The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการสอนวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by praewsuda.cha, 2022-09-14 13:52:21

แผนการสอนวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก 2565

แผนการสอนวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก 2565

แผนการจดั การเรียนรู้
มงุ่ เนน้ สมรรถนะอาชีพและบูรณาการตาม

หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

รหัสวิชา 20404 – ๒๑09 วชิ า เค้กและการแตง่ หน้าเค้ก
หลกั สูตรประกาศนยี บตั รวิชาชีพ พุทธศกั ราช ๒๕62

จัดทำโดย
นางสาวแพรวสดุ า ไชยต๊ะ

วทิ ยาลัยสารพัดชา่ งเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา กระทรวงศึกษาธกิ าร

คำนำ

แผนจัดการเรียนรู้รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กรหัสวิชา 20404 – ๒๑09 นี้เป็นการเขียนที่
มุ่งเน้นให้ผเู้ รยี นมคี วามรคู้ วามมคี วามรเู้ กี่ยวกบั การเลอื กวตั ถดุ ิบ อปุ กรณ์และเทคโนโลยีสำหรับการทำเค้กและ
การแตง่ หนา้ เคก้ เทคนคิ การทำเค้กและการแต่งหน้าเค้ก การเตรียมอปุ กรณ์ และวัตถุดบิ สำหรับแต่งหน้าเค้ก
การพัฒนารูปแบบเค้ก การบรรจุภัณฑ์ การคำนวณต้นทุน การจัดจำหน่ายและการทำความสะอาดอุปกรณ์
และสถานท่ีทำเคก้ และแต่งหนา้ เคก้

เนื้อหาในการเรียนการสอนได้แบ่งออก 2 ส่วนคือส่วนเนื้อหาและส่วนบทปฏิบัติการแนวคิดต่างๆที่
เสนอไว้สามารถนำไปปฏิบัติได้นับว่าเป็นงานเขียนที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางสามารถนำไ ปใช้เปน็
เอกสารอ้างองิ ได้

ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อเพิ่มเติมในเอกสารรายละเอียดแต่ละเรื่องเอกสาร
ประกอบการสอนเล่มนี้คงอำนวยประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้ตามสมควรหากท่านที่นำไปใช้แล้วพบข้อบกพร่อง
ผเู้ ขียนขอนอมรับแลว้ กรุณาแจง้ ใหผ้ เู้ ขียนทราบจกั เปน็ พระคณุ ย่งิ ในความอนุเคราะหม์ าณโอกาสน้ดี ว้ ย

นางสาวแพรวสุดา ไชยตะ๊
ครูประจำแผนกวชิ าอาหารและโภชนาการ

วิทยาลยั สารพัดช่างเชยี งใหม่

ลกั ษณะรายวิชา

รหสั วชิ า 20404 – ๒๑09 วชิ าเคก้ และการแตง่ หนา้ เค้ก
ท-ป-น0–๖– ๒ เวลาเรยี นต่อภาคเรยี น ๑0๘ ชั่วโมง

จดุ ประสงค์รายวิชา

๑. เพื่อให้นกั ศกึ ษามีความรู้ ความเข้าใจ เก่ยี วกับการเลือกวัตถดุ ิบ อุปกรณแ์ ละเทคโนโลยีสำหรับทำ
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก เทคนิคการทำเค้กและการแต่งหน้าเค้ก การเตรียมอุปกรณ์ สำหรับ
แตง่ หน้าเค้ก การพฒั นารปู แบบเค้ก การบรรจภุ ัณฑ์ การคำนวณตน้ ทนุ และการจัดจำหนา่ ย

๒. เพื่อใหน้ กั ศึกษามคี วามรใู้ นการประยุกตใ์ ช้เทคโนโลยสี ำหรับทำเค้กและแตง่ หน้าเค้ก
๓. เพื่อใหน้ กั ศกึ ษามที ักษะสามารถแตง่ หนา้ เคก้ และพฒั นารปู แบบเคก้ ให้เหมาะสมกับโอกาส
๔. เพื่อให้นกั ศึกษามีกิจนิสัยในการทำงาน ปฏิบัติด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต มีความ

