The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Id Plan แผนพัฒนาตนเอง
ปีการศึกษา 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phattharaporn, 2019-12-07 18:54:17

Id Plan แผนพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2562

Id Plan แผนพัฒนาตนเอง
ปีการศึกษา 2562

1

2

บันทึกขอ ความ

สวนราชการโรงเรยี นพทุ ไธสง สังกดั สํานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32
ท่ี วก. / วนั ท่ี 4 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562
เร่ือง รายงานแผนพฒั นาตนเองรายบคุ คล

เรียน ผูอ ํานวยการโรงเรยี นพุทไธสง

ตามทโ่ี รงเรียนพทุ ไธสง สํานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 32 ไดมีนโยบายใหคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดมีทิศทางในการพัฒนางาน โดยจําทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual
Development Plan : ID Plan) ใหเปนแผนการทํางานของแตละบุคคลเพื่อสงเสริมใหแตละบุคคลมี
สมรรถนะและประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน บัดน้ีรายงานดังกลาวไดจัดทําขึ้นเรียบรอยแลว จึงขอรายงาน
แผนพัฒนาตนเองรายบคุ คลรายละเอียดตามเอกสารน้ี

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงชอื่ ................................................
(นางสาวภัทราภรณ ละมุล)
ตําแหนง ครู

ความเห็นของหัวหนา กลมุ สาระการเรียนรภู าษาไทย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงช่อื ................................................
(นางอุไรรัตน ศรวี งษชัย)

หัวหนา กลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
ความเห็นของรองผูอํานวยการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................
(นายชาญ ส่ิวไธสง)

รองผอู ํานวยการฝายบรหิ ารงานวชิ าการ
ความเหน็ ของผอู ํานวยการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชอื่ ................................................
(นายประชยั พรสงากุล)

ผูอาํ นวยการโรงเรียนพุทไธสง

3

แผนพฒั นาตนเองของขาราชการครู
(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

----------------------------------------------------------------------

สวนที่ 1 ขอมูลสว นบคุ คล

ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว) ภัทราภรณ ชอื่ สกลุ ละมุล
ตาํ แหนง ครู วทิ ยฐานะ -
วุฒกิ ารศึกษา ค.บ.
 ปริญญาตรี หรือเทยี บเทา วชิ าเอกภาษาไทย
 ปรญิ ญาโท หรือเทยี บเทา วชิ าเอกการบริหารการศึกษา
 ปรญิ ญาเอก หรอื เทยี บเทา วชิ าเอก..........................................................................................
 อน่ื ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................
เขารับราชการวนั ที่ 5 เดอื น พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียน พุทไธสง
สังกัด สาํ นักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สํานกั คณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ
อายรุ าชการจนถงึ ปจจุบนั 2 ป 6 เดอื น
เงนิ เดือน อนั ดบั คศ.1 อตั ราเงินเดือน 18,980 บาท
สถานท่ีทาํ งาน
โรงเรยี นพุทไธสง
ตาํ บลพทุ ไธสง อําเภอพทุ ไธสง จงั หวัดบรุ รี มั ย รหสั ไปรษณีย 31120

งานในหนาท่ีทรี่ บั ผดิ ชอบ
1. กลุมสาระท่สี อน ภาษาไทย ชนั้ มธั ยมศึกษาปที่ 2 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท22102

ชน้ั ม.2/1, 2/3, 2/6, 2/7, 2/9 และ ม.2/12 จํานวน 18 คาบ / สัปดาห
2. กลุมสาระท่ีสอน ภาษาไทย ชนั้ มัธยมศึกษาปท ่ี 6 รายวิชาภาษาไทย รหัสวชิ า ท33208

ช้ัน ม.6/7 และ 6/8 จํานวน 4 คาบ / สปั ดาห
2. กลมุ สาระท่ีสอน ภาษาไทย ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที่ 3 การเสรมิ ทกั ษะทางวิชาการ (ตวิ )

จํานวน 1 คาบ / สัปดาห
3. กลุมกจิ กรรมพฒั นาผูเรยี น (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี) ช้ันมธั ยมศกึ ษาปท่ี 1

จาํ นวน 1 คาบ / สัปดาห
4. กลุมกจิ กรรมพัฒนาผูเ รียน (กจิ กรรมชมุ นุม) ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที่ 1-6

จาํ นวน 1 คาบ / สปั ดาห
5. กลุมกิจกรรมพัฒนาผเู รียน (พบที่ปรึกษา) ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที่ 4/2

จาํ นวน 1 คาบ / สัปดาห
6. กลมุ กจิ กรรมพฒั นาผูเรยี น (สวดมนต) ช้ันมธั ยมศึกษาปที่ 4

จาํ นวน 1 คาบ / สปั ดาห
7. กลมุ กิจกรรมพฒั นาผเู รียน (โฮมรูม) ชนั้ มัธยมศึกษาปท่ี 4/2

จาํ นวน 1 คาบ / สปั ดาห

4
งานทไี่ ดรบั มอบหมาย
1. ปฏบิ ัตหิ นาที่กรรมการและเลขานุการงานประกนั คุณภาพการศกึ ษา โรงเรียนพทุ ไธสง
2. ปฏิบตั ิหนาที่งานวชิ าการ กลุมสาระการเรยี นรภู าษาไทย
3. ปฏบิ ตั ิหนาทีค่ รูที่ปรกึ ษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปท ่ี 4/2
4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามคําสง่ั ของโรงเรยี น
ผลงาน ท่เี กดิ จากการปฏบิ ัติหนาท่ใี นตาํ แหนง ปจจุบนั

(ยอนหลัง 3 ป)
1. ผลทเ่ี กิดจากการจัดการเรียนรู

1.1 มแี ผนการจดั การเรยี นรู รายวิชาภาษาไทยพ้นื ฐาน ท22101 และ ท22102 ท่ีมกี ารวิเคราะห
หลักสตู รสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู ไดอยางถูกตอง

1.2 มกี ารจัดกจิ กรรมการเรียนรูโดยการปฏบิ ตั ิ (Active Learning) โดยเนนผเู รยี นเปน สําคญั ดว ย
กจิ กรรมทีห่ ลากหลายและสอดคลอ งกบั ธรรมชาติรายวชิ าภาษาไทย

1.3 มแี นวทางในการบรหิ ารจัดการชัน้ เรยี นและจัดบรรยาศการในช้นั เรยี นท่เี หมาะสมและชวย
สงเสรมิ การเรียนรูของนักเรยี น

1.4 มีเครอื่ งมือการวัดและประเมนิ ผลทมี่ ีคณุ ภาพ ผา นการหาคุณภาพเครือ่ งมือวดั ผลเบ้ืองตน และมี
ความหลากหลายในการประเมินอยา งรอบดา น ท้ังดานความรู ดานทกั ษะและกระบวนการ และดาน
คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค รวมไปถึงสมรรถนะที่สําคญั ของผูเรียน

1.5 มีการแกปญ หาในช้นั เรยี นดวยกระบวนการวิจยั ในช้ันเรยี น เร่ือง การแกปญ หานักเรียนไมช อบ
แตง คําประพันธ

1.6 มสี อ่ื การเรียนรู และแหลงการเรียนสําหรับใชป ระกอบการจดั การเรยี นรู และใหนักเรยี นไว
สบื คนเพิ่มเติม เชน เอกสารประกอบการเรยี น สื่อสไลด คลิปวดิ โี อ และเวบ็ ไซต
www.gg.gg/PHATTHARAPORN-LAMUN.com
2. ผลท่เี กิดจากการพฒั นาวชิ าการ

2.1 มีกจิ กรรมทส่ี ง เสรมิ ใหนักเรยี นไดใชความคิด เชน การใชคําถามชวนคดิ การใชค ําถามกระตุน ให
นกั เรยี นไดคิดหาคาํ ตอบดว ยตนเอง

2.2 มีแหลงเรียนรูออนไลน สําหรับใหนกั เรียนศึกษาเน้ือหาเพ่มิ เติม ในเว็บไซต เว็บไซต
www.gg.gg/PHATTHARAPORN-LAMUN.com

2.3 ครูมคี วามเขาใจในการนํากระบวนการ PLC เขา มาใชในการพฒั นาคุณภาพผูเรียน
3. ผลท่เี กิดกับผูเรยี น

3.1 นักเรียนมีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นตามเกณฑท ่กี ําหนด และมีนักเรยี นทมี่ ผี ลการเรียนเปน 0, ร
และ มส. ไมเ กินตามเกณฑโรงเรียนกาํ หนด

3.2 นักเรียนมีระดับคุณลักษณะอันพงึ ประสงค ผา นทีเ่ กณฑท ีค่ รผู สู อนกาํ หนดไว
3.4 นกั เรยี นมชี ิ้นงาน/ผลงาน ที่สะทอ นความคิดขนั้ สูง เชน การคิดวเิ คราะห การสงั เคราะห
การประเมินคา และความคดิ สรา งสรรคช้ินงาน โดยใชความรูและเนอื้ หาวชิ าภาษาไทย
3.5 นักเรียนสามารถคน ควา หาความรูจากแหลง เรียนรูท่คี รูไดรวบรวมและแนะนาํ ใหไดอยา งถูกตอง

5
3.6 นักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทองและเกียรติบัตร การแขงขันเรียงรอยถอยความ
ระดบั ม.4 - ม.6 งานศิลปหตั ถกรรมนักเรียน ครง้ั ท่ี 67 ระดบั เขตพน้ื ท่ีการศกึ ษา สพม. 32
3.7 นักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทองและเกียรติบัตร การแขงขันเรียงรอยถอยความ
ระดบั ม.1 - ม.3 งานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี น คร้งั ที่ 68 ระดบั เขตพน้ื ทกี่ ารศึกษา สพม. 32
3.8 นักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทองและเกียรติบัตร การแขงขันเรียงรอยถอยความ
ระดบั ม.4 - ม.6 งานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรียน คร้ังที่ 68 ระดับเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษา สพม. 32
3.9 นักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทองและเกียรติบัตร การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ
ระดบั ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยี น ครัง้ ที่ 69 ระดบั เขตพ้นื ที่การศกึ ษา สพม. 32
3.10 นักเรียนไดรับรางวัลชมเชยภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสันติราษฎร-
วิทยาลยั
3.11 นักเรียนไดรับเกียรติบัตรรางวัลผานเกณฑการแขงขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี ๑๖
ณ โรงเรียนสนั ตริ าษฎร วิทยาลัย
4. ผลท่เี กิดกบั สถานศกึ ษา
4.1 สถานศึกษาไดรับรางวลั IQA AWARD ระดับเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษา ประจาํ ป 2561
โรงเรยี นพุทไธสง ไดรบั รางวัลยอดเย่ยี ม ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญพเิ ศษ
4.2 สถานศึกษาไดรับรางวัลทรงคณุ คา สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 8 ปก ารศึกษา 2561
ระดบั ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนพทุ ไธสง รางวัลเหรียญทอง สถานศกึ ษายอดเย่ียมประเภท
มธั ยมศกึ ษาขนาดใหญ ดานบรหิ ารจัดการ
4.3 มบี รรยากาศทัง้ ภายในและภายนอกหองเรียนทีเ่ อ้ือตอการเรยี นรูข องครูและนักเรียน
4.4 มรี ะบบการทํางานทเี่ ปนทีม และมีแนวทางการทาํ งานท่เี ปนขน้ั ตอนชัดเจน
5. ผลท่ีเกิดกับชุมชน
5.1 เกดิ ความสัมพนั ธทด่ี ีกับผูปกครองนักเรยี น และชมุ ชน
5.2 มกี จิ กรรมทางสงั คมในดานตา งๆ รวมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ
5.3 เปนแหลงเรยี นรูท่ีสามารถใหบ ุคคลภายนอกเขา มาศกึ ษาได

รายละเอยี ดการพฒั นาตนเอง

อันดบั สมรรถนะทจ่ี ะพฒั นา วธิ กี าร /รูปแบบการพฒั นา
ความสําคญั

สมรรถนะหลัก
1 การมุงผลสัมฤทธิ์ จดั กิจกรรมการเรยี นรทู เ่ี นนผูเรยี นเปนสํา
1. ความสามารถในการวางแผนการ เนนการจดั การเรียนรดู วยการปฏบิ ัติ (Ac
ปฏิบัตงิ าน Learning) รว มกับการใชส อ่ื การสอน และ
2. ความสามารถในการปฏบิ ตั งิ าน เรียนรู เทคโนโลยี ทคี่ รไู ดส รา งและรวบรว
3. ผลการปฏบิ ตั งิ าน มาประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนร

9 การบรกิ ารท่ีดี กลมุ สาระการเรียนรู
ชวยเหลือ ใหคาํ แนะนาํ เพอื่ นครใู นการเขียนแผน

จดั การเรียนรู การออกแบบกจิ กรรมการเรียนรู แล
กระบวนการ PLC ในการพัฒนาคุณภาพและแกป
ผเู รียน
นกั เรียน

ใหค ําแนะนาํ ใหก าํ ลังใจ ใหแ นวทางในการเสรมิ
เพ่อื ใหนกั เรียนประสบความสําเร็จในชีวิต รวมถงึ ใ
คําปรึกษาเมอ่ื นักเรียนตองการผทู จี่ ะใหคาํ ปรกึ ษาอ
กลั ยาณมิตร
ผูปกครอง

ชว ยเหลือผปู กครองในการดแู ลนักเรียนเพื่อใหจ
การศึกษาตามเปาหมายที่ผปู กครองตัง้ ใจไวอ ยา งเป
กลั ยาณมติ ร ใหค าํ ปรกึ ษา แนะนํา เสรมิ กําลงั ใจ แ
แนวทางในการสอ่ื สารระหวางผปู กครองและนักเร
ชองวา งระหวางวยั ของนักเรียนและผปู กครอง

6

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรบั การ ประโยชนทีค่ าดวาจะไดรบั
เร่ิมตน สน้ิ สดุ สนับสนนุ จาก
หนวยงาน

าคญั โดย 1 พ.ค. 31 มี.ค. โรงเรยี นพทุ ไธสง มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการ
ctive 2562 2563 โรงเรยี นพทุ ไธสง เรียนรโู ดยการปฏิบัติ มีสือ่ การเรยี นรู
ะแหลง และแนวทางการวัดและประเมนิ ผลท่ี
วมขึน้ หลากหลาย และทําใหนักเรียนมี
รู ผลสัมฤทธเ์ิ ปน ไปตามเกณฑที่กาํ หนด
โดยไมมีนักเรียนมีผลการเรียนเปน
นการ 1 พ.ค. 31 ม.ี ค. 0, ร และ มส.
ละการใช 2562 2563 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ปญหา แนวทางในการพฒั นาตนเองท่ีชดั เจน
ขึ้น สามารถจัดทําแผนหลักเพื่อการ
มแรง จัดการเรียนรูและแผนการสอนได
ให ร ว ม ถึ ง เ ข า ใจ ด ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า ง า น
อยางเปน รวมกัน โดยใชชุมชนการเรียน รู
วิชาชพี PLC
จบ - นักเรียนไดรับคําแนะนําและเห็น
ปน แนวทางในการพัฒนาตนเองอยางมี
แนะ เปาหมาย และไดกําลังใจท่ีดีในการ
รียนเพอ่ื ลด พชิ ิตเปาหมายในชวี ติ
- ผูปกครองรูสึกสบายใจเมื่อบุตร
หลานมาที่โรงเรยี น

อนั ดับ สมรรถนะทจี่ ะพฒั นา วิธีการ /รูปแบบการพฒั นา
ความสําคญั

3 การพัฒนาตนเอง - วเิ คราะหตนเองในแตล ะปการศกึ ษาวา
1. ความสามารถในการวเิ คราะห ตอ งพฒั นาในเรอื่ งใดบางแลวเสาะแสวงห
ตนเอง แนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเอง

2. ความสามารถในการใชภ าษาไทย - ฝกฝนการใชภ าษาไทยในการอธบิ ายคว
เพื่อการสื่อสาร หรอื การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู จากการเข
แผนการจดั การเรียนรแู ละนําสกู ารสอน
- ฝก ฝนการใชภาษาอังกฤษควบคไู ปกบั ก
3. ความสามารถในการใข ภาษาไทย โดยการเลือกใชค าํ ศัพทแ บบ
ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู ภาษาองั กฤษในการส่ือสารแลว คอยแปล

ความหมายใหนักเรยี นเขาใจโดยใชภาษาไ
- นําใชเทคโนโลยเี ขา มาชวยเปน สอ่ื การเร
4. ความสามารถในการใชแ ละ และมสี ารสนเทศทีเ่ ปน ระบบสาํ หรับการเ
พฒั นาเทคโนโลยสี ารสนเทศ เพื่อ กิจกรรมการเรียนรู
จดั การเรียนรู

5. ความสามารถในการวดั และ ฝก ฝนการออกขอสอบจากตัวแบบที่ดี แล
ประเมนิ ผลการเรียนรู วิธกี ารวดั และประเมินผลการเรยี นรทู ห่ี ลา
จากผลงานวิจยั หนงั สอื การวดั ผลและปร
วารสาร และสบื คนความรูจากอนิ เตอรเ น

7

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรบั การ ประโยชนที่คาดวา จะไดร บั
เรมิ่ ตน สิ้นสุด สนบั สนุนจาก
หนว ยงาน

ายงั คง ตลอดป ตลอดป โรงเรียนพทุ ไธสง ครรู วู า ตนเองตอ งไดร ับการพฒั นา
หา การศึกษา การศึกษา สาํ นักงานเขตพืน้ ท่ี ในสมรรถนะใดทสี่ ดุ และเขา รับการ
วามรู การศกึ ษามธั ยมศึกษา พัฒนาไดต รงกับความตองการ และ
ขียน ไดฝ กความสามารถในการใช
การสอน เขต 32 ภาษาไทยและภาษาองั กฤษในการ
สถาบันคุรพุ ฒั นา ส่ือสารและแสวงหาความรู ได
ไทย แลกเปลยี่ นเรยี นรู ประสบการณใ น
รียนรู คุรุสภา การจดั การเรยี นรู
เตรยี ม

ละศึกษา
ากหลาย
ระเมินผล
นต็

อนั ดบั สมรรถนะทจ่ี ะพัฒนา วธิ กี าร /รูปแบบการพัฒนา
ความสําคัญ

8 การทํางานเปนทมี
1. ความสามารถในการวางแผนเพอื่ รวมกจิ กรรมการปฏบิ ตั ิงานเปน ทีม ม
การปฏิบตั งิ านเปนทีม วางแผนงานรวมกันกอ นปฏิบตั ิงาน และร
2. ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ความคดิ เห็นของผูอ นื่ เพอ่ื ไดข อสรุปทีม่ า
รวมกัน ความคิดเห็นของทกุ คน และเปด โอกาสใ
ในทมี มีสวนรว มในการปฏบิ ตั ิงานและเสน
ความคิดเห็น

สมรรถนะประจําสายงาน
2 การจดั การเรยี นรู
1. ความสามารถในการสรางและ ศึกษาเอกสารความรูเกี่ยวกับการส
พัฒนาหลักสตู ร พัฒนาหลักสูตร เขาอบรมกับหนวยงาน
2. ความสามารถในเนอ้ื หาสาระท่ี ประชุมการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาจาก
สอน บรรยายของวิทยากรของ สพฐ. ในกา
3. ความสามารถในการจัด หลักสูตรสถานศึกษา แลวนําเขียนคํา
กระบวนการเรียนรทู ่เี นนผเู รียนเปน รายวิชา โครงสรางรายวิชา หนวยการเร
สําคญั จัดทําเปนแผนการจัดการเรียน ส่ือกา
4. ความสามารถในการใชและ แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
พัฒนานวตั กรรม เทคโนโลยี เครือ่ งมอื ตา ง ๆ
สารสนเทศ เพื่อจัดการเรยี นรู

8

ระยะเวลาในการพฒั นา การขอรับการ ประโยชนทค่ี าดวา จะไดร บั
เริ่มตน ส้ินสุด สนับสนนุ จาก
หนว ยงาน

มีการ 1 พ.ค. 31 ม.ี ค. โรงเรยี นพุทไธสง ครูมีความสามารถในการวางแผน
รบั ฟง 2562 2563 เพื่อปฏิบัติงานเปนทีม และสามารถ
าจาก ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
ใหบคุ คล และรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนครู
นอแนะ มากขึ้น พรอมทั้งไดแ ลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพ่ือใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดีในการทาํ งานรวมกนั

สรางและ ตลอดป ตลอดป โรงเรยี นพทุ ไธสง ครูเขาใจการจัดทําหลักสูตรกลุม
นท่ีจัดการ การศกึ ษา การศกึ ษา ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู ห ลั ก สู ต ร
กการคํา สถานศึกษา และการนําหลักสูตรไป
ารจัดทํา จัดทําคําอธิบายรายวิชา โครงสราง
าอธิบาย รายวิชา ห น วยก ารเรีย น รูแ ล ะ
รียนรูและ แผนการจดั การเรียนรู
ารเรียนรู
ล พรอม ครูมีความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูดวยการปฏิบัติ รวมกับการนํา
สื่อ เทคโนโลยีมาชวยสงเสริมให
นักเรียนเรียนรูไดอยางเขาใจ และ
รวดเร็วยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถ

อนั ดับ สมรรถนะทจ่ี ะพฒั นา วิธีการ /รปู แบบการพัฒนา
ความสําคญั

5. ความสามารถในการวัดและ ศกึ ษาคนควาและหาความรูเพ่ิมเติมจาก
ประเมนิ ผลการเรยี นรู คมู ือการสอนและเทคนคิ วิธีการสอนของผ
ประสบการณดานการสอน โดยเนนกา
เรยี นรทู ่ใี หผูเรยี นไดปฏบิ ัติ
ฝกการใชเทคโนโลยี เพ่ือรองรับในก
การเรียนรู สรางและพัฒนานวัตกรรมส
ใน การจัดก ารเรียน รู ป รับ ป รุงแก
ประสิทธิภาพทด่ี ยี งิ่ ข้ึน
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือเกี่ย
วดั และประเมนิ ผลการเรียนรแู ละฝกการอ
เครื่องมือ เกณ ฑ การวัดและป ระเม
สอดคลองกบั ธรรมชาติวชิ าและเนอ้ื หา
การพฒั นาผเู รียน
1. การปลกู ฝงคณุ ธรรม จริยธรรมแก จัดกจิ กรรมสงเสริม และปลูกฝง คณุ ธรรม จรยิ
4 ผูเรยี น ใหกับนกั เรยี นอยางสมา่ํ เสมอและตอเนื่อง ผา นก
2. การสงเสรมิ กิจกรรมการคิด โฮมรูม กจิ กรรมคาบสวดมนต การอบรมใหควา
วิเคราะหผ เู รยี น เสาธง
3. การสงเสริมทักษะและ
จัดกิจกรรมการเรยี นรใู นหอ งเรยี นและนอกหอ
โดยเนนใหน ักเรยี นไดฝก การคิดวิเคราะหผานสถ
กระบวนการ หรือคาํ ถามทีค่ รูสรางข้นึ และนํามาแลกเปลย่ี นเร
ระหวางการจดั การเรยี นรู พรอ มทั้งฝก ใหนกั เรีย
การคดิ นั้นอยา งเปน เหตุเปน ผลและจัดกจิ กรรมท
ทักษะทเี่ กย่ี วกบั กับภาษาไทย เชน ความสามารถ
ส่ือสาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถใน
แกปญหา เปน ตน

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการ 9
สนบั สนุนจาก
เร่ิมตน ส้นิ สดุ หนว ยงาน ประโยชนท ีค่ าดวา จะไดรับ
สืบคนขอมลู จากแหลง เรยี นรูไดอยาง
กหนังสือ ถูกตอ งและรวดเรว็
ผูสอนที่มี
ารจัดการ

การใชสื่อ
สําหรับใช
ก ไขให มี

ยวกับการ
ออกแบบ
มิ น ผ ล ที่

ยธรรมทด่ี ี 1 พ.ค. 31 มี.ค. โรงเรยี นพุทไธสง นั ก เรีย น เป น บุ ค ค ล ที่ มี คุ ณ ธ รรม
กิจกรรม 2562 2563 จริยธรรมในการดําเนินชีวิต รูจักหนาที่ของ
ามรูหนา ตนเอง และการปฏิบัติตัวที่ถูกตองตาม
องเรยี น ระเบียบ กฎเกณฑของโรงเรยี น
ถานการณ
รียนรูกันใน นั ก เรี ย น มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร คิ ด
ยนอธบิ าย วิเคราะหในสถานการณตางและมีทักษะ
ทส่ี งเสรมิ และกระบวนการทางคณิตศาสตร เชน มี
รถในการ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร แ ก ป ญ ห า มี
นการ ความสามารถในการใหเหตุผล การสื่อสาร
นําเสนอและมีความคิดสรางสรรค

อนั ดบั สมรรถนะทจี่ ะพัฒนา วธิ ีการ /รูปแบบการพัฒนา
ความสําคญั

5 การบรหิ ารจัดการชน้ั เรียน - ดําเนินการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใ
เอื้อตอการเรียนรู สรางบรรยากาศที่เป
แตอ ยูในกฎเกณฑท ี่ไดต กลงกนั ไว
- จัดทําเอกสารงานธุรการในช้ันเรียน เ
บั น ทึ กค ะแน น แฟ ม วิเค ราะห ผู เร
รายบุคคล ประวัตินักเรียน ใหเปนปจจ
สามารถนํามาใชประกอบการวางแผน
จดั การเรียนรูได
- จัดระบบดแู ลชว ยเหลอื นักเรยี น เอกสา
กรองนักเรียนกลุมเส่ียง เอกสารการเย
นักเรียน เอกสารการจัดประชุมผูป
เครือขาย และนําขอมูลไปใชในการ
นักเรยี นดา นพฤติกรรม ดานการเรียน เป

7 การวิเคราะห สังเคราะหและการ - ศึกษาเอกสารและคนควาหาความรูเกี่ยวกับ
วจิ ัยในช้ันเรียน วิจัยในช้ันเรียน รูปแบบการวิจัยตาง ๆ ท่ีจะช
1. ความสามารถในการวิเคราะห พัฒนาคุณภาพนักเรียน และวิเคราะหสังเคราะ
2. ความสามารถในการสงั เคราะห หลังแผนการจัดการเรียนรูในประเด็นเรงด
3. ความสามารถในการเขยี นเอกสาร แกปญหาดา นการเรยี นรู ดา นพฤติกรรม และดา
ทางวิชาการ สําคัญ ของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนสามา
เน้ือหาวิชาภาษาไทยไดตามที่จุดประสงคก
4. ความสามารถในการวิจัย กําหนดไว แลว นาํ มาเขียนเปนรายงานเชงิ วชิ ากา
เสนอตอ ผบู รหิ ารโรงเรยี นอยางนอ ย 1 เรอ่ื งตอภ

ระยะเวลาในการพฒั นา การขอรบั การ 10
สนบั สนุนจาก
เรม่ิ ตน สิน้ สดุ หนว ยงาน ประโยชนท ีค่ าดวาจะไดร ับ
ใหอบอุน 1 พ.ค. 31 ม.ี ค. โรงเรียนพทุ ไธสง ครูสามารถบรหิ ารจดั การชั้นเรียน
ปนกันเอง 2562 2563 ไดอยางมีประสิทธิภาพและเอ้ือตอ
โรงเรยี นพุทไธสง การเรียนรูของนักเรียน สงเสริมให
เชน สมุด นักเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข
รียน เป น นั ก เรี ย น ช ว ย เ ห ลื อ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น
จุบันและ และแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ
นในการ ผานกจิ กรรมตาง ๆ ในช้ันเรียน
นอกจากนี้ครูมีรูปแบบในการ
ารการคัด บริหารจดั การชน้ั เรยี นทเ่ี ปนระบบ
ย่ียมบาน มีขั้นตอน มีเอกสารงานธุรการในช้ัน
ปกครอง เรียนท่ีเปนปจจุบัน และสามารถ
รพัฒ นา นํามาใชเปนขอมูลสารสนเทศในการ
ปนตน จดั กิจกรรมการพฒั นาคณุ ภาพผเู รยี น
ไดเ ปนอยา งดี
บการจัดทํา ตลอดป ตลอดป ครูมีความสามารถในการทําวิจัย
ชวยในการ การศกึ ษา การศกึ ษา ใน ช้ั น เรี ย น โด ย ก ารวิ เค ร าะ ห
ะห บันทึก สังเคราะห ขอมูลจากบนั ทึกหลังจาก
ดวนที่ตอง การจดั การเรียนรู และศึกษาคนควา
านอืน่ ๆ ท่ี หาวิธีใน การแกป ญ ห าท่ี เกิดขึ้น
ร ถ เรี ย น รู จากนั้นสามารถนํามาเขียนรายงาน
การเรียนรู ทางวชิ าการได
าร
ภาคเรยี น

อันดับ สมรรถนะทจ่ี ะพฒั นา วิธกี าร /รูปแบบการพัฒนา
ความสําคญั

10 การสรางความรว มมือกับชมุ ชน
1. ความสามารถในการนาํ ชุมชนมามี - ดําเนินการประสานงานกับผูปกครองเ
สวนรว มในกิจกรรมของสถานศกึ ษา และประชุมผูปกครอง เพ่ือชี้แจงแนวทา
จัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบายของ
และการปฏบิ ตั ขิ องผูปกครองในการรว มก
นกั เรียน กบั ทางโรงเรียน
2. ความสามารถในการเขารวม - เขารวมกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเส
กจิ กรรมของชุมชน การรณรงคตอตานยาเสพติด การทําพ
สาํ คญั ของประเทศ วันสําคญั ทางศาสนา
6 ความประพฤติ วนิ ยั คณุ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิ าชพี
1. การมวี นิ ยั - เขารับการอบรม พัฒนาตนเองดานค
2. การประพฤตปิ ฏบิ ัติตนเปน จริยธรรม
แบบอยางท่ีดี - นํานักเรียนรวมกิจกรรมที่วัดในวันสํา
3. การดาํ รงชพี อยางเหมาะสม ศาสนา
4. ความรกั และศรทั ธาในวชิ าชพี - ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท
5. ความรบั ผดิ ชอบในวิชาชีพ นกั เรียนและเพ่ือนครู เชน การแตงกายใ
ตามระเบียบ และสุภาพเรียบรอย ใช
สุภาพ สรางสรรค ไมบ ิดเบอื นไปจากควา
- เขารวมกจิ กรรมที่สง เสรมิ ความรกั และศ
วชิ าชพี เชน กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันไ
การประชุม สัมมนาท่ีจัดโดยองคกรวิช
เชน คุรสุ ภา คณะศกึ ษาศาสตรของมหา

11

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการ ประโยชนท ่ีคาดวาจะไดร ับ
เริ่มตน สน้ิ สุด สนบั สนนุ จาก
หนวยงาน

เครือขาย 1 พ.ค. 31 มี.ค. โรงเรยี นพุทไธสง โรงเรยี นและชุมชนมีความสัมพันธ
างในการ 2562 2563 อันดีตอกัน และชวยเหลือเอื้อเฟอซ่ึง
งผูบริหาร กันและกัน
กันพฒั นา
ผูปกครองไดเขามามีสวนรวมใน
สมอ เชน การพัฒนาคุณภาพนกั เรยี น และเห็น
พิธีในวัน ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึ ษาโรงเรียน

คุณธรรม ตลอดป ตลอดป โรงเรียนพทุ ไธสง - ครูเปนผูมีวินัยในการปฏิบัติงาน
การศึกษา การศึกษา เปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียน เพ่ือน
รว มงาน และผปู กครอง
าคัญทาง - ครูมีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพ
ท่ีดีใหกับ และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพครู
ใหถูกตอง รว มกิจกรรมสาํ คัญทส่ี งเสริมความรัก
ชคําพูดท่ี และศรัทธาในวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ
ามจริง และเขารวมการพัฒนาตนเองและ
ศรัทธาใน พัฒ นาวิชาชีพ เปนป ระจําอยาง
ไหวค รู ตอเนอ่ื ง
ชาชีพครู
าวทิ ยาลัย

อันดับ สมรรถนะทจี่ ะพฒั นา วธิ กี าร /รูปแบบการพฒั นา
ความสําคญั ตาง ๆ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธย
เปน ตน
- ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญ าของเศ
พอเพียงและนํามาปรับประยุกตใชในกา
ชวี ติ พรอ มทงั้ นําความรูน ้ีไปอบรม ถายท
นักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดนําไปปฏ
กิจกรรม สถานการณตาง ๆ ในหองเร
เนนยํ้าใหนักเรียนเห็นคุณคาและประโย
หลกั ปรชั ญาของเศรษกิจพอเพยี ง

ลงชื่อ........................................................................
(นางสาวภทั ราภรณ ละมลุ )
ผูจดั ทาํ แผนพัฒนาตนเอง

ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรบั การ 12
เร่ิมตน สิ้นสุด สนบั สนุนจาก
ยมศึกษา หนวยงาน ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ศ ร ษ ฐ กิ จ
ารดําเนิน
ทอดใหกบั
ฏิบัติผาน
รียน และ
ยชนของ

ความเหน็ ของผูบ ังคับบัญชา
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
ลงชอ่ื ........................................................................

(นายประชัย พรสงากุล)
ตาํ แหนง ผอู ํานวยการโรงเรยี นพทุ ไธสง

13

ประวตั ิการเขารบั การพัฒนา (ในรอบ 3 ป ทผ่ี านมา)

ลาํ ดบั ที่ เรอื่ ง หนวยงาน จาํ นวน หมายเหตุ
ชว่ั โมง
ปก ารศึกษา 2560
1 เขารว มการประชมุ วชิ าการระดับชาตทิ าง คณะมนุษศาสตร 8 ชม.
ภาษาไทย : การวเิ คราะหภาษาไทยใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฐานะภาษาของชาติเพื่อนําเสนอ 24 ชม.
ผลงานวจิ ยั 6 ชม.
วนั ท่ี 25 พฤษภาคม 2560 6 ชม.
2 ไดผา นการอบรมคุณธรรม จรยิ ธรรม ครู สํานกั งานเขตพื้นท่ี 12 ชม.
ผชู วยสคู รูมืออาชพี การศึกษามธั ยมศึกษา เขต
ตงั้ แตว ันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2560 32 8 ชม.
3 ปฏบิ ตั ิหนาทเี่ ปนวิทยากรการอบรมการ โรงเรยี นวัดหวยหนองเติน่ 16 ชม.
ทาํ หนังสอื เลม เล็ก พฒั นา
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
4 ผา นการอบรมโครงการพฒั นาดานการ สํานักงานเขตพืน้ ที่
วจิ ัยครูผูช วยสูครมู อื อาชีพ การศึกษามธั ยมศึกษา เขต
วนั ที่ 28 กนั ยายน 2560 32
5 ผานการอบรมปฏบิ ัติการพัฒนาระบบการ สาํ นกั งานเขตพืน้ ที่
ประกนั คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง การศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต
นโยบายการปฏริ ูประบบการประเมินและ 32
การประกนั คุณภาพการศกึ ษา
ตงั้ แตว ันท่ี 14-15 ตุลาคม 2560
ปก ารศกึ ษา 2561
1 เขารว มการอบรม “การพัฒนาเทคนคิ การ โรงเรยี นพทุ ไธสง
จัดการเรียนการสอนดว ยกระบวนการ
Active Leaning”
วันท่ี 25 มกราคม 2561
2 ผานการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการเร่ืองการ โรงเรียนพทุ ไธสง
พัฒนาหลักสตู รสถานศึกษาตามเปาหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ. 2560)
ต้ังแตว นั ที่ 17-18 กุมภาพนั ธ 2561

14

ลาํ ดบั ท่ี เรอื่ ง หนว ยงาน จาํ นวน หมายเหตุ
ชวั่ โมง
3 ไดผ า นการฝก อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ 12 ชม.
หลกั สูตร การพฒั นาครเู พื่อจัดการเรยี นรู
ภาษาไทยเสรมิ สรา งการอาน การเขยี น 12 ชม.
เชงิ วเิ คราะห และการคิดอยางมี 16 ชม.
วิจารณญาณ ของนกั เรียนระดับ ศูนยบรกิ ารวชิ าการ 8 ชม.
มัธยมศึกษาตอนตน ตามแนวคดิ การใช มหาวทิ ยาลยั ศรีนครนิ ทร-
การแกป ญหาเปน ฐานประกอบสอ่ื วโิ รฒ 16 ชม.
เทคโนโลยกี ารเรยี นรูแบบเชงิ รกุ การใช
เหตผุ ลสะทอนความคดิ สถานการณ
จําลองและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยี งคร้ังท่ี 1-2561 รหัสหลกั สูตร
613031011-003 ระดบั พ้นื ฐาน
ระหวา งวนั ท่ี 21-22 กรกฎาคม 2561
4 ไดผานการฝกอบรมหลักสตู ร สมั มนาเชงิ หนว ยพัฒนาครู
ปฏบิ ตั ิการ การสอนในศตวรรษที่ 21 บรษิ ทั แม็กซิมา คอร
ดว ย Google Classroom และการ ปอเรชั่น จํากดั
ขบั เคล่อื นเศรษฐกจิ ชุมชนดว ย Online
Marketing สูชุมชนแหงการเรยี นรูทาง
วชิ าชีพ (PLC) – ระดับพื้นฐาน
ตั้งแตว ันที่ 11-12 สิงหาคม 2561
5 เปน วิทยากรคายหมอภาษาพัฒนา โรงเรยี นพุทไธสง
เดก็ ไทย
ระหวางวนั ที่ 18-19 สงิ หาคม 2561
6 ผา นการอบรมพฒั นาโครงการอบรมเชิง สาํ นักงานเขตพน้ื ท่ี
ปฏิบตั กิ ารมาตรฐานการศกึ ษาตาม การศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต
รปู แบบแนวทางการประเมนิ แนวใหมแ ละ 32
กฎกระทรวงการประกนั คุณภาพ
การศกึ ษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนใน
เครือขายสงเสรมิ ประสิทธภิ าพการจัด
การศึกษามธั ยมศกึ ษาจงั หวดั บรุ ีรัมย
วันที่ 29 กันยายน 2561
7 เขา รวมการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ “การพัฒนา โรงเรียนพุทไธสง
กระบวนการบรหิ ารจดั การโรงเรยี นเพ่ือเขาสู
โรงเรยี นมาตรฐาน (World Class Standard
School : WCSS)”
ระหวา งวนั ท่ี 11-12 ตุลาคม 2561

15

ลาํ ดบั ที่ เรอ่ื ง หนว ยงาน จํานวน หมายเหตุ
ช่ัวโมง
ปการศกึ ษา 2562 6 ชม.
1 เขารว มโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรอ่ื ง สถาบันพฒั นาคณุ ภาพ
การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารจัดการเรยี นรู วิชาการ (พว.) 14 ชม.
Active Learning ดว ยชดุ สือ่ นวัตกรรม 12 ชม.
ดวยกระบวนการ GPAS 5 Steps และ
กระบวนการชมุ ชนการเรียนรูท างวชิ าชพี 14 ชม.
Professional Leaning Community 4 ชม.
(PLC) 24 ชม.
วนั ท่ี 23 กุมภาพันธ 2562 16 ชม.
2 ผา นการอบรมเชิงปฏบิ ัติการพฒั นาสอ่ื โรงเรยี นพทุ ไธสง
การเรยี นการสอนดวย Google for
Educations คร้งั ที่ 3
ระหวางวันที่ 21-22 มีนาคม 2562
3 ไดผา นการอบรมบุคลากรเชงิ ปฏิบตั กิ าร โรงเรียนกรงุ เทพวทิ ยาการ
ครูแกนนํา Virtual School Online คอมพิวเตอรโดยความ
โรงเรียนออนไลนยุค Digital 5G รว มมือของนักวิชาการจาก
ระหวางวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และ บริษทั บางกอก
ซอฟแวร จํากัด
4 ไดผ า นการอบรมโครงการฝกอบรมเชิง สถาบนั การจดั การปญญา
ปฏิบัติการจากมืออาชีพสูการเปนครูยุค ภิวัฒน
ใหม (PIM Train the Trainer Program)
ครัง้ ท่ี 137
ระหวา งวันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2562
5 ไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ โรงเรยี นพุทไธสง
ดํ า เนิ น ข อ มี / เลื่ อ น วิ ท ย ฐ า น ะ แ น ว ให ม
ว 21/2560
วันที่ 1 สงิ หาคม 2562
6 ไดเ ขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร โรงเรยี นพทุ ไธสง
รายงานรางวลั คุณภาพแหงสาํ นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระหวา งวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562
7 เปน วทิ ยากรคา ยหมอภาษาพัฒนา โรงเรยี นพุทไธสง
เด็กไทย
ระหวา งวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

16

ลําดบั ที่ เร่อื ง หนว ยงาน จํานวน หมายเหตุ
มลู นธิ ริ ม ฉัตร ชั่วโมง
8 ไดนาํ นักเรียนเขารวม การแขงขัน 12 ชม.
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 เครือขายสุจริตไทย
ระหวางวนั ท่ี 7-8 กันยายน 2562 1 ชม.

9 ไดส อบผา นหลกั สูตรสาํ หรับขาราชการ
ผา นระบบ E-Learning จาก
www.thaihonesty.org
วันท่ี 19 กนั ยายน 2562

10 ไดเ ขา รว มการอบรมการเขียนรายงานตาม สํานักงานคณะกรรมการ 7 ชม.
เกณฑรางวลั แหงสาํ นกั งานคณะกรรมการ การศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน
การศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน (OBECQA) เวที กระทรวงศึกษาธกิ าร 6 ชม.
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 1 ชม.
ระดบั ชาติ (World-Class Standard 8 ชม.
School Symposium) ครง้ั ที่ 3 ภาค 8 ชม.
ตะวนั ออกเฉยี งเหนอื
ระหวา งวันที่ 22-24 กนั ยายน 2562
11 ไดเขา อบรมปฏิบตั ิการโครงการพฒั นา สาํ นักงานเขตพนื้ ท่ี
ระบบการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษา การศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต
กระบวนการเรยี นการสอน การวัดผลและ 32
ประเมนิ ผล ปงบประมาณ 2562
วันที่ 28 กันยายน 2562
12 ไดร ับคดั เลือกเปน ครผู ูสอนดีเดนทม่ี ผี ล สมาคมผูบริหารโรงเรยี น
การปฏบิ ัตงิ าน ประพฤติตนตามมาตรฐาน มัธยมศึกษาจงั หวดั บรุ รี มั ย
วชิ าชพี และจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเดน และสํานักงานเขตพ้ืนที่
ประจาํ ปก ารศึกษา 2562 การศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต
วันท่ี 30 พฤศจกิ ายน 2562 32
13 ไดผ า นการอบรมหลกั สูตร “การสอนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อา นกับการสอบ : Literacy, PISA, O- จังหวดั พระนครศรีอยุธยา
Net”
14 ไดผ านการอบรมหลักสตู ร “หลกั ภาษา มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั
สาํ หรบั ครภู าษาไทย : สอนอยางไรใหน า จังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา
เรียน”

17

ลําดบั ท่ี เร่ือง หนว ยงาน จาํ นวน หมายเหตุ
ช่วั โมง
15 ผานการอบรมดวยระบบออนไลน กรมสุขภาพจิต 6 ชม.
www.thaiteentraining.com หลกสตร
การใหคําปรึกษาวัยรุน บทเรียนเบื้องตน
และทกั ษะเฉพาะประเด็น ไดแก กรณี
ซึมเศรา กรณีใชความรนุ แรง กรณียาเสพ
ติด กรณีตดิ เกมและคอมพิวเตอร กรณี
เพศ (ทอ งวยั รุน) การปรกึ ษาครอบครวั ลกู
วยั รนุ การปรกึ ษาแบบสรา งแรงจูงใจ การ
ปรกึ ษาทางโทรศัพท
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
16 ไดร บั การอบรมการใหก ารปรึกษาวยั รุน กรมสุขภาพจิต สถาบัน 1 ชม.
ผา นระบบ Training Online ในหัวขอ สขุ ภาพจติ เดก็ และวัยรนุ 20 นาที
การใหค าํ ปรึกษาวยั รนุ กรณีซึมเศรา ราชนครินทร 6 ชม.
หลกั สูตรการใหก ารปรึกษาวยั รนุ 1 ชม.
วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
17 ไดรบั การอบรมการใหการปรึกษาวยั รุน กรมสุขภาพจติ สถาบัน
ผานระบบ Training Online ในหวั ขอ สุขภาพจิตเดก็ และวัยรนุ
บทเรียนเบ้ืองตน ราชนครินทร
วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
18 ไดรับการอบรมการใหก ารปรึกษาวยั รุน กรมสุขภาพจติ สถาบัน
ผา นระบบ Training Online ในหวั ขอ สุขภาพจิตเดก็ และวัยรนุ
การใหคําปรึกษาวยั รนุ ราชนครนิ ทร
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2562

18

เกยี รติบัตรการเขา รบั การอบรม/พัฒนา ตา ง ๆ

ปก ารศึกษา 2560

19

ปก ารศึกษา 2561

20

ปก ารศึกษา 2562

21

ปก ารศึกษา 2562 (ตอ)

22
สว นที่ 2 ความตอ งการในการพัฒนา

1. หลักสตู รใดที่ทา นตองการพัฒนา
หลักสูตรท่ตี อ งการเขารับการพัฒนาตนเองมดี ังน้ี
หลกั สตู ร การสอนภาษาไทยอยางไรใหนาสนใจและนาเรยี นและการสรา งสื่อนวตั กรรม

2. เพราะเหตใุ ดทา นจงึ ตอ งการเขารบั การพัฒนาในหลกั สูตรน้ี
เหตุผลท่ีตอ งการเขา รบั การพัฒนาในหลักสตู ร การสอนภาษาไทยอยางไรใหนาสนใจและนาเรียน เพราะ
ตองการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาใหมีความนาสนใจ เนื่องจากวิชาภาษาไทย
เปรียบเสมือนหัวใจหลักของการเรียน หากนักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยไดเขาใจจะทําใหการเรียนวิชา
อน่ื ๆ ไดเขา ใจงา ยย่งิ ข้ึน

3. ทา นคาดหวังส่ิงใดจากการเขารบั การพฒั นาในหลักสูตรนี้
คาดหวังวาหลักสตู รน้ีจะชวยทาํ ใหไดเ ทคนคิ การสอนภาษาไทยและส่ือการสอนที่มีความหลากหลายที่จะ
ชว ยพัฒนาใหนกั เรียนไดเรียนรอู ยางไมน าเบอ่ื และเกิดความรูสึกนา เรียนมากยิ่งข้นึ

4. ทานจะนาํ ความรูจากหลกั สูตรไปพฒั นาการสอนของทา นอยา งไร
หลังจากเขารบั การอบรมในหลักสตู รนจี้ ะนําเทคนิคท่ีไดไปพฒั นาการจัดการเรียนการสอนใหนาสนใจ นํา
ความรูท ี่ไดม าประยกุ ตใหเขา กบั บริบทของรายวชิ าทส่ี อน และธรรมชาตขิ องนักเรยี น

ลงช่ือ..............................................................
(นางสาวภัทราภรณ ละมุล)
ผูจัดทําแผนการพฒั นาตนเอง


Click to View FlipBook Version