The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การอ่าน
ภาษากับการคิด
เหตุผล
ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น
อนุมาน
อุปนัย
นิรนัย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phattharaporn, 2019-12-15 10:20:14

ppt สาระการอ่าน เรื่อง ภาษากับการคิด

การอ่าน
ภาษากับการคิด
เหตุผล
ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น
อนุมาน
อุปนัย
นิรนัย

การอา่ น

ตัวช้ีวดั ทอี่ อกขอ้ สอบ 5. วเิ คราะห์ วิจารณ์ และประเมินเร่อื งท่ีอา่ นโดยใช้

O – Net ม.3 กลวธิ กี ารเปรยี บเทยี บเพื่อใหผ้ อู้ า่ นเข้าใจไดด้ ีข้นึ
ปกี ารศกึ ษา 2562 6. ประเมนิ ความถกู ต้องของข้อมลู ทใ่ี ชส้ นบั สนุนเรือ่ งที่

อา่ น
7. วิจารณค์ วามสมเหตสุ มผล การลาดบั ความ และ

ความเปน็ ไปไดข้ องเร่ือง

1. ระบเุ หตผุ ลและขอ้ เทจ็ จรงิ กบั ขอ้ คดิ เหน็ จาก 8. วิเคราะห์เพอ่ื แสดงความคดิ เหน็ โตแ้ ยง้ เกยี่ วกับเรื่อง

เรอ่ื งทอี่ า่ น ทอ่ี ่าน

2. ระบคุ วามแตกต่างของคาที่มคี วามหมายโดยตรง 9. ตีความและประเมนิ คณุ คา่ แนวคิดทีไ่ ด้จากงานเขียน

และคาท่ีมีความหมายโดยนัย อยา่ งหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชวี ิต

3. ระบใุ จความสาคญั และรายละเอียดของข้อมลู

ทีส่ นบั สนนุ เรอ่ื งทีอ่ า่ น

4. อ่านเรื่องตา่ ง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด

แผนผังความคดิ บันทึก ย่อความและรายงาน

ภาษากบั การคิด ภาษากบั การคิดอยา่ งมี “เหตุผล”
นิยาม : “เหตุผล” หมายถงึ ความคิดอันเป็นหลักท่ัวไปโดย
เหตุผล,ข้อเท็จจริง,ขอ้ คดิ เห็น อาศัยข้อมูลพ้ืนฐาน กฎเกณฑ์ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในการ

สนับสนุนความคิดอันนาไปสู่ข้อสรุปซึ่งเป็นข้อยุติ ผ่าน

กระบวนการอนุมาน โดยวธิ ีการนริ นัยและอปุ นัย

อปุ นัย ตัวอยา่ งการคดิ แบบอปุ นยั -นิรนยั

“อปุ นัย” หมายถึง การคดิ แบบเดาจาก เหตุ
ขอ้ มลู บางส่วนเพือ่ สรุป 1) นกั ยิมนาสตกิ ทุกคนมีอายุไม่เกนิ 25 ปี
2) ดวงเดอื นมีอายุ 26 ปี
การอนุมาน ขอ้ ใดสรุปผลถกู ตอ้ ง
ก. ดวงเดือนไมใ่ ช่นกั กฬี า
“อนมุ าน” หมายถึง การคาดคะเนคาตอบ ข. ดวงเดอื นอาจเปน็ นกั ยินนาสติก
โดยการใชว้ ธิ กี ารอปุ นัยแลนริ นยั ในการหาคาตอบ ค. ดวงเดอื นไมใ่ ช่นักยิมนาสตกิ
ง. ขอ้ มลู ทใ่ี ห้ไมเ่ พียงพอทจ่ี ะสรุปผล
นิรนัย

“นิรนยั ” หมายถึง การคิดแบบพจิ ารณาจาก
ความรทู้ ่มี ีทง้ั หมดเพือ่ สรปุ

ภาษาทใ่ี ช้แสดง “เหตุ-ผล”

1. ใชส้ ันธานแสดงเหตผุ ล 2. ไมใ่ ชส้ นั ธานแสดงเหตผุ ล แตใ่ ชเ้ นอ้ื ความบ่งบอกเหตผุ ลแทน
- เรยี งเหตุผลไว้กอ่ นข้อสรุป “..จึง..” (เหตุ ผล) เช่น - ฉันเล้ยี งดูเขามาดว้ ยตวั ฉนั เอง

(เพราะ..จึง, ...เลย..., ...ทาให้..., ...จน..., ...ถงึ กบั ..., ...ก.็ .., ฯลฯ) - ฉันจะไมย่ อมใหใ้ ครพรากเขาไปจากฉันเป็นอนั ขาด
*ใชเ้ มื่อไม่ตอ้ งการใหน้ า้ หนักเหตุผลเหน็ ชดั เจนเกนิ ไป
- เรียงข้อสรปุ ไว้ก่อนเหตผุ ล “..เพราะ..” (ผล เหตุ)
4. ใชเ้ หตผุ ลหลาย ๆ อยา่ งประกอบกนั เพ่อื เพ่มิ น้าหนกั ใหแ้ ก่
(...ดว้ ย..., ...ดว้ ยเหตุที่..., ...เน่อื งด้วย..., ...เกิดจาก..., ฯลฯ) ขอ้ สรปุ

3. ใชก้ ลมุ่ คาท่ีบง่ ชว้ี ่าตอนใดเปน็ เหตุ ตอนใดเปน็ ขอ้ สรปุ *ในกรณีอาจเขียนแยกเหตุผลเปน็ ข้อ ๆ กไ็ ด้

กลมุ่ คาท่ีใช้

- เหตผุ ลกค็ อื - ข้อสรุปกค็ อื

- ขอสรุปวา่ - เหตผุ ลสาคัญกค็ ือ

ข้อเท็จจรงิ ตวั อย่างขอ้ เท็จจรงิ

นิยาม : “ ”ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความแห่งเหตุการณ์ท่ี - จงั หวดั บุรีรัมยอ์ ยภู่ าคตะวันออกเฉยี งเหนอื
เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง ข้อความหรือเหตุการณ์ท่ีจะต้อง - ดวงอาทิตย์ข้นึ ทางทิศตะวันออกและตกทางทศิ ตะวันตก
- เด็กในวนั นี้คอื ผู้ใหญใ่ นวนั หน้า
วินิจฉัยว่าเท็จหรือจริง มีความเป็นไปได้เสมอ เป็นเรื่องจริง มี - ไฟเขยี ว หมายถงึ สัญญาณให้รถแล่นผ่านได้
- ดวงตาเป็นอวัยวะทที่ าให้มองเห็น
อยจู่ รงิ พสิ จู นท์ างวทิ ยาศาสตร์ได้ มีหลกั ฐานอ้างอิง - ทุกคนหนีไม่พน้ ความตาย
- กตเวที หมายถงึ สนองคุณทา่ น
- ข้าวเปน็ อาหารหลกั ของคนไทย

โปรดจาไว!้ !! ขอ้ เท็จจรงิ ไมใ่ ชค่ วามเชอ่ื หรอื การคาดเดา คาดคะเน ไปเอง

ตวั อย่างข้อคดิ เหน็

- คนเรียนเก่งยอ่ มประสบความสาเร็จในชีวติ เสมอ

- การปกครองในระบบประชาธิปไตยดีท่สี ุด

ข้อคดิ เหน็ - ย้ิมของเธอทาให้โลกนส้ี ดใส
- ประเทศญป่ี ุ่นเชอ่ื วา่ แมวเป็นสตั ว์นาโชค
นยิ าม : “ข้อคิดเหน็ ” หมายถึง การแสดงความรู้สึก ความเห็น - เขาค้อเป็นสถานทีท่ ่องเที่ยวท่ฉี ันชอบมากท่ีสดุ
การคาดเดา การคาดคะเน ข้อเสนอแนะ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่ง - นางงามทกุ คนรักเด็ก
- ในอนาคตนา้ อาจจะท่วมกรงุ เทพมหานคร
สารทส่ี อดแทรกอยู่ในเน้ือหา รวมถึงเรื่องของความเชื่อ โชคลาง ท่ีมี - ครอบครัวท่ีมีฐานะร่ารวยเปน็ ครอบครัวทมี่ คี วามสุข

มาแต่โบราณ ยังไม่สามารถหาข้อสรปุ /ขอ้ วนิ ิจฉัยไดว้ า่ เปน็ จริง

- วนิ ัยเป็นเด็กเรยี นเกง่ อนาคตตอ้ งประสบความสาเร็จแนน่ อน

ขอ้ สงั เกต !!!!! สังเกตจากคาว่า “อาจ/อาจจะ” “นา่ /น่าจะ” “ควร/ควรจะ” “ยอ่ ม” “ท่สี ดุ ” เปน็ ต้น

ขอ้ เทจ็ จริง สรุปให้เหน็ ชดั ๆ ขอ้ คิดเห็น
1. มีความเปน็ ไปไดเ้ สมอ ขอ้ เท&็จจริง
2. เป็นความจริง (ไม่อิงนยิ าย ^p^) 1. เป็นเรื่องของความรูส้ กึ
3. มหี ลักฐานอา้ งอิง ข้อคดิ เห็น 2. เป็นการคาดคะเน
4. พสิ ูจน์ได้
5. สมเหตุ-สมผล *มกั ปรากฏคาว่า อาจจะ น่าจะ

3. เป็นขอ้ เสนอแนะ
*มักมคี าวา่ ควร, ควรจะ
4. เป็นการแสดงความคิดเห็น
5. เปน็ ความเชือ่ ทไี่ มส่ มเหตสุ มผล
6. พิสูจน์ไม่ได้

ลองคดิ กันดเู ลน่ ๆ นะ

ขอ้ ความ ข้อเทจ็ จรงิ ขอ้ คิดเหน็
ผหู้ ญงิ สว่ นใหญ่ชอบส่องกระจก
ประเทศไทยมี 3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
การรับประทานแต่ผักไม่นา่ จะเป็นผลดตี อ่ รา่ งกาย
กินผกั บงุ้ ทาให้ตาหวาน
ครูแตงโมสวยมาก
สมชายขยันและอดออมทาใหเ้ ขาม่ังมมี ากยง่ิ ขน้ึ
ทางม้าลายเปน็ ทางทีม่ ีไว้สาหรับใหค้ นเดนิ ขา้ มถนน

ข้อสอบ O-Net

ข้อสอบ O-Net

ข้อสอบ O-Net

ขอ้ สอบ O-Net

ขอ้ สอบ O-Net

ขอบคณุ ตวั อยา่ งข้อสอบจากเพจ ห้องเรยี นภาษาไทย by ครูเนเน่

จดั ทาโดย

ครู กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาไทย
โรงเรียนพุทไ สง

สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษามั ยมศึกษา เขต 32


Click to View FlipBook Version