The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงานฯ ปี 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arunrat poorahong, 2019-12-20 04:41:45

รายงานผลการดำเนินงานฯ ปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานฯ ปี 2562

รายงานผลการดำเนนิ งานดา้ นการจดั ซอ�ื และ
การบรหิ ารพสั ดทุ ใ�ี ชใ้ นกระบวนการผลติ สอ�ื สง�ิ พมิ พ์

ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จดั ทำโดย
กลมุ่ งานบรกิ ารพสั ดสุ ง�ิ พมิ พแ์ ละคลงั สง�ิ พมิ พ์

คาํ นํา

สํานักการพิมพ์ เป็นหน่วยงานท่ีดําเนินงานด้านการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผ้แู ทนราษฎรและรัฐสภา เพ่ือใชป้ ระกอบการประชุมร่วมกนั ของรฐั สภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
รวมท้ังการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ
ของสํานักงานฯ ตลอดจนการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและสําเนาดิจิทัลประจําอาคาร ท้ัง ๓ แห่ง
ได้แก่ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ถนนสามเสน อาคารสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ และอาคารดีพร้อม ถนนสุโขทัย โดยกลุ่มงานบริการพัสดุส่ิงพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์
มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการวางแผน การจัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมบํารุงรักษา
เคร่ืองจักรทางการพิมพ์และครุภัณฑ์สํานักงานฯ รวมทั้งการควบคุมพัสดุคงคลัง จัดทําบัญชี เอกสาร
การเบิกจา่ ยและให้บรกิ ารเบกิ พัสดุสงิ่ พิมพ์ โดยประสานกบั สาํ นักการคลังและงบประมาณเพื่อดําเนินการ
จดั ซอื้ จัดจา้ งตามระเบียบฯ พสั ดุ

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานด้านการจัดซ้ือและการบริหารพัสดุท่ีใช้ในกระบวนการ
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซ้ือและการบริหารพัสดุท่ีใช้ในกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ โดยการรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) ตามอํานาจหน้าที่ และภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายในเร่ืองของการวางแผนการจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง การส่งคืนครุภัณฑ์ การให้บริการเบิก-จ่าย
วัสดุ มุ่งเน้นให้เห็นถึงภาพรวมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคท่ีพบจากการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
นาํ ไปสู่การปรบั แกไ้ ขและพัฒนางานใหม้ ีประสิทธิภาพต่อไป

ในโอกาสนี้ กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังส่ิงพิมพ์ ขอขอบคุณผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทําให้รายงานผลการดําเนินงานฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดี และหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ตลอดจนการนําไปใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการ
ปฏบิ ัตงิ าน ทั้งนี้ หากการจัดทํารายงานฉบับน้ีมีข้อบกพร่องประการใด สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แก้ไขในแนวทางท่ีดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สําหรับการจัดทํารายงานประจําปีของกลุ่มงานบริการพัสดุ
สิ่งพมิ พแ์ ละคลงั ส่ิงพิมพ์ตอ่ ไป

กลุ่มงานบรกิ ารพสั ดสุ งิ่ พมิ พแ์ ละคลังสงิ่ พมิ พ์
ธนั วาคม ๒๕๖๒

สารบัญ หน้า

คํานํา ๑

สารบัญ ๓

บทสรุปผบู้ รหิ าร ๔

บทที่ ๑ : บทนํา ๗

บทที่ ๒ : ภาพรวมของการดําเนินงาน ๙
- ทม่ี าของการดําเนนิ งานด้านการจดั ซ้ือและการบริหารพสั ดุ ๒๘
ทใี่ ช้ในกระบวนการผลติ ส่ือส่งิ พิมพ์ ๒๙
- ทิศทางการพัฒนาของสาํ นกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร ๓๒
- ทศิ ทางการพฒั นาของสํานกั การพมิ พ์ ๓๕
- การดําเนนิ งานของกลุม่ งานบรกิ ารพสั ดุส่ิงพิมพแ์ ละคลงั ส่งิ พิมพ์ ๓๕
- แผนผงั แสดงภารกจิ ของกลมุ่ งานบริการพัสดุสิ่งพมิ พฯ์ ๘๓
- ข้ันตอนและแผนผังกระบวนการปฏบิ ตั ิงาน ๙๘
- กรอบการจดั สรรงบประมาณ ๙๘
- แผนการปฏบิ ตั ิงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐๐
- ผลการปฏบิ ัติงานประจาํ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐๔
บทท่ี ๓ : ผลการดาํ เนนิ งาน ๑๑๕
- การจดั ซ้อื และเบกิ จา่ ยวัสดทุ ีใ่ ช้ในกระบวนการผลติ ส่ือส่ิงพมิ พ์
- การจัดจ้างหนว่ ยงานภายนอก
- การส่งคืนครภุ ัณฑ์
- การจําหน่ายวสั ดุท่ีเหลือจากการใช้งาน
- การอบรมเกี่ยวกบั องคค์ วามรู้ (KM) โครงการแนวทางการประกาศ
รายละเอยี ดขอ้ มลู ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง
เกีย่ วกบั การจดั ซือ้ จัดจ้างของหนว่ ยงานภาครัฐ

บทท่ี ๔ : สรปุ ผลการดาํ เนนิ งาน

บทที่ ๕ : ปญั หา อุปสรรค และขอ้ เสนอแนะ

ภาคผนวก

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการดําเนินงานด้านการจัดซ้ือและการบริหารพัสดุท่ีใช้ในกระบวนการผลิต
ส่ือสิ่งพิมพ์ ประจาํ ปี ๒๕๖๒ ของกลุ่มงานบริการพัสดุส่ิงพิมพ์และคลงั สงิ่ พิมพ์ฉบับน้ี แสดงให้เห็นถึงการ
ดาํ เนนิ งาน โดยมีวตั ถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงผลการดําเนินงานในด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง/การเบิก-จ่ายวัสดุ/การซ่อมแซม
ครภุ ัณฑ์/การใช้จา่ ยงบประมาณท่ใี ช้ในกระบวนการผลิตสื่อสง่ิ พิมพ์

๒. เพ่ือควบคมุ กระบวนการดําเนนิ งานให้เป็นไปตามระเบียบและเป้าหมายท่ีไดก้ ําหนดไว้
๓. เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของกลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลงั สิ่งพมิ พ์ท่ีกําหนดไวห้ รอื ไดป้ ฏิบัตงิ านในรอบปีงบประมาณ
๔. เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสู่การปรับการดําเนินงาน
ในช่วงเวลาท่เี หมาะสม
๕. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

โดยกลุ่มงานบรกิ ารพสั ดสุ ่ิงพมิ พ์และคลังสิง่ พมิ พม์ ีอาํ นาจหน้าท่ตี ามประกาศรฐั สภา เร่อื ง
การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๔๕ ดงั น้ี

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน จัดหาและการใช้พัสดุส่ิงพิมพ์ การเก็บรักษาพัสดุ
ส่ิงพมิ พ์และซ่อมบํารงุ รกั ษาครภุ ณั ฑแ์ ละเคร่ืองพิมพ์

(๒) ดาํ เนินการเก่ยี วกับการวางแผนเสนอขออนุมตั ิจัดซ้อื ควบคุมพัสดุคงคลงั
จัดทาํ บัญชี ควบคมุ เอกสารการเบกิ จา่ ยพสั ดุสง่ิ พมิ พ์ ให้บริการเบกิ พสั ดสุ ิง่ พิมพ์

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับจัดเก็บหนังสือรอการส่งมอบ รับหนังสือที่พิมพ์เสร็จแล้ว ส่งมอบ
งานพิมพ์ และควบคมุ ดูแลการขนย้ายจากโรงพมิ พ์

(๔) ดาํ เนนิ การเกีย่ วกบั การจัดทําทะเบยี นควบคุมยอดรวมหนังสอื คงคลัง
(๕) ปฏิบตั งิ านอื่นทไ่ี ด้รับมอบหมาย
ซ่ึงในส่วนของการจัดซ้ือและการบริหารพัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์จะต้องทําการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนจัดหาให้ได้มาซึ่งวัสดุที่เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัด ตลอดจนคํานึงถึงคุณภาพของวัสดุท่ีดีมีคุณภาพ ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ทําลายสุขภาพและเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ทเี่ ป็นทรัพยากรบุคคลทสี่ าํ คญั ของสํานักงานฯ
จากการดําเนินงานฯ ดังกล่าว ได้รวบรวมการดําเนินงานโดยแยกงานตามภารกิจเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงการดําเนินงานอย่างชัดเจนในการจัดซื้อและการเบิกจ่ายวัสดุ ตลอดจนงบประมาณท่ีใช้
ในการดําเนินงานในรอบระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) ซึ่งได้รวบรวม
ผลการดําเนนิ งานและนาํ เสนอขอ้ มูลท่ีเปน็ เชงิ ปริมาณและแผนภาพประกอบเปรียบเทียบ ดงั น้ี

๑. การจัดซือ้ วสั ดทุ ่ีใช้ในกระบวนการผลติ สอ่ื สง่ิ พิมพ์
ดําเนินการจัดซื้อวัสดุท่ีใช้ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จํานวนทั้งสิ้น ๓๕ เร่ือง

๘๔ รายการ ใชง้ บประมาณ ๖,๕๖๕,๒๕๖.๒๕ บาท ประกอบดว้ ย
๑.๑ วัสดุจัดพิมพร์ ปู เล่ม (วสั ดหุ ลกั วัสดรุ อง)
๑.๒ วัสดุกระดาษ ๘๐ แกรม ขนาดเอ ๔
๑.๓ วัสดกุ ระดาษสําหรบั ผลติ สือ่ สิง่ พมิ พ์ (รีมใหญ่)
๑.๔ วสั ดหุ มึกพิมพ์สาํ เนาและกระดาษไข
๑.๕ วัสดหุ มึกพมิ พค์ อมพวิ เตอร์สี
๑.๖ วสั ดอุ นื่ ๆ

๒. การเบิก-จา่ ยวัสดทุ ใี่ ชใ้ นกระบวนการผลติ สื่อส่ิงพมิ พ์
ดําเนนิ การเบกิ -จา่ ยวสั ดุทใี่ ชใ้ นกระบวนการผลิตสื่อสงิ่ พิมพ์ ประกอบด้วย
๒.๑ วสั ดจุ ดั พิมพ์รูปเล่ม (วสั ดหุ ลัก วัสดุรอง)
๒.๒ วสั ดุกระดาษ ๘๐ แกรม ขนาดเอ ๔
๒.๓ วัสดุกระดาษสําหรับผลติ ส่ือสง่ิ พิมพ์ (รีมใหญ่)
๒.๔ วสั ดุหมึกพิมพ์สําเนาและกระดาษไข
๒.๕ วสั ดุหมกึ พมิ พ์คอมพิวเตอร์สี
๒.๖ วัสดุอ่ืน ๆ

๓. การจดั จา้ งหน่วยงานภายนอก
ดําเนินการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก จํานวนท้ังส้ิน ๑๙ เร่ือง ๔๗ รายการ มีการใช้

งบประมาณ ๓๙๐,๘๗๙.๙๕ บาท ประกอบดว้ ย
๓.๑ เคลือบยูวี พีวีซดี ้านและสปอตยวู ีปกหนงั สอื /เอกสาร
๓.๒ ตัดเครื่องแต่งกายเจ้าหนา้ ทีป่ ฏิบตั งิ านพมิ พ์

๔. การซอ่ มแซมบาํ รุงรกั ษาเครอื่ งจกั ร อุปกรณ์ทางการพิมพ์ และครภุ ณั ฑ์สาํ นักงาน
ดําเนินการซ่อมแซมบาํ รุงรกั ษาเครือ่ งจกั ร อปุ กรณ์ทางการพิมพ์ และครภุ ณั ฑ์สาํ นกั งาน

