The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mee_mitsu1969, 2022-01-11 00:26:14

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองปีการศึกษา2564

ระเบียบโรงเรียนกันตังพิทยากร

2

สญั ลกั ษณโ์ รงเรยี น

ตราโรงเรยี น
เป็ นรปู ดวงอาทิตยท์ อรศั มีขนึ มาเหนอื ระดบั นาํ มสี มอเรืออยู่
เบืองหนา้ ภายในวงกลมมีชอื โรงเรียนกนั ตงั พิทยากรอยดู่ า้ นบนอาํ เภอ
จงั หวัดอย่ดู า้ นลา่ ง
ดวงอาทิตยท์ อรศั มี หมายถึง แสงสว่าง เจิดจา้ เปลง่ ประกาย
ขนึ มาดงั ปัญญาของนกั เรียน
สมอเรือ หมายถึง สญั ลกั ษณข์ องเครืองยึดเหนยี วสติคอย
เหนยี วรงั ใหย้ งั คดิ
“สญั ลกั ษณเ์ ป็ นเครอื งหมายเตือนใจว่า เมือนกั เรยี นมีปัญญาแลว้

ใหม้ ีสติคอยกํากบั ดว้ ย”
คติพจน์

นตฺถิ ป ฺญสมา อาภา
แสงสว่างเสมอดว้ ยปัญญาไมม่ ี

คําขวญั โรงเรยี น
เสียสละ สามคั คี มีวินยั ตงั ใจเรียน

3

สปี ระจําโรงเรยี น แสด-ดํา
แสด สแี หง่ ความทรหดแกร่งกลา้ ทรงพลงั นา่ เกรงขาม
ดํา สแี หง่ ความรกั อนั บริสทุ ธิดงั สีศอพระศิวะ

วิสยั ทศั นข์ องโรงเรยี นกนั ตงั พิทยากร
โรงเรียนกนั ตงั พิทยากรมงุ่ พฒั นาผเู้ รียนใหม้ ีความรคู้ ่คู ณุ ธรรม

รรู้ กั ษส์ งิ แวดลอ้ มนอ้ มนาํ หลกั ปรชั ญา
เศรษฐกจิ พอเพียง สง่ เสริมกิจกรรมสรา้ งสรรคน์ าํ นวัตกรรมการเรียนรู้

สมู่ าตรฐานสากลภายใน ปี

เพลง มารช์ ลกู นําเค็ม
ทกุ แหง่ หนเลอื งลอื กอ้ งชอื เราชาวกนั ตงั ลกู นาํ เค็มนนั ดงั ทวั เขต
คาม ท่าเรือใหญ่เรามแี ละ ยงั ดีเดน่ ลอื นาม ใครก็ครา้ มเมอื ยามเห็น
เป็ นตอ้ งชม
ราชพฤกษเ์ รียงราย ตะแบกมากมายเอนไกว โบกใบพลิวปลวิ มา
นา่ รืนรมย์ สนทะเลเหก่ ลอ่ ม พรอ้ มราววิมานเมอื งพรหม แสนภริ มย์
สดุ ขม่ ใจ ยามไดม้ า
(สรอ้ ย) ชาวกนั ตงั .....ชาวกนั ตงั .....เราภมู ิใจ....เราภมู ิใจ ความ
ยิงใหญท่ ีสรา้ งไวใ้ หร้ กั ษา ดงั ชวี ิตพนั ผกู ของลกู นาํ เค็มกา้ วหนา้ สม
คณุ คา่ กนั ตงั พิทยากร

รปู สมอเรืองาม สงา่ นา่ ขามเกรงนกั ดจุ ความรกั สามคั คี
นริ นั ดร ทกุ คนมีวินยั ตงั ใจเรียนแตเ่ กา่ กอ่ น แมย้ ามจรอาวรณส์ ดุ ซึงใจ
(สรอ้ ย)

เนอื รอ้ ง....นศิ ารตั น์ เถกงิ รงั สฤษดิ

4

ระเบียบโรงเรยี นกนั ตงั พิทยากร
ว่าดว้ ยงานกิจการนกั เรยี น ฝ่ ายบรหิ ารงานทวั ไป

ปี การศึกษา
เพือใหก้ ารดแู ลนกั เรียนเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธกิ าร
ว่าดว้ ยการดแู ลนกั เรียน และเสริมสรา้ งวินยั ใหน้ กั เรียนมคี ณุ ธรรม มี
ความเป็ นระเบียบในการประพฤตปิ ฏิบตั ิ โรงเรียนกนั ตงั พิทยากร
ไดป้ รบั ปรงุ ระเบียบ ว่าดว้ ยฝ่ ายงานกจิ การนกั เรียนใหเ้ หมาะสม
สอดคลอ้ งตามระเบียกระทรวงศึกษาธกิ าร
โรงเรียนจึงออกระเบียบ ดงั นี

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยหมวดทวั ไป
ขอ้ ระเบียบนเี รียกว่า “ระเบียบโรงเรียนกนั ตงั พิทยากร ว่า

ดว้ ย ฝ่ ายบริหารงานกิจการนกั เรียน พ.ศ. ”
ขอ้ ระเบียบขอ้ นใี หใ้ ชต้ งั แต่ วนั ที พฤษภาคม เป็ นตน้ ไป
ขอ้ ใหย้ กเลกิ ระเบียบโรงเรียนกนั ตงั พิทยากรว่าดว้ ยฝ่ าย

บริหารงานกิจการนกั เรียน พ.ศ.
ขอ้ ใหร้ องผอู้ าํ นวยการหรือหวั หนา้ งานฝ่ ายกิจการนกั เรียน

และคณะกรรมการกลมุ่ งานกิจการนกั เรียน รกั ษาการตามระเบียบนี
ขอ้ นกั เรยี นโรงเรียนกนั ตงั พทิ ยากรทกุ คน ตอ้ งปฏบิ ตั ติ าม

ระเบยี บนอี ยา่ งเครง่ ครดั
ขอ้ ในระเบียบนี
โรงเรียน หมายความว่า โรงเรียนกนั ตงั พิทยากร
ผอู้ าํ นวยการโรงเรียน หมายความว่า ผอู้ าํ นวยการโรงเรียน

กนั ตงั พิทยากร หรือผทู้ ีไดร้ บั มอบหมาย
ครู หมายความว่า ครทู ีเป็ นขา้ ราชการประจาํ ครชู ว่ ยราชการ

ครทู ีจา้ งสอน และเจา้ หนา้ ทีฝ่ ายตา่ ง ๆ ทีมวี ฒุ ิทางครู พนกั งานบริการ
หมายความว่า นกั การภารโรง ยามรกั ษาการ พนกั งานขบั รถและลกู จา้ ง
ชวั คราว

5

นกั เรียน หมายความว่า นกั เรียนโรงเรียนกนั ตงั พิทยากร
ผปู้ กครอง หมายความว่า บคุ คลซึงรบั นกั เรียนไวใ้ นความ
ปกครองอปุ การะเลยี งดหู รือบคุ คลทีนกั เรียนพกั อาศัยอยดู่ ว้ ย
การลงโทษ หมายความว่า การลงโทษนกั เรียนทีประพฤตผิ ดิ ฝ่ า
ผืนระเบียบขอ้ บงั คบั ของโรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีความ
มงุ่ หมายเพือสงั สอนใหม้ ีความประพฤตดิ ี
กจิ กรรม หมายความว่า การใหน้ กั เรียนทีกระทาํ ผิด ทาํ กิจกรรม
หรือบาํ เพ็ญตนใหเ้ ป็ นประโยชนต์ อ่ ตนเอง ตอ่ โรงเรียนหรือสงั คม

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยผปู้ กครอง
ขอ้ ผปู้ กครองตอ้ งมอบตวั นกั เรียนในวันมอบตวั นกั เรียน

พรอ้ มเอกสารตา่ ง ๆ ตามทีทางโรงเรียนกาํ หนด ถา้ ผปู้ กครองมามอบ
ตวั นกั เรียนตามทีกาํ หนดไมไ่ ดใ้ หผ้ ปู้ กครองตกลงกบั ผอู้ าํ นวยการ
โรงเรียนเพือกาํ หนดวนั มอบตวั ใหม่

ขอ้ ผปู้ กครองตอ้ งร่วมมือกบั โรงเรียน เพือควบคมุ ความ
ประพฤตแิ ละการศึกษาเลา่ เรียนโดยใหน้ กั เรียนแตง่ เครืองแบบประพฤติ
ตนตามระเบียบ ขอ้ บงั คบั หรือคาํ สงั ของโรงเรียนอย่างเคร่งครดั

ขอ้ ผปู้ กครองตอ้ งเขา้ รว่ มประชมุ กบั ทางโรงเรียนทกุ ครงั
หรือควรตดิ ตอ่ กบั ทางโรงเรียนอยเู่ สมอ
เพือทราบขอ้ มลู และปัญหาตา่ ง ๆ ในการร่วมมือพฒั นา สง่ เสริม
สนบั สนนุ แกไ่ ขปัญหาตามระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรียน หากผปู้ กครอง
ยา้ ยทีอย่หู รือความเป็ นผปู้ กครองสินสดุ ลงใหผ้ ปู้ กครองแจง้ ใหท้ าง
โรงเรียนเรียนทราบ

6

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยนกั เรยี น
ขอ้ นกั เรียนตอ้ งพักอาศัยอย่กู บั ผปู้ กครองจะอย่โู ดยลาํ พังโดย

ไมม่ ผี ปู้ กครองไมไ่ ด้
ขอ้ นกั เรียนควรปฏิบตั ติ นโดยทวั ไปดงั นี
. นักเรียนทกุ คนตอ้ งประพฤติดีเพือรักษาชือเสียง

เกียรตภิ มู ิของโรงเรียน
. นกั เรียนพึงรแู้ ละสาํ นกึ เสมอว่าตนเป็ นนกั เรียนตอ้ ง

ปฏิบตั ติ นใหเ้ ป็ นไปตามระเบียบของโรงเรียน ซึงกาํ หนดไวโ้ ดยเคร่งครดั ไม่
ฝ่ าฝื นระเบียบเพราะระเบียบกอ่ ใหเ้ กดิ ความดีงามแกบ่ คุ คลและหมคู่ ณะ

. นักเรียนทกุ คนจะตอ้ งมีผปู้ กครองทีถกู ตอ้ ง ตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธกิ าร พ.ศ. ถา้ นกั เรียนเปลียนผปู้ กครอง
ใหม่ ตอ้ งแจง้ ทางโรงเรียนทราบและนาํ ผปู้ กครองมามอบตวั ใหม่

. นักเรียนตอ้ งแต่งกายใหถ้ กู ตอ้ งตามระเบียบของ
โรงเรียน

. นกั เรียนตอ้ งมาโรงเรียนสมาํ เสมอ การหยดุ เรียนดว้ ย
ประการใด ๆ ก็ตามตอ้ งปฏิบตั ติ ามระเบียบการลาของนกั เรียน

. นกั เรียนพึงปฏิบัติตนเป็ นคนดีมีความขยันหมนั เพียร
ซือสตั ยส์ จุ ริต ประพฤตติ นเป็ นคนดี ของบิดา มารดา ครู ผปู้ กครอง เพือน
นกั เรียน และบคุ คลทัวไป ไม่ประพฤติชวั ในเรืองต่อไปนี เช่น ลักทรัพย์ เล่น
การพนนั สบู บหุ รี ดมื ของมึนเมา ยาเสพตดิ ประพฤตติ นในทาํ นองชสู้ าวและ
เทียวเตร่ในเวลาคาํ คนื หรือในสถานทีไมเ่ หมาะสมกบั สภาพนกั เรียน

. นักเรียนพึงรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ การ
แตกแยก การทะเลาะเบาะแวง้ ระหว่างเพือนนกั เรียนดว้ ยกนั หรือตา่ งสถาบัน
โรงเรียน ถือว่าเป็ นความผดิ รา้ ยแรง

. นักเรียนพึงเป็ นผดู้ ี มีกิริยาวาจาสภุ าพ กลา้ หาญ
อดทน มีสัมมาคารวะ ต่อบิดา มารดา ครู มีความสภุ าพอ่อนโยนตอ่ บคุ คล
ทวั ไป และมีวัฒนธรรมอนั ดงี าม

7

. นกั เรียนตอ้ งรกั ษาทรพั ยส์ นิ ของโรงเรียนทกุ อย่าง
ถา้ หากทาํ เสียหายจะตอ้ งรับผดิ ชอบชดใชค้ า่ เสยี หายใหก้ บั ทางโรงเรียนให้
ทรพั ยส์ นิ ดงั กลา่ วใชง้ านไดต้ ามสภาพปัจจบุ นั

. นกั เรียนพึงใชเ้ วลาว่างใหเ้ ป็ นประโยชนแ์ ก่ตนเอง
แก่ครอบครัวและหม่คู ณะช่วยกันส่งเสริมสนบั สนนุ กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนใหบ้ รรลวุ ตั ถปุ ระสงค์

. นกั เรียนตอ้ งเป็ นผมู้ ีประชาธิปไตยอันอย่ใู นขอบเขต
ทีถกู ตอ้ งเขา้ ใจสทิ ธแิ ละหนา้ ทีของตนและตอ้ งเคารพในสิทธิของผอู้ ืน

. นกั เรียนมีจิตอาสาชว่ ยเหลืองานตา่ ง ๆ เพือเป็ น
การพฒั นาโรงเรียนและชมุ ชน

. ไม่นาํ อาวธุ หรือสิงประดิษฐอ์ ืนใดทีอาจก่อใหเ้ กิด
อนั ตรายหรือกอ่ เสียงดงั รบกวนผอู้ ืนเขา้ มาในบริเวณโรงเรียน

. ไม่นาํ อปุ กรณก์ ารพนนั และไม่เล่นการพนนั ทกุ ชนิด
ทงั ในและนอกโรงเรียน

. ไมค่ รอบครองหนงั สือ ภาพหรืออปุ กรณ์ สือ ICT ที
ผดิ ตอ่ ศีลธรรมอนั ดีและไมเ่ สพสารเสพตดิ หรือของมึนเมาทกุ ชนดิ

. หา้ มนาํ เครืองประดบั เครืองสาํ อาง ของมคี า่ ของใช้
ทกุ ชนิดทีเกินความจาํ เป็ นมาโรงเรียน เชน่ กาํ ไล ทีคาดผม สรอ้ ยคอ แหวน
แว่นกันแดด ต่างหู รัดขอ้ มือ หมวก หากมีความจําเป็ นทีตอ้ งนํามา
โรงเรียนเพือประกอบการเรียนจะตอ้ งขออนุญาตจากกล่มุ งานกิจการ
นกั เรียนกอ่ น

. ไมล่ กั ทรพั ย์ หรือกรรโชกทรพั ย์
. ไมข่ ม่ ขกู่ า้ วรา้ วขม่ เหงทาํ รา้ ยร่างกายและจิตใจผอู้ ืน
. นักเรียนต้องมีระเบียบวิ นัย และคุณธรรม
จริยธรรม

8

. นักเรียนทุกคนตอ้ งนําผูป้ กครองไปพบกับทาง
โรงเรียน ในกรณีทีโรงเรียนเชิญผปู้ กครองไปพบ หากไม่นําไปพบทาง
โรงเรียนจะสงั ใหน้ กั เรียนหยดุ พกั การเรียน จนกว่าผปู้ กครองจะมาตดิ ตอ่ กบั
ทางโรงเรียน

. ไมก่ ระทาํ การใด ๆ ทีผิดกฎหมาย

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยการอยภู่ ายในโรงเรยี น
ขอ้ การปฏิบตั ติ นในหอ้ งเรียน
. นกั เรียนทกุ คนตอ้ งตงั ใจเรียนและรักษามารยาทของ

การอย่ใู นหอ้ งเรียน
. นกั เรียนตอ้ งช่วยกนั รกั ษาความสะอาดของหอ้ งเรียน

และบริเวณโรงเรียนตลอดจนทรัพยส์ ินต่าง ๆ ของหอ้ งเรียน ผใู้ ดกระทํา
การเสียหายใหร้ ายงานครทู ีปรึกษาหรือครผู สู้ อนใหท้ ราบโดยดว่ น

. ครผู สู้ อนเขา้ หอ้ งสอนชา้ เกิน นาที ใหห้ ัวหนา้ ชัน
หรือรองหวั หนา้ หอ้ งรายงาน
ฝ่ ายวิชาการ หรือหัวหนา้ กลุ่มสาระ หรือฝ่ ายบริหารทราบ เพือจะได้
ประสานหรือจดั ครเู ขา้ สอนแทนตอ่ ไป

ขอ้ การออกนอกหอ้ งเรียน ในขณะทีมีการเรียนการสอน
. ถา้ มีความจาํ เป็ นตอ้ งออกจากหอ้ งเรียน ใหข้ ออนญุ าต

จากครทู ีกาํ ลงั สอน
. ในกรณีทีครมู ภี ารกิจชวั คราว ใหท้ กุ คนอย่ใู นหอ้ งดว้ ย

ความเป็ นระเบียบเรียบรอ้ ย
ไมส่ ง่ เสียงหรือกระทาํ การใด ๆ อันเป็ นการรบกวนหอ้ งเรียนขา้ งเคียง ถา้ มี
ความจาํ เป็ นตอ้ งออกนอกหอ้ งเรียนใหแ้ จง้ หวั หนา้ หอ้ ง

9

ขอ้ การปฏิบตั ติ นเมืออยบู่ นอาคารเรียน
. ไมว่ ิงหรือเลน่ กีฬาตา่ ง ๆ ในหอ้ งเรียนหรืออาคาร

ใหเ้ ลน่ ในทีทีจดั ไวเ้ ท่านนั
. ไมท่ าํ เสียงอึกทึกรบกวนชนั เรียนอืน ๆ
. ไม่ปี นหรือนังบนลกู กรงราวบันได ขอบหนา้ ต่าง

โตะ๊ เรียน หรือทีเสียงภยั อืน ๆ
. ไม่เขียนขอ้ ความรปู ภาพ หรือทาํ ใหเ้ กิดรอยบนโตะ๊

เกา้ อี ตามฝาผนงั อาคารเรียน
หอ้ งนาํ หอ้ งสมดุ และทรพั ยส์ ินอืน ๆ ของโรงเรียน

. การเดินบนอาคารเรียนใหเ้ ดินชิดขวา และใหย้ ืน
ตรงเมอื มีครเู ดินผา่ น

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยการออกนอกบรเิ วณโรงเรยี น
ขอ้ ทางโรงเรียนกวดขนั การออกนอกบริเวณโรงเรียน ใน

ระหว่างเวลาเรียนโดยจดั ยามเฝ้ าประตโู รงเรียนคอยตรวจใบอนญุ าตการ
ออกนอกบริเวณโรงเรียน การออกนอกบริเวณโรงเรยี น มี ลกั ษณะดงั นี

. ทราบลว่ งหนา้ ว่าจะออกไปทาํ ธรุ ะจาํ เป็ นตอ้ งมี
หนงั สือจากผปู้ กครอง หรือหนว่ ยงาน ทีขอตวั นกั เรียน

. มีความจาํ เป็ นอยา่ งยิงทีจะตอ้ งออกไปตอ้ งผา่ นครทู ี
ปรึกษา หวั หนา้ ระดบั ครผู สู้ อนและกลมุ่ งานกจิ การนกั เรียน

. ไมส่ บายมคี วามจาํ เป็ นตอ้ งไปโรงพยาบาลหรือกลบั
บา้ น แตท่ งั นตี อ้ งผา่ นเจา้ หนา้ ทีพยาบาล และไดร้ บั ความเห็นชอบจากกลมุ่
งานกจิ การนกั เรียน

. ถา้ ออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็ นรายบคุ คลจะตอ้ ง
ไดร้ บั อนญุ าตจากครทู ีปรึกษา ครผู สู้ อน หวั หนา้ ระดบั และกลมุ่ งาน
กิจการนกั เรียนตามขนั ตอน

10

. ถา้ ออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็ นหมคู่ ณะ จะตอ้ งไดร้ บั
อนญุ าตจากผอู้ าํ นวยการโรงเรียนหรือผรู้ กั ษาการในตาํ แหนง่

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยจรรยามารยาทและการทําความเคารพ
ของนกั เรยี น

ขอ้ การทาํ ความเคารพ
. การแสดงความเคารพเมอื แรกเริมเขา้ สบู่ ริเวณ

โรงเรียนใหถ้ ือปฏิบตั ดิ งั นี
- เมือนกั เรียนเขา้ มาสบู่ ริเวณโรงเรียน ใหน้ กั เรียนหยดุ ยืน

ทาํ ความเคารพครเู วร ประจาํ วันดว้ ยการ ไหวโ้ ดยใชก้ ารไหวต้ ามแบบ
กาํ หนดของสาํ นกั งานคณะกรรมการวฒั นธรรมแห่งชาติ

. การแสดงความเคารพเมอื อยใู่ นหอ้ งเรียน ใหป้ ฏิบตั ิ
ดงั ตอ่ ไปนี เมอื ครเู ขา้ มาในหอ้ งเรียนใหห้ วั หนา้ ชนั บอกทาํ ความเคารพ โดย
ใหใ้ ชค้ าํ ว่า “นกั เรียน”

- ใหน้ กั เรียนทกุ คนหยดุ ทาํ กจิ กรรมตา่ ง ๆ ทกุ อย่างแลว้
นงั ตวั ตรงหวั หนา้ บอกว่า “ทาํ ความเคารพ”

- ใหน้ กั เรียนทกุ คนไหวพ้ รอ้ มกลา่ วคาํ ว่า “สวัสดีคะ่ /ครบั ”
- ในระหว่างทีครกู าํ ลงั สอน หากมขี อ้ สงสยั ในบทเรียนให้
ยกมือขนึ รอเพือใหค้ รอู นญุ าต จึงยืนถามขอ้ สงสยั ได้ เมือไดร้ บั คาํ อธบิ าย
เขา้ ใจแลว้ ใหก้ ลา่ วคาํ ว่า “ขอบคณุ คะ่ /ครบั ”
- เมอื จะเขา้ ไปหาครเู พือสง่ งานหรือรบั ของ ใหน้ กั เรียนยืน
ตรงในระยะทีหา่ งพอสมควร เมือรบั หรือสง่ งานแลว้ นกั เรียนจะกลบั มาที
โตะ๊ ใหน้ กั เรียนทาํ ความเคารพดว้ ย “การไหว”้
- การออกหรือเขา้ หอ้ งเรียนในขณะทีครกู าํ ลงั สอนหรืออยู่
ในหอ้ งนกั เรียนตอ้ งขออนญุ าตกอ่ นทกุ ครงั โดยยืนตรงแลว้ กลา่ วคาํ “ขอ
อนญุ าตคะ่ /ครบั เมอื ไดร้ บั อนญุ าตแลว้ ใหน้ กั เรียน “ไหว”้
พรอ้ มกบั กลา่ วคาํ ว่า “ขอบคณุ คะ่ /ครบั

11

- เมอื หมดคาบเรียน ครจู ะออกจากหอ้ งเรียนใหห้ วั หนา้
หอ้ งบอกทาํ ความเคารพอีกครงั เชน่ เดยี วกนั กบั ครเู ขา้ หอ้ งเรียน แลว้ ให้
นกั เรียน “ไหว”้ พรอ้ มกบั กลา่ วคาํ “ขอบคณุ คะ่ /ครับ”

. การแสดงความเคารพเมืออย่ภู ายนอกหอ้ งเรียนให้
ปฏิบตั ิ ดงั ตอ่ ไปนี

- เ มื อ เ ดิ น ส ว น ท า ง กั บ ค รูห รื อ ผู้ที เ ค า ร พ ห รื อ
บคุ คลภายนอกทีมาเยียมชมโรงเรียน ใหห้ ยดุ ยืนตรงแลว้ “ไหว”้ พรอ้ ม
กลา่ วคาํ ทกั ทายว่า “สวสั ดีคะ่ /ครบั ” ในกรณีทีเป็ นการพบครงั แรก และ

ถา้ เป็ นการพบในครงั ตอ่ ๆ ไป ใหแ้ สดงความเคารพโดยยืนตรง

- เมือขึนลงบันไดใหย้ ึดหลักชิดขวามือเสมอ และเมือเดิน
สวนทางกับครู ผทู้ ีเคารพ หรือบคุ คลภายนอก ใหน้ ักเรียนหยดุ ยืนตรง
จนกว่าครู ผทู้ ีเคารพ หรือบคุ คลภายนอกเดินผา่ นไป เมอื จะเดินแซงครู ผทู้ ี
เคารพ หรือบคุ คลภายนอก ใหน้ กั เรียนกล่าวคาํ ว่า “ขออนญุ าตค่ะ/ครับ”
แลว้ จึงเดินกม้ หลังเล็กนอ้ ย แลว้ เดินผ่านไป ขณะทีครู ผูท้ ีเคารพ หรือ

บคุ คลภายนอกอย่กู บั ที ถา้ นกั เรียนตอ้ งการเดนิ ผา่ นใหก้ ม้ หลงั

. การแสดงความเคารพ เมืออย่นู อกบริเวณโรงเรียน
ใหป้ ฏิบตั ดิ งั นี

- เมือพบครใู หน้ ักเรียนทําความเคารพดว้ ยการ “ไหว้”
อาจจะกลา่ วทกั ทายตามควรแกก่ รณี ทงั นี การทาํ ความเคารพใหพ้ ิจารณา
ตามความเหมาะสมกบั กาลเทศะ

. สถานการณ์ทีนักเรียนไม่ตอ้ งทําความเคารพ ให้

ปฏิบตั ดิ งั นี

- ขณะทีอย่ใู นแถวหรืออย่ใู นความควบคมุ ดแู ลของครู

- ขณะกาํ ลงั รว่ มในมณฑลพิธีตา่ ง ๆ

- ขณะกาํ ลงั ถือหรือแบกหามสงิ ของตา่ ง ๆ

- ขณะขบั ขยี านพาหนะหรืออย่ใู นทีคบั ขนั อนั ตราย

12

. การทําความเคารพให้ใช้ตามแบบกําหนดของ
สาํ นกั งานคณะกรรมการวฒั นธรรมแห่งชาตกิ ระทรวงศึกษาธิการ

. นกั เรียนทีเป็ นลกู เสือ เนตรนารี ยวุ กาชาด สมาชิกผู้
บาํ เพ็ญประโยชน์ หรือนกั ศึกษาวิชาทหาร การทาํ ความเคารพใหป้ ฏิบตั ิตาม
ระเบียบว่าดว้ ยการนนั

. นักเรียนทุกคนต้องแสดงความเคารพครู ของ
โรงเรียนทุกคนทังทีอยู่ภายในบริเวณ โรงเรียนและภายนอกบริเวณ
โรงเรียน ทังนี หากนกั เรียนคนใดฝ่ าฝื นตามความในระเบียบนี ใหค้ รทู ีพบ
เห็นว่า กลา่ วตกั เตอื น และชแี จงในการปฏิบตั ติ ามทีกาํ หนด

ขอ้ การเดิน
. ขณะเดินควรเดินสภุ าพหลังตรงและสง่า ยึดอัต

ลกั ษณข์ องโรงเรียน
. การเดินตามผใู้ หญ่ใหเ้ ดินเยืองไปทางซา้ ย ดา้ นหลงั

ของผใู้ หญห่ า่ งประมาณ - ฟุต
. การเดินสวนทางกับผูใ้ หญ่ตอ้ งเดินดว้ ยอาการ

สาํ รวมถา้ เป็ นทางแคบ ควรหยดุ ใหผ้ ใู้ หญ่
ไปก่อน ส่วนการเดินผ่านผใู้ หญ่กาํ ลงั เดินหรือนงั อย่ใู หป้ ฏิบัตติ ามมารยาท
ไทยโดยกม้ ศีรษะขณะเดินผา่ น

. การเดินภายในบริเวณโรงเรียน ใหเ้ ดินตามถนนชิด
ขวาหรือบนทางเทา้ หา้ มเดินลดั สนามเด็ดขาด

. การเดินเขา้ หอ้ งเรียน ใหถ้ อดรองเทา้ จัดวางเป็ น
ระเบียบก่อน หากเขา้ ไปหลงั ครผู สู้ อน ตอ้ งเขา้ ทางประตหู นา้ พรอ้ มกับขอ
อนญุ าตทกุ ครงั

. การเดินเขา้ หอ้ งพักครใู หเ้ ขา้ ไดเ้ ฉพาะมีครอู ย่เู ท่านนั
และขออนญุ าตกอ่ นเขา้ ไป

. การเดินในอาคารและขนึ บนั ไดใหเ้ ดนิ ชดิ ขวาตลอด

13

. การเดนิ แยกแถวตอนเชา้ จะตอ้ งเดินตรงไปหอ้ งเรียน
เทา่ นนั ไมแ่ วะไปทีไหน

. สวมรองเทา้ ทกุ ครังทีเดินออกนอกอาคารเรียน และ
ไมเ่ หยียบสน้ รองเทา้

ขอ้ การยนื
18.1 การยืนตามระเบียงของอาคารเรียนควรยืนหันหนา้

เขา้ หาทางเทา้ เมอื ครเู ดนิ ผา่ นใหย้ ืนตรง
18.2 หา้ มยืนตามราวหรือเชิงบันได หรือยืนกีดขวางหนา้

หอ้ งทีครกู าํ ลงั สอนอยู่

ขอ้ การนงั
19.1 การนงั ในหอ้ งเรียนใหน้ งั เต็มเกา้ อีในอิริยาบถทีสบาย

ไมน่ งั ไขว่หา้ ง หรือนงั โยกโตะ๊ มา้ นงั หรือทาํ ใหโ้ ตะ๊ เกา้ อีเสียหาย
19.2 การนงั ทีระเบียงหนา้ หอ้ งเรียนหา้ มยกเทา้ ขนึ วางบน

ทีนงั หรือยกเทา้ ขา้ งใดขา้ งหนงึ ขนึ พาดเขา่ และใหล้ กุ ขนึ ยืนเพือแสดงความ
เคารพเมอื ครเู ดนิ ผา่ น

19.3 การนังตามมา้ นังนอกหอ้ งเรียนหรือทีนงั บนมา้ หิน
บริเวณใตต้ น้ ไม้ ในโรงอาหาร หา้ มยกเทา้ ขึนวางบนทีนงั หรือนงั ยอง ๆ
บนทีนงั หา้ มนงั บนโตะ๊ หรือบนพนกั พิงเด็ดขาด

19.4 หา้ มนาํ โตะ๊ เกา้ อีในหอ้ งเรียนออกไปนงั ตามระเบียง
หรือบริเวณบนั ไดและหา้ มนงั ตามบนั ได

19.5 การนงั ในบริเวณร่มไมใ้ หช้ ่วยกนั รักษาความสะอาด
อย่าทาํ ลายตน้ ไม้ หา้ มทิงขยะบริเวณนนั ๆ เด็ดขาด

19. หา้ มนอนบนศาลา มา้ หิน หรือบริเวณในโรงเรียน
เด็ดขาด ยกเวน้ ผปู้ ่ วยไปนอนหอ้ งพยาบาล

19.7 การนงั บนศาลาตอ้ งถอดรองเทา้ วางไวข้ า้ งลา่ ง

14

ขอ้ การพดู จา
. ห้ามพูดภาษาถินกับครู พูดด้วยถ้อยคําสุภาพ

เหมาะสมกบั บคุ คล ถกู ตอ้ งตามกาลเทศะ
. เมือผใู้ หญ่พดู ดว้ ยควรหนั มาฟัง และพดู ดว้ ยอาการ

นอบนอ้ ม ไม่หันหลงั ออกไปเฉย ๆไม่แสดงอาการสีหนา้ ไม่พอใจ และหา้ ม
กวักมือเรียกครไู ปหานกั เรียนเด็ดขาด

. ไม่พดู คยุ กนั ขณะเขา้ แถวหรือสถานทีทีผอู้ ืนตอ้ งการ
ความสงบ

20. ไมพ่ ดู คยุ กนั ในหอ้ งประชมุ หากมคี วามประสงคจ์ ะพดู ให้
ยกมอื ขนึ เมอื ไดร้ บั อนญุ าตจงึ พดู

ขอ้ การเขียน
. การเขยี นในสมดุ ตาํ ราเรียน เขียนใหส้ ะอาดใชถ้ อ้ ยคาํ

สภุ าพและพยายามตงั ใจเขยี น
ใหส้ วยงามเรียบรอ้ ย

. หา้ มเขียนในพืนทีทีไม่ไดอ้ นญุ าตใหเ้ ขียน เช่น บนโตะ๊
เรียน ฝาผนงั กระดานดาํ และ
ทีสาธารณะทวั ไป

ขอ้ การรบั บริการจากหอ้ งพยาบาล
. เมือเจ็บป่ วยในโรงเรียนใหพ้ กั ผอ่ นในหอ้ งพยาบาล

เท่านนั หา้ มนอนในสถานทีอืน ๆ ในบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด ผไู้ ม่
เจ็บป่ วยหา้ มเขา้ ไปนอนโดยเด็ดขาด หากป่ วยใหพ้ กั ผอ่ นทีบา้ นไมต่ อ้ งมา
โรงเรียน (สง่ ใบลา แนบใบรบั รองแพทยด์ ว้ ย)

15

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยการแต่งกาย
ขอ้ เครืองแบบนกั เรียนและการแตง่ กาย
23.1 เครอื งแบบนกั เรยี นชายมธั ยมศึกษาตอนตน้
กางเกง นกั เรียนมธั ยมศึกษาตอนตน้ ใชก้ างเกงสีกากี ไม่ใช่

ผา้ เวสปอยท์ หรือผา้ ยีน ขาสนั เพียงเหนอื เขา่ พน้ กลางลกู สะบา้ ประมาณ
เซนตเิ มตร เมือยืนตรงสว่ นกวา้ งของขากางเกงห่างจากเข่าตงั แต่ -
เซนติเมตร ตามส่วน ขนาดของขาปลายพับชายเขา้ ข้างในกว้าง
เซนติเมตร ผา่ ตรงส่วนหนา้ ใชซ้ ิปซ่อนไวใ้ น มีกระเป๋ าตามแนวตะเข็บขา้ งละ

กระเป๋ า สวมทับชายเสือสามารถมองเห็นเข็มขดั ไดช้ ัดเจน ไม่มีกระเป๋ า
หลงั

เสือ เสือเชิตแบบคอตงั ผา้ ขาวเกลียงไม่บางเกินควร ผา่ อก
ตลอดสาบทีอกเสือกวา้ ง 4 เซนติเมตร ใชก้ ระดมุ สีขาวกลมแบน ขนาดผ่า
ศนู ยก์ ลางไม่เกิน เซนติเมตร แขนสันเหนือขอ้ ศอก มีกระเป๋ าติดราวนม
เบืองซา้ ย กระเป๋ าขนาดกวา้ ง - เซนตเิ มตร ลึก - เซนติเมตร
ขนาดเสอื เหมาะสม
กบั รา่ งกาย ไมม่ จี บี หลงั

เข็มขดั ใชเ้ ข็มขดั ลกู เสือ สายเข็มขดั ทาํ ดว้ ยหนงั เรียบไม่
มีลวดลายกว้าง . - เซนติเมตร ชนิดหัวกลัดมีปลอกหนังสี
เดียวกันกับเข็มขดั ปลอก ขนาดกวา้ ง เซนติเมตร สาํ หรับสอด
ปลายคาดทบั

รองเทา้ ใชร้ องเทา้ ผา้ ใบสีนาํ ตาล หมุ้ สน้ ชนิดผกู สาย
สายผกู เป็ นสนี าํ ตาลไมม่ ลี วดลาย
หา้ มผกู เชอื กรองเทา้ แบบแฟชนั ตา่ ง ๆ หา้ มเหยียบสน้ รองเทา้ เด็ดขาด

ถงุ เทา้ ใชถ้ งุ เทา้ สีนาํ ตาลยาวเลยตาตมุ่ แตไ่ มเ่ กินครึง
นอ่ ง ไมม่ ว้ นหรือพบั ปลาย

16

. เครอื งแบบนกั เรยี นหญิงมธั ยมศึกษาตอนตน้
กระโปรง กระโปรงผ้าสีกรมท่าเกลียงไม่มีลวดลาย

ดา้ นหนา้ และดา้ นหลงั พับเป็ นจีบดา้ นละ จีบออกดา้ นนอก เย็บทับจีบเอว

ลงมาระหว่าง - เซนตเิ มตร เวน้ ระยะความกวา้ งพองาม กระโปรงยาว

คลมุ เขา่ ประมาณ เซนตเิ มตรปลายกระโปรงไมก่ วา้ งหรือแคบจนเกนิ ไป

เสือ ใชผ้ า้ ขาวเกลียงไมบ่ างเกินควร แบบคอปกกะลาสี ยาว

ประมาณ เซนตเิ มตร แขนสนั เหนือขอ้ ศอกปลายแขน จีบ จีบ กวา้ ง
เซนติเมตร ขนาดตวั เสือตงั แตใ่ ตแ้ ขนถึงขอบลา่ ง มีความกวา้ งพอเหมาะกับ
ลาํ ตัวไม่รัดเอว ริมขอบดา้ นขาวมือมีกระเป๋ า พับชายเสือกวา้ งไม่เกิน
เซนติเมตร ความยาวของชายเสือเพียงขอ้ มือ ไม่คลมุ สะโพก ผกู คอดว้ ยหู
กระตา่ ยสกี รมท่า และสวมเสือซับในสขี าว

รองเทา้ รองเทา้ หนงั สีดาํ แบบหมุ้ สน้ หมุ้ ปลายเทา้ หวั มน
มีสายรดั หลงั เทา้ ไมม่ ลี วดลาย

สน้ สงู ไมเ่ กิน เซนตเิ มตร หากวันใดเรียนกจิ กรรมเนตรนารี หรือพลศึกษา

อนโุ ลมใหใ้ ชร้ องเทา้ ผา้ ใบสขี าวได้ แตต่ อ้ งไมม่ ีลวดลาย หรือเป็ นรองเทา้

แฟชนั

ถงุ เทา้ ใชถ้ งุ เทา้ สีขาวแบบธรรมดา ไมม่ ีลวดลาย ยาวเลย
ตาตมุ่ แตไ่ มเ่ กินครึงนอ่ ง ไมใ่ ชถ้ งุ เทา้ บาง เชน่ ไนลอน ใหพ้ บั ขนาด นวิ

23.3 เครอื งแบบนกั เรยี นชายมธั ยมศึกษาตอนปลาย

กางเกง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใชก้ างเกงสี

กรมท่า ไม่ใช่ผา้ เวสปอยท์ หรือผา้ ยีนส์ ขาสันเพียงเหนือเข่า พน้ กลาง
ลกู สะบา้ ประมาณ เซนติเมตร เมือยืนตรงส่วนกวา้ งของขากางเกงห่าง
จากเข่าตังแต่ - เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของขาปลายพับชาย
เขา้ ขา้ งในกวา้ ง เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหนา้ ใชซ้ ิปซ่อนไวใ้ น มีกระเป๋ า
ตามแนวตะเข็บขา้ งละ กระเป๋ า สวมทบั ชายเสือสามารถมองเห็นเข็มขดั ได้
ชดั เจน ไมม่ กี ระเป๋ าหลงั

17

เสือ เสือเชติ แบบคอตงั ผา้ ขาวเกลียงไมบ่ างเกนิ ควร ผา่
อกตลอดสาบทีอกเสอื กวา้ ง
4 เซนติเมตร ใชก้ ระดมุ สีขาวกลมแบน ขนาดผ่าศนู ย์กลางไม่เกิน
เซนติเมตร แขนสันเหนือขอ้ ศอก มีกระเป๋ าติดราวนมเบืองซ้าย
กระเป๋ าขนาดกวา้ ง - เซนติเมตร ลึก - เซนตเิ มตร ขนาด
เสือเหมาะสมกบั ร่างกาย ไมม่ จี ีบหลงั

เข็มขดั เป็ นเข็มขดั หนงั สีดาํ หัวโลหะสีเงิน หัวเข็มขดั เป็ นรปู
สเี หลยี มผนื ผา้ แบน สายเขม็ ขดั
ทาํ ดว้ ยหนังเรียบไม่มีลวดลาย กวา้ ง . - เซนติเมตร ชนิดหัวกลัดมี
ปลอกหนงั สเี ดยี วกนั กบั เข็มขดั ปลอก
ขนาดกวา้ ง เซนตเิ มตร สาํ หรบั สอดปลายคาด

รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดําชนิดผูก ไม่มี
ลวดลายเชือกผกู สีดํา หา้ มผกู เชือกรองเทา้ แบบแฟชันต่าง ๆ หา้ ม
เหยียบสน้ รองเทา้ เด็ดขาด

ถงุ เทา้ ใชถ้ งุ เทา้ สขี าวไมม่ ีลวดลาย ยาวเลยตาตมุ่ แตไ่ ม่
เกนิ ครึงนอ่ ง ไมม่ ว้ นหรือพบั ปลาย

. เครอื งแบบนกั เรยี นหญิงมธั ยมศึกษาตอนปลาย
เสอื เสือผา้ ขาวเกลยี งไมบ่ างเกินควร แบบคอเชิตผา่ อก

ตลอด ทีอกเสือทาํ เป็ นสายตลบเขา้ ขา้ งในกวา้ ง เซนตเิ มตร กระดมุ แบน สี
ขาวขนาดเสน้ ผา่ ศนู ยก์ ลางไมเ่ กนิ เซนตเิ มตร แขนยาวเพียงเหนอื ศอก ดน้
แขนและปลายแขนจีบเล็กนอ้ ยทีปลายแขน สอดชายเสอื ไวใ้ นกระโปรงใหเ้ ห็น
หวั เขม็ ขดั ตวั เสือไมร่ ดั และสวมเสือซบั ในสขี าว

กระโปรง กระโปรงผ้าสีกรมท่าเกลียงไม่มีลวดลาย
ดา้ นหนา้ และดา้ นหลงั พับ เป็ นจีบดา้ นละ จีบออกดา้ นนอก เย็บทับจีบเอว
ลงมาระหว่าง - เซนตเิ มตร เวน้ ระยะความกวา้ งพองาม กระโปรงยาว
คลมุ เขา่ ประมาณ เซนตเิ มตร ปลายกระโปรงไมก่ วา้ งหรือแคบจนเกนิ ไป

18

เข็มขดั ใชเ้ ป็ นเข็มขดั หนงั สีดาํ กวา้ ง - เซนติเมตร หัว
เป็ นรปู สีเหลียมผืนผา้ แบบชนิดหัวกลัดใชห้ นงั สีดาํ หมุ้ เข็มขัดขนาด -
เซนตเิ มตร มปี ลอกหนงั สเี ดยี วกนั กบั เขม็ ขดั สาํ หรบั สอดปลายเขม็ ขดั

รองเทา้ รองเทา้ หนงั สีดาํ แบบหมุ้ สน้ หมุ้ ปลายเทา้ หวั มน
มสี ายรดั หลงั เทา้ ไมม่ ีลวดลาย
สน้ สงู ไมเ่ กนิ เซนตเิ มตร หากวนั ใดเรียนพลศึกษา อนโุ ลมใหใ้ ชร้ องเทา้
ผา้ ใบสีขาวได้ แตต่ อ้ งไมม่ ีลวดลาย หรือเป็ นรองเทา้ แฟชนั

ถงุ เทา้ ใชถ้ งุ เทา้ สีขาวแบบธรรมดา ไมม่ ลี วดลาย ยาว
เลยตาตมุ่ แตไ่ มเ่ กนิ ครึงนอ่ งไมใ่ ชถ้ งุ เทา้ บาง เชน่ ไนลอน ใหพ้ บั ขนาด
นวิ

. เครอื งแบบชดุ พลศึกษา
นักเรียนใส่ชดุ พลศึกษาของโรงเรียน ตามแบบทีโรงเรียน
กาํ หนด ปักชือทีอกเสือดา้ นขวา ปักรปู ดาวบนชือนักเรียน ตามระดับชัน
ขนาดความสงู เซนติเมตร ตัวอักษรชนิดอังสนา ตัวอักษรไม่ปักแบบ
ลวดลาย ไม่ดัดแปลงเสือและกางเกงวอร์ม มัธยมศึกษาตอนตน้ ปักชือ
ดา้ ยไหมสีขาว มัธยมศึกษาตอนปลายปักชือ ดว้ ยไหมสีนาํ เงิน นักเรียน
ชายใหใ้ สร่ องเทา้ และถงุ เทา้ ตามเครืองแบบปกติของนกั เรียน นกั เรียนหญิง
ใหใ้ สร่ องเทา้ ผา้ ใบสีขาว ไมม่ ีลวดลาย

. เครอื งหมาย
ชือ - สกลุ นักเรียน ปักทีอกเสือดา้ นซ้ายระดับเดียวกับ
อักษรย่อ ขนาดความ สงู เซนติเมตร ปักดว้ ยไหมสีนาํ เงิน ตัวอักษร
ชนดิ องั สนา

19

อักษรย่อ “ก.พ.” ตวั อักษรปักดว้ ยไหมสีนาํ เงินอย่ทู ีอกเสือ
ดา้ นขวา ขนาดความสงู เซนติเมตร และปักรปู ดาวบน ก.พ. กวา้ ง
เซนตเิ มตร

- ชนั มธั ยมศึกษาปี ที ปัก ดาว
- ชนั มธั ยมศึกษาปี ที ปัก ดาว
- ชนั มธั ยมศึกษาปี ที ปัก ดาว
- ชนั มธั ยมศึกษาปี ที ปัก ดาว
- ชนั มธั ยมศึกษาปี ที ปัก ดาว
- ชนั มธั ยมศึกษาปี ที ปัก ดาว
. เครอื งประดบั หา้ มนกั เรียนใชเ้ ครืองประดบั อืนใดนอกจาก
นาฬิกา (หา้ มใชน้ าฬิกาแฟชนั )
. กระเป๋ านกั เรยี น ใชก้ ระเป๋ านกั เรียนหรือเป้ ตามทีโรงเรียน
กาํ หนดเทา่ นนั หา้ มใช้ เป้ ยา่ ม ทีโรงเรียนไมไ่ ดก้ าํ หนดใหใ้ ชแ้ ละถงุ ชนดิ
อืนๆ ปรบั สายเป้ ไมใ่ หเ้ ป้ หอ้ ยลงมามากกว่าแนวสะเอว และไมข่ ดี เขยี นหรือ
ตดิ สตกิ เกอร์

20

เครอื งแบบนกั เรยี นชนั มธั ยมศึกษาตอนตน้

เครอื งแบบนกั เรยี นชนั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

21

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยทรงผมนกั เรยี น
ขอ้ ทรงผมนกั เรยี นชาย มธั ยมศึกษาตอนตน้ และ

มธั ยมศึกษาตอนปลาย
นกั เรียนชายจะไวผ้ มสนั หรือผมยาวก็ได้ กรณีไวผ้ มยาว ให้

ตดั รองทรงสงู โดยตดั แตง่ ทรงผมใหม้ ีความเรียบรอ้ ย ดา้ นบนยาวไมเ่ กนิ
เซนตเิ มตร ดา้ นหนา้ ยาวไม่เกนิ เซนตเิ มตร นกั เรียนตอ้ งหา้ มปฏิบตั ิตน
ดงั นี

. ไมโ่ กนหวั (เวน้ แตม่ ีความจาํ เป็ น ผปู้ กกครองตอ้ งทาํ
หนงั สือแจง้ ใหท้ างโรงเรียนรบั ทราบ เพือขออนญุ าต)

. ไมก่ นั จอน หรือกนั ดา้ นหนา้
. ไมย่ อ้ มสีผมใหผ้ ิดไปจากเดิม
. ไมไ่ วห้ นวด เครา หรือ แตง่ หนวด
. ไมก่ ระทาํ อืนใดซึงไมเ่ หมาะสมกบั สภาพการเป็ น
นกั เรียน เชน่ การตดั แตง่ ทรงผมเป็ นรปู ทรง สญั ลกั ษณห์ รือเป็ นลวดลาย
หนา้ และกลางศีรษะ ใหเ้ ป็ นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบรอ้ ย

ทรงผมนกั เรยี นชาย ระดบั ชนั มธั ยมศึกษาตอนตน้
และชนั มธั ยมศึกษาตอนปลาย แบบไวส้ นั

22

ขอ้ ทรงผมนกั เรยี นหญิง ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน้ และ
มธั ยมศึกษาตอนปลาย

นกั เรียนหญิงจะไวผ้ มสนั หรือผมยาวก็ได้

. กรณีไวผ้ มสนั มธั ยมศึกษาตอนตน้ ใหไ้ วย้ าวจากตงิ หู
ลงไป เซนตเิ มตร มธั ยมศึกษาตอนปลายใหไ้ วย้ าวจากตงิ หลู งไป

เซนตเิ มตร ตามทีทางโรงเรียนกาํ หนด

. กรณีไวผ้ มยาว ใหไ้ วย้ าวตามความเหมาะสม ไมเ่ กนิ
กลางหลงั และเก็บรวบ ผกู ใหเ้ รียบรอ้ ย ใหใ้ ชโ้ บวส์ กี รมท่า ตามทีทาง
โรงเรียนกาํ หนดเท่านนั นกั เรียนตอ้ งปฏิบตั ติ น ดงั นี

. . ไมด่ ดั ผม ไมซ่ อยผม ไมย่ ืดผม ไมส่ ไลดผ์ ม
ไมต่ ดั หนา้ มา้ ไมถ่ กั เปี ย

. . ไมย่ อ้ มสีผม หรือโกรกผม ใหผ้ ิดไปจากเดมิ

. . ถา้ ใชก้ บิ ใชไ้ ดเ้ ฉพาะสีดาํ ไมม่ ลี วดลาย หา้ ม
ใชอ้ ปุ กรณค์ าดผม เชน่ หวีสบั ตลอดจนเครืองประดบั ตา่ ง ๆ

. . ไมก่ ระทาํ อืนใดซึงไมเ่ หมาะสมกบั สภาพการ

เป็ นนกั เรียน

23

ทรงผมนกั เรยี นชาย ระดบั ชนั มธั ยมศึกษาตอนตน้
และชนั มธั ยมศึกษาตอนปลาย แบบไวย้ าว

ทรงผมนกั เรยี นหญิงระดบั ชนั มธั ยมศึกษาตอนตน้ แบบไวส้ นั
จากติงหลู งไป เซนติเมตรและชนั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

แบบไวส้ นั จากติงหลู งไป เซนติเมตร

24

ทรงผมนกั เรยี นหญิงระดบั ชนั มธั ยมศึกษาตอนตน้
และชนั มธั ยมศึกษาตอนปลายแบบไวผ้ มยาว ไม่เกนิ กลางหลงั

และเก็บรวบผกู ใหเ้ รยี บรอ้ ย ใหใ้ ชโ้ บวส์ กี รมท่า

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยการลงโทษ
ขอ้ การลงโทษนักเรียนใหใ้ ชร้ ะบบคะแนนเป็ นแนวทางในการ

ควบคมุ ความประพฤติของนักเรียน คะแนนพฤติกรรม จะถกู นําไปรวม
ประเมินกฎเกณฑค์ ณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงคข์ องนกั เรียน

ขอ้ การลงโทษนกั เรียนทีกระทาํ ผิด นอกจากใชร้ ะบบคะแนน ให้
สถานศึกษาลงโทษนกั เรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ ยการ
ลงโทษนกั เรียน นกั ศึกษา พ.ศ. ขอ้ โทษทีจะลงโทษนกั เรียนกระทาํ
ผิดมี สถาน ดงั นี

. กลา่ วตกั เตอื น
. ทาํ ทณั ฑบ์ น
. ตดั คะแนนความประพฤตแิ ละบนั ทึกขอ้ มลู
. ใหท้ าํ กิจกรรมเพือใหป้ รบั เปลยี นพฤตกิ รรม

25

ขอ้ ดําเนินการเกียวกับคะแนนความประพฤติ ให้
นักเรียนทกุ คนมีคะแนนความประพฤติ เมือเริมเขา้ เรียนครังแรกของ
โรงเรียนแหง่ นี คนละ คะแนน ถา้ นกั เรียนกระทาํ ผิด ฝ่ าฝื นกฎระเบียบ
ขอ้ บังคบั ของโรงเรียน ถกู ตดั คะแนนความประพฤติและลงโทษตามเกณฑท์ ี
กาํ หนด หาก ปี การศึกษา นกั เรียนทีกระทาํ ความผิดไม่เกิน คะแนน
เริมปี การศึกษาใหม่ ใหเ้ ริมคนละ ในปี การศึกษาตอ่ ไป สาํ หรบั กรณีที

กระทําความผิดเกิน คะแนน หากยังไม่ไดท้ ํากิจกรรมปรับเปลียน
พฤติกรรมใหค้ งไวเ้ พือพิจารณาการภาคทัณฑต์ ามรปู แบบการภาคทัณฑ์
นกั เรียนมีความประพฤติดี มารยาทดี มีคณุ ธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
เป็ นแบบอย่างทีดี สมควรไดร้ ับการยกย่อง ใหฝ้ ่ ายบริหารกิจการนกั เรียน
เป็ นผรู้ วบรวมขอ้ มลู สถิติต่าง ๆ เกียวกับคะแนนความประพฤติ นาํ เสนอ
ขอ้ มลู ใหน้ กั เรียน ครู ผบู้ ริหาร ตลอดจนผปู้ กครองนกั เรียนไดท้ ราบดว้ ย

ขอ้ กาํ หนดใหด้ าํ เนนิ การตดั คะแนนความประพฤติ และลงโทษ
นกั เรียนทีกระทาํ ผดิ ตามเกณฑ์ ดงั นี

คะแนนทีถกู ตดั บทลงโทษ
ตดั คะแนน - คะแนน - ว่ากลา่ วตกั เตอื น บนั ทกึ เป็นหลกั ฐานผ่านระบบ E-school
- แจง้ ผปู้ กครองและครทู ปี รกึ ษารบั ทราบ ใหค้ วามร่วมมอื ควบคมุ
ตดั คะแนน -
คะแนน ดแู ล แกไ้ ข ปรบั ปรงุ พฤตกิ รรม และใหท้ าํ กจิ กรรมบาํ เพญ็ ประโยชน์

ตดั คะแนน - - เชญิ ผปู้ กครองและครทู ปี รกึ ษา รบั ทราบรายงานฝ่ายบรหิ ารกจิ การ
คะแนน นกั เรยี นและใหท้ าํ กจิ กรรมบาํ เพญ็ ประโยชน์

ตดั คะแนน - - เชญิ ผปู้ กครองและครทู ปี รกึ ษารบั ทราบ ทาํ ทณั ฑบ์ น และเขา้ ค่าย
คะแนน ปรบั เปลยี นพฤตกิ รรม

ตดั คะแนน คะแนน - ใหน้ กั เรยี นทาํ กจิ กรรมเขา้ ค่ายเพอื ปรบั เปลยี นพฤตกิ รรม และ
ขนึ ไป ทาํ กจิ กรรมจติ อาสา สปั ดาห์
- หลงั จากเขา้ ค่ายปรบั เปลยี นพฤตกิ รรมเป็นทเี รยี บรอ้ ย ตอ้ งทาํ บนั ทกึ
ขอ้ ตกลงระหวา่ งโรงเรยี น นกั เรยี น และผนู้ ําชุมชน

การเขา้ ค่ายปรบั เปลยี นพฤตกิ รรม ผปู้ กครองเป็ นผอู้ อกค่าใชจ้ า่ ยเองทงั หมด

26

รายการการตดั คะแนนพฤติกรรมทีไมพ่ ึงประสงค์

ที รายการคะแนนพฤติกรรมทีไมพ่ ึงประสงค์ คะแนน
1 ใส่รองเทา้ เหยยี บสน้ 5
2 ปล่อยชายเสอื ดงึ เสือปิ ดเขม็ ขดั 5
3 ใสเ่ สือพบั แขน 5
4 สวมเสือโดยไมก่ ลดั กระดมุ เม็ดที จากคอ 5
5 นกั เรียนหญงิ ไมส่ วมเสอื ซบั ในหรือสวมเสอื ซบั ในไมส่ ภุ าพ 5
5
6 เล็บยาว 5
7 ใสเ่ ครืองประดบั (ตา่ งหู กาํ ไล แหวน สรอ้ ย และนาฬิกาทผี ดิ ระเบยี บ) 10
10
8 ถงุ เทา้ รองเทา้ ไมถ่ กู ตอ้ ง 10
9 ไมส่ วมเครืองแบบของตนเอง 10
10 ใส่เครืองแบบนกั เรียนผดิ ระเบยี บ
10
11 ไมป่ ักเครืองหมายระดบั ชนั ชอื -สถลุ 10
12 แตง่ เครืองแบบไมต่ รงวนั ตามทโี รงเรียนกาํ หนด 10
10
13 ผมผดิ ระเบยี บ 10
10
14 ไวห้ นวดเครา 10
15 ทาเล็บมอื หรือเล็บเทา้ 10
16 เล่นกฬี า หรืออนื ใดในหอ้ งเรียน หรอื บนอาคารเรียน
17 มาโรงเรยี นสายไมเ่ กนิ . น. 10
18 กลนั แกลง้ หรือลอ้ เลียนผอู้ นื 10
19 ไมเ่ ขา้ แถวในตอนเชา้
10
20 ขาดเรียนโดยไมม่ เี หตอุ นั ควร
21 ไมเ่ ขา้ ร่วมประชมุ หรือร่วมกจิ กรรมทโี รงเรียนจดั ให้ 10
22 กล่าวคาํ หยาบคาย หรือพดู จาสอ่ เสยี ด ดหู มนิ เหยยี ดหยาม
23 หมนิ ประมาท 10
24 กอ่ กวนหรือไมป่ ฏบิ ตั ติ ามคาํ สงั ของครผู สู้ อนในชวั โมงเรียน
25 ขบั รถเร็ว หวาดเสยี ว เร่งเสยี งดงั ฯลฯ ในบริเวณโรงเรียน 10
26 ยมื ทรพั ยห์ รือสงิ ของแลว้ ไมค่ นื
27 กา้ วรา้ วบคุ คลอืน 10
28 ใชก้ ระเป๋ านกั เรียนไมถ่ กู ตอ้ งตามแบบทีโรงเรียนกาํ หนด
10
10

รายการการตดั คะแนนพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์

ที รายการคะแนนพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ คะแนน
10
29 เล่นการพนนั โดยไมเ่ อาทรพั ย์
20
30 มาโรงเรียนสาย . น. – 09.00 น.
20
31 หนเี รียนในโรงเรียน
20
32 มาโรงเรยี นแตไ่ มเ่ ขา้ โรงเรียน
20
33 ปลอมแปลงเอกสารการเรียน
20
34 ตกแตง่ ทรงผม ทาํ สีผม 20
35 แตง่ หนา้ ทาปาก สกั ควิ ตกแตง่ ดวงตา 20
36 มสี ว่ นร่วมในการกระทาํ ความผดิ 20
37 ขดี เขยี นโตะ๊ นกั เรียน เกา้ อี และฝาผนงั 20
38 บงั คบั ขม่ ขผู่ อู้ ืน 30
39 หนอี อกนอกบริเวณโรงเรียน 30
40 ปลอมลายมอื ชอื ครู 30
30
41 อา้ งอิง แกไ้ ขหรือปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 30
30
42 นาํ เอกสารของโรงเรียนไปใชใ้ นทางไมถ่ กู ตอ้ ง 30
43 ตดั ผมผดิ ระเบียบ แกไ้ ขไมไ่ ด้ 30
44 เขา้ ไปในสถานทีทไี มเ่ หมาะสมกบั สภาพนกั เรียนในเวลาราชการ 50
45 อยใู่ นทีลบั ตาสองตอ่ สอง 50
46 เล่นหรือใชไ้ ทรศพั ทผ์ ดิ เวลา 50
47 บงั คบั ขเู่ ข็ญ จา้ งวาน สนบั สนนุ หรือยยุ งส่งเสริมใหก้ ระทาํ ความผดิ 50
48 ไมเ่ ขา้ ออกโรงเรยี นในทางเขา้ -ออก 50
49 ทาํ ลายทรพั ยส์ นิ ของผอู้ นื 50
50 มงุ ดหู รืออยรู่ ่วมในเหตกุ ารณทมี กี ารเล่นการพนนั 50
51 นาํ มาหรือมอี ปุ กรณก์ ารพนนั ในครอบครอง 50
52 เลน่ การพนนั โดยเอาทรัพย์ 50
53 มหี รือนาํ มาหรือเผยแพร่สือลามกอนาจารในโรงเรียน 50
54 มสี ่วนร่วมรเู้ ห็นในการพกพาอาวธุ
55 สบู บหุ รีหรือมบี หุ รีอย่ใู นครอบครอง
56 แสดงออกซึงกริยาอาการความพอใจทางเพศในเชงิ ชสู้ าว

รายการการตดั คะแนนพฤติกรรมทีไมพ่ ึงประสงค์

ที รายการคะแนนพฤติกรรมทีพึงประสงค์ คะแนน
60
57 กระทาํ อนาจาร 80

58 กระทาํ การใด ๆ ทที าํ ใหเ้ สือมเสยี ชอื เสียงของโรงเรียน 80
80
59 ลกั ทรพั ย์ 80
80
60 วิงราวทรพั ย์ 80
80
61 กรรโชกทรพั ย์
80
62 ทาํ ลายทรพั ยส์ ินของโรงเรียน
100
63 กา้ วรา้ วคร-ู อาจารย์
100
64 ดืมหรือครอบครองสรุ าและของมนึ เมา
100
65 เผยแพร่ โพสตข์ อ้ ความ หรือแชรใ์ นสือโซเชยี ล ทาํ ใหโ้ รงเรียน บคุ ลากร และ
เพอื นนกั เรียนเสอื มเสียชอื เสียง 100
100
66 ทะเลาะวิวาทโดยไมใ่ ชอ้ าวธุ หรือใชอ้ าวธุ ทาํ รา้ ยร่างกายผอู้ นื ไดร้ บั บาดเจ็บ 100
100
67 ทะเลาะวิวาทเป็ นกลมุ่ โดยไมใ่ ชอ้ าวธุ หรือใชอ้ าวธุ รมุ ทาํ รา้ ยร่างกายผอู้ ืน 100
ไดร้ ับบาดเจ็บ 100

68 ชกั ชวนบคุ คลภายนอกมาขม่ ขนู่ กั เรียนในบริเวณโรงเรียน ไมท่ าํ รา้ ยร่างกาย
หรือทาํ รา้ ยร่างกายไดร้ บั บาดเจ็บสาหสั

69 พกพาอาวธุ หรือสงิ ของทใี ชเ้ ป็ นอาวธุ

70 นาํ วสั ดทุ ีเป็ นอนั ตรายเขา้ มาในโรงเรียน

71 เสพยาเสพตดิ เขน่ กญั ชา เฮโรอนี ยาบา้ ยาไอช์

72 มยี าเสพตดิ หรือสารเสพตดิ อย่ใู นครอบครอง

73 มยี าเสพตดิ หรือสารเสพตดิ ไวจ้ าํ หนา่ ย จ่าย แจก
74 พยายามล่วงละเมดิ ทางเพศ

29

รายการการเพิมคะแนนพฤติกรรมทีพึงประสงค์
นกั เรียนผนู้ นั จะไดค้ ะแนนเมือคณะกรรมการฝ่ ายบริหารกจิ การนกั เรียน
เห็นชอบ

ที รายการคะแนนพฤติกรรมทีพึงประสงค์ คะแนน
100
1 ไดร้ ับการยกย่องชมเชยจากหนว่ ยงานภายนอก 100
80
2 ไดร้ บั รางวลั ระดบั ประเทศ
60
3 ไดร้ บั รางวัลระดบั ภาค
30
4 ไดร้ ับเกยี รตบิ ตั ร รางวัล สรา้ งชอื เสยี งแกโ่ รงเรียน ทรี ะดบั จงั หวดั หรือ 30
สพม.ออกให้ 30
30
5 ไดร้ บั เกยี รตบิ ตั ร รางวลั สรา้ งชอื เสยี งแกโ่ รงเรียน ที โรงเรียนออกให้ 30
30
6 ร่วมกจิ กรรมจิตอาสาทงั ในและนอกโรงเรียน 30
30
7 ชนะเลศิ การประกวดหอ้ งเรียน 30
20
8 ชนะเลิศประกวด/แขง่ ขนั ระดบั โรงเรยี น 20
20
9 เก็บของมคี า่ , บาทขนึ ไป 15
15
10 เป็ นตวั แทนโรงเรียนเขา้ ร่วมการอบรม/เขา้ คา่ ย/สมั มนา 15
15
11 เป็ นคณะกรรมการสภานกั เรียนตลอดปี การศึกษา 10
10
12 เป็ นหวั หนา้ หอ้ ง และเป็ นกรรมการหอ้ งเรียน 10
10
13 ชว่ ยงานดนตรี นาฏศลิ ป์ กฬี า ตลอดปี การศึกษา
5
14 ทาํ ความดแี กไ้ ขพฤตกิ รรม
5
15 มจี ิตอาสา มนี าํ ใจ ชว่ ยเหลอื ผอู้ นื 5
5
16 ชว่ ยเหลอื ครใู หร้ เู้ บาะแสนกั เรียนผกู้ ระทาํ ความผดิ 5
5
17 มคี วามเสียสละชว่ ยเหลอื คร/ู วัน

18 ร่วมประกวด/แชง่ ขนั ทงั ในและนอกโรงเรียน

19 เก็บของมคี ่าราคาตงั แต่ , - , บาท

20 เป็ นตวั แทนของโรงเรียนเขา้ ร่วมกจิ กรรมกบั ชมุ ชน/ครัง

21 ชชี อ่ งทางหรือแจง้ แหลง่ อบายมขุ ใหค้ รทู ราบ เพือป้ องกนั แกไ้ ขตอ่ ไป

22 เขา้ ร่วมกจิ กรรมของโรงเรียน

23 ชว่ ยเหลอื งานโรงเรียน

24 เก็บของมคี ่าราคาตงั แต่ - , บาท

25 ชว่ ยรกั ษาความสะอาดของโรงเรียน นอกเหนอื จากการทาํ เวรประจาํ วัน
ของตนเอง

26 แจง้ เหตกุ ารณท์ อี าจเกดิ การทะเลาะวิวาทใหค้ รทู ราบทนั ที

27 ใหข้ อ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชนใ์ นการพฒั นานกั เรียนหรือโรงเรียน

28 เก็บของมคี า่ ราคาตาํ กว่า บาท

29 มคี วามเสียสละชว่ ยเหลอื ครู

30 บาํ เพ็ญประโยชนต์ อ่ โรงเรียน

31 อนื ๆ (พิจารณาตามความเหมาะสม)

30

หมายเหต ุ ครทู ีปรึกษาตดั คะแนนไดไ้ ม่เกิน ครังละ คะแนน หัวหนา้
ระดับตดั คะแนนไดไ้ ม่เกิน ครังละ คะแนน มากกว่า คะแนน อย่ใู น
ดลุ ยพินจิ ของฝ่ ายบริหารหรือมตทิ ีประชมุ ฝ่ ายบริหารงานกิจการนกั เรียน

กรณีสิงของทีถกู ยึดใหผ้ ยู้ ึดและผถู้ กู ยึดลงลายมือชือ นาํ มาเก็บไว้
ทีหัวหนา้ สาํ นกั งาน หรือรองผอู้ าํ นวยการฝ่ ายบริหารกิจการนกั เรียนให้
ผปู้ กครองตอ้ งมารบั ดว้ ยตนเอง ไมเ่ กิน วัน นบั จากวันทีถกู ยึด มิฉะนนั
จะถือว่าไม่ตอ้ งการรับคืน เวน้ แต่ของบางอย่างทีกาํ หนดตามกติกาของ
โรงเรียน เชน่ โทรศัพท์ จะใหร้ บั คืนเมือครบกาํ หนด วันนบั จากวันทีถกู
ยึด กรณีการกระทําความผิดตามกฎหมายแพ่ง และพานิชย์ ใหม้ ีการ
ดาํ เนนิ คดีความผิดระหว่างคกู่ รณี

ขอ้ ใหอ้ าํ นาจครทู กุ คนตดั คะแนนความประพฤตนิ กั เรียน โดย
ปฏิบตั ติ ามขนั ตอนตามระเบียบนี

ขอ้ พิจารณาโทษนกั เรยี นจากคะแนนความประพฤติ ใหเ้ ป็ นไป
ตามลาํ ดบั ขนั โดยความเห็นชอบของผอู้ าํ นวยการโรงเรียน

ขอ้ หากผปู้ กครองไมม่ าตามนดั หมายของโรงเรียน ให้
ดาํ เนนิ การตามความเห็นของคณะกรรมการแลว้ แจง้ ใหผ้ ปู้ กครองทราบ
ภายหลงั

