The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rinxy roxy, 2019-05-17 00:42:14

TGIA Presentation for Visa 1 Year+

TGIA Presentation for Visa 1 Year+

การทาประกนั สขุ ภาพสาหรบั คนต่างดา้ ว

ผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยชู่ ่ัวคราว
Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)

หนว่ ยงานที่เก่ียวขอ้ ง

กระทรวงมหาดไทย กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ

ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่อื ง อนุญาตใหค้ น ดแู ลสวสั ดิภาพ ทางการรกั ษาพยาบาล
ต่างด้าวบางจาพวกเขา้ มาอย่ใู นราชอาณาจักรเปน็ (หนว่ ยงานกลางในการออกนโยบาย)

กรณพี ิเศษ สาหรบั ผูป้ ระสงค์ จะเข้ามา

ศนู ย์กลางขอ้ มลู เพอ่ื อานวยความสะดวกใหก้ บั พานักระยะยาว 14 ประเทศ

3หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ ง One Stop Service กรมการกงศุล

2 สมาคมประกนั วินาศภัยไทย หน่วยงาน

ออก Visa ให้กบั คนต่างด้าวทยี่ นื่ เรื่องขอ Long Stay Visa

ท่ีเก่ียวข้อง

สานกั งาน คปภ. กรมการจัดหางาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

กาหนดนโยบายการประกนั ภัย และให้ พิจารณาอนญุ าตให้คนต่างด้าวทางานเป็นอาสาชว่ ยเหลือหนว่ ยงานราชการ ตรวจสอบ และอนุญาต คนตา่ งดา้ วทีเ่ ดินทางเขา้ เมือง
ความเหน็ ชอบกรมธรรม์ประกันภยั ตามกฎหมายการทางานของคนตา่ งดา้ ว ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยคนเขา้ เมอื ง
(เขา้ เมอื่ งครงั้ แรก/90วัน/1 ปี)

คุณสมบัตขิ องผขู้ อรับการตรวจลงตราสาหรบั ผู้ได้รบั สิทธ์หิ ลกั

2 ผูถ้ อื สัญชาติ 14 ประเทศ ดงั นี้ 3 เงินฝากประจาในธนาคารพาณิชย์
ไทยที่ต้ังอยู่ในประเทศไทย หรือมี
1. ญปี่ นุ่ 2. เครอื รัฐออสเตรเลยี 3. เดนมาร์ก 4. ฟนิ แลนด์ 5.ฝร่ังเศส เงนิ ฝากฯ และมีรายไดป้ ระจาต่อปี

6. เยอรมนี 7. อติ าลี 8. เนเธอรแ์ ลนด์ 9. นอรเ์ วย์ 10. สวเี ดน • 3 ลา้ นบาท ขนึ้ ไป

11. สมาพันธรฐั สวิส 12. สหราชอาณาจกั รบริเตนใหญ่ และไอรแ์ ลนดเ์ หนอื • เงินฝากประจา 1.8 ล้านบาท ขน้ึ ไป

13. แคนาดา 14. สหรฐั อเมริกา และมรี ายได้ประจา 1.2 ลา้ นบาท

ขึ้นไป

4 เอกสารหรอื หลักฐาน หรอื หนงั สือรับรองประวตั ิอาชญากรรมจากประเทศทตี่ นถอื สัญชาติ และถา้ หาก
ตนมถี ่ินพานักถาวรอยู่ประเทศอ่ืนต้องมีเอกสารดงั กล่าวจากประเทศทต่ี นพานักถาวรด้วย

5 กรมธรรมป์ ระกนั ภัยสุขภาพของไทยตลอดเวลาท่ีพานักในราชอาณาจักร โดยมคี วามคมุ้ ครอง ดงั นี้

OPD ไมน่ ้อยกวา่ IPD ไม่นอ้ ยกว่า

✓40,000 บาท/ปี ✓400,000 บาท/ปี

ค่สู มรสทช่ี อบดว้ ยกฎหมาย ผู้ไดร้ ับสิทธหิ์ ลักสามารถมผี ู้ติดตามมา บุตรที่ชอบดว้ ยกฎหมายอายไุ มเ่ กนิ
ได้โดยต้องมีคุณสมบตั ิ 20 ปี พานกั ประเภทอย่ชู ว่ั คราวใน
1 อายตุ ั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป สามารถพานกั ระยะยาว
ในราชอาณาจักรได้ ราชอาณาจกั ร

ข้นั ตอนการขอเอาประกนั ภัย

https://longstay.tgia.org ศนู ย์กลางขอ้ มูล หนว่ ยงานทีเ่ กี่ยวขอ้ ง
(จัดเก็บและรวมขอ้ มลู /ระบบตรวจสอบขอ้ มลู ) ตรวจสอบขอ้ มูล

นาส่งขอ้ มลู การรบั ประกันภัยกลับมายังฐานข้อมลู กลาง
ของสานักงานตรวจคนเขา้ เมอื งสามารถตรวจสอบสถานะ

ของนกั ท่องเทยี่ วได้

ผเู้ อาประกนั ภยั เขา้ มาที่เวบ็ ไซต์ เลอื กบริษทั ท่ีตนเองสนใจ
สมาคมฯ เพอื่ เช่อื มสู่บริษัทสมาชกิ และชาระเงนิ ผ่านบตั รเครดติ

เชอื่ มตอ่ ขอ้ มูลกับเว็บไซต์ แต่ละบรษิ ัทดาเนนิ การบริหารจดั

ของบรษิ ัทสมาชิก การคา่ สนิ ไหมทดแทนตามระบบทตี่ นเองมอี ยู่

บริษทั ประกันภยั นาสง่ เอกสารอิเล็คทรอนคิ
กลบั ไปยงั ผ้เู อาประกันภัย

One Stop Service การดาเนนิ งานของสมาคมฯ

https://longstay.tgia.org

✓ คนต่างด้าวทีป่ ระสงค์ ศนู ย์กลางข้อมูลของ 3 สว่ น ✓ หน่วยงานรัฐ
พานักระยะยาว สามารถตรวจสอบขอ้ มูล
เลอื กบรษิ ัทท่ีตนสนใจ ✓ บริษัท การประกันภัยไดท้ นั ที
พรอ้ มมีขอ้ มลู เปรียบเทยี บ นาสง่ ขอ้ มลู การรับประกนั ภัย
มาท่ศี นู ย์กลางข้อมลู

การแสดงผลของข้อมลู
https://longstay.tgia.org

เลขทก่ี รมธรรม์ประกันภัย ช่อื - สกลุ วันเริ่มต้น และวนั สิ้นสดุ ความ สถานะของผเู้ อาประกนั ภยั
ค้มุ ครองของกรมธรรมป์ ระกนั ภยั • Expired
• Active

บริษัททรี่ บั ประกันภัย

เลขประจาตวั ประชาชน สัญชาติ
หรือเลขท่หี นังสือเดนิ ทาง

บริษัทประกนั ภัยท่ีรบั ประกนั ภยั นาส่งขอ้ มูลมายัง การดาเนนิ งานของบรษิ ทั
ศูนยก์ ลางข้อมูลของสมาคมประกนั วนิ าศภัยไทย
หลกั ฐานแสดงการประกนั ภยั
1. ช่ือ - สกุล
2. อายุ
3. เลขประจาตัวประชาชน

หรอื เลขทห่ี นังสอื เดินทาง
4. สัญชาติ
5. เลขท่ีกรมธรรมป์ ระกันภัย
6. บรษิ ัทท่รี บั ประกันภัย
7. วนั เร่ิมต้น และวนั ส้ินสดุ

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนั ภยั

Thank You

7


Click to View FlipBook Version