The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการแข่งศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขต 8/11/2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KruKaiNui คุณครูไข่นุ้ย, 2019-12-14 08:43:10

รายงานผลการแข่งศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขต

รายงานผลการแข่งศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขต 8/11/2562

Keywords: รายงานผลการแข่งศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขต

1

รายงานผลการนานักเรียนเขา้ แขง่ ขนั ทักษะวชิ าการ
งานศลิ ปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 69 ระดับเขตฯ

ประจาปีการศึกษา 2562

จัดทาโดย
นางสาวจตพุ ร ทองลาด

ตาแหน่ง ครู คศ.1

โรงเรยี นหนองแหว้ วงั มนศกึ ษา
ศนู ย์เครอื ข่ายภผู าม่าน อาเภอภผู ามา่ น จังหวดั ขอนแกน่
สานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาขอนแกน่ เขต 5

2

คำนำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำขัน้ พ้ืนฐำน ได้ประกำศ เรื่อง กำรจดั งำนศลิ ปหัตถกรรมนักเรียน เพอ่ื
สืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 6 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้
แสดงออกถงึ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซึง่ นบั เป็นผลสำเรจ็ ของกำรจัดกำรศึกษำที่ครูผู้สอนสำมำรถนำไปประกอบกำร
ทำผลงำนเชงิ ประจักษ์เพ่อื ขอเล่ือนวิทยฐำนะ และเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ สสู่ ำยตำสำธำรณชน โดย
กำรจัดงำนได้เปล่ียนรปู แบบวธิ ีกำรจัดกำรแข่งขนั เพอื่ ใหส้ อดรับกับนโยบำยและบริบทกำรจัดกำรศกึ ษำทีเ่ ปลยี่ นไป
ทุกปี สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้ปรับปรุงกิจกรรมหลักเกณฑ์กำรจัดกำรแข่งขันในงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งข้ึน ให้มีเฉพำะกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมกำรงำนพื้นฐำนอำชีพที่สำมำรถนำไปพัฒนำต่อยอดเพื่อประกอบอำชีพ
รวมทั้งกิจกรรมลกู เสือซ่ึงเปน็ ทกั ษะชวี ติ ที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใชไ้ ดใ้ นชีวติ ประจำวัน

นางสาวจตพุ ร ทองลาด
ตาแหนง่ ครู คศ.1

สารบัญ 3

คานา หน้า
สารบญั
บันทึกขอ้ ความรายงาน 4
ภาคผนวก 6
7
- สาเนาเกียรตบิ ัตร 13
- ภาพประกอบการอบรม 23
- รายการค่าใชจ้ ่าย

4

บันทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรยี นหนองแห้ววงั มนศกึ ษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

ท่ี / 2562 วันท่ี 11 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เรอ่ื ง รายงานผลการนานกั เรยี นเข้าแขง่ ขนั ทักษะวิชาการ งานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตฯ

เรยี น ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองแหว้ วงั มนศกึ ษา

ดว้ ยนางสาวจตพุ ร ทองลาด ได้จัดส่งนกั เรยี นเขา้ ร่วมการแขง่ ขันทักษะทางวชิ าการ กจิ กรรมการ
ประกวดโครงงานคอมพวิ เตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศลิ ปหัตถกรรมนกั เรยี น ปีการศึกษา 2562 สงั กัด
สานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาขอนแก่น เขต 5 ณ โรงเรยี นสีชมพูศกึ ษา อาคาร 2 ชั้น 1
ห้องปฏบิ ัตกิ าร จังหวดั ขอนแก่น วนั ท่ี 8 เดอื นพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บดั นี้ ข้าพเจ้า นางสาวจตุพร ทองลาด ไดป้ ฏิบัติหน้าทรี่ าชการที่ไดร้ บั มอบหมายได้เสรจ็ เรยี บร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรายงานผลการแข่งขัน ดงั ตอ่ ไปน้ี

1. กิจกรรมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคอมพวิ เตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

2. ชอ่ื นกั เรียนทเ่ี ขา้ ร่วมการแข่งขัน
1. นางสาววิภาวรรณ วงไว
2. นางสาวอารยา ภูพลผนั
3. เด็กหญิงณัฐธิดา สาธะปญั ญา

3. ผู้จัดกจิ กรรม
สานักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาขอนแก่น เขต 5

4. ระยะเวลาในการแขง่ ขนั (วัน เดือน ป)ี 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

5. สถานท่จี ดั การแข่งขัน
ณ โรงเรยี นสชี มพศู กึ ษา อาคาร 2 ชัน้ 1 หอ้ งปฏบิ ัตกิ าร จังหวัดขอนแก่น

6. ครผู ูค้ วบคุม
1. นางสาวจตพุ ร ทองลาด

5

2. นายอาธศิ ักด์ิ ทองลาด

7. ผลจากการแข่งขนั
 ไดร้ บั รางวลั ชนะเลิศ เหรยี ญทอง 93 คะแนน
 เป็นตัวแทน เขตพ้ืนท่ี ไปแข่งขัน ระดับภาค ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14
ธนั วามคม 2562

