ar-noo_za Download PDF
  • 5
  • 0
การทำหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ E-Book และการสร้างคิวอาร์โค้ด
การถ่ายทอด เรียนรู้ภายในหน่วยงาน (Unit school) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการถ่ายทอดเทคนิค และวิะีการในการทำงานของบุคคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่างในการนำไปประยกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications