KruKaiNui คุณครูไข่นุ้ย Download PDF
  • 18
  • 12
รายงานผลการเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้ง สำหรับครูผู้สอน ระดับประถม ระหว่างวันที่ 11-12 เดือนกรกฎาคม 2562_clone
รายงานผลการเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้ง สำหรับครูผู้สอน ระดับประถม ระหว่างวันที่ 11-12 เดือนกรกฎาคม 2562
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications