The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานความพึงพอใจการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา"

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานความพึงพอใจการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายงานความพึงพอใจการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา"

คำนำ

จากการดำเนินงานตามระบบประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ของโรงเรยี น
ชมุ ชนบ้านทงุ่ น้อย “พพิ ัฒนโ์ สภณวทิ ยา” มุ่งให้นักเรียนมคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น ในการดำเนินงานพฒั นาการศกึ ษาตามกระบวนการประกันคุณภาพเป็นไปตามหลักประกนั
คณุ ภาพสถานศึกษา และบรรลผุ ลตามเป้าหมายในระดับท่ีนา่ พอใจ ดงั รายละเอยี ดตามรายงานการพฒั นา
คณุ ภาพการศึกษาประจำปกี ารศกึ ษา 2564 นั้น

โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ น้อย “พพิ ัฒน์โสภณวทิ ยา” จงึ ได้มีการสำรวจความพงึ พอใจของผูม้ ีสว่ น
เก่ยี วข้องของสถานศึกษาจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรยี น ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน เพื่อนำผลการสำรวจมาศกึ ษาพฒั นาโรงเรียนใหม้ ีคุณภาพย่ิงขึ้นต่อไป

โรงเรียนชุมชนบา้ นท่งุ นอ้ ย “พิพฒั น์โสภณวทิ ยา”

สารบญั

บทท่ี 1 บทนำ หนา้
หลกั การและเหตุผล 1
วัตถุประสงค์ 1

บทที่ 2 ข้อมูลโรงเรยี น 2
สภาพทัว่ ไป
5
บทท่ี 3 การดำเนนิ งาน
การดำเนินงาน 7

บทที่ 4 ผลสำรวจความพึงพอใจ 9
ผลสำรวจความพงึ พอใจ

บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภปิ รายผล

ภาคผนวก
แบบสอบถามความพึงพอใจ

บทท่ี 1

บทนำ
หลักการและเหตผุ ล

การพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาเปน็ รากฐานสำคัญสำหรบั การสรา้ งสรรค์ความเจรญิ ก้าวหนา้ ให้กับ
สังคมและบ้านเมือง เพราะการศึกษาจะช่วยพฒั นาความรู้ ความคดิ ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลใน
สังคม หากสงั คมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ดี ีแก่เยาวชนไดอ้ ยา่ งครบถว้ นพอเหมาะสมกับทุกๆดา้ น สงั คม
และบ้านเมืองนน้ั ก็จะมีพลเมืองที่มีคณุ ภาพ สามารถธำรงรักษาความเจรญิ มนั่ คงของสังคมนัน้ ได้อยา่ งยัง่ ยืน

การจะทำให้โรงเรียนเปน็ ทย่ี อมรับของผูป้ กครองไดน้ นั้ โรงเรยี นจะต้องมกี ารประเมนิ เพื่อพัฒนา
ตนเองอยา่ งสมำ่ เสมอ ดังนัน้ โรงเรียนจงึ ได้มีการสำรวจความพงึ พอใจและความต้องการของคณะครูและ
บคุ ลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพ่ือนำข้อมลู มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา

วตั ถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของคณะครูและบคุ ลากรทางการศึกษา นักเรยี น
ผปู้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพอ่ื นำข้อมลู มาเป็นแนวทางในการพฒั นาสถานศกึ ษา

บทที่ 2

ขอ้ มูลโรงเรียน
สภาพทัว่ ไป

โรงเรียนชมุ ชนบา้ นทุ่งน้อย “พพิ ัฒน์โสภณวิทยา” ต้ังอยทู่ ี่ หมู่ 4 ตำบลทุง่ น้อย อำเภอโพทะเล จังหวดั พิจติ ร
รหัสไปรษณีย์ 66130 โทรศัพท์ 056-991116 website : sites.google.com/phichit2.go.th/chumchonbanthungnoi
สงั กดั สำนกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพจิ ติ ร เขต 2 สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร โดยมปี ระวัตพิ อสงั เขป ดงั น้ี

โรงเรยี นชมุ ชนบ้านท่งุ นอ้ ย “พพิ ัฒน์โสภณวิทยา” มีเนื้อท่ี 17 ไร่ ก่อตงั้ ข้นึ เมือ่ ราว พ.ศ. 2497
เขตพน้ื ทีบ่ รกิ าร
โรงเรยี นชมุ ชนบ้านทงุ่ นอ้ ย “พพิ ฒั นโ์ สภณวิทยา” มีเขตบริการ จำนวน 7 หมู่บ้าน ดงั นี้
1. หมู่ท่ี 1 บา้ นทา่ โพธิ์
2. หมูท่ ่ี 2 บ้านทา่ นา
3. หมู่ท่ี 3 บ้านท่าดาน
4. หมทู่ ี่ 4 บ้านทุ่งน้อย
5. หมู่ท่ี 5 บ้านทา่ โบสถ์
6. หมูท่ ่ี 6 บ้านทา่ ยา
7. หมทู่ ี่ 7 บ้านทา่ บัวทอง
ปจั จบุ นั เปดิ สอนตั้งแตร่ ะดบั อนุบาล 2 ถึงระดบั มัธยมศึกษาปที ่ี 3 มีจำนวนนกั เรียน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 197
คน จำนวนหอ้ งเรยี น 11 หอ้ งเรียน จำนวนผบู้ ริหารสถานศกึ ษา 1 คน ขา้ ราชการครู 16 คน ครูอตั ราจา้ ง 2 คน พเ่ี ล้ียงเดก็
พิการ 1 คน และนกั การภารโรง 1 คน โดยมี นายสายัญ หลา้ สวสั ดิ์ เปน็ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจบุ นั

วิสยั ทศั น์ (Vistion)
โรงเรยี นชุมชนบา้ นทุ่งนอ้ ย “พิพฒั น์โสภณวิทยา” มงุ่ มนั่ จัดการศึกษา ให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมประเพณีไทย รักษาสิง่ แวดลอ้ ม ชุมชนมีสว่ นร่วม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง รองรับ
การศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

ปรัชญา (Philosophy)
ปญญฺ า นรานํ รตนฺ ํ แปลวา่ ปัญญาเปน็ ดวงแกว้ ของคนดี

อตั ลกั ษณ์ (Identity) สู้การงาน สมานสามัคคี
ย้ิมไหว้ ทายทัก

คำขวญั (Campaign)
มคี ณุ ธรรม นำความรู้

ภารกิจ (Mission)
1.จัดการศึกษาระดบั ปฐมวยั ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้
2.จดั กจิ กรรมการเรียนรู้ท่เี นน้ ผูเ้ รยี นเปน็ สำคญั และพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นสถานศึกษา
3.จดั ภมู ทิ ศั นใ์ นสถานศกึ ษา ให้มีสภาพที่เออ้ื ต่อการเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรยี น
4.สง่ เสรมิ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและจดั กจิ กรรมการเรยี นรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
5.จดั กจิ กรรมที่ส่งเสรมิ และสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ของผู้เรยี น
6.จัดกจิ กรรมท่ีสง่ เสริมและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษศ์ ลิ ปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและ

ทอ้ งถ่นิ

เปา้ หมาย (Objective)
1.นักเรียนไดร้ ับบริการทางการศึกษาอย่างทว่ั ถึงและมคี ุณภาพตามเกณฑม์ าตรฐาน
2.โรงเรียนมหี ลักศตุ รสถานศึกษาทีม่ ีคุณภาพไดม้ าตรฐาน
3.นักเรียนมคี วามสามารถในการนำเทคโนโลยีไปประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ิตประจำวนั
4.บุคลากรไดร้ บั การพฒั นาส่มู าตรฐานวชิ าชีพ
5.โรงเรยี นมีภมู ทิ ศั น์สวยงามและแหลง่ เรียนรูต้ ามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี งอย่างหลากหลาย
6.โรงเรยี นไดร้ ับความร่วมมือจากชมุ ชนในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategies)

1.สร้างคณุ ธรรมนำความรู้ น้อมนำปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงสกู่ ารปฏบิ ตั ิ

2.พฒั นาครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาใหม้ คี ุณภาพและสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมปี ระสิทธิภาพ
3.พฒั นาส่ือ เทคโนโลยีและระบบการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

4.พัฒนาส่งิ แวดล้อมในโรงเรียน ชมุ ชน และส่งเสรมิ วฒั นธรรมของทอ้ งถน่ิ

5.สง่ เสริมการมสี ว่ นร่วมของผปู้ กครอง ชุมชน เอกชนและทอ้ งถน่ิ ในการพัฒนาการศกึ ษา
6.
ตราสัญลักษณป์ ระจำโรงเรียน

บทท่ี 3

การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของคณะครูและบุคลากรทางการศกึ ษา นักเรียน
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน โรงเรยี นชุมชนบ้านทุ่งนอ้ ย “พิพฒั นโ์ สภณวทิ ยา” เพือ่ นำข้อมลู
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศกึ ษา มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังน้ี

กลุม่ ผู้ให้ขอ้ มลู ได้แก่
1. คณะครูและบุคลากรทางการศกึ ษาโรงเรยี นชมุ ชนบา้ นทุ่งนอ้ ย “พพิ ฒั น์โสภณวิทยา” จำนวน 19 คน
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน จำนวน 9 คน
3. นกั เรยี นโรงเรยี นชุมชนบา้ นทงุ่ นอ้ ย “พิพัฒน์โสภณวทิ ยา” จำนวน 100 คน
4. ผปู้ กครองของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบา้ นท่งุ นอ้ ย “พพิ ัฒนโ์ สภณวิทยา” จำนวน 100 คน

เคร่ืองมือท่ใี ช้สำรวจความพึงพอใจ คือ แบบประเมนิ ความพึงพอใจ ดังน้ี

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจในการจดั การศกึ ษา โรงเรยี นชมุ ชนบ้านทงุ่ น้อย “พพิ ฒั น์โสภณวิทยา”

ปีการศึกษา 2564

คำชแ้ี จง ขอความกรุณาแสดงความคิดเหน็ ตามแบบประเมินความพึงพอใจในการจดั การศกึ ษา โดยทำเคร่ืองหมาย ✓

ลงในช่อง  ท่ีตรงกับความคิดเหน็ ของทา่ น

สถานภาพผ้ตู อบแบบสอบถาม

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรยี น ผู้ปกครอง

คณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน

ความหมายเกณฑ์

ความพงึ พอใจในระดับมากที่สุด หมายถึง 5 คะแนน

ความพึงพอใจในระดบั มาก หมายถงึ 4 คะแนน

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง หมายถึง 3 คะแนน

ความพึงพอใจในระดบั นอ้ ย หมายถึง 2 คะแนน

ความพงึ พอใจในระดบั นอ้ ยที่สดุ หมายถงึ 1 คะแนน

ท่ี รายการการพฒั นางานด้านตา่ งๆของโรงเรียน ระดบั ความพึงพอใจ

1 การพัฒนาอาคาร สถานที่ บริเวณโรงเรียน 543 21

2 สภาพแวดลอ้ ม และแหล่งการเรยี นรู้ภายในโรงเรียน

3 คณุ ภาพของครูผู้สอน

4 คณุ ภาพนักเรียนดา้ นทักษะ ความรทู้ างวิชาการ

5 คุณภาพนักเรยี นด้านลักษณะนิสยั (คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)

6 คณุ ภาพนักเรียนด้านทักษะการทำงาน/ทักษะการดำรงชีวิต

7 การประชาสมั พนั ธ/์ ขอ้ มลู สารสนเทศของนักเรยี น

8 การดแู ล ชว่ ยเหลอื นักเรียน ทุนการศกึ ษา ห้องพยาบาล

9 การใหบ้ รกิ ารอาคารสถานที่/วทิ ยากร แกช่ ุมชน

10 การให้ความรว่ มมือ รว่ มกิจกรรมงานประเพณตี ่างๆ กับชุมชน

11 การจัดกิจกรรมพฒั นาศักยภาพของนักเรียน

12 การจัดบรกิ ารห้องสมดุ

13 การพัฒนาระบบ ICT อินเตอรเ์ น็ต คอมพวิ เตอร์

14 การอำนวยการ(การบริหารงาน)ของผู้บรหิ ารสถานศึกษา

ขอ้ เสนอแนะ

............................................................................................................................. .............................................................

........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทีใ่ ห้ความรว่ มมือ

นำผลการสำรวจคำนวณโดยใชค้ ่าสถิติ ดงั น้ี

- คา่ เฉลี่ย

- คา่ เบ่ียงเบนมาตรฐาน

บทที่ 4

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการจดั การศึกษาของสถานศกึ ษา

สรุปความพึงพอใจในการจัดการศึกษา โรงเรยี นชมุ ชนบ้านทุ่งน้อย “พพิ ัฒน์โสภณวทิ ยา”

ปีการศึกษา 2564

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา จำนวน 19 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 8.33

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จำนวน 9 คน คิดเปน็ ร้อยละ 3.95

นักเรยี นโรงเรียนชุมชนบ้านทงุ่ นอ้ ยฯ จำนวน 100 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 43.86

ผปู้ กครองนักเรยี นโรงเรียนชมุ ชนบ้านทุ่งนอ้ ยฯ จำนวน 100 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 43.86

ความหมายของระดบั ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในระดบั มากที่สดุ หมายถงึ 5 คะแนน

ความพงึ พอใจในระดับมาก หมายถึง 4 คะแนน

ความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง หมายถึง 3 คะแนน

ความพงึ พอใจในระดบั นอ้ ย หมายถงึ 2 คะแนน

ความพงึ พอใจในระดบั น้อยที่สุด หมายถงึ 1 คะแนน

ระดับความพึงพอใจ

ท่ี รายการการพัฒนางานดา้ นตา่ งๆของโรงเรยี น ่สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ค่าเฉ ีล่ย
แปรผล

1 การพฒั นาอาคาร สถานท่ี บริเวณโรงเรียน 0.52 4.49 มาก
2 สภาพแวดล้อม และแหลง่ การเรียนรูภ้ ายในโรงเรยี น 0.51 4.53 มากทส่ี ุด
3 คณุ ภาพของครผู ู้สอน 0.39 4.81 มากทส่ี ุด
4 คุณภาพนักเรยี นดา้ นทักษะ ความรูท้ างวชิ าการ 0.47 4.66 มากที่สดุ
5 คณุ ภาพนักเรียนดา้ นลกั ษณะนิสยั (คุณธรรม จริยธรรม) 0.65 4.53 มากทีส่ ดุ
6 คุณภาพนักเรียนดา้ นทักษะการทำงาน/ทักษะการดำรงชวี ิต 0.35 4.87 มากที่สดุ
7 การประชาสมั พนั ธ/์ ขอ้ มลู สารสนเทศของนกั เรียน 0.57 4.51 มากทส่ี ุด
8 การดแู ล ชว่ ยเหลอื นกั เรียน ทุนการศกึ ษา ห้องพยาบาล 0.49 4.60 มากทส่ี ุด
9 การใหบ้ รกิ ารอาคารสถานที่/วทิ ยากร แก่ชมุ ชน 0.39 4.81 มากทส่ี ุด
10 การให้ความร่วมมือ รว่ มกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ กบั ชมุ ชน 0.22 4.97 มากที่สุด
11 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนกั เรียน 0.45 4.70 มากที่สดุ
12 การจดั บรกิ ารห้องสมดุ 0.42 4.22 มาก

13 การพัฒนาระบบ ICT อินเตอรเ์ น็ต คอมพวิ เตอร์ 0.49 4.59 มากทีส่ ุด
14 การอำนวยการ(การบริหารงาน)ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา 0.25 4.93 มากท่ีสดุ
0.44 4.66 มากที่สุด
คา่ เฉลีย่ ทัง้ ฉบับ

จากตาราง พบวา่ ระดบั ความพึงพอใจของคณะครแู ละบุคลากรทางการศึกษา นกั เรียน ผปู้ กครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ต่อการจดั การศึกษาของโรงเรยี นชมุ ชนบ้านทงุ่ นอ้ ยฯ ประจำปี
การศึกษา 2564 ภาพรวมของแบบสอบถามท้ังหมด มรี ะดับคะแนนเฉลี่ย 4.66 เกณฑ์ ระดับความพงึ พอใจมาก
ท่ีสดุ ข้อที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ10 การให้ความร่วมมือ รว่ มกิจกรรมงานประเพณตี า่ งๆกับชมุ ชน
คะแนนเฉล่ีย = 4.97

บทที่ 5

สรปุ และอภปิ รายผล

สรปุ และอภิปรายผล
สรุปการประเมินความพงึ พอใจของคณะครแู ละบุคลากรทางการศึกษา นกั เรียน ผ้ปู กครอง และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน ที่มีต่อการจดั การศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมท้ังหมด มี
คะแนนเฉลยี่ 4.66 เกณฑ์ ระดับความพึงพอใจอย่ใู นระดบั ความพงึ พอใจมากท่ีสุด มีระดับความพงึ พอใจมาก
ทีส่ ุด จำนวน 12 ขอ้ และมรี ะดบั ความพึงพอใจระดบั มาก 2 ข้อ ทงั้ นี้ เป็นเพราะโรงเรียนไดจ้ ัดการศึกษาตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนั ธกจิ ของโรงเรียน และยดึ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ ทางโรงเรยี น
ไดน้ ำเสนอแนะของการประเมนิ มาตรฐาน สมศ. ซึ่งเป็นจดุ เนน้ และแนวทางมาวางแผนพัฒนามาโดยตลอด

ภาคผนวก

แบบประเมินความพงึ พอใจในการจดั การศึกษา โรงเรียนชมุ ชนบ้านทุ่งนอ้ ย “พพิ ัฒน์โสภณวิทยา”

ปกี ารศึกษา 2564

คำช้แี จง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการศกึ ษา โดยทำเครอ่ื งหมาย ✓

ลงในช่อง  ทีต่ รงกบั ความคิดเห็นของท่าน

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

ครแู ละบุคลากรทางการศึกษา นกั เรยี น ผปู้ กครอง

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน

ความหมายเกณฑ์

ความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด หมายถงึ 5 คะแนน

ความพึงพอใจในระดบั มาก หมายถึง 4 คะแนน

ความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง หมายถึง 3 คะแนน

ความพงึ พอใจในระดบั น้อย หมายถงึ 2 คะแนน

ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด หมายถงึ 1 คะแนน

ที่ รายการการพฒั นางานดา้ นตา่ งๆของโรงเรียน ระดับความพึงพอใจ

1 การพฒั นาอาคาร สถานที่ บริเวณโรงเรียน 543 21

2 สภาพแวดล้อม และแหล่งการเรียนรูภ้ ายในโรงเรยี น

3 คณุ ภาพของครผู ู้สอน

4 คณุ ภาพนักเรียนดา้ นทักษะ ความรทู้ างวชิ าการ

5 คณุ ภาพนักเรยี นด้านลักษณะนสิ ัย (คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)

6 คุณภาพนักเรียนด้านทักษะการทำงาน/ทักษะการดำรงชีวติ

7 การประชาสัมพนั ธ์/ขอ้ มูลสารสนเทศของนักเรยี น

8 การดูแล ช่วยเหลือนกั เรยี น ทุนการศึกษา ห้องพยาบาล

9 การให้บริการอาคารสถานท/ี่ วทิ ยากร แก่ชุมชน

10 การให้ความร่วมมอื ร่วมกจิ กรรมงานประเพณีต่างๆ กบั ชุมชน

11 การจดั กจิ กรรมพฒั นาศกั ยภาพของนักเรยี น

12 การจดั บรกิ ารห้องสมดุ

13 การพัฒนาระบบ ICT อนิ เตอรเ์ น็ต คอมพวิ เตอร์

14 การอำนวยการ(การบริหารงาน)ของผู้บรหิ ารสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. .............................................................

........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทีใ่ ห้ความร่วมมือ


Click to View FlipBook Version