รับผิดชอบ ความคดิ สรา้ งสรรค์ คำนกึ ถงึ ความสะอาดและความปลอดภยั

สมรรถนะรายวชิ า

๑. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ อุปกรณ์และเทคโนโลยสี ำหรบั ทำเค้ก
และการแต่งหน้าเค้ก เทคนิคการทำเค้กและการแต่งหน้าเค้ก การเตรียมอุปกรณ์ สำหรับ
แต่งหน้าเคก้ การพัฒนารปู แบบเคก้ การบรรจุภณั ฑ์ การคำนวณตน้ ทนุ และการจัดจำหนา่ ยได้

๒. นักศกึ ษามีความรู้ในการประยุกต์ใชเ้ ทคโนโลยสี ำหรับทำเค้กและแตง่ หน้าเคก้
๓. นกั ศกึ ษาสามารถแตง่ หน้าเค้ก และพัฒนารูปแบบเคก้ ใหเ้ หมาะสมกับโอกาสได้
๔. นักศึกษามีกิจนิสัยในการทำงาน ปฏิบัติด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต มีความ

รบั ผดิ ชอบ ความคิดสร้างสรรค์ คำนกึ ถึงความสะอาดและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวชิ า

ศึกษาและปฏบิ ตั เิ กยี่ วกบั การเลือกวัตถุดบิ อุปกรณแ์ ละเทคโนโลยีในการทำเคก้ และแต่งหน้า
เค้ก เทคนิคการทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก การเตรียมอุปกรณ์สำหรับแต่งหน้าเค้ก การพัฒนารูปแบบ
เค้ก การบรรจุภัณฑ์ การคำนวณต้นทนุ และการจัดจำหน่าย

ฝึกปฏิบัติงานเป็นชัน้ ตอน และใช้กระบวนการทำงานเป็นกลุม่ ในการเตรียมการทำเค้กและ
แต่งหน้าเค้กเพือ่ ให้มีความรูค้ วามเข้าใจ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการใชเ้ ทคโนโลยี
ทักษะการจดั การ ทักษะแก้ปญั หาการทำงานอยา่ งมเี หตุผลมีความรับผิดชอบขยนั มุ่งมน่ั ในการทำงาน
ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มด้วยความเสียสละมีจิตสาธารณะสามารถตัดสินใจ มีจิตสำนึกในการใช้
พลงั งาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชวี ิตและครอบครัว มีเจตคตทิ ด่ี ีตอ่ อาชีพและอยู่อย่าง
พอเพยี ง

สมรรถนะประจำหนว่ ย

หนว่ ยที่ สมรรถนะประจำหน่วย รวม
ช่ัวโมง
๑ การเลือกใชว้ ัตถุดิบที่ใช้ทำเคก้ ๑-๑๘
๒ อปุ กรณ์และเทคโนโลยที ่ีใชท้ ำเคก้ ๑๙-๓0
๓ เทคนิคและวธิ ีการทำเค้ก ๓๑-๔๘
๔๙-๖0
สอบกลางภาคเรียน ๖๑-๗๒
๔ การเลอื กวตั ถดุ ิบทใ่ี ช้ในการทำหน้าเค้ก ๗๓-๘๔
๕ อุปกรณ์และเทคโนโลยใี นการแต่งหน้าเคก้ ๘๕-๙0
๖ การเตรยี มวัสดุแตง่ หน้าเค้กการบรรจุภัณฑ์ ๙๑-๑0๒
๗ การบรรจภุ ณั ฑแ์ ละการจดั จำหนา่ ย ๑0๓-๑0๘
๑0๘
สอบปลายภาคเรียน
รวม

ตารางวเิ คราะหห์ ลกั สูตร

รหสั 20404 – ๒109 วิชา เค้กและการแตง่ หน้าเคก้ หนว่ ยกติ ๒ ชัน้ ปวช. 3
สาขาวชิ า อาหารและโภชนาการ
พทุ ธพิสยั

พฤตกิ รรม
ช่อื หน่วย
ความ ู้ร
ความเข้าใจ
นำไปใช้
ิวเคราะห์
สังเคราะห์
ประเมิน ่คา
ทักษะพิสัย
ิจตพิสัย
รวม
ลำดับความสาระสำ ัคญ
จำนวนคาบ

การเลอื กใชว้ ัตถดุ บิ ท่ีใช้ทำเคก้ ✓ ✓ ✓ - - ✓✓✓ 6 1 3
- - ✓✓✓ 6 2 2
อปุ กรณ์และเทคโนโลยีทใี่ ช้ทำเคก้ ✓ ✓ ✓ - - ✓✓✓ 6 3 3
- - ✓✓✓ 6 4 2
เทคนิคและวธิ กี ารทำเคก้ ✓✓✓
- - ✓✓✓ 6 5 2
การเลอื กวตั ถุดบิ ที่ใช้ในการทำหน้า ✓ ✓ ✓

เคก้

อปุ กรณแ์ ละเทคโนโลยใี นการ ✓ ✓ ✓

แตง่ หน้าเคก้
การเตรยี มวัสดุแตง่ หน้าเคก้ การ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 6 2
บรรจภุ ัณฑ์
การบรรจุภณั ฑ์และการจัดจำหนา่ ย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 7 2

รวม 7 7 7 2 2 7 7 7 46 16

ลำดับความสำคญั

กำหนดการสอน

สัปดาห์ท่ี หนว่ ยที่ ช่อื หนว่ ยเรียน ชั่วโมงที่
๑-๑๘
๑-๓ ๑ การเลือกใชว้ ตั ถดุ บิ ท่ีใช้ทำเคก้ ๑๙-๓0
๓๑-๔๘
๔-๕ ๒ อปุ กรณแ์ ละเทคโนโลยที ีใ่ ชท้ ำเคก้ ๔๙-๖0
๖๑-๗๒
๖-๘ ๓ เทคนิคและวธิ กี ารทำเคก้ ๗๓-๘๔
๘๕-๙0
๙ สอบกลางภาคเรียน ๙๑-๑0๒
๑0๓-๑0๘
๑0-๑๑ ๔ การเลอื กวตั ถุดบิ ทีใ่ ช้ในการทำหน้าเคก้ ๑0๘

๑๒-๑๓ ๕ อุปกรณแ์ ละเทคโนโลยใี นการแต่งหน้าเค้ก

๑๔-๑๕ ๖ การเตรยี มวสั ดุและเทคนิคการแต่งหน้าเค้ก

๑๖-๑๗ ๗ การบรรจุภัณฑ์และการจัดจำหนา่ ย

๑๘ สอบปลายภาคเรยี น

รวม

สปั ดา หนว่ ย ชวั่ โมงท่ี ชื่อหนว่ ย/รายการสอน สมรรถนะประจำหน่วย
หท์ ่ี ท่ี ๑-๖
รายละเอยี ดวิชาเคก้ และการแตง่ หนา้ ๑. อธิบายถึงรายละเอยี ด หน่วย
๑๑ เค้ก ท่ที ำการเรยี นได้

๑. รายละเอยี ด หนว่ ยท่จี ะทำ ๒. รู้ถงึ เกณฑ์การให้คะแนนของ
การเรยี น วิชาเค้กและการแต่งหน้าเคก้

๒. เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ๓. เขา้ ใจและปฎิบตั ิตามกฏ
๓. กฏข้อบงั คบั การเรียนวชิ าเคก้ ขอ้ บงั คบั การเรียนวชิ าเค้ก
และการแต่งหนา้ เคก้
และการแตง่ หน้าเคก้
๑. อธบิ ายถงึ ความสำคญั ของ
๒ ๑ ๗-๑๒ การเลอื กวตั ถดุ ิบที่ใช้ทำเค้ก วตั ถดุ ิบท่ีใช้ในการทำเค้กได้
๑. ความสำคญั ของวัตถดุ บิ
๒. ประเภทของวัตถุดิบใน ๒. สามารถแบง่ ประเภทของ
สว่ นผสม วตั ถุดบิ ในสว่ นผสมของการ
๓. การเลอื กใชว้ ตั ถดุ ิบ ทำเคก้ ได้

๓ ๑ ๑๓-๑๘ เรียนปฏิบัตคิ ร้ังที่ 1 ฝึกบีบลวดลาย ๓. สามารถเลือกใชว้ ัตถดุ ิบในการ
ด้วยหวั บบี ทำเคก้ ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง

๔ ๒ ๑๙-๒๔ อุปกรณ์และเทคโนโลยที ่ใี ช้ในการทำ ๑. สามารถบีบลวดลายตา่ งๆได้
เค้ก ดว้ ยหวั บีบ
๑. ความสำคัญของอปุ กรณ์และ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการทำเคก้ ๒. ทำความสะอาดเคร่ืองมอื
๒. ประเภทของอปุ กรณ์ อปุ กรณ์ได้อยา่ งถกู ตอ้ ง
๓. การใชอ้ ุปกรณแ์ ละเทคโนโลยี
ในการทำเค้ก ๑. อธิบายถึงความสำคัญของ
๔. วิธีการดแู ลรกั ษา อปุ กรณ์และเทคโนโลยีท่ใี ชใ้ น
การทำเค้กได้

๒. สามารถแบง่ ประเภทของ
อุปกรณ์ในการทำเคก้ ได้

๓. อธิบายถึงการใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการทำเค้กได้

๔. อธิบายถึงวธิ ีการดูแลรกั ษาท่ี
ถูกตอ้ งได้

สปั ดา หน่วย ช่วั โมงท่ี ชอื่ หน่วย/รายการสอน สมรรถนะประจำหนว่ ย
หท์ ่ี ท่ี ๒๕-๓0
เรียนปฏบิ ัตคิ รัง้ ท่ี 2 ฝกึ ทบทวนบบี ๑. สามารถบีบลวดลายตา่ งๆลง
๕๒ ลวดลายด้วยหวั บบี ทำเคก้ ชิฟฟอน บนเค้กชิฟฟอนไดด้ ้วยหัวบบี

๒. สามารถทำเค้กชฟิ ฟอนได้
อยา่ งถกู วธิ แี ละสะอาด

๓. ทำความสะอาดเคร่อื งมอื
อปุ กรณ์ได้อยา่ งถกู ต้อง

๖ ๓ ๓๑-๓๖ เทคนคิ และวิธีการทำเค้ก ๑. อธิบายถงึ เทคนคิ ในการทำ

๑. เทคนิคในการทำเค้ก เค้กได้

๒. ประเภทของเคก้ และ ๒. สามารถแบง่ ประเภทของเคก้

อุณหภูมทิ ี่ใช้ในการอบเคก้ และอุณหภูมทิ ี่ใชใ้ นการอบ

เค้กได้

๗-8 ๓ ๓๗-๔8 เรียนปฏบิ ัตคิ รงั้ ที่ 3,4 ฝึกบีบลวดลาย ๑. สามารถบีบลวดลายดอกไม้

ดอกกหุ ลาบดว้ ยหวั บีบ ทำเคก้ ชฟิ ฟอน และจดั รูปทรงลงบนเคก้ ชิฟ

ฟอนได้ดว้ ยหวั บีบ

๒. สามารถทำเคก้ ชิฟฟอนได้

อย่างถกู วิธแี ละสะอาด

๓. ทำความสะอาดเครือ่ งมือ

อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

10 ๔ 56-61 การเลอื กวตั ถดุ ิบท่ใี ช้ในการทำหนา้ เค้ก ๑. อธบิ ายถงึ ความสำคัญของ

๑. ความสำคัญของวตั ถดุ บิ วตั ถดุ ิบในการทำเคก้ ได้

๒. ประเภทของวัตถดุ บิ ๒. สามารถแยกประเภทของ

๓. วิธีการเลอื กใชว้ ตั ถดุ ิบ วตั ถดุ ิบในการทำเค้กได้

๓. สามารถเลือกใช้วัตถดุ ิบในการ

ทำเค้กได้อย่างถกู ต้อง

สปั ดา หน่วย ชั่วโมงที่ ชือ่ หน่วย/รายการสอน สมรรถนะประจำหนว่ ย
หท์ ่ี ท่ี 62-67
เรียนปฏิบตั คิ รัง้ ที่ 5 ฝกึ บีบลวดลาย ๑. สามารถบีบลวดลายดอก
๑1 ๔ ดอกเบญจมาศด้วยหัวบีบ ทำเคก้ ชฟิ เบญจมาศบนเคก้ ชฟิ ฟอนได้
ฟอน ดว้ ยหัวบีบ

๑2 ๕ 68-73 อปุ กรณ์และเทคโนโลยีในการแตง่ หนา้ ๒. สามารถทำเคก้ ชฟิ ฟอนได้
เคก้ อยา่ งถกู วิธแี ละสะอาด
๑. ความสำคญั ของอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสำหรบั แตง่ หนา้ ๓. ทำความสะอาดเคร่อื งมือ
เคก้ อุปกรณไ์ ด้อย่างถูกต้อง
๒. ประเภทของอุปกรณ์
๓. การเลือกใช้อปุ กรณ์และเทค ๑. อธิบายถงึ ความสำคญั ของ
โนโยลีในการแตง่ หน้าเค้ก อปุ กรณแ์ ละเทคโนโลยี
๔. การทำความสะอาดและเกบ็ สำหรบั แต่งหนา้ เคก้ ได้
รักษาอุปกรณ์
๒. สามารถแยกประเภทของ
13 ๕ 74-79 เรยี นปฏบิ ัติครง้ั ที่ 6 ฝกึ บบี ลวดลาย อปุ กรณไ์ ด้
เค้กเพือ่ โอกาสพิเศษ ทำเคก้ ชฟิ ฟอน
๓. สามารถเลอื กใชอ้ ุปกรณแ์ ละ
เทคโนโยลใี นการแต่งหนา้ เค้ก
ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง

๔. อธบิ ายถึงการทำความสะอาด
และเกบ็ รกั ษาอปุ กรณไ์ ด้อย่าง
ถกู ตอ้ ง

๑. สามารถบีบลวดลายเค้กเพ่ือ
โอกาสพเิ ศษบนเค้กชฟิ ฟอน
ได้ด้วยหวั บบี

๒. สามารถทำเคก้ ชิฟฟอนได้
อย่างถกู วิธีและสะอาด

๓. ทำความสะอาดเคร่อื งมอื
อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

สัปดา หนว่ ย ชัว่ โมงที่ ชอื่ หนว่ ย/รายการสอน สมรรถนะประจำหน่วย
หท์ ่ี ท่ี 80-85
การเตรียมวัสดแุ ตง่ หนา้ เค้กการบรรจุ ๑. อธิบายถงึ ความสำคญั ของการ
14 ๖ ภณั ฑ์และการจดั จำหนา่ ย
การบรรจภุ ณั ฑแ์ ละการจดั จำหน่าย เตรยี มวัสดแุ ต่งหนา้ เคก้ การ

๑. เทคนิคการเตรียมวสั ดสุ ำหรบั บรรจุภัณฑ์และการจดั
หนา้ เคก้
จำหนา่ ยได้
๒. ความรูเ้ ก่ยี วกบั ศิลปะ
๓. เทคนคิ ในการออกแบบ ๒. สามารถแยกประเภทของวัสดุ

ลวดลายบนหนา้ เค้ก แตง่ หน้าเคก้ การบรรจุภัณฑไ์ ด้
๔. ประเภทของบรรจภุ ัณฑ์
๕. การเลือกใชบ้ รรจภุ ัณฑ์ ๓. สามารถการเตรียมวัสดุแตง่ หน้า

๑5 7 86-91 เรยี นปฏบิ ัตคิ รั้งท่ี 7 ฝึกบีบลวดลาย เค้กการบรรจุภัณฑแ์ ละการจดั
เค้กแฟนซี ทำบตั เตอร์เค้ก
จำหน่ายไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง
16- ๗ 92-102 เรยี นปฏบิ ตั คิ ร้ังที่ 8,9 ฝกึ บีบลวดลาย
17 เค้กพวงมาลยั ทำสปนั เคก้ ๔. อธบิ ายถึงการทำความสะอาด
และเกบ็ รกั ษาอุปกรณไ์ ดอ้ ยา่ ง
ถกู ต้อง

๑. สามารถบีบลวดลายแฟนซี
บนบตั เตอร์เคก้ ได้ด้วยหวั บีบ

๒. สามารถทำบตั เตอร์เคก้ ได้
อย่างถูกวิธีและสะอาด

๓. ทำความสะอาดเคร่อื งมอื
อุปกรณไ์ ด้อย่างถูกตอ้ ง

๑. สามารถบีบลวดลายพวงมาลยั
บนเค้กชฟิ ฟอนไดด้ ้วยหัวบีบ

๒. สามารถทำสปันเค้กได้อย่าง
ถูกวธิ แี ละสะอาด

๓. ทำความสะอาดเครอื่ งมอื
อุปกรณ์ได้อยา่ งถกู ต้อง


Click to View FlipBook Version