jeda Download PDF
  • 1
  • 0
พจนานุกรมคำศัพท์ดาราศาสตร์
คำศัพท์ดาราศาสตร์เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา SC354 โดยเนื้อหาประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาไทย ความหมายและรูปภาพประกอบ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ได้อย่างเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications