The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Koperasi Masjid Perak Berhad (31 Disember 2019)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mykagum, 2021-11-02 19:07:38

Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Koperasi Masjid Perak Berhad (31 Disember 2019)

Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Koperasi Masjid Perak Berhad (31 Disember 2019)

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarl<an di Malaysia)

LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN
BAGI TAI-IUN BERAKHIR 3I DTSEMBER 2019

ARA ASSOCIATES
JI-I RU AU DlT I(OPERAS t BER'IAULIA]]

Isi handunqan KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaflarl<an di Malaysia)

VIuka surat

Maklumat Korporat 1
L.aporan Berl<anun Anggota Lembaga
Laporan Juruaudit !--\
I(unci I(ira-l(ira
Akaun Pembahagian Keuntungan 4-6
Akaun Untung RLrgi
Penl,ata Aliran Tunai 7
Nota-Nota Kepada Penyata I(ewangan 8
o
IO

11 -27

KOPEITASI N,IAS.' ID PEITAK I}ERHAD

(Didaftarkan di Malaysia)

MAKLUMAT KORPORAT

ANGGOTA LEMBAGA

Dato' Sheikh N'lohamah Nor bin Mansor Al-Hat1z - Pengerusi
Dr Flaji Mohd Razak bin Mohd Nordin
- Setiausaha
Haji Nloharnmed Kahar bin Mohammed Soarn - Bendahari
Haji Moamat Mastam bin Sarwi
- Anggota Lernbaga

Haji Ibrahirn bin Abdul Rauf - Anggota Lembaga

Haji Jamaludin bin Hashirn - Anggota Lembaga

Haji Muhanred Noor bin MahrnLrd - Anggota Ler-nbaga

Haji 1\{uhamad Mukhtar bin Hamzah - Anggota Lemba,ea
Haji Abdul Wahab bin Lob
- Anggota Lembaga

Haji Abdul Farid bin Salleh - Anggota Lembaga

Haji Harndan bin Mohd - Anggota Lembaga

l\{ohanrad Najib bin Mat l-azirn - Anggota Lembaga

PE.I.\I}AT I}ERDAFTAR

KOPERASI N4ASJID PERAK BERHAD
d/a N4asjid Sultan Idris Shah tl,
Jzilan Sultan Iskandar,
30000 lpoh,
Perak Darul Ridzr-ran.

ALAN,IAT P[,NTADBIRAN DAN SURAT-N,TENYUITAT

I(OPERASl NIASJID PERAK BERHAD

d/a l\tasjid Sultan Idris Shah ll,

Jalan Sultan lskandar,
30000 lpoh,
Peral< Darul Ridzuan.

JURUAUDI't

ARA ASSOCIATES
(JURUAUDIT KOPERASI BERTAU LIAH)
No 4. Persiaran Pengkalan Timur 26.
l\4edan Pengkalan Impian,
3 I 650 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.

BANK TITAN{A

Bank lslam Malaysia Berhad
Nlaybank Islamic Berhad
Bank l(erjasama Rakyat Mala),sia Berhad

-l-

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaft arkan di Malaysia)

LAPORAI{ I}ERKANl"lf{,\NGGO'I'A LENII}AGA NIENGIKTIT
PERENCGAN s9(lXc) AKTA KOPERT\SI 1993

Karni bagi pihak anggota Lembaga dengan sukacitanya membentangkan laporan tahunan dan

penyata kewangan bagi talir-rn berakhir 31 Disemb er 2019.
Sesuai dengan kehendak-kehendak Al<ta l(operasr 1993 dan peratut'an-peratLrran di bawahnya, lianrr
bagi pihak anggota Lernbaga nrclaporkatt bahau,;t;

a) Perjalanan I(operasi tidak dipengarLrhi oleh perl<ara-perkara luar biasa rnengikut takrif

Subsel<syen 59(a) Akta I(operasi 1993.

b) Lernbaga tidak mernbuat sebarang peruntukan bagi tahun kewangan 31 Disember 2019 kerana

Koperasi mengalatni kerugian sentasa.

c) I(operasi telah nternlteroleit ser.nula hutarlg ragu / lapuk berjurnlah RM 25,000 00 dalarn tahun

kewangan 3 I Disember 20 l9 yang telah dihapuskira pada tahun kewangan 31 Disember 2016.

d) I(operasi telah menjual bangunan milik koperasi di No. 7, Jalan l(ledang Raya 22, Taman

All<aft-, i0100 lpoh. Perak Darul Ridzuan yang ditandatangani dengan pernbeli pada 4 Oktober
2018 clengan harga jualan berjunrlah RN{600.000 00 dan ditolak dengan kos.jualan bangunan

berjuntlah RM392,35,1.55. I(operasi telah menrperolehi l(er:ntuttgan Modal sebanyak

RM207,645.45 atas jualan tersebut. Koperasi mengkreditl<an l<e dalarn AkaLrn Rizab Modai

segala lieuntungan n-rodal yang diper-oleh daripada penjualatt bangunan tersebut di bawah

Perenggan 55( l)(a) Akta l(operasi 1993 pada tahun kewatrgatr 31 Disember 2019.

e) Tiada hal-hal berbangkit yang akan mengakibatl<an kekeliruan atau ketidaksesuaian kepada cara

vang cligunakan bagi penalisiran aset-aset atau liabiliti-liabiliti koperasi.

f) Dalarn jangkamasa yanq diliputi oleh akar:n untung rugi tiada liabiliti luar jangl<a yang

ditanggLrng oleh l(operasi yang belum dijelaskan.

g) Lernbaga Koperasi juga berpendapat baharva jumlah aset semasa yang ditunjukkan dalam kunci

l<ira-kira pada 31 Disember 2019 adalah n.runasabah.

h.; I(arni juga ntengaku baharva tiada apa-apa perkara lagi selain daripada apa Yang ditunjukkan

dalam kunci kira-kira dan penyata kervangan yang tidak diberikan kepada pihak audit

i) Pada pendapat kami, operasi l(operasi bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2019 tidak

dipengaruhi oleh perkara-perkara abnormal mengikut takrif Subseksyen 59(4) Akta Koperasi
I q9i

-2-

KOPERASI MASJID PEIIAK BERHAD

(Didaliarkan di N4alavsia)

LAPORi\N I}BRKANTJN ANGGOTA T,EIVIBAGA NIENGIKTIT
PERENGGAN s9(1Xc) AKTA KOPERASI 1993

j) Anggota Lembaga bagi taliun berakhir 3l Disenrber 2019 adalah seperti berikut,

Dato' Sheikh Mohamalr Nor bin Mansor-Al-Haflz - pengerusi
Dr l"laji Mohd Razak bin lVlohd Nordin
- Setiausaha
Haji Mohamrned Kahar bin Mohantmed Soam - Bendahari
Haji Moarnat l\4astam bin Sarw.i
Haii Ibrahim bin Abdul Rauf - Anggota Lembaga

Haji Jamaludin bin Hashirn - Anggora Lembaga

L{aji MLrhanred Noor bin N'{iihmud - Anggota l_ernbaga

Flaji N,{,hamad Mukhtar bin Hamzah - Anggota Lembaga

Ha.1i Abdul Wahab bin Lob - Anggota Lernbaga

Hali Abdul Farid bin Salleh - Anggota Lembaga

I laji Hamdan bin N4ohd - Anggota Lembaga

N,{ohamad Najib bin Mat Lazim - Anggota Lernbaga

- Anggota Lembaga

Kanri bagi pihak Anggota Lembaga urengaku bahar.va selain dari perl<ara-perl<ara yang tersebr-rt di
atas. tiada lain-lain perkara di dalarn pengetahuan kami yang tidak dinyatakan seperti yang

dikehendaki oleh Subseksyen 59(3) Al<ta l(operasi 1993.

(DATO' SLIEII(H MOFIAMATI NOR BIN IVIANSOR AL-HAFIZ)

Pengerusi

RAZAI( MOHD (HAJI MOFIAMMED KAHAR BIN
MOHAMMED SOAM)
NORDTN)
Setiausaha Bendaliari

T'AI{II(H 12 NOVEMBER 2020

-J-

"i@iiirl l dd {d K rHY M"3 nd\
Ht{;rel& , y! 1&ilffi ffil ffisE; 'ii.k"-',*i
rJtso n ;_ E$S*" --xL q,i.q il Y lE 5;
AriE
{' J

i ?i nii,r:_t tra ri *iE +i I .$ tit ;:. I p+ $i

KOPERASI NI"\SJID PERAK BERHAD
( Didaliarkan di 1\'l al aysia)

LAPORA]\ JLIRLIAUDI'T

Bagi Tahurr Berakhir 3l Disember 2019

Kepada.

Sr-rruhanj aya I(operasi M al aysi a

I(operasi N'lasjid Perak Berhad

Luporun TerhoduD Penvutu Ketwutgtttr

I(anri telah nrengauclit penyata kervangan yang terdiri daripada kunci kira-kira pada 3l Disenlber

201t). dan penyata penrbahagian keulrtungalr. penyata untung rugi dan aliran tunai bagi tahurl
berakhil pada tarikli tersebr-rt dart ringkasan dasar-dasar peral<alrltaIt penting dan lain-lain nota

keterangan

'funggu tt{ituvuh I.unbugu terhudup Pcn.tttrtu Kewu.ngun

I-entbasa Koperasi adalah berlanggungjawab bagi penyediaan kewatlgan yanq memberikan
panclangan vang benar-cian saksarla nrengikut piarvaian - piar.l,aian perakaunatl vang dilulLrskarl di
!lalavsia dan perr-rntLrkan Akta I(operasi l99i di l\4alaysia clan karvalatt dalanlan yang dianggap

perlu oleh Lembaga untul< nternbolehl<an penyediaan penyata kewangan yarlg bebas daripada salah
n\rata vang ketara. satnada disebabkart oleh penipuan atau kesilapan.

"l'u n g g u rt g i utpu h,l uru uu dit

Tanugungjar,iab l<anri adalah untul< menyatakan pertclapat. ke atas penyata kewangan, berdasarkan
auclit kapri Kalri telah rnepgenclalilian audit kami menurut piarvaian pengauditatt yanq clilulurskan di
N,lalat,sia Piawaian-piarvaian tersebut nremerlulian katni patuh dengan keperluan beretika dan
meraltcanq dan rlelaksanakan audit r-rntr-rk nrencapai l<epastiart yartg lnunasabah samada penyata

ker,vanqan tersebut bebas daripada salah nyata yang ketara.

SesLratu audit nTerangkurri pemeriksaan perlaksanaan prosedur-prosedur untuk ntemperolehi bukti

ar-rdit rlengenaijLrmlah dan pencleclahan dalarr penyata l<ervangan. Penrilihan sesuatlr prosedur adalah
bergantung l<epada pertirnbangan 1<anri terrnasul< penilaian risil<o salah n1,ata yang ketara di dalam

p.,4,uto kervangan. santacla clisebabltan oleh penrpuan atau kesilapan. Dalanl nlenlbuat penilaian

risiko, karni nrenintbangkan kawalau dalantan yang relevan bagi penyediaan penyata kewangan
I(operasi yang trelxberikan pandangan yang benar dan saksama bagi membentuk prosedur audit

-'kteob,iegrkseesasnuaani berdasarkan keadaan, tapi bukatr bagi turjr-ran menyatakan pendapat terhadap
karvalan dalanran l(operasi Sesuatu audit juga merangkumi penilaian terhadap

kesesuaial ciasar perakaulap yalg cligLrnapakai clan ketnuttasabahan anggaran peraliaunan t'ang

diburaf oleh L-entbaga. serta urenilai penrbentartgan pertvata ker,vattgatl secara keseluruhannya.

I(anti percaya baha,,va aurclit lianti telah nrernberikan asas Yang lrunasabah utrtuk menyatakan

pendapat kami.

-4-

i,I t:lt)-i irtir.i FIL-]l)l- 1-t iiri rt-ilGi.A.lP.rAi.Ai.:il:'),ii,:lL;il)irA:ir:i1ri:|,:i!5niiAl.lli,j/ii:rN4-7ri7i:ll-lil ini-j./l\'1- Pf RA( l-.1ARLiL Rll-1:l..rAf'l
lci ili.l ,rrLjl:_.lrli.'r ijl r.tl:1ll,r:Jl:' ;,iti,tri rtr,-ifalrniatar3n-irnrfJirJt.iail ca'n

KOPERASI N,IASJID PERAK BERHAD
(Didaliarkan di Malaysia)

LA PO ItA N Jtllt trA U D I'l' (S;\NI B tINGAN)
Bagi Tahun Berakhir 3 I Diserrber 2019

Asus uutuk Perululot l)ers.wtnfi

Didapati terdapat perbezaan di antara Al<aLrn I(arvalan dengan Dailar I l-ejar lndividu pada 3 I

Drsenrber 2019 adalah seperti beriliut -

N{odnl Syer;\nggota
RM

Aliaun l(avvalan 1,618,061 46

Daftar i L.ejar lndividu 2,127,i98 00
509.3i6 5.+
Perbezaarr

J'c n I u t t u I I ) t,rsf 0 t'il I

'fenakluk kepada perkara-perkara di atas, pada pendapat kami penyata kewangan telah disusun
denqatt rvajar rnengikr.rt piau'aian-piau,aian peral<ar:nan yang diluluskan di Malavsia dan Al<ta

I(operasi I 99i untril< mentberikan ganibaran valtg benar dan saksar:ra mengenai l<edudLrl<an
keuanqan l(opcrasi pada 3l Disernber 2019 dan prestasi kervangan serta aliran tunai bagi tahur-r

berakhir pacla tarikh tersebut

lnnorun l'lenge nui Kcpcrluun Perundungun ilun Budun Penwnyusun l,uitr

\lenurut keperluan dalarn Akta Koperasi 1993 di Malaysia, kamijuga melaporkan yang berikut.

(a) Rekod perakaunan dan rekod-rekod lain yang sepatutnya, telah disirnpan denqan sentpLrrna

nrengikut kehendak Seksyen 5ti Akta l(operasi 1993,

(b) Penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang dan perolehan dan pelupusan aset-aset l(operasi

dalar-n tahun kewangan berakhir 3l Disember 2019 adalah mengikut Akta Koperasi 1993,

Peraturan-Peraturan Koperasi 2010 di N4alaysia dan peraturan-peraturan dan undang-undang

kccil l(operasi. clan

(c) Aset-aset dan liabiliti-liabiliti, di dalarl serrlra aspel< yanq matel'ral, dinyatakan dengan saksanra

nrerrqihut dasar-clasar- perakaunan.

-5-

ia'f '-.ir; 'iAL,A piaG-i,e:)il*lil:ii:tl-:l.i,Ii1:i'P:,i;r:1it!i.l.fiai.f:, 'iir?,,-ii.\tA,I:,i.l.;il::ifar:,i.f:r!al,':i1'.,1jfT.i:t-ir:r:r,:-fiirlirl::Fl. Kil.]!1i"..1)i{il1Aifi)l,i,1i 4n-';r:,i,J,1rlt,..jiiiii[tifiAtiaiii.]A,,.Ir,,:.-prli:R-Al,rttl DAi?,-1i., Rill.t:lj.Ai'i

IP *!. ,# d* r

tI I 'r ffr ':- & d *4

}IWr.1.,,e1!1*i$r@rw@

KOI'}ITRASI \t,\S.llD PI,.ltAK IttrttllAI)
( l)jJat rrrrl,un Lli \,1alar :il)

i,.\l)olt.\\ ,lI lt[ \t l]l I'(\,\\II]t \(i.\\)

Ilrigi Iuhrrn []cnrl,lrrr I I [)iscurhe r. ]0l9

IIul-hal Luin

I-aporatl ini disediakan hattvzi bagi anggota-anggota Koperasi" sebagai satu badan" menurut Seksven

63 clalarn i\kta Kopcrasi 1993 di Malarsia dan bukan untuk r.buro,1g tujuan lain. Kami tidak

lrerti'ttlgurtngiariab kepacla pihali lain tc'rhat]ap isi klnclLrngan Iapor.ap ini.

