The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mykagum, 2021-11-02 19:06:48

LAPORAN ALK 2021 KALI KE-24

LAPORAN ALK 2021 KALI KE-24

ISI KANDUNGAN 2
3
1. Perutusan Daripada Pengerusi 4
2. Anggota Lembaga Koperasi (ALK) 5-7
3. Aturcara Majlis 8
4. Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke 24 9 – 21
5. Agenda Mesyuarat Agung Ke-24 22 – 31
6. Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-23 32 – 94
7. Laporan Lembaga Tahun 2019/2020 95 - 96
8. Laporan Tahunan & Penyata Kewangan Berakhir

31 Disember 2019 dan 2020
9. Anggaran Pendapatan Dan Perbelanjaan Tahun 2022

1

PERUTUSAN Daripada
PENGERUSI
KOPERASI MASJID PERAK BERHAD (KOMAS)

Alhamdulillah... segala puji bagi Allah SWT, Selawat dan Salam ke atas junjungan Besar
Nabi Muhammad SAW. Syukur kita kerana dengan limpah kurnia dan RahmatNya kita
dapat berhimpun serta bertemu dalam Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) secara dalam
talian kali ke-24 bagi sesi 2020/2021.
Saya mewakili Anggota Lembaga Koperasi (ALK) dan staf KOMAS mengucapkan ribuan
terima kasih kepada semua Anggota Koperasi Masjid Perak Berhad yang dapat hadir
secara maya. Mesyuarat kali ini diadakan berbeza dengan tahun sebelumnya berikutan
penularan pandemic Covid-19 yang telah melanda diseluruh dunia termasuk negara kita
juga. Walau bagaimanapun saya merasa bangga atas komitmen serta rasa tanggungjawab
tuan/puan selaku ahli KOMAS untuk memastikan Mesyuarat Agung kita dapat berjalan
dengan lancar dan mencapai matlamatnya.
Saya percaya tahun 2019 dan 2020 merupakan tahun yang amat mencabar bagi KOMAS
dalam menempuh suasana ekonomi negara yang amat terjejas berikutan penularan Covid-
19. Bagi memastikan KOMAS terus berdaya saing dan mengekalkan prestasi, KOMAS
telah merancang pelan penambahbaikan aktiviti perniagaan sedia ada dengan berpandu
pada saranan SKM. Bagi memastikan perjalanan operasi KOMAS berjalan dengan lancar,
KOMAS telah melakukan perubahan dari segi strategi pengurusan ladang daripada
menyerahkan 100% pengurusan ladang kepada kontraktor kepada pengurusan sendiri.
Sekalung penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih juga kepada semua Anggota
Lembaga Koperasi dan staf koperasi atas kegigihan serta kesungguhan dalam
memastikan koperasi ini terus berkembang maju dan mampu berdaya saing.
Akhir kata saya suka merayu kepada semua ahli agar terus istiqamah bersama dengan
KOMAS. Semoga semangat dalam memajukan koperasi ini akan terus menjadi pemangkin
untuk mencapai sasaran serta mampu menjadi KOMAS di antara yang terbaik, InsyaAllah.
Sekian, wassalam.

2

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI
KOPERASI MASJID PERAK BERHAD (KOMAS)

Dato’ Syeikh Mohamah Nor bin Dr. Haji Mohd Razak bin Mohd Haji Mohammed Kahar bin
Mansur Al Hafiz Nordin AMP Mohammed Soam
PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI

Haji Abdul Wahab bin Lob Haji Ibrahim bin Abdul Rauf Haji Hamdan bin Mohd
ALK ALK ALK

Haji Abdul Farid bin Haji Salleh Hj. Moamat Mastam bin Haji Muhamad Mukhtar bin
ALK Sarwi Hamzah
ALK ALK

Haji Jamaluddin bin Hashim Mohamad Najib bin Mat Lazim Haji Muhamed Noor b. Hj Mahmud
ALK ALK ALK

3

ATURCARA MAJLIS

Aturcara : 8.30 pagi - Pendaftaran kehadiran anggota
- Mengundi pemilihan 4 orang Anggota Lembaga Koperasi (ALK)

9.00 pagi - Alu-aluan Pengacara Majlis

- Bacaan Doa

- Ucapan Pengerusi KOMAS,
Y. Bhg. Dato’ Sheikh Mohamah Nor bin Mansor Al Hafiz

- Ucapan Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-24 oleh
Y. Brs. En. Meor Mohammad Shariffudin Bin Meor Yahya
(Pengarah SKM Cawangan Perak)

9.30 pagi - Mesyuarat Agung dimulakan

4

KOOP. NEGERI NO. 216

13A, JALAN KLEDANG RAYA 22 No.Telefon/Fax: 05-254
TAMAN ALKAFF 30100 IPOH, PERAK.

9429

_______________________________________________________________________________________

Bil Kami : KOMAS/MAT24(1)
Tarikh : 11 Oktober 2021

Kepada Semua Anggota
Koperasi Masjid Perak Berhad

Dato’/Datin/Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI MASJID PERAK BERHAD
(KOMAS) KALI KE 24 & 25

Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-24 & 25 Koperasi
Masjid Perak Berhad akan diadakan pada tarikh dan tempat seperti berikut :

Tarikh : 14 November 2021 (Ahad) / 09 Rabiulakhir 1443H

Masa : 8.30 pagi

Kaedah Pelaksanaan : Hibrid (Gabungan: Bersemuka [ALK dan Staf] dan

Dalam Talian [Kehadiran Anggota Melalui Google Meet

atau Youtube])

Platform : Google Meet | Youtube (Siaran langsung)

Portal Rasmi M.A.T. : https://matkomas.blogspot.com

2. Memilih empat (4) orang Anggota Lembaga Koperasi yang tamat tempoh
perkhidmatan mengikut giliran dan boleh bertanding semula mengikut Akta Seksyen 42
iaitu :

ANGGOTA LEMBAGA

i. Angota N0. 0646 Dr Haji Mohd Razak Bin Mohd Nordin
ii. Angota N0. 1092 Haji Hamdan Bin Mohd
iii. Angota N0. 0999 Encik Mohamad Najib Bin Mat Lazim
iv. Angota N0. 1853 Haji Abdul Farid Bin Salleh

3. BORANG PENCALONAN ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI (ALK)

3.1 Borang pencalonan menjadi ALK boleh diperolehi dari Pejabat KOMAS pada
waktu pejabat mulai notis ini dikeluarkan pada 11 Oktober 2021. Syarat-syarat
pada borang pencalonan hendaklah dipatuhi. Kembalikan borang pencalonan
pada atau sebelum 29 Oktober 2021, Jumaat, Jam 12.00 tengahari.
5

3.2 Kelayakan menjadi ALK mengikut Undang-undang Kecil 35, antaranya, calon
telah genap tempoh dua (2) tahun menjadi anggota KOMAS dan memiliki syer
minima RM2,000.00 (RM Dua ribu) pada tarikh permohonan diterima.

4. USUL-USUL

4.1 Usul-usul yang ingin dikemukakan dalam MAT KOMAS perlulah dihantar
sebelum atau pada 29 Oktober 2021, Jumaat, Jam 12.00 tengahari dan ia
perlulah lengkap dengan nama dan No. Anggota.

5. PENGESAHAN WANG SYER ANGGOTA

5.1 Sekiranya terdapat kesalahan dalam syer seperti dalam penyata yang
disertakan, ia perlu dimaklumkan pada/sebelum 29 Oktober 2021.

6. BUKU LAPORAN & PERTANYAAN

6.1 Buku laporan Mesyuarat Agung boleh dilihat melalui link portal rasmi MAT
seperti yang diberikan di Agenda 1. Sebarang pertanyaan berkenaan Saham
dan Borang Pencalonan ALK boleh menghubungi talian di bawah:

No. Tel/Fax : 05 2549429
No. Tel Mobil : 019 4401007
E-mail : [email protected]

6.2 Untuk makluman semua anggota, Pejabat KOMAS juga telah berpindah dari
Masjid Sultan Idris II (Negeri) ke alamat baru seperti di bawah:

No. 13A, Jalan Kledang Raya 22,
Taman Alkaff,
30100 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.

7. Oleh kerana Mesyuarat Agung Tahunan KOMAS pada kali ini dilaksanakan
secara MAYA, semua ahli wajib mendaftar kehadiran pada hari Mesyuarat Agung
Tahunan berlangsung. Elaun kehadiran akan dikredit dalam akaun masing-masing bagi
ahli yang berjaya mendaftar sebelum jam 11.00 pagi. Mohon semua anggota
menyertakan No. Akaun, nama bank dan nombor telefon ke dalam whatsapp MAT
KOMAS. Oleh yang demikian, semua anggota perlu mengemaskini maklumat di dalam
portal yang sama seperti link yang diberikan.

8. Sehubungan dengan itu, Y.Bhg Dato’/Datin/Tuan/Puan anggota KOMAS
dijemput dengan segala hormatnya untuk menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan yang
akan dijalankan secara MAYA sebagaimana ketetapan yang telah dibuat.

6

9. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam mesyuarat ini didahului dengan ucapan
terima kasih. Kerjasama semua anggota amat dihargai dan sebarang kemusykilan sila
hubungi pejabat koperasi untuk maklumat lanjut.

Sekian, terima kasih.

“KOMAS PEMANGKIN EKONOMI UMMAH”

Saya menjalankan amanah,

DR. HAJI MOHD RAZAK BIN MOHD NORDIN AMP
SETIAUSAHA
KOPERASI MASJID PERAK BERHAD (KOMAS)

s.k. 2. Pengerusi
Koperasi Masjid Perak Berhad (KOMAS)
1. Pengarah
Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Negeri Perak, Wilayah Kinta.

7

1. AGENDA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 19 (UNDANG-UNDANG KECIL 32)

1.1 Melantik Pengerusi mesyuarat agung megikut Undang-undang Kecil 33(1)

1.2 Melantik satu jawatankuasa yang terdiri daripada enam (6) orang anggota dan (4) orang
Anggota Lembaga untuk menentusahkan draf minit Mesyuarat Agung Tahunan ke 24.

1.3 Mengesahkan minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke 23 pada 28 Julai 2019.

1.4 Menimbang laporan-laporan lembaga

1.5 Menimbang dan meluluskan akaun-akaun teraudit koperasi bersama dengan laporan
juruaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 dan 2020

1.6 Menimbang dan meluluskan belanjawan tahunan bagi tahun 2021

1.7 Menentukan had maksima keterhutangan Koperasi

1.8 Menimbang dan meluluskan pembahagian keuntungan

1.9 Menimbang dan meluluskan skop dan had pelaburan daripada wang berlebihan koperasi

1.10 Meluluskan perlantikan satu panel yang terdiri daripada tidak kurang dua firma audit untuk
mengaudit akaun-akaun koperasi tahun berakhir 31. 12. 2021.

1.11 Memilih empat (4) orang Anggota Lembaga Koperasi (ALK) yang tamat tempoh
perkhidmatan mengikut giliran dan boleh bertanding semula mengikut Akta Sek 42 dan
Undang-undang Kecil 36 (1) (M/S 24) :-

(a) Anggota No. 0646 Dr Haji Mohd Razak Bin Mohd Nordin
(b) Anggota No. 1092 Haji Hamdan Bin Mohd
(c) Anggota N0. 0999 Encik Mohamad Najib Bin Mat Lazim
(d) Anggota N0. 1853 Haji Abdul Farid Bin Salleh

1.12 Mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa usul atau urusan lain koperasi yang
suatu notis bertulis telah diterima tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum mesyuarat
agung.

1.13 Mesyuarat Agung Tahunan ke 24 ditangguhkan.

8

MINIT MESYUARAT AGUNG KALI KE-23

Tarikh: Ahad, 28 Julai 2019 / 25 Zulkaedah 1440H
Masa:
Tempat: 8.30 pagi

Kehadiran: Dewan Tun Abdul Razak
Persekutuan Seruan Islam Perak
No. 9, Jalan Seruan,
30250 Ipoh

Anggota: 902
Anggota Lembaga: 11
Jumlah Kehadiran:
Pengkalan Data KOMAS (PDK) 913
1,012

Agenda 1. Melantik Pengerusi Mesyuarat Agung Mengikut Undang-Undang Kecil
33(1)

1.1 Hj Muhamad Mukhtar Bin Hamzah (0008) mencadangkan Dato Dr Hj Abu Bakar Bin Saari
(0693) tetapi tiada sokongan.

1.2 Hj Mohammed Kahar (1311) mencadangkan Dr Hj Mohd Razak Bin Mohd Nordin (0646)
dilantik sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung ke 23. Disokong oleh En. Muhammad
Shuhaimi bin Abdul Latib (0697).

1.3 Keputusan Dr Hj Mohd Razak Bin Mohd Nordin (0646) terpilih sebulat suara.

Agenda 2 Melantik Satu Jawatankuasa Yang Terdiri Daripada Enam (6) Orang
dalam kalangan Anggota-Anggota Dan Empat (4) Orang Anggota Lembaga untuk
Menentusahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke 23

2.1 Mesyuarat bersetuju melantik enam (6) orang anggota yang hadir untuk menganggotai
Jawatankuasa seperti berikut:-

a) Hj Mohammed Kahar (1311) mencadangkan Muhammad Shuhaimi bin Abdul Latib (0697);
disokong oleh Abdul Aziz bin Hj Osman (1203)

b) Muhammad Shuhaimi bin Abdul Latib (0697) mencadangkan Hj Mohammed Kahar (1311);
disokong oleh Jamaludin bin Hahsim (1420)

c) Abdul Aziz bin Hj Osman (1203) mencadangkanAhmad Hosaini bin Mat Arob (0371);
disokong oleh Muhammad Shuhaimi bin Abdul Latib (0697)

d) Muhammad Shuhaimi bin Abdul Latib (0697) mencadangkan Hj Mohd Junid bin Mohd
Nasir (0363); disokong oleh Jamaludin bin Hahsim (1420)

9

e) Hj Mohd Junid bin Mohd Nasir (0363) mencadangkan Abdul Aziz bin Hj Osman (1203);
disokong oleh Hj Mohammed Kahar (1311)

f) Hj Mohammed Kahar (1311) mencadangkan Jamaludin bin Hahsim (1420); disokong oleh
Abdul Aziz bin Hj Osman (1203)

2.2 Daripada pihak ALK pula telah bersetuju sebulat suara melantik empat (4) orang ALK
terdiri daripada: Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan seorang lantikan.

Agenda 3 Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-22.

3.1 Setiausaha, Dato’ Dr Hj Abu Bakar (0693) telah membentangkan Minit Mesyuarat Agung
ke 22 di muka surat 7-14.

3.2 Hj Mutaza bin Yeop Wasil (1808) bertanya berkenaan buku laporan kewangan yang masih
belum siap pada 23 Julai walaupun anggota dibenarkan untuk mengambil buku laporan
pada 17 Julai 2019.
Setiausaha memohon agar pertanyaanberkenaan diajukan pada pembentangan Laporan
Kewangan. Minit ini disahkan oleh En Hj Mohammad Kahar bin Mohd Soam (1311) dan
disokong oleh En Zainolabidin bin Mat (1410).

Agenda 4 Menimbang dan Menerima Laporan-laporan Lembaga.

4.1 Setiausaha telah membentangkan Laporan Lembaga di muka surat 15-23.
Teguran dan ulasan yang telah diterima terhadap perkara ini adalah seperti berikut:-

4.2 Hj Mohammed Kahar Bin Mohd Soam (1311) dengan merujuk muka surat 22 (i) telah
bertanya berkenaan kos pembelian yang tinggi iaitu RM379,000 bagi 3 Lot tanah di
Kampung Tengku HusseinHujung dan apakah perancangan ALK ke atas tanah tersebut?.
Beliau berpendapat ALK membeli tanah-tanah tersebut tanpa perancangan,yang juga
merupakan tanah paya.
Setiausaha memaklumkan bahawa Undang-undang Kecil (UUK)Koperasi Masjid Perak
Berhad (KOMAS) 31 Fasal(n)menyatakan “apa-apa aduan daripada mana-mana anggota
yang terkilan dengan sesuatu keputusan Lembaga boleh didengar atau diputuskan dengan
syarat suatu notis yang tidak kurang daripada tujuh hari telah diberikan kepada Koperasi
mengenainya”. Ini bermaksud sebarang usul untuk perbincangan dalam Mesyuarat Agung
mesti sampai ke koperasi tidak kurang daripada 7 (tujuh) hari sebelumMesyuarat Agung
diadakan dan sebarang usul tergempar tidak dibenarkan dikemukakan semasa mesyuarat
diadakan.

4.3 Hj Mohammed Kahar Bin Mohd Soam (1311)seterusnya bertanya apa keperluan sebarang
soalandibuat secara bertulis.
Setiausaha telah merujuk kepada Undang-undang Kecil KOMAS 31 Fasal 1 (n)dan juga
Akta Koperasi 1993 (Pindaan 2007) [Akta 502]seksyen 32 (m) iaitu: “Urusan mesyuarat

10

agung hendaklah termasuk mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa urusan
lain Koperasi ini yang baginya suatu notis tidak kurang daripada tujuh hari telah
diberikan.” Maka, KOMAS adalah tertakluk kepada dua-dua perundangan penting ini.
4.4 Hj Md Faudi bin Abdul Latif (1217) menyatakan notis 7 hari Undang-undang Kecil tidak
terpakai kerana ada anggota yang tidak mendapat surat panggilan mesyuarat, dan ini
juga untuk mengelak sebarang penyalahgunaan kuasa.
Pengerusi telah bertanya berapa orang anggota di dalam dewan yang tidak terima surat
panggilan dan diminta untuk mengangkat tangan. Hanya seorang (1) yang mengangkat
tangan. Pengerusi menyatakan surat panggilan telah dikeluarkan pada semua anggota
pada 26 Jun, dan disebabkan majoriti anggota telah terima maka yang tidak menerima
surat tersebut adalah disebabkan oleh masaalah teknikal.
Setiausaha memaklumkan bahawa pada masa akan datang setiap anggota KOMAS akan
diberikan senaskah UUK percuma selari dengan UUK 16 KOMAS.

4.5 Setiausaha mencadangkan bayaran elaun dipercepatkan dan dibuat sebelum mesyuarat
berakhir.
Hj Murtaza bin Yeop Wasil (1808) mempertikaikan cadangan untuk mengambil elaun
sebelum mesyuarat tamat. Beliau menyatakan bahawa pertanyaan di dalam mesyuarat
adalah untuk kepastian dan bukan mencari pergaduhan, juga perlu ada ketelusan.
Pengerusi menyatakan cadangan untukmengambil elaun sebelum mesyuarat tamat
adalah disebabkan ada “WhatsApp”dari anggota yang memohon sedemikian disebabkan
ada hal keperluan yang lain.Pengerusi mencadangkan undian untuk mengambil elaun
sebelum atau selepas mesyuarat berakhir. 27 anggota undi untuk pemberian selepas
mesyuarat dan 30 untuk sebelum mesyuarat. Pengerusi mengumumkan elaun boleh
diambil semasa mesyuarat sedang berlangsung.

4.6 Pengerusi mencadangkan sebarang pertanyaan di dalam Mesyuarat Agung ke 22 adalah
mengikut turutan muka surat dan bukan seperti senarai agenda Mesyuarat Agung.
Pengerusi Mesyuarat bertanya kepada mesyuarat sama ada pertanyaan daripada
anggotamengikut agenda mesyuarat seperti di dalam UUK atau mengikut turutan muka
surat. Mesyuarat sebulat suara memutuskan untuk mengikut turutan muka surat.

4.7 Pengerusi seterusnya merujuk muka surat 14, 15 dan 16 namun tiada sebarang
pertanyaan.

4.8 Pengerusi seterusnya merujuk ke muka surat 17 tentang Jawatankuasa Perladangan.
Hj Mohd Noor bin Hj Mahmud (1267) membentang laporan ladang kelapa sawit Sungai
Samak, Hutang Melintang dan selanjutnya meminta kontraktor lantikan KOMAS untuk
memberi laporan lebih terperinci mengenai status terkini keadaan ladang kelapa sawit
tersebut.

4.9 Hj Mutaza Bin Yeop Wasil (1808) menyatakan beliau tidak bersetuju untuk kontraktor
menjawab hal-hal berkenaan ladang kelapa sawit Sungai Samak, Hutang Melintang dan
menegas mahukan Pengerusi Jawatankuasa Perladangan Hj Mohd Noor bin Hj Mahmud
(1267) untuk membentang keseluruhan laporan ladang kelapa sawit tersebut.
Hj Mohd Noor bin Hj Mahmud (1267) menyatakan penerangan kontraktor adalah perlu
untuk memberi kefahaman kepadaanggota-anggotatentang permasalahan dan
perkembangan usaha-usaha terkini dalam mempertingkatkan pengeluaran ladang kelapa
sawit tersebut.
11

4.10 Hj Hidhir bin Ishak sebagai kontraktor lantikan KOMAS mengucapkan terima kasih kepada
ALK dan semua anggota KOMAS yang hadir. Menurut beliau, tender KOMAS diperolehi
pada2016 danantara masaalah yang timbul adalah kehadiran ‘gangster’ yang
menyukarkan jualan buah sawit ke kilang. Keadaan jalan di dalam ladang tersebut yang
penuh semak samun yang sukar dimasuki, dan kehadiran binatang liar seperti
gajah.Beliau dalam masa yang sama juga telah mengeluarkan belanja sendiri tanpa
pertolongan dari KOMAS untuk membeli baja pokok dan kos untuk menghapuskan pokok
paku pakis yang tumbuh di pokok-pokok kelapa sawit. Bagaimanapun beliau telah
menjalankan usaha untuk menghapuskan pokok paku pakis bersama-sama dengan Hj
Moamat Mastam (1079) selaku anggota Jawatankuasa perladangan.Untuk menjimat kos
perbelanjaan membeli baja, beliau telah belajar cara membuat baja sendiri melalui
manager IOI group ketika itu dan seterusnya berjaya menghasilkan baja bermodal 60 sen
sepokok jika dibandingkan baja tabor berjumlah RM240.00 seekar tanah.Tetapi di dalam
tahun 2019, kawasan ladang kelapa sawit telah dilanda banjir menyebabkan harga buah
jatuh dan struktur tanah gambut ladang sawit yang sedalam 6 kaki menyukarkan
penghasilan buah yang banyak dan elok.

4.11 Hj Mohamed Kahar bin Mohd Soam (1311) bertanya mengapa 3 tahun kebelakangan ini
masih tiada dividen dan telah membandingkan hasil sawit Koperasi bersebelahan ladang
sawit KOMAS yang menikmati dividen 20%, manakala terdapat sebuah koperasilagi yang
bersebelahan ladang sawit KOMAS turut memberi 15% dividen kepada anggota selama 6
tahun berturut-turut (2012 – 2017)

Menurut beliau lagi, terdapat ladang koperasi yang berhampiran menghasilkan baja
buatan sendiri yang perlu KOMAS contohi. Menurutnya lagi, tanah gambut adalah baik
untuk pertanian kelapa sawit.

Kontraktor Hj Hidhir bin Ishak memaklumkan bahawa tanah ladang kelapa sawit Koperasi
Purnama adalah landai dan kering, manakala tanah KOMAS yang terletak di penghujung
kawasan adalah berkawah dan mudah air bertakung menjadikan tanah kawasan ladang
sawit lembap yang memyebabkan pokok sawit berpenyakit dan susah untuk pulih.

4.12 Hj Mohd Faudi bin Abdul Latif(1217)bertanya tentang peranan dan tanggungjawab
Jawatankuasa Perladangan dan mahukan maklum balas daripada Jawatankuasa sendiri
dan bukan daripada kontraktor. Beliau juga bertanyaadakah KOMAS menyediakan kertas
kerja projek perladangan dan apakah tindakan Jawatankuasa untuk mengatasi sebarang
masaalah berbangkit?

Pengerusi Jawatankuasa Perladangan, Hj Muhamed Noor Bin Mahmud(1267) mohon rujuk
muka surat 17 peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Perladangan dari nombor 1
hingga 4.

4.13 Jamaludin bin Hahsim (1420) bertanyakan Penyata Laporan Jawatankuasa Perladangan
adakah disediakan dan kepada siapa?
Pengerusi Jawatankuasa Perladangan, Hj Muhamed Noor Bin Mahmud (1267) mohon
merujuk kepada Nota 25 muka surat 45.Seterusnya beliau membaca Laporan Penyata
Bulanan yang disediakan oleh pihak kontraktor.

4.14 Hj Murtaza bin Yeop Wasil (1808) bertanya sama ada perlukah melanjutkan kontrak
dengan kontraktor yang sedia ada jika masaalah masih berpanjangan walaupun beliau
faham adanya masaalah dalam menguruskan ladang kelapa sawit? Tambah beliau lagi

12

tahun lepas beliau telah memaklumkan mengenai tanah kelapa sawit 2 ekar di bawah
sistem ladang rakyat milik beliau yang berjaya mencapai keuntungan RM13,000.00
setahun dan tahun ini telah berjaya melangsaikan hutang ladang tersebut dengan Agro
bank. Beliau mahukan laporan dibentang pada anggota kenapa ladang kelapa sawit
KOMAS tetapi kenapa tiada membawa keuntunganseterusnya membolehkan pemberian
dividen.

Beliau mencadangkan KOMAS tidak lagi menjual aset di masa-masa akan datang.

Kontraktor Hj Hidhir bin Ishak telah memaklumkan sejak dari tahun 2016 beliau telah
mengeluarkan modal untuk mempertingkatkan hasil pengeluaran ladang tanpa apapun
modal dari KOMAS, maka adalah keuntungan dibahagi 50-50% antara kedua pihak untuk
“win-to-win situation”. Beliau juga bersedia untuk meletak jawatan jika perlu tetapi
bersyarat modal yang beliau sudah belanjakan pada ladang kelapa sawit mesti dibayar
balik oleh KOMAS sepenuhnya.

4.15 En. Muhammad Shuhaimi bin Abdul Latip (0697)mencadangkan semua ALK perlu meletak
jawatan dan tidak harus menunggu sehingga 3 tahun dan patut berasa malu dengan
orang lain atas kegagalan KOMAS membayar dividen pada anggota.Beliau juga bertanya
adakah kawasan ladang kelapa sawit KOMAS dilanda banjir setiap tahun hingga
mengurangkan keluaran buah kelapa sawit?

Kontraktor Hj Hidhir bin Ishak memaklumkanbahawa bahagian belakang ladang kelapa
sawit yang selalu dilanda banjir.

4.16 Hj Mohamed Nor bin Mohmood(0849) bertanya mengapa kontraktor yang menjawab
berkenaan ladang kelapa sawit dan bukan Pengerusi Perladangan.

Pengerusi Jawatankuasa Perladangan, Hj Muhamed Noor Bin Mahmud (1267) menjawab
bahawa tindakan ini perlu supaya anggota lebih faham masaalah dalam
mempertingkatkan hasil pengeluaran ladang. Beliau seterusnya membentangkan hasil
ladang untuk 2018 dari bulan Januari sehingga November berdasarkan Rekod yang
diterima dari kilang.

4.17 Md Faudi bin Abdul Latif (1217)mengucapkan terima kasih kepada kontraktor merangkap
pengurus ladang atas penerangan tetapi mencadangkan bahawa yang bukan
anggotaKOMAS tak perlu hadir di dalam mesyuarat agung.

Kontraktor Hj Hidhir bin Ishak mengucapkan terima kasih kepada ALK dan semua anggota
kerana menjemput beliau.

