The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา"

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

คู่มือบริหารงานทั่วไป

คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา"

คมู่ อื การบรหิ ารงานบริหารทวั่ ไป

โรงเรยี นชมุ ชนบ้านทุ่งนอ้ ย “พพิ ฒั น์โสภณวทิ ยา”
อำเภอโพทะเล จังหวดั พิจิตร

สำนักงานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาพจิ ติ ร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คมู่ ือการบรหิ ารงานบริหารทั่วไป โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นทุ่งน้อย“พพิ ฒั นโ์ สภณวทิ ยา” 2

วิสยั ทศั น์ พนั ธกิจ เปา้ หมาย อตั ลกั ษณ์ ปรัชญาและคำขวัญของสถานศกึ ษา

วสิ ยั ทศั น์ (Vistion) โรงเรียนชุมชนบา้ นท่งุ น้อย “พพิ ัฒน์โสภณวิทยา” มุ่งมั่นจัดการศึกษา ให้ผูเ้ รียน
มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พฒั นาเทคโนโลยี สง่ เสรมิ ประเพณีไทย รกั ษาสิง่ แวดล้อม ชมุ ชนมีสว่ นรว่ ม
ยึดหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง รองรบั การศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

ปรัชญา (Philosophy)
ปญฺญา นรานํ รตนฺ ํ แปลวา่ ปญั ญาเป็นดวงแก้วของคนดี

อัตลกั ษณ์ (Identity) สู้การงาน สมานสามัคคี
ย้ิมไหว้ ทายทัก

คำขวัญ (Campaign)

มีคุณธรรม นำความรู้

พันธกิจ (Mission)

1.จัดการศกึ ษาระดบั ปฐมวยั ระดบั ประถมศึกษาและระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้น
2.จดั กจิ กรรมการเรยี นรทู้ ีเ่ นน้ ผเู้ รียนเปน็ สำคัญและพัฒนาแหลง่ เรยี นร้ใู นสถานศึกษา
3.จดั ภูมทิ ศั นใ์ นสถานศึกษา ให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นา่ ดู นา่ อยู่ นา่ เรยี น
4.สง่ เสรมิ ภมู ปิ ัญญาท้องถ่นิ และจัดกิจกรรมการเรยี นรตู้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.จดั กิจกรรมท่ีสง่ เสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผเู้ รยี น
6. จัดกจิ กรรมท่สี ง่ เสรมิ และปลกู จติ สำนึกการอนรุ ักษศ์ ิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและ
ท้องถน่ิ
เป้าหมาย (Objective)
1.นักเรยี นได้รบั บริการทางการศกึ ษาอย่างท่ัวถงึ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.โรงเรยี นมีหลกั สูตรสถานศกึ ษาทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐาน
3.นักเรียนมคี วามสามารถในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใชใ้ นชวี ติ ประจำวัน
4.บุคลากรได้รับการพฒั นาส่มู าตรฐานวิชาชพี
5.โรงเรยี นมีภูมิทัศนส์ วยงามและแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงอย่างหลากหลาย
6.โรงเรียนไดร้ ับความรว่ มมือจากชมุ ชนในการจดั การศกึ ษา

คมู่ ือการบริหารงานบรหิ ารทัว่ ไป โรงเรยี นชุมชนบ้านทุง่ นอ้ ย“พิพัฒน์โสภณวิทยา” 3

สมรรถนะสำคญั ของผ้เู รียน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช

๒๕๖๓) ตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ
๕ ประการ ดงั น้ี

๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแยง้ ต่าง ๆ การเลอื กรับหรอื ไมร่ ับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถกู ต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วธิ ีการสือ่ สาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถงึ ผลกระทบทมี่ ีต่อตนเองและสังคม

๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอยา่ งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสรา้ งองคค์ วามรหู้ รือสารสนเทศ
เพ่อื การตัดสนิ ใจเกย่ี วกบั ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

๓. ความสามารถในการแก้ปญั หา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคตา่ ง ๆ ทีเ่ ผชญิ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปญั หา และมกี ารตัดสินใจที่มีประสทิ ธิภาพโดยคำนงึ ถงึ ผลกระทบทเี่ กดิ ขน้ึ ต่อตนเอง สังคมและสิง่ แวดลอ้ ม

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรยี นรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ดว้ ยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่สี ่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ่ืน

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน การแกป้ ัญหาอยา่ งสร้างสรรค์ ถกู ต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
หลกั สตู รสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบา้ นทุง่ น้อย “พิพัฒนโ์ สภณวทิ ยา” (ฉบับปรบั ปรุง พทุ ธศักราช

๒๕๖๓) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรยี นใหม้ คี ุณลักษณะ
อนั พึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่รว่ มกบั ผู้อน่ื ในสังคมไดอ้ ย่างมีความสขุ ในฐานะเปน็ พลเมืองไทยและพลโลก
ดังนี้

๑. รกั ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์
๒. ซ่อื สตั ยส์ จุ ริต
๓. มวี ินัย
๔. ใฝเ่ รยี นรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. ม่งุ มนั่ ในการทำงาน
๗. รักความเปน็ ไทย
๘. มจี ิตสาธารณะ

คมู่ ือการบรหิ ารงานบรหิ ารท่วั ไป โรงเรยี นชมุ ชนบ้านทุง่ น้อย“พิพฒั น์โสภณวทิ ยา” 4

ค่านยิ มหลกั ของคนไทย ๑๒ ประการ
๑. มคี วามรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
๒. ซ่อื สัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพ่ือสว่ นรวม
๓. กตญั ญตู อ่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝห่ าความรู้ หมน่ั ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รกั ษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอนั งดงาม
๖. มศี ีลธรรม รักษาความสตั ย์ หวังดีตอ่ ผ้อู ืน่ เผ่ือแผ่และแบ่งปัน
๗. เขา้ ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตั ริยท์ รงเปน็ ประมขุ ท่ีถกู ต้อง
๘. มรี ะเบยี บวนิ ยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยร้จู ักการเคารพผูใ้ หญ่
๙. มีสติร้ตู ัว ร้คู ดิ รทู้ ำ รปู้ ฏิบตั ิตามพระราชดำรสั ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ัว
๑๐. ร้จู ักดำรงตนอยู่โดยใชห้ ลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท สมเดจ็ พระ

เจ้าอยู่หวั ร้จู กั อดออมไว้ใช้เม่อื ยามจำเป็น มไี ว้พอกินพอใช้ ถา้ เหลือก็แจกจ่ายจำหนา่ ย และพร้อมทจ่ี ะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เม่ือมภี มู ิคมุ้ กันทดี่ ี

๑๑. มคี วามเข้มแขง็ ทัง้ รา่ งกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่ หรือกเิ ลสมีความละอายเกรง
กลวั ตอ่ บาปตามหลักของศาสนา

๑๒. คำนงึ ถงึ ผลประโยชนข์ องส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

คมู่ ือการบรหิ ารงานบรหิ ารท่ัวไป โรงเรยี นชมุ ชนบ้านทุ่งนอ้ ย“พิพัฒน์โสภณวทิ ยา” 5

คูม่ อื การบริหารงานบรหิ ารทั่วไป

กล่มุ บริหารทว่ั ไป โรงเรียนชุมชนบา้ นทุ่งนอ้ ย “พพิ ัฒนโ์ สภณวิทยา”

สำนักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาพจิ ติ ร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานดา้ นการบริหารทั่วไป

เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตาม
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การดำเนินงาน
ธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูล
สารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัด ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บคุ ลากรและบริหารทัว่ ไป การดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทำสำมะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอธั ยาศัย การระดมทรพั ยากรเพ่ือการศกึ ษา งานส่งเสรมิ งานกิจการ
นกั เรียน การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศกึ ษา งาน
ประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน งานบริการ
สาธารณะ

บทบาทและหน้าทข่ี องกลุ่มบริหารทั่วไป

บทบาทกลุ่มบริหารทว่ั ไป
1.งานสารบรรณกลุ่มบริหารบรหิ ารทว่ั ไป
2. งานสารบรรณกล่มุ บริหารบริหารทว่ั ไป
3. งานสารสนเทศกลมุ่ บรหิ ารทั่วไป
4. งานแผนงานกลุม่ บรหิ ารทั่วไป
5.งานอาคารสถานทแ่ี ละสภาพแวดล้อม
6.งานสาธารณูปโภค
7.งานธุรการ และสารบรรณ
8.งานยานพาหนะ
9.งานประชาสมั พนั ธ์
10.งานพยาบาลและอนามัย
11.งานคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้นั พื้นฐาน
12.งานชุมชนสัมพันธ์และบรกิ ารสาธารณะ
13.งานป้องกนั อุบัตเิ หตแุ ละอคั คีภยั

คมู่ ือการบริหารงานบรหิ ารท่ัวไป โรงเรยี นชมุ ชนบ้านท่งุ น้อย“พพิ ัฒน์โสภณวิทยา” 6

หัวหนา้ กลุ่มบริหารทว่ั ไป
หน้าท่รี บั ผดิ ชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี
1. ปฏิบตั ิหนา้ ทใี่ นฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไปของโรงเรยี น
2. เป็นทปี่ รกึ ษาของผอู้ ำนวยการโรงเรียนเกีย่ วกับงานบรหิ ารทั่วโรงเรียน
3. กำกับ ตดิ ตาม การดำเนนิ งานของกลุ่มบรหิ ารท่ัวไปให้ดำเนินไปดว้ ยความเรยี บร้อย และมี

ประสิทธภิ าพ
4. กำหนดหนา้ ทขี่ องบุคลากรในกล่มุ บรหิ ารทัว่ ไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนกั งานบริหาร

ท่ัวไป

5. บริหารจดั การในสายงานตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ
6. กำกบั ติดตาม ใหง้ านแผนงานและบรหิ ารทว่ั ไป ประสานฝา่ ยตา่ งๆ เพือ่ ดำเนนิ กิจกรรม งาน
โครงการ ใหเ้ ป็นไปตามแผนปฏบิ ตั กิ าร และปฏบิ ตั กิ ารของโรงเรียน
7. กำกบั ติดตาม ประสานงานให้มกี ารรวบรวมข้อมูล สถิติเกยี่ วกับงานบรหิ ารท่ัวไปให้เป็นปจั จบุ ัน
เพอื่ นำไปใชเ้ ป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปญั หา
8. ควบคมุ กำกับ ตดิ ตาม การดำเนนิ งานและประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงานของบุคลากรในกลมุ่ บรหิ าร
ทว่ั ไป อยา่ งต่อเน่ือง
9. ตดิ ตามประสานประโยชน์ของครู ผปู้ ฏบิ ัตหิ น้าทีแ่ ละปฏิบัตหิ น้าที่พิเศษ เพื่อสร้างขวัญและ
กำลงั ใจ
10. วนิ ิจฉยั ส่ังการงานท่รี บั มอบหมายไปยงั งานท่เี กยี่ วข้อง
11. ติดตามผลสัมฤทธ์แิ ละประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านเพ่ือสรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนนิ งาน
เพอ่ื หาแนวทางในการพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพย่ิงข้ึน
12. กำกบั ติดตาม ใหง้ านติดตามประเมินผล และประสานงาน ดำเนินการติดตามการปฏบิ ตั งิ าน
ของทกุ งานพรอ้ มรายงานผลการปฏบิ ตั อิ ยา่ งต่อเนื่อง
13. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรยี นวดั นางแก้ว
14. ตดิ ตอ่ ประสานงานระหวา่ งโรงเรยี นกับหน่วยงานภายนอกในส่วนทเ่ี กี่ยวข้องกบั งานบรหิ ารทัว่ ไป
15. ปฏิบตั ิหนา้ ที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

งานกลุม่ บรหิ ารทวั่ ไป

1. งานสารบรรณกลมุ่ บรหิ ารบริหารท่ัวไป
มหี น้าท่ีรับผดิ ชอบในขอบขา่ ยตอ่ ไปนี้
1.1 จดั ทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบตั ิราชการและปฏทิ ินงานเสนอรองกลมุ่ บรหิ ารท่ัวไป
เพือ่ จดั สรรงบประมาณ
1.2 จดั หา จดั ซ้ือทรพั ยากรทจี่ ำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
1.3 จัดทำทะเบียนรบั – สง่ หนังสอื ราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนงั สอื ของสำนักงาน
ให้เปน็ หมวดหมมู่ ีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถคน้ หาเรื่องได้อย่างรวดเรว็
1.4 โตต้ อบหนังสอื ราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานใหถ้ ูกตอ้ งตามระเบยี บ
ของงานสารบรรณอย่างรวดเรว็ และทันเวลา
1.5 จัดสง่ หนังสอื ราชการ เอกสารของกลมุ่ บรหิ ารทว่ั ไป ให้งานทร่ี บั ผดิ ชอบและติดตามเร่ืองเกบ็ คืน