\l{.\ \\sso( t.\ I t:S \o\ I] I ) I{I,\ t IN,l,\ N I]IN IIAJI ASMUNI

r.lL Rt .\trDI I l(OPl.R \Sl Bt It I.\t I t.\il r .rL It['.,\t Dll' : SKN,l(A)0477

IPOH. PERAK
12 NOVEMBER 2020

- () -

LOT 504 HALA ARA ASSOCTA t-ES [SKMiA70 .r,7] DARUL RIDZUAN
PEGOH B RPT PENGKALAN PEGOH SEBEMNG, 31500 LAHAT PERAK

Ter 0i3-593501a i017-626931 5 E-maii abdrahmanasmunr@gmair com

KOPERASI NIASJID PERAK BERHAD
(Didaft arl<an di Malaysia)

Ktlf,{CI KIITA-KIRA 2019 20l8
PadailDisember20l9 ItIU
ItNI
N()'t'A 1.645,821.03
I ,453 .47 6.53 1.701.053 49
I I,\ltl'A'I'ANALI' t,().[ DAN l'Ir-llL{LA'I'AN 3 1.476.233.63
i i,321.60
-l arralr 13 00
39.Oo 13.o0
[]angiurarr 2.1)29.762.l6 39.0o
Kenclerarn 3.358,248.12

Konrprrter

:\sc1-Asc1 [.ail

Ascl llarrttrarr 77 .529.81 103,485.54

,\S I.--I' I}T TK,\N SI.,NIAS/\ 5 5.t22.44 5,t22.44
I)clrrtruran I)alarn Sycr Siar LIarga
I'clabut'an I)alanr S1,er 'l'ak Siar I Iarga 6 125.71)4.7(j t25"794 7o
I'cla btrlau-l)elabr-rran Lain
Pro-jck I)nlarn l)claksanaan 7
Kos l)erntranqluran La clang
IJ 24,865 0o 24,f365.0o

() t88.382 t2 242,91)O.72

421,694.O7 50?.258 40

ASI.]'I'SIiNI,\S,\ Io 276.61)2.45 159.6rJ3 r4

l'elt.rt grri I'crru.lrtttuttq tl t72,102.82 56.21 I . n3
ll
\\/ang I)r llank
,+48,795.27 2l 5.895 07
\\,'ane l)i -1'angau
t2 1 1 I ,442.3(t t08,581.94
I,I,tI}II,ITI S IIN{ASA t3 5,814.82 5,814. tt2
I4 2.1)O'/ 4t) 1 9()7 Jo
Prnlaman I)ari Stu'uhan-jaya Koperasi Malaysia (SKM) l5 13.669.90 13,669 90
Krrnrprrlan W'ang r\nranah l'crrdidikan Kopcrusi l6 8,827.12 8.821.72
KurrrprLrlan Warrg .,\nrlrnah I)cnrtranu,rrnart Krlpcrasi l7 159,871 .48
149.805.88
L- Lrka r l'crttlir pittit rt 1()? 513 6R 28e.607.66
/.akat Pcrniag,aan
l)elbagar Pernirrtang 146.261.59 (73.712.se)
3,786,793.93
Asct / (l,iabiliti) Senr:rsa llersilr ___3p1ilJ--82_

l)ibiayai olch ; Itt I .61 8,06 I :16 I "98( ),482 97
Nlodal Svcr'/\nggola
l9 201.645.4s
Akrrrrn Ilizatr N4oclal
2{) 378"086.41 3 78.086"4 I
I arn-l.riin KLtmpulan Wuttg & 'l.abtrnp. Allgq()ta
Akatrn I lnttrng l{ugr I'erkttmptrl (276.457.1s) (219,ss5.19)
KT INT I'T] I,AN \ivAN(i AN(}GO'I';\
1.927.336.17 2,t)19,O14.19
Krrn-rprrlun Wanlr llrznb Stalrrtori
2l 320.854.8.3 320,U54.88
llentirarr
22 71.52q 8t 103.4ti5 54
I,I,\I}I I,I'I'I I}TIKAN SIi-NlASA
t2 1.171 996,96 t,283,439.32
Purjarnau 1)ari Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKMI

r ,570.3 8l .65 t,'/o7 "179.7 4

__LQJJ_L?.. 82_ ____1'2!0J2iei-

Nota-nota yang disertakan lxerupalian sebahagiart asas pettyata kelvangatr

-7

KOPERASI MASJID PERAK BERTIAD
(Didaftarkan di Malaysia)

AKAI'IN PENII}AIIAGIAN KE UNTTINGAN
Bagr Tahun Berakhir 3 I Disember 20 l9

NO:I'A 2019 201 8
RM
RM

I(erugian Bersih Tahun Semasa (58,433 3s) t48,617.04)
Tolak . I(err-rgian Terkumpul Pada Arval Tahun (230,q08 l s)
(279,sss l9)
I(erugian Bersih Selepas Kerugian Terkr:mpul (337,988 s4) (27e,sss 19)

TOLAK : PENIBAHAGIAN BERKANT]N 21
13
I(urnpulan Wang Rizab Statutori
I(unrpLrlan Wang Amanah Pendidikan Koperasi t4
Kurnpulan Wang Amanah Perrbangunan I(operasi

Kerugian Selepas Pembahagian Berkanut-t (337,e88 s4) (27e.sss te)

.TOLAK l_{
: 16

Peruntukan CLrkai Pendapatan
I)erurrtukalt Zakat Pct'niag.aatt

TOLAK : LAIN-LAIN PEN,IBAHAGTAN 20
20
Drviden Atas Syer
Kunrpr"rlan Wang Kebajikan Anr
Kumpulan Wang Khairat Kematian

Baki I(erLrgian Yang Beh-rnr Dibahagi-bahagikan (337,e88 s4) (279.sss te)
Carnpur/Tolak . Pelarasan Blll(an Operasi
Z) 61,53 1 39
I(er-rntungan'ferkunrpul Pada Awal Tahun (276,451 15) (27e,sss l e)

Kerugian Terkumptrl Pada Akhir Tahtttt (27 6,457.t5\ (279,555.19)

Nota-nota yang disertakan nrerupaltan sebahagian asas penyata kewangan

,8

KOI'ERASI N,IASJID PI'RAK BEIIIIAD

(Didaftarkan di N{alaysia)

AKAUN UNTT]NG RUGI

Bagi 'Iahun Beral<hir i I Diserrrber 2019

PE\DAPATA\ \OTA 2019 2018

Pendapatan Dari Aktiviti : 1l R\I R\I
25
Pelaburan 22 l294.31 6-5 272.03918
8.639 6l
Lain-Lain Aktivitr 7& r0 10.480 00
67 ^479 73
Pendapatnn .{.m : 25.955 73
Fi Masuk 5"8 10 00 i.000 00
Bantuan
Tajaan N{ajlis Berkhatan 25.000 00 60.000.00
Sumbangan MA-f 361,557.38 11I,t59.12

Pennrlihan Pemnnrl'an Hutang Ragu / Lapuk 16.450 00

,Il - \ I L.{\ P E,\- DAPATA\ i 7.135.05

PERBELANJAAN 25 18,45150 3.100.00
147. I 18.93
l(os Alitiviti : 26 13.900 00 67 179 73
l-ain-Lain Alitiviti 1Z 34.350.54
i? i0? 70
Perbelan.itan .{rtt : 10
56.736.60
Perbelanjaan Lernbaga 3&9 r05.1lB 4l 49.283.65
Kos Peurbiavaan 459,806.16
.+ 2_5.9,55 73 (18,617.0{)
Peruntuhan Hutang Ragu / Lapuk
Susutnilai / Pelurtasan Aset 2l -57.888.00
SLrsutnilar Aset l]antuafl
28 60.533 65
Belarqa N'{esi uat at Agunu 29 73.48e 90
Gaii dan Perbelarlaan Kakitangan
Pelbagai Perbelanjaan {19,990.73

JL}IL.{H PERBELANJAAN (58,433.35)

herugian Bersih

Nota-trota yang disertakan merupakan sebahagian asas penyata kewangan

I(OPERASI N,IASJID PI'RAK BERTIAD
(Didafiarkan di Malaysia)

PENYATA ALIRAN'TTJIYAI
Bagi Tahun Berakhir 31 Disemb er 2019

2A19 201ti
RNI
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI RM
(.18.617.{14)
Kcrugian Bersrl t5f{ ll l 15 r 147.1 18.93

Pelurasan l.lntuli : 105.418.41 17I1505
SusLrtnilai / PclLuusan Aset 34.350.54
Kos Pernbiarran SKM 1. t00.00
Peruutukur Hutang Ragu / Lapuk (2-s-0{)() 00 ) (60,0()0 {x);
Pcrnrrlihun Pcrtuitu.Lan Hutang RaeLr / l-lrprLl,
Kclugren ltes -lulilln Asct Tctap j.i2 1 60 78.706.94

Pcllrr.rs:rrr Bukrrrr Operusi 61.-531 39 44.72',7.5A
12t.188 59
luniKa u n tu n go n O p e ru s S e b e P e ru b a I un .\ I o tla I K e 11 ct 4 I .459. l3

(Tarnbahan)KLlraugan Proiek Dalam Pelatr;.sanaiur 161.tt93 57

( Tamblhan)/Kurellgan Pelbagai Penghutang (179,876.09) 164.89i.57
(71.000.00 )
Taurbahur,/1 Knraugan ) Pclbagai Puniutang (].(i0() 00 )
( I 2e.687 50 ) (5.0(}() 00)
'l'
(2..164.15)
i it r n t t 20.(xx).00
! -) il.tt' ro I t h I ) a r ip a Ll a ( ) pe rit,t t7.53s 85

CiLkui Purdupatau ( l 29.687 50 ) 3.316.80
Zakat Pcniirgean (208,399.36)

l wmi lJ e r.si h D a ri pada,,lki iri l i Ope rasi 20.000.00

ALIRAN TUNAI UNTUK BAYARAN BERKANUN DAN AGIHAN (185.082 56)
Krunpulan Warg Arnrurah Pendrdikan Koperasr
Kurnpulan \\'ang Arnanuh Pcrnbunqrrnan Kopcrasi (7.(r5l l4)
KunDLLlal Wrurg Kcb,likll Arn
KLrnrprrlun Wang, Kheiret Kcrnatilrn 63.86.1.97
56,211.83
'l trnoi I ntuli IJa.toron lJerl'onun don ,lgihun
56.21 I 83
ALIRAN ]'UNAI DARIPADA AI(TIVITI PELABURAN 608.000.00
608.0()0 01) 56,21L83
Behln Asct Tetap

Jualen Asct Tetap
Bcllirt Sr cr Pelaburart

( l'enrbeilrn )/Klriulglllr Pclebrrran-PclubtLnirt Llirt
'l rtrtui I)i'r,riIr I)oriltoiu ,Ilitiriti l'eIulrurun

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEN{BIAYAAN 2.300 (x)
(364,721.51)
Terirurau Modal Sr cl Anggota
Modal Svcr Arggota Dikeluarkan (362.121 -sl)
Tcrinraan Bantuan I 15.8e0.99
Bar amn Balik Pugauran SKM
Bar eran Dir.idcn Anegote 56.2 r 1 83
'l unai lJtrsih I)trripaio "1litit'iti l'etnbiu.r'uon
icbrllrn i iKurenglrn ) -[ urui Dan Sctlre Tunat __***J12,r02f,z_
TrLnai Dan Sctara Truui Air,al Tahun
Tunai Dan Setara Tunai Akhir Tahuu

Diu nliili Oleh : t'/2.1{)2 82
Wug Dr Blnk t72,t{)2.82
Wlrng Di Tangltn

Nota-nota yang diser-takan mentpakan sebahagian asas penyata kewangan

- l0

KOPERASI MAS.IID PERAK BERHAD
(Didaftarkan d i N,{alaysia)

NOTA _ NOTA KEI'ADA PIINYATA KDWANGAN

31 Drsemb er 2019

I. KEGIATAN UTAN,{A

I(operasi rlenjalankan se\vaan pajakan tanarlran kelapa sarvit dan bangurtan koperasi, mernbuat
pelaburan dan perkhidmatalt rnesin urut elel<tronik Selain itu, koperasi menjalankan projek wakaf

.Al-Qr-rran dan projek pelupr"rsan Al-Quran.

2. DASAR-DASAR PER;\KAUNAN

a) A-gas-asas}srak au n arl

i. Al<aun-akaun telah diserliakan menurut l<elaziman kos asal dengan andaian bahawa

kegiatan koperasi adalah befterusan

ii. Akaunrakaun koperasi yang disediakan telah disesuaikan untuk mematuhi Akta l(operasi

1993 dan Peraturan*Peraturan I(operasi 2010 serta Undang-Undang I(ecil Koperasi.

b) fi Nlasuk

Fi rnasuk dil<reclitkan ke Akaun Ljntr-rn-q l{ugi sebagai pendapatan rrrengikut kehendak f'asal (4)
l-lndang-Unclang I(ecil l -].

c) E@qalatatl & Awt llant

Hafta 'I'anah. I-oji dan Peiralatan & Aset Bantuan dinvatakan pada harga kos setelah ditolak

susutnilai Susutnilai Harta'['anah. L.oii dan Peralatan & Aset Bantr-tan dikira mengikut kaedah

l<aedah qaris lurus berdasarkan jangkamasa Flarta Tanah. Loji dan Peralatan & Aset Bantuan

tersebut boleh digunakan. I(adar susutnilai yang digunakan adalah seperli berikut.-

Har-ta Tanah. Loji dan Peralatan Kadar Susutnilai / Pelunasan
Pajakan 99 Tahun
i Tanah
ii Ban-9unan 294 setahr-rn
iii l(enderaan
iy l(ontputer 207o setahun
v Aset-Aset Lain 25% setahun
l0o/o - 250% setahun

Aset-BarUuan Kadar Susutnilai
i Bangunar., 109,'6 setahurl
ii Aset-Aset Lain 20-%o setahun

Susutnilai tidak lagi dil,enakan ke atas l{ar1a Tanair, Loji dan Peralatan & Aset Bantuan yang

Nilai Buku Bersilrnya bernilai RVI 1.00. Apabila Harta Tanah, Loji dan Peralatan & Aset

Bantuan dilupuskan, perbezaan antara hasil pelupusan bersih dan nilai dibawa bersih diiktiraf

dalam Niaun Untung Rugi.

-il-

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaft arkan di 1\4al aysia )

NOTA - NOTA KEPADA PENYA]'A KEWANGAN

3 I Disember 2019

2. DASAR.DASAR PERAKAUNAN (SAMBUNGAN)

dt &orqllrla

Rosotnilai dikira dengan rnembandingkan nilai dibarva aset dengan nilai yang boleh diperolehi
daripada aset tersebut. Jumlah yang boleh diperolehi adaiah jr"rmlah yang tertinggi diantara
harga jualan bersih dan nilai digunapakai, dimana ianya dikira dengan merujuk kepada aliran
tunai hadapan didiskaunkan.

I(erugian rosotnilai dicajl<an liepada AkaLrn lJntLrng Rugi serta-1nerta, melairtkan aset tersebut
diambil krra pada jumlah nilaian ser.nula Sebarang kerugian rosotnilai bagi aset yang telah
drnilai semula diiktiraf sebagai kurangan penilaian semula sehingga tahap lebihan penilaian

semula aset sarxa yang telah diiktiraf sebelum ini. Pembalikan semula kerugian rosotnilai

diiktiraf untuk aset tidak lagi wujud ataupun telah berkurangan.

e) Pelabuan Syer Siar Hqgq g-PslabulanSyqr Tak Siar Harga

Peiaburan syer siar harga dinyatal<an pada har-qa terendah di antara l<os dan harga pasaran.
yang ditentul<an den-9an asas agregat l(os ditenturkan dengan asas purata wajaran matral<ala
harga pasaran adaiah bcrdasarkan nilai pasaran sebut harga. Penarnbahan atau penurunan di

dalanr nilai dibawah sekuriti pasaran akan dikenakan di dalarn Akaun Untung Rugi.

Pelaburan syer tak siar harga dinyatakan pada kos ditolak sebarang peruntukan rosotnilai tetap.

Peruntr-tkan tersebut dibuat apabila terdapat penurunan di dalam nilai pelaburan yang bukan

bersilat senrentara. Penurtukan ini akan diiktiraf sebagai perbelanjaan didalam tempoh

penunlnan itu berlakr,r

Pada pelupllsall sesuatu pelaburan, perbezaan di antara hasil pelupusan bersih dan nilai dibawa
akan dicajkan atau dikreditkan ke dalarn Akaun Untung Rugi.

