The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงสร้างรายวิชา ท22102

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phattharaporn, 2019-10-24 03:54:31

โครงสร้างรายวิชา ท22102

โครงสร้างรายวิชา ท22102

โครงสรา้ งรายวชิ ารายวชิ า ภาษาไทย 4
รหสั วชิ า ท22102 จานวน 1.5 หนว่ ยกิต เวลา 60 ช่ัวโมง

หนว่ ย ชือ่ หนว่ ยการ มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตัวช้ีวดั สาระสาคญั ชม. คะแนน
ท่ี เรยี นรู้

1 กลอนดอกสร้อย 1. อ่านออกเสยี งบทรอ้ ยแกว้ และบทร้อยกรอง หลักการอา่ นวรรณคดแี ละ 15 20

ราพงึ ในป่าช้า ได้ถูกต้อง(ท 1.1 ม. 2/1 ) วรรณกรรม
2. จบั ใจความสาคัญ สรปุ ความ อธิบาย การสรุปเนือ้ หาจากเร่ืองที่อ่าน

รายละเอยี ดจากเร่อื งที่อ่าน (ท 1.1 ม. 2/2 ) การวเิ คราะหว์ จิ ารณเ์ รอื่ งท่ีอา่ น

3. สรปุ เน้อื หาวรรณคดีและวรรณกรรมทอ่ี ่านใน พรอ้ มยกเหตุผลประกอบ

ระดับทยี่ ากขนึ้ ( ท 5.1 ม 2/1 ) อธบิ ายคณุ ค่าของเร่อื งท่อี า่ น

4.อภิปรายแสดงความคดิ เหน็ และขอ้ โตแ้ ยง้ สรปุ ความร้ขู ้อคดิ จากเรอ่ื งท่ีอ่านไป

เกีย่ วกบั เรือ่ งทีอ่ า่ น (ท 1.1 ม. 2/4 ) ประยุกตใ์ ชใ้ นชีวติ จริง

5.วเิ คราะหว์ ิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน เรียนรหู้ ลกั ประจักษภ์ าษา

ยกเหตผุ ลประกอบ ( ท 5.1 ม 2/2 ) การแต่งกลอนสภุ าพ

6.เขยี นวิเคราะห์ วจิ ารณ์ และแสดงความรู้ พัฒนาทกั ษะสอ่ื สาร

ความคดิ เห็น หรอื โตแ้ ยง้ ในเรือ่ งทีอ่ ่าน อยา่ งมี อ่านออกเสียงบทรอ้ ยกรอง

เหตผุ ล (ท 2.1 ม. 2/7 ) อา่ นจับใจความ

7. อธบิ ายคณุ คา่ ของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี การอภิปรายเก่ียวกับเร่ืองท่อี ่าน

อ่าน ( ท 5.1 ม 2/3 ) การประเมินคณุ คา่ หรือแนวคิดทไ่ี ด้

8. อ่านหนังสอื บทความ หรือคาประพนั ธ์อยา่ ง จากการอา่ น

หลากหลายและประเมินคณุ ค่าหรอื แนวคดิ ที่ได้ การเขียนวิเคราะหว์ จิ ารณจ์ ากสอ่ื

จากการอ่านเพอ่ื นาไปใช้แก้ปญั หาในชวี ติ (ท ต่าง ๆ

1.1 ม. 2/7 ) การพดู ในโอกาสตา่ ง ๆ

9. สรปุ ความรแู้ ละขอ้ คดิ จากการอ่านไป การพดู รายงาน

ประยกุ ตใ์ ช้ในชวี ติ จริง ( ท 5.1 ม 2/4 ) การเขียนเรยี งความเกี่ยวกบั

10.เขียนเรียงความ ( ท 2.1 ม 2/3 ) ประสบการณ์

11.แต่งบทรอ้ ยกรอง( ท4.1 ม 2/3)

โครงสร้างรายวิชารายวชิ า ภาษาไทย 4

รหัสวชิ า ท22102 จานวน 1.5 หนว่ ยกิต เวลา 60 ชว่ั โมง

(ตอ่ )

2 กาพยห์ อ่ โคลง 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และบทร้อยกรอง หลักการอา่ นวรรณคีและวรรณกรรม 20 10

ประพาสธาร ไดถ้ กู ตอ้ ง ( ท 1.1 ม 2/1 ) การสรุปเนอ้ื หาจากเรอ่ื งทอ่ี ่าน

ทองแดง 2. คัดลายมอื ตัวบรรจงครึ่งบรรทดั มมี ารยาทใน การวเิ คราะหว์ ิจารณเ์ รอื่ งทอี่ ่าน

การเขยี น ( ท 2.1 ม 2/1 ม 2/8 ) ) พรอ้ มยกเหตุผลประกอบ

3. จบั ใจความสาคัญ สรปุ ความ อธิบาย อธบิ ายคณุ ค่าของเรอื่ งทอี่ ่าน

รายละเอยี ดจากเรอ่ื งทีอ่ ่าน ( ท 1.1 ม 2/2 ) สรุปความรขู้ อ้ คิดจากเร่ืองทอี่ า่ นไป

4. สรปุ เนอ้ื หาวรรณคดแี ละวรรณกรรมทอี่ ่านใน ประยกุ ต์ใชใ้ นชีวิตจรงิ

ระดบั ท่ียากข้ึน ( ท 5.1 ม 2/1 ) ท่องจาบทรอ้ ยกรองทม่ี ีคุณคา่ ตาม

5. เขียนผังความคิดเพอ่ื แสดงความเขา้ ใจใน ความสนใจ

บทเรียนต่าง ๆ ท่ีอ่าน ( ท 1.1 ม 2/3 ) เรยี นรหู้ ลกั ประจักษ์ภาษา

6. อา่ นหนงั สือ บทความ หรอื คาประพนั ธ์ ลกั ษณะของประโยค

อยา่ งหลากหลาย และประเมินคณุ ค่าหรือ พฒั นาทักษะส่ือสาร

แนวคดิ ท่ีไดจ้ ากการอา่ น เพ่ือนาไปใช้แกป้ ญั หา อา่ นออกเสียงบทร้อยกรอง

ในชีวติ ( ท 1.1 ม 2/7 ) อ่านจับใจความ

7. อภปิ รายแสดงความคดิ เหน็ และข้อโตแ้ ย้ง การเขียนผงั ความคดิ จากเรื่องทอ่ี ่าน

เกย่ี วกับเรือ่ งทีอ่ ่าน ( ท 1.1 ม 2/4 ) การอภิปรายเกยี่ วกับเรอ่ื งท่ีอ่าน

8. วเิ คราะหว์ รรณคดี วรรณกรรมท่อี ่านพร้อม การประเมนิ คณุ คา่ แนวคิดทไ่ี ด้จาก

ยกเหตผุ ลประกอบ( ท5.1 ม 2/2 ) การอา่ น

9. สรปุ ความรู้และขอ้ คดิ จากการอ่านไป การคดั ลายมอื

ประยกุ ตใ์ ช้ในชวี ิตจรงิ ( ท5.1 ม 2/4 ) การเขยี นพรรณนา

10. เขยี นบรรยายและพรรณนา มมี ารยาทใน การพดู สรุปความจากเร่อื งที่ฟัง ดู

การเขยี น( ท 2.1 ม 2/2 ม 2/8 ) ) การวิเคราะห์ขอ้ เทจ็ จริงความ

11. พดู สรุปใจความสาคญั ของเรอื่ งที่ฟังและดู น่าเชอื่ ถือของข่าวสารจากสอื่ ตา่ งๆ

( ท3.1 ม 2/1 ) การพดู โฆษณา

12.วเิ คราะหข์ ้อเทจ็ จริง ข้อคดิ เหน็ ความ

น่าเชอ่ื ถือของข่าวสารจากส่อื ต่าง (ท3.1ม2/2 )

13. พดู ในโอกาสต่าง ๆไดต้ รงตามวัตถุประสงค์

มมี ารยาทในการฟัง การดู และการพูด

( ท 3.1 ม 2/4 ม 2/6)

14. แต่งบทร้อยกรอง( ท4.1 ม 2/3)

15. จับใจความสาคัญ สรุปความอธบิ าย

รายละเอียดจากเรือ่ งทอ่ี า่ น ( ท1.1 ม 2/2 )

สอบกลางภาคเรยี นที่ 2/2562 20

โครงสร้างรายวิชารายวิชา ภาษาไทย 4

รหสั วชิ า ท22102 จานวน 1.5 หนว่ ยกติ เวลา 60 ช่วั โมง

หนว่ ยที่ ช่อื หนว่ ยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตัวช้วี ดั สาระสาคญั ชม. คะแนน

3 โคลงสภุ าษิต 1. อ่านออกเสียงบทรอ้ ยแก้วและบทรอ้ ยกรอง หลักการอา่ นวรรณคีและวรรณกรรม 25 20
โสฬสไตรยางค์
นฤทุมนาการ ไดถ้ กู ตอ้ ง( ท 1.1 ม 2/1 ) การสรปุ เนือ้ หาจากเร่ืองท่ีอ่าน

อศิ ปปกรณา 2. จับใจความสาคัญ สรุปความ อธบิ าย การวิเคราะหว์ ิจารณเ์ รอื่ งท่อี ่าน

รายละเอยี ดจากเรอื่ งท่ีอา่ น ( ท 1.1 ม 2/2 ) พร้อมยกเหตผุ ลประกอบ
3. สรปุ เนอื้ หาวรรณคดีและวรรณกรรมท่อี ่านใน อธิบายคุณค่าของเรอ่ื งท่อี ่าน

ระดับท่ียากขึ้น ( ท5.1 ม 2/1 ) สรปุ ความรขู้ ้อคิดจากเรอื่ งที่อ่านไป

4. เขียนผังความคดิ เพือ่ แสดงความเข้าใจใน ประยุกตใ์ ชใ้ นชีวิตจรงิ

บทเรยี นตา่ ง ๆ ที่อา่ น( ท 2.1 ม 2/3 ) ทอ่ งจาบทร้อยกรองที่มคี ณุ ค่าตาม
5. อภปิ รายแสดงความคิดเหน็ และข้อโต้แยง้ ความสนใจ
เก่ยี วกับเร่ืองท่ีอา่ น ( ท 1.1 ม 2/4 ) เรียนรหู้ ลักประจักษภ์ าษา
6. วเิ คราะหว์ ิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมทอ่ี ่าน คาทม่ี าจากภาษาต่างประเทศ
พรอ้ มยกเหตุผลประกอบ (ท 5.1ม 2/2 ) พฒั นาทกั ษะสอ่ื สาร
7. สรปุ ความรแู้ ละขอ้ คดิ จากการอา่ นไป อ่านออกเสียงบทรอ้ ยกรอง
ประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ิตจรงิ ( ท 5.1 ม 2/4 ) อ่านจับใจความ

8.รวบรวมและอธิบายความหมายของคา การเขียนผงั ความคิดจากเรอ่ื งทอ่ี ่าน
ภาษาต่างประเทศทีใ่ ช้ในภาษาไทย การวเิ คราะหข์ ้อเท็จจรงิ ขอ้ มูล
(ท 4.1 ม. 2/5) สนับสนนุ และข้อคดิ เหน็ จากเร่อื งที่
9. อา่ นออกเสยี งบทรอ้ ยแกว้ และบทรอ้ ยกรอง อ่าน

ได้ถูกตอ้ ง (ท 1.1 ม. 2/1 ) การประเมินคณุ ค่า หรอื แนวคดิ ทไ่ี ด้
10.จบั ใจความสาคัญ สรุปความ อธิบาย จากการอา่ น

รายละเอียดจากเรอ่ื งทอ่ี า่ น (ท 1.1 ม. 2/2) การเขียนรายงาน
11. สรุปเนอ้ื หาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่ า่ น การพูดอวยพร
ในระดับทีย่ ากขึ้น .(ท 5.1ม. 2/1) การพดู รายงาน
12. เขยี นผังความคดิ เพ่ือแสดงความเข้าใจใน
บทเรียนตา่ ง ๆ ที่อา่ น (ท 2.1 ม. 2/3)
13. อภิปรายแสดงความคดิ เหน็ และขอ้ โต้แยง้
เก่ยี วกบั เรื่องที่อ่าน (ท 1.1 ม. 2/4)

14.วเิ คราะห์วิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมทอี่ า่ น
พรอ้ มยกเหตผุ ลประกอบ

(ท5.1ม. 2/2)
15. อธิบายคณุ ค่าของวรรณคดแี ละวรรณกรรม

ท่ีอ่าน( ท 5.1 ม 2/3 )
16. สรปุ ความรแู้ ละขอ้ คิดจากการอา่ นไป
ประยกุ ต์ใช้ในชวี ิตจริง ( ท 5.1 ม 2/4 )
17.พดู รายงานประเดน็ ทีศ่ ึกษาคน้ ควา้ จากการ

ฟงั การดกู ารสนทนา (ท3.1ม 2/5 )

สอบปลายภาคเรยี นท่ี 2/2562 30

รวม 60 100

ลงช่ือ).......................................ครปู ระจาวิชา ลงชื่อ).............................................หัวหนา้ กล่มุ สาระฯ
(นางสาวภทั ราภรณ์ ละมลุ ) (นางอไุ รรตั น์ ศรวี งษช์ ยั )

ลงชือ่ ).......................................รองฯฝา่ ยวชิ าการ ลงช่อื ).......................................ผู้อานวยการโรงเรยี น
(นายชาญ สิ่วไธสง) (นายประชัย พรสงา่ กุล)

มาตรฐานการเรยี นรู้ /ตวั ชวี้ ัด

รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา 22102 จานวน 1.5 หนว่ ยกติ เวลา 60 ช่ัวโมง

สาระที่ 1 การอ่าน

มาตรฐานที่ ท 1.1 ใชก้ ระบวนการอ่านสรา้ งความรู้และความคิด เพื่อนาไปใชต้ ัดสนิ แก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวิต และมนี ิสยั รกั การอ่าน

ตวั ชว้ี ัด
1. ม. 2/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
2. ม. 2/2 จับใจความสาคัญ สรปุ ความและอธิบายรายละเอยี ดจากเร่ืองท่ีอ่าน
3. ม. 2/3 เขยี นผงั ความคิด เพ่ือแสดงความเข้าใจในบทเรียนตา่ งๆ ที่อ่าน
4. ม. 2/4 อภิปรายแสดงความคดิ เหน็ และข้อโต้แย้งเกย่ี วกับเร่อื งทอี่ า่ น
5. ม. 2/5 วเิ คราะห์และจาแนกข้อเทจ็ จรงิ ข้อมลู สนบั สนุนและข้อคดิ เห็นจากบทความท่อี ่าน
6. ม. 2/6 ระบขุ อ้ สังเกตการชวนเชอ่ื การโน้มน้าวหรือความสมเหตสุ มผลของงานเขียน
7. ม. 2/7 อา่ นหนงั สือ บทความ หรือคาประพันธอ์ ย่างหลากหลายและประเมนิ คุณค่าหรือแนวคดิ ที่ไดจ้ ากการ

อา่ นเพื่อนาไปใชแ้ ก้ปัญหาในชีวิต
8. ม.2/8 มีมารยาทในการอ่าน

สาระที่ 2 การเขยี น

มาตรฐานที่ ท 2.1 ใช้กระบวนการเขยี นสอื่ สาร เขยี นเรยี งความ ยอ่ ความ และเขียนเรอื่ งราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอยา่ งมีประสิทธิภาพ

ตวั ช้ีวัด
1. ม. 2/1 คัดลายมอื ตัวบรรจบ ครงึ่ บรรทดั
2. ม. 2/2 เขยี นบรรยายและพรรณนา
3. ม. 2/3 เขียนเรยี งความ
4. ม. 2/4 เขยี นยอ่ ความ
5. ม. 2/5 เขยี นรายงานจากการศกึ ษาคน้ คว้า
6. ม. 2/6 เขยี นจดหมายกิจธุระ
7. ม. 2/7 เขียนวิเคราะห์ วจิ ารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเหน็ หรอื โต้แย้งในเรือ่ งที่อ่านอยา่ งมเี หตุผล
8. ม. 2/8 มมี ารยาทในการเขียน

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐานที่ ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่ งมวี ิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด

ความรสู้ กึ ในโอกาสต่างๆอย่างมวี ิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตวั ช้ีวดั
1. ม. 2/1 พดู สรปุ ใจความสาคัญของเร่ืองท่ีฟังและดู
2. ม. 2/2 วเิ คราะห์ข้อเทจ็ จรงิ ขอ้ คดิ เหน็ และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ
3. ม. 2/3 วเิ คราะหว์ ิจารณ์เรื่องท่ีฟงั และดูอยา่ งมีเหตุผล เพอื่ นาขอ้ คดิ มาประยุกตใ์ ชใ้ นการดาเนนิ ชวี ติ
4. ม. 2/4 พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวตั ถปุ ระสงค์
5. ม. 2/5 พูดรายงานเรอ่ื ง หรือประเด็นทศ่ี ึกษาคน้ คว้า
6. ม. 2/6 มีมารยาทในการฟงั การดู และการพดู

สาระที่ 4 หลักการใชภ้ าษาไทย
มาตรฐานที่ ท 4.1 เข้าใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลักภาษาไทย การเปลยี่ นแปลงของภาษาและ

พลงั ของภาษา ภมู ิปญั ญาทางภาษาและรกั ษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบัติของชาติ
ตัวชีว้ ัด
1. ม. 2/1 สรา้ งคาในภาษาไทย
2. ม. 2/2 วเิ คราะหโ์ ครงสร้างประโยคสามญั ประโยครวมและประโยคซ้อน
3. ม. 2/3 แต่งบทรอ้ ยกรอง
4. ม. 2/4 ใช้คาราชาศัพท์
5. ม. 2/5 รวบรวม และอธิบายความหมายของคาภาษาตา่ งประเทศทีใ่ ช้ในภาษาไทย

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานท่ี ท 5.1 เขา้ ใจและแสดงความคิดเหน็ วจิ ารณว์ รรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่ งเห็นคุณค่า

และนามาประยกุ ต์ใช้ในชวี ิตจริง
ตัวชี้วัด
1. ม. 2/1 สรปุ เนอ้ื หาวรรณคดแี ละวรรณกรรมที่อ่านในระดบั ทยี่ ากขึ้น
2. ม. 2/2 วิเคราะห์และวิจารณว์ รรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิน่ ทอ่ี า่ น พร้อมยกเหตผุ ลประกอบ
3. ม. 2/3 อธิบายคณุ คา่ ของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน
4. ม. 2/4 สรุปความรู้และข้อคดิ จากการอา่ นไปประยุกต์ใช้ในชวี ิตจริง
5. ม. 2/5 ทอ่ งจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทรอ้ ยกรองทม่ี ีคณุ ค่าตามความสนใจ

เอกสารงานวดั ผลประเมนิ ผลและทะเบียนนักเรยี น โรงเรียนพุทไธสง จังหวดั บรุ รี ัมย์ สพม.32

หน่วยการเรียนรูแ้ ละบนั ทึกคะแนนเตม็ ในระบบ SGS โรงเรียนพุทไธสง อาเภอพทุ ไธสง จงั หวดั บุรรี ัมย์ สพม. 32

สาระการเรยี นรู้ ภาษาไทย ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2562

รายวชิ า ภาษาไทยพื้นฐาน รหสั วชิ า ท 22102 หน่วยกติ 1.5 จานวนชั่วโมง 3 / สัปดาห์

ชอื่ ครูผู้สอน 1. นางสาวภทั ราภรณ์ ละมลุ 2. นางสิริกร เครือคา

3.

หน่วยที่ ช่อื หน่วยการเรยี นรู้มาตรฐาน/ตัวชีว้ ัด สัดส่วน คะแนน รวม

รกป

1. 1. อา่ นออกเสยี งบทร้อยแกว้ และบทรอ้ ยกรองไดถ้ ูกตอ้ ง(ท 1.1 ม. 2/1 ) 20 10 5 35
2. จับใจความสาคัญ สรปุ ความ อธบิ ายรายละเอียดจากเรื่องทอี่ ่าน (ท 1.1 ม. 2/2 )

3. สรปุ เนือ้ หาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอา่ นในระดับท่ียากขน้ึ ( ท 5.1 ม 2/1 )

4.อภิปรายแสดงความคดิ เหน็ และข้อโต้แยง้ เก่ยี วกับเรื่องทอ่ี ่าน (ท 1.1 ม. 2/4 )

5.วเิ คราะห์วจิ ารณ์วรรณคดี วรรณกรรมทอ่ี ่านยกเหตุผลประกอบ ( ท 5.1 ม 2/2 )

