The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Koperasi Masjid Perak Berhad (31 Disember 2020)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mykagum, 2021-11-02 19:08:37

Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Koperasi Masjid Perak Berhad (31 Disember 2020)

Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Koperasi Masjid Perak Berhad (31 Disember 2020)

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2O2O

ARA ASSOCIATES
JURUAUDIT KOPERASI BERTAULIAH

Isi kandungan KOPT|RASI MASJID PBRAK BERHAD
(Didaftarkan di Malay,sia)

Muka riurat

Maklumat JKorporat 1
Larporan Berkanun Anggota I-embaga
I-aporan Junlaudit L-.)
Kunci Kira-l(ira
Akaun Pem,bahagian Keuntungan 4-ti
Akaun Untung Rugi
Penyata Alrran Tunai '7
Nota-Nota JK.epada Penyata Kewangan
8
9
10

11 -'..29

KOPERASI MASJID PERAK BBRHAT)
(Didafiarkan di Malal,,sia)

MAKLUMAT KORPORAT

ANGGOT,A, I,EMBAGA

Dato' Sheikh. N4ohamah Nor bin Mansor Al-Hafiz. - Pengerusi
Dr. Haji Mohd Razak bin Mohd Nordin - Setiausaha
IIrtji Moharnmed Kahar bin Mohammed Soam - Bendahari
Haji Moamat Mastam bin Sarwi - Anggota Lembaga
Haji Ibrahirn bin Abdul Rauf - Anggota Lembaga
Haji Jamalr-rclin bin Hashim - Anggota Lembaga
Haji Muharned Noor bin Mahmud - Anggota Lembaga
IJaji Muharnad Mukhtar bin Ilamzah - Anggota Lentbaga
Haji Abdul Wahab bin t,ob - Anggota I-embaga
Haji Abdul Farid bin Salleh - Anggota Lenrbaga
Haji Hamdern bin Mohd - Anggota Lentbaga
- Anggota Lembaga
Mohanrad l,Lrjib bin Mat Lazim

PF]JAI}AT IIERDAFTAR

KOPI]ITAS]I MAS.IID PERAK BERHAD
d/a Masjid Iirultan Idris Shah II,
Jalan Sultan Iskandar.
301100 lpoh,
Penak Darul lRidzuan.

AT,AMAT PENTADBIRAN DAN SURAT-MENYURAT

KOPERASI MAS.IID PERAK BI]RIIAI)
No. 13,\, Jalan Kledang Raya 22.
Taman Alkall"

30100 Ipoh.
Perak Darul ll"idzuan.

JURUAUDIT

ARA ASSOCI,ATES
(JL]RUAUT)I'f KOPERASI BERTAULIAH)
No. 4. Persiilran Pengkalan Timur 26,
Medan Pengl,lalan Impian,
31ti50 Ipoh,
Perak Darul Itidzuan.

BANK TITAMA

Bank Islam N4alaysia Berhad
Maybank Isllamic Berhad
Bank Keriasama Rakyat Malaysia Berhad
Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad

-1-

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

LAPORAN BERKANUN ANGGOTA LEMBAGA MENGIKUT'
PERENGGAN 59(l)(c) AKTA KOPERAST 1993

Kami bagi pihak anggota Lembaga dengan sukacitanya membentangkan laporrln tahunan dan
penyata kervangan bagi tahun berakhir 3l Disemb er 2020.

Sesuai dentrlan kehendak-kehendak Akta Koperasi 1993 dan peraturan-peraturan cli bawahnya, kami
bagi pihak anggota Lembaga melaporkan bahawa;

a) Perjalarran Koperasi tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara luar biasa rnengikut takrif

Subseksyen 59(4) Akta Koperasi 1993.

b) l.enlbaga tidak membuat sebarang peruntukan bagi tahun kewangan 3l Disemb er 2020.

c) Koperasi telah memperoleh semula hutang ragu I lapuk berjumlah RM 5,000.00 dalam tahun

kewang;eLn 31 Disember 20120 yang telah dihapuskira pada tahun ke,uvangan 31 Disemb er 2016.

d) 'l'iada hal-hal berbangkit yztng akan mengakibatkan kekeliruan atau ketidaksesuaLian kepada cara

yang digunakan bagi penaksiran aset-aset atau liabiliti-liabiliti koperasi.

e) Dalam jangkamasa yang diliputi oleh akaun untung rugi tiada liabiliti luar jangka yang

ditanggung oleh Koperasi yang belum dijelaskan.

Lembaga Koperasijuga beryendapat bahawa jumlah aset semasa yang ditunjukk:an dalam kunci
kira-kira pada 31 Disember 2020 adalah munasabah.

s) Kami julga mengaku bahar,va liada apa-apa perkara lagi selain daripada apa yang ditunjukkan
dalam ktrnci kira-kira dan penyata kewangan yang tidak diberikan kepada pihak audit.

h) Pada pendapat kami, operasi Koperasi bagi tahun berakhir pada 3l Disember 2020 tidak

dipengaruhi oleh perkara-prerkara abnormal mengikut takrif Subseksyen 59(4) Akta Koperasi

I 993.

1

KOPERASI MAS.IID PERAK BERHAD
(Didafiarkan di Malal,sia)

LAPORAN BERKANUN ANGGOTA LTiMtsAGA MENGIKUT
PERENGGAN 59(l Xc) AKTA KOPI.IRASI 1993

i) ,\trguolrt Lcmhuga basi tlhun hcrlklrir' I1 [)iscnrbcr ]010 adalali scpcrti hcrikur:

Dato' Sheikh Mohamah Nor bin Mansor Al-tlaflz - pengerusi
Dr. l{ajiN,lohd Razak bin Mohd Nordin
- Seriausaha
Ilaji Mohammed Kahar bin Mohammed Soam - Benclahari
Haji Moamat Mastam bin Sarwi
I Iaji Ibrahim bin Abdul Rauf - Anggota Lembaga

Haji Jamaludin bin Hashim - Anggota Lembaga

Ilaji Muhamed Noor bin Mahmud - Anggota Lembaga

IIaji Muhaniad Mukhtar bin Hamzah - Anggota Lembaga

Ha.ii Abdul Wahab bin Lob - Anggota Lembaga

Haji Abdul Farid bin Salleh - Anggota Lembaga

Haj i Harndan bin Mohd - Ar.rggora I-enrbaga

Mohan'rad Nniib bin Mat Lat.int - Ar.rggota l_elnbaga

- Anegota Lcnrbaga

Kalrli hagi ltihak Anggota l.enrbaga nrcngaku bahaw'a selain dari perkara-perkara varrg tersebut cli
atas. tiada lain-lain perkara di dalam pengetahuan kami yang tidak din1,31strrn sepc.rli vang

c'likehendaki oleh Sr-rbseksyen 59(3) Akta Koperasi 1993.

(DATO' SHEIKH MOHAMAH NOR I]IN MANSOR. AL-I]AITIZ)

Pengerusi

-"\

{'/.I 4 '/ -/'"-1---

ut ! ,'

I Q [''
e/'"

(DIt. D RAZAK t]IN MOIII) ( I IAJI MOI IAMM }'DXE]-IN'/ R I]IN
NORDIN) MOHAMMF,D SO,\M)

Setiausaha Ilendahari

I'ARIKH: tl 4 ocr 2021

-J

r& &&:& A $$ S €p{l Ht&'E'fri ffi

$ {$ ${ r*ffi ffi & Bs ffi {& fl { $BS$ $ [$$ S $e g&E$ {s$B

KOPERASI MASJID PERAK BERHAI)
(Didafiarkan di Malaysia)

LAPORAN JURUAUDIT
Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020

Kepada.