คมู่ อื การบรหิ ารงานบริหารทวั่ ไป โรงเรียนชมุ ชนบ้านท่งุ นอ้ ย“พพิ ฒั นโ์ สภณวิทยา” 7

จัดเข้าแฟม้ เรื่อง
1.6 จัดพิมพเ์ อกสารและจัดถา่ ยเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบรหิ ารทวั่ ไป เชน่ บันทึกข้อความ แบบ

สำรวจแบบสอบถาม แบบประเมนิ ผลงานระเบยี บและคำส่ัง

1.7 ประสานงานด้านขอ้ มลู และรว่ มมือกับกลุ่มบริหารงานตา่ ง ๆ ในโรงเรยี น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และรว่ มมืออนั ดีต่อกนั ในการดำเนินงานตามแผน

1.8 ประเมนิ ผลและสรปุ รายงานผลปฏบิ ัติราชการประจำปี
1.9 ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่อี น่ื ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

2.งานสารบรรณกล่มุ บริหารบริหารทัว่ ไป
2.1 ประสานงานในกลุ่มงานบรหิ ารทว่ั ไป วางแผน จดั ซอ้ื จัดหาวัสดุ ครภุ ัณฑ์ที่จำเปน็ ในการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาธารณปู โภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกท่ีชำรุด โดยประสานงานกบั พัสดุ
โรงเรียน
2.2 จดั ทำบัญชีควบคมุ การเบิกจา่ ยวัสดุ ยมื วสั ดใุ ห้ถกู ต้องมีระบบและเป็นปจั จบุ ัน
2.3 จดั ทำระเบยี บ แนวปฏบิ ตั ิ แบบรายงาน แบบฟอรม์ ต่าง ๆ ที่จำเปน็ ในการใหบ้ ริการปรับซอ่ ม
2.4 ติดตามการปรบั ซอ่ มและบำรงุ รกั ษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑใ์ หม้ ีอายุการใชง้ านยาวนาน
2.5 ประเมนิ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและรายงานต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
2.6 ปฏิบัติหนา้ ทีอ่ ่นื ๆ ตามทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย

3. งานสารสนเทศกลุ่มบรหิ ารทวั่ ไป
3.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรทใี่ ช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบรหิ ารทว่ั ไป
3.2 ประสานงานดา้ นความร่วมมือเกย่ี วกับข้อมูลกบั งานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจดั ระบบขอ้ มลู
สารสนเทศทถี่ ูกต้องเหมาะสมและทันสมยั ทจ่ี ะบ่งบอกถงึ สภาพปัญหาความต้องการ
3.3 รวบรวมขอ้ มลู เกย่ี วกบั นโยบายของโรงเรยี น เกณฑ์การประเมนิ มาตรฐานแนวทางการปฏิรูป
การศกึ ษา
3.4 จดั ทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชนใ์ นการวางแผนแกป้ ญั หาหรือพฒั นางาน
ในกลมุ่ งานต่อไป
3.5 ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งานของกลมุ่ บริหารทวั่ ไป
3.6 ประเมิน สรปุ รายงานผลการดำเนินงานประจำปกี ารศึกษา
3.7 ปฏิบตั หิ น้าทอ่ี ืน่ ๆ ตามทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย

4. งานแผนงานกล่มุ บรหิ ารท่ัวไป
4.1 ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน แผนปฏิบตั ริ าชการ/โครงการ ปฏิทนิ ปฏิบัติงานกลุ่มบรหิ าร
ท่วั ไป เสนอผูบ้ รหิ ารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
4.2 พิจารณาจดั แผนงาน/โครงการของกลมุ่ บรหิ ารท่วั ไป ใหส้ อดคล้องกบั นโยบายของโรงเรียนและ
เกณฑป์ ระเมินมาตรฐานและการปฏริ ูปการศึกษา
4.3 กำกับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให้เกดิ การดำเนนิ งานใหเ้ ป็นไปตามแผน
4.4 ประสานงานกับแผนงานของโรงเรยี นและกล่มุ งานตา่ ง ๆ เพ่อื นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มี
ประสทิ ธภิ าพ

คมู่ อื การบรหิ ารงานบริหารท่ัวไป โรงเรยี นชุมชนบา้ นทุง่ น้อย“พิพฒั น์โสภณวทิ ยา” 8

4.5 ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนนิ งานตามแผนงาน/โครงการ
4.6 ปฏิบตั ิงานอ่ืน ๆ ท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

5.งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

มีหนา้ ที่รบั ผดิ ชอบในขอบข่ายตอ่ ไปนี้
1. วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัตงิ านดา้ นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม

ตลอดจนการตดิ ตามการปฏิบัตงิ านของนกั การ แมบ่ ้านทำความสะอาด
2. วางแผนร่วมกบั แผนงานโรงเรยี น พัสดุโรงเรยี น เพื่อเสนอของบประมาณจัดสรา้ งอาคารเรียน

และอาคารประกอบ เชน่ หอ้ งเรียน หอ้ งบริการ หอ้ งพเิ ศษใหเ้ พียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน
3. จัดซ้ือ จัดหาโตะ๊ เก้าอี้ อปุ กรณ์การสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดหอ้ งเรียน หอ้ งบริการห้อง

พิเศษ ใหเ้ พียงพอและอยใู่ นสภาพทด่ี อี ยู่ตลอดเวลา
4. จัดเครอื่ งมอื รักษาความปลอดภยั ในอาคาร ตดิ ตง้ั ในท่ีทใ่ี ช้งานไดส้ ะดวกใช้งานไดท้ ันที
5. จดั บรรยากาศภายในอาคารเรยี น ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหนา้ ต่างอยใู่ นสภาพ

ดี ดูแลสอี าคารต่าง ๆใหเ้ รียบร้อย มีปา้ ยบอกอาคารและห้องต่าง ๆ
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอน่ื ๆให้

อยใู่ นสภาพที่เรยี บรอ้ ย
7. ดูแลความสะอาดทัว่ ไปของอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกล่ินรบกวน
8. ตดิ ตาม ดแู ลใหค้ ำแนะนำในการใชอ้ าคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดแู ลรกั ษา

ทรัพย์สนิ สมบตั ขิ องโรงเรียน
9. ประสานงานกับพัสดโุ รงเรียนในการจำหนา่ ยพสั ดเุ ส่อื มสภาพออกจากบัญชพี สั ดุ
10. ประสานงานกับหวั หนา้ อาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรงุ งานให้ทนั เหตุการณแ์ ละความ

ตอ้ งการของบุคลากรในโรงเรียน
11. อำนวยความสะดวกในการใชอ้ าคารสถานที่แกบ่ คุ คลภายนอก รวมทงั้ วสั ดุอื่น ๆ จัดทำสถิตกิ าร

ให้บรกิ ารและรวบรวมข้อมูล
12. ประเมนิ สรปุ และรายงานผลการดำเนนิ งานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา
13. ปฏิบัติงานอนื่ ๆ ทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย

6.งานสาธารณูปโภค

มีหนา้ ท่รี ับผิดชอบในขอบข่ายตอ่ ไปนี้
1. จดั ทำแผนงานพฒั นางาน/โครงการเพื่อเสนอตอ่ ผ้บู ริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ
2. จัดซอ้ื จัดหา สาธารณปู โภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา
3. กำหนดข้อปฏบิ ตั แิ ละติดตามการใชน้ ำ้ ใชไ้ ฟฟา้ ให้เป็นไปอยา่ งประหยัด
4. จดั บริการและติดตามการใช้สาธารณปู โภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มคา่
5. มีมาตรการตรวจสอบคณุ ภาพของนำ้ ดมื่ น้ำใช้ เคร่ืองกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ต้โู ทรศพั ท์และ

สาธารณปู โภคอ่นื ๆ ใหอ้ ยู่ในสภาพท่ีได้มาตรฐาน
6. จดั ทำป้ายคำขวัญ คำเตือน เกี่ยวกบั การใช้นำ้ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์
7. ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกย่ี วกับการใช้ไฟฟา้ ใชโ้ ทรศัพท์
8. สำรวจ รวบรวม ขอ้ มลู เก่ียวกับสาธารณูปโภคทชี่ ำรุด