6.เขยี นวเิ คราะห์ วจิ ารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเหน็ หรือโต้แยง้ ในเรือ่ งทอ่ี า่ น อย่างมีเหตุผล

(ท 2.1 ม. 2/7 )

7. อธิบายคณุ คา่ ของวรรณคดแี ละวรรณกรรมทีอ่ า่ น ( ท 5.1 ม 2/3 )

8. อ่านหนังสอื บทความ หรอื คาประพันธ์อยา่ งหลากหลายและประเมินคณุ คา่ หรือ แนวคิดที่ได้

จากการอา่ นเพอ่ื นาไปใช้แกป้ ัญหาในชวี ิต (ท 1.1 ม. 2/7 )

9. สรปุ ความร้แู ละขอ้ คดิ จากการอ่านไปประยกุ ตใ์ ช้ในชีวิตจริง ( ท 5.1 ม 2/4 )

10.เขยี นเรยี งความ ( ท 2.1 ม 2/3 )

11.แตง่ บทรอ้ ยกรอง( ท4.1 ม 2/3)

2. 1. อ่านออกเสียงบทรอ้ ยแก้วและบทรอ้ ยกรองไดถ้ กู ตอ้ ง ( ท 1.1 ม 2/1 ) 10 10 5 25
2. คัดลายมือตัวบรรจงครง่ึ บรรทดั มมี ารยาทในการเขียน ( ท 2.1 ม 2/1 ม 2/8 ) )

3. จบั ใจความสาคัญ สรุปความ อธบิ ายรายละเอยี ดจากเรื่องทีอ่ า่ น ( ท 1.1 ม 2/2 )

4. สรปุ เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อา่ นในระดับทีย่ ากขนึ้ ( ท 5.1 ม 2/1 )

5. เขยี นผงั ความคิดเพอื่ แสดงความเขา้ ใจในบทเรยี นต่าง ๆ ท่อี ่าน ( ท 1.1 ม 2/3 )

6. อ่านหนงั สอื บทความ หรือคาประพนั ธ์อยา่ งหลากหลาย และประเมินคณุ คา่ หรือแนวคิดที่

ได้จากการอ่าน เพือ่ นาไปใช้แกป้ ญั หาในชีวติ ( ท 1.1 ม 2/7 )

7. อภปิ รายแสดงความคิดเหน็ และขอ้ โต้แยง้ เก่ียวกับเรื่องทอ่ี า่ น ( ท 1.1 ม 2/4 )

8. วเิ คราะห์วรรณคดี วรรณกรรมทอ่ี ่านพรอ้ มยกเหตผุ ลประกอบ( ท5.1 ม 2/2 )

9. สรปุ ความรู้และข้อคดิ จากการอ่านไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชีวติ จรงิ ( ท5.1 ม 2/4 )

10. เขยี นบรรยายและพรรณนา มีมารยาทในการเขียน( ท 2.1 ม 2/2 ม 2/8 ) )

11. พูดสรุปใจความสาคัญของเรอ่ื งที่ฟงั และดู ( ท3.1 ม 2/1 )

12.วเิ คราะห์ขอ้ เทจ็ จริง ขอ้ คิดเหน็ ความนา่ เชื่อถือของขา่ วสารจากสอ่ื ตา่ ง (ท3.1ม2/2 )

13. พดู ในโอกาสต่าง ๆ ไดต้ รงตามวตั ถุประสงค์

มีมารยาทในการฟงั การดู และการพูด

( ท 3.1 ม 2/4 ม 2/6)

14. แต่งบทร้อยกรอง( ท4.1 ม 2/3)

15. จับใจความสาคญั สรปุ ความอธิบายรายละเอยี ดจากเร่อื งท่อี า่ น ( ท1.1 ม 2/2 )

คะแนนเกบ็ กอ่ นกลางภาค /คะแนนสอบกลางภาค 30 20

หน่วยที่ ชอ่ื หนว่ ยการเรยี นรมู้ าตรฐาน/ตัวชีว้ ัด สดั สว่ นคะแนน รวม
รกป
๓ 1. อา่ นออกเสียงบทรอ้ ยแก้วและบทร้อยกรองไดถ้ กู ตอ้ ง( ท 1.1 ม 2/1 )
20 - 20 15
2. จบั ใจความสาคญั สรปุ ความ อธิบายรายละเอยี ดจากเร่ืองทอี่ ่าน ( ท 1.1 ม 2/2 )
3. สรปุ เนอื้ หาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่ า่ นในระดบั ทย่ี ากขึ้น ( ท5.1 ม 2/1 ) 20 - 30
4. เขียนผังความคดิ เพ่อื แสดงความเขา้ ใจในบทเรียนตา่ ง ๆ ท่อี ่าน( ท 2.1 ม 2/3 ) 50 20 30 100
5. อภิปรายแสดงความคดิ เห็นและขอ้ โต้แยง้ เกยี่ วกับเร่ืองท่ีอ่าน ( ท 1.1 ม 2/4 )
6. วเิ คราะหว์ จิ ารณ์วรรณคดวี รรณกรรมทอี่ า่ น พรอ้ มยกเหตผุ ลประกอบ (ท 5.1ม 2/2 )
7. สรปุ ความรู้และข้อคดิ จากการอ่านไปประยกุ ต์ใชใ้ นชีวติ จรงิ ( ท 5.1 ม 2/4 )
8.รวบรวมและอธบิ ายความหมายของคาภาษาตา่ งประเทศทใี่ ช้ในภาษาไทย
(ท 4.1 ม. 2/5)
9. อา่ นออกเสยี งบทร้อยแก้วและบทรอ้ ยกรองได้ถกู ตอ้ ง (ท 1.1 ม. 2/1 )
10.จบั ใจความสาคญั สรปุ ความ อธิบายรายละเอียดจากเร่ืองทอี่ ่าน (ท 1.1 ม. 2/2)
11. สรปุ เน้ือหาวรรณคดแี ละวรรณกรรมท่อี ่านในระดบั ทย่ี ากข้นึ .(ท 5.1ม. 2/1)
12. เขยี นผังความคดิ เพือ่ แสดงความเข้าใจในบทเรียนตา่ ง ๆ ท่ีอ่าน (ท 2.1 ม. 2/3)
13. อภิปรายแสดงความคดิ เห็นและขอ้ โตแ้ ย้งเกี่ยวกบั เรอื่ งที่อา่ น (ท 1.1 ม. 2/4)
14.วเิ คราะหว์ ิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมทอ่ี า่ น พร้อมยกเหตผุ ลประกอบ
(ท5.1ม. 2/2)
15. อธบิ ายคณุ คา่ ของวรรณคดีและวรรณกรรมท่อี า่ น( ท 5.1 ม 2/3 )
16. สรปุ ความรู้และข้อคิดจากการอา่ นไปประยุกตใ์ ชใ้ นชีวติ จรงิ ( ท 5.1 ม 2/4 )
17.พดู รายงานประเด็นที่ศึกษาคน้ ควา้ จากการฟังการดกู ารสนทนา (ท3.1ม 2/5 )

คะแนนเกบ็ หลงั สอบกลางภาค/ คะแนนสอบปลายภาค

คะแนนรวมตลอดภาคเรยี น

เวลาเรียน 60 ชั่วโมง ผลสัมฤทธ์ทิ ค่ี าดหวงั รายวิชา ภาคเรยี นที่ 1/ 2562 = 3.25

บันทกึ คะแนนเตม็ ในระบบ SGS

การประเมนิ S1 S2 S3 S4 S5 รวม กลาง S1 S2 S3 S4 S5 รวม ปลาย รวมท้งั หมด
ภาค ภาค 100

คะแนนเตม็ 5 5 5 10 5 30 20 4 4 3 4 5 20 30

ลงชอ่ื )............................................ครูประจาวชิ า ลงช่ือ)...............................................ครปู ระจาวิชา
(นางสาวภัทราภรณ์ ละมลุ ) (นางสริ ิกร เครอื คา)

ลงชือ่ ).............................................ครูประจาวิชา ลงชอ่ื ).............................................ครูประจาวิชา
() ()

ลงชอื่ ).............................................หัวหน้ากลมุ่ สาระฯ
(นางอุไรรัตน์ ศรีวงษ์ชยั )

.................../............................/........................


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนการจัดการเรียนรู้ ม.2
Next Book
แผนหลักพื้นฐานม.5เทอม1