S uruhanj ay a Koperasi Malaysia

Koperasi Ma.sjid Perak Berhad

Laporan Tet:hadap Penvata Kewangan

Kami telah rnengaudit penyata kewangan yang terdiri daripada kunci kira-kira pa,Ja 3l Disember

2020. dan p,epysta pembahagian keuntungan. penyata untung rugi dan aliran tunai bagi tahun
berakhir pacla tarikh tersebut dan ringkasan dasar-dasar perakaunan penting dan lain-lain nota

keterangan.

Tanggungiawub Lembsga terhadap Penvata Kewangan

Lembaga Koperasi adalah bertanggungjawab bagi penyediaan kewangan yang memberikan
pandangan yang benar dan saksama mengikut piawaian - piawaian perakaunan yang diluluskan di
Malaysia dan peruntukan Akta Koperasi 1993 di Malaysia dan kau,alan dalaman yang dianggap

perlu oleh Lr:mbaga untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang bebas daripada salah
n)'ata yang k,:tara. samada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Tonssuneiat@dl

Tanggungfaviab kami adalah untuk menyatakan pendapat. ke atas penyata kewangan. berdasarkan
audit kami. X.ami telah mengendalikan audit kami menurut piaw,aian pengauditan yang diluluskan di
Malaysia. Piarvaian-piawaian tersebut memerlukan kami patuh dengan keperluan beretika dan
merancang dan melaksanakan audit untuk mencapai kepastian yang munasabah samada penyata
kewangan tersebut bebas daripada salah nyata yang ketara.

Sesuatu audit merangkumi pemeriksaan perlaksanaan prosedur-proserJur untuk memperolehi bukti
audit mengenaijumlah dan pendedahan dalam penyata kewangan. Pemilihan sesuatu prosedur adalah
bergantung kepada pertimbangan kami termasuk penilaian risiko salah nyata yang ketara di dalam
penyata kewangan. samada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam membuat penilaian
risiko. kami menimbangkan kawalan dalaman yang relevan bagi penyediaan penyata kew,angan
Koperasi yarlg memberikan pandangan yang benar dan saksama bagli membentuk prosedur audit

yang sesuai berdasarkan keadaan, tapi bukan bagi tujuan menyatakan pendapat terhadap
keberkesanarL kawalan dalaman Koperasi. Sesuatu audit juga merangkumi penilaian terhadap

kesesuaian dasar perakaunan y'ang digunapakai dan kcmunasabahan anggaran pcrakaunan 1,ang
dibuat oleh Lembaga. serta menilai pembentangan penyata kewangan secara keseluruhannya.

Kami percay'a bahawa audit kami telah memberikan asas yang munasabah untuk menyatakan

pendapat kami.

-4-

ARA ASSOCiATES
LOT 352.445 HALA PEGOH B RPT PENGKALAN PEGOH SEBERANG 31500 IPOI1 PERAK DARUL. RIDZUAN

Tel. 0'1 3-5935010 / 017-6269315 E-mail abdrahmanasnrunr@grnarl com

;& E&r& r& S {}C &lh'['Ei *$

$ [] g+ $eer$ t"r ${'qs$p * ffi & $$$ fi BS S&$} [$&8{

KOPERASI MASJID PERAK BIiRHAD
(Didafiarkan di Malaysia)

LAPORAN JURUAUDIT (SAMBUNGA,N)

Bagi Tahun Berakhir 3l Disember 2020

Asas untuk .PenAapat fersvglot

Didapati terdapat perbezaan di antara Akaun Kawalan dengan Daliar I L.e.iar Individu pada 31

Disember 2Ct20 adalah seperti berikut:-

Modal Syer Anggota
RM

Akaun K.awalan 1.470.727 .56
1.997,039.00
Dafiar I Lejar Individu
526.311.44
Perbezaan

Pend0Dat Bt?LSvara!

Tertakluk kepada perkara-perkara di atas. pada pendapat kami perryata kewangan telah disusun

dengan wajar mengikut piawaian-piawaian perakaunan yang diluluskan di Malaysia dan Akta

Koperasi 1993 untuk memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan
kewangan K.operasi pada 31 Disember 2020 dan prestasi kewangan serta aliran tunai bagi tahun

berakhir pada tarikh tersebut.

Laporan Mefgenai Keperluon Perundangan dan Bodon Penguwusar? Lain

Menurut keperluan dalam Akta Koperasi 1993 di Malaysia. kami juga :melaporkan yang berikut:

(a) Rekod lterakaunan dan rekod-rekod lain yang sepatutnya. telah disimpan dengan sempurna

mengikut kehendak Seksyen 58 Akta Koperasi 1993;

(b) Penerimaan. perbelanjaan dan pelaburan wang dan perolehan dan pelupusan aset-aset Koperasi
dalam tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 adalah mr:ngikut Akta Koperasi 1993,
Peraturan-Peraturan Koperasi 2010 di Malaysia dan peraturan-peraturan dan undang-undang

kecil Kcperasi; dan

(c) Aset-aset dan liabiliti-liabiliti. di dalam semua aspek yang materiarl, dinyatakan dengan saksama

mengi kr"rt dasar-dasar perakaunan.

-5-

ARA ASSOCIATES

LOT 35i!,445 HALA PEGOH 8 RPT PENGKALAN PEGOH SEBERANG 31500IPOH PERAK DARUT RIDZUAN

Tel: 013-59350'l 0 / 017-6269315 E-mail: abdrahmana$muni@gmail com

B, &'Pff--'f#fis. .'r$ r& && /q, $$ *$ {B {) tr ,l&'E UI S
:;l
$f,iffi$Jlc3&*? fitlc?{&$$s[ &g fi?&E$8.$ei{
\ */

KOPERASI MASJID PERAK BERHAI)
(Didaftarkan di Malaysia)

LAPORAN JTJRTjAUDTT (SAMB UNGAN)

Bagi Tahun Berakhir 3l Disember 202(l

Hal-ltol Lai4

Laporan ini disediakan hanya bagi anggota-anggota Koperasi. sebagai satu badan. menurut Seksyen

63 dalam hkta Koperasi 1gg3 di Malaysia dan bukan untuk r.brrung tujuan lain. Kami tidak
bertanggungjawab kepada pihak lain terhadap isi kandungan laporan ini.

ARA ASSOCIATES NURUL AKMAL BINTI HAJI ABD RAHMAN
(JURUAUI)IT' KOPERASI BERTAULIAH) N0. JURUAUDIT : SKM(B)0530

IPOH, PERI\K.
TARIKH: 04 OKTOBER 2021

-6-

ARA ASSOCIATES

LOl 352445. HALA PEGOH B. RPT PENIGKALAN PEGOH SEBERANG 31500 IPOIJ. PERAK DARUL RIDZUAN
Telt 013-5935010 I 017,6269315 E-mail [email protected] com

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

KUNCI KIRA-KIRA 2020 2019
RM RM
Pada 31 Disember 2020
r,440,586.58 1.453.476.s3
NOTA t "438.313.77 I .476,233.63

ASET BUI{IAN SEMASA 13.00 I 3.00
Harta Tanah, Loji Dan peralatan 39.O0 39.00
2,878 952.35 2,929,762.t6
l-anal'r
Bangunan
Kenderaan
Kornputer