4.18 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311) menyatakan ketidakpuasan hatinya terhadap
Jawatankuasa Kebajikan dan Pelajaran yang tidak dapat mengeluarkan idea-idea bernas
untuk KOMAS. Beliau telah mencadangkan KOMAS lebih proaktif terutama dalam aktiviti
kebajikan dan pelajaran KOMAS pada masa akan datang mesti membuat ‘engagement’
dengan Pejabat Agama Perak seperti seminar satu hari dengan mengenakan yuran dan
menjemput ikon-ikon Astro yang mana Pejabat Agama boleh ‘sponsor’ tempat seminar
dan makanan.

Pengerusi mengingatkan mesyuarat bahawa Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311)
adalah anggota kepada Jawatankuasa Kebajikan dan Pelajaran. Pengerusi Mesyuarat
merangkap Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Pelajaran memaklumkan bahawa
memang ada perancangan melakukan seminar pelajaran yang berkenaan tetapi tidak
dapat menjalankannya disebabkan masaalah kewangan.

13

4.19 Hj Mutaza bin Yeop Wasil (1808) bertanya berapa bayaran Tabung Khairat? Bendahari
memaklumkan sebanyak RM1500.00, walaubagaimanapun KOMAS tetap akan
membayarwang yang tertunggak kepada waris anggota pada masa akan datang apabila
kewangan tabung kebajikan KOMAS telah pulih kembali.

4.20 En Shaharudin bin Abdull Majid (1002) bertanya mengenai berapa anggaran bayaran
khairat kematian yang belum dijelaskan kepada waris.

Bendahari memaklumkan bahawa Tabung Khairat ditubuhkan dengan potongan dari
keuntungan dividen yang diperolehi sebanyak RM20.00 untuk setiap anggota. Namun
disebabkan tiada tambahan tabungan Tabung Khairat sejak 2014 maka tiada dana untuk
bayaran Tabung Khairat kepada waris anggota.

4.21 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311) bertanyakan perancangan ALK ke atas3 lot
tanah kosong dengan harga belian RM379,000.00 di Kampung Tengku Hussin hujung.

Bendahari memaklumkan bahawa pada peringkat awal ALK bercadang untuk didirikan
bangunan tetapi tertangguh disebabkan kekangan kewangan bila anggota mengeluarkan
saham, dan rujukan dari ucapan aluan Pengerusi KOMAS dari 2015-2019 sebanyak RM1.7
juta saham telah dikeluarkan. Dalam pada itu, hasil penjualan bangunan lain hanya
mendapat RM300k sahaja sedangkan kos untuk mengadakan Mesyuarat Agung sahaja
adalah RM100,000.00. Walaubagaimanapun kekangan kewangan menyebabkan tiada
kemampuan memajukan tanah tersebut maka usaha sedang dijalankan untuk menjual
tanah tersebut dan setakat ini sudah ada pembeli yang berminat.

4.22 En Muhammad Suhaimi bin Abdul Latif (0697) membangkitkan isu 3 lot tanah kosong di
Kampung Tengku Hussin Hujung tanah yang tidak disebut dalam Mesyuarat Agung.
Lagipun ia adalah tanah paya dan tidak laku. Beliau memberi amaran kepada ALK supaya
jangan suka-sukamembeli tanah sebelum Mesyuarat Agung.

Bendahari memaklumkan bahawa Mesyuarat Agung 2017 telah memutuskan aktiviti
perniagaan dalam menjual atau membeli aset yang kurang dari RM1 juta tidak perlu
mendapat kelulusan Mesyuarat Agung atau Mesyuarat Agung Khas.

4.23 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311) menyatakan bahawa sepatutnya kedudukan
lokasi lot tanah mesti dinyatakan pada ruangan harta tak alih. Beliau ingin penjelasan
mengapa selepas mendapat wang jualan tanah anugerah (Keramat Pulai)ALK membeli
tanah lain sebagai ganti harta tak alih. Beliau menyelar tindakan ALK membeli dan menjual
tanah seperti tiada perancangan kerana tanah tersebut akan dikenakan cukai jualan jika
penjualan dibuat sebelum 5 tahun.

Pengerusi memaklumkan bahawa lokasi 3 lot tanah tersebut adalah di belakang bangunan
baru siap berdekatan dengan Surau Tengku Hussein Hujung.

4.24 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311) mencadangkansetiap aset yang hendak dijual
mesti mendapat keputusan Mesyuarat Agung Khas bagi mengelakkan penyalah gunaan
kuasa. Beliau juga bertanya rasionalnya menjual aset setiap kali untuk buat Mesyuarat
Agung dan apa usaha ALK untuk menjana pendapatan.

Bendahari telah menjelaskan nilai setiap lot tanah dan ALK tahu tentang cukai jualan akan
dikenakan pada setiap jualan sebelum 5 tahun pegangan.

Pengerusi telah bertanya samada mesyuarat bersetuju tanah dijual atau tidak. Mesyuarat
sebulat suara tidak meluluskan tanah tersebut dijual.

14

4.25 En Muhammad Shuhaimi bin Abdul Latif (0697)menyoal keperluan menukar status tanah
kampung kepada komersil yang akan melibatkan kos yang tinggi. Beliau mencadangkan
ALK pergi merisik kos sebenarnya supaya tidak rugi lagidi masa akan datang.

Bendahari memaklumkan perkara ini sudah dibincang, diputuskan dan dipersetujui pada
Mesyuarat Agung 2017.

4.26 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311)menyatakan mesti ada perancangan sebelum
membeli sebarang aset.

Pengerusi telah bertanya adakah mesyuarat bersetuju jualan aset ditangguhkan. Mesyuarat
telah bersetuju sebulat suara menangguh penjualan aset.

4.27 Hj Mutaza bin Yeop Wasil (1808) menyatakan KOMAS perlu ada perancangan strategik.
Beliau juga bertanya tentang kilang perlupusan Quran yang tidak mendapat kelulusan,
adakah kertas kerja dibuat?Beliau berharap KOMAS dapat memberi dividen di masa akan
datang. Beliau menegur elaun Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari masih dikekalkan
walaupun prestasi Koperasi tidak memberangsangkan.

Setiausaha menjelaskan semasa beliau menjadi ALK KOMAS, sudah mengalami masalah
kewangan.

Ustaz Hj Muhamad Mukhtar bin Hamzah (0008) selaku Pengerusi Jawatankuasa Pelupusan
Al-Quran mengucapkan terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan. Beliau
memaklumkan setiap aktiviti KOMAS sudah ada ‘ground work’ yang terperinci dilakukan dan
setiap perniagaan pasti ada risikonya.

4.28 Hj Mohd Faudi bin Abdul Latif (1217) meminta ALK lama untuk meletak jawatan dan
memberi laluan kepadapemimpin lain yang berwawasan. Beliau menegaskan cadangan
Setiausaha untuk membuat “homestay” adalah idea yang kurang baik kerana sekarang
perniagaan “homestay” kurangberpotensi untuk berkembang dan kerugian KOMAS 3 tahun
berturut sangat merisaukananggota-anggota kerana tiada pulangan dividen.

Ustaz Hj Muhamad Mukhtar bin Hamzah (0008) menegaskan bahawa ALK sentiasa
berusaha mencari jalan bagaimana untuk memajukan perniagaan KOMAS supaya dapat
memberi pulangan dividen kepada anggota.

4.29 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311)menyatakan bahawa terdapat kebocoran di
bangunan sewaan Pasti Al-Fathonah dan mohon tindakan ALK.

Bendahari memaklumkan tindakan akan diambil.

4.30 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311) bertanyakan tentang di mana letaknya
kerusi urut KOMAS terkini.

Ustaz Hj Muhamad Mukhtar bin Hamzah (0008) memaklumkan merujuk muka surat
23untuk maklumat di mana kerusi urut berada. Menurut beliau Pengerusi baru Masjid China
(di Tasek) tidak membenarkan kerusi-kerusi urut tersebut ditempatkan di sana walaupun
mendapat sambutan yang baik dari Jemaah masjid. Maka kerusi-kerusi urut tersebut telah
dihantar di Masjid Manjung.

15

Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311)mencadangkan supaya tidak ditambah
pembelian kerusi-kerusi urut lagi.
Laporan Tahunan KOMAS diterima :
Cadangan: Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311)
Sokongan: Muhammad Shuhaimi bin Abdul Latib (0697)

Agenda 5 Menimbang dan meluluskan akaun-akaun teraudit Koperasi bersama

dengan Laporan Juruaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018

Bendahari, Hj Ibrahim bin Abdul Rauf (081) membentang Laporan Tahunan dan
PenyataKewangan di muka surat 26-49.

Teguran dan ulasan yang telah diterima terhadap agenda ini adalah seperti berikut:

5.1 En Zainolabidin bin Matt (1410) bertanyakan kenapa pendapatan KOMAS merudum
sebanyak RM200,000.00 pada tahun 2018, dan mengapa pendapatan 2019 dibuat
unjuran RM700,000.00. Beliau mencadangkan perlu disemak semula unjuran pendapatan
tersebut dan untuk kelapa sawit perlu diambil pada kadar yang bersesuaian.

Bendahari memaklumkan dengan merujuk kepada muka surat 45 Nota 25 bahawa
penurunan tersebut membabitkan juga jumlah sewaan bangunan yang menurun maka
telah menyebabkan pendapatan berkurangan secara keseluruhan. Walaubagaaimanapun
perbelanjaan bagi tahun2018 telahdapat dikurangkan sebanyak 40% kepada
RM456,691.01 dari RM804,284.82 bagi tahun 2017.

5.2 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311)bertanya kenapa Laporan Kewangan 2018
tidak dibincang dahulu seperti agenda tahun lepas kerana tahun ini ia disekalikan. Beliau
mencadangkan supaya pengesahan dan pengauditan dari pihak audit perlu disertakan
untuk penjelasan memandangkan akaun-akaun teraudit tersebut telah diberi mandat
kepada juruaudit bertauliah.

5.3 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311) menyatakan rasa tidak puas hati terhadap
pengurusan KOMAS sebagai sebuah koperasi yang kecil dan bukan syarikat maka
urusannya sangat sedikit. Beliau mencadangkan tidak perlu ada 2 orang pekerja iaitu
seorang pegawai exsekutif bergaji hampir RM3000.00 dan seorang kerani bergaji
RM1000.00Menurut beliau lagi dua orang pekerja ini dengan kenaikan gaji akan
menyebabkan KWSP dan PERKESO bertambah.Beliau juga mencadangkan agar
mengurangkan kos KOMAS memandangkan untung yang berkurangan, dan juga Pegawai
Eksekutif tiada di pejabat bila beliau ke sana.

Bendahari memaklumkan kakitangan bertambah berdasarkankerja-kerja tambahan
koperasi. Disamping itu perbelanjaan KOMAS sudah dikurangkan seperti di laporan muka
surat 28 Nota 30 terdapat pengurangan dari RM804,284.82 kepada RM456,691.01.

5.4 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311) telah merujuk ke muka surat 26 Nota 11

16

‘Pelbagai Penghutang’ dan mencadangkan supaya KOMAS mendapatkan balik wang-wang
KOMAS daripada Radix Fried Chicken (RFC) dengan mendesak pemiutang supaya
membayar segera.

Bendahari memaklumkan bahawa hutang daripada RFC setakat 2019 ialah RM279,000.00
dan hutang sudah dikurangkansebanyak RM40,000.00. Di samping itu bayaran hutang
adalah konsisten.

5.5 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311) mencadangkan KOMAS supaya mendapatkan
balik wang dengan mendesak RFC supaya membayar RM10,000.00 sebulan.

Bendahari memaklumkan bahawa setakat ini RFC sudah membayar RM40,000.00 dengan
ansuran sebanyak RM5,000.00 sebulan walaupun pada tahun 2018 RFC ‘miss’ bayaran
selama 4 bulan. KOMAS akan tuntut cara lebih agresif terhadap penghutang yang lain di
masa akan datang.

5.6 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311)bertanyakan tentang perkembangan projek
pasir yang diberi kepada KOMAS pada tahun lepas dan juga tentang tanah dan deposit
sewa pejabat KOMAS.

Bendahari memaklumkan kelulusan sudah diberikan untuk mengeluarkan pasir dengan
keuntungan dibahagi 50-50. Tetapi pada tahun 2019 apabila Dato Amirudin berpindah ke
Putrajaya, banyak urusan telah tertangguh untuk mengeluarkan pasir atas sebab lewat
mendapat kelulusan. Setakat ini usaha pengeluaran pasir dihentikan sementara waktu
sehingga diberitahu kelak dan KOMAS bercadang untuk menyerah balik tanah ini ke pihak
Majlis Agama Batu Gajah.

5.7 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311)mencadangkan KOMAS untukmendapatkan
ganti rugi di atas usaha KOMAS selama 2 tahun menggendalikan urusan pasir di Batu
Gajah yang akan ditamat pada tahun ini.

Bendahari memaklumkan perkara ini sudah berada dalam tindakan ALK dan masih di
peringkat perbincangan dengan pihak berkenaan (MAIPk).

5.8 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311) telah merujuk kepada muka surat 34 Nota
No.8 ‘Pelaburan-pelaburan Lain’. Beliau bertanya mengapa KOMAS mengeluarkan
RM500,000.00 modal pelaburan untuk perniagaan dengan Teknik Pedoman Management
& Services Sdn. Bhd. (TPMSSB) dan adakah perjanjian masih diteruskan? Beliau juga
mahu penjelasan apakah tanggungjawab KOMAS atas modal perniagaan yang telah
dikeluarkan. Beliau juga mencadangkan khidmat peguam digunakan untuk mengugut
penghutang bagi mendapatkan balik wang modal tersebut dan walaupun mahal bayaran
khidmat peguam tetapi KOMAS akan dapat pulangan wang modal yang lebih banyak.
Beliau juga menyarankan ALK mesti bertegasdan tingkatkan inisiatifuntuk mendapatkan
balik wang modal tersebut.

Bendahari memaklumkan setakat ini pihak TPMSSB ada membuat bayaran berjumlah
RM20,000.00 bagi tahun 2018.

17

Agenda 6 Menimbang dan meluluskan pembahagian keuntungan

6.1 PengerusiMesyuaratmenyarankan agar agenda 5 dan 6 disahkan bersekali kerana ianya
berhubungkait dengan kewangan.

Cadang: En Jamaludin bin Hashim (1420)
Sokong: En Muhammad Shuhaimi bin Abdul Latib (0697)

Agenda 7 Menimbang dan meluluskan Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan bagi
tahun 2019/2020

7.1 Hj Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311) mencadangkan elaun 3 jawatan tertinggi
KOMAS iaitu Pengerusi, Setiausaha dan Bendaharidikurangkan. Beliau juga
mencadangkan untuk mengurangkan tenaga kerja KOMAS dengan usul dengan
memansuhkan jawatan ‘Pegawai Eksekutif’ untuk mengurangkan perbelanjaan KOMAS.
Beliau mencadangkan KOMAS berpindah dari premis sekarang di Masjid Negeri bagi
mengurangkan kos KOMAS bila tempoh sewaan berakhir sedikit masa lagi. Seterusnya
beliau mencadangkan beberapa pindaan dibuat sebelum agenda 7 diterima.

Bendahari memaklumkan elaun 3 jawatan teratas KOMAS akan dikurangkan
elaunRM500.00 daripada RM1,000.00.

7.2 En Zainolabidin bin Mat (1410) mencadangkan untuk membuat semakan semula anggaran
pendapatan KOMAS pada tahun 2019 dan supaya pendapatan 2018 dijadikan sebagai
landasan untuk dicapai.

Bendahari memaklumkan memang semakan semula telah dibuat yang mana perbelanjaan
telah dapat dikurangkan sebanyak 50%. Kerugian terkumpul setiap tahun sudah berjaya
diturunkan dan bajet anggaran yang dibuat adalah munasabah. Bendahari memaklumkan
akan membentangkanhal ini di dalam Mesyuarat Lembaga.

Cadang: En Zainolabidin bin Matt (1410)memohon supaya penyata perbelanjaan
2019-2020 diluluskan dengan pindaan.
Sokong: En Abdul Aziz bin Hj Osman (1203)

Agenda 8 Menimbang dan meluluskan Skop dan had pelaburan daripada wang
berlebihan Koperasi

8.1 Mesyuaratbersetujusebulat suara mengekalkan had seperti tahun 2018 sejumlah RM1
juta daripada wang lebihan koperasi.

Cadang: Hj Mutaza bin Yeop Wasil (1808) supaya mengikut seperti saranan
Mesyuarat tetapi dengan berhati-hati.

Sokong: Hj Adnan bin Wahi (0376)

18

Agenda 9 Menentukan Had Maksima Keterhutangan Koperasi

9.1 Muhammad Shuhaimi bin Abdul Latib (0697) mencadangkan sebanyak RM15 juta.
Disokong oleh Hj Mutaza bin Yeop Wasil (1808).

Mesyuarat bersetuju sebulat suara.

Agenda 10 Meluluskan Perlantikan Satu Panel yang terdiri daripada tidak kurang
dua firma Audit untuk Mengauditkan akaun-akaun koperasi tahun berakhir 31-12-
2019.

10.1 Mandat diserahkan kepada Anggota Lembaga KOMAS untuk menentukannya.

Cadang:Muhammad Shuhaimi bin Abdul Latib (0697)
Sokong: Abdul Aziz bin Hj Osman (1203)

Agenda 11 Memilih Empat (4) Orang Anggota Lembaga Koperasi (ALK) yang
Tamat tempoh Perkhidmatan Mengikut Giliran dan Boleh Bertanding Semula
Mengikut Akta Seksyen 42 dan Undang-undang Kecil 36(1)

11.1 Setiausaha telah memaklumkan kepada anggota-anggota yang hadir bahawa pada tahun
ini empat (4) orang Anggota Lembaga Koperasi telah tamat tempoh dan bertanding
semula iaitu:

a) Dato’ Dr Hj Abu Bakar Bin Shaari : 0693
b) Haji Ibrahim Bin Abdul Rauf : 0081
c) Haji Moamat Mastam Bin Sarwi : 1079
d) Dato’ Hj Sallehuddin Bin Haji Abdul Hamid : 1733

11.2 Calon (5) Haji Mohammed Kahar (1311) mengesa semasa kiraan undi, wakil calon perlu
hadir sebagai pemerhati. Beliau (1311) melantik Muhammad Shuhaimi (0697) sebagai
11.3 wakil dan calon (6) Hj Jamaludin (1420) melantik Abdul Aziz (1203) sebagai wakil,
manakala calon-calon 1,2,3,4 dan 7 tidak melantik sebarang wakil pemerhati.
a)
b) Pengerusi seterusnya memaklumkan pada tarikh dan masa tutup pencalonan pada 28
c) Julai, 2019 jam 11.00 pagi, seramai tujuh (7) borang pencalonan telah diterima dan
d) jumlah undi adalah seperti berikut:-
e)
f) Dato’ Dr Haji Abu Bakar Bin Shaari : 277
g) Haji Ibrahim Bin Abdul Rauf : 324
Haji Moamat Mastam Bin Sarwi : 398
Dato’ Hj Sallehuddin Bin Haji Abdul Hamid : 234
Haji Mohammed Kahar Bin Mohamed Soam : 375
Haji Jamaludin Bin Hashim : 367
Haji Mohamed Shukor Bin Hussin : 205

11.4 Jumlah keseluruhan undi yang diterima ialah 571, kertas undi yang sah 568 dan undi
rosak 3. Calon-calon yang dipilih adalah seperti berikut:-

19

a) Haji Moamat Mastam Bin Sarwi
b) Haji Mohammed Kahar Bin Mohammed Soam
c) Haji Jamaludin Bin Hashim
d) Haji Ibrahim Bin Abdul Rauf

Agenda 12 Mendengar,Menimbang atau Memutuskan apa-apa Usul atau Urusan
lain Koperasi yang suatu notis bertulis telah diterima tidak kurang daripada tujuh (7)
hari sebelum Mesyuarat Agung

12.1 Usul 1: Haji Mohammed Kahar (1311) mencadangkan buat sementara waktu untuk
memansuhkan elaun telefon dan perjalanan sehingga kedudukan kewangan pulih.Beliau
juga mahukan ALK Biro-biro berada di Pejabat KOMAS untuk melayan sebarang
pertanyaan anggota-anggota yang hadir ke Pejabat KOMAS. Jamaludin bin Hashim (1420)
menyokong Usul 1.

Mesyuarat Agung bersetuju untuk memansuhkan elaun-elaun berikut berkuatkuasa pada
bulan Ogos 2019.

12.2 Usul 2: Meneliti beberapa perjanjian dengan syarikat-syarikat terbabit supaya wujud
situasi menang-menang. Disokong sebulat suara oleh Mesyuarat.

12.3 Usul 3: Jalankan rangkaian peniaga-peniaga tempatan. Disokong sebulat suara oleh
Mesyuarat.

12.4 Usul 4: Hj Mutaza bin Yeop Wasil (1808) mencadangkan supaya ALK tidak menjual aset
untuk selesaikan masaalah kewangan. Bendahari memaklumkan perbelanjaan Mesyuarat
pun lazimnya adalah sekitar RM100,000.

12.5 Usul 5: Hj Jamaludin bin Hashim (1420) mengusulkan supaya elaun Pengerusi, Setiausaha
dan Bendahari dikurangkan 50%.

Semua usul di atas diterima sebulat suara.

Agenda 13 Ucapan Penangguhan

Dr Hj Mohd Razak bin Mohd Nordin selaku Pengerusi Mesyuarat mengucapkan berbanyak-banyak
terima kasih kepada semua anggota KOMAS yang menunggu hingga ke akhir Mesyuarat Agung
demi untuk kebaikan koperasi. Tahniah kepada ALK baharu yang bakal menerajui KOMAS
seterusnya. Yang Berbahagia Pengerusi mengakhiri Mesyuarat Agung dengan menjemput semua
yang hadir membaca tasbih kifarah dan surah Al-Asr.

Mesyuarat Agung ditangguhkan jam 1.30 tengah hari.

Dicatat oleh:
Puan Dr Noor Mahinar binti Abu Bakar

Disediakan oleh:
Dr. Hj Mohd Razak Bin Mohd Nordin
Setiausaha KOMAS

20

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD

Minit mesyuarat telah disemak dan disahkan oleh Jawatankuasa Menentusahkan Minit
Mesyuarat Agung ke-23. Mesyuarat Jawatankuasa telah diadakan pada 9 Ogos, 2019.

Bil Nama AJK Tandatangan
A. Anggota-anggota Yang Dipilih Dari ALK :-
1. Dato’ Mohamah Nor bin Mansor Al-Hafiz (001) .....................................
2. Dr. Hj. Mohd Razak bin Mohd Nordin (0646) .....................................
3. Hj. Hamdan bin Mohd (1092) .....................................

4. Hj. Moamat Mastam bin Sarwi (1079) .....................................

Anggota-anggota Yang Dipilih oleh Mesyuarat Agung
B.

1. Encik Muhammad Shuhaimi bin Abdul Latib (0697) .....................................

2. Tuan Hj. Mohd Junid bin Mohd Nasir ( 0363 ) .....................................
.....................................
3. Tuan Haji Mohammed Kahar bin Mohd Soam (1311)
4. Encik Abdul Aziz bin Hj Osman (1203) .....................................
5. Ahmad Hosaini bin Mat Arob (0371) .....................................

6. En. Jamaludin bin Hashim (1420) .....................................

21

KOPERASI MASJID PERAK BERHAD (KOMAS)
( No. Pendaftaran: KOOP. Negeri 216 )

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-24

Laporan Lembaga (Tahun 2019-2021)

Dengan segala hormatnya Anggota Lembaga, Koperasi Masjid Perak Berhad (KOMAS)
sukacita membentangkan laporan tahunan bagi tahun 2019-2021 seperti berikut:-

1. STRUKTUR ORGANISASI Tamat

Anggota Lembaga Koperasi (ALK) sehingga 31 Disember 2020
Tempoh

Pengerusi - 1. (0001) Dato’ Sheikh Mohamah Nor bin Mansor Al-Hafiz (2022)
(2021)
Setiausaha - 2. (0646) Dr. Haji Mohd Razak bin Mohd Nordin (2023)

Bendahari - 3. (1311) Haji Mohamed Kahar bin Mohamed Soam (2022)
(2023)
Anggota - 4. (0008) Haji Muhammad Mukhtar bin Hamzah (2021)
Lembaga - 5. (1079) Haji Moamat Mastam bin Sarwi (2021)
(ALK) (2023)
(2023)
- 6. (1092) Haji Hamdan Bin Mohd (2022)
(2022)
- 7. (0999) Encik Mohamad Najib bin Mat Lazim (2021)

- 8. (0081) Haji Ibrahim bin Abdul Rauf

- 9. (1420) Haji Jamaluddin bin Hashim

- 10. (1267) Haji Mohamed Noor bin Mahmud

- 11. (0842) Haji Abdul Wahab bin Lob

- 12. (1853) Haji Abd Farid bin Salleh

2. PEJABAT BERDAFTAR KOMAS

Pejabat berdaftar KOMAS di Masjid Sultan Idris Shah II, Jalan Sultan Iskandar, 30000 Ipoh yang
disewa sebanyak RM300.00 sebulan dari Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk). Untuk makluman,
Pejabat KOMAS telah berpindah dan beroperasi di bangunan milik KOMAS bermula pada 1
Oktober 2021 di alamat No. 13A Jalan Kledang Raya 22, Taman Alkaff Silibin, 30100 Ipoh,
Perak.

3. KAKITANGAN - Pn. Ismaliza binti Mat Saari
Pegawai Eksekutif - Pn. Norazila binti Mohd Hilmi
Kerani
(Berhenti 31 Mei 2021)

22

4. JURUAUDIT LUAR

ARA Associates (SKM(A)0477
Lot 504, Hala Pegoh 8,
RPT Pengkalan Pegoh Seberang
31500 Lahat
Perak Darul Ridzuan

5. JAWATANKUASA KECIL/BIRO

Koperasi telah menubuhkan 5 Jawatankuasa kecil terdiri dalam kalangan Anggota
Lembaga sendiri untuk merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Koperasi seperti berikut:

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

PENGERUSI : Dato’ Sheikh Mohamah Nor Bin Mansor
ANGGOTA : Dr. Haji Mohd Razak Bin Mohd Nordin
: Haji Mohamed Kahar Bin Mohamed Soam
: Haji Muhamad Mukhtar Bin Hamzah
: Haji Muhamed Noor Bin Haji Mahmud

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA INI :

1. Mewujud dan memantapkan sistem pengurusan dan pentadbiran koperasi secara
menyeluruh bagi memastikan operasi koperasi berjalan lancar dan efektif

2. Membantu meningkatkan kecekapan pengurusan tadbir urus dengan memastikan
wujudnya amalan tadbir urus yang baik.

3. Urusan Kakitangan dan Pejabat.
4. Urusan Aset
5. Urusan Kewangan, Pelaburan dan Lain-lain

JAWATANKUASA PENGUATKUASA DAN KEANGGOTAAN

PENGERUSI : Haji Jamaluddin Bin Hashim
ANGGOTA : Haji Ibrahim Bin Abdul Rauf
: Haji Muhamed Noor Bin Haji Mahmud
: En. Mohamad Najib Bin Mat Lazim

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA INI:

1. Melakukan tindakan Penguatkuasaan bagi mendapatkan pembayaran balik hutang-
hutang yang tertunggak daripada pihak yang berhutang dengan KOMAS, samada melalui
perundingan ataupun tindakan undang-undang.

2. Membuat pemantauan terhadap semua penyewaan premis KOMAS.
3. Mengenalpasti status keanggotaan KOMAS dari semasa ke semasa.
4. Mengemaskini butiran/maklumat peribadi anggota-anggota.

