The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมศ.รอบ 4
โรงเรียนพุทไธสง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phattharaporn, 2019-11-27 18:25:19

เอกสารประกอบการรายงานตัวเอง สมศ.รอบ 4

งานประกันคุณภาพการศึกษา
สมศ.รอบ 4
โรงเรียนพุทไธสง

งานประกนั คณุ ภาพสถานศึกษา

ระบบงานประกนั คณุ ภาพภายใน

โรงเรยี นพุทไธสง

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สํา นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั น พื น ฐ า น
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร

วนั ทีรับการประเมิน 13-15 พฤศจิกายน 2562

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพผเู้ รยี น
1.1 ผลสัมฤทธ์ทิ างวิชาการของผู้เรียน

2) มคี วามสามารถในการวิเคราะห์และคิดย่างมวี ิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคดิ เหน็ และแก้ปัญหา

1. ค่าเป้าหมายเพ่มิ ข้นึ รอ้ ยละ 5

2. กระบวนการ
โรงเรยี นพทุ ไธสงวัดประเมนิ ผลนกั เรียนในด้านมีความสามารถในการวเิ คราะหแ์ ละคดิ ยา่ งมวี จิ ารณญาณ

อภปิ ราย แลกเปลยี่ นความคดิ เหน็ และแกป้ ัญหา จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนจากครผู สู้ อน
บรบิ ทในการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนในชั้นเรียน ออกแบบการจดั การเรียนการสอนตามมาตรฐานและตวั ชีว้ ัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการใช้เครอ่ื งมอื ในการสงั เกตพฤติกรรม
แบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธ์ิ กิจกรรมการทดลอง การแกป้ ัญหาจากสถานการณ์ สรปุ เร่ืองจากการอ่าน
การออกแบบ การนาเสนอข้อมลู การเลอื กข้อมลู ท่สี าคญั การประเมนิ จากสภาพจรงิ เปน็ ตน้

การจดั กระทาข้อมลู จัดแยกกล่มุ นักเรยี น วิธกี ารช่วยเหลือ จดั กจิ กรรมเสรมิ สอนซ่อมเสรมิ ส่งเสริมความ
เปน็ เลิศทางวชิ าการให้กบั ผเู้ รียนตามความถนดั และความสนใจ การจดั กจิ กรรมและโครงการทีส่ นบั สนุน ได้แก่

1. โครงการส่งเสริมความเปน็ เลศิ ทางวิชาการ
2. โครงการยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น
3. อบรมการใชโ้ ปรแกรม GSP
4. ระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรียน care for all
5. ตวิ O-NET ม.3 , ม.6
6. สอนเสรมิ นักเรยี นเพอื่ ศึกษาต่อ
7. ตดิ ตามนักเรียนในระบบ to school
8. สง่ เสรมิ และพฒั นาทักษะดา้ นคอมพวิ เตอร์

3. ผลความสาเรจ็
3.1 เปรยี บเทยี บผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นของนักเรยี น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปรยี บเทยี บผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นของนักเรยี น
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ แยกเป็นกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ปีการศึกษา 2559-2561
วทิ ยาศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 เพิ่มขน้ึ รอ้ ยละ ปี 2560 ปี 2561 เพมิ่ ข้นึ ร้อยละ
สังคมฯ
สขุ ศกึ ษาฯ 2.62 2.78 0.16 6.11 2.78 2.86 0.08 2.88
ศลิ ปะ
การงานอาชีพฯ 2.18 2.16 -0.02 -0.92 2.16 2.49 0.33 15.28
ภาษาต่างประเทศ 2.42 2.5 0.08 3.31 2.5 2.68 0.18 7.20
ภาพรวมโรงเรยี น
3.24 3.28 0.04 1.23 3.28 3.3 0.02 0.61
3.48 3.55 0.07 2.01 3.55 3.73 0.18 5.07

3.31 3.41 0.1 3.02 3.41 3.33 -0.08 -2.35
3.02 3.02 0 0.00 3.02 3.07 0.05 1.66

2.24 2.6 0.36 16.07 2.6 2.58 -0.02 -0.77
2.82 2.95 0.13 4.61 2.95 3.01 0.06 2.03

จากตารางข้างต้น จะเหน็ วา่ จากปกี ารศึกษา 2559-2560 มี 6 กล่มุ สาระฯ ที่มีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน
เพม่ิ ข้นึ แตม่ ี 2 กลุม่ สาระ ทผ่ี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น เพิม่ ขึ้น มากกวา่ ร้อยละ 5 ซง่ึ บรรลุค่าเปา้ หมาย
และเม่ือมองภาพรวมของโรงเรยี น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นเพิ่มข้นึ ร้อยละ 4.61 ซึ่งถือวา่ ยงั ไม่ได้ตาม
คา่ เป้าหมาย ปีการศึกษา 2560-2561 มี 6 กลุ่มสาระฯ มีผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน เพ่ิมขนึ้ และมี 3 กล่มุ สาระฯ
ทีผ่ ลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น เพ่ิมขึ้น มากกว่ารอ้ ยละ 5 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมาย และเมื่อมองภาพรวมของโรงเรยี น
ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นเพ่ิมข้ึน รอ้ ยละ 2.03 ซ่งึ ถือว่ายงั ไมไ่ ดต้ ามค่าเปา้ หมาย

3.2 ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ัน้ พน้ื ฐาน (O-NET)
มผี ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน O-NET เพิ่มข้นึ รอ้ ยละ 5
ระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ปี 2559 ปี 2560 เพม่ิ ขนึ้ รอ้ ยละ ปี 2560 ปี 2561 เพิม่ ขึน้ รอ้ ยละ
45.70 48.70 3.00 6.56 48.70 52.58 3.88 7.97
ภาษาไทย 48.98
สงั คมฯ 29.26 28.97 -0.29 -0.99 28.97 27.55 -1.42 -4.90
ภาษาอังกฤษ 28.54 24.92 -3.62 -12.68 24.92 29.09 4.17 16.73
คณิตศาสตร์ 34.82 32.74 -2.08 -5.97 32.74 36.83 4.09 12.49
วทิ ยาศาสตร์ 37.46 33.83 -3.63 -9.68 33.83 36.51 2.68 7.92
เฉลย่ี 5 รายวชิ า

จากตารางข้างต้น จะเหน็ ว่าปีการศึกษา 2559-2560 ผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พน้ื ฐาน O-NET
เพ่ิมข้ึน 1 กลุ่มสาระฯ คือกล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย เพ่ิมขน้ึ ร้อยละ 6.56 ซงึ่ บรรลุคา่ เป้าหมาย เม่ือมอง
ภาพรวมของโรงเรยี น มคี ่าเฉลยี่ 5 รายวชิ า ลดลง ซง่ึ ถือว่ายงั ไมบ่ รรลคุ า่ เป้าหมายที่ต้งั ไว้
ปีการศึกษา 2560-2561 ผลการทดสอบระดับชาติขัน้ พื้นฐาน O-NET เพิม่ ข้ึน 3 กล่มุ สาระฯ แตย่ งั ไม่ถึง
ค่าเปา้ หมาย และเม่ือมองภาพรวม เฉล่ยี 4 รายวชิ า ผลการทดสอบระดบั ชาติขัน้ พืน้ ฐาน O-NET เพิม่ ข้นึ
7.92 ซึ่งบรรลคุ ่าเปา้ หมายที่ต้งั ไว้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6
ปี 2559 ปี 2560 เพิม่ ข้ึน ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 เพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ
ภาษาไทย
สงั คมฯ 50.54 46.39 -4.15 -8.21 46.39 43.93 -2.46 -5.30
ภาษาอังกฤษ 34.08 32.28 -1.80 -5.28 32.28 33.40 1.12 3.47
คณิตศาสตร์ 23.76 22.58 -1.18 -4.97 22.58 24.53 1.95 8.64
วิทยาศาสตร์ 22.03 20.14 -1.89 -8.58 20.14 27.35 7.21 35.80
เฉลี่ย 5 รายวชิ า 30.52 26.94 -3.58 -11.73 26.94 27.84 0.90 3.34
32.19 29.67 -2.52 -7.83 29.67 31.41 1.74 5.88

จากตารางข้างต้น จะเหน็ วา่ ปีการศกึ ษา 2559-2560 ผลการทดสอบระดับชาตขิ น้ั พ้นื ฐาน O-NET
ไมม่ ีกลุม่ สาระฯ ใดเพ่ิมขน้ึ เมื่อมองภาพรวมของโรงเรียน มีคา่ เฉลี่ย 5 รายวชิ า ลดลง ซงึ่ ถือว่ายังไมบ่ รรลุ
ค่าเปา้ หมายทต่ี ้ังไว้ ปกี ารศึกษา 2560-2561 ผลการทดสอบระดบั ชาติข้นั พื้นฐาน O-NET เพ่มิ ขึน้ 4 กลมุ่ สาระฯ
และมี 2 กลมุ่ สาระฯ คือกลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ ที่บรรลุค่าคา่ เปา้ หมาย และเม่ือ
มองภาพรวม เฉลย่ี 5 รายวิชา ผลการทดสอบระดบั ชาตขิ ั้นพน้ื ฐาน O-NET เพมิ่ ขน้ึ 5.88 ซึ่งบรรลุค่าเปา้ หมาย
ท่ีต้งั ไว้

3.3 ผลการแขง่ ขนั งานศิลปหตั ถกรรมนกั เรียน รางวัลทีไ่ ด้รับ
ปกี ารศึกษา 2559 ทอง รองชนะเลศิ อันดับ๑
เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีแขง่ ขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
การแข่งขันคดั ลายมอื สื่อภาษาไทย ม.๑-๓ ทอง รองชนะเลศิ อนั ดบั ๑
การแขง่ ขันการท่องอาขยานทานองเสนาะม.๔-๖ ทองแดง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตรป์ ระเภทสร้างทฤษฎี ทอง
หรอื คาตอบอธบิ ายทางคณติ ศาสตร์ ม.๑-๓ เงนิ
การประกวดภาพยนตร์สน้ั ม.๑-๓ ทองแดง
การประกวดละครคณุ ธรรมม.๑-๖ ทอง
การแข่งขนั ศิลป์สรา้ งสรรค์ม.๑-๓ เงนิ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.๔-๖ ทอง
การแขง่ ขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสเี อกรงค์ ม.๔-๖ ทอง
การขง่ ขนั วาดภาพลายเสน้ ม.๔-๖ ทอง
การแขง่ ขันประติมากรรมม.๑-๓ ทอง
การแขง่ ขนั ประตมิ ากรรมม.๔-๖ ทอง
การแข่งขนั วงป่ีพาทย์ไมน้ วมผสมเครื่องสายเครื่องเดย่ี ว ม.๑-๖ ทอง
การแข่งขนั วงดนตรลี กู ทุ่งประเภททีม ข ม.๑-๖ ทอง
การแขง่ ขันขับร้องเพลงไทยลกู กรงุ ประเภทชายม.๔-๖ ทอง
การแข่งขนั ขบั ร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิงม.๑-๓ เงิน
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกู กรุงประเภทหญิงม.๔-๖ ทองแดง
การพดู เพ่ือภาษาจนี ม.๑-๓ เงิน
การแขง่ ขนั กจิ กรรมนกั เรียนเพ่ือนท่ปี รึกษา ม.๔-๖
การแข่งขนั การสร้างเวบ็ เพจประเภทเทก็ อิดิเตอรม์ .๑-๓
การแข่งขันการตัดตอ่ ภาพยนตรม์ .๔-๖

สรปุ เหรียญ ๑๒ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน
๓ เหรียญทองแดง เข้ารว่ ม ๑

กจิ กรรมแขง่ ขันระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 รางวลั ท่ีไดร้ บั
กจิ กรรมที่แขง่ ขนั ระดบั ชาติ ทอง
ทอง
การแข่งขนั คัดลายมือสื่อภาษาไทย
รแขง่ ขนั วงดนตรีลูกทงุ่ ประเภททีม ข ม.๑-๖