Aset-Aset [-ain

Aset Bantua.n 4 60.372.54 77.s29.81
Pelaburan Dralarr Syer Siar F{arga 5 5.t22.14 5.122.44
Pelaburan Dralam Syer Tak Siar Harga 6 125.794.70
Pe labu ran- Pe labr-rran [-ai n 7 125.794.70
Projek Dalarm Pelaksanaan 8 :24.865.00
Kos Pernbarrgunan Ladang 9 133,773.52 24,865.00

ASET SEMIASA 3,+9,928.20 r 88.3 82. I 2
421.691.O7
Pelbagai Penghutang l0 l;38.825.57
ll t'70.488.96 276^692.4s
Wang Di Bank ll 172,102.92
Wang Di -fangan
3:i9 3 t 4.53 448.795.27
JUMLAH I\SET 800 251.50
3,5gg,l 95.0g
DIBIAYAI OLEH :
t2 | .4'70,727 .56 l.6l 8.061 ..+6
Modal Syer Anggota
Akaun Rizab Modal l3 207.645.15 207.645.45

Lain-Lain Kumpulan Wang & Taburrg Anggota t1 3(i8,I 86.41 378.O86.4 r
(2s2,714.94) (276,4s7.t5)
Kerugian Terkumpul
KUMPULA.N \ryANG ANGGOTA \.793,844.48 t,927,336.t7

Kumpularr Vy'ang Rizab Statutori l5 3:t2.858.23 320,854.88

Bantuan l6 60.372.54 77.529.8t

LIABILITI BUKAN SEMASA 383.230.77 398.384.69

Pir-rjarnan Derri Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) 17 057,616. r 0 t7t 996.96

LIAI}ILITT SEMASA 057,616.10 171 996.96
Pinjaman DaLri Surr,rhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
t7 I r4.380.86 t 11.442.36
Kurrpularr V/ang Amanah Pendidikan Koperasi
Kumpr-rlan V/ang Amanah Pembangunan Koperasi l8 5.8 I 4.82 5"8 r4.82

Cr-rkai Pendapatan l9 2.907 "40 2.907 "4A
Zakat Perniagaan
Pelbagai Penniutang 20 r3.669.90 13.669.90

JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI 2t 8.827.72 8.827.72

22 207.903.O3 I 59,871 .48

353.503.73 302.s33.68

__l,s!q,us. 08_ ___1,8 00 r51_!g_

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asas penyata kewangan

-7

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

AKAT]N PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN

Bagi Tahun Berakhir 3l Disember Z02Ct

NOTA 2020 20t9
RM
RM

Keuntungan / (Kerugian) Bersih Tahun Sernasa .8425.041 (58,433.35)
I'olak : Kerugian Terkumpul Pada Awal 'l'ahun .15)(216,151
(279,555. l9)
Kerugian Bersih Selepas Kerugian Terkumpul
(251,415.31) (337,988.54)

TOLAK : PIIMBAHAGIAN BERKANUN 15 2.001.3 5

Kumpulan Wang Rizab Statutori - 8% ('IK 2019 - Dikecualikan) l8 2,003.35
l9
Kurnpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi - Dikccualikan (253,418.66) (331,988.54)
Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi - Dikecualikan

Kerugian Selepas Pembahagian Berkanun

TOLAK: 20

Peruntukan Cukai Pendapatan 2t

Peruntukan ,/ rkrt Pemiagaan

TOLAK : LIIIN.LAIN PEMBAHAGIAN t4
l4
Dividen Atas Sy,er
Kumpulan Wang Kebajikan Am
Kumpulan Wang Khairat Kematian

Baki Kerugian Yang Belum Dibahagi-bahagikan (253,418.66) (337,988.54)
Campur/Tolatri : Pelarasan Bukan Operasi
23 103.12 61 .53 1 .39
Keuntungan I'erkumpul Pada Awal Tahun
Kerugian Ter:kumpul Pada Akhir Tahun (2s2,114.e4) (216,457.1s)

(252,714.94\ (276,457.15)

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asas penyata kewangan

8-

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

AKAUN UNTTING RUGI

Bagi 'fahun Berakhir 3l Discmber 2020

NOTA 2020 2019
RM
RM
PENDAPATAN 24 392.023.30
25 4"750,00 294,311.6s
Pendapatan lDari Aktiviti : 10,480.00
t6 t7.t57 ,27
Pelaburan l0 5.000.00 25,955.13
Lain-Lain Akr:iviti 5.810.00
418,930.57
Pendapatan r\m : 25.000.00
FiMasuk 25 361,557.38

Bantuan 26 33,750.00 18,454.50
Tajaan Maj lis Berkhatan t1 31,490.12
3&9 I 05,418.41 43,900.00
Pemulihan Penuntukan I Iutang Ragu / Lapuk 4 11,157 .21 34,350,54
21 I 05,41 8.4 1
JUMLAN PENDAPATAN 28 58,088.90 25,955.73
29 141 ,984.03 57.888.00
PERBELANJAAN 60,533.6s
393,888.73 73,489.90
Kos Aktiviti : 419.990.73
Lain-Lain Aktiviti 25,041.84 (58,433.35)

Perbelanjaan Am :

Perbelanjaan l.embaga
Kos Pembiayaan

Susutnilai i Pelunasan Aset

Susutnilai Aset Bantuan
Belanj a Mesyrnrat Agung
Gaji dan Perbe:lanjaan Kakitangan
Pelbagai Perbelanjaan

JUMLAH PERBELANJAAN

Keuntungan / (Kerugian) Bersih

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asas penyata kewangan

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

PENYATA ALIRAN TUNAI

Bagi Tahun Berakhir 3l Disember 2O2O

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI 2020 2019
RM RM
Keuntungan / (l(erugian) Bersih
Pelarasan Untruk : 25,04 r .84 (5 8.43 3.3 5 )

Susutnilai i Pelunasan Aset r05.418.4 t 105.41 8.41
31.490.12 34.350.54
Kos Pembialaan SKM (5.000.00)
Pemulihan Peruntukan Hutang Ragu / Lapuk (25,000.00)
Kerugian atias Jualan Aset Tetap 703.72 3.321.60
Pelarasan B ukan Operasi 157.654.09
Keuntungan Operttsi Sehelum Perubahan Modal Kerja 61.53 I .39
12 r. r88.59

(Tambahan)iKurangan Projek Dalam Pelaksanaan 5.000.00 ( r 79.876.09)
(Tambahan )/Kurangan Pel bagai Penghutan g
Tambahan,/(Kurangan) Pelbagai Pemiutang (7,034.05) (71,000.00)
Tunai DiperrLleh Daripada Operasi
r5s.620.04 ( I 29,687.50)

Cukai Pendapatan 155.620.04 (r2e.687.50)
Zakat Perniagaan
Ttrncti Bersih Dcu'ipadu Aktiviti Operasi (e,e00.00)
(9.900 00)
ALIRAN TUN,\I UNTUK BAYARAN BERICAIT-UN DAN AGIHAN

Kumpulan !v ang Arnanah Pendidikan Koperasi
Kumpulan V/ang Amanah Pembangunan Koperasi
Kurnpulan Vi ang Kebajikan Am
Kumpulan V/ang Khairat Kematian
Tunai Unnrk Bavaran Berkanun dan Agihan

ALIRAN TTIN;\I DARIPADA AKTIVITI PELABURAN oog,ooo.oo
608.000.00
Belian Aset I'etap
Jualan Aset'Ietap
Tunai Bersih Dariytada Aktiviti Pelaburan

ALIR{N TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN 400 00 2.300 00
( 147.73i.90) (361.72r.5r)
Terimaan Mrdal Syer Anggota
Modal Sr er ,Anggola Dikeluarkan 90)( 147.333 (362.421 51)
Bararan Bal k Pin;aman SKM
Ba1'aran Dividen Anggota
Tunai Ber.tih Dari;tada Aktiviti Pembiayaan

Lebihan i (Kurangan) Tunai Dan Setara Tunai (r.6r3.86) r r5.890.99
Tunai Dan Setara l'unai Aival Tahun 56,21 r.83
Tunai Dan Setara l'unai Akhir Tahun 172.102.82 172,102.82
170,488.96

DiwakiliOleh : r70.488.96 112.102.82
Wang Di Bank 172,t02.82
Wang Di Tangan _-r0,488.96_

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asas penyata kewangan

10 -

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2020

I. KEGIA'IAN IITAMA

Koperasi menjalankan sewaan pajakan tanaman kelapa sawit dan bangunan koperasi, membuat
pelaburan dan pcrkhidmatan mesin urut elektronik. Selain itu, koperasi i-renjalankan projek wakaf
Al-Quran dan projek pelupusan Al-euran.

2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN

a) Asas-asas perakaunan

i. A.kaun-akaun telah disediakan menurut kelaziman kos asal dengan andaian bahawa
k,:giatan koperasi adalah berterusan.

ii. Akaun-akaun koperasi yang disediakan telah disesuaikan untuk mcmatuhi Akta Koperasi

lr)93 dan Peraturan-Peraturan Koperasi 2010 serta Undang-Undang Kecil Koperasi.

b) Fi Masuk

F-i rnasuk dikreditkan ke Akaun Untung Rugi sebagai pendapatan mengikut kehendak fasal (4)
[Jndang-l.lndang Kecil I 3.

c) FIqrLa l'anah [.oji dan Peralatan & Aset Bantuan

Harta -lanah, Loji dan Peralatan & Aset Bantuan dinyatakan pada harga kos setelah ditolak

susutnilai. Susutnilai Harla Tanah, Loji dan Peralatan & Aset Bantuan dikira mengikut kaedah
kaedah garis lurus berdasarkan jangkamasa Harta Tanah, Loji dan Peralatan & Aset Bantuan

tersebut boleh digunakan. Kadar susutnilai yang digunakan adalal'r seperti berikut:-

Ilarta Tanah. Loji dan Peralatan Kadar Susutnilai / Pelunasan

i. l-anah Pajakan 99 Tahun
ii" Rangunan 20% setahun
iii. Kenderaan 200lo setahun
ir.'. Komputer 25%o setahun
\', Aset-Aset [,ain 10% - 25oZ setahun

Aset Bantuan Kadar Susutnilai
1. Bangunan l0oZ setahun
11. Aset-Aset Lain 20% setahun

Susr-rtnilai tidak lagi dikenakan ke atas l]arta Tanah. Loji dan Peralatan & Aset Bantuan yang
Nilai Eluku Bersihnya bernilai RM 1.00. Apabila Harta'lanah, Loji dan Peralatan & Aset

Bantuan dilupuskan, perbezaan anrara hasil pelupusan bersih dan nilai dibawa bersih diiktiraf

dalam r\kaun Untung Rugi.

1l

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

3l Disember 2020

2. DASAR.DASAR PERAKAUNAN (SAMBUNGAN)

d) Rosotrrilai Aset

Rosotrrilai dikira dengan membandingkan nilai dibaw'a aset dengan nilai yang boleh diperolehi
daripa<Ja aset tersebut. Jumlah yang boleh diperolehi adalah jumlah yang tertinggi diantara
harga jualan bersih dan nilai digunapakai, dimana ianya dikira,Cengan-meiujuk kepada aliran

tunai hadapan didiskaunkan.

Kerugian rosotnilai dicajkan kepada Akaun Untung Rugi serta-lnerta, melainkan aset tersebut
diambil kira pada jumlah nilaian semula. Sebarang kerugian rosotnilai bagi aset yang telah
dinilai semula diiktiraf sebagai kurangan penilaian semula sehingga tahap lebihun p.niluiun

semula aset sanla yang telah diiktiraf sebelum ini. Pembalikan semula kerugian iosotnilai

diiktiraLf untuk aset tidak lagi wujud ataupun telah berkurangan.

e) 'elaburan

Pelaburan syer siar harga dinyatakan pada harga terendah di antara kos dan harga pasaran"

yang ditentukan dengan asas agregat. Kos diter-rtukan dengan asas purata wajaran manakala
harga pasaran adalah berdasarkan nilai pasaran sebut hargi. Penamtahan atau penurunan di
dalam nilai dibawah sekuriti pasaran akan dikenakan di dalam Akaun Untung Rugi.

Pelaburran syer tak siar harga dinyatakan pada kos ditolak sebarang peruntukan rosotnilai tetap.

Peruntukan tersebut dibuat apabila terdapat penurunan di dalanr nilai pelaburan yang bukan
bersifat sementara. diiktiraf sebagai perbelanjaan didalam lempoh
Peruntukan ini akan

penurunan itu berlaku.

Pada pelupusan sesuatu pelaburan, perbezaan di antara hasil pelupusan bersih dan nilai dibawa
akan dicajkan atau dikreditkan ke dalam Akaun Untung Rugi.

Pelbagai Penghutang

Pelbagai penghutang dinyatakan pada nilai yang dijangka boleh direalisasikan. Ilutang lapuk
dihapu:; kira apabila dikenalpasti. Anggaran dibuat bagi hutang ragu berdasarkan kajianiemula
ke atas semua jumlah yang belum dijelaskan pada tarikh kunci kira-kira.

s) Tunai dan Bersamaan Tunai

Tunai dan bersamaan tunai didefinisikan sebagai baki tunai ditangan dan di bank, simpanan
tetap dan pelaburan jangka pendek berkecairan tinggi yang sedia untuk ditukarkan kepada

sejumleLh tunai yang tertaklurk kepada risiko perubahan nilai yang tidak ketara.

-12

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA - NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

3l Disember 2020
2. DASAR.DASAR PERAKAUNAN (SAMBUNGAN)

h) Pelbaetai Pemiutang
Pelbag;ai pemiutang dinvatakan pada kos. iaitu pada nilai saksama balasan yang akan dibayar

pada masa hadapan.

i) Gerary'Bantuan

Geraru'Bantuan yang berkaitan dengan aset hendaklah diiktirafkan sebagai pendapatan
mengiJ<ut tempoh dan amaun susut nilai yang dikenakan ke atas aset tersebut. Cara
persembahan akaun bagi geran/bantuan yang berkaitan dengan aset iaitu menuniukkan
geran/bantuan sebagai pendapatan tenangguh di mana pendapatan diiktiraf secara sistematik
mengihut usia guna aset tersebut selaras dengan GP8 : Garis Panduan Mengenai Perakaunan

Untuk Geran/Bantuan.

j) Pengiktirafan Pendapatan
i) Pe:ndapatan dari dividen diiktiraf setelah dividen tersebut diterima/terakru.
ii) Pe:ndapatan faedah dan sewa diiktiraf mengikut asas akruan.
iii) Kr:untungan atas Pelaburan Komoditi adalah diiktiraf mengikut asas tunai

- 13 -

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWI\NGAN

31 Disember 2020

3. HARTA, TANAH, LOJI DAN PERALATAN

Tanah Bangunan Kenderaan Komputer Aset-AsetLain 2020
RM Jumlah
RM RM RNI RM
RM

Bakr pada 1 Januari 71r,519,018 1,895,99i,00 00 0025,989
lambah : Pertambahrm Dalam Tahun r85,6t7 1.616,66i 7t

Kos, Nilaipada 3l l)isember 711,539,049 l,gg5,gg3.00 25,999.00 1g5,617.00 3,616,661.ll

Kurang Su:utnilai PelunasanIerkumpul

JanuariBakr pada I 188j.jlj .119.159 l? 25 976.00 18i,i98.00 716,90i.55

17,91986Tambah:Susutnilai PelunasanTahunSemas 11.88995 i0,g0ggl
BaklpadallDisember g8Jflx lr.6?9jl .
2i9?600 1t5j9800 iilJt5j6

Disembu,,--,,,*NilaiBukuBersihparla3l lqryt--------f100------ry--iqry

Tanah Bangunan Kenderaan Komputer Aset-AsetLain 20r 9
Jumlah
RM RM RM RM RM
RM

Bakr pada I Januan 1,728,048,71 2,156,993.00 29,104 00 25.989.00 185.631.00 4,124,971 7l
Tambah; Penambahan Ddam Tahun
7t 001.728,018 00185,617
'Iolak 2,156,993.00 28,104.00 25,989 4,124,91111
: Pelupusan Dalam Tahun (189,00000) (26r.01t0.00) (28,10100)
(478.30100)
Kos Nilai pada 3l Disember

Kurang : Susutnilai' ltlunasan T'erkumpul

51 00 0082,221.68 155,939
Bakr pada I januari 16,982,40 25,976 185,598 166,123,59

i7,919.86Semas 12,889,95Tambah; Susutnilai r Pelunasan Tahun 50,809,81

95,1[6i 493,859i7 16,98240 25.97600 185.59800 817.5]140
15) 00) 10)(9,515
Tolak: Pelupusan DaLam Tahun (7{,100 (16,982 ii00,62i 85)
Baki pada 3l Disemb,r 716,905 5i
t8 i785,572 002i.976 00185,598
{19.759

Nilai Buku Bersih pacla 3l Disember

14-

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2020

1. ASET B|ANTUAN - pusat pelupusan Al-euran (ppAe)

Baki pada I Januari Bangunan Aset-Aset Lain 2020 2019
Jumlah Jumlah
Tambah : Pertarnbahan Dalam Tahun 115.172.70 269.827.30
t35.112.10 269,827.30 RM RM
Kos / Nilai pada 3l Disember
405.000.00 105.000.00
Kuranq : Susutnrlai Terkumpul
405.000.00 105.000.00
Baki pada I Januari
fambah : Susutnilai Tahun Semasa 64.930.89 262.53 9.30 321^410.19 301.514.46
Baki pada 3l Disernber 13.511 .21 3.640.00 25,955.73
78"448. I 6 1l,l5l.2l
Nilai Buku Bersih pada 31 Disember 266,179.30 321.470.19
56.124.54 344.627.46
3.648.00 17.529.81
60.372.s4

5. PELAI}IJRAN DALAM SYER SIAR HARGA

I{ama Svarikat Bilangan Unit Kos Seunit Jumlal Kos HargaTasaran "1t;1,*" "o;01;t'*'

Bank Islam Malavsia Berhad-BIMB iGrouth RM RM RM RM RM
Bakipadall Disember
i700 0020.400 0
7,100.00 I 1,099.64 7,400 8,517 60

7,100.00 I 1,099.64 7.100.00 8,547.60

Kurang : Rosotnilai Pelaburan l'erkumpul 2,2],]'.56 2,2n,56

Bakr pada i Januari ).211.56 2211.56
5, I 22.41
Tambah : Pemulihan Rosotnilai Pelabumn Semasa : 5,122.11
Tolak : Rosotnilai Pelaburan Semasa
Bakipadall Disembu

llBaki pada Disembu

- 15 -

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWT\NGAN

3l Disember 2020

6. PELABURAN DALAM SYER TAK SIAR HARGA

Bank Kerjasarna Rakyat Malaysia Berhad 2020 2019
Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad RM RM
Koperasi Gabungan Perak Berhad (KOGERAK)
Gabungan Koperasi Bumiputra Perak Berhad 14,250.00 74,250.00
Baki pada 31 Disember 45,544.10 45,544.70

1,000.00 1,000.00
5,000.00 5,000.00
125,194.70 125,194.10

7. PELABIJRAN-PELABURAN LAIN

2020 20t9
RM RM

Pelaburan Komoditi 430,000.00 430.000.00
l'olak : Peruntukan Hutang Ragu i Lapuk
ff-(430'00000)
Baki pada 3l Disember

- Koperasi mengeluarkan modalpelaburan sebanyak RM 500,000.00 dalam Teknik Pedoman Management
& Services Sidn. Bhd. (TPMSSB) dan perjanjian yang telah dimeterai pada 1 1. 1 I .2010.

- TPMSSB menguruskan semua urusan berkaitan pemiagaan ini.

-'IPMSSB membayar keuntungan tidak kurang RM 10.000.00 (2%)tiap - tiap bulan kepada Koperasi.

- TPMSSB memberijaminan akan memulangkan modal usahasama RM 500,000.00 sekiranya mana-rnana pihak
hendak menamatkan perj anj ian.

- TPMSSB telah memulangkan modal Pelaburan Komoditi sebanyak RM 50,000.00 dalam tahun kewangan 2015.

- Peruntukan l{utang Ragu / Lapuk Pelaburan Komoditi berjumlah RM 450,000.00 telah dibuat sepenuhnya dalam
tahun kewangan 2016. TPMSSB telah memulangkan rnodal Pelaburan Komoditi sebanyak RM 20.000.00 dalam
tahun kewangan 2018. Walaubagaimanapun, pihak koperasi masih berusaha menuntut Pelaburan Komoditi
daripada TPI'4SSB berjumlah RM 430,000.00.

16 -

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PEI{YATA KEWANGAN
3l Disember 2020

8. PROJE]K DALAM PELAKSANAAN 2020 2019
RM RM
Tanah Wakaf Am (Sg. Terap)
Baki pada I Januari 24,865.00 24,865.00
Tarnbah : Per1ambahan Dalarn Tahun
24,865.00 24.865.00
Tolak : Pelunilsan Dalam Tahun
Baki padailDisember 24,865.00 24.865.00

- Tanah Wakaf Am (Sg. Terap) adalah sebahagian Lot 148861 Mukim Sg. Terap Daerah Kinta

berkeluasan 49.421 1 ekar.

- Ternpoh perjanjian selama25 tahun mulai I Februari20l5 hingga3l Januari2Ct40.

- 'fujuan Pajakan adalah untuk mengusahakan tanaman kelapa sawit.

- Bayaran henCaklah dibuat pada araLr sebelum 7 haribulan setiap bulan.

- Kadar Pajakan : Tahun I - 5 dikecualikan sepenuhnya.
Tahun 6 - l5 RM90.00/ekar/bulan (RM4,448.00 sebulan bagi keseluruhan tanah)

Tahun l6 '25 RM70.00/ekar/bulan (RM3,460.00 sebulan bagi keseluruhan tanah)

9. KOS PEMBANGUNAN LADANG Fasa II 2020 2019
Jumlah
IFasa (127 ekar) Jumlah
(73 ekar) RM RM

Kos Asal 46.715.00 88 t.631 .16 928.346.16 9?8.346.16

Kurang : Peluna,aflq&Up{ 39.845.13 700. t 18.91 739.964.04 68s.35s.44
Baki pada I Januari 2.747.94 51,860.66 54.608.60 54.608.60

Tambah : Pelunasan Tahun Semasa 42,593.07 751.979,57 794.572.64 739.964.04

Baki pada 3l Dirsember .934.121 .59I 29.65 I 133.773.52 I 88.382.12

Nilai Buku Bersrh pada 3l Disember

- Koperasitelah dianugerahkan tanah kerajaan seluas 200 ekar dalam Mukim Hutan l\,lelintang Daerah Hilir Perak
untuk tujuan pertanian (ladangtanaman kelapa sauit)di barlah Seksven a2(l)(a)Kanun Tanah Negara (Akta 56i 1965)

pada I 8 Ogos I 998. Tempoh pajakan tanah tersebut ialah selama 99 tahun (2000 - 2099).