ขอ้ นกั เรียนทีมีคะแนนพฤตกิ รรมทีไมพ่ ึงประสงคจ์ ะตอ้ งแกไ้ ข
คะแนนใหเ้ ป็ น คะแนนหากไมด่ าํ เนนิ การแกไ่ ขทางโรงเรยี นจะไมอ่ อก
ใบรบั รองความประพฤตใิ หแ้ กน่ กั เรียน

ขอ้ ใหฝ้ ่ ายบริหารกิจการนกั เรียน ประเมนิ คณุ ลกั ษณะของ
นกั เรียน จากคะแนนความประพฤตโิ ดยการประชมุ พิจารณาของ
คณะกรรมการฝ่ ายบริหารกิจการนกั เรียน งานระดบั ขนั ครทู ีปรึกษา และ
หวั หนา้ ระดบั ชนั งานพฒั นาวินยั นกั เรียน สรปุ งานแจง้ ฝ่ ายบริหารงาน
วิชาการ เพือหลอมรวมผลประเมนิ ตอ่ ไป

31

ขอ้ หากนกั เรียนระดบั ขนั มธั ยมศึกษาปี ที และขนั มธั ยมศึกษา
ปี ที ไมด่ าํ เนนิ การแกไ้ ขคะแนนพฤตกิ รรมทีไมพ่ ึงประสงคใ์ หเ้ ป็ น คะแนน
ใหฝ้ ่ ายบริหารกจิ การนกั เรียน แจง้ รายชือนกั เรียนไปยงั ฝ่ ายบริหารงาน
วิชาการและใหฝ้ ่ ายบริหารงานวิชาการชะลอการรบั เอกสารการจบ จนกว่า
นกั เรียนจะดาํ เนนิ การแกไ้ ขคะแนนพฤตกิ รรมทีไมพ่ ึงประสงคใ์ หเ้ ป็ น
คะแนน

ขอ้ การแกไ้ ขความพฤตกิ รรมนกั เรียน

. โรงเรียนกนั ตงั พิทยากร กาํ หนดวิธกี ารแกใ้ ขความ
ประพฤตขิ องนกั เรียน โดยการลงโทษ สถาน คอื ว่ากลา่ วตกั เดือน ทาํ
ทณั ฑบ์ น ตดั คะแนนความประพฤติ และทาํ กจิ กรรมเพือใหป้ รบั เปลียน
พฤตกิ รรม หากนกั เรียนไมป่ รบั เปลยี นพฤตกิ รรมในทางทีดีได้ ผปู้ กครอง
นกั เรียนยินยอมใหน้ กั เรียนทาํ กจิ กรรมเขา้ คา่ ย เพือปรบั เปลยี นพฤตกิ รรม
และทาํ กจิ กรรมจิตอาสา สปั ดาหก์ ารทาํ กิจกรรมปรบั เปลียนพฤตกิ รรม
ผปู้ กครองออกคา่ ใชจ้ ่ายทงั หมด หากพฤตกิ รรมไมด่ ีขนึ อีก ใหส้ ง่ ตอ่ ใหก้ บั
สถานศึกษาอืนเพือปรบั เปลียนบรรยากาศในการเรียน

. การว่ากลา่ วตกั เดือน ใชส้ าํ หรบั นกั เรียนทีกระทาํ
ความผิดไมร่ า้ ยแรง และในเมือหวั หนา้ สถานศึกษา หรือคร-ู อาจารย์ ที
ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษามอบหมายเห็นว่าจะไดผ้ ลดี

36.3 การทาํ ทณั ฑบ์ น ใหห้ วั หนา้ สถานศึกษาพิจารณา
ลงโทษนกั เรียนทีประพฤตติ น ไมเ่ หมาะสมกบั สภาพของนกั เรียน หรือกรณีที
กระทาํ ใหเ้ สือมเสียชือเสยี ง เกียรตศิ ักดิของโรงเรียน หรือฝ่ าฝื นระเบียบ
ขอ้ บงั คบั ของโรงเรียนอยา่ งรา้ ยแรง หรือไดร้ บั โทษอยา่ งอืนแลว้ แตไ่ มเ่ ขด็
หลาบ ใหท้ าํ ทณั ฑบ์ นไวเ้ ป็ นหลกั ฐานและเชิญบิดา มารดา หรือผปู้ กครองมา
ทาํ บนั ทึกรบั ทราบความผดิ และรบั รองการทาํ ทณั ฑบ์ นไวด้ ว้ ยการตดั คะแนน
ความประพฤติ ใหเ้ ป็ นไปตามระเบียบว่าดว้ ยการตดั คะแนนความประพฤติ
นกั เรียนตามทีโรงเรียนกาํ หนด

32

. การทาํ กจิ กรรมปรบั เปลียนพฤตกิ รรม ใชส้ าํ หรบั กรณีที
นกั เรียนกระทาํ ผดิ ระเบียบวินยั ของโรงเรียน หรือศีลธรรมอนั ดหี รือเป็ น
ตวั อย่างทีไมด่ ีใหน้ กั เรียนประพฤตติ าม ใชใ้ นกรณีทีนกั เรียนกระทาํ ความผิด
ทีสมควรตอ้ งปรบั เปลยี นพฤตกิ รรม ทงั นตี ามหลกั เกณฑแ์ ละวิธีการที
โรงเรียนกาํ หนด ดงั นี

. ทาํ ความสะอาด เก็บเศษกระดาษ ขยะหนา้ โรงเรียน หรือ
ในบริเวณโรงเรียน

. ทาํ ความสะอาด กวาดถนนโรงเรียนทกุ สาย

. ออกกาํ ลงั กายพอเหมาะกบั สขุ ภาพ และวัยของนกั เรียน
เชน่ วิงไมเ่ กนิ นาทีหรือไมเ่ กิน เมตร , วิดพืนไมเ่ กนิ ครงั

. ทาํ ความสะอาดหอ้ งโฮมรมู ของตนเอง

. ทาํ ความสะอาดหอ้ งสาํ นกั งาน/หอ้ งฝ่ ายสาระ/ฝ่ าย

. ทาํ ความสะอาดหอ้ งนาํ นกั เรียน/หอ้ งนาํ คร-ู อาจารย/์
หอประชมุ ของโรงเรียน/หอ้ งเรียน

. ทาํ ความสะอาดกวาดหยากไยต่ ามเพดานอาคาร

. ลบรอยขดี เขยี น ภาพวาดตามโตะ๊ เกา้ อีนกั เรียน ฝาผนงั
หอ้ งนาํ หอ้ งสว้ มนกั เรียน

. ลบรอยขดี เขยี นตามฝาผนงั หอ้ งเรียน อาคารเรียน

. รดนาํ ตน้ ไมใ้ นบริเวณโรงเรียน หาดอกไมม้ าจดั แจกนั
บนโตะ๊ อาจารยท์ ีปรึกษา

. ถางป่ ากาํ จดั วัชพืชออกจากตน้ ไมใ้ นสวนป่ าของ

โรงเรียน

. ปลกู ตน้ ไมบ้ ริเวณโรงเรียน โดยหาตน้ ไมม้ าเอง

13. ปรบั ปรงุ ทาสีหอ้ งเรียน หอ้ งโฮมรมู รวั โรงเรียน
หอ้ งนาํ หอ้ งสว้ มนกั เรียน

33

. ปรบั ปรงุ ตกแตง่ บริเวณหนา้ โรงเรียนโดยหาไมป้ ระดบั
มาเองและดแู ลรกั ษา

. ตกแตง่ ปรบั ปรงุ ดแู ลรกั ษาสวนหย่อมของโรงเรียน

. ดแู ลปรบั ปรงุ สนามกฬี า สนามหนา้ เสาธง

. การเขา้ คา่ ยปรบั เปลียนพฤตกิ รรม

ขอ้ การตอบแทนความดี ครทู ีปรึกษาและนกั เรียน

. เพือเป็ นการยกย่องชมเชย ส่งเสริมให้กําลังใจ
นกั เรียนทีตังใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็ นคนดี มีคณุ ธรรม จริยธรรม ตาม
คณุ ลกั ษณะของนกั เรียนพึงประสงค์ จึงกาํ หนดรางวัลเพือเป็ นการตอบแทน
นกั เรียนมีเกณฑด์ งั นี

คะแนนความประพฤติดี รางวลั ทีนกั เรยี นไดร้ บั
มีคะแนน - คะแนน เกยี รตบิ ตั รชมเชย
มีคะแนน - คะแนน เกียรตบิ ตั รดี
มีคะแนน - คะแนน เกยี รตบิ ตั รดีเดน่
มีคะแนน คะแนนขนึ ไป เกียรตบิ ตั รดเี ยียม

. เพือเป็ นกําลังใจแก่ครทู ีปรึกษาทีดแู ลช่วยเหลือ
นกั เรียนอยา่ งตอ่ เนอื งตลอดปี การศึกษา จึงไดก้ าํ หนดเกยี รตบิ ตั ร ดงั นี

ผลการปฏบิ ตั ิงาน (รอ้ ยละ) รางวลั ทีครไู ดร้ บั
90-100 เกียรตบิ ตั รดเี ยียม
80-89 เกยี รตบิ ตั รดีเดน่
70-79
ลงมา เกียรตบิ ตั รดี
เกยี รตบิ ตั รชมเชย

หมายเหต ุ การพิจารณาว่าดว้ ยการตอบแทนความดีของ
ครทู ีปรึกษาใหค้ ณะกรรมการฝ่ ายบริหารกจิ การนกั เรียนและหวั หนา้ ระดบั
เป็ นผปู้ ระเมิน

34

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยการลา
ขอ้ นกั เรียนคนใดไมม่ าโรงเรียน เพราะมีเหตจุ าํ เป็ นใหย้ ืน

ใบลาตามแบบโรงเรียนกาํ หนด โดยมีผปู้ กครองรบั รอง ถา้ ไมส่ ามารถ
สง่ ใบลาไดใ้ หผ้ ปู้ กครองโทรศัพทแ์ จง้ ใหค้ รทู ีปรึกษา หวั หนา้ ระดบั หรือ
ฝ่ ายกิจการนกั เรียนทราบในวันนนั ถา้ ขาดโรงเรียนตดิ ตอ่ กนั โดยไมท่ ราบ
สาเหตุ วัน โรงเรียนจะแจง้ ผปู้ กครองมารบั ทราบ และดาํ เนนิ การตาม
ระเบียบโรงเรียนตอ่ ไป

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยการพน้ จากสภาพนกั เรยี น

ขอ้ นกั เรียนจะมีสภาพเขา้ เรียนตงั แตม่ อบตวั เขา้ เรียนใน
ระดบั ชนั มธั ยมศึกษาปี ที หรือระดบั มธั ยมศึกษาปี ที ไปจนกว่าจะจบชนั
สงู สดุ ของหลกั สตู ร หรืออาจหมดสภาพความเป็ นนกั เรียนเมอื ตาย ลาออก
ตอ้ งโทษคาํ พิพากษาของศาล ขาดสภาพการเป็ นนกั เรียน

หมวดที ระเบียบว่าดว้ ยการมาเรยี น การเขา้ แถวเคารพธงชาติ
สวดมนต์ การเขา้ เรยี น

ขอ้ การมาเรียนของนกั เรียน

. ในการเปิ ดเรียนปกติ นกั เรียนทกุ คนตอ้ งมาถึง
โรงเรียนอยา่ งชา้ . น. และกลบั อย่างชา้ . น. ยกเวน้ เวลาทีมี
กจิ กรรมพิเศษทีมคี รคู มุ ดแู ล และเมือเขา้ มาในโรงเรียนแลว้ จะออกนอก
บริเวณโรงเรียนไมไ่ ด้ เวน้ แตไ่ ดร้ บั อนญุ าตจากฝ่ ายกจิ การนกั เรียน

. นกั เรียนทีมาโรงเรียนไมท่ นั การประกอบพิธเี คารพธง
ชาตถิ ือว่ามาโรงเรียนสายนกั เรียนมาสาย มี ประเภท คือ

ประเภทที มาโรงเรียนไมท่ นั เขา้ แถวเคารพธงชาติ

ขอ้ ปฏิบตั สิ าํ หรบั นกั เรียนมาโรงเรียนสาย

) เขา้ แถวพบครเู วรประจาํ วนั บริเวณทีกาํ หนด เคารพธง
ชาติ สวดมนต์ สงบนงิ ปฏิญาณตน ฟังการอบรม ตกั เตอื น ทาํ กจิ กรรม
ปรบั เปลียนพฤตกิ รรม และ ตดั คะแนนความประพฤติ

35

ประเภทที มาโรงเรียนหลงั เวลา . น.แตไ่ มเ่ กนิ
. น.

) เขา้ แถวพบครเู วรประจาํ วนั บริเวณทีกาํ หนด
เคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนงิ ปฏิญาณตน ฟังการอบรม ตกั เตอื น
และ ตดั คะแนนความประพฤติ

) พบรองผอู้ าํ นวยการ หวั หนา้ ฝ่ ายกิจการนกั เรียน
หรือครทู ีไดร้ บั มอบหมายเพือขอใบอนญุ าตเขา้ ชนั เรียน

) นาํ ใบอนญุ าตเขา้ ชนั เรียน ไปยืนตอ่ ครปู ระจาํ วิชาใน
คาบหรือชวั โมงนนั ๆ จึงจะมีสิทธเิ ขา้ เรียนได้

กรณีนกั เรียนมาถึงโรงเรียนหลงั เวลา . น. ใหค้ รู
เวรประจาํ วันประสานผปู้ กครองมารบั นกั เรียนกลบั บา้ น กรณี
ผปู้ กครองไมม่ ารบั ใหผ้ ใู้ หญ่บา้ นหรือผนู้ าํ ชมุ ชนมารบั แทนได้

. นกั เรียนทีมาติดต่อกับทางโรงเรียนนอกเหนือจาก
วันเรียนปกติ วันหยดุ ราชการตอ้ งแต่งเครืองแบบนักเรียน หรือชดุ พละ
เชน่ สอบปลายภาคแลว้ ตอ้ งมาสง่ งาน สอบซ่อมรายวิชาทีตกคา้ ง ฯลฯ

. ในกรณีทีคณุ ครนู ดั หมายนกั เรียนมาทาํ กิจกรรมที
โรงเรียนในวันหยดุ จะตอ้ งมีหนังสือขออนญุ าตจากทางโรงเรียนแจง้ ให้
ผปู้ กครองทราบ ตอ้ งแตง่ เครืองแบบนกั เรียน ชดุ พละ หรือชดุ อืน ๆ เพือ
ความเหมาะสมในการทาํ กิจกรรม

. หา้ มนกั เรียนชกั นาํ บคุ คลภายนอกเขา้ มาใน
สถานศึกษา ทงั วันเปิ ดเรียนปกติ และ วันหยดุ ราชการ ยกเวน้ ไดร้ บั
อนญุ าตจากครเู วรเป็ นลายลกั ษณอ์ กั ษร

36

ขอ้ การเขา้ แถวเคารพธงชาตแิ ละสวดมนต์

. นกั เรียนทกุ คนตอ้ งประกอบพิธเี คารพธงชาติ (เขา้
แถวใหท้ นั ) โดยทกุ คนตอ้ งทาํ ธรุ ะใหเ้ สร็จและตอ้ งอยใู่ นแถวอยา่ งเป็ นระเบียบ
ตงั แตเ่ วลา . – 08.30 น.

. นกั เรียนจะตอ้ งเงยี บสงบ ยืนตรง ไมเ่ ลน่ หยอกลอ้
หรือคยุ กนั ระหว่างเขา้ แถว ใหห้ วั หนา้ หอ้ งดแู ลใหท้ กุ คนอย่ใู นสภาพ
เรียบรอ้ ย

. นกั เรียนทกุ คนตงั ใจรอ้ งเพลงชาติ สวดมนต์ รอ้ ง
เพลงมารท์ โรงเรียน ปฏิญาณตน และ นงั สมาธิดว้ ยความสาํ รวม

. นกั เรียนทีขาดการเขา้ แถว ครงั โรงเรียนจะแจง้ ให้
ผปู้ กครองทราบ

. นกั เรียนทีขาดการเขา้ แถวตงั แต่ ครงั ขนึ ไป
โรงเรียนจะเชิญผปู้ กครองมาพบ

ขอ้ การเดินเขา้ หอ้ งเรยี นหลงั เขา้ แถวเคารพธงชาติ

. นกั เรียนจะตอ้ งเดินเขา้ ชนั เรียนเป็ นแถวอยา่ งเป็ น

ระเบียบ

. นกั เรียนจะตอ้ งไมห่ ยอกลอ้ เลน่ หรือคยุ กนั ในระหว่าง

เดนิ แถว

. นกั เรียนจะตอ้ งรีบเขา้ หอ้ งเรียน และไมอ่ อกนอก
หอ้ งเรียนหลงั จากเขา้ หอ้ งเรียนแลว้ หากมีความจาํ เป็ น ใหข้ ออนญุ าตครู
ประจาํ วิชาในคาบทีหนงึ

ขอ้ การขอพบนกั เรียนในโรงเรียน

. หา้ มนกั เรียน นดั หมายกบั เพือนมาพบทีโรงเรียน

. ไมอ่ นญุ าตใหผ้ ปู้ กครองไปหานกั เรียนในหอ้ งเรียน ใน
กรณีทีผปู้ กครองมาพบนกั เรียนทีโรงเรียน

37

. ใหผ้ ปู้ กครองทีจะขอพบนกั เรียน หรือมารบั นกั เรียน
ตดิ ตอ่ ทีหอ้ งประชาสมั พนั ธ์ โดยแสดงบตั รประจาํ ตวั ประชาชน จากนนั
เจา้ หนา้ ทีประชาสมั พนั ธจ์ ะประสานงานและตดิ ตามนกั เรียน

. ใหผ้ ปู้ กครองรอรบั นกั เรียน หรือพบนกั เรียน ณ หอ้ ง
กิจการนกั เรียน

ขอ้ การปฏิบตั ติ ามกฎจราจร

. นกั เรียนตอ้ งขา้ มถนนทางมา้ ลาย หรือทีเจา้ หนา้ ที
จราจรบริการอยู่

. เมือขนึ บนรถโดยสารแลว้ ตอ้ งหาทีนงั ภายในรถให้
เรียบรอ้ ย อยา่ ยืนขวางประตขู นึ ลง หรือหอ้ ยโหนบนั ไดรถโดยสาร

. นกั เรียนตอ้ งนงั ภายในรถใหเ้ รียบรอ้ ย หา้ มหยอกลอ้
ตะโกน หรือพดู จาไมส่ ภุ าพ

. เมอื จะขนึ ลงรถ ใหร้ ถจอดสนทิ กอ่ น อย่าเกาะหรือ

กระโดดลง

. กรณีผปู้ กครองมาสง่ นกั เรียนตอนเชา้ ใหส้ ง่ หนา้
ประตโู รงเรียนเทา่ นนั กรณีฝนตกใหส้ ง่ หนา้ อาคาร หรือทีทีโรงเรียน
กาํ หนด

. การใชร้ ถจกั รยานยนต์

) นกั เรียนตอ้ งสวมหมวกนริ ภยั ในการขบั ขี ทงั ผขู้ บั ขี
และผซู้ อ้ นทา้ ยทกุ ครงั

) รถทีนาํ มาจะตอ้ งอย่ใู นสภาพเดิม ไมม่ ีการปรบั แตง่
ใด ๆ ทีขดั ตอ่ กฎหมายหรือทาํ ความเดือดรอ้ นใหก้ บั ผอู้ ืน

) หา้ มนกั เรียนซอ้ นรถเกนิ ๒ คน (รวมทงั คนขบั )

) นกั เรียนจะตอ้ งนาํ รถไปจอดยงั สถานที ทีโรงเรียน

กาํ หนดเทา่ นนั

38

) หา้ มนกั เรียนเขา้ ไปอย่ใู นบริเวณทีจอดรถ กอ่ น
โรงเรียนเลิก หากมคี วามจาํ เป็ นให้ แจง้ คณุ ครทู ราบกอ่ น

) หา้ มใชค้ วามเร็วเกนิ km/h ภายในบริเวณ

โรงเรียน

. หา้ มนกั เรียนนาํ รถยนตม์ าโรงเรียน

ประกาศ ณ วนั ที พฤษภาคม

ลงชอื
( นางฉวีวรรณ รกั ษแ์ กว้ )
ตาํ แหนง่ ผอู้ าํ นวยการโรงเรียน

ลงชือ
(นายปิ ยะสวัสดิ จฬุ าวิทยานกุ ลู )

ตาํ แหนง่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

39

หนา้ นี สาํ หรบั ผปู้ กครอง

เพือตดิ QR CODE ตดิ ตามพฤตกิ รรมของนกั เรียน
**ครทู ีปรึกษาจะแจกใหเ้ ป็ นรายบคุ คล**

ตดิ QR CODE สาํ หรบั
ผปู้ กครอง

40

หนา้ นี สาํ หรบั นกั เรียน

เพือตดิ QR CODE ตดิ ตามพฤตกิ รรมของนกั เรียนเอง
**ครทู ีปรึกษาจะแจกใหเ้ ป็ นรายบคุ คล**

ตดิ QR CODE
สาํ หรบั นกั เรียน

41

คณะกรรมการทีปรกึ ษา

นางฉวีวรรณ รกั ษแ์ กว้ ผอู้ าํ นวยการโรงเรียน

นายสนุ ทร เพ็ชรพ์ ราว รองผอู้ าํ นวยการฝ่ ายบริหารทวั ไป

นายสรุ เชษฐ สองรกั ษ์ รองผอู้ าํ นวยการฝ่ ายวชิ าการ

นางสาวนจั ญมยี ์ ทะเลลกึ รองผอู้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ

นายวิสทุ ธิ จนั ทรโ์ ถ หวั หนา้ ฝ่ ายกิจการนกั เรียน

คณะกรรมการฝ่ ายจดั ทํา

นายวิสทุ ธิ จนั ทรโ์ ถ ประธานกรรมการ

นายวิเชยี ร ประสทิ ธิเสรฐิ รองประธานกรรมการ

นางแฉลม้ หาญกลบั กรรมการ

นายนสั รัง อิบบราเฮง กรรมการ

นางสาวสายใจ กงั แฮ กรรมการ

นายวิเชษฐ์ พทุ ธิรตั น กรรมการ

นางปภาภทั ร กก๊ แกว้ กรรมการ

นายสามารถ กงั แฮ กรรมการ

นางชมพเู นกข์ อะโรคา กรรมการ

นางสาววรารตั น์ บปุ ผา กรรมการ

นางรชั ดาภรณ์ แตะแอ กรรมการ

นายตะวนั เอยี มพงษา กรรมการ

นายสมภพ พรงั พรอ้ มสกลุ กรรมการและเลขานกุ าร

นายสมชาย ผลจรงุ กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

จดั พิมพ์

นายวสิ ทุ ธิ จนั ทรโ์ ถ

นายสมภพ พรังพรอ้ มสกลุ

42


Click to View FlipBook Version
Previous Book
DP BERFOKUS SePaL 11Jan2022
Next Book
DBE 4313 FA 4