The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นำเสนอวิชาการ5นาที

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sasukpadee, 2021-06-09 09:36:04

พชอ

นำเสนอวิชาการ5นาที

พฒั นาคุณภาพชีวติ โดยกลไก คณะกรรมการพฒั นา
คุณภาพชีวติ ระดบั อาเภอ (พชอ.)

นายปรีชา เมฆรัตน์
นักวชิ าการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสุไหงปาดี จงั หวัดนราธิวาส

พชอ.

“คนไทยใส่ใจดแู ลกนั คนอำเภอเดียวกนั ไมท่ อดทง้ิ กนั ”

คณะกรรมการพฒั นาคุณภาพชีวติ ระดบั อาเภอ (พชอ.)
((District Health Board)

ผแู้ ทน

ภำคเอกชน

ผู้แทนภำค พชอ. สำธำรณสุข
ประชำชน อำเภอ
เป็นเลขำ

นำยอำเภอ ผ้แู ทน
เปน็ ประธำน หนว่ ยงำน

รัฐ

บทบาทหน้าท่ี พชอ.

ขบั เคล่ือน บรู ณำกำร
ระดม

ทรัพยำกร

ประสำน ติดตำม กำหนดแผนงำน
งำน ประเมนิ ผล เปำ้ หมำย ทิศทำง

วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

วงจรกำรบรหิ ำรงำนคณุ ภำพ (PDCA)

• กำรวำงแผนงำนจำกวัตถปุ ระสงค์

P : PLAN

• กำรปฏบิ ัตติ ำมขนั้ ตอนในแผนงำน

D : DO

• กำรตรวจสอบผลกำรดำเนนิ งำนในแต่ละข้นั ตอน

C : CHECK

• กำรปรบั ปรงุ แกไ้ ขส่วนท่มี ปี ัญหำ

A : ACT

เริ่มจำกจุดสำคัญท่สี ุดกอ่ นและนำกลบั มำทำซำ้ กับจดุ รองลงมำเรือ่ ย

ประเด็นปญั หา

ผู้พกิ ำร ผู้ปว่ ยติดเตียง

• เยย่ี มบำ้ นแบบบรู ณำกำร
• แก้ไขปญั หำได้พร้อมกันในทุกมติ ิ

“คนสุไหงปำดใี สใ่ จดแู ลกนั คนอำเภอเดียวกัน ไมท่ อดทง้ิ กัน”

ประเด็นปญั หา

COVD-19

• Local Quarantine
• ควบคมุ กำรแพร่ระบำดโรคได้
• วัคซีน

คณะกรรมการพฒั นาคุณภาพชีวติ ระดบั อาเภอ (พชอ.)

เปน็ ผู้มีบทบำทสำคัญในกำรกำหนด
นโยบำย กำรดำเนินงำน ตง้ั ใจ ขับเคลื่อน
งำนจนทำให้เกิดควำมสำเร็จ ท้ำใหเ้ กิด
ควำมเชอ่ื ถอื ควำมรกั ควำมศรทั ธำจำก
ประชำชนและทุกภำคส่วน

เป็นผลทำให้เกิดพลังในกำร
ขบั เคล่ือนกำรพฒั นำ บูรณำกำรกำรทำ
หน้ำท่อี ย่ำงเข้มแขง็ สร้ำงเครือข่ำยกำร

ทำงำนที่กว้ำงข้ึน และเขำ้ ถงึ ปัญหำใน

พ้นื ทไี่ ดร้ วดเรว็ ตรงจดุขอบคุณครบั


Click to View FlipBook Version
Previous Book
29. แนะนำนักบุญมัทธิว
Next Book
Mark Study for Flip Book