The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานเป็นกรรมการการแข่งศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขต

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KruKaiNui คุณครูไข่นุ้ย, 2019-12-14 08:14:36

รายงานเป็นกรรมการการแข่งศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขต

รายงานเป็นกรรมการการแข่งศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขต

Keywords: รายงานเป็นกรรมการการแข่งศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขต

รายงานเป็นกรรมการการแขง่ ขนั
ทกั ษะวิชาการงานศลิ ปหตั ถกรรม
นกั เรยี น ครั้งที่ 69 ระดบั เขตพื้นท่ี

การแขง่ ขนั การสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-3

นางสาวจตพุ ร ทองลาด
ตาแหนง่ ครู คศ.1

โรงเรียนหนองแหว้ วังมนศึกษา

ศูนยเ์ ครอื ขา่ ยภูผามา่ น อาเภอภผู ามา่ น จังหวดั ขอนแกน่
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาขอนแกน่ เขต 5

1

รายงานเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศลิ ปหัตถกรรมนักเรียน คร้งั ที่ 69 ระดับเขตฯ
ประจาปีการศึกษา 2562

จัดทาโดย
นางสาวจตพุ ร ทองลาด

ตาแหน่ง ครู คศ.1

โรงเรียนหนองแหว้ วงั มนศกึ ษา
ศูนย์เครือข่ายภผู ามา่ น อาเภอภผู ามา่ น จงั หวดั ขอนแกน่
สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาขอนแก่น เขต 5

2

คำนำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำขัน้ พ้ืนฐำน ได้ประกำศ เรื่อง กำรจดั งำนศลิ ปหัตถกรรมนักเรียน เพอ่ื
สืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 6 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้
แสดงออกถงึ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซึง่ นบั เป็นผลสำเรจ็ ของกำรจัดกำรศึกษำที่ครูผู้สอนสำมำรถนำไปประกอบกำร
ทำผลงำนเชงิ ประจักษ์เพ่อื ขอเล่ือนวิทยฐำนะ และเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ สสู่ ำยตำสำธำรณชน โดย
กำรจัดงำนได้เปล่ียนรปู แบบวธิ ีกำรจัดกำรแข่งขนั เพอื่ ใหส้ อดรับกับนโยบำยและบริบทกำรจัดกำรศกึ ษำทีเ่ ปลยี่ นไป
ทุกปี สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้ปรับปรุงกิจกรรมหลักเกณฑ์กำรจัดกำรแข่งขันในงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งข้ึน ให้มีเฉพำะกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมกำรงำนพื้นฐำนอำชีพที่สำมำรถนำไปพัฒนำต่อยอดเพื่อประกอบอำชีพ
รวมทั้งกิจกรรมลกู เสือซ่ึงเปน็ ทกั ษะชวี ติ ที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใชไ้ ดใ้ นชีวติ ประจำวัน

นางสาวจตพุ ร ทองลาด
ตาแหนง่ ครู คศ.1

สารบญั 3

คานา หน้า
สารบัญ
บนั ทึกขอ้ ความรายงาน 4
ภาคผนวก 5
6
- สาเนาเกียรตบิ ัตร 8
- ภาพประกอบการอบรม 14
- คู่มอื การจัดแขง่ ขัน

4

บนั ทึกขอ้ ความ

สว่ นราชการ โรงเรยี นหนองแห้ววงั มนศึกษา สพป.ขอนแกน่ เขต 5

ท่ี / 2562 วนั ท่ี 11 เดอื น พฤศจกิ ายน พ.ศ.2562

เรือ่ ง รายงานเปน็ กรรมการตัดสินการแขง่ ขนั การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3

งานศิลปหตั ถกรรมนกั เรียน ครั้งท่ี 69 ระดบั เขตฯ

เรยี น ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองแห้ววงั มนศกึ ษา

ดว้ ยนางสาวจตพุ ร ทองลาด ได้เป็นกรรมการตดั สิน การแข่งขนั การสรา้ ง Webpage ประเภท Web
Editor ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศกึ ษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษา
ขอนแกน่ เขต 5 ณ โรงเรยี นสชี มพูศกึ ษา อาคาร 2 ชน้ั 2 หอ้ งปฏบิ ตั ิการ จังหวดั ขอนแก่น วันที่ 9 เดอื น
พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562

บดั น้ี ข้าพเจ้า นางสาวจตุพร ทองลาด ไดป้ ฏบิ ตั ิหนา้ ทรี่ าชการทไี่ ด้รับมอบหมายไดเ้ สร็จเรยี บรอ้ ยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรายงานผลการแขง่ ขัน ดงั ต่อไปนี้

1. เอกสารท่ีไดร้ บั มดี ังตอ่ ไปน้ี คือ จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาเกียรตบิ ัตร

จึงเรียนมาเพอ่ื โปรดทราบ

ลงชอื่ ............................................................ผู้รายงาน
(นางสาวจตุพร ทองลาด)
ตาแหน่ง ครู

วนั ท่.ี .............เดอื น...................... พ.ศ. ...............

ความเหน็ ของผ้อู านวยการโรงเรียน ลงชื่อ…………………………………….
...................................................................................... (นางสาวศุภนนั ท์ พิมดี)
......................................................................................
...................................................................................... ตาแหนง่ ผอู้ านวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา
วนั ท.่ี .............เดอื น...................... พ.ศ. ...............

5

ภาคผนวก

- ผลการตดั สิน
สาเนาเกียรตบิ ตั ร
- ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
- เอกสารท่เี ก่ยี วข้อง หนังสอื ราชการ

-

6

ผลการแขง่ ขนั คอมพิวเตอร์ DOC.6
การแขง่ ขนั การสรา้ ง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี น รหสั กิจกรรม :
ปกี ารศกึ ษา 2562 สงั กัดสานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศกึ ษา 029
ขอนแกน่ เขต5
ณ โรงเรียนในพน้ื ทีอ่ าเภอสีชมพู จงั หวัดขอนแกน่
ระหวา่ ง วันท่ี 7-9 เดอื นพฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562

ท่ี โรงเรียน สงั กดั คะแนน ระดบั อันดบั หมาย
เหตุ

1 โรงเรยี นโนนสะอาดพทิ ยา สพป. ขอนแกน่ 97 ทอง ชนะเลศิ
เขต 5

2 โรงเรียนหนองกงุ เซิน สพป. ขอนแก่น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

หนองโนพฒั นา เขต 5

3 โรงเรยี นบา้ นหนอง สพป. ขอนแก่น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒
ผือราษฎรป์ ระสิทธ์ิ เขต 5

4 โรงเรยี นบ้านกดุ เลา สพป. ขอนแกน่ 87 ทอง 4
เขต 5

5 โรงเรียนบา้ นหนองไฮ-วัง สพป. ขอนแกน่ 78 เงิน 5
ขอนยม เขต 5

6 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. ขอนแก่น 75 เงิน 6
เขต 5

7 โรงเรียนบ้านโคกสงู สพป. ขอนแกน่ 69 ทองแดง 7
เขต 5

ชว่ งคะแนน และระดบั เหรยี ญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวลั เกยี รติบัตรระดับเหรยี ญทอง
รอ้ ยละ 70 – ตา่ กว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกยี รตบิ ัตรระดับเหรียญเงนิ
ร้อยละ 60 – ต่ากว่า ร้อยละ 70 รางวลั เกยี รตบิ ัตรระดบั เหรยี ญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60 ไดร้ ับเกียรติบตั รเข้าร่วมการแข่งขัน

7

8

ภาพกจิ กรรม แขง่ ขนั ทกั ษะวชิ าการ งานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี น
ครงั้ ที่ 69 ระดบั เขตฯ วนั ที่ 9 พฤศจกิ ายน 2562
ณ โรงเรยี นสชี มพศู กึ ษา

9

10

11

12

13


Click to View FlipBook Version