I- FASA I seluas 73 ekar dan FASA seluas I 27 ekar telah dibangunkan dengan tanam an kelapa sawit hasil usahasama

dengan 'leknik Pedoman Management & Services Sdn. Bhd. (TPN4SSB).

- Pelunasan dikira selama l7 tahun atas kos pembangunan ladang (FASA I)
berjumlah RM 46,71 5.00 @RM2,741.94 setahun.

- Pelunasan dikira selama I7 tahun atas kos pembangunan ladang (FASA II)

berjumlah Rl\l 881.63 l.l6 @ RM 51.860.66 setahun.

-11 -

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didafiarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

3l Disember 2020

IO. PETBAGAI PENGHIJTANG

2020 2019
RM
RM
10,000.00
Pinjaman Pekerja 10,000.00
Deposit Telefcn : 7s.00
- .labatan Agama Islam Perak (Pejabat) 75.00 300.00
- Bangunan Jalan Hadhari 300.00
Deposit Sewa : 250.00
- Jabatan Aga;ma lslam Perak (Pejabat) 250.00 2s0.00
- Jabatan Agama Islam Perak (Kantin) 250.00 6,000.00
- Jabatan Aga:na lslam Perak (Tanah Batu Gajah) 6,000.00
200.00
Deposit Air & Elektrik : 200.00 200.00
200.00 760.00
- Jabatan Agama Islam Perak (Pejabat) 760.00 933.00
- Jabatan Agama Islam Perak (Kantin) 933.00 302.00
302.00 1,460.00
- Bangunan KedaiMedan Gopeng glo. 10) 1,460.00 1,300.00
- Bangunan Kedai Taman Alkaff (No.1 1) 1.300.00 3,090.00
- Bangunan KedaiTaman AlkaffNo.13) 3,090.00
- Bangunan Kodai Taman Alkaff 15,s22.36
15j22.36 236,050.09
- Bangunan Jalan Hadhari 276.692.45
- Pusat Pelupusan Al-Quran (Jelapang) 148,1 83.21
Bayaran Terdahulu TMP-JPK : 1 88.825.57 300,000.00
- Pinjaman TI\4P-JPK (SKM.lP:4 I 1 8/2/PERAI(SJ. 1 01 ) 8,449.35
- Pinjaman TN,IP-JPK (SKM.lP:41 I 8/2/PERAI(SJ. 1 01 B)
Bakipada 31 Disember 156,651.33
4,000.00
Pendahuluan l:epada Mercu RE Solution Sdn. Bhd. 300,000.00 2,553.04
Pendahuluan Pentadbiran - l'PMSSB 8,449.35 985.00
Pendahuluan I'}entadbiran - KSTT 3,100.00
Sewa Kantin l'erakru - Syarikat Pengurusan Zamiki Al-Azamy 156,65 I .33
4,000.00 3t4,095.64
Pendahuluan llodal Syer Anggota 2,553.04 789,834.36
98s.00 (789,834.36)
Komas Dagangan Sdn. Bhd. 3, i 00.00

DepositGO- IASEAN 309.095.64
184,834.36
Radix Fried Chicken Sdn. Bhd. (781,834.36)

Tolak : Peruntukan Hutang Ragu / Lapuk
Baki pada 31 Disember

Peruntukan Flutang Ragu / Lapuk Pelbagai Penghutang berjumlah RM 920,960.66 telah dibuar sepenuhnya dalam
tahun kewangan 31 Disember 20i6, Dalam pada itu, Pemulihan Peruntukan Hutang Ragu / Lapuk telah dibuat
sehingga tahun kewangan 31 Disember 2020 berjumlah RM 136,126.30. Walaubagaimanapun, pihak koperasi
masih lagi be,rusaha menuntut baki Pelbagai Penghutang yang telah dihapuskira ber.lumlah RM 784,834.36.

18 -

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2020

II. WANG DI BANK & DI TANGAN

2020 2019
RM
RM
Akaun Semasa : \\'7q/, t.LL1")
- Bank Islam l\4alaysia Berhad 9 1,791 .3 g
- Maybank Islamic Berhad , tlJJ
- Bank Islam I\4alaysia Berhad (Tabung Khairat Kematian) 35,4s0.78
- Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad r4.698.55 1,781.99
Akaun Simpanan :
- Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad 1,781 .99 43,088.67

Wang Di I'angan 53,873. l0 112,102.92
Baki padaill)isember
5,578.10 112.t02.82
170,488.96

170.488.96

12. MODAI, SYER ANGGOTA

Bilangan 2020 Bilangan 2019
Anggota RM Anggota RM

Baki pada 1 Januari l,0lg 1,6i8,061.46 1,012 t,980,482.91

Tambah : Pelarasan / Pertambahan Dalam Tahun 400,00 67 2,300.00

1,079 ,461 ,618,461 I ,07 g 1,982,182.97
(364,721.s1)
Tolak : Pelarasa.n i Kurangan Dalam Tahun (7) (147 ,733.90)

Baki pada 31 Disember 2__ 72_____1,07
__1,47 0121 .5 6_ ___1,0 ___U18,0qUq

Senarai pengesahan baki Modal Syer Anggota pada 31 Discmber 2020 tidak diedarkan kepacla semua anggora untuk
pengesahan mereka.

19 -

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA - NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2020

13. AKAUI{ RIZAB MODAL

2020 201 9
RM
RM

Baki pada I Januari 207,645.45 201 ,645,45
201 ,645,4s 207 .645.45
Tambah : Keuntungan Modal Jualan Bangunan Kedai Taman Alkaff No.7
Baki pada3lDisember

Koperasitelah menjual bangunan milik koperasi diNo. 7. Jalan Kledang Raya 22, Taman Alkafi,30l00 Ipoh,

Perak Darul R.idzuan yang ditandatangani dengan pembeli pada 4 Oktober 2018 rlengan harga jualan berjumlah
RM600,000.00 dan ditolak dengan kos jualan bangunan berjumtah RM392,354.55. Koperasi telah memperolehi
Keuntungan N4odal sebanyak RM207,645.45 atasjualan tersebut di bawah Perenggan 55(lXa) pada tahun

kewangan 3 I Disember 201 9.