จาํ นวนทงั้ ส้นิ ๓๐ เรอื่ ง มกี ารใชง้ บประมาณ 1,197,430.58 บาท ประกอบดว้ ย
๔.๑ ครุภณั ฑ์ เครอื่ งจักรและอปุ กรณ์ทางการพมิ พ์
๔.๒ ครุภัณฑ์สํานักงาน

๕. การส่งคนื ครภุ ณั ฑ์
ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีการส่งคืนครุภัณฑ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์

ทางการพมิ พ์ รวมถึงครุภัณฑ์สาํ นักงาน

๖. การจาํ หน่ายวัสดุท่ีเหลือจากการใช้งาน
ดําเนินการจัดเก็บและควบคุมวัสดุที่เหลือจากการกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

โดยไดม้ กี ารจําหน่าย จํานวนทงั้ ส้นิ ๓ คร้ัง เปน็ เงิน ๖๘,๒๓๕.๗๐ บาท ประกอบด้วย
๑. เศษวัสดุกระดาษท่ีเหลือจากการตัดเจียนขอบกระดาษรีมใหญ่เพื่อเข้าแท่นพิมพ์

และเศษกระดาษที่เหลือจากการตัดเจียนขอบหนังสือ/เอกสารต่าง ๆ รวมถึงกระดาษเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลติ สื่อสิ่งพิมพ์ เชน่ เกดิ จากการสกรัม การซับหลัง และการฉีกขาดของกระดาษ

๒. เพลท (แม่พิมพ์) เป็นวัสดุที่ใช้ในการทําแม่พิมพ์ในระบบการพิมพ์ออฟเซต ซ่ึงเม่ือ
นาํ มาใช้งานแล้วจะไมส่ ามารถนํามาใช้งานได้อกี

นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มงานบริการพัสดุส่ิงพิมพ์ฯ ได้ดําเนินการจัดโครงการเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ knowledge management (KM) ในรูปแบบพี่สอนน้องในโครงการแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ด้วยเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เก่ียวข้องซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลใด
บคุ ลหนึง่ หรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุทจี่ ะซอื้ หรือจา้ ง ควรจะตอ้ งมคี วามรู้ ความเขา้ ใจในเร่อื งดงั กลา่ ว เพือ่ จะได้นาํ มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ใหบ้ รรลผุ ลสําเร็จท่กี ําหนดไว้ ซง่ึ ได้จดั ขึน้ เมอื่ วันท่ี 20 มนี าคม ๒๕๖๒ เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา
ณ หอ้ งประชมุ ๑ ชั้น ๒ สํานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์

ดังนั้น รายงานผลการดําเนินงานฯ ประจําปี ๒๕๖๒ ฉบับน้ี จะเป็นข้อมูลแก่หน่วยงาน
ในการนําไปใชป้ ระโยชน์ในการปฏบิ ัติงานดา้ นการวางแผน การจัดซ้อื การเบกิ จา่ ยวสั ดทุ ใี่ ช้ในกระบวนการผลิต
หรือใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของปีถัดไป และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการสนบั สนุนขอ้ มลู เพอ่ื นํามาจัดทําเปน็ รายงานผลการดาํ เนินงานด้านการจัดซื้อและการบริหารพัสดุ
ทใ่ี ชใ้ นกระบวนการผลิตสอื่ สิ่งพมิ พ์ ประจําปี ๒๕๖๒ ในครัง้ นี้

บทที่ ๑
บทนาํ

บทที่ ๑

บทนํา

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ประจาํ ท่วั ไปของสภาผ้แู ทนราษฎรและรฐั สภา ซง่ึ ในการทาํ หนา้ ทดี่ งั กล่าว สํานกั งานฯ ต้องมีความพร้อม
ในการสนับสนุนงานตามภารกิจและการดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เพ่ือใช้ในการประชุม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารงานของสํานักงานฯ จึงจําเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีการบริหารจัดการด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ใช้ดําเนินการให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม คมุ้ ค่า มีประสทิ ธิภาพ และกอ่ ใหเ้ กดิ ประโยชนส์ งู สดุ ต่อองค์กร

สํานักการพิมพ์ เป็นหน่วยงานหน่ึงที่ดําเนินงานด้านการผลิตสื่อส่ิงพิมพ์ของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อใช้ประกอบการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมร่วมกันของรัฐสภา รวมทั้งการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ของสํานักงานฯ ตลอดจนมีหน้าท่ีให้บริการ
ดา้ นการถ่ายเอกสารและสําเนาดิจิทัล โดยให้บริการประจําอาคารทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
(เกียกกาย) ถนนสามเสน อาคารสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ และอาคาร
ดีพร้อม ถนนสุโขทัย โดยกลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์มีหน้าท่ีความรับผิดชอบดําเนินการ
วางแผนจัดหาและการใช้พัสดุส่ิงพิมพ์ การเก็บรักษา การซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์และเครื่องพิมพ์
การวางแผนเสนอขออนุมัติจัดซื้อ การควบคุมพัสดุคงคลัง จัดทําบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายและ
ใหบ้ รกิ ารเบิกพัสดสุ ่งิ พิมพ์ โดยประสานกับสํานักการคลังและงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบยี บฯ พัสดุ

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานด้านการจัดซ้ือและการบริหารพัสดุที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการรายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อผลักดัน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ โดยการ
รายงานผลการดําเนินงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา
ตลอดจนผ้รู บั ผิดชอบไปพัฒนาปรบั ปรุงกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
ท่ีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมี
วัตถุประสงคเ์ พอ่ื

๑. เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานในด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง/การเบิก-จ่ายวัสดุ/การซ่อมแซม
ครุภณั ฑ์/การใชจ้ ่ายงบประมาณท่ีใช้ในกระบวนการผลติ ส่ือส่งิ พิมพ์

๒. เพือ่ ควบคุมกระบวนการดาํ เนนิ งานให้เปน็ ไปตามระเบียบและเป้าหมายท่ไี ดก้ าํ หนดไว้
๓. เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของกลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์
และคลังสงิ่ พิมพท์ ีก่ ําหนดไว้หรือไดป้ ฏิบตั งิ านในรอบปีงบประมาณ
๔. เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําไปสู่การปรับการดําเนินงาน
ในชว่ งเวลาทีเ่ หมาะสม
๕. เพื่อเป็นขอ้ มลู ประกอบการวางแผนการจัดซื้อและคําขอต้งั งบประมาณ

-๑-

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในด้านเชิงปริมาณและคุณภาพเสนอให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานทราบแล้วน้ัน ยังสามารถ
นําผลของการดําเนินงานมาใช้ในการวางแผนในปีงบประมาณต่อไปได้ ตลอดจนเพ่ือให้มีการปรับปรุง
วิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย แผนงานให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สนองตอบต่อความตอ้ งการของผูร้ บั บริการใหไ้ ดร้ ับความพงึ พอใจสูงสดุ

-๒-

บทที่ ๒
ภาพรวมของการดาํ เนนิ งาน

บทท่ี ๒
ภาพรวมของการดาํ เนินงาน

ทม่ี าของการดาํ เนินงานดา้ นการจัดซอ้ื และการบริหารพสั ดทุ ี่ใช้ในกระบวนการผลติ ส่ือสิ่งพมิ พ์
ก า ร จั ด ซื้ อ แ ล ะก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ ท่ี ใ ช้ ใ น กร ะ บ ว น ก า รผ ลิ ต ส่ื อ สิ่ งพิ ม พ์ จั ด ทํ า ขึ้น ต า ม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพอื่ ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานรองรับการปฏิบัติงานและสนบั สนุน
บทบาทภารกิจของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการรา่ งรัฐธรรมนูญ ให้สอดคลอ้ งกับ
งบประมาณทไ่ี ดร้ ับจัดสรร และนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กําหนดอย่างมี
ประสทิ ธภิ าพ

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เป็นแผนที่จัดทําขึ้นภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ไดร้ ับจัดสรรและตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและสนับสนุนบทบาทภารกิจให้สามารถดําเนนิ การ
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภาบันนิติบัญญัติ
ประเทศชาติ และประชาชน โดยกําหนดเง่ือนไขความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ดังน้ี

๑. การนําแผนปฏิบัติราชการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง พรอ้ มทั้งส่งเสริมสนับสนุน กํากับ
ดแู ล ตรวจสอบ เรง่ รดั ติดตามและประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนทกุ ฝ่าย
รว่ มมอื กนั ดาํ เนินการตามแผน ตลอดจนทบทวนแผนใหม้ คี วามเหมาะ ทนั สมัยอยู่เสมอ

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คือกลไกสําคัญทําให้การปฏบิ ัติตามแผนปฏิบัติราชการไปสู่
ความสําเร็จ โดยการนําแผนไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบ เสนอแนะ
แกไ้ ขปรบั ปรุงแผนให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณท์ เ่ี ปล่ียนแปลงไปอยเู่ สมอ

๓. มีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการให้เพยี งพอ ซึ่งการปฏิบัติตามแผนที่
กําหนดไว้ จําเป็นต้องอาศัยงบประมาณในการดําเนินการ เพื่อนํามาใช้พัฒนาระบบงาน ระบบการ
ให้บริการ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้สามารถผลักดัน
ให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปู ธรรมและต่อเนื่อง อันจะส่งผล
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อภารกิจและความต้องการ
ของสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมร่างรัฐธรรมนูญ บุคคลในวงงานรัฐสภาและ
ประชาชนไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธภิ าพและมปี ระสิทธิผล

-๓-

ทิศทางการพฒั นาของสํานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

วสิ ัยทัศน์ (Vision)
สาํ นกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎรก้าวสกู่ ารเป็น SMART Parliament

พนั ธกิจ (Mission)
๑. เสริมสรา้ งกระบวนการนติ ิบัญญตั ิใหม้ ีคณุ ภาพและไดม้ าตรฐานสากล
๒. เสรมิ สร้างบทบาทและความร่วมมือในเวทรี ฐั สภาอาเซยี นและรัฐสภาระหวา่ ง

ประเทศ
๓. สง่ เสริมวฒั นธรรมทางการเมอื งและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษตั ริยท์ รงเป็นประมขุ

เป้าหมายองคก์ รระยะ ๕ ปี (Organization Goals)
สํานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎรเปน็ องคก์ รท่มี ีขดี สมรรถนะสูง (High

Performance Organization) เปน็ ระบบราชการ ๔.๐ และมรี ะบบการปฏิบตั งิ านและใหบ้ รกิ ารใน
รูปแบบ Digital & SMART Parliament

ยทุ ธศาสตร์ (Strategies)
๑. พัฒนาองคก์ รให้กา้ วสู่การเปน็ Smart Parliament
๒. ผลกั ดันให้รฐั สภาไทยเป็นศนู ยก์ ลางความรว่ มมอื ในเวทีรฐั สภาอาเซยี นและ

รัฐสภาระหวา่ งประเทศ
๓. ส่งเสรมิ การมีส่วนรว่ มของภาคพลเมืองในระบอบประชาธปิ ไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุ เพ่อื สนับสนนุ งานนติ ิบญั ญัติ
๔. ปฏริ ปู องค์กรและยกระดบั ศักยภาพบุคลากรใหม้ คี วามเชี่ยวชาญ มีธรรมาภบิ าล

และความผาสกุ ในการปฏิบตั ิงาน

อาํ นาจหนา้ ท่ี (Authority) 
๑. สนับสนนุ การตรากฎหมาย
๒. สนบั สนุนการควบคมุ และการบรหิ ารราชการแผ่นดิน
๓. สนับสนนุ การพจิ ารณาให้ความเห็นชอบ
๔. สนบั สนุนบทบาทภารกิจตามทรี่ ัฐธรรมนญู กฎหมาย และขอ้ บงั คบั การประชมุ กาํ หนด

คา่ นยิ มหลัก (Core values)
๑. มีจิตบรกิ าร
๒. สมานสามคั คี
๓. มีวินัย
๔. ใจสตั ย์ซอ่ื
๕. ถอื หลักพอเพียง

-๔-

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พันธกจิ ที่ ๑

๑. เปน็ องคก์ รท่ีมขี ีดสมรรถนะสูง (HPO)
๒. เปน็ ระบบราชการ ๔.๐
๓. เปน็ ระบบการปฏิบัติงานและใหบ้ รกิ ารในรปู แบบ Digital Parliament
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พันธกิจที่ ๒
๑. เสริมสร้างบทบาทความรว่ มมือในเวทรี ัฐสภาอาเซยี นและรัฐสภาระหว่างประเทศ
๒. เสริมสร้างบทบาทการทตู รฐั สภาในเวทรี ฐั สภาอาเซยี นและรัฐสภาระหวา่ งประเทศ
ยุทธศาสตรท์ ี่ ๓ พันธกจิ ที่ ๓
ประชาชนกลมุ่ เป้าหมายได้ทาํ หนา้ ทเี่ ครอื ขา่ ยรัฐสภาและไดเ้ ขา้ มสี ่วนรว่ มทางการเมือง
ไดอ้ ย่างถูกต้องตามครรลองในระบอบประชาธปิ ไตยตามเกณฑ์ความเป็นพลเมอื งไทยและพลเมอื งไทย
ในอตั ลกั ษณ์อาเซียน
ยทุ ธศาสตร์ที่ ๔ พนั ธกจิ ท่ี ๑
๑. มโี ครงสรา้ ง/กระบวนการ/อตั รากําลังทีเ่ อ้ือตอ่ การเปน็ ระบบราชการ ๔.๐ มี
ความทันสมยั โปรง่ ใส มปี ระสิทธิภาพ (Efficient) เหมาะสมและสอดคลอ้ งกบั บรบิ ทองคก์ รที่
เปลีย่ นแปลงไป
๒. บคุ ลากรกลมุ่ เปา้ หมายไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ ๙๐ เป็นขา้ ราชการ ๔.๐ มขี ีดความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานในรปู แบบ Digital มีความเชีย่ วชาญในสายงานมธี รรมาภิบาล มคี วามผูกพัน ความผาสุก
และคุณภาพชวี ติ ทด่ี ี

-๕-

ทศิ ทางการพฒั นาสาํ นกั การพมิ พ์

วิสัยทศั น์ (Vision)
เป็นเลศิ ดา้ นการจดั การผลิตส่งิ พมิ พ์ คณุ ภาพ มาตรฐาน บริการประทับใจ

พนั ธกิจ (Mission)
มุ่งมั่นพัฒนาด้านเทคโนโลยีจัดการพิมพ์และให้บรกิ าร เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

ฝ่ายนิตบิ ญั ญัติ

เป้าหมาย (Goals) 
สนบั สนุนสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสอดคลอ้ งกับ

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

วัตถปุ ระสงค์ (Objectives)
๑. มีระบบบริหารการจดั การด้านการผลติ สิ่งพมิ พท์ ่ีดแี ละมมี าตรฐาน
๒. มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการให้บริการด้านสิ่งพิมพ์และส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. เป็นศูนยก์ ลางด้านการผลติ สอื่ ส่ิงพิมพ์เพอ่ื เผยแพร่ขอ้ มลู ขา่ วสารใหก้ ับประชาชน

อย่างทั่วถงึ

ยุทธศาสตรส์ าํ นกั การพมิ พ์ (Strategies)
๑. พัฒนาเปน็ ศนู ยก์ ารผลิตเอกสารในวงงานรัฐสภาทม่ี ีมาตรฐานทางวิชาการและ

เทคโนโลยีจัดการพมิ พ์
๒. เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพในการตอบสนองดา้ นการผลติ สอื่ สิง่ พิมพท์ ่ีมีมาตรฐานโดยใช้

เทคโนโลยที ท่ี นั สมยั

ผู้รับบริการกลมุ่ เปา้ หมาย
๑. สมาชกิ สภาผู้แทนราษฎร
๒. สว่ นราชการในสาํ นกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

-๖-

การดาํ เนินงานของกลุม่ งานบรกิ ารพสั ดสุ ิ่งพิมพแ์ ละคลงั สง่ิ พิมพ์

อาํ นาจหน้าทขี่ องกล่มุ งานบรกิ ารพสั ดสุ งิ่ พมิ พ์และคลังส่ิงพิมพ์

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการวางแผน จัดหาและการใช้พัสดุส่ิงพิมพ์ การเก็บรักษา
พสั ดุส่ิงพมิ พแ์ ละซอ่ มบํารุงรกั ษาครภุ ัณฑ์และเคร่ืองพิมพ์

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการวางแผนเสนอขออนุมัติจดั ซ้ือ ควบคุมพัสดุคงคลัง จัดทํา
บญั ชี ควบคุมเอกสารการเบิกจา่ ยพัสดสุ ิง่ พิมพ์ ให้บรกิ ารเบกิ พสั ดสุ ง่ิ พมิ พ์

(๓) ดาํ เนนิ การเกย่ี วกบั จัดเก็บหนงั สือรอการสง่ มอบ รบั หนงั สือท่ีพิมพ์เสร็จแล้ว สง่ มอบ
งานพิมพ์ และควบคุมดแู ลการขนยา้ ยจากโรงพิมพ์

(๔) ดําเนินการเกยี่ วกับการจัดทาํ ทะเบยี นควบคุมยอดรวมหนงั สือคงคลงั
(๕) ปฏิบัติงานอ่นื ท่ีได้รบั มอบหมาย

ภารกจิ และการมอบหมายงาน

ภารกิจ
กลมุ่ งานบริการพสั ดสุ ง่ิ พิมพแ์ ละคลังสงิ่ พมิ พแ์ บ่งหนา้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านเปน็ ๓ ดา้ น คอื
กล่มุ ท่ี ๑ เกยี่ วกบั งานด้านพสั ดุ
กลุ่มที่ ๒ เกยี่ วกบั งานดา้ นธุรการ
กลุ่มท่ี ๓ เกย่ี วกบั งานด้านบนั ทึกข้อมลู

งานดา้ นพัสดุ มหี นา้ ทคี่ วามรบั ผิดชอบ
- ดําเนินการเก่ียวกับการวางแผน จัดหาและการใชพ้ ัสดุสิ่งพิมพ์ การเก็บรักษาพัสดุ
สง่ิ พิมพ์และซ่อมบาํ รงุ รกั ษาครภุ ณั ฑ์และเคร่ืองพิมพ์
- ดําเนินการเก่ียวกับการวางแผนเสนอขออนุมัติจัดซื้อ ควบคุมพัสดุคงคลัง จัดทํา
บัญชี ควบคุมเอกสารการเบกิ จา่ ยพสั ดุสิ่งพิมพ์ ให้บริการเบิกพัสดสุ ่ิงพมิ พ์
- ปฏบิ ตั งิ านอืน่ ตามท่ีไดร้ ับมอบหมาย

งานดา้ นธุรการ มีหน้าทคี่ วามรับผดิ ชอบ
- ดาํ เนนิ การเกีย่ วกับงานสารบรรณและธรุ การท่วั ไปของกลุ่มงานฯ
- ดาํ เนินการเกย่ี วกบั งานพัสดุ ครภุ ณั ฑข์ องกลุม่ งานฯ
- ดาํ เนินงานเกีย่ วกบั การจัดเก็บหนังสอื รอการสง่ มอบงานพิมพ์ และควบคมุ ดูแล
การขนยา้ ยจากสํานักการพมิ พ์
- ดาํ เนนิ การเก่ยี วกับการจัดทาํ ทะเบยี นควบคมุ ยอดรวมหนงั สอื คงคลงั
- รวบรวมและจดั ทําสรุปผลงาน/ การปฏิบัตงิ านของกลุม่ งานฯ
- จดั ทาํ รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานประจาํ ไตรมาส และประจาํ ปขี องกลุ่มงานฯ
- ปฏบิ ัตงิ านอื่นตามทไี่ ด้รับมอบหมาย

-๗-

งานดา้ นบนั ทกึ ข้อมลู มหี นา้ ที่ความรบั ผิดชอบ
- ดาํ เนินการจดั พมิ พ์เอกสารราชการทกุ ประเภทของกลุ่มงานฯ
- พิมพ์งานอืน่ ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
- ปฏบิ ตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนผงั แสดงภารกจิ ของกลมุ่ งานบริการพสั ดสุ ง่ิ พมิ พ์และคลงั สง่ิ พมิ พ์

กลุ่มงานบริการพัสดุสง่ิ พมิ พ์และคลงั ส่ิงพมิ พ์

งานดา้ นพัสดุ งานด้านธุรการ งานดา้ นบนั ทึกขอ้ มลู

-๘-

ข้ันตอนและแผนผังกระบวนการปฏบิ ตั งิ าน

๑. การจดั ซ้ือ และการเบกิ - จา่ ย
๑.๑ วัสดุประเภทจดั พมิ พร์ ปู เล่ม
ขน้ั ตอนการปฏบิ ัตงิ าน
ก. กระบวนการขน้ั ตอนการจัดซือ้
๑. ตรวจสอบจํานวนวสั ดคุ งเหลอื ในคลังพัสดุ เพ่ือวางแผนการจดั ซ้อื
๒. ทําบันทึกขอจัดซ้ือวัสดุประเภทจัดพิมพ์รูปเล่ม นาํ เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันเพ่ือขอความเห็นชอบ
๓. ทําบนั ทึกขอจดั ซ้ือไปยังสํานักการคลังและงบประมาณ
๔. สํานักการคลังและงบประมาณดาํ เนินการจดั ซ้ือตามกระบวนการข้นั ตอน
และวิธกี ารของระเบียบพัสดุ
๕. บริษัท/ หนว่ ยงาน/ ห้างรา้ นจดั ส่งวสั ดตุ ามสญั ญา
๖. ผูต้ รวจรบั พสั ดุ/คณะกรรมการตรวจรบั พัสดุดาํ เนินการตรวจรับวสั ดใุ ห้
ถูกต้องตรงตามรายละเอยี ด เงือ่ นไขทก่ี ําหนด และลงลายมือช่อื รบั วสั ดุไว้
๗. เจ้าหนา้ ท่พี ัสดลุ งบญั ชคี ุมวัสดตุ ามรายการวัสดทุ ่ีไดร้ ับเข้าคลังพสั ดุ

ข. กระบวนการเบิก - จา่ ยวัสดุ
๑. กลุ่มงานฯ ภายในสํานักการพิมพ์แจ้งความประสงค์ขอเบิกวัสดุที่ใช้ใน
การพมิ พ์กับเจา้ หน้าท่ีที่รบั ผิดชอบ
๒. ผู้เบิกลงบันทึกรายการวัสดุและเหตุผลที่ต้องการเบิกในใบเบิกวัสดุประเภท
จัดพิมพ์รูปเล่มตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดพร้อมลงลายมือช่ือกํากับและเสนอ
ผู้บงั คบั บัญชากลมุ่ งานฯ พิจารณาการขอเบิกและลงนามกาํ กบั
๓. เจ้าหน้าท่ีพัสดุตรวจสอบใบเบิกวัสดุและวัสดุประเภทจัดพิมพ์รูปเล่มตาม
รายการนั้น ๆ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันพิจารณาอนุมัติการ
เบิกจ่าย
๔. เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนินการเบิก-จ่ายวัสดุประเภทจัดพิมพ์รูปเล่มให้ผู้เบิกตาม
รายการท่ีต้องการให้ตรงกับรายการในใบเบิกวัสดุพร้อมลงลายมือช่ือกํากับ
ผู้จ่ายและผู้รับของ
๕. เจ้าหนา้ ทพี่ สั ดลุ งบนั ทึกบญั ชีการเบิกจา่ ยวัสดจุ ากคลังพัสดตุ ามรายการวัสดุ
แตล่ ะรายการ

-๙-

แผนผงั แสดงข้ันตอนการจดั ซื้อ การเบกิ จา่ ยวสั ดปุ ระเภทจัดพมิ พร์ ูปเลม่
การจัดซ้อื การเบิกจ่ายวสั ดปุ ระเภทจัดพมิ พร์ ปู เลม่

ก. กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อ ข. กระบวนการเบกิ -จ่ายวัสดุ

ตรวจสอบวสั ดุคงคลัง เพ่ือดําเนนิ การ กลมุ่ งานฯ ภายในสํานกั การพิมพแ์ จ้งขอเบิกวัสดุ
วางแผนการจดั ซ้อื ที่ใชใ้ นการพมิ พ์กบั เจ้าหนา้ ทีท่ ีร่ ับผิดชอบ

ทาํ บันทึกการจดั ซ้อื วัสดุประเภทพมิ พ์สําเนาเสนอ ผู้เบกิ ลงบนั ทกึ รายการวัสดแุ ละเหตุผลทตี่ อ้ งการ
ผบู้ ังคบั บัญชาตามลําดับชนั้ เพื่อขอความ เบกิ ในใบเบิกวัสดุประเภทจัดพมิ พ์รูปเลม่ ตาม
เหน็ ชอบ แบบฟอร์มทีก่ ําหนด พรอ้ มลงลายมือชอื่ กํากบั
และเสนอผบู้ งั คบั บัญชากล่มุ งานฯ พจิ ารณาการ
ทําบันทกึ ขอจัดซ้ือไปยงั สํานกั การคลงั และ
งบประมาณ ขอเบกิ และลงนามกํากบั

สํานกั การคลังและงบประมาณดําเนินการจดั ซ้ือ เจา้ หนา้ ทีพ่ ัสดุตรวจสอบใบเบกิ วัสดุและวัสดุ
ประเภทจัดพมิ พร์ ปู เลม่ ตามรายการนน้ั ๆ และ
ตามกระบวนการข้นั ตอนและวิธกี ารของ เสนอผู้บังคบั บญั ชาตามลําดบั ช้นั พิจารณาอนุมตั ิ
ระเบียบพสั ดุ
การเบกิ จา่ ย
บริษทั /หน่วยงาน/หา้ งรา้ นจดั ส่งของ
ตามสัญญา เจา้ หนา้ ท่พี สั ดดุ ําเนินการเบกิ -จ่ายวัสดุประเภท
จัดพมิ พ์รูปเล่มใหผ้ ู้เบกิ ตามรายการท่ตี อ้ งการ
ผ้ตู รวจรบั พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรบั พสั ดุ
ดาํ เนนิ การตรวจรับวัสดใุ ห้ถูกตอ้ งตรงตาม ใหต้ รงกับรายการในใบเบกิ วัสดุ พร้อม
รายละเอียด เง่อื นไขท่ีกําหนด และลงลายมือชือ่ ลงลายมอื ชื่อกาํ กบั ผูจ้ ่ายและผู้รบั ของ

รับวัสดไุ ว้ เจา้ หนา้ ทพ่ี ัสดลุ งบญั ชีคมุ การเบิกจา่ ยวัสดจุ าก
คลงั พัสดุตามรายการวัสดแุ ต่ละรายการ

เจา้ หนา้ ท่ีพัสดลุ งบญั ชีคุมวัสดุตามรายการวสั ดุ

ทีไ่ ด้รบั เขา้ คลงั พัสดุ

- ๑๐ -

๑.๒ วสั ดปุ ระเภทกระดาษ ๘๐ แกรม ขนาดเอ ๔
ขน้ั ตอนการปฏบิ ตั งิ าน
ก. กระบวนการขนั้ ตอนการจดั ซื้อ
๑. ตรวจสอบจํานวนวสั ดุคงเหลอื ในคลังพสั ดุ เพ่ือวางแผนการจัดซ้อื
๒. ทําบันทึกขอจัดซ้ือวัสดุประเภทจัดพิมพ์รูปเล่ม นาํ เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาํ ดับชั้นเพ่ือขอความเห็นชอบ
๓. ทาํ บนั ทกึ ขอจดั ซื้อไปยังสํานักการคลงั และงบประมาณ
๔. สาํ นกั การคลังและงบประมาณดาํ เนินการจัดซอื้ ตามกระบวนการขนั้ ตอนและ
วธิ กี ารของระเบยี บพัสดุ
๕. บริษัท/ หน่วยงาน/ หา้ งรา้ นจดั สง่ วัสดุตามสญั ญา
๖. ผ้ตู รวจรบั พสั ด/ุ คณะกรรมการตรวจรับพสั ดดุ าํ เนนิ การตรวจรบั วัสดใุ หถ้ กู ตอ้ ง
ตรงตามรายละเอยี ด เง่ือนไขที่กาํ หนด และลงลายมอื ช่อื รบั วัสดไุ ว้
๗. เจ้าหนา้ ทีพ่ สั ดลุ งบัญชีคมุ วสั ดตุ ามรายการวสั ดุทีไ่ ด้รับเขา้ คลงั พสั ดุ
ข. กระบวนการเบกิ – จา่ ยวสั ดุ
๑. สาํ นักงาน/สํานกั /สถาน/ี กลุ่มงาน/กลุ่ม ทีม่ ีความประสงค์ขอเบกิ กระดาษ
สามารถเขา้ ระบบสาํ นักงานอิเล็กทรอนกิ ส์ สร้างบนั ทกึ ขอ้ ความ โดยเลือก
ขอ้ ความมาตรฐาน “ขอเบกิ กระดาษ ๘๐ แกรม ขนาด เอ๔”
๒. กรอกรายละเอยี ดให้ครบถว้ น ไดแ้ ก่
๒.๑ สาํ นกั งาน/สํานกั /สถาน/ี กลมุ่ งาน/กลุ่ม
๒.๒ จํานวนกระดาษท่ขี อเบกิ
๒.๓ เหตผุ ลและความจาํ เป็นทีข่ อเบิก
๓. เม่ือผขู้ อเบกิ กรอกรายละเอยี ดครบถ้วนแลว้ ต้องทาํ การลงนามเอกสาร
เอกสารดงั กลา่ วจะสง่ ไปยังผู้อาํ นวยการสาํ นกั งาน/สํานัก/สถาน/ี กลุ่มงาน/กลมุ่
ทผ่ี ้เู บิกสังกดั อยู่ เพื่อสง่ เอกสารตามลาํ ดบั ช้ัน (โดยสาํ นกั การพิมพไ์ ดจ้ ดั ทํา
เส้นทางมาตรฐานไวใ้ หท้ ุกหนว่ ยงานแลว้ )
๔. เอกสารจะถูกส่งมายังสาํ นกั การพิมพ์ ธุรการกลางสาํ นักการพมิ พ์ จะลงเลขที่
รับเอกสารและสง่ เอกสารไปยังผ้อู ํานวยการสาํ นักการพมิ พ์ ลงนามและสง่ั จ่าย
วสั ดฯุ ดังกล่าว
๕. เอกสารทผ่ี ้อู ํานวยการสํานกั การพิมพ์ ลงนามฯ จะถูกส่งมายังธุรการกล่มุ งาน
บริการพัสดสุ ิ่งพมิ พแ์ ละคลงั สิ่งพมิ พ์ ธุรการฯ จะลงเลขทรี่ บั เอกสาร และส่ง
เอกสารใหผ้ ้บู งั คับบญั ชากล่มุ งานฯ ตรวจสอบและมอบหมายใหเ้ จา้ หนา้ ท่ี
พัสดุจา่ ยวสั ดุฯ ดงั กลา่ ว
๖. เจ้าหนา้ ทพี่ ัสดุ ดําเนนิ การจ่ายวสั ดุ พรอ้ มให้ผทู้ ่ีขอเบิกลงลายมอื ชอื่ ผูร้ ับวสั ดุ
ในเอกสารสารบันทกึ ข้อความ ซง่ึ เจา้ หนา้ ทพ่ี ิมพเ์ อกสารในระบบสาํ นกั งาน
อิเลก็ ทรอนิกส์
๗. ผขู้ อเบิกตรวจสอบความถกู ตอ้ งและรับกระดาษ
๘. เจา้ หนา้ ทพ่ี ัสดุ จดั ทาํ รายงานสรปุ ยอดการใช้กระดาษ เพือ่ เปน็ ขอ้ มลู ในการ
พิจารณาการจัดซื้อและจดั ทําคําขอต้ังงบประมาณ

- ๑๑ -

แผนผงั แสดงขน้ั ตอนการจดั ซ้อื การเบกิ จา่ ยวัสดปุ ระเภทกระดาษ ๘๐ แกรม ขนาดเอ ๔
การจดั ซ้ือ การเบิกจ่ายวสั ดกุ ระดาษ ๘๐ แกรม ขนาดเอ ๔

ก. กระบวนการขน้ั ตอนการจัดซือ้ ข. กระบวนการเบิก – จ่าย 

ตรวจสอบวสั ดุคงคลังเพอ่ื ดาํ เนนิ การวางแผนเสนอ สํานักงาน/สาํ นัก/สถานี/กลุ่มงาน/กลุ่ม เขา้ ระบบ
ขออนมุ ัติ สํานกั งานอิเลก็ ทรอนิกส์

ทําบันทึกการจดั ซื้อวัสดปุ ระเภทกระดาษเอ ๔ สรา้ งบันทึกข้อความ เลือกข้อความมาตรฐาน
นําเสนอผู้บงั คบั บัญชาตามลาํ ดบั ชน้ั เพ่ือขอความ “ขอเบกิ กระดาษ ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔” 

เห็นชอบ กรอกรายละเอียดใหค้ รบถ้วน ได้แก่
๑. สํานกั งาน/สาํ นกั /สถาน/ี กลุ่มงาน/กลุม่
ทําบนั ทึกขอจดั ซื้อไปยงั สาํ นกั การคลงั และ ๒. จํานวนกระดาษที่ขอเบิก
งบประมาณ ๓. เหตุผลและความจาํ เป็นทีข่ อเบิก

สํานกั การคลังและงบประมาณดําเนนิ การ ลงนามเอกสาร เอกสารดงั กลา่ วจะสง่ ไปยัง
จดั ซ้อื ตามกระบวนการขน้ั ตอนและวธิ กี ารของ ผอู้ าํ นวยการสํานักงาน/สาํ นกั /สถาน/ี กลมุ่ งาน/กลุ่ม

ระเบยี บพสั ดุ  ทผี่ เู้ บกิ สังกัดอยู่ เพือ่ สง่ เอกสารตามลําดับช้นั

บริษัท/หน่วยงาน/หา้ งรา้ นจัดสง่ ของตามสญั ญา ธุรการกลาง สาํ นักการพมิ พ์จะลงเลขทรี่ บั และส่ง
เอกสารให้ผู้อํานวยการสาํ นกั การพิมพ์ ลงนามและ
ผตู้ รวจรบั พสั ดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาํ เนนิ การตรวจรบั วัสดใุ ห้ถูกตอ้ งตรงตาม ส่งั จ่ายวัสดฯุ ดังกลา่ ว 

รายละเอียด เงอ่ื นไขที่กําหนด และลงลายมือชอ่ื ผ้อู าํ นวยการสาํ นักการพมิ พ์ ลงนามฯธุรการกลุ่ม
งานบรกิ ารพสั ดสุ ง่ิ พิมพแ์ ละคลังส่งิ พมิ พ์ ธรุ การฯ
รับวัสดไุ ว้ จะลงเลขทีร่ บั เอกสาร และส่งให้ผ้บู งั คับบัญชากลมุ่

เจา้ หนา้ ทพี่ สั ดุลงบัญชีคมุ วัสดุตามรายการวสั ดุ เจา้ หนา้ ทพี่ สั ดุ ดําเนนิ การจา่ ยวสั ดุ พรอ้ มให้ผ้ทู ี่
ขอเบกิ ลงลายมอื ชื่อรบั วสั ดุในเอกสารบนั ทกึ
ที่ไดร้ ับเข้าคลังพสั ดุ ขอ้ ความ และผขู้ อเบิกตรวจสอบความถูกตอ้ ง

และรบั กระดาษ

- ๑๒ -

ขั้นตอนการขอเบิกกระดาษ ๘๐ แกรม ขนาด เอ๔

สาํ นักงาน/สาํ นัก/สถาน/ี กลุ่มงาน/กลุ่ม เขา้ ระบบสาํ นกั งานอเิ ล็กทรอนิกส์

สร้างบนั ทกึ ขอ้ ความ เลอื กข้อความมาตรฐาน “ขอเบิกกระดาษ ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔” 

กรอกรายละเอยี ดใหค้ รบถ้วน ไดแ้ ก่
๑. สาํ นกั งาน/สํานัก/สถาน/ี กลุ่มงาน/กลุ่ม
๒. จํานวนกระดาษที่ขอเบิก
๓. เหตผุ ลและความจาํ เป็นที่ขอเบกิ

เมอ่ื กรอกรายละเอยี ดครบถ้วนแล้ว ต้องทาํ การลงนามเอกสาร เอกสารดังกล่าวจะส่งไปยงั ผูอ้ าํ นวยการ
สาํ นกั งาน/สาํ นัก/สถานี/กลมุ่ งาน/กลุ่ม ที่ผเู้ บกิ สังกดั อยู่ เพอ่ื ส่งเอกสารตามลําดับชัน้

เมือ่ เอกสารมาถงึ สาํ นักการพิมพ์ ธุรการกลาง สํานกั การพิมพจ์ ะลงเลขทรี่ บั และสง่ เอกสาร
ใหผ้ ้อู าํ นวยการสาํ นกั การพิมพ์ ลงนามและสงั่ จา่ ยวสั ดุฯ ดังกลา่ ว

เอกสารทีผ่ ู้อํานวยการสาํ นกั การพิมพ์ ลงนามฯ จะถูกส่งมายงั ธุรการกลุ่มงานบริการพสั ดุสิง่ พิมพ์และคลงั สง่ิ พิมพ์ ธุรการฯ
จะลงเลขทรี่ ับเอกสาร และส่งให้ผู้บังคบั บัญชากลมุ่ งานฯ ตรวจสอบและมอบหมายให้เจา้ หน้าที่พัสดุจา่ ยวสั ดฯุ ดงั กล่าว

เจา้ หนา้ ท่พี สั ดุ ดําเนนิ การจ่ายวสั ดุ พรอ้ มใหผ้ ทู้ ่ขี อเบิกลงลายมอื ชื่อรบั วัสดใุ นเอกสาร
บันทกึ ขอ้ ความ ซึ่งเจา้ หนา้ ทพี่ มิ พเ์ อกสารในระบบสํานักงานอิเลก็ ทรอนิกส์

ผขู้ อเบกิ ตรวจสอบความถกู ตอ้ งและรับกระดาษ

เจา้ หนา้ ทีพ่ สั ดุ จัดทาํ รายงานสรปุ ยอดการใช้กระดาษ เพ่ือเป็นขอ้ มูลในการพจิ ารณาการจดั ซือ้ และจดั ทาํ คําขอตั้งงบประมาณ

๑๕ วนั ๑ เดอื น ไตรมาส (๓ เดือน) ๖ เดือน ๑ ปงี บประมาณ

- ๑๓ -

๑.๓ วสั ดุประเภทกระดาษสาํ หรับผลิตสือ่ สิง่ พมิ พ์ (รมี ใหญ่)
ขน้ั ตอนการปฏบิ ัตงิ าน
ก. กระบวนการขน้ั ตอนการจดั ซือ้
๑. ตรวจสอบจํานวนวสั ดุคงเหลอื ในคลงั พสั ดุ เพื่อวางแผนการจดั ซ้ือโดยประมาณ
การจากแผนการผลิตส่ือสงิ่ พมิ พ์ หรอื รบั เรือ่ งขอเบกิ กระดาษจากกลมุ่ งาน
โรงพิมพ์และสาํ เนาสิ่งพิมพ์ ตามที่มสี ํานัก/กล่มุ งานต่าง ๆ มาขอใชบ้ ริการ
จดั พิมพ์หนังสือ/เอกสาร
๒. เจา้ หนา้ ทพ่ี สั ดดุ าํ เนินการตรวจสอบขอ้ มูล รายละเอยี ดท่เี ก่ียวข้องและทาํ บันทกึ
ขอจัดซือ้ วสั ดุประเภทกระดาษตามรายการและจํานวนท่ตี ้องการใชใ้ นการจดั พมิ พ์
หนงั สือ/เอกสาร ตามบนั ทกึ ของกลมุ่ งานโรงพมิ พ์ฯ หรอื ตามทีไ่ ดป้ ระมาณการไว้
นําเสนอผ้บู ังคับบัญชาตามลําดบั ช้นั เพอ่ื ขอความเหน็ ชอบ
๓. ทําบนั ทึกขอจัดซื้อไปยงั สํานกั การคลงั และงบประมาณ
๔. สํานกั การคลงั และงบประมาณดําเนินการจัดซอ้ื ตามกระบวนการขน้ั ตอนและ
วธิ กี ารของระเบยี บพัสดุ
๕. บริษทั / หนว่ ยงาน/ หา้ งรา้ นจดั ส่งวัสดตุ ามสัญญา
๖. ผ้ตู รวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรบั พสั ดุดําเนนิ การตรวจรับวสั ดุให้ถูกต้อง
ตรงตามรายละเอยี ด เง่อื นไขท่ีกําหนด และลงลายมอื ชอื่ รบั วสั ดไุ ว้
๗. เจ้าหนา้ ทพี่ ัสดุลงบญั ชคี ุมวัสดุตามรายการวัสดทุ ่ีไดร้ ับเขา้ คลงั พสั ดุ

ข. กระบวนการเบิก – จ่ายวสั ดุ
๑. กลมุ่ งานฯ ภายในสาํ นกั การพมิ พแ์ จง้ ความประสงค์ขอเบกิ วสั ดุทใี่ ชใ้ นการพิมพ์
กับเจา้ หน้าท่ีท่รี ับผิดชอบ
๒. ผู้เบิกลงบนั ทึกรายการวสั ดแุ ละเหตุผลท่ตี อ้ งการเบิกในใบเบกิ วัสดปุ ระเภท
กระดาษตามแบบฟอร์มทกี่ ําหนดพร้อมลงลายมอื ชือ่ กํากบั และเสนอผู้บงั คับบญั ชา
กลุม่ งานฯ พจิ ารณาการขอเบิกและลงนามกํากบั
๓. เจา้ หนา้ ทพี่ ัสดตุ รวจสอบใบเบกิ วัสดแุ ละวัสดุประเภทกระดาษตามรายการน้ัน ๆ
แลว้ เสนอผ้บู งั คับบญั ชาตามลาํ ดับชัน้ พิจารณาอนุมัติการเบิกจา่ ย
๔. เจ้าหน้าทพ่ี ัสดดุ าํ เนนิ การเบิก-จา่ ยวสั ดุประเภทกระดาษใหผ้ ูเ้ บิกตามรายการท่ี
ต้องการใหต้ รงกบั รายการในใบเบกิ วัสดุพร้อมลงลายมือชอื่ กาํ กับผจู้ ่ายและ
ผู้รบั ของ
๕. เจ้าหนา้ ทพี่ สั ดุลงบญั ชีคุมการเบิกจา่ ยวัสดุจากคลังพัสดุตามรายการวัสดแุ ตล่ ะ
รายการ

- ๑๔ -

แผนผงั แสดงข้นั ตอนการจดั ซือ้
การเบิกจา่ ยวสั ดปุ ระเภทกระดาษสาํ หรบั ผลติ ส่อื สงิ่ พิมพ์ (รีมใหญ่)

การจดั ซ้ือ การเบิกจ่ายวสั ดปุ ระเภทกระดาษสําหรับผลติ สือ่ สง่ิ พิมพ์ (รมี ใหญ)่

ก. กระบวนการขน้ั ตอนการจดั ซ้อื ข. กระบวนการเบกิ – จา่ ย 

ตรวจสอบจํานวนวัสดคุ งเหลือในคลงั พสั ดุ เพอ่ื กล่มุ งานฯ ภายในสาํ นักการพิมพแ์ จ้งขอเบกิ วัสดุท่ี
วางแผนการจดั ซือ้ โดยประมาณการจาก ใชใ้ นการพิมพ์กับเจา้ หนา้ ทที่ ีร่ บั ผิดชอบ
แผนการผลิตสอ่ื สิ่งพิมพ์ หรอื รบั เรือ่ งขอเบิก
ผู้เบิกลงบนั ทึกรายการวสั ดแุ ละเหตผุ ลทีต่ อ้ งการ
กระดาษจากกลุ่มงานโรงพมิ พฯ์ ตามท่สี าํ นัก/กล่มุ งาน เบิกในใบเบิกวัสดปุ ระเภทกระดาษตามแบบฟอร์ม
ตา่ ง ๆขอใช้บรกิ ารจัดพมิ พห์ นังสือ/เอกสาร
ทกี่ ําหนด พรอ้ มลงลายมือชอ่ื กาํ กับและเสนอ
เจา้ หน้าทีพ่ สั ดุดําเนนิ การตรวจสอบข้อมลู ผูบ้ งั คับบญั ชากลมุ่ งานฯ พจิ ารณาการขอเบกิ
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง และทาํ บันทึกขอจดั ซ้ือวัสดุ
ประเภทกระดาษตามรายการและจาํ นวนทีต่ ้องการ และลงนามกาํ กับ

ใชใ้ นการจัดทําหนงั สอื /เอกสารตามบนั ทึกของ เจา้ หนา้ ทพี่ สั ดุตรวจสอบใบเบิกวัสดุและวัสดุ
กล่มุ งานโรงพิมพ์ฯ หรือตามทไี่ ด้ประมาณการไว้ ประเภทกระดาษตามรายการนนั้ ๆ และเสนอ
ผู้บงั คบั บัญชาตามลําดบั ช้ันพิจารณาอนมุ ัติ
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาํ ดับชั้น
เพ่ือขอความเห็นชอบ  การเบกิ จา่ ย

ทําบนั ทึกขอจัดซื้อไปยงั เจ้าหน้าทพี่ ัสดดุ ําเนินการเบกิ -จ่ายวัสดุประเภท
สาํ นักการคลงั และงบประมาณ กระดาษใหผ้ ้เู บิกตามรายการที่ตอ้ งการให้ตรงกับ

สาํ นกั การคลังและงบประมาณดาํ เนนิ การจดั ซือ้ รายการในใบเบิกวสั ดุ พร้อม
ตามกระบวนการข้นั ตอนและวธิ ีการของ ลงลายมือชื่อกํากับ ผ้จู า่ ยและผูร้ บั ของ

ระเบยี บพสั ดุ เจ้าหน้าที่พสั ดลุ งบัญชีคุมการเบิกจ่ายวสั ดจุ าก
คลังพัสดตุ ามรายการวัสดุแต่ละรายการ
บรษิ ัท/หนว่ ยงาน/ห้างรา้ นจดั สง่ ของตามสญั ญา

ผ้ตู รวจรบั พสั ด/ุ คณะกรรมการตรวจรับพสั ดุ
ดําเนนิ การตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องตรงตาม
รายละเอียด เงือ่ นไขที่กาํ หนด และลงลายมอื ชือ่