ผลความสาเร็จปีการศึกษา 2560 รางวัลทีไ่ ดร้ บั
กิจกรรมที่แข่งขนั งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ทองแดง
ทองแดง
การแข่งขนั อ่านเอาเร่ืองตามแนวPISA ม.๔-๖
การแขง่ ขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.๔-๖ ทอง ชนะเลศิ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตรป์ ระเภทสรา้ งทฤษฎี เงนิ
หรอื คาอธบิ ายทางคณติ ศาสตร์ ม.๔-๖ เขา้ รว่ ม
การแขง่ ขันสร้างสรรคผ์ ลงานคณติ ศาสตรโ์ ดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 เงิน
ทอง
การแขง่ ขอั จั ฉริยภาพทางวทิ ยาศาสตร์ ม.๔-๖ ทองแดง
การประกวดผลงานสิง่ ประดิษฐท์ างวิทยาศาสตรม์ .๔-๖ ทองแดง
การประกวดภาพยนตร์สนั้ ม.๔-๖ เงิน
การประกวดละครคณุ ธรรมม.๑-๖ ทอง
การแข่งขนั ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศกึ ษาม.๑-๓ ทอง
การแขง่ ขนั ตอบปญั หาสุขศึกษาและพลศกึ ษาม.๔-๖ ทอง
การแขง่ ขนั ศลิ ป์สรา้ งสรรค์ ม.๔-๖ เงนิ
การแขง่ ขันวาดภาพระบายสี ม.๑-๓ ทองแดง
การแขง่ ขนั เด่ยี วฆ้องวงใหญ่ม.๑-๓ -
การแข่งขนั เดยี่ วเดย่ี วฆ้องวงเล็ก ม.๑-๓ ทอง
การแข่งขนั เดี่ยวซออ้มู .๔-๖ ทอง
การแข่งขันการขับรอ้ งเพลงไทย ม.๔-๖ ทอง
การแข่งขันวงปี่พาทยผ์ สมเคร่ืองสายเคร่ืองเดย่ี วม.๑-๖ ทอง
การแข่งขันวงดนตรลี กู ทุ่งประเภททมี ข ม.๑-๖ เงิน
การแข่งขนั ขบั ร้องเพลงไทยลกู กรงุ ประเภทหญิงม.๑-๓ ทอง
การแขง่ ขนั รอ้ งเพลงสากล ประเภทชาย ม.๔-๖ ทอง
การประกวดขับขานประสานเสียงม.๑-๓ เงิน
การประกวดขบั ขานประสานเสียงม.๔-๖ เขา้ รว่ ม
การแขง่ ขันราวงมาตรฐานม.๑-๓ ทอง
การแข่งขันนาฏศิลปไ์ ทยสรา้ งสรรค์ม.๑-๓ ทองแดง
การแขง่ ขนั Multi Skills Competition ม.๔-๖ เงนิ
การแข่งขนั ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)ม.๔-๖ เงนิ
การแขง่ ขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนม.๔-๖ ทอง
การแข่งขนั พูดเพื่ออาชพี ภาษาญ่ีปุน่ ม.๔-๖ เงนิ
การแข่งขนั พูดเพ่ืออาชีพภาษาญป่ี ุ่นม.๑-๓
การแขง่ ขันกจิ กรรมนกั เรียนเพ่ือนที่ปรกึ ษา (Youth Counselor.YC) ม.๑-๓
การประกวดหนงั สือเล่มเล็กม.๑-๓

ผลความสาเรจ็ ปกี ารศกึ ษา 2560 (ตอ่ ) รางวลั ท่ีได้รบั
กิจกรรมที่แขง่ ขันงานศลิ ปหัตถกรรมนกั เรียน ระดับภาค ทองแดง
ทองแดง
การประกวดหนงั สือเล่มเล็กม.๔-๖ ทอง
การแข่งขันการสรา้ งWeb Applications ม.๔-๖ ทองแดง
ออกแบบสง่ิ ของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพวิ เตอรม์ .๔-๖ เข้ารว่ ม
การแข่งขนั การวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยนิ ม.๑-๓ เงนิ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปญั ญาม.๑-๓ เงนิ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลกู ท่งุ ประเภทบกพรอ่ งทางรา่ งกาย ม.๑-๓
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลกู ทงุ่ ประเภทบกพร่องทางการเรยี นรู้ม.๑-๓ เงนิ
การแขง่ ขนั การวาดภาพดว้ ยโปรแกรมPaint ประเภทบกพรอ่ งทางสตปิ ัญญาไม่
กาหนดชว่ งชน้ั

สรปุ เหรยี ญทอง ๑๔ เหรียญเงิน ๑๕ เหรียญทองแดง ๑๐ เข้าร่วม ๔

กิจกรรมแข่งขันระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

กจิ กรรมท่ีแข่งขนั ระดับชาติ รางวลั ที่ได้รบั ชื่อนักเรียน
นายพพิ ัฒน์ เสนาซุย
การแข่งขนั ศลิ ป์สร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖ ทอง

สรุป เหรียญทอง ๑ รายการ

ผลความสาเรจ็ ปกี ารศึกษา 2561 รางวัลทีไ่ ดร้ ับ
กจิ กรรมที่แขง่ ขนั งานศลิ ปหัตถกรรมนกั เรยี น ระดับภาค เงนิ
เงิน
การแข่งขนั สรา้ งสรรคผ์ ลงานคณิตศาสตรโ์ ดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 เงนิ
การประกวดผลงานสงิ่ ประดิษฐ์ทางวทิ ยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เงิน
การแข่งขนั เคร่ืองบนิ พลงั ยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอสิ ระ ม.1-ม.3 เงนิ
การประกวดภาพยนตรส์ ัน้ ม.1-ม.3 เงิน
การแขง่ ขนั การขับรอ้ งเพลงไทย ม.1-ม.3 เงิน
การประกวดวงดนตรีสตรงิ ม.4-ม.6 เงิน
การประกวดขบั ขานประสานเสยี ง ม.4-ม.6 เงนิ
การแขง่ ขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทอง
การแขง่ ขันหุน่ ยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 ทอง
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ ปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ทอง
การประกวดละครคณุ ธรรม ม.1-ม.6 ทอง
การแขง่ ขนั "ศลิ ปส์ รา้ งสรรค์" ม.1-ม.3 ทอง
การแขง่ ขนั "ศลิ ปส์ ร้างสรรค"์ ม.4-ม.6 ทอง
การแขง่ ขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ทอง
การแขง่ ขนั เขยี นภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ทอง
การแข่งขนั ประตมิ ากรรม ม.4-ม.6 ทอง
การแข่งขนั เดยี่ วระนาดเอก ม.1-ม.3 ทอง
การแขง่ ขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ทอง
การแข่งขันวงป่ีพาทยไ์ ม้นวมผสมเคร่ืองสายเครือ่ งเดยี่ ว ม.1-ม.6 ทอง
การแขง่ ขนั วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ทอง
การแขง่ ขนั ขบั ร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ทอง
การประกวดขบั ขานประสานเสยี ง ม.1-ม.3 ทอง
การแข่งขันพูดเพื่ออาชพี ภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง
การแข่งขนั ละครสน้ั ภาษาจนี ม.4-ม.6 ทอง
การแขง่ ขนั เขยี นเรียงความภาษาจนี ม.4-ม.6 ทอง
การแข่งขันการออกแบบสิง่ ของเครื่องใชด้ ้วยโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดการขบั ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 ทองแดง
การแข่งขันเดย่ี วฆ้องวงเลก็ ม.4-ม.6 ทองแดง
การแข่งขนั เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ทองแดง
การแขง่ ขนั กิจกรรมนกั เรียนเพื่อนท่ปี รึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 ทองแดง
การแข่งขันกิจกรรมนักเรยี นเพ่ือนทีป่ รกึ ษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

สรุป เหรียญทอง ๑๘ เหรยี ญเงิน ๙ เหรียญทองแดง ๔ เข้าร่วม ๑

สรปุ เหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรมนกั เรยี นครั้งท่ี ๖๖-๖๘ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖1
ระดับภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื และระดับชาติ โรงเรยี นพุทไธสง สพม.๓2

ปีการศกึ ษา ระดบั ภาค ระดบั ชาติ

ปี ๒๕๕๙ ทอง เงนิ ทองแดง เข้าร่วม ทอง เงิน ทองแดง เขา้ รว่ ม
ป๒ี ๕๖๐
ป๒ี ๕๖๑ ๑๒ ๔ ๓ ๑ ๒๐ ๐ ๐

๑๔ ๑๕ ๑๐ ๔ ๑ ๐ ๐ ๐

๑๘ ๙ ๔ ๑ ๑๘ ๙ ๔ ๑

1.1 ผลสมั ฤทธท์ิ างวชิ าการของผ้เู รียน
5) มผี ลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี นตามหลักสูตรสถานศกึ ษา

เปา้ หมาย
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรยี นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2. จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรยี น 0 ร มส มผ ไมเ่ กินร้อยละ 3
3. มผี ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิ ั้นพ้ืนฐาน O-NET เพม่ิ ขนึ้ ร้อยละ 5

กระบวนการ
1. วเิ คราะห์ผเู้ รยี นรายบุคคล
2. แผนหลักเพ่ือการจัดการเรียนรู้ (วิเคราะห์มาตรฐาน/ตวั ช้ีวัด)
3. แผนการจดั การเรียนรู้
4. สร้างเครื่องมือ/วธิ ีการวัดผลทีหลากหลาย
5. แผนการสอนซ่อมเสรมิ
6. วจิ ัยในชัน้ เรียน

โครงการ
1. โครงการยกระดับผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน (ทุกกลมุ่ สาระการเรียนรู้)
2. โครงการหมอภาษา (กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย)
3. โครงการสอนซ่อมเสริม (ทกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้)
4. โครงการเรียนปรับพื้นฐานความรแู้ ละแก้ไขปัญหาผลการเรียน (ฝา่ ยบรหิ ารงานวชิ าการ)
5. โครงการ ติว โอเนต็ (ทกุ กลุ่มสาระการเรียนร้)ู

ผลสัมฤทธิ์
1. ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 5

เปรยี บเทยี บผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นของนักเรยี น

แยกเป็นกล่มุ สาระการเรียนรู้ ปกี ารศึกษา 2559-2561

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ปี 2559 ปี 2560 เพม่ิ ขนึ้ ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 เพิม่ ข้ึน รอ้ ยละ
2.62 2.78 0.16 6.11 2.78 2.86 0.08 2.88
ภาษาไทย 2.18 2.16 -0.02 -0.92 2.16 2.49 0.33 15.28
คณิตศาสตร์ 2.42 2.5 0.08 3.31 2.5 2.68 0.18 7.20
วิทยาศาสตร์ 3.24 3.28 0.04 1.23 3.28 3.3 0.02 0.61
สงั คมฯ 3.48 3.55 0.07 2.01 3.55 3.73 0.18 5.07
สขุ ศึกษาฯ 3.31 3.41 0.1 3.02 3.41 3.33 -0.08 -2.35
ศลิ ปะ 3.02 3.02 0 0.00 3.02 3.07 0.05 1.66
การงานอาชีพฯ 2.24 2.6 0.36 16.07 2.6 2.58 -0.02 -0.77
ภาษาตา่ งประเทศ 2.82 2.95 0.13 4.61 2.95 3.01 0.06 2.03
ภาพรวมโรงเรยี น

จากตารางข้างต้น จะเหน็ ว่า จากปีการศึกษา 2559-2560 มี 6 กลมุ่ สาระฯ ทมี่ ีผลสัมฤทธท์ิ างการ
เรยี น เพ่ิมขึน้ แต่มี 2 กลุม่ สาระ ทผี่ ลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น เพ่ิมข้ึน มากกวา่ รอ้ ยละ 5 ซ่ึงบรรลคุ า่ เปา้ หมาย
และเม่ือมองภาพรวมของโรงเรียน ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.61 ซ่ึงถือวา่ ยังไม่ได้ตาม
คา่ เปา้ หมาย
ปีการศึกษา 2560-2561 มี 6 กลมุ่ สาระฯ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เพิ่มข้ึน และมี 3 กลุ่มสาระฯ
ท่ีผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี น เพ่ิมขึ้น มากกวา่ ร้อยละ 5 ซ่ึงบรรลุคา่ เป้าหมาย และเมื่อมองภาพรวมของโรงเรียน
ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.03 ซึ่งถือว่ายังไมไ่ ดต้ ามคา่ เป้าหมาย

2. จานวนผลการเรยี น 0 ร มส มผ ไมเ่ กินรอ้ ยละ 3

กลุ่มสาระฯ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
จานวน 0 คิดเป็น จานวน 0 คดิ เป็น
จานวน 0 ร คดิ เปน็ ร มส มผ รอ้ ยละ ร มส มผ รอ้ ยละ

มส มผ ร้อยละ 148 2.03 204 3.10
186 2.27 282 3.20
ภาษาไทย 150 1.99 154 1.72 300 2.73
356 2.26 350 2.44
คณติ ศาสตร์ 198 2.29 237 2.13 224 2.01
148 1.63 198 2.19
วิทยาศาสตร์ 157 1.74 199 2.42 252 3.53
354 2.38 471 3.29
สงั คมฯ 277 1.86 1782 2.14 2281 2.77

สุขศึกษาและพลศึกษา 274 2.40

ศลิ ปะ 85 0.92

การงานอาชีพฯ 130 1.68

ภาษาตา่ งประเทศ 393 2.43

ภาพรวมโรงเรียน 1664 1.97

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ปีการศกึ ษา 2559 และ ปีการศกึ ษา 2560 ทุกกลมุ่ สาระฯ มจี านวน
ผลการเรียน 0 ร มส มผ ไมเ่ กิน ร้อยละ 3 และเมื่อมองภาพรวมโรงเรียน จานวนผลการเรยี น 0 ร มส มผ
ไม่เกิน ร้อยละ 3 ซึ่งถือว่าบรรลุคา่ เปา้ หมายที่ตัง้ ไว้ ส่วนปกี ารศกึ ษา 2561 จะมี 4 กล่มุ สาระฯ ทีจ่ านวน
ผลการเรียน 0 ร มส มผ ไมเ่ กิน รอ้ ยละ 3 และ อีก 4 กลมุ่ สาระฯ มีจานวนผลการเรยี น 0 ร มส มผ
เกนิ รอ้ ยละ 3 และเม่ือมองภาพรวมของโรงเรยี น จานวนผลการเรียน 0 ร มส มผ ไม่เกิน รอ้ ยละ 3
ซงึ่ ตรงตามคา่ เปา้ หมายทตี่ ้ังไว้

3. มผี ลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ้ันพ้ืนฐาน O-NET เพม่ิ ข้นึ รอ้ ยละ 5
ระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ปี 2559 ปี 2560 เพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ ปี 2560 ปี 2561 เพ่มิ ข้ึน ร้อยละ
ภาษาไทย 45.70 48.70 3.00 6.56 48.70 52.58 3.88 7.97
สังคมฯ 48.98
ภาษาอังกฤษ 29.26 28.97 -0.29 -0.99 28.97 27.55 -1.42 -4.90
คณติ ศาสตร์ 28.54 24.92 -3.62 -12.68 24.92 29.09 4.17 16.73
วิทยาศาสตร์ 34.82 32.74 -2.08 -5.97 32.74 36.83 4.09 12.49
37.46 33.83 -3.63 -9.68 33.83 36.51 2.68 7.92
เฉลย่ี 5 รายวิชา

จากตารางข้างตน้ จะเห็นวา่ ปีการศึกษา 2559-2560 ผลการทดสอบระดับชาตขิ น้ั พืน้ ฐาน O-NET
เพิม่ ขึ้น 1 กลุ่มสาระฯ คอื กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย เพมิ่ ข้นึ ร้อยละ 6.56 ซง่ึ บรรลคุ ่าเปา้ หมาย เม่ือมอง
ภาพรวมของโรงเรยี น มีค่าเฉลย่ี 5 รายวชิ า ลดลง ซ่ึงถอื วา่ ยังไม่บรรลคุ ่าเป้าหมายท่ีตงั้ ไว้
ปกี ารศึกษา 2560-2561 ผลการทดสอบระดบั ชาติข้นั พ้ืนฐาน O-NET เพมิ่ ข้ึน 3 กลมุ่ สาระฯ แตย่ งั ไม่ถึง
ค่าเป้าหมาย และเม่ือมองภาพรวม เฉล่ยี 4 รายวิชา ผลการทดสอบระดับชาตขิ ัน้ พื้นฐาน O-NET เพ่ิมขึ้น
7.92 ซง่ึ บรรลคุ ่าเปา้ หมายท่ีตงั้ ไว้

ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2559 ปี 2560 เพม่ิ ขึ้น รอ้ ยละ ปี 2560 ปี 2561 เพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ
ภาษาไทย 50.54 46.39 -4.15 -8.21 46.39 43.93 -2.46 -5.30
สงั คมฯ 34.08 32.28 -1.80 -5.28 32.28 33.40 1.12 3.47
ภาษาอังกฤษ 23.76 22.58 -1.18 -4.97 22.58 24.53 1.95 8.64
คณิตศาสตร์ 22.03 20.14 -1.89 -8.58 20.14 27.35 7.21 35.80
วทิ ยาศาสตร์ 30.52 26.94 -3.58 -11.73 26.94 27.84 0.90 3.34
32.19 29.67 -2.52 -7.83 29.67 31.41 1.74 5.88
เฉลยี่ 5 รายวิชา

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าปีการศกึ ษา 2559-2560 ผลการทดสอบระดบั ชาตขิ ั้นพ้ืนฐาน O-NET
ไมม่ ีกลุม่ สาระฯ ใดเพ่ิมขึ้น เมอื่ มองภาพรวมของโรงเรียน มคี ่าเฉลี่ย 5 รายวชิ า ลดลง ซ่งึ ถอื วา่ ยังไมบ่ รรลุ
คา่ เปา้ หมายทีต่ ้ังไว้ ปกี ารศกึ ษา 2560-2561 ผลการทดสอบระดบั ชาติขน้ั พืน้ ฐาน O-NET เพ่มิ ขึ้น 4 กลมุ่
สาระฯ และมี 2 กลมุ่ สาระฯ คอื กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ และคณิตศาสตร์ ทบ่ี รรลุค่าคา่
เป้าหมาย และเมื่อมองภาพรวม เฉล่ีย 5 รายวิชา ผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พนื้ ฐาน O-NET เพม่ิ ขนึ้ 5.88
ซ่ึงบรรลคุ ่าเปา้ หมายท่ตี งั้ ไว้1.2 คุณลักษณะอันพงึ ประสงคข องผเู รยี น
1) การมคี ณุ ลกั ษณะและคานิยมท่ดี ตี ามท่ีสถานศึกษากาํ หนด

1. คาเปาหมายเพม่ิ ขึ้น รอยละ 5
โรงเรยี นพทุ ไธสงประเมินคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงคตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน
พุทธศักราช 2551 ไดกาํ หนดคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงคของผูเรยี นไว 8 ประการ คือ 1. รกั ชาติ ศาสน
กษตั รยิ  2. ซอ่ื สัตยสจุ ริต 3. มีวินยั 4. ใฝเรยี นรู 5. อยูอยา งพอเพียง 6. มงุ มนั่ ในการทาํ งาน
7. รกั ความเปน ไทย 8. มจี ติ สาธารณะ เพื่อปลูกฝง และพัฒนาผเู รยี นใหเปน ผทู ่มี ีความรูคูคุณธรรม มี
คุณลักษณะท่ดี ีสาํ หรบั การดาํ รงชีวิตในสังคม ซง่ึ ประเมินจากการสังเกตพฤตกิ รรมตามสภาพจรงิ ตามบริบท
ของโรงเรยี นพุทไธสง
2. กระบวนการ
2.1 ครูทีป่ รึกษาประเมินตามเกณฑใ นคูมือการประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงคข องนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง
จํานวน 8 ขอ
1. รักชาติ ประเมินจาก การเขารว มกจิ กรรมหนา เสาธงของนักเรยี น
2. ซอื่ สัตยสจุ ริต ประเมินจาก การสงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนและการบนั ทึกความดี
3. มวี นิ ยั ประเมินจากการตรวจเคร่ืองแตงกายและการหกั คะแนนพฤติกรรม
4. ใฝเ รียนรู ประเมินจากการเขาเรยี นและขอมูลการไมมีสิทธิส์ อบ
5. อยูอ ยา งพอเพยี ง ประเมินจากสมดุ บญั ชีเงนิ ฝากและการทาํ บัญชรี ายรับ - รายจาย
6. มุงมัน่ ในการทาํ งาน ประเมนิ จากการประเมินตามสภาพจรงิ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
7. รกั ความเปน ไทย ประเมนิ จากการสงั เกตพฤตกิ รรมมารยาท/การสอื่ สาร/สัมมาคารวะ
/การเขา รว มกิจกรรมของนักเรียนตามสภาพจรงิ
8. มีจิตสาธารณะ ประเมนิ การดแู ลเขตพ้นื ท่ีรับผดิ ชอบและการทําเวรประจําวนั ของนักเรยี น
2.2 นําผลการประเมินมาเทียบเกณฑ ดงั น้ี
2.2.1 การใหและกรอกคะแนนคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงคของแตละขอตามตัวชว้ี ัด ใหกรอกเปนตวั เลข
ระดับ 0, 1, 2 และ 3 ซึ่งตวั เลขมคี วามหมาย ดังนี้
ระดบั คุณภาพ 3 หมายถึง ระดบั ดีเยย่ี ม
ระดบั คุณภาพ 2 หมายถึง ระดบั ดี
ระดับคุณภาพ 1 หมายถงึ ระดบั ผาน
ระดบั คุณภาพ 0 หมายถึง ระดบั ไมผ าน
2.2.2 สรุปคะแนนผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพงึ ประสงค ท้งั 8 ขอ เปนคะแนนเฉลี่ยและใชเกณฑ
พิจารณาสรปุ ผลการประเมนิ คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงคข องนักเรียนรายบุคคล ดังน้ี
คะแนน 2.5 - 3.0 หมายถงึ ระดบั คุณภาพ ดีเยี่ยม (3)
คะแนน 1.5 - 2.4 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี (2)
คะแนน 1.0 - 1.4 หมายถึง ระดบั คุณภาพ ผา น (1)
คะแนน 0 - 0.9 หมายถงึ ระดบั คุณภาพ ไมผา น (0)
2.3 สงผลการประเมนิ ตามระบบการประเมนิ โดยผานหวั หนาระดับช้นั ฝา ยพัฒนานกั เรียน

3. ผลความสาํ เรจ็
3.1 ผลความสาํ เรจ็ คณุ ลักษณะอันพึงประสงคข องผูเรียน

ปการศกึ ษา 2559 รางวลั หมายเหตุ

ที่ ชื่อ - สกลุ ไดร ับรางวลั นกั เรียนพระราชทาน ฝายพฒั นา
สถานศึกษาขนาดใหญ นกั เรยี น
1 นายธนภณ เดิมทํารมั ย ไดร บั โลประกาศนักเรียนท่ีสรางชอื่ เสยี งให
ประเทศชาติและจังหวดั บรุ รี มั ย หมายเหตุ
2 นางสาวปรชี าพร ปลืม้ พันธ
ประกาศความดหี นา เสาธง ฝายพฒั นา
3 นักเรียนเก็บส่งิ ของมีคาไดและนาํ มา นกั เรียน
แจงประกาศหาเจาของ 46 ราย ฝายพัฒนา
นกั เรียน
ปการศกึ ษา 2560 รางวัล
หมายเหตุ
ที่ ชอื่ - สกลุ ไดรับรางวลั เยาวชนดเี ดนแหง ชาติ
เปน นกั กีฬาดเี ดน ฝา ยพฒั นา
1 นายธนภณ เดิมทํารัมย ประกาศความดีหนาเสาธง นกั เรยี น
ฝายพัฒนา
2 นางสาวปรชี าพร ปลม้ื พนั ธ นกั เรยี น

3 นกั เรยี นเกบ็ ส่ิงของมีคา ไดแ ละนํามา ฝายพฒั นา
แจงประกาศหาเจาของ 42 ราย นักเรียน

ปการศึกษา 2561 รางวัล
ท่ี ช่อื - สกลุ
นกั เรยี นเก็บส่งิ ของมคี าไดแ ละนาํ มา ประกาศความดีหนา เสาธง
1 แจงประกาศหาเจาของ 118 ราย เกียรติบตั ร

สรุปจํานวนนักเรียนทไ่ี ดรับเกียรติ เกยี รติบตั ร
บตั ร เปนผูประพฤติ ปฏบิ ตั ติ าม
ระเบยี บวินยั ของโรงเรียนอยา ง
2 เครง ครัด ในระดบั ดเี ย่ียม ภาคเรยี น
ที่ 1 ปก ารศึกษา 2561 จํานวน
534 ราย

สรปุ จํานวนนกั เรียนทไี่ ดรับเกียรติ
บตั ร เปน ผปู ระพฤติ ปฏบิ ัตติ าม
ระเบยี บวนิ ัยของโรงเรยี นอยาง
3 เครงครัด ในระดบั ดเี ยย่ี ม ภาคเรียน
ที่ 1 ปก ารศึกษา 2561 จํานวน
216 ราย

ปการศึกษา 2562 รางวลั
ที่ ชื่อ - สกลุ หมายเหตุ
เด็กหญงิ ธนภรณ เตยไธสง เปนผู ประกาศความดีหนา เสาธง/เกียรตบิ ตั ร
ประพฤตดิ ีมีความซื่อสัตยส จุ รติ เก็บ ฝายพัฒนา
1 สรอ ยคอทองคํานา้ํ หนัก 2 บาท คืน ประกาศความดีหนา เสาธง นักเรียน

เจา ของ ประกาศความดหี นาเสาธง ฝายพฒั นา
เด็กชายศิรภสั เกษศรี เก็บเงินได ประกาศความดีหนาเสาธง นกั เรียน
2 บรเิ วณหนา อาคาร 3 จาํ นวนเงนิ ประกาศความดหี นา เสาธง
100 บาท ฝา ยพัฒนา
นกั เรียน
เดก็ หญงิ พชิ ชาทร พลวนั ม.2/2 ฝา ยพัฒนา
3 เก็บโทรศัพทแ ละมเี งนิ ในโทรศัพท นักเรยี น
ฝา ยพฒั นา
จาํ นวน 1000 บาท นักเรยี น

เด็กชายพริ ภพ บนุ นท ม.3/1 เก็บ
4 เงินได 20 บาท

นักเรยี นเกบ็ สง่ิ ของมคี า ไดและนํามา
5 แจงประกาศหาเจาของ 12 ราย

3.2 ความสําเรจ็ ดา นกฬี า

สรปุ ผลงานมวย ประจําป 2560 - 2561
กลมุ สาระการเรยี นรสู ขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา

นายจริ ะวฒั น ดวงแกวมณี นกั เรยี นชั้น 6/10 รางวลั หมายเหตุ
-อันดับท่ี 1เหรยี ญทอง กรมพลศึกษา
ที่ รายการเเขงขัน มวยไทยสากลสมัครเลน ฯรุน 54 กก
การแขงขันกฬี านักเรยี นนักศกึ ษาแหง ประเทศไทยครัง้ ที่ 38 การกีฬาแหง
-อนั ดบั ท่ี 1เหรยี ญทอง ประเทศไทย
1 “ขนุ ดานเกมส” จงั หวดั นครนายก มวยไทยสากลสมคั รเลน ฯ รนุ 54 กก
23 – 31 มกราคม 2560
คา ตวั 28000 บาท
การแขง ขันกฬี าเยาวชนแหงชาติ ครง้ั ที่ 34
2 “นา นเกมส” จงั หวดั นาน

19 – 29 มนี าคม 2561
3 ชกมวยอาชีพเวทีลมุ พินี123 ปอนด

สรปุ ผลงานกรฑี า ประจําป 2559
กลุมสาระการเรยี นรูสขุ ศึกษาและพลศกึ ษา

นายธรี ศักด์ิ เลง็ ไธสง (เอ็ม) นกั เรียนชนั้ 6/7 รางวัล หมายเหตุ
-อนั ดบั ท่ี 3เหรียญทองแดง วงิ่ ขา มรั้ว 400 เมตร กรมพลศึกษา
ที่ รายการเเขงขนั
การแขงขันกีฬานักเรียนอาเซียนสกลู เกมส คร้ังท่ี 7 ( ในนามตวั แทนเยาวชนทีมชาตไิ ทย )

1 ณ เมอื งบันดาเสรเี บกาวัน ประเทศบรไู น
21 – 29 พฤศจกิ ายน 2558

2 การแขงขนั กฬี านักเรียนนักศกึ ษาแหงประเทศไทยครงั้ ที่ 37 -อนั ดบั ที่ 1 เหรียญทอง วงิ่ ขามรวั้ 400 เมตร
“นครศรีธรรมราชเกมส” จังหวดั นครศรธี รรมราช -อนั ดับท่ี 3เหรียญทองแดง วิ่งผลดั 4x400 เมตร
23 – 31 มกราคม 2559

3 การแขง ขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครัง้ ที่ 32 -อันดบั ท่ี 1 เหรียญทอง วงิ่ ขามร้วั 400 เมตร การกฬี าแหง
“สพุ รรณบรุ เี กมส” จังหวดั สุพรรณบรุ ี -อันดับที่ 3เหรยี ญทอง แดงขา มรว้ั 110 เมตร ประเทศไทย
9 – 19 มนี าคม 2559 สมาคมกรีฑาแหง
ประเทศไทย ฯ
การแขงขนั กรฑี าชงิ ชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติ -อันดบั ท่ี 1 เหรยี ญทอง ว่ิงขามร้ัว 110 เมตร สมาคมกรีฑาแหง
คร้งั ที่ 62 -อันดับท่ี 1เหรียญทอง ว่ิงผลัด 4x400 เมตร ประเทศไทย ฯ
4 ศนู ยก ฬี าธรรมศาสาตร รังสิต
( ในนามตวั แทนสโมสรกองทพั เรอื )
4 – 7 กรกฎาคม 2559

นางสาวปรชี าพร ปล้มื พนั ธ (โม) นักเรยี นช้ัน 4/1 รางวลั หมายเหตุ
-อนั ดบั ที่ 2เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4X100 เมตร
ท่ี รายการเเขง ขนั ( ในนามตัวแทนสโมสรสมุทรปราการอนสุ านศาสตร )
การแขง ขันกรฑี าชงิ ชนะเลศิ แหง ประเทศไทยและ -อนั ดบั ที่ 1เหรยี ญทอง ว่ิงผลดั 4x100 เมตร
นานาชาติ
( ในนามตัวแทนเยาวชนทีมชาตไิ ทย )
1 ครั้งที่ 62
ศูนยก ีฬาธรรมศาสตร รังสิต ปทมุ ธานี
4 – 7 กรกฎาคม 2559

การแขงขันกฬี านกั เรียนอาเซยี นสกลู เกมส ครัง้ ท่ี 8
2 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ป เชียงใหม ประเทศไทย

20 – 23 พฤษภาคม 2559

สรุปผลงานกรีฑา ประจาํ ป 2560
กลุม สาระการเรยี นรสู ขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา

นางสาวปรชี าพร ปลมื้ พนั ธ (โม) นกั เรียนช้ัน 5/1 รางวลั หมายเหตุ
ที่ รายการเเขง ขนั กรมพลศึกษา
การแขง ขันกีฬานักเรยี นนกั ศึกษาแหงประเทศไทยคร้ังที่ 38
1 “ยา โมเกมส” จังหวดั นครราสมี า -อนั ดบั ที่ 3เหรียญทองแดง 200ม. หญิง
20 – 30 มกราคม 2560

การแขง ขนั กฬี าเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 33 -อันดบั ท่ี 1 เหรยี ญทอง ว่งิ 100 เมตร การกีฬาแหงประเทศ
2 “ชมุ พร – ระนองเกมส” จงั หวดั ชมุ พร -อนั ดบั ท่ี 2เหรยี ญเงิน ว่ิง 200 เมตร ไทย

19 – 29 มนี าคม 2560

การแขง ขนั กรีฑายุวชนทีมชาติ -อนั ดับท่ี 1 เหรยี ญทอง วิง่ ผลดั 4x 100 เมตร
12th SEA YOUTH ATHLETICS 2017 ( ตัวแทนยวุ ชนทีมชาติไทย )
3 ณ สนามกฬี าธรรมศาสตร ศนู ยร งั สิต ปทมุ ธานี

8 – 11 เมษายน 2560
การแขงขนั กรีฑายุวชนนานาชาติ
Asian Youth Athletics 2017 - อนั ดับท่ี 2เหรียญเงนิ ว่ิงผลดั ผสมหญงิ
4 ณ สนามศุภชลาสยั กรงุ เทพมหานคร 4 x 100,200,300,400 เมตร

20 – 23 พฤษภาคม 2560
การแขงขนั กีฬานกั เรียนอาเซยี นสกลู เกมส คร้ังท่ี 9
9 th ASEAN SCHOOL GAME SINGAPORE -อันดบั ที่ 1เหรยี ญทอง วง่ิ ผลัด 4x100 เมตร
5 ณ ประเทศสงิ คโ ปร ( ในนามตวั แทนเยาวชนทีมชาตไิ ทย )

20 – 24 กรกฎาคม 2560
การแขงขันกรีฑาชงิ ชนะเลิศแหง ประเทศไทยและนานาชาติ
6 ครัง้ ท่ี 63 - อนั ดับที่ 2เหรียญเงิน วิง่ ผลดั 4X100 เมตร
( ในนามตวั แทนสโมสรสมทุ รปราการอนุสาน
ศูนยกฬี าธรรมศาสตร รงั สติ ปทมุ ธานี
10 –15 มิถนุ ายน 2560 ศาสตร )

รับเงินเดือนจากการ
การแขงขนั กีฬาสปอตฮโี รแหง ชาติ กีฬาแหง ประเทศไทย
7 SPORT HERO ประจําป 2560 - อนั ดับที่ 1เหรียญทอง วิง่ 100 เมตร เดือนละ 3000

การแขงขันกรฑี ากรังซป รี4 สนาม ประจําป 2560 บาท/เดอื น 1 ป

จัดโดยสมาคมกรฑี าแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมป ผลการแขงขันวิง่ 100 ม.เยาวชนหญงิ
สนามที่ 1 สนามศภุ ชลาศยั กรุงเทพมหานครฯ สนามที่ 1 อันดบั ที่ 2 เหรียญเงิน แตละสนามมีเงินคา
สนามท่ี 2 สนามกีฬากลางจังหวดั พษิ ณุโลก เหรยี ญและสําหรบั ผู
8 สนามท่ี 3 สนามกฬี ากลางจังหวดั ขอนแกน สนามที่ 2 อนั ดันที่ 3 เหรยี ญทองแดง ชนะแตล ะสนาม
สนามท่ี 3 อนั ดนั ที่ 3 เหรยี ญทองแดง และรวมทั้ง 4 สนาม
สนามท่ี 4 สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎรธานี
ผูเ ขาแขงขนั ดูจากผลงานระดับประเทศในรอบปน ้นั ๆเพ่ือเขา สนามที่ 4 อันดับท่ี 1 เหรยี ญทอง

แขงขนั
ปรีชาพร ปลมื้ พันธ ไดรับทุนการศกึ ษาประจําป 2560
จากกองทุนพฒั นากฬี าแหง ชาติ
9 เมอ่ื วันท่ี 4 สงิ หาคม 2560 ณ โรงแรมทาวน อนิ ทาวน

กรุงเทพ ฯ

สรุปผลงานกรฑี า ประจาํ ป 2560
กลมุ สาระการเรยี นรสู ุขศกึ ษาและพลศึกษา

นายกรรชยั แถบทอง (อน) นักเรียนช้นั 4/7 รางวัล
ท่ี รายการเเขง ขนั
การแขงขันกรฑี าชงิ ชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติ
1 ครง้ั ท่ี 63 ศูนยกีฬาธรรมศาสตร รังสิต ปทมุ ธานี - อนั ดบั ท่ี 1เหรียญทอง วงิ่ ขามร้ัว 400 เมตร สมาคมกรฑี าแหง
10 –15 มิถุนายน2560 ประเทศไทย ฯ

นางสาวปทวรรณ สรุ ไกรกุล (มกุ ) 3/3 รางวลั สมาคมกรฑี าแหง
- อนั ดบั ที่ 3เหรียญทองแดงวิ่ง 300 เมตร ประเทศไทย ฯ
ที่ รายการเเขง ขัน
การแขงขันกรฑี าชงิ ชนะเลิศแหงประเทศไทยและนานาชาติ อนชุ นหญงิ

1 ครงั้ ที่ 63 ศูนยกีฬาธรรมศาสตร รงั สติ ปทมุ ธานี
10 –15 มถิ นุ ายน2560

สรุปผลงานกรฑี า ประจาํ ป 2561
กลุมสาระการเรยี นรูสุขศึกษาและพลศึกษา

นายกรรชัย แถบทอง นักเรียนชั้น 4/7 รางวัล
ที่ รายการเเขง ขัน
การแขงขนั กรฑี ายวุ ชนทีมชาติ
13 th SEA YOUTH ATHLETICS 2018 อนั ดับท่ี 3 เหรยี ญทองแดง ว่งิ ขามรวั้ 400 เมตร
1 ณ สนามกฬี าธรรมศาสตร ศนู ยร งั สิต ปทุมธานี ( ตัวแทนยุวชนทีมชาติไทย )

2 – 6 เมษายน 2561
การเเขงขันกรีฑาชิงชนะเลศิ เเหงประเทศไทยเเละ
2 นานาชาติ ครัง้ ที่ 64 ประจาํ ป 2561 อนั ดบั ท่ี 2เหรยี ญเงนิ ว่งิ ผลัด 4 x 400 เมตรเยาวชนชาย สมาคมกรฑี าแหง
ณ สนามกฬี าไทย ญปี่ นุ - ดนิ แดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ฯ

นายจรี ะพฒั น พนั สีนาค นกั เรยี นชน้ั 3/6
ท่ี รายการเเขง ขนั รางวลั
การเเขง ขนั กรีฑาชิงชนะเลศิ เเหงประเทศไทยเเละ
1 นานาชาติ คร้ังท่ี 64 ประจําป 2561 อนั ดบั ที่ 1เหรียญทองวงิ่ ขามร้วั 110 เมตรอนชุ นชาย สมาคมกรีฑาแหง
ณ สนามกีฬาไทย ญี่ปนุ - ดนิ แดง กรงุ เทพมหานคร ประเทศไทย ฯ

นายวิรพล ทองเรือง นักเรยี นชั้น 4/7 รางวลั สมาคมกรีฑาแหง
อันดบั ที่ 1เหรียญทองวิง่ 600 เมตรอนชุ นชาย ประเทศไทย ฯ
ที่ รายการเเขงขัน
การเเขง ขันกรฑี าอเิ ดมติ ซึ ไทยแลนด กรงั ซปรี

1 ประจาํ ป 2561
20 - 21 มกราคม 2561จังหวัดนครราชสมี า

นายปรนิ ทร คดิ ได นักเรยี นช้ัน 5/3 รางวลั สมาคมกรีฑาแหง
อนั ดับท่ี 1เหรียญทองวง่ิ 600 เมตรอนชุ นชาย ประเทศไทย ฯ
ท่ี รายการเเขงขัน
การเเขงขันกรีฑาอเิ ดมติ ซึ ไทยแลนด กรังซปรี

1 ประจาํ ป 2561
20 - 21 มกราคม 2561จังหวัดนครราชสมี า

นางสาวปรีชาพร ปลมื้ พนั ธ นักเรยี นช้ัน 6/1 รางวลั
ท่ี รายการเเขง ขนั
การเเขงขันกรีฑาอเิ ดมติ ซึ ไทยแลนด กรงั ซป รี
1 ประจําป 2561 อันดับท่ี 3เหรียญทองแดงว่ิง 100เมตรหญงิ สมาคมกรฑี าแหง
20 - 21 มกราคม 2561จงั หวัดนครราชสมี า ประเทศไทย ฯ

เดก็ หญิงหนึ่งฤทัย สามรี ัมย นักเรียนช้ัน 2/11(หองเรยี นกฬี า)
ที่ รายการเเขง ขัน รางวลั
การเเขง ขันกรฑี าดาวรุง มงุ โอลิมปก ประจาํ ป 2561 สมาคมกรฑี าแหง
1 13 - 15 ธนั วาคม 2561จังหวดั นครราชสมี า อันดับที่ 1เหรียญทองวง่ิ ขามร้ัว 200เมตรหญิง 15 ป ประเทศไทย ฯ

นางสาวปทวรรณ สรุ ไกรกลุ นักเรียนช้ัน 4/5
ท่ี รายการเเขง ขัน รางวัล
การเเขง ขนั กรีฑาดาวรงุ มุงโอลมิ ปก ประจาํ ป 2561 สมาคมกรฑี าแหง
1 13 - 15 ธนั วาคม 2561จังหวัดนครราชสมี า อันดบั ที่ 3เหรียญทองแดงว่งิ 400เมตรหญิง 18 ป ประเทศไทย ฯ

นายกรรชยั แถบทอง นกั เรียนช้นั 5/7 รางวลั สมาคมกรฑี าแหง
อันดับท่ี 1เหรยี ญทองวงิ่ ขา มรวั้ 400เมตรชาย 18 ป ประเทศไทย ฯ
ท่ี รายการเเขง ขัน สมาคมกรฑี าแหง
อนั ดับที่ 2เหรยี ญเงนิ วิ่งผลัด 4x100เมตรชาย 18 ป ประเทศไทย ฯ
1 การเเขง ขันกรีฑาดาวรงุ มุงโอลิมปก ประจําป 2561
13 - 15 ธนั วาคม 2561จังหวดั นครราชสมี า

นายจรี ะพฒั น พนั สีนาค นกั เรยี นชัน้ 4/6 รางวลั สมาคมกรีฑาแหง
ประเทศไทย ฯ
ที่ รายการเเขง ขนั สมาคมกรฑี าแหง
ประเทศไทย ฯ
1 การเเขง ขนั กรฑี าดาวรงุ มุงโอลิมปก ประจําป 2561 อนั ดบั ท่ี 1เหรยี ญทองว่งิ ขา มรัว้ 110เมตรชาย 18 ป
13 - 15 ธันวาคม 2561จังหวดั นครราชสมี า อันดับท่ี 2เหรียญเงินว่งิ ผลัด 4x100เมตรชาย 18 ป

นายศภุ ชยั ผอ งไธสง นักเรยี นชน้ั 5/7 รางวลั สมาคมกรีฑาแหง
อันดับท่ี 2เหรยี ญเงนิ วง่ิ ขา มรว้ั 110เมตรชาย 18 ป ประเทศไทย ฯ
ที่ รายการเเขงขนั สมาคมกรฑี าแหง
อันดับท่ี 2เหรยี ญเงินวง่ิ ผลดั 4x100เมตรชาย 18 ป ประเทศไทย ฯ
1 การเเขง ขันกรฑี าดาวรงุ มงุ โอลมิ ปก ประจาํ ป 2561
13 - 15 ธันวาคม 2561จังหวัดนครราชสมี า

นายวริ พล ทองเรอื ง นักเรยี นชน้ั 4/7 รางวัล
อนั ดบั ท่ี 2เหรยี ญเงนิ วง่ิ 800เมตรชาย 18 ป
ท่ี รายการเเขง ขัน อันดับท่ี 2เหรยี ญเงินวิง่ 400เมตรชาย 18 ป
อันดับท่ี 2เหรียญเงนิ ว่งิ ผลัด 4x100เมตรชาย 18 ป
1 การเเขงขันกรีฑาดาวรงุ มงุ โอลิมปก ประจาํ ป 2561 สมาคมกรฑี าแหง
13 - 15 ธนั วาคม 2561จังหวัดนครราชสมี า ประเทศไทย ฯ

นกั กรีฑาทไ่ี ดรับเงนิ เดือนจากโครงการ 1 กฬี า 1 จังหวัด
เงนิ จากการกฬี าแหง ประเทศไทย
เดอื นละ 3,000 บาท ปงบประมาณ 2561
ที่ ช่อื - สกุล ชน้ั
1 นายกรรชัย แถบทอง 5/7
2 นายวริ พล ทองเรือง 5/7
3 นายศุภชัย ผอ งไธสง 5/7
4 นางสาวหนึ่งฤทัย สามีรมั ย 2/11
5 นายจีระพัฒน พนั สนี าค 4/6
6 นางสาวปท วรรณ สรุ ไกรกลุ 4/5

นักกรฑี าท่ีไดร ับเงินเดอื นจากโครงการ สปอตฮโี ร
เดือนละ 3,000 บาท ปงบประมาณ 2561
ที่ ชื่อ - สกุล ชั้น
1 นางสาวปรชี าพร ปล้มื พนั ธ 6/1
2 นางสาวโฉมฤทัย สริ ปิ  3/7
3 นายปรินทร คิดได 5/3

๑.๒ คุณลกั ษณะที่พงึ ประสงคข องผเู รยี น
๒) ความภูมิใจในทอ งถ่ินและความเปน ไทย
เปา หมาย ใหน ักเรียนมเี อกลักษณโรงเรียน “แหลงเรยี นรูคูชมุ ชน” นักเรียนตระหนักถึงรากเหงาบานเกดิ

และชุมชนของตนเอง ปลกู ฝง วัฒนธรรมการเรียนรู และการอนรุ กั ษส ืบสานประเพณีของทอ งถิ่น
กระบวนการ
๑. โรงเรยี นจัดกจิ กรรมงานประเพณีฮีตสิบสองคองสบิ สี่ โดยมอบหมายใหนักเรยี นจัดเทศกาลประเพณีท้ัง

สิบสองเดือน ตอมาทางอาํ เภอไดต ระหนักถึงความสําคญั ของประเพณีจึงมนี โยบายมอบหมายใหเ ปนงานของอาํ เภอ
จัดเปน ประจําทุกป หนว ยงานราชการรับผดิ ชอบแตละประเพณี ทําใหโ รงเรยี นและชุมชนไดรว มกนั สืบสานวัฒนธรรม
อันดงี ามของทองถิน่ และการสรางชื่อเสยี งใหช ุมชนใกลเ คยี งไดช ่ืนชม โดยเฉพาะเอกลกั ษณงานฝม ือดา นการทอผาซน่ิ
ตีนแดง และหมอลําพ้นื บา น

๒. การนาํ ตนกก ซึง่ เปนพืชและเปนวัสดธุ รรมชาตทิ ม่ี ีในทองถิ่น นาํ มาทอเปนเสอ่ื โดยการออกแบบลวดลาย
และการยอมสี แลว นาํ มาทอสลบั กันใหเ กิดความสวยงาม สามารถสรางรายไดใหแกค รอบครัว ซงึ่ นักเรยี นไดเ รยี นรู
ฝกหดั จากครอบครวั จากชีวติ ประจําวนั และนาํ มาถายทอดตอ จากบรรพบรุ ุษ

ผลท่ไี ดรับ
๑. นกั เรยี นเกดิ ความรกั และภูมใิ จในทอ งถ่นิ ของตน ไดเ รียนรูประวตั คิ วามเปน อยู และการดําเนนิ ชวี ิตของ
ชมุ ชน รว มอนุรกั ษป ระเพณี และสบื สานวฒั นธรรมอนั ดีงามใหลูกหลานไดสืบทอดตอไป
๒. นักเรียนไดออกแบบ คิดโครงงาน และลงมือปฏบิ ตั ิดว ยตนเอง
รางวัลทไี่ ดรับ
๑. รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ ๑ “การแขง ขันสาวไหมพนั ธุไ ทยพนื้ บาน (ไหมนอย) ระดับมัธยมศกึ ษา” ในงาน
ประกวดเสนไหม ผาไหมตรานกยงู พระราชทาน และผลติ ภัณฑหมอนไหม จงั หวดั บุรีรมั ย ประจําป ๒๕๖๒ จดั โดย
ศูนยห มอ นไหมเฉลิมพระเกยี รติสมเด็จพระนางเจา สิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ บุรีรมั ย กรมหมอ นไหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๒. รางวลั ชนะเลิศอนั ดบั ๑ “การแสดงพนื้ บาน ประเภทหมอลาํ ” งานแขงขนั ศิลปหตั ถกรรมนกั เรียน
ระดบั ชาติ ท่จี ังหวัดนครพนม
๓. รางวลั ชมเชย ในโครงงาน “หตั ศลิ ปสรางสรรคเส่อื ยกลายสรา งรายไดพฒั นาพัฒนาชุมชนอยา งย่ังยืน”
โครงการตนกลาสีขาวโครงการกรงุ ไทยตนกลา สีขาว ปที่ ๑๒ ระหวางวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑๕ ธนั วาคม พ.ศ.
๒๕๖๑
๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๑ การแขงขนั กจิ กรรม “วรรณศลิ ปถิน่ อสี าน แขง ขันการรองหมอลาํ พ้นื บา น”
ชงิ โลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธริ าชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ประจําป
๒๕๖๒

๑.๒ คุณลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงคข องผเู รียน
๓) การยอมรบั ทีจ่ ะอยูร วมกนั บนความแตกตา งและหลากหลาย
เปาหมาย ดูแล ชวยเหลอื นักเรยี นที่มคี วามแตกตางทางรา งกาย ทางเพศ และบกพรองทางการเรียนรู สงเสรมิ

ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคลตามศักยภาพความพรอ ม และความสามารถท่หี ลากหลายทางวฒั นธรรม และพนื้ ฐานความ
เปน อยู

กระบวนการ
๑. โรงเรียนมรี ะบบดแู ลชวยเหลอื นักเรยี นเพื่อใหไ ดรับการยอมรับทจ่ี ะอยรู ว มกนั บนพน้ื ฐานความแตกตาง
และหลากหลาย ดว ยวิธกี ารคดั กรองนักเรยี น ๕ ขน้ั ตอน ดังน้ี

๑.๑ การศกึ ษานกั เรยี นเปนรายบุคคล โดยครทู ปี่ รึกษาออกเย่ียมบาน
๑.๒ การคดั กรองนกั เรียน ดา นสุขภาพ ความสามารถพเิ ศษ/ความสนใจ มคี รูทป่ี รกึ ษา ครูแนะแนว
โรงพยาบาลพทุ ไธสง โรงพยาบาลจงั หวัดบรุ รี ัมย ทําการคดั กรองไดนักเรยี น ๔ กลุม คือ

๑) กลมุ สมใจ เปนกลมุ เกงและอัจฉริยะ จะสงเสรมิ พฒั นาและปองกนั ไมใหเ กิดพฤติกรรมอันไม
ประสงค มคี วามสามารถในการเรยี นรู จนสามารถเรียนตอมหาวิทยาลัยในสาขาทตี่ อ งการ และสามารถประกอบอาชพี ตาม
ความสนใจและความตองการ

๒) กลมุ พอใจ เปนกลมุ ปกติ จะสง เสริมพฒั นาและปองกันไมใ หเ กิดพฤติกรรมอนั ไม
ประสงคอกี

๓) กลุมหว งใย เปนกลุมมปี ญ หา มวี ธิ กี ารแกปญ หา เพ่อื สงเสรมิ และพัฒนา ดแู ลชว ยเหลือ
โดยมีครจู ติ อาสา และมนี ักเรียน YC (Youth Counselor) คอยดแู ลชวยเหลอื

๔) กลมุ ใกลชิด เปนกลมุ มปี ญหา จะดแู ลชว ยเหลอื เปนรายบุคคล เชน นกั เรยี นตดิ สารเสพติด
จะไดรบั การบําบัดจากโรงพยาบาล การตง้ั ครรภ จะชว ยเหลือและใหโ อกาสมาเรียนตามปกตจิ นคลอด และจบ
การศกึ ษาไป

๒. การสงเสรมิ พัฒนา และชวยเหลอื นกั เรยี น โดยการมอบทนุ การศึกษา การไดรับสิทธพิ ิเศษในการยกเวน
คา บํารงุ การศกึ ษา ไดแ ก นกั เรียนเรยี นดแี ตย ากจน เรียนดีความประพฤตดิ ี เปน นักกีฬาทส่ี รา งชอ่ื เสยี งใหกับโรงเรยี น

๓. การปอ งกันและแกไข เขา คา ยปรบั เปล่ยี นพฤติกรรม โดยฝา ยพฒั นานักเรยี น ใหน กั เรียนชวยทาํ ความ
สะอาด พฒั นาโรงเรยี น ทาํ ความดี มีจติ สาธารณะ

๔. การสง ตอ ภายในและภายนอกโรงเรียน นกั เรียนพเิ ศษเรยี นรวม มี ๑๐ คน ไดแ ก - หูหนวก ๑ คน
- บกพรองทางการเรยี นรู (LD) ๒ คน - บกพรอ งทางสตปิ ญ ญา ๔ คน – ออทิสติกส ๒ คน และบกพรองทางพฤตกิ รรม ๑ คน
คัดกรองโดยครทู ี่ปรึกษา สงตอครูแนะแนว แนะแนวสง ตอ โรงพยาบาลพุทไธสง โรงพยาบาลพทุ ไธสงสง ตอโรงพยาบาลบรุ รี ัมย
นัดพบแพทยทกุ ๆ ๓ เดือน และไดร บั เอกสารรบั รองจากแพทยโรงพยาบาลบุรีรัมย ทางโรงเรียนจึงนาํ นักเรียนมาพัฒนาโดย
ใชแผนการสอน IEP ซ่ึงเปน แผนเฉพาะกลุมจากศูนยการศกึ ษาพิเศษบุรีรมั ย และ
มีสอ่ื การสอนใหก ับนักเรียน

ผลที่ไดร บั
๑. รางวลั เหรียญทอง การประเมนิ ผลการดาํ เนินงานระบบดแู ลชว ยเหลอื นกั เรียนตามสภาพจรงิ ประจําป
๒๕๕๙ จนถึงป ๒๕๖๑
๒. รางวัลเหรยี ญทอง การรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทออทิสตกิ ส ม.๔-๖ งานศิลปหตั ถกรรมนกั เรยี น ครัง้ ที่
๖๙ ระดับเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษา

๑.๒ คณุ ลกั ษณะที่พึงประสงค์ของผเู้ รยี น
๔) สุขภาวะทางรา่ งกายและลักษณะจติ สงั คม
เปา้ หมาย ส่งเสริมสขุ ภาพพลานามยั ให้กับนักเรียน
กระบวนการ โรงเรียนจัดกจิ กรรมส่งเสรมิ สุขภาวะทางร่างกายและลกั ษณะจิตสงั คมโดยการตรวจสอบ

ทดสอบสุขภาพทางรา่ งกายของนักเรียน นาไปพฒั นาและหรอื แก้ไข กรณีแกไ้ ขไม่ได้จะทาการส่งต่อไปยังอนามัย หรอื
โรงพยาบาล กจิ กรรมทท่ี า คือ

๑. การตรวจสขุ ภาพประจาปีของนักเรียน โดยงานอนามัยโรงเรียนประสานงานกบั โรงพยาบาลรฐั และ
เอกชน โดยบริษัท Magnate Helthcare จากกรงุ เทพฯ ตรวจสุขภาพร่างกาย นาหนกั ส่วนสงู วัดสายตา และแจง้ ผล
การตรวจให้กับโรงเรียน หรอื มีกรณีนักเรียนมภี าวะอว้ น หรือผอม โรงเรียนจะจัดโครงการรองรับ

๒. การทดสอบสมรรถภาพทางรา่ งกายและจติ ใจ ในรายวชิ าสขุ ศกึ ษาและพลศึกษา ในทุกระดบั ชนั
๓. จดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ “ยิมสวย ฟนั สะอาด” เพ่ือดแู ลและรกั ษาสุขภาพของช่องปากและฟนั ให้กบั นักเรียน
ในระดับชนั มธั ยมศึกษาปที ่ี ๑ ทุกคน โดยนกั เรียนต้องนาแปรงสีฟัน ยาสีฟนั กระจกบานเล็กมาจากบ้าน และใชโ้ ดม
อเนกประสงคเ์ ปน็ สถานทแี่ ปรงฟัน และเคยี วเมด็ สีย้อมฟนั ใหล้ ะเอยี ด ใช้ลนิ กวาดให้ทั่วฟันทกุ ซ่ี ทงั ด้านนอกดา้ นใน
ประมาณ ๒-๓ นาที แล้วบ้วนนาเพยี งเลก็ น้อย จดบันทึกข้อมูลไว้ ถ้าทงั ปากมีฟนั ตดิ สเี กิน ๕ ซี่ แสดงวา่ นกั เรยี นแปรง
ฟนั ยงั ไม่ถูกต้องและไม่สะอาด ถา้ พบนักเรยี นมีฟันผุให้นกั เรียนไปพบแพทย์ด้วยตนเอง
๔. จดั กจิ กรรมกฬี าภายใน (กีฬาส)ี จัดเป็นประจาทกุ ปี โดยมพี ่ี ม.๖ เปน็ ผ้ดู าเนินงานตังแต่การประชุม
วางแผน แบง่ หน้าท่ี ดูแลเรอื่ งกีฬา กรีฑา กองเชียร์ เชียร์ลดี เดอร์ และการบรหิ ารการเงิน ควบคมุ ดูแลน้อง ๆ เพื่อให้
นกั เรียนมสี ขุ ภาพกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ และ
๕. การส่งเสรมิ ความสามารถด้านกฬี า กรีฑา โดยฝึกซ้อมนักเรยี นทังตอนเช้า และตอนเย็นทกุ วนั มีโปรแกรม
ตารางการฝกึ และบันทึกข้อมูลการเปลีย่ นแปลง การพฒั นา นักมวยนันจะมีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาภาค ๓
จงั หวัดนครราชสมี าทาการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกฬี าทกุ ครังก่อนท่ีจะไปแข่งขนั และส่งนักเรียนไปร่วม
แข่งขันกบั หน่วยงานตา่ ง ๆ ไดแ้ กธ่ นาคาร สหวิทยาเขต สานักงานเขตพนื ท่ีการศึกษา สมาคมการกฬี าจังหวดั สมาคม
การกีฬาแหง่ ประเทศไทย
ผลท่ไี ด้รับ
๑. นักเรียนมสี ุขภาวะทางรา่ งกายแขง็ แรง สมบูรณ์ และมีลักษณะจิตสังคมสงู ขึน เกดิ ความรัก ความสามคั คี
รจู้ กั การชว่ ยเหลอื ซึง่ กันและกัน รจู้ ักแบ่งปนั มีนาใจเอือเฟ้ือเผอื่ แผ่แก่เพ่ือนๆ พ่ี น้อง ทงั ภายในและภายนอกสถาบัน
๒. นกั เรยี นไดเ้ รยี นรวู้ ธิ กี ารแปรงฟันท่ีถูกสขุ ลักษณะ และรู้ว่าการรบั ประทานที่มีประโยชน์จะมีผลที่ดตี ่อ
สุขภาพฟัน
๓. นกั เรียนมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา และความรบั ผิดชอบ

รางวลั ทไ่ี ด้รับ
๑. รางวัลชนะเลศิ อันดบั ๑ เหรยี ญทอง การแขง่ ขันกีฬาเยาวชนแหง่ ชาติ ครงั ท่ี ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์”
ทจ่ี งั หวดั ชุมพร วันที่ ๑๙ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประเภทวง่ิ ๑๐๐ เมตร
๒. รางวัลชนะเลิศอนั ดับ ๒ เหรยี ญเงนิ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครงั ท่ี ๓๓ “ชมุ พร – ระนองเกมส์”
ทจี่ ังหวัดชุมพร วนั ท่ี ๑๙ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประเภทวง่ิ ๒๐๐ เมตร
๓. รางวัลชนะเลศิ อนั ดบั ๑ เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑายวุ ชนทีมชาติ 12 th SEA YOUTH ATHLETICS

2017 ณ สนามกฬี าธรรมศาสตร์ ศูนยร์ ังสิต จงั หวดั ปทุมธานี วนั ที่ ๘ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ประเภทว่งิ ผลดั
๔ x ๑๐๐ เมตร (ตวั แทนยวุ ชนทีมชาติไทย)

๔. รางวลั ชนะเลศิ อนั ดับ ๒ เหรียญเงนิ การแข่งขนั กรีฑายุวชนนานาชาติ Asian Youth Athletics 2017
ณ สนามศุภชลาสัย กรุงเทพมหานคร วนั ที่ ๒๐ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประเภทวิง่ ผลดั ผสมหญิง ๔ x ๑๐๐, ๒๐๐,
๓๐๐ และ ๔๐๐ เมตร

๕. รางวัลชนะเลศิ อนั ดบั ๓ เหรยี ญทองแดง การแข่งขันกรีฑายุวชนทีมชาติ 13 th SEA YOUTH
ATHLETICS 2018 ณ สนามกฬี าธรรมศาสตร์ ศนู ยร์ งั สติ จงั หวดั ปทมุ ธานี วนั ที่ ๒ – ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ประเภทวิ่ง
ข้ามรัว ๔๐๐ เมตร (ตวั แทนยุวชนทมี ชาติไทย)

๖. รางวัลชนะเลิศเหรยี ญทอง มวยไทยสมัครเลน่ ร่นุ ฟลายเวท (นาหนกั เกิน ๔๘ – ไมเ่ กิน ๕๑ กโิ ลกรมั )
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครงั ที่ ๓๔ (นา่ นเกมส์) โดยการกฬี าแหง่ ประเทศไทยรว่ มกบั จงั หวัดนา่ น รอบสดุ ทา้ ยระดบั ชาติ

๗. รางวัลชนะเลศิ เหรียญทอง รนุ่ ฟลายเวท (นาหนักเกนิ ๔๘ – ไม่เกิน ๕๑ กโิ ลกรัม) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครังที่ ๓๙ (ขนุ ด่านเกมส)์ โดยการกีฬาแหง่ ประเทศไทยรว่ มกบั จงั หวัดนครนายก รอบสดุ ทา้ ยระดบั ชาติ

ภาพประกอบ การบริหารจัดการของโรงเรียนพทุ ไธสงเพ่ือตอบสนองนโยบายและจดุ เน้นของสานักงาน-
เขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 32 “No Child Left Behind ไม่มเี ด็กคนใดถูกทิง้ ไว้ด้านหลงั ”