I4. LAIN-LAIN KUMPULAN WANG & TABUNG ANGGOTA 2020 20t9
RM RM
(a) Kumpulan Wang Kebajikan Am 15,63 1 .97
Baki pada I Januari 15,631.87
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan 15.631 .87 15.631 .87
15,63 1.87
Tolak : Bayaran Dalam Tahun (9,900.00)
Baki pada 31 Disember 5,731 .87 16,212.21
16,212.21
(b) Kumpulan Wang Khairat Kematian 76,212.21 16.212.21
16,212.21
Baki pada 1 Januari 16,212.21 142,242.33
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan 142,242.33
142,242.33
Tolak : Bayaran Dalarn Tahun 142.242.33 144,000.00
Baki pada 31 Disember
(c) Tabung Tanaman Semula Kelapa Sawit 144,000.00 t44 000.00
Baki pada 1 Januari 144,000.00
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan

Baki pada .l I l)isember
(d) Tabung Penyamaan & Pembahagian Keuntungan

Baki pada 1 Januari
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan
Baki pada 31 Disember

Baki dari (a) hingga (d) pada 3l Disember 368,186.41 378,086.41

20-

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

3l Disember 2020

15. KUMPT]LAN WANG RIZAB STATUTORI

Baki pada I Januari 2020 2019
RM RM
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan
320,854,88 320,854.98
Baki pada 3l Disember 2,003.35
320,954.99
322,859.23

16. BANTUAN - Pusat Pelupusan Al-euran (ppAe)

2020 2019
RM RM

Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak (2018) 20,000.00 20,000.00
Majlis Agama lslam Dan Adat Melayu perak (2017) 25,000.00 25,000.00
Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu perak (20i5) 50,000.00 50,000.00
Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak (2014) 25.000.00 25,000.00
Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak (2013) 85.000.00 85.000.00
YB Menteri Kewangan II (2011) 200.000.00 200,000.00
Nilai pada 31 Disember 405,000.00 405,000.00

Kurang : Pindahan ke Akaun Untung Rugi 321,410.19 3 01 ,5 I 4.46
11,157 .27 25,955.73
Baki pada I Januari
344.621.46 321.410.19
Pindahan'fahun Semasa

Baki padaill)isember

Nilai Buku Bersih pada 3l Disernber 60,372.54 l7 ,529.81

Pihak koperasi telah menerima Bantuan sebanyak RM 405,000 l- bagi membiayai kos Bangunan dan Aset-Aset

Lain (termasuk. Mesin Pelupusan Al-Quran) dan kegunaannya sepertiNota 2(i).

-2t -

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didafiarkan di Malaysia)

NOTA - NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

3l Disember 2020

17. PINJAN{AN DARI SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)

2020 2019
RM RM

(a) Tabung N{odal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi (TMp-JpK)
No. Rujukan : SKM.IP:41 18/2/PERAI(SJ.l0lB
No. Akaun : 1367-05-09-09-03

Baki pada I Januari 714,511.39 179.815.91

Tambah : Kosr Pembiayaan 20,514.25 22,502.36

Tolak : Bayaran Dalam Tahun 135,025.64 802.318.21
Pindahan dari Pelbagai Penghutang
(87,866.88) (87,866.88)
BakipadaJlDisember 641,158.16 114Jn.39

Dinyatakan seperti: 69,40t.20 61,352.63
Dibal,ar dalam tempoh 12 bulan (Liabiliti Jangka Pendek) .56571 ,1 51
Dibayar dalam tempoh >12 bulan (Liabiliti Jangka Panjang) 641 ,158 .16

647,t58.16 1t1.5n.39

- Pihak koperasi mendapat kemudahan pembiayaan Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi
(TMP-JPK) :;ebanyak RM i,296.000i- daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) untuk membiayai

pembelian 3 unit bangunan kedai yang terletak di Lot No. PT 2l291l,PT 212915 dan PT 212914,

Taman Alkaff, Perak.

- Pinjaman dicagarkan oleh hartanah koperasi.

- Ansuran bayraran balik sebanyak RM 1 "322.24 sebulan selama 234 bulan mulai November 2009
hingga April 2029.

- Kos pembiayaan3o/o setahun dan jumlah kos pembiayaan dikenakan sebanyak RM 417,404.16.

1a

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

3l Disember 2020
17. PINJAN4AN DARI SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM) (SAMBUNGAN)

2020 2019
RM RM

(b) Tabung l{odal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi (TMp-JpK)
No. Rujukan : SKM.IP:41 l8/2/PERAI(SJ.10tC
No. Akaun : 167 4-02-ll-09-03

Baki pada I Januari 56g.921.93 612. 145.35
Tambah : KosrPembiayaan 10.975.g7 I 1.848.l8

Tolak : Bayanln Dalam Tahun 579,903 80 623.993.53
Pindahan ke Pelbagai Pemiutang
(55,065.60) (55,065.60)
BakipadailDisernber
524,939.20 568,921.93

Dinyatakan seperti: 44.979.66 44.089.73
479,858.s4 524,838.20
Dibayar dalam tempoh l2 bulan (Liabiliti Jangka Pendek) 524,839.20 568,921.93
Dibayar dalam tempoh >12 bulan (Liabiliti jangka Panjang)

- Pihak koperasi mendapat kemudahan pembiayaan Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi
(TMP-JPK) sebanyak RM 897"840/- daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) untuk membiayai
pembelian 2 unit bangunan kedai 2 tingkat yang terletak di Lot No. PT 218372 dan PI.218373. Medan Meru
Utama. Peral<.

- Pinjaman dicagarkan oleh tanah ladang koperasi.

- Ansuran bayaran balik sebanyak RM 4.588.80 sebulan selama 231 bulan mulai November 201 1
hingga Julai 203 1.

- Kos pembiataan2ok setahun dan jumlah kos pembiayaan dikenakan sebanyak RM 189,705.60.

Dinyatakan b,aki(a) & (b) seperti: 114,380.86 111,442.36
Dibayar dalanL tempoh 12 bulan (Liabiliti Jangka Pendek) 1,057,616.10 1.171.996.96
Dibayar dalarL tempoh >12 bulan (Liabiliti Jangka Panjang) 1,283,439.32
BakipadallDisember ___1]11pe6C5_

23

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2020

I8. KUMPT]LAN WANG AMANAH PENIDIDIKAN KOPERASI

Baki pada 1 Januari 2020 2019
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan RM RM

Tolak : Bayaran Dalarn 'fahun 5,814,82 5,814.82

Baki pada 3l Disember 5,814.82 5,814.82

5,814.82 5,814.82

19. KUMPTILAN WANG AMANAH PEMBANGUNAN KOPERASI

2020 2019
RM RM

Baki pada I Januari 2,901.40 2,901.40
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan
2,907,40 2,901.40
Tolak : Bayaran Dalam l'ahun
2,901.40 ___2p01.40_
Baki pada 3l Disember

20. CUKAI PENDAPATAN 2020 2019
RM RM
Baki pada 1 ianuari 13,669.90 13,669.90
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan i 3,669.90
Tolak : Bayaran Dalam Tahun 13,669.-90
Baki pada 31 Disember ___t_3,669.90_
13.669.90

-24

KOPERASI MASJID PT]RAK BERHAD
( Didafiarkan di ]Vlalal,sia)

NOTA - NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2020

21, ZAKAT PERNIAGAAN

Baki pada 1 Jirnuari 2020 20t9
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan RM RM

Tolak : Bayarln Dalam Tahun 8,821.12 8,821.12
8.827.12
Baki pada Jl Disember 8,821.12 8,821.12

8,821.12 2019
RM
22, PELBAGAI PEMIUTANG 2020
RM 5,500.00
FiAudit 25,000.00
Wakaf Tanah Kubur s.500.00 18,000.00
25,000.00 72,223.49
Cukai Keuntungan Harta Tanah 22,909.00
Bayaran Terlunggak SKM : 165.95
2,400.00
- Pinjaman TI\{P-JPK (SKM.lP:41 l8/2i PERAK/SJ. l0lC) 127,289.08
540.00
Deposit Sewa : 22,909.00 6,900.00
- Bank Islarn l4alaysia Berhad 2,400.00
- Perak Intergrated Services Sdn. Bhd. 3,600.00 5,000.00
- Suhaimi Nor Enterprise 1,200.00 1,400.00
1,400.00 159.871 .48
- Zulkama Travel & Tour (M) Sdn. Bhd, 1,200.00

- PASTI Al-F'athonah 540.00
- Lanz Utama Enterprise 6,900.00

Deposit Utiliti : 600,00
400.00
- Marvellous Frontier Sdn. Bhd. 400.00
- Bank Islam l4alaysia Berhad 400.00
- Suhaimi Nor Enterprise
- Zulkama 'l'rave[ & Tour (M) Sdn. Bhd. 5,000.00
- PASTIAI-Fa.thonah 1,400.00
- Lanz Utama Enterprise 1,000.00
Deposit Ubahsuai : 207.903.03
- Marvellous Frontier Sdn" Bhd.
- Webe Digital Sdn. Bhd.
- Suhaimi Nor Enterprise
BakipadallDisember

25-

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didafiarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2020

23. PELARASAN BUKAN OPERASI

Bayaran Balik Lebihan CukaiPendapatan TIT 2014 & Sebelum 2020 2019
Pemulangan Deposit Bil Air Bangunan Kedai Taman Alkaff Q.Jo.7) RM RM
Pemulangan Deposit Bil Elektrik Bangunan Kedai Taman Alkaff(T,lo.7) 61,53 1 .39
153.02
iumlah pada .31 Disember 550.70 6l 531.39
103.72

24. PELABIURAN 2020 2019
RM
Sewa Pajakan Ladang Kelapa Sawit RM
Sewa Bangunan 226,545.71
Dividen Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad ]l42,814.00 151,070.66
Dividen Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad 142,r8600
Komisyen Pengurusan Kedai Wakaf PKNPk I 0,01 8,75
Hibah Bank 5,578.10 1,054.99
6,119.16
Jumlah pada :|l Disember 887.52 294.3ll.65

392.023.30

25. LAIN-L,{IN AKTIVITI 2020 20t9
RM RM
Pendapatan
Pelupusan A1-Quran 4.750.00 10,480.00
4,750.00 r0,480.00
Tolak: Kos drktiviti
( 18,454.50)
Fi Pengurusan PPAQ
Jurnlah pada 31 Disember 4.750.00 _____t_2ltlg

26-

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
31 Disember2020

26. PERBELANJAAN LEMBAGA

Elaun

Elaun &Perjalanan Elaun
Lembaga
Nama Jawatan Telefon Mesyuarat Jumlah
RM RM
Lembaga RM

RNI

Dato' Sheikh Mohamah Nor bin Mansor Al-Hafiz Pengerusi 6.500.00 700.00 7.200.00
Dr, HajiMohd Razak bin Mohd Nordin 6,500.00
Haji Mohammed Kahar bin Mohammed Soam Setiausaha 6.500,00 50.002,I 8.650.00
Haji Moamat Mastam bin Sanvi Bendahari
Haji Ibrahim bin Abdul Rauf 19i00J0 - 2,250.00 8,750.00
Haji Jamaludin bin Hashim ALK
Haji Muhamed Noor bin Mahmud ALK l,i50.00 1,350,00
Haji Muhamad Nlukhtar bin Hamzah ALK 800,00 800.00
HajiAbdulWahab bin Lob ALK
HajiAbdul Farid bin Salleh ALK I .050.00 1.050.00
HajiHamdan bin Mohd ALK 1.050,00 1.0s0.00
Mohamad Najib bin Mat Lzim ALK r .000.00 1.000,00
ALK I .400.00 1.400.00
Jumlah pada i I Disember 2020 ALK
950.00 950,00
800,00 800.00
750.00 750.00

l,+150J0 33J50x0

Jumlah pada 3l Disember 2019 27.000.00 2.100.00 14.800,00 43.900.00

27. BELAN.JA MESYUARAT AGUNG 2020 2019
RM
Backdrop & Elanner RM

Buku Mesyuarat Agung 80.00
Elaun Hadir N4esyuarat Agung Tahunan 2,032.00
Elaun Petugas, Mesyuarat Agung 48,580.00
2,350.00
Jamuan & Keraian j,200.00
1,646.00
Sewa Dewan 57,888.00

iumlah pada :il Disember

1'1

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didafiarkan di Malavsia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2020

28. GAJI DAN PERBELANJAAN KAKITANGAN

Gaji& Elaun 2020 2019
RM RM
KWSP
PERKESO 50,450.00 52,600.00
SIP 6,529.00 6,807.00
894.90 921.25
Jumlah pada !il Disember 216.00 20s,40

58.088.90 60,533.65

29. PELBA(]AI PERBELANJAAN 2020 2019
RM RM
Alatulis & Percetakan
1,246.68 2,478.60
Bayaran Men6;emaskini Kewangan 1,500.00 3,000.00
1,023.70
Belanja Mesytarat ALK 601.00
540.00
Bayaran Guanan 2JZq,.ZS
Bil Elektrik I lrtq 55 1 73.00
135.00
BilTelefbn & lnternet 1,161 .35
BilMesin Fotostat 194.s0 27,128.15
98.50 900.00
Caj Bank
Cukai Tanah lt, Taksiran 5 8,49 1 .95 5,500.00

Elaun Menentusah Minit Mesyuarat Agung I , 1 50.00 3,321.60
Elaun Petugas & Mesyuarat 5,500.00 1,101.00
FiAudit I 1,588.60
Jamuan & Keraian 216.00
Kerugian atas Jualan Aset Tetap 702.00
Kursus & Lar.l,atan 64,315.-00 3,000,00
Pembaikan & Penyeleng garaan B angunan 3,900.00
Pos & Setem 1,5 00.00
700.00 s,a to.oo
Sewa Pejabat 615.70
Sewa Tapak 3.736.80
Sumbangan Kebajikan t41.984.03 73,489.90
Sumbangan Bacaan Yassin

Sumbangan Majlis Berkhatan
Tuntutan Perjalanan
Jumlah pada 31 Disember

-28-

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2020

30. MAKLIJMAT KAKITANGAN
Bilangan kalkitangan tetap Koperasi pada akhir tahun 3 1 Disemb er 2020 adalah berjumlah 2 orang.

3I. PERI(ARA.PERKARA SELEPAS TAHUN KEWANGAN BERAKHIR

Pada bulan .Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengisytiharkan penyebaran
virus jenis l3oronavirus (COVID-19) yang baru sebagai "Kecemasan Kesihatan Awam Perhatian

Dunia" yang mana kemudiannya pada 12 Mac 2020. diumumkan sebagai suatu pandemik.

Penyebaran virus telah menular ke seluruh dunia dan telah mengakibatkan aktiviti komersial global
merudum. Ctleh itu. perdagangan dunia merosot dengan ketara dan menjadi tidak stabil. Pada 18 Mac
2020. Kerajaan Malaysia telah mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang juga telah
menyebabkarn pembekalan perdagangan terganggu dan memberi kesan negative terhadap banyak

industri.

Pada tarikh laporan ini dikeluarkan. kesan terburuk akibat daripada penularan wabak COVID-19 dan
langkah-langkah luar jangka yang mungkin akan diambil oleh kera.iaan dan .f uga sektor swasta,
jangkaan impak kewangan terhadap Penyata Kewangan Koperasi pada ketika ini tidak dapat diramal
dengan sew'ajarnya. Walaubagaimanapun, Anggota I-embaga Koperasi akan terus menilai dan
memantau kesan COVID-19 ke atas operasi dan prestasi kewangan Koperasi.

32. ANGKA PERBANDINGAN
Angka-angka perbandingan telah dikelaskan semula untuk disesuaikan dengan pembentangan

penyata kewangan bagi tahun semasa selaras dengan GP23: Garis Panduan Pelaporan Penyata
Kewangan li.operasi (Pindaan) 2020.

-29 -


Click to View FlipBook Version