รับวสั ดุไว้

เจา้ หน้าท่พี สั ดลุ งบัญชคี มุ วสั ดตุ ามรายการวสั ดุ

ทีไ่ ดร้ บั เขา้ คลงั พสั ดุ - ๑๕ -

๑.๔ วัสดุประเภทหมกึ พมิ พส์ าํ เนาและกระดาษไข
ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน
ก. กระบวนการขน้ั ตอนการจัดซ้อื
๑. ตรวจสอบจํานวนวสั ดุคงเหลือในคลงั พสั ดุ เพ่ือวางแผนการจัดซ้อื
๒. ทาํ บันทึกขอจัดซื้อวัสดุประเภทหมึกพิมพ์สาํ เนาและกระดาษไข นําเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาํ ดับช้ันเพื่อขอความเห็นชอบ
๓. ทําบันทึกขอจดั ซอ้ื ไปยังสาํ นักการคลังและงบประมาณ
๔. สาํ นกั การคลังและงบประมาณดําเนินการจัดซอ้ื ตามกระบวนการขัน้ ตอนและ
วิธีการของระเบียบพสั ดุ
๕. บรษิ ทั / หน่วยงาน/ ห้างรา้ นจดั ส่งวสั ดุตามสญั ญา
๖. ผตู้ รวจรับพสั ด/ุ คณะกรรมการตรวจรบั พัสดุดาํ เนนิ การตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง
ตรงตามรายละเอียด เง่อื นไขท่กี ําหนด และลงลายมอื ชอื่ รบั วสั ดไุ ว้
๗. เจา้ หน้าทพ่ี สั ดลุ งบญั ชคี ุมวัสดุตามรายการวสั ดทุ ไ่ี ด้รบั เขา้ คลังพัสดุ

ข. กระบวนการเบกิ - จ่ายวัสดุ
๑. กลมุ่ งานฯ ภายในสาํ นักการพมิ พ์แจ้งความประสงค์ขอเบกิ วัสดทุ ใ่ี ช้ในการพมิ พ์
กบั เจ้าหนา้ ที่ทร่ี บั ผดิ ชอบ
๒. ผู้เบกิ ลงบันทกึ รายการวสั ดุและเหตผุ ลที่ตอ้ งการเบกิ ในใบเบิกวสั ดปุ ระเภทพมิ พ์
สําเนาและกระดาษไข ตามแบบฟอรม์ ทก่ี ําหนดพร้อมลงลายมอื ชอ่ื กาํ กับและ
เสนอผูบ้ ังคับบญั ชากลุ่มงานฯ พิจารณาการขอเบิกและลงนามกาํ กบั
๓. เจา้ หน้าทพ่ี ัสดุตรวจสอบใบเบกิ วสั ดแุ ละวสั ดปุ ระเภทพิมพ์สําเนาและกระดาษไข
ตามรายการน้ัน ๆ แล้วเสนอผ้บู ังคับบญั ชาตามลาํ ดบั ช้ันพิจารณาอนุมัติการ
เบิกจ่าย
๔. เจ้าหนา้ ทพ่ี สั ดุดําเนนิ การเบกิ -จ่ายวัสดปุ ระเภทพิมพส์ าํ เนาและกระดาษไขให้
ผูเ้ บกิ ตามรายการทต่ี ้องการใหต้ รงกบั รายการในใบเบกิ วสั ดุพร้อมลงลายมือชือ่
กํากบั ผู้จ่ายและผ้รู ับของ
๕. เจา้ หน้าทพ่ี สั ดลุ งบนั ทกึ บญั ชีการเบิกจ่ายวสั ดจุ ากคลงั พัสดตุ ามรายการวสั ดุ
แตล่ ะรายการ

- ๑๖ -

แผนผงั แสดงขั้นตอนการจดั ซอ้ื การเบิกจา่ ยวัสดปุ ระเภทพมิ พส์ าํ เนาและกระดาษไข
การจัดซอ้ื การเบิกจ่ายวัสดปุ ระเภทพมิ พ์สาํ เนาและกระดาษไข

ก. กระบวนการขนั้ ตอนการจดั ซื้อ ข. กระบวนการเบกิ -จ่ายวัสดุ

ตรวจสอบวสั ดุคงคลัง เพอ่ื ดาํ เนนิ การ กล่มุ งานฯ ภายในสํานกั การพิมพแ์ จง้ ขอเบกิ วสั ดุ
วางแผนการจัดซอ้ื ทใี่ ช้ในการพิมพ์กับเจ้าหนา้ ทท่ี ่ีรับผดิ ชอบ

ทําบันทกึ การจัดซือ้ วัสดปุ ระเภทพิมพ์สาํ เนาเสนอ ผเู้ บกิ ลงบนั ทึกรายการวสั ดแุ ละเหตุผลท่ตี ้องการ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดบั ช้ัน เพ่ือขอความ เบิกในใบเบกิ วสั ดปุ ระเภทพมิ พ์สําเนาตาม
เห็นชอบ
แบบฟอรม์ ทีก่ ําหนด พรอ้ มลงลายมือช่ือกํากบั
ทําบนั ทกึ ขอจดั ซ้ือไปยังสาํ นกั การคลังและ และเสนอผ้บู ังคบั บญั ชากลมุ่ งานฯ พจิ ารณาการ
งบประมาณ
ขอเบิก และลงนามกํากบั
สาํ นักการคลังและงบประมาณดาํ เนนิ การจัดซอื้
เจ้าหน้าทพี่ สั ดตุ รวจสอบใบเบิกวัสดแุ ละวสั ดุ
ตามกระบวนการขน้ั ตอนและวิธีการของ ประเภทพิมพส์ ําเนาตามรายการนนั้ ๆ และเสนอ
ระเบียบพัสดุ
ผบู้ ังคบั บญั ชาตามลําดบั ชนั้ พจิ ารณาอนุมัติ
บรษิ ทั /หนว่ ยงาน/หา้ งร้านจัดส่งของ การเบิกจา่ ย
ตามสัญญา
เจา้ หน้าทีพ่ สั ดดุ ําเนนิ การเบกิ -จา่ ยวสั ดุประเภท
ผตู้ รวจรบั พัสด/ุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิมพส์ ําเนาให้ผเู้ บกิ ตามรายการทีต่ อ้ งการ
ดาํ เนินการตรวจรบั วัสดุให้ถูกต้องตรงตาม ใหต้ รงกบั รายการในใบเบิกวัสดุ พร้อม
รายละเอียด เงอื่ นไขทกี่ าํ หนด และลงลายมอื ช่ือ ลงลายมอื ช่อื กาํ กบั ผ้จู า่ ยและผู้รับของ

รบั วัสดุไว้ เจ้าหนา้ ท่ีพัสดลุ งบัญชีคุมการเบิกจา่ ยวสั ดจุ าก
คลงั พัสดุตามรายการวสั ดุแต่ละรายการ

เจ้าหนา้ ท่พี สั ดลุ งบัญชีคมุ วัสดตุ ามรายการวัสดุ

ทไ่ี ด้รับเขา้ คลงั พัสดุ

- ๑๗ -

๑.๕ วัสดปุ ระเภทอืน่ ๆ
ข้นั ตอนการปฏบิ ตั ิงาน
ก. กระบวนการขน้ั ตอนการจดั ซื้อ
๑. ตรวจสอบจํานวนวัสดคุ งเหลือในคลงั พสั ดุ เพือ่ วางแผนการจดั ซอ้ื
๒. ทาํ บันทึกขอจัดซื้อวัสดุประเภทอ่ืน ๆ นาํ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นเพ่ือขอความเห็นชอบ
๓. ทําบนั ทึกขอจดั ซอ้ื ไปยังสาํ นักการคลงั และงบประมาณ
๔. สํานกั การคลังและงบประมาณดําเนินการจัดซอื้ ตามกระบวนการขัน้ ตอน
และวิธีการของระเบยี บพัสดุ
๕. บรษิ ทั / หน่วยงาน/ หา้ งร้านจัดสง่ วสั ดตุ ามสัญญา
๖. ผตู้ รวจรับพัสด/ุ คณะกรรมการตรวจรบั พสั ดุดาํ เนนิ การตรวจรบั วสั ดใุ ห้
ถกู ต้องตรงตามรายละเอียด เงอื่ นไขทกี่ ําหนด และลงลายมือชอื่ รบั วสั ดุไว้
๗. เจา้ หนา้ ท่ีพสั ดลุ งบญั ชีคมุ วัสดตุ ามรายการวสั ดทุ ่ไี ด้รับเข้าคลังพัสดุ

ข. กระบวนการเบกิ - จ่ายวัสดุ
๑. กลุ่มงานฯ ภายในสํานักการพิมพ์แจ้งความประสงค์ขอเบิกวัสดุที่ใช้ใน
การพิมพก์ บั เจา้ หน้าทท่ี รี่ ับผดิ ชอบ
๒. ผู้เบิกลงบันทึกรายการวัสดุและเหตุผลท่ีต้องการเบิกในใบเบิกวัสดุประเภท
อ่ืน ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดพร้อมลงลายมือช่ือกํากับและเสนอผู้บังคับ
บญั ชากลุม่ งานฯ พจิ ารณาการขอเบิกและลงนามกาํ กับ
๓. เจา้ หนา้ ท่พี สั ดุตรวจสอบใบเบกิ วสั ดแุ ละวสั ดปุ ระเภทอื่น ๆ ตามรายการนั้น ๆ
แล้วเสนอผบู้ ังคบั บัญชาตามลําดบั ชนั้ พจิ ารณาอนุมัตกิ ารเบกิ จ่าย
๔. เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการเบิก-จ่ายวัสดุประเภทอื่น ๆ ให้ผู้เบิกตามรายการท่ี
ต้องการให้ตรงกับรายการในใบเบิกวัสดุพร้อมลงลายมือช่ือกํากับผู้จ่ายและ
ผ้รู บั ของ
๕. เจา้ หน้าท่พี ัสดลุ งบนั ทกึ บัญชกี ารเบิกจ่ายวัสดจุ ากคลงั พสั ดตุ ามรายการวัสดุ
แต่ละรายการ

- ๑๘ -

แผนผงั แสดงข้นั ตอนการจดั ซือ้ การเบิกจา่ ยวสั ดุประเภทอ่ืน ๆ
การจัดซอื้ การเบกิ จ่ายวัสดุประเภทพมิ พส์ ําเนาและกระดาษไข

ก. กระบวนการขัน้ ตอนการจดั ซื้อ ข. กระบวนการเบิก-จ่ายวสั ดุ

ตรวจสอบวสั ดุคงคลัง เพื่อดําเนินการ กลุ่มงานฯ ภายในสาํ นักการพมิ พแ์ จ้งขอเบิกวสั ดุ
วางแผนการจัดซอ้ื ทใี่ ชใ้ นการพิมพ์กับเจ้าหน้าท่ีทรี่ ับผดิ ชอบ

ทําบนั ทึกการจัดซ้ือวัสดุประเภทพมิ พ์สาํ เนาเสนอ ผู้เบกิ ลงบันทึกรายการวัสดุและเหตุผลทต่ี ้องการ
ผู้บงั คับบญั ชาตามลาํ ดับช้ัน เพ่ือขอความ เบิกในใบเบกิ วัสดุประเภทอ่ืน ๆ ตามแบบฟอรม์
เห็นชอบ ทกี่ าํ หนด พรอ้ มลงลายมอื ช่อื กาํ กบั และเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชากลมุ่ งานฯ พิจารณาการขอเบกิ
ทําบันทึกขอจดั ซื้อไปยงั สํานักการคลงั และ
งบประมาณ และลงนามกาํ กับ

สาํ นักการคลังและงบประมาณดาํ เนินการจดั ซื้อ เจา้ หน้าท่ีพัสดตุ รวจสอบใบเบกิ วัสดุและวัสดุ
ประเภทอื่น ๆ ตามรายการน้ัน ๆ และเสนอ
ตามกระบวนการขนั้ ตอนและวิธีการของ ผู้บงั คับบัญชาตามลาํ ดับชัน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ระเบยี บพัสดุ
การเบิกจา่ ย
บรษิ ัท/หนว่ ยงาน/ห้างร้านจดั สง่ ของ
ตามสญั ญา เจ้าหนา้ ที่พสั ดุดําเนินการเบกิ -จา่ ยวัสดปุ ระเภท
อนื่ ๆ ใหผ้ ู้เบิกตามรายการทตี่ อ้ งการใหต้ รงกบั
ผูต้ รวจรับพสั ด/ุ คณะกรรมการตรวจรบั พสั ดุ
ดําเนนิ การตรวจรับวัสดใุ ห้ถกู ต้องตรงตาม รายการในใบเบกิ วสั ดุ พร้อม
รายละเอียด เงื่อนไขทก่ี าํ หนด และลงลายมือชื่อ ลงลายมือชอ่ื กํากับ ผจู้ า่ ยและผรู้ ับของ

รบั วสั ดุไว้ เจา้ หนา้ ทพ่ี ัสดุลงบัญชคี มุ การเบิกจ่ายวสั ดุจาก
คลังพัสดุตามรายการวสั ดุแต่ละรายการ

เจ้าหนา้ ทพ่ี สั ดลุ งบัญชคี มุ วสั ดุตามรายการวัสดุ

ทไี่ ดร้ บั เข้าคลังพัสดุ

- ๑๙ -

๒. การจดั จ้างหน่วยงานภายนอก (งานขนั้ ตอนพเิ ศษ)
ข้นั ตอนการปฏบิ ตั งิ าน
๑. รับเร่อื ง “ขออนมุ ัติดําเนินการจดั จา้ งงานข้นั ตอนพเิ ศษ” จากกลุ่มงานโรงพมิ พแ์ ละ
สาํ เนาสง่ิ พมิ พ์
๒. เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุตรวจสอบรายละเอยี ดของงานท่จี ะดาํ เนินการจัดจา้ งกบั บันทึก
ขออนุมัติของกลุ่มงานโรงพมิ พฯ์ ใหม้ ีความถกู ต้องตรงกนั
๓. เจา้ หนา้ ท่ีพัสดคุ าํ นวณขนาดและปรมิ าณงานที่จะจดั จ้างและจัดทาํ บันทกึ ขออนมุ ัติ
จดั จา้ งเสนอผบู้ งั คบั บัญชาตามลําดบั ชัน้ เพอื่ ขอความเห็นชอบ
๔. ทําบนั ทกึ ขออนมุ ัตจิ ัดจา้ งงานขน้ั ตอนพเิ ศษไปยงั สํานักการคลังและงบประมาณ
๕. สํานักการคลงั และงบประมาณดําเนินการจดั จา้ งตามกระบวนการขนั้ ตอนและวิธีการ
ของระเบียบพัสดุ
๖. เจา้ หน้าทพี่ สั ดุตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งใหก้ บั บริษัท/ หนว่ ยงาน/ หา้ งร้าน พรอ้ ม
จัดทาํ หลกั ฐานในการส่งมอบงานไวต้ อ่ กัน
๗. บรษิ ัท/ หน่วยงาน/ หา้ งร้านน้นั ๆ สง่ เจ้าหนา้ ท่ีมารบั งานสั่งทําไปดําเนินการจัดทาํ งาน
สั่งทําดังกลา่ วตามรายการในใบสง่ั จา้ งและสง่ กลับมายังสํานกั งานฯ เม่ือดาํ เนินการ
เสรจ็ เรียบร้อยแล้ว
๘. ผตู้ รวจรบั พสั ดุ/คณะกรรมการตรวจรบั พัสดดุ ําเนนิ การตรวจรบั งานจ้างน้ัน
๙. เจ้าหน้าทีพ่ ัสดจุ ดั ทําบัญชคี วบคุมการจดั จ้างหนว่ ยงานภายนอกท่ีดําเนินการ
แลว้ เสรจ็ เพื่อไวต้ รวจสอบและเปน็ ขอ้ มลู สถิติต่อไป

- ๒๐ -

แผนผงั แสดงขัน้ ตอนการจดั จา้ งหน่วยงานภายนอก (งานขน้ั ตอนพเิ ศษ)
การจดั จ้างหนว่ ยงานภายนอก (งานขนั้ ตอนพเิ ศษ)

รับเรอื่ ง “ขออนุมัตดิ ําเนนิ การจดั จ้างงานขน้ั ตอนพิเศษ”
จากกลมุ่ งานโรงพมิ พ์และสาํ เนาสิง่ พิมพ์

เจา้ หนา้ ทพ่ี สั ดุตรวจสอบรายละเอยี ดของงานทจี่ ะดาํ เนนิ การจดั จ้างกับบันทกึ ของกลุ่มงาน
โรงพมิ พฯ์ ใหม้ คี วามถกู ตอ้ งตรงกัน 

เจ้าหน้าทที่ ี่รับผดิ ชอบทําบันทึกขออนุมตั จิ ัดจา้ งเสนอผบู้ งั คับบญั ชาตามลาํ ดับชั้น
เพ่ือขอความเหน็ ชอบ

ทําบันทกึ ขออนมุ ตั ิจัดจา้ งงานขน้ั ตอนพิเศษสง่ ไปยังสํานกั การคลังและงบประมาณ

สํานกั การคลงั และงบประมาณดาํ เนนิ การจดั จ้างตามกระบวนการขน้ั ตอนและวิธีการ
ของระเบียบพัสด ุ

เจ้าหนา้ ท่พี ัสดตุ รวจสอบชนิ้ งานกอ่ นสง่ ใหก้ ับบรษิ ทั / หนว่ ยงาน/ หา้ งรา้ น
พรอ้ มจดั ทําหลกั ฐานในการสง่ มอบงานไว้ตอ่ กนั  

บริษทั /หนว่ ยงาน/หา้ งรา้ นน้นั ๆ สง่ เจ้าหนา้ ทมี่ ารบั งานไปดําเนินการจดั ทาํ งานน้ันตาม
รายการในใบสั่งจา้ งและส่งกลบั มายังสาํ นกั งานฯ เมื่อดําเนินการเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแล้ว 

คณะกรรมการตรวจรับพสั ดุดาํ เนนิ การตรวจรบั งานจา้ งนั้น

เจ้าหนา้ ทพ่ี ัสดลุ งบันทกึ บัญชีควบคมุ การจดั จ้างหน่วยงานภายนอก
ทดี่ าํ เนินการแลว้ เสรจ็ เพอื่ ไวต้ รวจสอบและเปน็ ข้อมลู สถติ ติ อ่ ไป

- ๒๑ -

๓. การจัดซ่อมและบาํ รงุ รักษาครุภัณฑแ์ ละเครอื่ งพิมพ์
ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั ิงาน
๑. กลุ่มงานภายในสํานักการพิมพ์ทําบันทึกแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหายและ
ปฏบิ ัตงิ านไม่ได้ มาทีก่ ล่มุ งานบรกิ ารพสั ดุส่ิงพิมพ์ฯ เพื่อให้ดําเนินการขออนุมตั ิซอ่ ม
๒. เจ้าหนา้ ทีพ่ สั ดทุ ่ีรบั ผิดชอบรับเรอ่ื งพร้อม ทําการตรวจสอบหาสาเหตขุ องครุภัณฑ์ท่ี
ไดร้ บั แจ้งของกลุม่ งานนัน้ ๆ
๓. เจ้าหนา้ ทท่ี ร่ี บั ผดิ ชอบทําบันทกึ ขออนุมัตซิ อ่ มเสนอผบู้ ังคบั บัญชาตามลาํ ดับชน้ั
เพือ่ ขอความเห็นชอบ
๔. ทาํ บันทกึ ขออนุมตั ซิ ่อมส่งไปยังสาํ นักการคลงั และงบประมาณ
๕. สํานกั การคลงั และงบประมาณ ดําเนนิ การจัดจา้ งตามกระบวนการขนั้ ตอนและ
วิธีการของระเบยี บพสั ดุ 
๖. บรษิ ทั / หนว่ ยงาน/ หา้ งร้านทไ่ี ดถ้ กู ว่าจ้างสง่ ชา่ งมาตรวจสอบและดําเนนิ การ
ซอ่ มแซมครุภัณฑท์ ี่ชาํ รุด
๗. เมื่อดําเนนิ การซอ่ มเรียบร้อยแลว้ ผตู้ รวจรบั พสั ด/ุ คณะกรรมการตรวจรับพสั ดุ
ดาํ เนนิ การตรวจสอบครุภณั ฑท์ ีไ่ ด้ดาํ เนินการซ่อมแซมเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้
ว่าสามารถใช้งานได้ดตี ามเดิมแลว้ จงึ ลงลายมอื ชือ่ ตรวจรับการซอ่ มดังกล่าว
๘. ลงบนั ทกึ บญั ชสี ถิติการซอ่ มของครุภณั ฑ์นัน้ ๆ ตามรายการครุภณั ฑแ์ ตล่ ะรายการ
เพื่อเก็บข้อมลู สถิตกิ ารซ่อมของครภุ ณั ฑ์

- ๒๒ -

แผนผงั แสดงขนั้ ตอนการเกบ็ รักษาพสั ดสุ งิ่ พมิ พก์ ารจัดซ่อม
และบํารงุ รกั ษาครุภัณฑแ์ ละเครื่องพมิ พ์

กลุ่มงานภายในสาํ นกั การพมิ พ์ทาํ บันทกึ แจ้งซอ่ มครุภณั ฑท์ ชี่ ํารดุ เสียหายมาทกี่ ลุ่มงาน
บรกิ ารพสั ดุส่ิงพมิ พ์

เจา้ หน้าท่ีพัสดุท่ีรบั ผิดชอบรบั เร่อื ง ทําการตรวจสอบหาสาเหตกุ ารชํารดุ ของครภุ ณั ฑท์ ไ่ี ด้รบั แจง้
ของกล่มุ งานนน้ั ๆ

เจา้ หน้าทีพ่ ัสดุท่ีรบั ผิดชอบทําบันทกึ ขออนมุ ัตซิ ่อมเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
เพอ่ื ขอความเห็นชอบ

เจา้ หน้าที่พัสดทุ ี่รับผดิ ชอบทําบันทึกขออนมุ ัตซิ ่อมไปยังสาํ นกั การคลังและงบประมาณ

สํานักการคลงั และงบประมาณ ดาํ เนินการจัดจ้างตามกระบวนการขั้นตอนและ
วิธกี ารของระเบียบพสั ดุ 

บรษิ ัท/หนว่ ยงาน/ห้างร้านที่ถูกว่าจ้าง สง่ ช่างมาตรวจสอบและดาํ เนนิ การซอ่ มแซมครุภัณฑท์ ีช่ าํ รุด

เมอ่ื ดาํ เนนิ การซ่อมเรียบรอ้ ยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์
ทไี่ ดด้ าํ เนนิ การซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ว่าสามารถใชง้ านได้ดีตามเดิมแลว้ จึงลงลายมือชือ่

ตรวจรบั การซอ่ มดังกลา่ ว

ลงบันทึกบญั ชีสถิตกิ ารซอ่ มของครุภัณฑน์ ้ัน ๆ ตามรายการครภุ ณั ฑ์ แตล่ ะรายการเพื่อเกบ็ ข้อมลู
สถติ ิการซอ่ มของครภุ ณั ฑ์