โรงเรียนพุทไธสงได้ดาเนินการตามประกาศแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.32 นโยบาย
“No Child Left Behind ไม่มีเด็กคนใดถูกท้ิงไว้ด้านหลัง” ทั้ง 4 ดังน้ี ด้านที่ 1 การมอบหมายงานและการให้
การบา้ นนกั เรยี น โรงเรยี นดาเนินการดังน้ี 1.วางแผนประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนเพ่ือให้คณะครูไดว้ างแผนกาหนด
ภาระงานและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนถัดไป 2.ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่คณะครูท่ีสอนในระดับชั้น
เดียวกันนาภาระงานท่ีตนวางแผนมาพิจารณารว่ มกันกบั คุณครูทา่ นอื่น ๆ ทีส่ อนในระดับชัน้ เดียวกันเพื่อรวมภาระ
งานบางอย่างที่มีความซ้าซ้อน เป็นการบูรณาการแต่ละกลุ่มสาระฯ เพ่ือลดภาระงานของนักเรียน ด้านท่ี 2 การ
สอนซ่อมเสริม โรงเรียนพุทไธสงดาเนินการดังน้ี 1.ในแต่ละภาคเรียนครูผู้สอนต้องส่งภาระงานที่จะขออนุมัติ 0 ร
มส ท่ีงานวิชาการ 2.คณุ ครูทีอ่ นมุ ตั ิผลการเรียนนกั เรยี นให้มี 0 ร มส ต้องจัดทาแผนการจัดการเรียนรูซ้ ่อมเสริม
ในรายวิชาน้ัน ๆ ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนพุทไธสงดาเนินการดังนี้ 1.กาหนดห้อง
ประจาให้คุณครูและนักเรียนที่ปรึกษาช่วยกันดูแลความสะอาดของห้อง 2. กาหนดคาบลงพ้ืนท่ีให้นักเรียนและครู
ช่วยกนั ทาความสะอาดบริเวณพนื้ ท่รี บั ผดิ ชอบของแตล่ ะระดับชน้ั 3.กาหนดให้ครูต้องมกี ารจัดบรรยากาศห้องเรียน
ให้มีมุมความรู้ในห้องเรียน ด้านที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษา โรงเรียนพุทไธสงดาเนินการ
ดังนี้ 1.โรงเรียนได้สารวจความต้องการของนักเรียนโดยครูแนะแนวตง้ั แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ว่าตอ้ งการเรียน
ต่อในด้านไหน โดยใช้วิธีการแนะแนวและให้นักเรียนได้สารวจความต้องการของตนเองผ่านการฝึกประสบการณ์
จริงในช่วงปิดภาคเรยี น 2.โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้กับโรงเรยี นในเขตพื้นที่และรับฟังความ
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.โรงเรียนนาความ
ต้องการของนักเรียนมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจพัฒนา/เปิดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรยี นและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย 4.โรงเรยี นมคี รแู นะแนวและครูทปี่ รึกษาทช่ี ่วยสารวจความต้องการของผู้เรยี นและ
ส่งผลสะท้อนกลับมาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 5.โรงเรียนได้จัดกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนรู้
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปิดชุมนุมด้วยตนเอง เพื่อตอบสะนองความต้องการ
ของนักเรียนในดา้ นตา่ ง ๆ

1

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดั การเรียนการสอนทีเ่ นน้ ผ้เู รียนเป็นสาคญั

ประเดน็ ความนา่ เชือ่ ถือ ประสิทธิผล

การเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคดิ และปฏิบัติจริง และ - สรา้ งแบบสอบถามการการจัดการ - ครผู ู้สอนร้อยละ 85 สามารถ
สามารถนาไปประยกุ ต์ใชใ้ นชีวติ ได้
เรียนรู้ผา่ นการปฏิบตั จิ ริง จัดการเรียนรผู้ ่านกระบวนการคิด
การใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทเี่ อ้ือตอ่
การเรียนรู้ - หาคุณภาพของแบบสอบถามกอ่ น และปฏิบตั จิ ริง สามารถนาไป

นาไปใชจ้ รงิ ประยกุ ต์ใช้ในชวี ติ ได้ โดยวิเคราะห์

- นาแบบสอบถามไปใช้กบั ผา่ นการตอบแบบสอบถามการการ

กลุม่ เป้าหมาย ไดแ้ ก่ นักเรยี น ครู จดั การเรียนรู้ผา่ นการปฏบิ ตั ิจริง

นิเทศ ฝ่ายบรหิ าร และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี

- นาผลท่ีไดจ้ ากการตอบ

แบบสอบถามมาใช้วิเคราะหข์ ้อมลู

และสรปุ ผล เปน็ ขอ้ มลู ในการวาง

แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ต่าง

ๆ เพอื่ การพฒั นาศักยภาพของครใู น

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

คิดและปฏบิ ัตจิ รงิ สามารถนาไป

ประยกุ ตใ์ ช้ในชีวติ ได้

- สร้างแบบสอบถามการใช้ส่ือ - ครูผสู้ อนรอ้ ยละ 95 สามารถใช้สือ่

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยี นรู้ที่ เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลง่ เรียนรทู้ ่ี

เอื้อตอ่ การเรียนรู้ เอือ้ ต่อการเรยี นรู้

- หาคุณภาพของแบบสอบถามก่อน

นาไปใช้จรงิ

- นาแบบสอบถามในการประเมินการ

สอนของครู โดยมขี ้อคาถามครอบคลุม

ประเดน็ ใชส้ ่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหลง่ เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้

นักเรยี นทาการประเมิน

- นาผลทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถาม

มาใช้เป็นข้อมลู ในการวางแผนการจดั

กิจกรรม/โครงการ ตา่ ง ๆ ในการพฒั นา

ศักยภาพของครใู นการพัฒนาการใช้สอ่ื

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี

เออื้ ต่อการเรยี นรู้จดั การเรยี นรู้

2

- สร้างแบบสอบถามการการจดั การ - ครูผู้สอนร้อยละ 95 มีการบริหาร

เรียนร้ผู า่ นการปฏิบตั จิ ริง จดั การชน้ั เรียนเชิงบวก

- หาคณุ ภาพของแบบสอบถามกอ่ น

นาไปใช้จริง

- นาแบบสอบถามในการประเมิน

การสอนของครู โดยมขี ้อคาถาม

ครอบคลุมประเดน็ การบริหาร

จัดการชนั้ เรยี นเชงิ บวกใหน้ ักเรยี น

ทาการประเมนิ

การบรหิ ารจดั การหอ้ งเรียนเชงิ บวก - นาผลท่ีไดจ้ ากการตอบ

การตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรียนอยา่ งเป็นระบบ แบบสอบถามมาใชเ้ ปน็ ขอ้ มลู ในการ
และนาผลมาพฒั นาผเู้ รยี น
วางแผนการจัดกจิ กรรม/โครงการ

ต่าง ๆ ในการพฒั นาศักยภาพของ

ครใู นการบรหิ ารจัดการช้ันเรียนเชงิ

บวก เช่น การจดั บรรยากาศช้ัน

เรียนให้นา่ เรยี นรู้ การจัดกิจกรรม

ลงพ้ืนที่ การจดั ทาโครงการท่ี

สอดคล้องกบั การบริหารจัดการ

หอ้ งเรียนเชิงบวก

- ครวู ิเคราะหผ์ เู้ รยี นรายบคุ คล ผ่าน - ครูผู้สอนร้อยละ 90 ตรวจสอบ

การใช้แบบวเิ คราะห์ผู้เรียนเป็น และประเมินผเู้ รียนอยา่ งเปน็ ระบบ

รายบคุ คล ตามความเหมาะสมและ และนาผลมาพฒั นาผู้เรียน

บริบทของรายวชิ า

- นาผลมาวิเคราะหม์ าพฒั นาการ

จัดการเรยี นการสอนใหส้ อดคล้อง

กับศกั ยภาพของผู้เรยี น

3

การแลกเปลี่ยนเรียนรแู้ ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่อื - โรงเรียนประกาศกาหนดภาระ - ครผู ูส้ อนรอ้ ยละ 85 มกี าร
พัฒนาและปรบั ปรุงการจดั การเรียนรู้ งานของครผู สู้ อนสาหรับการจดั แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้ มูล
กจิ กรรมการเรียนรู้ใหก้ บั นักเรียน สะทอ้ นกลับเพื่อพัฒนาและปรบั ปรงุ
โรงเรียนพทุ ไธสง การจัดการเรยี นรู้
- ครูผูส้ อนดาเนินการขอจดั ต้ัง
ชมุ ชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) ร้อยละ 90
เพ่ือแลกเปลย่ี นเรยี นรูแ้ ละให้ข้อมลู
สะทอ้ นกลบั เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
- สร้างแบบสอบถามการ
แลกเปลี่ยนเรียนรแู้ ละให้ข้อมูล
สะท้อนกลบั เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรงุ การจัดการเรียนรู้
- หาคุณภาพแบบสอบถามก่อน
นาไปใช้
- นาแบบสอบถามการแลกเปลยี่ น
เรียนรแู้ ละใหข้ ้อมูลสะท้อนกลับเพอ่ื
พฒั นาและปรบั ปรุงการจดั การ
เรยี นรู้ ไปใชก้ บั กล่มุ เป้าหมาย
- รวบรวมขอ้ มูล วิเคราะห์ และ
สรปุ ผล

สรุป

เกณฑ์การประเมิน รอ้ ยละ
มากกว่าร้อยละ 90
ระดบั คุณภาพ รอ้ ยละ 80 - 89
ดเี ย่ยี ม รอ้ ยละ 70 - 79
ดมี าก รอ้ ยละ 50 - 69
ดี นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
พอใช้
ปรบั ปรงุ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่ีเนน้ ผเู้ รยี นเป็นสาคญั

1. การวางแผนเตรยี มการ (P : Plan) 2. การดาเนนิ การ (D : Do)

1) ศึกษาวเิ คราะหเ์ ปา้ หมาย นโยบายมาตรฐานทุก 1) วิเคราะห์หลกั สตู รส่กู ารออกแบบการเรยี นรู้
ระดับ - พ.ร.บ. การศกึ ษาแห่งชาติ – มาตรฐาน 2) ทาแผนจดั การเรยี นรสู้ ู่การสอน
การศกึ ษาแหง่ ชาติ - นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 3) ผลติ สื่อ ทาวิจัยในช้ันเรยี น
- มาตรฐาน สมศ. สพฐ. และสพม. 4) ปฏบิ ัตหิ นา้ ทพ่ี เิ ศษอ่ืนๆ เพอ่ื นกั เรียนเป็นสาคญั

2) กาหนดคา่ เปา้ หมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของ ฝา่ ย/กลุ่มสาระ/โครงการพเิ ศษ : ธรรมาภิบาลการ
สถานศึกษา ปฏบิ ัตงิ าน
5) ทาวางแผนกลยทุ ธ์/แผนการจดั การเรยี นร/ู้ แผนหลัก
3) วเิ คราะห์มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ทค่ี าดหวงั เพ่อื การจัดการเรียนรู้
4) การวิเคราะหบ์ ทบาทครู วางแผนร่วมกนั และ 6) ดาเนินงานจดั กิจกรรมและโครงการตามแผน
7) สร้างภาคีเครือข่ายชมุ ชนแห่งการเรยี นรู้ PLC
กาหนดกระบวนการจดั การเรียนรู้
5) การวเิ คราะหบ์ ทบาทนกั เรียน
6) วางแผนกลยุทธ/์ แผนการจดั การเรยี นร้/ู แผนหลัก

เพ่ือการจดั การเรียนรู้
7) วางแผนการสอน การประเมินผลรายวชิ า

วางแผนการเรียนการสอนรายคาบ การวางแผนทา
วจิ ัยในช้นั เรียน

ระบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ

ครู

4. รายงานผล/ปรบั ปรงุ งาน (A : Act) 3. ตรวจสอบ ทบทวน (C : Check)

1) รายงานการพฒั นาคุณภาพกระบวนการจัดการ 1) ประชุมตรวจสอบ ตดิ ตามอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง
เรียนรู้ 1.1) ประชุมฝ่ายบรหิ าร/กรรมการบรหิ ารโรงเรียน
1.2) ประชุมครทู ง้ั หมด/วิพากษ์กระบวนการจดั การ
2) ปรับปรุงค่าเปา้ หมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของ เรยี นรู้ของครู
สถานศึกษา
2) นิเทศติดตามตรวจสอบการปฏบิ ตั งิ าน/การควบคุม
3) จดั ทาแผนพฒั นากระบวนการจัดการเรียนรู้/ ภายใน
กจิ กรรม/โครงการ 2.1) นเิ ทศการเรียนการสอน/วจิ ัยพัฒนาหลักสูตร
2.2) นิเทศตดิ ตามกิจกรรมโครงการ
4) ปรับปรุงพฒั นาเครอื่ งมือวดั /สอื่ /อปุ กรณ์การเรยี น
3) ประเมินประสิทธภิ าพและประเมินผลการปฏบิ ตั งิ าน
การสอน 3.1) ครปู ระเมนิ ตนเองตามมาตรฐาน
3.2) หวั หน้ากลุ่มประเมินจากการรบั รู้
5) รายงานผ้เู ก่ยี วข้อง /หนว่ ยงานตน้ สงั กัด/ 3.3) กรรมการประเมินประสิทธภิ าพและประสิทธิผล
สาธารณชน 3.4) ผ้เู ก่ียวข้อง คอื นกั เรียนประเมนิ การสอนของครู

6) เผยแพร่ผลงาน แลกเปลย่ี นเรยี นรู้ ส่คู วามย่งั ยืน

ระบบการใช้สอื่ เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลง่ เรียนรทู้ เ่ี ออื้ ต่อการเรียนรู้

1. การวางแผนเตรียมการ (P : Plan) 2. การดาเนินการ (D : Do)

1) ศกึ ษาวิเคราะหเ์ ปา้ หมาย นโยบายมาตรฐานทุก 1) วิเคราะห์หลักสตู รสู่การออกแบบการใช้สื่อ
ระดับ - พ.ร.บ. การศกึ ษาแหง่ ชาติ – มาตรฐาน เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลง่ เรยี นรทู้ ่ีเอ้อื ตอ่ การ
การศกึ ษาแหง่ ชาติ - นโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ เรยี นรู้
- มาตรฐาน สมศ. สพฐ. และสพม.
2) นาแบบสอบถามในการประเมนิ การสอนของครู โดยมี
2) วิเคราะห์คา่ เป้าหมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของ ข้อคาถามครอบคลุมประเดน็ กระบวนการจดั การ
สถานศึกษา เรียนรู้

3) สร้างแบบสอบถามการการจดั การเรยี นรผู้ า่ นการ 3) ผลติ ส่ือ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิจรงิ 4) ดาเนนิ งานจัดกิจกรรมและโครงการตามแผน

4) วางแผนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลง่ เรยี นรู้ที่เอ้ือต่อการเรยี นรู้

ระบบการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรยี นร้ทู ี่เอื้อ

ต่อการเรยี นรู้

4. รายงานผล/ปรับปรงุ งาน (A : Act) 3. ตรวจสอบ ทบทวน (C : Check)

1) รายงานการประเมินประสิทธภิ าพและประเมินผล 1) ประชุมตรวจสอบ ตดิ ตามอย่างตอ่ เน่อื ง
การใชส้ ือ่ /เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) นิเทศติดตามตรวจสอบการปฏบิ ตั งิ าน/การควบคมุ
3) ประเมนิ ประสทิ ธิภาพและประเมินผลการใชส้ อื่
2) ปรับปรงุ พัฒนาเครื่องมอื วัด/สอ่ื เทคโนโลยี
เทคโนโลยสี ารสนเทศ
สารสนเทศ

3) รายงานผ้เู กี่ยวขอ้ ง /หนว่ ยงานต้นสงั กัด/
สาธารณชน

4) เผยแพร่ผลงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูค่ วามยง่ั ยืน

ระบบการบรหิ ารจดั การห้องเรียนเชิงบวก

1. การวางแผนเตรียมการ (P : Plan) 2. การดาเนินการ (D : Do)

1) ศึกษาวเิ คราะห์เปา้ หมาย นโยบายมาตรฐานทกุ 1) วิเคราะหห์ ลักสตู รสู่การออกแบบบริหารจัดการ
ระดบั - พ.ร.บ. การศึกษาแหง่ ชาติ – มาตรฐาน หอ้ งเรียนเชิงบวก
การศกึ ษาแห่งชาติ - นโยบายกระทรวงศึกษาธกิ าร 2) ดาเนนิ งานบรหิ ารจดั การห้องเรียนเชิงบวก
- มาตรฐาน สมศ. สพฐ. และสพม. 3) ดาเนินงานจดั กจิ กรรมและโครงการตามแผน

2) วเิ คราะห์ค่าเปา้ หมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของ
สถานศกึ ษา

3) วางแผนการบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก
4) วางแผนการจัดกจิ กรรมและโครงการ

ระบบการบริหาร
จดั การห้องเรียน

เชงิ บวก

4. รายงานผล/ปรับปรงุ งาน (A : Act) 3. ตรวจสอบ ทบทวน (C : Check)

1) รายงานการประเมินประสทิ ธภิ าพและประเมนิ ผล 1) ประชมุ ตรวจสอบ ติดตามอย่างตอ่ เนื่อง
บริหารจัดการห้องเรียนเชงิ บวก 2) นเิ ทศติดตามตรวจสอบการปฏบิ ัติงาน/การควบคุม
3) ประเมินประสิทธิภาพและประเมนิ ผลการบรหิ าร
2) ปรับปรงุ พัฒนาเครื่องมือวัดการบรหิ ารจัดการ
หอ้ งเรยี นเชิงบวก จดั การหอ้ งเรยี นเชงิ บวก
3) รายงานผ้เู กีย่ วข้อง /หนว่ ยงานตน้ สังกดั /

สาธารณชน
4) เผยแพร่ผลงาน แลกเปล่ยี นเรยี นรู้ ส่คู วามยัง่ ยนื

ระบบการแลกเปล่ียนเรยี นร้ขู อ้ มลู ยอ้ นกลับ

1. การวางแผนเตรียมการ (P : Plan) 2. การดาเนินการ (D : Do)

1) โรงเรียนประชุมชีแ้ จงแนวนโยบาย เป้าหมาย 1) วคิ ราะหแ์ นวนโยบาย เป้าหมาย การแลกเปลยี่ น
การแลกเปลย่ี นเรียนร้ขู อ้ มลู ในองค์กร เรียนรูข้ อ้ มลู ของโรงเรยี น
2) แตง่ ต้งั คณะกรรมการขับเคลือ่ นกระบวนการ 2) รวมกลุ่มสรา้ งเครือขา่ ยแลกเปลยี่ นเรยี นรู้
ระดบั สถานศึกษา 3) คน้ หาปญั หาท่ีเกิดจากการจดั การเรยี นการสอน
3) กาหนดแผนงานการขับเคลือ่ นกระบวนการ 4) ออกคาส่ังแต่งตัง้ คณะทางาน
ระดับสถานศึกษา 5) ออกแบบกจิ กรรมเพอ่ื แกไ้ ขปัญหา
6) สรา้ งสอ่ื /นวัตกรรมทางการศึกษา
7) แลกเปลย่ี นข้อเสนอแนะในการดาเนนิ งาน
8) นาสู่การปฏิบตั ิในการจัดการเรยี นการสอน

ระบบการ
แลกเปลี่ยนเรยี นรู้
ข้อมูลยอ้ นกลับ

4. รายงานผล/ปรับปรุงงาน (A : Act) 3. ตรวจสอบ ทบทวน (C : Check)

1) รายงานการแลกเปลีย่ นเรยี นรขู้ อ้ มูลในองคก์ ร 1) ประชมุ ตรวจสอบ ตดิ ตามอย่างตอ่ เนอื่ งโดยคณะ
1.1) ครรู ายงานการสรา้ งสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ้บู รหิ าร หัวหนา้ ฝ่ายงาน หวั หนา้ กลุ่มสาระ
1.2) ครูรายงานการวิจยั แกไ้ ขปญั หาในชนั้ เรียน 2) นเิ ทศติดตามตรวจสอบการปฏบิ ัติงานการสรา้ ง
ชุมชนแหง่ การเรียนรู้ PLC และการจดั ทาวิจยั ในชน้ั
2) รายงานหน่วยงานตน้ สังกดั และสาธารณชน เรียนของแต่ละปกี ารศึกษา
3) จัดทาแผนพัฒนา วางเปา้ หมายใหม่ เพอ่ื ปรบั ปรงุ 3) ประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏบิ ตั งิ าน
การทางานในโอกาสตอ่ ไป โดยอาศยั การประเมนิ ตามสภาพจรงิ แบบมสี ่วนร่วม
4) เผยแพรผ่ ลงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สู่ความยง่ั ยนื

ระบบการตรวจสอบผู้เรยี นอย่างเปน็ ระบบ

1. การวางแผนเตรียมการ (P : 2. การดาเนินการ (D : Do)
Plan)
1) สรา้ งเครอ่ื งมอื ตามความเหมาะสมของผ้เู รยี น
1) วางแผนตรวจสอบผู้เรยี นโดยการศึกษา และพื้นฐานของแตล่ ะวชิ า
เกณฑต์ ามความเหมาะสมของแตล่ ะวชิ า 2) ตรวจสอบความถกู ต้อง และทดลองใช้
2) กาหนดแนวทางและมาตรฐานการ เครื่องมือ
ตรวจสอบ 3) ตรวจสอบความรู้ความเขา้ ใจของผเู้ รียนเป็น
3) กาหนดแผนงานการขบั เคล่ือน รายบุคคลอย่างเป็นระบบ
กระบวนการ ระดับชนั้ เรยี น 4) นาผลมาวิเคราะหม์ าพัฒนาการจัดการเรยี น
การสอนใหส้ อดคล้องกบั ศกั ยภาพของผ้เู รยี น
5) นักเรยี นและผ้มู สี ว่ นเกย่ี วขอ้ งมสี ว่ นรว่ มใน
การวดั และประเมินผล

ระบบการ
ตรวจสอบผู้เรียน
อยา่ งเปน็ ระบบ

4. รายงานผล/ปรับปรุงงาน (A : Act) 3. ตรวจสอบ ทบทวน (C : Check)

1) รายงานการตรวจสอบผเู้ รยี นอย่างเปน็ ระบบ 1) ตรวจสอบเปรียบเทยี บความเหมาะสมกบั
1.1) ครูประจารายวชิ ารายงานหวั หนา้ กลุ่ม เปา้ หมายในการจัดการเรียนรขู้ องแต่ละวิชา
2) ตรวจสอบ ตดิ ตามผลอย่างต่อเน่อื ง โดย
สาระ ครูผสู้ อนนักเรยี น และผู้มสี ่วนเกย่ี วขอ้ งใหม้ ี
1.2) หัวหน้ากลุม่ สาระรายงานฝา่ ยวชิ าการ สว่ นรว่ มในการตรวจสอบ
1.3) ฝ่ายวชิ าการรายงานผบู้ รหิ าร

2) รายงานหนว่ ยงานตน้ สงั กัด และสาธารณชน
3) จัดทาแผนพัฒนา วางเปา้ หมายใหม่ เพอื่
ปรับปรุง พัฒนาผ้เู รยี นกล่มุ ตอ่ ไป
4) เผยแพร่ผลงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สู่ความ
ยงั่ ยนื

จดุ ทค่ี วรพัฒนาของนกั เรยี น
๑. นกั เรียนขาดทกั ษะการทางาน ทางานไมเ่ ปน็ ไปตามข้ันตอน ผลงานทไี่ ดไ้ ม่มคี ุณภาพ
๒. นกั เรยี นขาดความรับผดิ ชอบ ไม่มวี นิ ัย

ขอ้ เสนอแนะ/สามารถปฏิบัติได้
๑. ปลกู ฝงั ลกั ษณะนิสัยและค่านิยมทด่ี ใี นการทางาน สอดแทรกคุณธรรมดา้ นวินยั ความซื่อสตั ย์ รักและใสใ่ จ
การทางาน
๒. สร้างเจตคตทิ ดี่ ีใหน้ ักเรยี นรกั โรงเรยี น มคี วามขยันหม่ันเพียร อดทน มีความรับผิดชอบและรู้หน้าทขี่ องตน

จุดเดน่
๑. นักเรยี นมีจิตสาธารณะ ชว่ ยเหลือเพ่ือนและครู
๒. นักเรียนใหค้ วามร่วมมอื เป็นอยา่ งดใี นการเขา้ ร่วมกจิ กรรมที่ทางโรงเรยี นจัดให้ เชน่ การฝึกซ้อมหรือ
เขา้ ค่ายเตรยี มแข่งขนั งานศิลปหตั ถกรรมนักเรยี นในทุก ๆ ปี และการแขง่ ขนั กฬี าสขี องโรงเรียน
๓. นักเรยี นมีมายาทงาม เป็นไปตามอตั ลักษณ์ของโรงเรยี น “มีจติ สาธารณะ รักสะอาด มารยาทงาม”


Click to View FlipBook Version