8. งบประมาณท่ใี ช้
5000 บาท ***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

9. ปัญหา / อปุ สรรค ในการดาเนินกิจกรรม

- การหาที่พกั นักเรยี นเข้าแขง่ ขันตอ้ งดาเนินการด้วยตนเองตงั้ แต่ตน้ บางครง้ั ก็สรา้ งความลาบาก
ให้กบั โรงเรยี นทเ่ี ป็นตวั แทนน้อยรายการหรือโรงเรยี นทเ่ี ขา้ แขง่ ขนั ประเภทท่ีจานวนนกั เรยี นมาก ๆ
- การเดนิ ทางไปสถานทแ่ี ข่งขนั มีการจราจรหนาแน่นมาก

10. เอกสารทไี่ ดร้ บั มดี งั ต่อไปน้ี คือ จานวน 5 ฉบับ
 สาเนาเกียรติบัตร

จงึ เรยี นมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชือ่ ............................................................ผรู้ ายงาน
(นางสาวจตพุ ร ทองลาด)
ตาแหนง่ ครู

วันท.่ี .............เดือน...................... พ.ศ. ...............

ความเหน็ ของผอู้ านวยการโรงเรียน ลงชื่อ…………………………………….
...................................................................................... (นางสาวศุภนันท์ พิมดี)
......................................................................................
...................................................................................... ตาแหนง่ ผอู้ านวยการโรงเรียนหนองแหว้ วังมนศึกษา
วนั ท.ี่ .............เดือน...................... พ.ศ. ...............

6

ภาคผนวก

- สาเนาเกยี รติบตั ร
- ภาพการเข้าร่วมกจิ กรรม
- เอกสารท่เี ก่ยี วข้อง หนังสือราชการ

-

7

สาเนาเกียรติบตั ร

8

9

10

11

12

13

ภาพกจิ กรรม แขง่ ขนั ทกั ษะวชิ าการ งานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี น
ครง้ั ท่ี 69 ระดบั เขตฯ วนั ท่ี 8 พฤศจกิ ายน 2562
ณ โรงเรยี นสชี มพศู กึ ษา

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ผลการแข่งขัน คอมพวิ เตอร์ DOC.6

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟตแ์ วร์ ม.1-ม.3 รหสั กจิ กรรม : 044
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

สังกัดสานกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาขอนแกน่ เขต5

ณ โรงเรียนในพื้นทีอ่ าเภอสีชมพู อาคาร 2 ช้ัน 1

ห้องปฏิบตั กิ าร จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี 8 เดือนพฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562

ที่ โรงเรยี น สังกดั คะแนน ระดบั อันดับ หมายเหตุ

1 โรงเรียนหนองแหว้ วงั มนศึกษา สพป. 92 ทอง ชนะเลศิ
ขอนแกน่
นักเรยี น เขต 5
1. นางสาววภิ าวรรณ วงไว
2. นางสาวอารยา ภูพลผัน
3. เด็กหญงิ ณัฐธดิ า สาธะปญั ญา
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวจตุพร ทองลาด
2. นายอาธิศกั ด์ิ ทองลาด

2 โรงเรยี นฝายหินหนองทุ่มหนอง สพป. 89 ทอง รองชนะเลศิ
ทองศึกษา ขอนแก่น อนั ดบั ที่ ๑
เขต 5

3 โรงเรยี นบา้ นโคกไมง้ าม(ส่งเสริม “ 85 ทอง รองชนะเลิศ
วิทยา) อนั ดับที่ ๒

4 โรงเรียนบ้านหนองบวั โนนเมือง “ 83 ทอง 4

5 โรงเรียนบ้านหวา้ “ 81 ทอง 5

ชว่ งคะแนน และระดบั เหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวลั เกียรติบตั รระดับเหรยี ญทอง
รอ้ ยละ 70 – ตา่ กว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรตบิ ัตรระดับเหรยี ญเงนิ
ร้อยละ 60 – ต่ากว่า รอ้ ยละ 70 รางวัลเกยี รติบตั รระดบั เหรียญทองแดง
ต่ากวา่ ร้อยละ 60 ได้รบั เกียรติบัตรเขา้ ร่วมการแข่งขนั

23

รายการค่าใชจ้ ่าย ในโครงงานคอมพิวเตอร์
งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรียน ครง้ั ที่ 69 ปกี ารศกึ ษา 2562
สังกัดสานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 5

ท่ี รายการ ค่าใช้จา่ ย คงเหลือ
1 งบประมาณท่ไี ดร้ บั +5000 5000
2 ชดุ Microbit Education v1.3 -2353 2647
3 อปุ กรณ์ Commandrone 1 -680 2402
4 อปุ กรณ์ Commandrone 2 -360 1722
5 กาวแทง่ -244 1292
6 อปุ กรณ์วสั ดรุ า้ นบัณฑิต -430 709
7 Motorbit -934 349
8 ถา่ น 3A 30*2 -60 -585
9 ถา่ น 9v 40*4 -160 -645
10 บอร์ดไวนิล -400 -805
6,205 -1205
สรุป


Click to View FlipBook Version