- ๒๓ -

๔. การสง่ คนื ครภุ ณั ฑ์
ขัน้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน
๑. รบั เร่ือง “ส่งคืนครุภณั ฑท์ ช่ี ํารุด, เส่ือมสภาพ หรอื หมดความจําเปน็ ในการใช้งานแล้ว”
จากกลุ่มงานภายในสาํ นกั การพมิ พ์
๒. เจ้าหน้าทพี่ ัสดุรบั เรือ่ งพรอ้ มตรวจสอบครภุ ณั ฑท์ ่จี ะทาํ การส่งคืนใหถ้ ูกต้อง ครบถว้ น
ตามบันทึกท่ีแต่ละกลมุ่ งานแจง้ ส่งคนื
๓. เจา้ หนา้ ทพ่ี สั ดุทาํ บันทึกขอส่งคืนครภุ ณั ฑ์เสนอต่อผู้บงั คบั บัญชาตามลาํ ดับชนั้
๔. สง่ บนั ทึกไปสํานกั การคลังและงบประมาณพร้อมกับครุภัณฑ์ที่จะทําการสง่ คืนท้ังหมด
๕. เจ้าหน้าที่พสั ดแุ ละเจ้าหนา้ ทจ่ี ากสํานกั การคลงั ฯ ทําการตรวจสอบครุภัณฑท์ ่สี ง่ คืนอีก
คร้งั เพ่ือความถูกตอ้ งตามรายการทแี่ จ้งไว้
๖. เมื่อตรวจสอบความถกู ต้องเรียบรอ้ ยแล้ว เจา้ หนา้ ท่ีจากสาํ นกั การคลงั ฯ จะลงลายมอื
ชอ่ื รับบันทกึ การสง่ คนื ครภุ ัณฑว์ ่าได้ทาํ การส่งคืนครุภณั ฑ์เปน็ ท่ีเรียบร้อยแลว้
๗. เจ้าหน้าท่ีพัสดุส่งเรื่องไปยังกลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักการพิมพ์ เพ่ือตัดบัญชี
ครุภัณฑ์ทีส่ ่งคืนออกจากรายการครุภัณฑข์ องสํานักการพิมพ์ เพือ่ ความถกู ตอ้ งในการ
ตรวจครุภัณฑป์ ระจาํ ปใี นคร้งั ต่อไป

- ๒๔ -

แผนผงั แสดงข้ันตอนการสง่ คืนครภุ ณั ฑ์
การส่งคนื ครภุ ณั ฑ์

รบั เรอื่ ง สง่ คนื ครุภัณฑ์ทชี่ ํารดุ เส่อื มสภาพ หรือ หมดความจาํ เปน็
ในการใชง้ านแลว้ จากกลมุ่ งานภายในสาํ นกั การพิมพ ์

เจ้าหนา้ ทพี่ สั ดุรบั เรอ่ื งพรอ้ มตรวจสอบครุภัณฑท์ ่ี
จะทาํ การส่งคืนให้ถกู ตอ้ ง ครบถ้วนตามบนั ทึกที่แตล่ ะ

กลุ่มงานแจ้งสง่ คนื

เจ้าหน้าทพี่ สั ดทุ าํ บนั ทกึ ขอสง่ คืนครภุ ณั ฑเ์ สนอตอ่ ผบู้ ังคบั บญั ชา
ตามลาํ ดับชน้ั  

ส่งบนั ทกึ ไปสาํ นักการคลังและงบประมาณพรอ้ มกบั ครุภัณฑท์ จี่ ะทาํ
การส่งคืนทั้งหมด

เจา้ หนา้ ทพ่ี สั ดแุ ละเจา้ หน้าทจี่ ากสาํ นกั การคลังฯ
ทําการตรวจสอบครภุ ัณฑ์ที่ส่งคนื อกี ครง้ั
เพอ่ื ความถกู ตอ้ งตามรายการทแ่ี จง้ ไว้

เมอ่ื ตรวจสอบความถกู ตอ้ งเรยี บร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีจากสํานกั การคลงั ฯ
จะลงลายมือชอ่ื รบั บันทกึ การส่งคืนครภุ ัณฑว์ า่ ไดท้ ําการสง่ คืนครภุ ณั ฑ์

เปน็ ที่เรียบรอ้ ยแลว้

เจา้ หนา้ ทพ่ี สั ดทุ ่รี ับผดิ ชอบสง่ เร่อื งไปยังกลมุ่ งานบรหิ ารท่วั ไป
สาํ นกั การพมิ พ์ เพ่ือตัดบญั ชคี รภุ ัณฑท์ ่สี ง่ คืนออกจากรายการ
ครุภัณฑข์ องสาํ นกั การพมิ พ์ เพอื่ ความถกู ต้องในการตรวจครุภณั ฑ์

ประจาํ ปใี นครง้ั ต่อไป

- ๒๕ -

๕. การส่งมอบหนังสือ
ขน้ั ตอนการปฏบิ ัติงาน
๑. ผขู้ อใชบ้ ริการรบั บันทึก "แจ้งดาํ เนนิ การจดั พิมพ์หนังสอื แล้วเสรจ็ " จากกลุ่มงานโรงพิมพ์

และสําเนาสิง่ พิมพ์
๒. เจา้ หนา้ ทธ่ี ุรการรับเรอ่ื ง และตรวจสอบความถกู ตอ้ งของเอกสารตามบันทึก

ขอ้ ความทขี่ อใชบ้ ริการจัดพิมพห์ นงั สอื / เอกสารตา่ ง ๆ
๓. เจ้าหน้าท่ีธุรการจดั ทาํ บนั ทึกแจง้ ดําเนินการจดั พมิ พ์หนังสือแล้วเสรจ็ ไปยังสํานกั ฯ/

กล่มุ งานผู้ขอใชบ้ ริการให้มารบั งานทด่ี าํ เนินการเรียบรอ้ ยแล้ว
๔. ผู้ขอใชบ้ รกิ าร ประสานกับเจา้ หนา้ ท่ีธรุ การเพอ่ื รับเอกสารดงั กลา่ ว พรอ้ มตรวจรับงาน

ท่ดี ําเนินการเรียบร้อยแล้ว และลงลายมือช่ือรบั งาน
๕. เจา้ หน้าที่ธุรการจัดทําบนั ทกึ บญั ชคี วบคมุ การจัดสง่ มอบหนงั สอื / เอกสารที่ดําเนินการ

แล้วเสรจ็ เพื่อใช้ตรวจสอบและเก็บขอ้ มูลสถติ ิ

- ๒๖ -

แผนผงั แสดงขนั้ ตอนการสง่ มอบหนงั สอื
การสง่ มอบหนังสือ

รับบันทกึ "แจ้งดาํ เนนิ การจดั พมิ พ์หนงั สอื แลว้ เสรจ็ "
จากกลมุ่ งานโรงพมิ พ์และสาํ เนาส่ิงพมิ พ์

เจ้าหน้าทท่ี ร่ี บั ผดิ ชอบรบั เรอื่ ง ตรวจสอบความถูกตอ้ งของงานตามบนั ทกึ ขอ้ ความท่ี
ขอใช้บรกิ ารจดั พิมพ์หนังสอื /เอกสารต่าง ๆ

เจ้าหนา้ ทท่ี รี่ ับผดิ ชอบทําบนั ทกึ แจง้ ดําเนนิ การจดั พิมพห์ นงั สือแล้วเสรจ็ ไปยงั
สาํ นกั /กลุ่มงานผู้ขอใชบ้ ริการใหม้ ารับงานท่ีดําเนนิ การเรยี บรอ้ ยแลว้

ผู้ขอใช้บรกิ าร ตดิ ตอ่ เจา้ หนา้ ทท่ี ร่ี ับผิดชอบเพอื่ รบั หนงั สอื ดังกลา่ วพรอ้ มตรวจรับงาน
ท่ีดําเนินการเรยี บร้อยแลว้ และลงลายมอื ช่ือรบั งาน

เจ้าหน้าทที่ ีร่ ับผดิ ชอบลงบันทกึ บญั ชีควบคุมการจดั สง่ มอบหนงั สอื /เอกสารท่ี
ดาํ เนนิ การแลว้ เสร็จ เพ่ือใช้ตรวจสอบและเกบ็ ขอ้ มลู สถิตติ อ่ ไป

- ๒๗ -

๖. กรอบการจัดสรรงบประมาณ

การจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสํานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร และสํานักการพิมพ์ได้รับการจัดสรรในรายการที่เกี่ยวข้องของสํานักการพิมพ์

มีดังน้ี

คา่ ใชจ้ ่ายดําเนินงาน คําขอต้งั งบประมาณ ไดร้ บั จดั สรร

๑. คา่ วัสดุสงิ่ พมิ พ์ ๓,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. คา่ วสั ดสุ ํานกั งาน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท *

๓. ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท *

๔. ค่าเชา่ ทรพั ย์สิน ๘,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท *

๕. ค่าเครือ่ งแต่งกาย ๒๑๑,๐๐๐.- บาท ๑,๑๖๔,๒๐๐.- บาท *

หมายเหตุ : * หมายถึง งบประมาณรวมทง้ั สาํ นกั งานฯ

- ๒๘ -

 

๗. แผนการปฏบิ ตั งิ านประจาํ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๒๙ - 

- ๓๐ - 

- ๓๑ - 

๘. ผลการปฏบิ ตั งิ านประจาํ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๓๒ - 

- ๓๓- 

- ๓๔-บทท่ี ๓
ผลการดาํ เนนิ งาน

บทท่ี ๓
ผลการดําเนนิ งาน

ตามที่สํานักการพิมพ์ เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา เพื่อใช้ประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการ รวมท้ังการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตามท่ีหน่วยงาน
ภายในสาํ นักงานฯ มาขอใช้บริการ โดยกล่มุ งานบรกิ ารพสั ดุสง่ิ พิมพ์และคลังส่ิงพิมพ์มีหน้าที่ความรับผดิ ชอบ
ดาํ เนินการวางแผนจัดซอื้ และการใช้วสั ดสุ ิง่ พิมพ์ การเกบ็ รักษา การซ่อมบาํ รุงรักษาครุภัณฑ์และเครื่องจักร
อุปกรณ์ทางการพิมพ์ การวางแผนเสนอขออนุมัติจัดซื้อ การควบคุมพัสดุคงคลัง จัดทําบัญชี เอกสาร
การเบกิ จา่ ยและให้บรกิ ารเบิกวสั ดสุ ่งิ พิมพ์ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี
๑. การจดั ซอ้ื และเบกิ จา่ ยวสั ดทุ ่ใี ชใ้ นกระบวนการผลติ สือ่ ส่ิงพมิ พ์

เป็นการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงวัสดุท่ีนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ในการ
จดั ซ้ือหรือการเบกิ -จา่ ยวัสดุ ซึ่งสํานักการพิมพ์ในฐานะผู้ใชว้ ัสดุจะทําเรื่องขอเบิกวัสดุที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ หรือตามท่ีกลมุ่ งานโรงพิมพ์และสําเนาสงิ่ พิมพ์มีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
โดยสง่ เร่อื งให้กบั สาํ นักการคลงั และงบประมาณในฐานะผู้มีหน้าที่จัดซ้อื จัดจ้างดําเนินการตามขนั้ ตอน
ของระเบยี บฯ พัสดุ ซึ่งในแตล่ ะปีสาํ นักการพิมพไ์ ดด้ าํ เนนิ การจดั ซื้อวสั ดทุ ใ่ี ช้ ในกระบวนการผลติ มดี งั น้ี

๑.๑ วสั ดปุ ระเภทจดั พมิ พร์ ปู เล่ม
เป็นวัสดุท่ีใช้ในกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพ์ ที่ใชก้ ับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทาง

การพิมพ์ในกระบวนการก่อนพิมพ์ กระบวนการระหว่างพิมพ์ และกระบวนการหลังพิมพ์ ซึ่งวัสดุ
ประเภทจัดพิมพ์รูปเล่มที่ใช้เปน็ หลัก ได้แก่ เพลท (แม่พิมพ์) หมึกพิมพ์ นํ้ายา แอลกอฮอล์ ทินเนอร์
สารเคมี เปน็ ต้น

- ๓๕ -


Click to View FlipBook Version