Pelaburan Dalam Subsidiari

Pelaburan di dalam sl,arikat subsidiari clin_vatzikan pada lios ditolak sebarang lterugian

rosotnilai.

ir)r/\ Pelbagai Penghutang

Pelbagai penghutang dinyatakan pada nilai yang dijangka boleh direalisasikan. Hutang lapuk
dihapr-rs kira apabila dikenalpasti Anggaran dibr-rat bagi hutang ragu berdasarkan kajian semula
ke atas selnua jurmlah yang belurn dijelaskan pada tarikl'r kunci kira-kira

h,r Tunai dan Bersarnaan Turtai

Tunai dan bersamaan tunai didefinisikan sebagai baki tunai ditangan dan di bank, simpanan
tetap dan pelaburan jangka pendek berkecairan tinggi yang sedia untuk ditukarkan kepada
sejumlah tunai yang tertaklul< kepada risiko perubahan nilai yang tidak ketara.

t2

KOPERASI IVIASJID PER"\K BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA - NOTA KEPA DA PENYAI'A I(EWANGAN

3 I Drsenrber 20 i9

2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN (SAN,I BUNGAN)

i) Pelbagai Pemiutang

Pelbagai perniutang dinyatakan pada kos, iaitu pada nilai saksama balasan yang akan dibayar

pada masa hadapan.

i) GeradBalluatl

Gerar/Bantuan yang berkaitan dengan aset hendaklah diiktirafkan sebagai pendapatan

mengikut ternpoh dan amaun susut nilai yang dikenakan ke atas aset terseburt. Cara
persembahan akaun bagi gerarVbantuan yang berkaitan dengan aset iaitu menunjukkan

geran/bantuan sebagai pendapatan tertangguh di mana pendapatan diiktiraf secara sistematik
rTrengikut usia guna aset tersebut selaras dengan GP8 . Garis Panduan Mengenai Perakaunan

Untr-rk Gerar/Bantuan

k) Pengiktirafbn Pendapatan

i) Pendapatan dari dividen diiktiraf setelah dividerr tersebr-rt diterirna/terakru
ii) Pendapatan faedah dan sewa diil<tiraf mengikut asas akruan.
iii) Keuntungarl atas Pelaburan l(omoditi adalah diiktiraf mengikut asas tunai

3. TIARTA TANAII, LOJT DAN PBRALATAN

LAIVIPIRAN A

4. ASET BANTLIAN - Pusat Peluptrsan Al-Quran (PPAQ)

Bangunnn Aset-.{set Lain 2019 20 t8
Jumlah Jumlah
Ball pada 1 JanLrari 135.172 70 269.827 30
Tambah Pertambahan Dalam Tahun 269.827 30 R\{ R}I
Kos i Nilar pada 31 Disember 135.]7210
405,000 00 i85.000 00
[urang. Susutnr]ai J'erkrurpul 20.000 00
Baki pada I Januari 405.000 00 405.000 00
Tambah SusutrulaiTahun Semasa
Ba.kipadail Drsember i I 1l.l b2 .250. t00 8"1 i0t.5t1+6 ll1.0ll "l
12.4i8 4b 25.9i5 7i
NrlaiBukLr Bersih pada i I Diseurbr r3.517 27 .b ,1 19.73
64 930 89 262.539 30 321.470 19
301.514 46
70.241 81 7.288 00 8177 "529
103.485 54

li

KOI'ERAST NIASJID PERAK BERHAD
(Didaft arkan di Malaysia)

NOTA - I{OTA KEPADA PBNYATA KEWANGAN

3I Disember 2019

5. PEI,AI}TIRAN DALAM SYEIT SIAIT I{ARCA

o ,. Iios hosy..
Jtrrnlrh Hatga Pasatan Jrrrnlah llarga Pasaran

Narna Srarikat l"nitBilanganl\'os beuntt 2019 2019 2018 2018

RII RII R}I R\I [\I

Gronth 20.100 1700 60Bank islarn \lalavsia Buhrd-BI\IB r
100.000 7 E 5'17 7,"100.00 6.132 20

BaLrnrrhIl Drsenhr ?.{0000 8.51760 710000 6.21220

Kuiang RosotmlaiPelaburanTerkumpul 2.211s6 ) 111 \6
Baki pada I Jaruan
I ambah PeniuLlan Rosotrulai Pelabutan Senusir 562)11 ?..111 56
Tolak Rosotnriar Pelaburan Semasa 5.122.,14
j,122 11
llBakr plda Drsemlrer

llBaki pada Drsemtrer

6. PELAI}TIRAN DALAM SYER TAK SIAR HAITGA 2At9 2018
R}I
Bank Keqasarna Rakl'at Malavsia Berhad R\I
Koperasi Co-opbank Pertauta N{ala1'sia Berhad
Koperasi Cabungan Perak Berhad (KOGERAK) 0074.25A 74.2-50 00
Gabungan Koperasi Burniputra Perali Berhad 7045.544 15.544 70
BakipadailDisember 00r,000
005"000 1,000 00
tls 7917A 5"000 00

n5-791.74

- l+-

KOI}ERASI N{ASJID PERAK I}ERHAt)
(Dida{larkan di Vlalaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

3l Disember 2019

7, PELAI]URAN-PELAI}URAN LAIN

2019 2018
Ri\{
RN{

Pelaburan Komoditi 00430.000 430.000.00
00)(130.000 (130 000 00)
l'olak Pennrtukan Hutang Ragu / l,apuk
Bakr pada 3l Disember

- Koperasi ntengeluarkan rnodal pelaburan sebanvali RM 500"000.00 dalam Teknik Pedoman Management

& Sen,ices Sdn. Bhd. (TPMSSB) dan perjanlnn yang telah duneterai pada 1 1.1 1.2010.

- TPIVISSB nrenquruslian senlua urusan berkaitan pelniagamr ini

- I PN{SSB nrenrbavar keuntunsan trdal.li.urang RM 10"000.00 (2%\ trap - trap bulan kepada Koperasr

- l'PMSSB mernben janiman alian mernulangkan nrodal usahasama RM 500"000.00 sekiran-va mana-mana pihak
herrdak fi lenanlatkan peryanlian

- TPMSSB telah rnernulairgkan nrodal Pelaburan Kouroditi sebanvak RM 50.000.00 dalam tahun kervangan 2015.

- Penmtukan Flutang Ragu / Lapuli Pelaburan Konroditi berjunrlah RM 450.000 00 telah dibuat sepenulmr,a dalam
talrun lieuangan 2016. TPIUSSB telah nrcnrulanglian urodal Pelabulan Komoditisebanrali RM 20.000.00 tlalanr
tahun lieuaugan 2018 \l'alaubagaunanapun" prhak liopcrasinrasih berusaha rnenuntut Pelaburart Koruodrtr

daripada I'PN'ISSB berjunrlah RN4 130.000.00.

8. PROJEK DALAM PELAKSANAAN 201 9 2018

Tanah \\'al<af \rn (Sg. 'Ierap) R\I R\I
Bakipada I JarLuan
Tanibah Pertambahan Dalam Tahun 2,,1.865.00 2-1"86-i.00

Tolak Pelunasan Dalaur Tahtur 24.865.00 24,86-5.00
Bakipada 3l Disember
24.865.00 24,86-5 00

- Tanah Wakaf Am (Sg Terap)adalah sebahagian Lot l-18861 Muknn Sg Terap Daerah Knta
berkeluasan -19 -121 I el'ar

- Tempoh perlarlran selama 25 tahun muiai I Februari 201,5 hingga 3 1 Januari 2040.

- Tuluau Pa.lakan adalah untuk mengusahakan tanaman kelapa sarvit.

- Bavaran hendalilah dibuat pada atau sebelum T haribulan setiap bulan.

- Kadar Pa.lalan . 'fahuu I - -r clikecualil,an sepenultnla
Tahun 6 - l5 RM90 00tekaribulan (RM4.418 00 sebulan bagr keseluruhan tanah)
Tahun l6 - 2.j RM70.OO/ekar/bulan (RM3.460.00 sebulan bagi keseluruhan tanah)

- 15 -

KOPERASI N{ASJID PERAK BERI]AD

(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NO'TA KEPADA PEI{YATA KEWANGAN

31 Disernber 2019

9. KOS PET{I]ANGI]NAN L,,\DAN[G

IFasa IIFasa 2019 2018
(73 eliar) Jumlah Jumlah
(127 eltar)
R}I RTI

Kos Asal 0046.715 16881"631 16928.346 928.316 16

Kurang PelunatanTerkumpul 1937.097 25618"258 44685.355 630.746 84
Bakipada I Jamrari 942.117
'l'ambah Pehumsan Tahtin Senmsa 39.845Ii 6651.860 6054.608 54.608 60
BakipadailDisernbeL
700.11891 7i9.96"104 685.35511
Nilai Buku Bersih pada 31 Disember
876.869 2518r"512 12188.382 242.9tt472

- Koperasi telah dranugerahkan tanah keralaan seluas 2L)0 ekar dalam Mukurr Hutan Melintaug Daerah Hilr Perak

untuk tLi.lLrarr pertanian (ladang taltarnafl kelapa sau it) dr bau ah Sekst'en a2(1)(a) Kanun Tanah Negara (Akta 56/1965)
pada l8 Ogos 1998 'l'enrpoh palakan tanah tersebut ialah selarna 99 tahLur (2000 -2099)

- I-i\SA I seluas '/3 eli.ar dan FASA ll seluas 127 ekar telah dibangunkan dengan tananlan iielapa sarr'tt hasil Lrsahasaua

denuan Teknik Pedonran N,lanagenrent & Sen ices Sdn Bhd (TPMSSB)

- Pelunasan dikra selama l7 tahun atas kos pentbangunan ladang (FASA l)

beriumlah RM"16.7l5 00 @ RM 2.747.94 setahun

- Pelunasan drkirrr selanra l7 tahun atas kos penrbangunan ladLrnu (FASA Ii)
berjuinlah RIll ltS i.6i I 16 a RM t I .8(r0 otr setahun.

- t6 -

KOPERASI N,I..\SJI D PERAI( BERIIAD
(Didaftarl<an di MalaYsia)

NO'TA - NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

31 Disember 2019

IO. PELBAGAI PENGHT]TAI{G

2019 201 8
RNI
R}I
300,000.00
Pendahuluan kepada Mercu RE Solution Sdn. Bhd. 300.000 00 8,449.35
Pendahuluan Pentadbiran - TPMSSB 8.449 35
Pendahuluan Pentadbu'an - KSTT 156,651 33
Seua Karttin l-eraliru - Srariliat Pengurusatt Zamilii Al-Azantr 156"65 r 33 4.000 00
Irendahuluan Ntodal St'er Anggota
Konras Dagangan Sdn. Bhd 4"000.00 2.55 i 04
DepositGO- IASEAN 2"553 04
Radir Fried Chicken Sdn. Bhd. : 985 00
- Pelaburan 98,5 00 3.100 00
- Hibah Peralatan 3.100 00
- Ubahsuai Bangunan (Rimida Enterprise) 339.095.64
314,095.64
Tolali : Peruntukan l{utang Ragu / Lapuk 8i4.834 36
789 831 36 (814"834 36)
(789.834 36)
9.276.25
Dividen Pelaburan Bank Rakvat Terakru 10.000 00 20.000 00

Pinjanran Pekerja 75 00 75 00
Deposit l'elelbn 300 00 300 00
- Jabatan Aganta lslanr Perak (Pejabat)
250 00 250 00
- Bflrtuurmn Jahrr Hadharr 2s0.00 250.00
6.000.00 6.000 00
Deposit Seu'a
- Jabatan Agama lslam Perak (Pejabat) 200 00 200 00
- Jabatan Agarna Islam Perak (Kantin) 200 00 200 00
- Jabatan Agania lslam Perak (Tanah Batu Cajah) 760 00 760 00
755 00
Deposir .ArL ct Elel,tril : 933 00 933 00
302 00 iCr2 00
- Jabatan Aganta Islam Perak (l']ejabat) 1.160 00
- Jabatan Agama Islanr Perak (Kantin) 1.300.00 ) 7[r0 00
3.090.00
- Barruurtan Kedai Medan Gopeng (No. l0) 1.3t10.00
- Bangunan KedaiTaman Alkaff(N0.7) 15 "522.36 3,090.00
- Banuunan Kedai Tarnan Alkaff (No 1 1) 236"0-50 09
- Bangunan Kedai Taman Alkatt'(No. l3) tsj22.36
- Banguuan Kedai Tamart Alkaff 216.69215
- Bangunan Jalan Hadhari 98.269 63
- Pusat Pelupusan Al-Quran (Jelapang) 159.683.24
Bar aran Terdahulu Tlv{P-JPK .
- PnSarnan TN4P-JPK (SKNt.lP:4I 1S/2/PERAIISJ I0I)
- Pulaman TMP-JPK (SKNI lP 4 t l8/2/PERAIiSJ I0IB)

Bakr pada 3l Disenrber

-t7-

KOPERASI MAS.IID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di N4alaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PI|NYATA KEWAI{GAN

i I Drsernber 2019

II. WANG DI BANK & DI TANGAN 2019 201 8

Akaun Semasa R\I R}I
- Bank lslam N,lalavsia Berhad
- Marbank lslanric Berhad 91.781 38 707 83
- Banl,i Islam N,{alavsia Berhad (Tabung Khairat Keuatian) 35.450 78 20.5 13 78
- Bank Kerlasama Rakt,at Malavsia Berhad
1.781 99 1"77c).98
\Uang Di fangau 13.088 67
172_102 82 33.2t0 24
Baki pada 3l Disenrber
t72.t02 82 -56.21 I 83

56.21 I 83

12. PINJAM,,\T{ DART SI.IRUTIANJAYA KOPERAST MALAYSIA (SKM)

2019 201 8

R,\I Rlr

(a) Tabung \Iodal Pusingan Jabatiur Penrbangunan hoperasi (TIIP-JPK) 813"3 r0 97
\0. Ruj ulian : S [r\1. II':{1 1 8/2/P ERA l{/SJ.l 01 B 24.1i 1 82
\0. Aliaun : 1367-05-09-09-03
867.742 79
Baki pada I Januari 179 .87 5 .91 (87.866 88)
l'arrrbalr . Kos Pembiavaan 22.502.36 779.875.91

'lolak . Bavaran Dalanr Tahun 802.378 27
Pindahan dari Pelbagai Penghutang
(87.866 88)
Balii pada 3l Disember
7t4.5n 39

Dinl'atalian seperti: 67.352.63 6-s.364 52
Dibarar dalanr tempoh l2 bulan (LiabilitiJangka Pendek) 647.158.76 711,-5 r 1.39
Dibar ar dalani tempoh > l2 bulan (Liabiliti Jangka Parlang) 714.51139 779.875 91

- Pihal' koperasi mendapat kemudahan pembia,vaan Tabuns Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi
(Tl\1P-JPK)sebanvakRM 1.296000/-daripadaSuruhanjavaKoperasiMalarsia(SKM)untukmembiarai
penrbelian 3 unit bangunan kedai lang terletak di Lot No. P't 212977.PT 212975 dan PT 212974.
Tanran Alkatl Perak

- Pinlanan dicagarkan oleh hartanah lioperasi.

- Ansuran bavaran balik sebanr,ali RM 7.322.24 sebulan selama 234 bulan mulaiNoventber 2009
hingga April 2029.

- Kos penrbialaan 3% selahun dan jumlah kos penrbiaraan dikenakan sebanvak RM 417."104.16.

l8

KOPEITASI MASJTD PERAK BIRHAD

(Didaft arlian di Malaysia)

NOT.\ - NOTA KEPADA PENYATi\ KEWANGAN

3l Disember 2019

12. PINJAMAN DARI SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM) (SAMBUNGAN)

2019 201 8

R}I R}I

(b) Tabung \lodal Pusingan Jabatan Pembangtrnan lioperasi (Tf lP-JPI()
No. Rujulian : Sh,\I.IP:{I1 8l2iPER.{lJSJ.101C

No. .-\liaun t 1 67 1-02-11-09-03

Ball pada I Januari 612.145.3-5 654.507 72
.fambah: Kos Pembhvaan 11.818.18 t2.1A_\ 23

lolak Bavaran Dalam Tahun rr?l991 53 667.210.95

Pmdahan dari Pelbagai Penghutang (:s.oos oo) (37,901.12)
Pindahan ke Pelbagai Pentiutang (17,157 88)
568.927 93 612.145 35
Bakr pada 3l Drsember

Dinl atalian seperti: .+1089.73 13.217.42
Dibarar dalarn tentpoh 12 bulan (LiabilrtiJanglia Pendek) 524.838.20 568.927.93
Dibai ar dalant tempoh > l2 bulan (Liabrlrtr Jangka Parlang) 568.927.93 612,145 35

- Pihak koperasi ntenclapat kenurdahan penrbiar aan 1'abung Modal Pusrngan Jabatan Penibattgunan Koperasi
(TMP-JPK) sebanlak RM 897.810/- daripada Suruhan;ava KoperasiMala-vsia (SKM) urtuk ntembiavai

pernbelian 2 ulit bangunan kedai 2 turgliat r ang terletak di Lot No PT 218372 dan PT 218373 Medan MerLt

l-tanra. Peral'.

- Prn;arnan dicagarkan oleh tanah ladang lioperasi.

- Ansuran bar,,aran balik sebant'ak RM 1.588.80 sebulan selatna 237 bvlan mulaiNovember 201 I
hrngga Julai 2031 .

- Kos pernbiataar 2ok setahun dan junrlah kos pembial aan dikenakan sebartl'ak RM 189,70-5 60

Dinl atalian baki (a) & (b) seperti: t 1 1.442 36 108.581 91
t,171,996.96 1.283,439 32
Dibavar dalarn tempoh 12 bulan (Liabiliti Jangka Pendek) 1392.427.26
Drbavar dalam tempoh >12 bulan (Liabtlrtijangka Partlang) ___LlpiJz;?_

Balii pada 3l Disember

t9

KOPERASI MASJTD PERAK I}ERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PT]NYATA I{EWANGAN

31 Disember 2019

13. KUN{PULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN KOPBRASI

2019 2018

R}I Rl{

Baki pada I Januari 5.8i4 82 5.814 82
5.814.82
Pindahan dari Atriaun Pembahagian Keuntungan 5.814.82 5.8 I .t 82
5.811 82
Tolak : Bavaran Dalam Tahun 2018
Bakipada3lDisember
R\I
I1. KUN,TPULAN \,VANG AN,IANAH PEN{BANGUNAN KOPERASI
2.907 40
2019 2.907.40
2"907 40
R\I
2018
Baki pada I Januari 2.907 10 Rr\I
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan 2,947.40 1i.669 90
2.907 40 t3.669 90
Tolak : Bavaran Dalam Tahun 13.66e.90

Baki pada 3l Disember

I5. CUKAI PENDAPATAN 20t9

Bal,i pada I Januari RN{
Pindahan dari Akaun Penrbahagian Keuntungan
Tolali : Bararan Dalarn Tahur 13.669 90

Bakr pada 3l Disember 13 669 90
13.669 e0

20-

I(OPEITASI MAS.IID PERAK BERHAD
(Didaft arkan di Malaysia)

NO'TA * NOTA KEPADA PT]NYATA I(EWANGAN
3 I Disernber 2019

I6. ZAKAT PEITNIAGAAN

Baliipada I ianuari 2019 2018
Prndahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan
R}I RII
Tolak Bar aran Dalanr Tahun
8.827 72 8.827 72
ilBaliipada Disember
8.827.72 8"827 72

8.827 72 8"827 72

I7. PELBAGAI PEIVIIUI'ANG 20t9 2018

FiAudit R}I R}I
\VakafTanah Kubur
Culiai Keuntungan Harta'[analr ,5.500 00 l r.000 00
Serva Pajahan l-adang Kelapa Sarvit Hutan Melintang'Ierdahulu 25.000 00 2-5,000 00
Deposit iualan Bansunan Kedai Tantan Alkaff No.7 18.000.00
Bararan Tefiunssak SKM . l6 500 00
- Pirlanran TMP-JPK (SKM.lP:11 lS/2/PERAK/SJ t 0tC) 72223 18
Deposit Sen a 41.000 00
- Bank lslam Malar.sia Berhad 22.908.00
- Perak Intergrated Sen'ices Sdn Bhd. 2,400.00 r7.157 88

Deposil Air & Elektrik -510.00 22.908 00
- Nlarrellous Frontier Sdn Bld 6.900 00 2.400 00

- Bank Islarn I\4alalsia Berhad 5,000 00 510 00
Deposit Ubahsuai . 1.400 00 6 900 00
- N{an ellous Frontier Sdn. Bhd. 159.871 48
- \Uebe Digital Sdn Bhd 5.000 00
BaliipadailDisernber 1.400 00
I49.805 88

2t

KOPERASI MASJID PEIIAK BERI{AD

(Didaftarkan di N4alaysia)

NOTA _ NOT'A KEPADA PENYATA KEWANGAN

i 1 Discmber 2019

I8. MODAL SYEIT ANGGOTA

Bilangan 2019 Bilangan 2018
Anggota RNI
R\I Anggota

Baki pada I Januari r .012 l 980.482 97 I, 150 2.1 85.565 53
0 3.3 16 80
Tanrbah : Pe(ambaltan Dalanr Tahun 67 2.300 00 0
Pelarasan Angsota 0 2.188.882 33
1.079 t.982.782 97 (208.39e 36)
Tolak : Kurangan Dalam Tahun 0 (364"721 5r) l.150
Pelarasan Anggota 0 1.980.182 97
I 618.061 16 (3 e)
Baliipada i1 Disember r.079 (ee)
1.012

Penr ata pengesahan Modal Sr,er Anggota pada 3l Disenrber 2019 telah diedarkan kepada semua allsgota untuk

pengesahan merel'a dertgau kaedah pengesaltan negatil.

I9. AKAUN RIZAB MODAL

201 9 201 8
RNI
Rll

Balir pada I Januarr 207,645 45
'lambah : Keunturtgan Modal Jualart Bangunan KedaiTantati AlliaffNo.T 207 "645 45

Baliipada 3l Dsernber

Koperasitelah nrenlualbanguran nrilik lioperasi diNo. 7, Jalan Kledang Rava 22, Taman Alkall. 30100 tpoh.

Perak Darul Ridzuan yang clitandatangani dengan peurbeli pada ,1 Oktober 2018 dengan harga jualan berjunilah
RN4600.000 00 clan drtolali dengan l,os jualan bangunan bequnrlah RM392.354.55. Koperasitelah memperolehi
Keuntungan Ntodal sebanlak RM207.645.45 atasjualau tersebut di batvah Perenggan 55(l)(a) pada tahun

kelangau 3l Drsember 2019.

?2

I(OPEIIASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

3l Disernber 2019

20. LAIN.[,AIN KUMPLII,AN WANG & 'IAI}IING ANGGOTA

(a) I{umpulan \\iang Kebajilian Am 2019 201 8
Baki pada I Januari RNI
Pindahan darr,,\kaun Pembahaqian Keutitunqan R}I r5.631 87
15.631 87
l'olal' Bavalan Dalarn Taluur I5.631 87 15.631 87
Balii pada 3l Disemtier
1-5.631 87 81212: 21
8t.212 2t
15.631 87 (5.000 oo)
76_212.21
(b) Kumpulan \Yang Khairat l{ematian 76 2t2 2t
Baki pada I Januari 76.212 2l 1.42.2il:.33
142.242,33
Pindahan dari,Al'atur Penrbairasian Keuntunsall 76.212 21
144.000 00
l'olak : Bar aran Dalanr Tahun t14.000 00
Bakipada3tDisernber 378,08(;.11

(c) Tabung Tanamart Sentula [ielapa Sarvit t12.242 33
Baki pada I JanLrari 112.212.33

f'indahan dari r\kaun Pembahasian Keuntunsan

ilBal,ipada Disenrber

(d) Tabung Penvarnaan & Pembahagian Keuntungan 144,000 00
Baki pada I Januari 144"000 00

Pindahan dari Akarm Penrbahagian Keuntungan

Baki pada 3l Disember

Baki dari (a) hingga (d) pada 3l Disernber 378,086.{1

/- -)

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkart di Malaysia)

NOTA _ NOTA KEPADA PENYAT'A KEWANGAN

3l Disernber 2019

21. KTIN,IPULAN WANG RIZAB STATUTORI

2019 201 8
RX,t RNI

Bakipada I Jruruari 320.854 88 320,85,+.88
320.851 88
Pindahan dzu i Akaun Pembahagian Keuntungan 320.854 88

Baki pada .i I Disenrber

22. BANTU.{N - Pusnt Pelupusan AI-Qur:rn (PI'AQ)

2019 2018
R\,,t
RNT

Nlajlis Agama Islanr Dan Adat Meiavu Perak (2018) 20.000 00 20 000 00
Majhs Agama Islam Dan Adat Melar u Perak (201 7) 25.000.00 25,000 00
rv-lajlis Aganra Islam Dan Adat Melavu Perak (2015) 50.000 00 50.000 00
25.000.00 25,000.00
Majlis Agama lsiam Dan Adat Melar,u Perak (2011) 85.000 00 85.000 00
lV{a.1lis Agarna Islam Dan Adat Melar,u Perak (2013) 200"000 00 200 000 00
405 000 00 105.000 00
YB MenteriKeuangan Il (201 r)
N ilar pada 3 I Disember

Kurang . Purdahan ke Akaun Untung Ru-qi 30 1.514.46 234.034 73
25.955.73 67.411t 73
Baki pada I Januarr
Prndahan Talnn Sentasa 327.410 19 301.51416

Bakr pada 3l Drsenrber 77.529 8t I03.48i; 54

N ilar Buku Bersih pada 3 l Disember

Pihak koperasi telah rnenenma Bantuan sebanl'ak RM 405,0001 bagi membiavai kos Bangunan dan Aset-Aset Larn
{ternrasuk Meilin Pelupusan Al-Quran) dan liegunaannya sepediNota 2(1)"

24

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

NOTA - NOTA KEPADA PENYAT'A KEWANGAN
3l Diserrber 2019

23. PELARASAN BUKAN OPEIITSI

201 9 201 8

RTI RII

Bararan Balik Lebihan CukaiPendapatan TIT 2014 & Sebelum 61.53r 39
61.53 I 39
Jumlah pada 3l Disember

21. PELABT]RAN 2019 20r8
RNI
Seu'a Pajakan Ladang Kelapa Sau'it R\'I
Seu'a Banqunarr 126.00:;.,5 i
Seu'a Perkhidmatan Mesin Urut Elektronili I 5 1 .070.66 l]0. ]+:1.00
Dividen Bank Kerlasanra Raki,at N,lalat'sia Berhad 112. I 8(r.00
Drr iden Koperasi Co-opbank Pertanra Malar,sia Ilerhad 750 00
Komisven Pengurusan Kedai Waliaf PKNPIi r.os+.gg 9.27(t.25
IIibah Bank 294.31 1 65 2.164 15
2,924.11
Jrunlah pada 3l Disember
47-,1.76

272.03tt 78

25. L;\IN-LAIN AKTIVITI 2019 20r8
RTI
Pendapatan RN,I
Projek Wakaf Al-Quran r0.480 00
Pelupusan AI-Quran 10.480 00 6l!) 61

'Iolali : Iios Alitir,iti (r8.454 50) 8,020.00
(7.e74 sA) 8,63t).61
Fi Pen{-rurusan PPAQ
8.63!).61
Junrlah pada 3 I Disember

25-

KOPERASI NIAS.IID PERAK I}ERHAD
(Didaftarkan di Malaysia)

I{OTA _ NOI.,{, KEPADA PENYATA KEWANGAN

3l Disenrber 2019

26. PERBELANJAAN LENTBAGA

LAN{PIRAN B

27. BELANJA MESYUARAT AGUNG

Backdrop & Bruuer 2019 2018
RXI
Buliu Mesvuarat Agung Rl{
lrIaun Hadir l\4esvuarat A-eirng'laliunarr 120.00
Elaun Petugas Nlesvuarat Agung 80 00 2.478.94
2.032 00 43.400.00
Janiuan & Keraian 18.580.00 2.81Cr 00
Sel'a Deu'an 2.350 00 2.313 30
3.200 00 1.350 00
Jumlah pada 3l Disember 1.646 00 52,502.20
_s7.888.00
201 8
2tI. GAJI DAN I'ERBBLANJAAN KAKITANGAN 2019
R]\I R\I
Gaji& Elaun
52.600 00 4q.379 80
KWSP 6.807 00 6.300.00
PERKESO 921 25 866 80
SIP 20_i 40 190.00

Junrlah pada 3l Disember 60.533 65 56,736.60

26

KOPER,\SI NIASJID PEITAK BERIIAD
riDidaftarkan di MalaYsia)

NOTA _ NOTA KEPADA PINYATA KEWANGAN
i I Disember 2019

29. PELBAGAI Pf,RBELANJAAN

2A19 2018
RNt
R}I
Alatufis & Percetakan 2.178 60
3,000.00 l.6l 5 27
Bar,aran l\4engemaskiru Ketr angan
60I 00 599 70
BelarSa Mesuarat ALK 270 44
BilEtektrik 2,329.25 2,419.24
BilTelelbn & lnternet 173.00 549.50
135 00 135 81
BilN,lesin Fotostat 23"658 93
Cai Bank 27.728 \i 1.r00 00
5.500 00
CukaiTanah & Taksiran 900.00
Elaun Menentusah Minit Mestttarat Auung, _5.500 00 700 00
IriAudit 3.32 I .60 755 60
1,707.00
Kenrgian atas Jualan Aset TetaP I 1.588.60 j.600 00
6.I46 00
Kursus & Larvatan 702.00
l'enrbaiLan & Pent'elenggaraan Bangunan 3"000 0t) 1.200 00
Pos & Setenr 3"900.00
I "033.20
Se*'a Pejabat 5.810 00 49.283.65
Seri a Tapak 6 I 5.70
Sumbangan N'lorei
Sumbangan Majlis Berkhatan 73.489 90
Turltutan Perlalanan

Jurnlah pada 3l Disernber

30. NIAKLTI N'IAT KAKI'TANGAN

Bilangan kakitangan tetap Koperasi pada akhir tahun 31 Disember 2019 adalah berjumlah 2 orang

3I. ANGKA PERBANDINGAN

Angl<a-angka perbanclingan telah clikelaskan semula Ltt'ttuk disesuraikan dengan penTbentangan

penyata kervalgan bagi tahun semasa selaras <ierrgan GP23 : Garis Panduan Pelaporan Penyata

Kervangan Koperasi

11
-t

-+;r-3. r- .,n ri -:;c:) i o. N
1sja'; i'a li i a] ca 'a
t6.i---]-(3ta.tr- |- (., Fd- et- +: ic\,3 a()-, *\a.fl
(., Cct)i a.; --tt al
.f ,'O ac--a7.lf!z-l=!,*\T* :t a.l ol Nra t-* Cri
d rNi-a a] '€
\c 1: -i
t-- f-
I € '-ta- q Oq

Y. f- t-- F-

1l : c\t., \t oo co
.c: |--ta-a-(a
t= c ca 0c \o C\
ca o. ca
-! t- r- I*- x 3x :^ 0\ccc-\ @
€J C\

9ts
\9C', (.1 ,n a7,99E;.'n '\ncNco 6

tl co qa

ea x 2t .>trt a'

an

a I

. ,a ,.

,iL tt C\ t-- ,c tc-. *P9Ata c\ o; -a \c 6
:i\ 0a C\ ct.r' o\
aJ->rn o, ,aJP- z F- t--
,JN 'a^] N al C\
ol ol al N cl N a.l

==t + - a:=v. T c{
cl
:1 c.. N, -t J
t., <i c\
!2t. d =,=ll q. L24,ri -,). tx. Cf 'o
-& C\
=* : I el

I
i;;l:al; '-:':.'',T]\. F(.-,
nlrrr {l r-- .,l. -,: ,3\\ r'af)x\a J3\
r,ao.tt:r .,
;, :li.l= rt ; nr:1 r:-.: ,..-, ^ :
(\l c.l
al .., r-
"t :l

t- ;c r- i\yr)qtn * r-. rr t-- d- iJ' cc c.
lit-,--: ,C
.1- ,ra ac.'l] Frd ci \a "+' t 6-i- ic' Irt. ata--tl. an
s {aa t-- l' nf'- 't c.x.l oc
a .i c--i- ;-:A> ta:
Le? ct 'rl
-l F :Ja
J ,'i;aa:i ,r, ')l ix aa/-l /a.t

H r-, a..
j' L- aa
Z
c't i4
J F--

Z -= *:: '-t
F =:-
F d
--L
,^, i:l
)---a,=-
.1i1\
a =c-
:-l
=;/
'-rl

:l

-=t
.l

:.=::!lll

-:l

/.1

,_=a

*l

itll

Z

ZF cc3==-3ta3-:-a=

;lliJ ,q,gi l toaa, c=-=-=a)=A==\riLcc?ocVc) \f) tf) O v-) C O C C

9v-s9vJJJ
;=
CC&
=
G r v]c-l/\t=--*otlaolFg->C-rrnn.avC-)-rtrn)tr)v) v-) 3: rr1 C C gl g; -f rn
= Z
u\,)
=a'E
z

€ tatttttl
u^)
t_r_tA.vlvE rr)CC C
CC
- r-S)):A:,t- a] aa
=tY
'-:c-)
'<

-,/

il

O ^ll

trtlrttr

;llr-

(t.l

il

J i I t'/ I I I :l-i.-- E <'/!2'\3. = =
'!na v, *, JJ <
7'..j tt i: J J J J J J J J ) a13 q
A F 4 <f 4 4 4 4 <l 4 4
c.J

A-O(YtR)i:mi:O*(m) O rJ

rnrn

(.)

4

(-=\
I' rci

.,\1(, e
-tl
;. c q2 13
6;

ci-LF'7C -o

>Z > :A--.-:Y;
= Zp c ,--=--=c-
=ZaAl =-2= cJ -\
.'.1 .'.1
l

=:Ei7=28l. =#tsi= EZ
Z LZ>La)_r*.N-.4;.-_v;c1 - t I -iz+-.A=aT,Jg-i =

-:-^LSS La-O* L* 7 r O -n E

L-={IJ-= C, 0)
=
:zi=d.'2i=i2#;)8E,ziZ>EE>;;:2,> c' .'Z E=.1 Y,>E reEF=5-=,3=.E=.E. ;,
l Ez37-*EEEEliE232 I IE>- i;=Ei===P .<:,=E E ;

i r; ! cJ-:-=-O'(f cj rJ O. O-
-.=.AL)tC))^^--+fr =
1's'-774r>2<<rE- i €^-^ €tJ,l -7 -= =

av l Trr-n-

-JJ--:--J


Click to View FlipBook Version