คมู่ ือการบรหิ ารงานบริหารทว่ั ไป โรงเรียนชมุ ชนบา้ นทงุ่ นอ้ ย“พิพัฒนโ์ สภณวิทยา” 9

9. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีชำรดุ ใหอ้ ยใู่ นสภาพท่ดี ี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
10. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนงาน/โครงการ
11. ปฏบิ ตั ิงานอื่น ๆ ทไี่ ดร้ บั มอบหมาย

7.งานธรุ การ และสารบรรณ

มีหน้าที่รับผดิ ชอบในขอบขา่ ยต่อไปนี้
1. รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนงั สือเข้า – ออก จดั สง่ หนังสอื เขา้ หรอื เอกสารใหห้ นว่ ยงานหรอื

บคุ คลทีเ่ ก่ยี วข้อง
2. จัดทำคำสง่ั และจดหมายเวียนเรอ่ื งต่าง ๆ เพอื่ แจ้งให้กับครแู ละผู้เกย่ี วข้องได้รับทราบ
3. เก็บ หรอื ทำลายหนงั สอื เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ
4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ขอ้ บงั คับ ประกาศ คำสั่ง และวิธปี ฏบิ ัตทิ เ่ี ก่ยี วข้องใหเ้ ป็น

ปจั จบุ ันอย่เู สมอ และเวยี นให้ผทู้ ี่เก่ยี วขอ้ งทราบ
5. ร่างและพิมพ์หนงั สือออก หนงั สือโต้ตอบถงึ ส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืน
6. ตดิ ตามเอกสารของฝา่ ยตา่ งๆ ทเี่ กี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเกบ็ รวบรวมเพื่อใช้เป็นขอ้ มลู ใน

การอ้างอิง
7. ประสานงานการจัดสง่ จดหมาย ไปรษณยี ์ พสั ดแุ ละเอกสารตา่ ง ๆ ของโรงเรยี น
8. เป็นที่ปรกึ ษาของรองผู้อำนวยการฝา่ ยบริหารท่ัวไปในเร่อื งงานสารบรรณ
9. ควบคมุ การรบั – ส่ง หนังสอื ของโรงเรยี น (E – Office)
10. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพมิ พ์ท่ีมีมาถงึ โรงเรียน
11. จดั หนงั สอื เข้าแฟ้มเพื่อลงนาม
1๒. ปฏิบตั หิ นา้ ทีอ่ น่ื ๆ ตามที่ไดร้ ับมอบหมาย

8.งานยานพาหนะ

มีหนา้ ทร่ี ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี
1. จัดทำแผนงาน / โครงการ เก่ยี วกับการจัดหา บำรงุ รกั ษา การใหบ้ ริการยานพาหนะแก่คณะครู

และบคุ ลากรของโรงเรยี นตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ
2. กำหนดหน้าทีค่ วามรบั ผดิ ชอบ ใหค้ วามรู้ พนักงานขบั รถ ตลอดจนพจิ ารณา จัดและให้บรกิ าร

พาหนะแก่บคุ ลากร
3. กำกบั ตดิ ตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้ และใหบ้ รกิ ารยานพาหนะของโรงเรียน
4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพ่ือให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภยั ตลอดเวลา ใหค้ ำแนะนำ

เสนอผูม้ อี ำนาจอนมุ ัติ
5. ประเมนิ สรปุ ผลการดำเนนิ งานประจำปี
6. ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีอนื่ ๆ ตามท่ผี ู้บงั คบั บัญชามอบหมาย

9.งานประชาสมั พันธ์

มหี น้าท่รี บั ผดิ ชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี
1. กำหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดำเนินการประชาสมั พนั ธใ์ ห้สอดคล้องกับนโยบายและ

จุดประสงค์ของโรงเรยี น

คมู่ อื การบริหารงานบริหารทัว่ ไป โรงเรยี นชมุ ชนบ้านทงุ่ น้อย“พพิ ฒั น์โสภณวทิ ยา” 10

2. ประสานงาน รว่ มมือกับกลมุ่ สาระฯ และงานตา่ ง ๆ ของโรงเรยี นในการดำเนินงานดา้ น
ประชาสัมพันธ์

3. ต้อนรับและบรกิ ารผู้มาเย่ียมชมหรือดงู านโรงเรยี น
4. ตอ้ นรับและบรกิ ารผูป้ กครองหรือแขกผู้มาตดิ ต่อกบั นักเรยี นและทางโรงเรียน
5. ประกาศขา่ วสารของกลุ่มสาระฯ หรอื ข่าวทางราชการให้บคุ ลากรในโรงเรยี นทราบ
6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ท้ังในและนอกโรงเรียน
7. เปน็ หน่วยงานหลักในการจัดพธิ กี ารหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน
8. เผยแพรก่ จิ กรรมต่าง ๆ และชือ่ เสียงของโรงเรียนทางส่ือมวลชน
9. จัดทำเอกสาร – จุลสารประชาสมั พันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและความ
เคลอ่ื นไหวของโรงเรยี นให้นักเรยี นและบคุ ลากรทวั่ ไปทราบ
10. รวบรวม สรุปผลและสถติ ิตา่ ง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธแ์ ละจัดทำรายงานประจำปขี องงาน
ประชาสัมพันธ์
11. งานเลขานกุ ารการประชุมครโู รงเรยี นบรมราชินีนาถราชวทิ ยาลัย
12. ปฏบิ ัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามทไ่ี ด้รับมอบหมาย

10.งานพยาบาลและอนามัย

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคลอ้ งกบั

นโยบายและวัตถปุ ระสงค์ของโรงเรยี น
2. ประสานงานกบั กลุม่ สาระการเรยี นรูแ้ ละงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านอนามัย

โรงเรียน
3. ควบคมุ ดูแล หอ้ งพยาบาลใหส้ ะอาด ถูกสุขลกั ษณะ
4. จัดเคร่อื งมอื เครอื่ งใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใชก้ ารไดท้ ันที
5. จัดหายาและเวชภณั ฑ์ เพ่อื ใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น
6. จัดปฐมพยาบาลนกั เรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณเี จ็บปว่ ย และนำส่งโรงพยาบาล

ตามความจำเปน็
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนกั เรียน ครู – อาจารย์ นกั การภารโรงและชมุ ชนใกลเ้ คียง
8. จดั ทำบตั รสขุ ภาพนกั เรยี น ทำสถติ ิ บนั ทกึ สุขภาพ สถติ ิน้ำหนกั และส่วนสูงนักเรียน
9. ติดตอ่ แพทย์หรือเจา้ หนา้ ท่ีอนามัยใหภ้ มู ิคมุ้ กันแก่บุคลากรของโรงเรยี นหรอื ชมุ ชนใกลเ้ คยี ง
10. ติดต่อประสานงานกับผปู้ กครองนกั เรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย
11. แนะนำผปู้ ว่ ย ญาติ ประชาชนถงึ การปฏบิ ตั ิตนใหป้ ลอดภยั จากโรค ใหภ้ มู คิ ุ้มกันโรค
12. ใหค้ ำแนะนำปรกึ ษาด้านสขุ ภาพนักเรยี น
13. ประสานงานกบั ครแู นะแนว ครูทีป่ รึกษาหรือครูผู้สอนเก่ยี วกบั นกั เรยี นที่มปี ญั หาด้านสุขภาพ
14. ให้ความรว่ มมอื ดา้ นการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอ่นื หรือกจิ กรรมของโรงเรียนตามควรแก่

โอกาส
15. จัดกจิ กรรมส่งเสริมสขุ ภาพอนามยั เช่น จัดนิทรรศการเก่ียวกบั สุขภาพอนามยั จัดตั้งชมรม

ชุมชน อาสาสมคั รสาธารณสุข
16. จัดทำสถิติ ข้อมลู ทางดา้ นสุขภาพอนามยั และจดั ทำรายงานประจำภาคเรยี น ประจำปขี องงาน

คมู่ ือการบรหิ ารงานบริหารทัว่ ไป โรงเรียนชมุ ชนบ้านทุ่งนอ้ ย“พิพัฒนโ์ สภณวทิ ยา” 11

อนามัย
17. ปฏบิ ัตหิ นา้ ทอ่ี ืน่ ๆ ตามทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย

11.งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้นื ฐาน

มีหน้าทีร่ บั ผดิ ชอบในขอบขา่ ยตอ่ ไปน้ี
1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสงั เคราะห์ข้อมลู ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน
2. สนับสนุนข้อมูล รบั ทราบหรอื ดำเนินการตามมติทป่ี ระชมุ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พน้ื ฐาน
3. ดำเนินงานดา้ นธรุ การในการจดั ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน
4. จดั ทำรายงานการประชมุ และแจ้งมติท่ีประชมุ ใหผ้ ทู้ ่ีเก่ยี วข้องเพ่อื ทราบดำเนนิ การหรือถือปฏิบัติ
แลว้ แต่กรณี
5. ประสานการดำเนนิ งานตามมตกิ ารประชมุ ในเรื่องการอนุมตั ิ อนญุ าต สั่งการ เร่งรดั การ
ดำเนนิ การและรายงานผลการดำเนินการใหค้ ณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
6. ปฏิบตั ิหนา้ ทอี่ ืน่ ๆ ตามท่ีไดร้ บั มอบหมาย

12.งานชมุ ชนสมั พนั ธ์และบริการสาธารณะ

มีหน้าทีร่ ับผดิ ชอบในขอบข่ายตอ่ ไปนี้
1. วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัตงิ านด้านชมุ ชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ
ตลอดจนการติดตามการปฏบิ ตั ิงาน
2. รวบรวมวเิ คราะหข์ อ้ มูลของชมุ ชน เพื่อนำไปใช้ในงานสรา้ งความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
โรงเรยี นและบริการสาธารณะ
3. ให้บริการชมุ ชนในดา้ นข่าวสาร สขุ ภาพอนามยั อาคารสถานที่ วสั ดุ ครุภณั ฑ์ และวิชาการ

4. จดั กิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน เชน่ การบริจาควัสดุ สงิ่ ของ อุปโภคบรโิ ภค ใหค้ วามรแู้ ละจัด
นิทรรศการ

5. การมีส่วนรว่ มในการอนรุ ักษศ์ ลิ ปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่เี กยี่ วกบั ชมุ ชน
6. สนับสนุนสง่ เสริมใหม้ ีการจดั ตงั้ องคก์ รตา่ ง ๆ เพ่ือช่วยเหลอื โรงเรยี น เชน่ สมาคมฯ
มลู นิธิ
7. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชมุ ชน หน่วยงานตา่ งๆทั้งภาครฐั และเอกชนในด้าน
อาคารสถานท่ี วสั ดุ ครุภณั ฑ์ บคุ ลากร งบประมาณ
8. รวบรวมขอ้ มลู จัดทำสถิติ
9. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดำเนนิ งานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศกึ ษา
10. ปฏบิ ัติงานอ่นื ๆ ท่ีได้รบั มอบหมาย

13.งานป้องกันอุบตั เิ หตุและอคั คีภยั

มหี น้าที่รับผดิ ชอบในขอบขา่ ยตอ่ ไปนี้
1. จดั ทำแผนงาน / โครงการ เกยี่ วกับการให้ความรู้เก่ียวกับการปอ้ งกันอบุ ัตเิ หตแุ ละอัคคภี ัย ของ

คมู่ ือการบริหารงานบรหิ ารท่ัวไป โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นทุ่งน้อย“พิพฒั น์โสภณวทิ ยา” 12

โรงเรยี น
2. กำหนดแนวทางปฏบิ ตั ิในการป้องกันอบุ ตั ิเหตุและอคั คภี ัย ใหค้ วามรูน้ ักเรียน ครู และบุคลากร
3. กำกับ ติดตาม จัดทำขอ้ มูล สถติ ิ ตา่ งๆ เกย่ี วกับการป้องกนั อบุ ตั ิเหตุและอคั คภี ัย
4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรงุ เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันอคั คีภัยใชก้ ารได้ และปลอดภัย

ตลอดเวลา ใหค้ ำแนะนำ เสนอผ้มู ีอำนาจอนุมัติ
5. ประเมินสรปุ ผลการดำเนินงานประจำปี
6. ปฏบิ ตั ิหนา้ ทีอ่ น่ื ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คมู่ อื การบรหิ ารงานบริหารท่วั ไป โรงเรียนชุมชนบา้ นทงุ่ น้อย“พิพฒั นโ์ สภณวิทยา” 13

คมู่ ือการบรหิ ารงานบรหิ ารทวั่ ไป โรงเรยี นชุมชนบ้านทุ่งนอ้ ย“พิพัฒน์โสภณวทิ ยา” 14


Click to View FlipBook Version