The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

มูลนิธิฮักเมืองน่าน-06.05.62-สมบูรณ์แบบ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aislava9362, 2019-05-06 05:14:14

มูลนิธิฮักเมืองน่าน-06.05.62-สมบูรณ์แบบ

มูลนิธิฮักเมืองน่าน-06.05.62-สมบูรณ์แบบ

Uttaradit

Rajabhat
University

ประวตั นิ กั ศึกษาฝึ กประสบการณ์

ช่ือ : นางสาวสุพรรณนิการ์ กาจดั ชื่อ : นางสาวฐิติวรรณ เที่ยงตรง ช่ือ : นางสาวศศิวมิ ล ประชานนั ท์
คติประจำใจ : หมากรุกจะเดินยงั ตอ้ งคิด คติประจำใจ :ความพยายามคร้ังท่ี 100 ดีกว่า
หมากชีวติ จะเดินโดยไมค่ ิดไดอ้ ยา่ งไร คตปิ ระจำใจ : ชีวติ คือการเรียนรู้ ถา้ เราสูแ้ ละกา้ วไป คิดทอ้ ถอยก่อนท่ีจะทา
ภูมลิ ำเนำ : อาเภอเมือง จงั หวดั ตราด ภูมิลำเนำ : อาเภอศรีสชั นาลยั จงั หวดั สุโขทยั ภูมิลำเนำ : อาเภอศรีสาโรง จงั หวดั สุโขทยั

หลกั สตู รสาขาวิชาการพฒั นาชมุ ชน

การเรยี นพฒั นาชุมชน เป็นการพฒั นาความคดิ ความสามารถของตนเองใหเ้ กดิ ความเช่ือมนั่ ช่วยเหลอื ตนเอง

และชุมชน เพอ่ื ยกระดบั คุณภาพชีวติ ใหม้ ีมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ดี ีข้ึน

มีศกั ยภาพในการ
ดารงชีวิตและเป็ น
ผูน้ าในการพฒั นา

มที กั ษะการคดิ จุดม่งุ หมาย มคี วามสามารถใน
วเิ คราะหข์ อ้ มลู ของหลกั สูตร ดา้ นทฤษฏแี ละการ

ปฏบิ ตั ิ

สามารถนา เป็นผูม้ ีจติ
เครอ่ื งมอื ไปใช้ สาธารณะ และอยู่
สาหรบั การ รว่ มกบั ผูอ้ น่ื ใน

พฒั นา สงั คมได้

อาจารยใ์ นหลกั สูตรสาขาการพฒั นาชมุ ชน

ดร.ตรงกมล สนามเขต ผศ.ดร.อนนั ต์ แยม้ เย้อื น อาจารยว์ รรณี ทองระยา้
อาจารยห์ ลกั สูตรสาขา ประธานหลกั สูตรสาขา อาจารยห์ ลกั สูตรสาขา

การพฒั นาชมุ ชน การพฒั นาชมุ ชน การพฒั นาชมุ ชน

ดร.ชลธิดา อเุ ทศนนั ท์ นายประพนั ธ์ แจง้ เอย่ี ม ดร.สดุ ารตั น์ รอดบญุ สง่
อาจารยห์ ลกั สูตรสาขา อาจารยห์ ลกั สูตรสาขา อาจารยห์ ลกั สูตรสาขา

การพฒั นาชุมชน การพฒั นาชมุ ชน การพฒั นาชมุ ชน

มูลนิธิฮักเมืองน่ำน เป็ นองค์กรพฒั นำเอกชน คนอยู่กบั ป่ ำ
ท่ีก่ อต้ังขึ้นเ พ่ื อ หล อม รว มค นน่ ำน ที่มีจิต ปลำอย่กู บั นำ้
อำสำ มุ่งเน้นสร้ำงกิจกรรมในกำรฟื้ นฟูและ พืชพนั ธ์ุอยู่ในมือ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิ ละส่ิงแวดล้อม เกษตรกร
รวมถึงกำรจัดกำรตนเองในด้ ำนสังคม
วฒั นธรรมเพ่ือพฒั นำศักยภำพควำมเป็ นอยู่ กระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนให้เข้มแข็งและสำมำรถดำรงอยู่
ได้ภำยใต้ภูมสิ ังคม แบบคนน่ำน เป้าหมายของมูลนิธิ

(๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำคนเมืองน่ำน โดยไม่แบ่งแยกเผ่ำพันธ์ุ
เชื้อชำติ ศำสนำ
(๒) เพ่ือส่งเสริมให้มกี ำรดำรงรักษำสิ่งแวดล้อมให้ยง่ั ยืน
(๓) เพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ นำไปสู่กำรพฒั นำทย่ี งั่ ยืน โดยกำรมสี ่วนร่วม
ของชุมชนท้องถ่นิ
(๔) ดำเนินกำรเพ่ือสำธำรณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรกำรกศุ ลอ่ืนๆ เพื่อ
สำธำรณประโยชน์
(๕) ไม่ดำเนนิ กำรเกย่ี วกบั กำรเมือง แต่ประกำรใด

สำนกั งำนมลู นธิ ฮิ กั เมืองนำ่ น

ท่ีอยู่
401 ม.6 ต.ผำสงิ ห์ อ.เมอื งนำ่ น จ.นำ่ น

ฮักเมืองน่าน มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีสืบสานความคิดจากรุ่นสู่รุ่น จากความคิด
ของแกนนาเล็กๆไม่ก่ีคน ค่อยๆ ขยายความคดิ เกาะเกี่ยวเอาผู้คนใกลเ้ คียง และต่างที่ มารว่ มกันทา
กิจกรรม ด้วยอดุ การณ์ที่อยากให้คงไว้ซ่ึงความเป็นเมืองน่าน เมืองวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม เมือง
ทอ่ี ุดมไปดว้ ยทรัพยากรธรรมชาตทิ ่ีหลากหลาย

ัผงโครงสร้ำงองค์กรและบทบำท ูมล ิน ิธฮักเ ืมอง ่นำน พระครพู ทิ กั ษ์นันทคุณ นำยชศู ลิ ป์ สำรรัตนะ
ที่ปรึกษำมลู นธิ ิฮกั เมืองนำ่ น ประธำนกรรมกำรมูลนิธิฮกั เมอื งน่ำน

นำยนกร ศิรพิ ิรยิ ะ นำยถนัด ใบยำ
รองประธำนกรรมกำรมูลนิธิฮกั เมอื งนำ่ น รองประธำนกรรมกำรมลู นธิ ิฮกั เมอื งน่ำน

นำงสำวพยอม วฒุ สิ วัสด์ิ
เลขำนุกำร

นำยชวู ิทย์ เชย่ี วสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงสุภำพ สิริบรรสพ
เหรญั ญกิ และคณะกรรมกำร

นำงบำนจติ ร สำรรอคำ พระครูสุจิณนนั ทกจิ นำยธงชยั สำยสอน นำยสำรวย ผัดผล นำยปรีชำ วุฒกิ ำรณ์
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร

ผงั โครงสรำ้ งองคก์ รและบทบำทมลู นิธิฮักเมืองน่ำน

ดร.มำโนชญ์ ชำยครอง นำงสำวลำวัลย์ ธนะวงค์ นำงสำวพิมลพรรณ สกิดรัมย์ นำงเพียรพิศ ยะวญิ ชำญ
ผจู้ ดั กำรมูลนิธิฮกั เมอื งน่ำน ธรุ กำร
นักวชิ ำกำร บัญช/ี กำรเงนิ

ผังโครงสรำ้ งองคก์ รและบทบำทมลู นธิ ฮิ ักเมืองน่ำน

นำงสำวคนงึ จติ บัดแก้ว นำยนนั ทวุฒิ สงครำม นำยพันทิวำกร ต๊ะกนั
เจำ้ หนำ้ ท่ีโครงกำร เจำ้ หน้ำที่โครงกำร เจ้ำหนำ้ ทโ่ี ครงกำร

นำงสำวร่งุ นภำ กำ๋ วี นำยวรพล ยงั สงู เนนิ
เจำ้ หนำ้ ทโี่ ครงกำร/บญั ชี เจ้ำหน้ำที่โครงกำรโครงกำรกำรศึกษำเส้นทำงกำรพัฒนำกลไกกำรทำงำนและกระบวนกำรขับเคลอื่ น
งำนวทิ ยำลัยสงู วัย องค์กำรบรหิ ำรส่วนตำบลถืมตอง อำเภอเมอื งนำ่ น จงั หวดั น่ำน

วิทยำลัยสูงวัยตำบลถืมตอง ได้ก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ.2533
โดย นำยประจักร มหำวงษ์สนั่น เป็นประธำน วิทยำลัยสูงวัยจะเน้นในเรื่องควำม
สำมคั คี กำรพง่ึ พำอำศัยกนั กำรมสี ่วนรว่ มบรรเทำอำกำรโรคต่ำงๆที่เกิดข้ึนในส่วน
ของผู้สูงอำยุ เช่น โรคซึมเศร้ำ ไม่เข้ำสังคม เป็นต้น สมำคมผู้สูงอำยุจะมีวิธีกำร
แนะนำหรือชักจูงจำกรุ่นพ่ีท่ีเป็นสมำชิกเข้ำมำพูดคุยชักชวนไปร่วมสนุก ร่วมทำ
กิจกรรมต่ำงๆด้วยกัน บำงคนหำยจำกอำกำรโรคซึมเศร้ำและกล้ำแสดงออกมำก
ขนึ้ นกั ศกึ ษำจงึ สนใจจะศึกษำเส้นทำงกำรพฒั นำกลไกกำรทำงำนและกระบวนกำร
ขบั เคล่ือนงำนของสมำคมผู้สูงอำยุ ตำบลถมื ตอง

1 เพ่ือศกึ ษำเสน้ ทำงกำร 2 เพื่อศึกษำกลไกและ 3 เ พ่ื อ ศึ ก ษ ำ ปั จ จั ย
พัฒนำของวิทยำลัยสูง เครอื ข่ำยกำรทำงำนเชิง ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง
วยั พื้นทขี่ องวิทยำลัยสูงวยั วทิ ยำลัยสงู วัย

1 • ศกึ ษำควำมเป็นมำ/ควำมเป็นไปของวทิ ยำสูงวัยตำบลถมื ตอง
• ศกึ ษำกจิ กรรมกำรดำเนนิ งำนของวิทยำสูงวัยตำบลถมื ตอง
เสน้ ทำงกำรพฒั นำของ
• เส้นทำงกำรพฒั นำ
วทิ ยำลัยสงู วัยตำบลถมื • หลัก 3 ป. (ควำมเปน็ มำ ควำมเปน็ อยู่ ควำมเปน็ ไป)
ตอง จงั หวดั น่ำน • หลกั 5W1H

• อบต. ถืมตอง
• ประธำนวิทยำลยั สงู วยั นำยประจักร มหำวงศนนั ท์
• เหรญั ญกิ วิทยำลัยสงู วยั คณุ ธนพร มหำวงศนันท์
• คณะกรรมมลู นิธฮิ กั เมอื งนำ่ น

กจิ กรรมของวทิ ยาลัยสงู วัยตาบลถืมตอง

รูปกจิ กรรมของวิทยาลัยสูงวัยตาบลถมื ตอง

2 • ศกึ ษำโครงสรำ้ งกำรทำงำนของวิทยำลัยสงู วัยตำบลถืมตอง
• ศึกษำกำรดำเนินงำนเครือข่ำยของวิทยำลัยสงู วยั ตำบลถมื ตอง
กลไกและเครอื ขำ่ ยกำรทำงำนเชิง
พนื้ ท่ีของวทิ ยำลยั สูงวยั • แผนการเกบ็ ขอ้ มูลเป็นแบบสมั ภาษณ์
ตำบลถมื ตอง
• อบต. ถมื ตอง
• ประธำนวทิ ยำลัยสูงวัย นำยประจักร มหำวงศนันท์
• เหรัญญกิ วทิ ยำลัยสูงวยั คุณธนพร มหำวงศนันท์
อบต. • คณะกรรมมลู นิธิฮักเมอื งนำ่ น

แผนกำรเกบ็ ขอ้ มูลเปน็ แบบสัมภำษณ์

สัมภาษณ์ การ
วางแผน
แผน

วเิ คราะห์
ข้อมลู

ขอ้ มูลกลไกเครือขา่ ย
ขบั เคลื่อนงาน

ผงั โครงสรา้ งองค์กรวิทยาลยั สงู วยั ตาบลถมื ตอง

อำจำรยด์ ำรี หำญสงครำม นำยประจกั ร มหำวงศนนั ท์ คณุ พชั นยี ์ อนิ สองใจ

รองผอู้ ำนวยวิทยำลัยสงู วัย ตำบลถมื ตอง ผอู้ ำนวยกำรวทิ ยำลัยสูงวัย ตำบลถืมตอง เลขำนุกำรวิทยำลัยสงู วยั ตำบลถืมตอง

คุณธนพร มหำวงศนันท์ นำงศภุ รตั น์ เสำร์แดน

เหรญั ญิกวทิ ยำลยั สูงวยั ตำบลถืมตอง ผูป้ ระสำนงำนวทิ ยำลัยสงู วยั ตำบลถมื ตอง

ผ้สู งู อำยุ ชมุ ชน/สงั คม หน่วยงำน/องคก์ ร

ูรปแบบกลไกเครือ ่ขำยวิทยำ ัลยสูง ัวย ตำบล ืถมตอง จังห ัวดน่ำน ผูส้ ูงอำยุมี
คุณภำพชวี ิตท่ดี ี

3 • เพ่ือศึกษำวธิ ีกำรทเี่ กดิ ปัจจัยควำมสำเร็จของวทิ ยำลยั สูงวยั ตำบลถืมตอง

ปจั จยั ควำมสำเร็จของ • Mild mapping
วทิ ยำลัยสูงวยั
ตำบลถมื ตอง • หลกั SWOT

• อบต. ถืมตอง
• ประธำนวิทยำลัยสงู วัย นำยประจกั ร มหำวงศนนั ท์
• เหรญั ญิกวทิ ยำลยั สงู วยั คุณธนพร มหำวงศนนั ท์
• คณะกรรมมูลนธิ ิฮกั เมอื งน่ำน

SWOT Analysis วิทยาลยั สูงวยั ตาบลถืมตอง

1.กำรเพมิ่ ประสิทธิภำพประสิทธิผลให้แก่ตัวผู้สูงอำยุ 1.ควำมคดิ เหน็ ของคณะกรรมกำรไม่ตรงกนั ในบำงคร้ัง
2.มีผ้นู ำกระบวนกำรทเ่ี ข้มแขง็ 2.คณะกรรมกำรมจี ำนวนไม่เพยี งพอ
3.ทำงำนอย่ำงเป็ นระบบระเบยี บ
4.บุคคลภำยนอกเข้ำมำศึกษำดูงำนและนำกลบั ไปปฏบิ ัตติ ำม Threats

Strengths

Opportunities Weaknesses

1.สถานท่ีและบรรยากาศเอ้ืออานวยตอ่ สุขภาพทางกายและทางใจ งบประมาณสนบั สนุนไมเ่ พยี งพอตอ่ กิจกรรมและการ
ของผสู้ ูงอายุ ต่อเติมพ้นื ที่ในการทากิจกรรมกลางแจง้
2.ไดร้ ับประมาณจาก สานกั งานส่งเสริมสุขภาพ และพฒั นาสงั คมและ
ความมน่ั คงน่านประชุมกำรบรหิ ำรพื้นทีร่ ปู แบบพเิ ศษ จดั เวทีนำ่ นฟอร่ัม ประชมุ กำรใชฐ้ ำนข้อมูลจิตอำสำประชำรฐั
เพ่ือกำรจดั กำรทรัพยำกรธรรมชำติ (อำหำรปลอดภัย)
และส่ิงแวดล้อมอย่ำงยง่ั ยนื (น่ำนแซนด์บ๊อกซ)์ จัดเวทีน่ำนฟอรมั่
กิจกรรมกำรเรียนรู้ (สถำนกำรณก์ ำรทอ่ งเทยี่ ว
ประสบกำรณ์วชิ ำชพี
จังหวดั นำ่ น)
งำนมหกรรมขำ้ วนำ่ น
“ขำ้ วใหมป่ ลำมนั ” ตดิ ตำมแผนกำรดำเนนิ งำน
หนำวนกี้ ระซิบรักทีน่ ำ่ น กำรท่องเที่ยว อำเภอปัว

องคค์ วำมรใู้ หมท่ ไ่ี ด้จำกมูลนิธฮิ กั เมอื งนำ่ น

เครื่องมือ : บตั รคา เคร่อื งมอื : Google Eaeth
 ชว่ ยรวบรวมประเด็นสาคญั ใหอ้ ยใู่ นหมวดเดยี วกัน  จับจุด GPS ของบริเวณเนื้อท่ปี ่าชมุ ชน

Uttaradit Rajabhat University

Faculty of Humanities and Social Sciences

communities development
HUG muang nan Foundation of


Click to View FlipBook Version