23

JAWATANKUASA PERLADANGAN

PENGERUSI : Haji Moamat Mastam Bin Sarwi
ANGGOTA : Dr. Haji Mohd Razak Bin Mohd Nordin
: Haji Adnan Bin Wahi
: Haji Mohamed Kahar Bin Mohamed Soam
: Haji Abdul Wahab Bin Lop

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA INI :

6. Melakukan Lawatan/Penyeliaan kerja penyelenggaraan Ladang Sawit KOMAS di Sungai
Samak, Hutan Melintang dari semasa ke semasa.

7. Bertindak merancang dengan pihak Kontraktor yang dilantik bagi mempertingkatkan
hasil pengeluaran ladang.

8. Memantau semua urusan penjualan di kilang.
9. Menyediakan penyata pendapatan ladang secara berkala (bulanan/tahunan).

JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN PENDIDIKAN

PENGERUSI : Haji Hamdan Bin Mohd
ANGGOTA : Haji Abd. Farid Bin Salleh
: Haji Jamaluddin Bin Hashim

: Haji Wahab Bin Lop

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA INI:

1. Mengenalpasti anggota-anggota/waris terdekat yang meninggal dunia untuk diberikan
sumbangan amal dari pihak KOMAS.

2. Mengenalpasti anggota-anggota yang akan mengerjakan ibadah Haji kali pertama bagi
tahun-tahun semasa untuk diberikan saguhati.

3. Merancang bentuk-bentuk kebajikan lain kepada anggota-anggota dan membawa ke
mesyuarat penuh Anggota Lembaga KOMAS.

PENGERUSI JAWATANKUASA PELUPUSAN AL-QURAN
ANGGOTA
: Haji Muhamad Mukhtar Bin Hamzah
: Haji Abd. Farid Bin Salleh
: En. Mohamad Najib Bin Mat Lazim
: Haji Moamat Mastam Bin Sarwi

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA INI:

1. Melakukan Lawatan/Penyeliaan kerja penyelenggaraan Kilang Pelupusan Al-Quran
KOMAS.

2. Bertindak merancang dengan pihak Petugas yang dilantik bagi mempertingkatkan
produktiviti kilang.

24

3. Memantau urusan-urusan penimbangan/pembayaran dikilang.
4. Menyediakan penyata pendapatan bulanan secara berkala.

6. MESYUARAT ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI (ALK)

Bagi tempoh selepas Mesyuarat Agung ke 23 pada 28 Julai 2019 hingga tarikh laporan ini,
Lembaga Koperasi telah mengadakan 20 kali Mesyuarat pada tarikh berikut:-

Mesyuarat ALK Mesyuarat ALK (KHAS)
1) 28.07.2019 05.11.2019
2) 16 08.2019
3) 25.09.2019
4) 11.12.2019

Mesyuarat ALK 2020 Mesyuarat ALK (KHAS)
1) 12.02.2020
2) 24.06.2020 09.09.2020
3) 19.08.2020 17.11.2020
4) 28.09.2020
Mesyuarat ALK (KHAS)
Mesyuarat ALK 2021
1) 12.01.2021 21.01.2021
2) 18.02.2021 04.02.2021
3) 08.04.2021 15.04.2021 (GM)
4) 06.05.2021(GM) 24.08.2021 (GM)
5) 22.09.2021

Kehadiran Anggota Lembaga adalah seperti berikut :-

1 Dato’ Sheikh Mohamah Nor bin Mansor Al-Hafiz Pengerusi 20/20

2 Dr. Haji Mohd Razak bin Mohd Nordin Setiausaha 20/20

3 Haji Mohamed Kahar bin Mohamed Soam Bendahari 20/20
4 Haji Mohamed Noor bin Mahmud ALK 19/20

5 Haji Muhammad Mukhtar bin Hamzah ALK 18/20

6 Haji Abdul Aziz bin Ahmad (Berhenti 25 September 2019) ALK 0/3

7 Encik Mohamad Najib bin Mat Lazim ALK 19/20

8 Haji Hamdan bin Mohd ALK 20/20

9 Haji Jamaludin bin Hashim ALK 20/20

10 Haji Ibrahim bin Abdul Rauf ALK 18/20

11 Haji Abdul Wahab bin Lob ALK 20/20

12 Hj Moamat Mastam bin Sarwi ALK 20/20

13 Haji Abdul Farid bin Salleh (Mulai 25 September 2019) ALK 12/17

25

7. KEANGGOTAAN

Kedudukan keanggotaan KOMAS pada tarikh laporan ini adalah seperti berikut:-

a) Jumlah anggota lelaki 649
b) Jumlah anggota perempuan 431
c) Jumlah anggota aktif berdaftar dalam pendaftaran
1080
Pangkalan Data KOMAS (PDK)

8. SYER ANGGOTA

Jumlah keseluruhan syer anggota pada tarikh laporan ini ialah sebanyak
RM1,997,039.00. Terima kasih diucapkan kepada semua anggota KOMAS yang telah memberi
kepercayaan kepada ALK KOMAS dengan menambah syer dari masa ke semasa.

Statistik kedudukan syer anggota seperti berikut :-

Kategori Syer Bil. Anggota Jumlah Syer
(RM)
RM500 RM-1,999 747
RM2,000 RM-4,999 156 543,295.00
RM5,000 RM-9,999 324,368.00
RM10,000 RM-19,999 52 254,470.00
RM20,000 RM-49,999 35 340,554.00
RM50,0000 RM-100,000 keatas 15 412,122.00
122,230.00
JUMLAH BESAR 2 1,997,039.00
1080

Adalah menjadi harapan ALK supaya semua anggota yang masih memiliki syer kurang dari
RM1,000.00 dapat menambahkan syer masing-masing sama ada bayaran sekaligus atau secara
beransur-ansur mengikut kemampuan sebagai komitmen mahu bersama memberi kerjasama dan
muafakat.

9. TABUNG KHAIRAT KEMATIAN

Mulai tarikh mesyuarat agung yang lepas hingga tarikh laporan ini, terdapat beberapa orang
anggota-anggota yang telah meninggal dunia dan khairat kematian yang telah dituntut oleh waris.
Namun begitu, KOMAS tidak lagi membayar khairat kematian berikutan Tabung Khairat Kematian
telah habis digunakan.

Untuk makluman anggota, Tabung Khairat ditubuhkan dengan potongan dari keuntungan saham
yang diperolehi sebanyak RM20.00 untuk setiap anggota. Namun KOMAS tiada kemampuan untuk
membayar dividen dan telah menyebabkan bayaran khairat terpaksa dihentikan sementara.

Walau bagaimanapun atas tanggungjawab menghargai komitmen ahli terhadap KOMAS, ALK
memutuskan untuk memberi sumbangan sebanyak RM300.00 kepada waris anggota yang
meninggal dunia.

Mulai tarikh Mesyuarat Agung yang lepas hingga tarikh laporan ini, anggota-anggota yang telah
meninggal dunia dan saham dituntut oleh waris adalah seperti berikut:

26

Bil NO NAMA ANGGOTA TARIKH
ANGGOTA MENINGGAL

1 1459 MOHAMMAD SOMARI BIN SUKI 27/9/2017
07/08/2017
2 1596 MOHAMED NOOR BIN AWANG 10/12/2016
25/8/2017
3 1546 DATO GHIASUDDIN 19/1/2018
15/2/2018
4 375 SUBJAN BIN AMIR MAIDIN 20/1/2018
29/4/2018
5 1012 ZAINAB BINTI MOHAMED 07/04/2018
27/6/2018
6 1657 SITI ROKIAH BT SYED LOP AHMAD 19/6/2017
10/07/2018
7 633 SAHRAN BIN MOKHTAR 17/11/2018
28/11/2018
8 331 ZAKARIA BIN PUTEH MAT DOM 15/1/2019
30/11/2018
9 18 YAAKUB BIN ABDUL MANAP 02/11/2019
22/2/2019
10 531 HASSAN BASRI BIN AHMAD 07/12/2019
26/8/2019
11 1628 MOHD SAZALI BIN NOORDIN 26/8/2019
27/8/2019
12 1434 BIYAH BINTI KAMARUDDIN 11/10/2019
12/03/2019
13 720 ROBIAH BINTI MOHD OSMAN 26/11/2019
02/10/2020
14 1152 INDON BINTI ALANG AZIDIN 21/2/2020
06/02/2020
15 1256 BADARUDDIN BIN MOHD DESA 29.01.2018
07.07.2020
16 526 ABU HASSAN BIN ABDUL HAMID

17 1380 MOHD ABDULAH HASHIM

18 1558 NORLELA BINTI SALLEH

19 20 OSMAN BIN MAT YASIN

20 1841 AHMAD FAIZAL BIN MD SHARIF

21 208 HASSAN BIN HUSSIN

22 791 AHMAD KAMAL AZAMAN

23 1240 ZAINAB BINTI ABD RAZAK

24 388 OTHMAN BIN SHAMSUDIN

25 1354 ZAKARIA BIN EMBI

26 1094 MUSA BIN ISMAIL

27 1286 OMAR BIN MEH

28 363 MOHD JUNID BIN MOHD NASIR

29 743 AHMAT KASSIM BIN SUKI

30 634 ISHAK BIN DAHAMAN

27

31 1736 MUHAMAD HUSSEIN BIN JAMAL

32 269 KAMARUDDIN BIN MOHAMED YUSOF

33 1760 SAZILI BIN ZAINUDIN 14.10.2020
26.01.2014
34 1127 MD NASIR BIN LAMAT 24-01-2020
18-12-2020
35 502 MOHAMED NOOR BIN MAT NATOON 04-01-2021
11-8-2019
36 1160 MOHD ALI BIN WAHAB
03-08-2021
37 869 MEOR OTHMAN BIN MEOR ABDULLAH 28-06-2021
15-06-2021
38 723 CHE OM BIN PANDAK DOLLAH

39 681 RAMLAH BINTI ABDUL AZIZ

40 1763 ALIAS BIN HAMZAH

41 1599 CHE IBRAHIM BIN HUSSIN

42 1155 MOKHTAR BIN HASSAN

43 1042 MURAT @MURAD BIN [email protected]

44 1345 SYED TARIQ WAFA BIN SYED HARIS
WAFA

45 0797 ALIAS BIN MOHD NOR

46 1564 ARIPIN BIN MUHAMMAD @ AHMAD

47 1191 ZAINAL HAFIFAH BINTI ABDUL MULOK

10. ASET DAN HARTA KOMAS - RM 7,849.92
-RM 74,250.00
i. HARTA ALIH - RM 40,886.40
- RM 1,000.00
a) Saham BIMB Unit Trust (7,400 unit)
b) Saham Bank Rakyat - RM 5,000.00
c) Saham Bank Persatuan
d) Saham KOGERAK
e) Saham Koperasi Gabungan Perak Berhad

ii. HARTA TAK ALIH

a) Ladang Kelapa Sawit 80.94 hektar(200 ekar) di Sungai Samak, Hutan Melintang
yang diperolehi melalui pinjaman bercagar dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia berjumlah
RM1,108,157.00 iaitu pembiayaan pengambilalihan dari RISDA Smallholders Sdn. Bhd. Ansuran
pembiayaan ladang telah selesai pada Julai 2017 yang lalu.

28

Bayaran balik RM6,941.22 sebulan selama 204 bulan mulai 7/2007 hingga 6/2024. Mulai
15.09.2010 bayaran balik pembiayaan sebanyak RM15,000.00 sebulan. Menerima hasil secara
sewaan purata RM10,000.00 sebulan mengikut harga semasa turun naik kelapa sawit yang
diusahakan oleh Syarikat baru Ancak Maju Enterprise mulai April 2015.

b) Kedai 2½ Tingkat No.10, Persiaran Medan Gopeng 3, Medan Gopeng, 31350 Ipoh.
Bangunan disewa kepada penyewa seperti berikut:-

No. Nama Penyewa Sewa
Premis sebulan
Ariq Naqib Enterprise
No. 10 kosong (RM)
No. 10A kosong 1,000.00
No. 10B
Jumlah Sewa -

-

1,000.00

Sesiapa yang berminat ingin menyewa bolehlah berhubung dengan pejabat KOMAS.

c) Kedai 2 tingkat No.11, Jalan Kledang Raya 22,Taman Alkaff (Silibin), 30100 Ipoh.

d) Kedai 2 tingkat No.13, Jalan Kledang Raya 22,Taman Alkaff (Silibin), 30100 Ipoh.

No. Premis Nama Penyewa Sewa
Sebulan
11 Suhaimi Cafe
11A Zul Qamar Trading (RM)
13 Suhaimi Cafe
13A Pejabat KOMAS 800.00

Jumlah Sewa 600.00

1000.00

0.00
2400.00

e) Kedai 2 tingkat No.21, Jalan Meru Utama A1, Medan Meru Utama, 30020 Ipoh.

f) Kedai 2 tingkat No.23, Jalan Meru Utama A1, Medan Meru Utama, 30020 Ipoh.

Dua unit premis kedai ini telah disewakan kepada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Surat
perjanjian sewa telah ditandatangani pada 2 Mac 2012. Tempoh sewa (3+3+3 tahun) selama
3 tahun.

Kenaikkan kadar sewaan 3 tahun ialah 15% dan telah dibayar kenaikan 15% pertama
pada 1.2.2015 sebanyak RM6,900.00 sehingga 31.01.2018 dan ini adalah tempoh ke 3
perjanjian diperbaharui dengan kenaikkan 8% dengan kadar sewaan sebanyak RM8,048.00.

29

h) Kedai 2 tingkat No.18, Kompleks PKNPk, Jalan Pasar, Manjoi, 30020 Ipoh. (Belakang Pasaraya
Mydin Manjoi)

No. 18 (Bawah) - PASTI AL FATHONAH RM 700.00
No. 18A (Atas) - Lanz Utama RM 600.00
RM1300.00
Jumlah Sewa

i) PLOT 8, JALAN HADHARI, KAMPUNG TENGKU HUSSIN

KOMAS telah memberikan sewa tapak untuk dijadikan sebuah Restoran kepada
Warung Cik Yang dengan kadar sewaan RM690.00 sebulan dengan syarat tiada
bangunan kekal didirikan.

Untuk makluman, ditapak yang sama juga sebuah pencawang talian telefon telah
dinaikkan dan keluasan seluas 10’X10’ itu telah disewakan dengan kadar sewaan
RM1,320.00 sebulan oleh Syarikat Perak Integrated Sdn Bhd.

j) 3 LOT TANAH DI JALAN JELAPANG.

KOMAS telah membeli 3 lot tapak kosong yang akan dibangunkan dengan harga belian
RM379,000.00 untuk ketiga-tiga lot. Bayaran penuh telah dijelaskan dan geran juga
telah selamat diterima.

Berdasarkan kepada potensi masa depan tanah lot tersebut sukar untuk dimajukan/
disewakan bagi tujuan komersial kerana tanah tersebut diwartakan sebagai lot
kediaman maka ALK terpaksa menjual tanah tersebut.

Kini KOMAS dalam proses menjual 2 lot tanah tersebut.

k) PENUBUHAN PUSAT PELUPUSAN NASKAH AL QURAN

Pusat pelupusan Al Quran ini telah mula beroperasi pada bulan Mac 2014. Orang ramai yang
hendak melupuskan naskah Al Quran dan bahan-bahan kertas mengandungi ayat-ayat suci
bolehlah menghubungi pihak KOMAS untuk urusan penghantaran. Caj bayaran dikenakan
sebanyak RM5.00 se kilogram bagi menampung kos elektrik, diesel dan pekerja.

Untuk makluman semua, Pusat Pelupusan Al Quran telah berpindah ke Puncak Jelapang
Maju dan peroses pembakaran dijalankan sepenuhnya di kilang tersebut.
.

l) KERUSI URUT

KOMAS telah meletakkan 4 unit kerusi urut di Masjid Nurul Hidayah, Manjung dan
diuruskan dibawah seliaan mantan ALK (0210) Haji Abdul Aziz bin Ahmad yang bertugas
di Masjid tersebut serta menetap di kawasan ini.

Untuk pengetahuan ahli KOMAS, 2 daripada 4 unit kerusi urut yang tempatkan di Masjid
Nurul Hidayah, Manjung telah tidak dapat berfungsi lagi. Manakala 2 unit lagi kerusi urut
KOMAS sering mengalami kerosakan dan memerlukan kos yang tinggi bagi membaiki

30

kerusi tersebut. Pihak Masjid telah meminta pihak KOMAS untuk mengambil semula
kerusi tersubut. ALK yang bermesyuarat pada telah bersetuju untuk mewakafkan kerusi
tersebut kepada pihak Masjid Nurul Hidayah, Manjung memandangkan kos membawa
balik sangat tinggi dan tiada tempat untuk disimpan.

8. PENGHARGAAN

Pengerusi KOMAS, Y. Bhg. Dato’ Sheikh Mohamah Nor bin Mansor Al-Hafiz dan semua
ALK ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada
semua pihak – individu, agensi kerajaan, pertubuhan dan syarikat yang telah memberi
sumbangan tenaga, fikiran, nasihat, kebendaan dan kerjasama bagi kejayaan KOMAS
ke tahap yang ada sekarang. Semoga jasa baik semua pihak yang berkenaan akan
mendapat ganjaran dan keberkatan dari Allah SWT.

9. PENUTUP

Anggota Lembaga Koperasi (ALK) memohon kepada semua anggota KOMAS mendoakan
agar Allah SWT memperkenankan usaha-usaha yang sedang dilaksanakan iaitu
pemulihan Ladang Sawit KOMAS dan Pusat Pelupusan Al Quran bagi mempertingkatkan
dan memajukan ekonomi KOMAS. Sekiranya terdapat apa-apa kesilapan dan kelemahan,
ALK memohon maaf daripada anggota-anggota KOMAS yang dihormati.

Sekian, terima kasih.

Disedia dan disusun oleh:
DR. HAJI MOHD RAZAK BIN MOHD NORDIN AMP
SETIAUSAHA
25 OKTOBER 2021

Laporan Lembaga telah disemak, diperbetul dan diterima oleh Jawatankuasa Persiapan Mesyuarat
Agung Tahunan Ke-24 dianggotai :-

1. Dr. Haji Mohd Razak Bin Mohd Nordin (Pengerusi)

2. Haji Mohamed Kahar Bin Mohamed Soam (Bendahari)

3. Haji Abdul Wahab bin Lop. (AJK)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50


Click to View FlipBook Version