดิษฐไ์ ด้

การทาลองขนาดการทาเกา้ อี้

การตัดกระดาษเพ่ือรองเตรียมทาเบาะนัง่ และทดสอบ
ผลกำรทดสอบ

เกา้ อี้จากขวดน้าพลาสตกิ สามารถรบั น้าหนกั คนได้และเคลื่อนยา้ ยงา่ ยและสะดวกทนต่อแรงกระแทกและ
รับน้าหนกั ไดด้ ี สามารถรับนา้ หนักไดต้ ง้ั แต่ ๑๐-๘๐ กโิ ลกรัม

๑๐ | ห น้ า

๑๑ | ห น้ า


Click to View FlipBook Version