The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

7-สถานที่ท่องเที่ยว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นายวรพจน์ เกิดมณี, 2020-02-18 02:50:44

7-สถานที่ท่องเที่ยว

7-สถานที่ท่องเที่ยว

รายงาน
เรอื่ ง 7 ที่เท่ยี วนครนายก สวยจนตอ้ งยกกลอ้ งถ่ายรปู

จดั ทาโดย เลขที่ 15
เลขที่ 16
นาย วรพจน์ เกิดมณี เลขท่ี 18
นาย พรเทพ จนั ทรตั นา
นาย ปาฏิหาริย์ สวัสดผิ ล

ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

เสนอ
คณุ ครู ญาณนิ ท์ อดุ มสขุ ถาวร

รายงานน้ีเป็นสว่ นหนึ่งของวชิ าคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2562
โรงเรยี นเพรักษมาตาวทิ ยา อาเภอเมอื ง จังหวดั ระยอง

สานกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาเขต 18

สะพานทุ่งนามุ้ย

เทยี่ วนครนายก แต่ไดอ้ ารมณ์สุดชิลล์ สัมผสั ววิ กลางทงุ่ นาเหมือนทางภาคเหนอื ก็ตอ้ งทนี่ ่เี ลยคะ่
สะพานทุ่งนามุ้ย อีกหนึ่งพกิ ัดท่นี ่าสนใจ ขอยา้ ตวั โต ๆ เลยวา่ ไป เทย่ี วนครนายก ตอ้ งปัก GPS แวะใหไ้ ด้ โดย
จุดเด่นของ สะพานท่งุ นามุย้ อยู่ตรงท่ีนักท่องเทีย่ วจะไดเ้ ดินชมท่งุ นา ไปบนสะพานไม้ความยาวประมาณ 150
เมตร ซงึ่ ในบางฤดกู าลก็จะไดเ้ ห็นทุ่งนาเขยี วขจีรอการเก็บเกย่ี ว หรือ ถ้าไปตรงกบั ช่วงทช่ี าวบ้านเรมิ่ ด้านา
ปลกู ขา้ ว ก็สามารถสนุก และเรียนร้เู ก่ยี วกบั การทา้ นาไดอ้ กี ดว้ ย

ซุ้มป่าไผ่ วดั จฬุ าภรณ์วนาราม

อยากเที่ยวซุ้มปา่ ไผ่ กไ็ มจ่ า้ เปน็ ตอ้ งลงทนุ บินไปไกลถงึ อาราชิยามา่ ประเทศญป่ี ุ่น แคข่ ับรถไป เที่ยวนครนายก
ก็ได้สัมผสั ซุ้มป่าไผ่ บรเิ วณด้านหน้าวัดจุฬาภรณ์วนาราม ซง่ึ กลายเป็นมมุ ถา่ ยรูปยอดนยิ มใน นครนายก ท่ใี คร
ๆ ก็ตา่ งการนั ตีความสวยงามและบรรยากาศสุดรม่ รื่น ท่สี า้ คญั เสร็จจากถา่ ยรูปกบั ซุม้ ปา่ ไผ่แลว้ สามารถแวะ
เขา้ วัด ไหวพ้ ระขอพร เสริมสร้างความเปน็ สิรมิ งคล ใหก้ บั ตวั เองและครอบครัวกันได้อีกดว้ ยนะคะ อา่ นต่อได้ท่ี

แก่งสามชัน อา่ นต่อไดท้ ่ี

เอาใจตากล้อง สายลุยชอบผจญภยั กันสักหน่อยมาจะ เท่ียวนครนายก ให้สนุกมนั ต้องเปียกน้า กบั กิจกรรมลอ่ ง
แก่ง ที่แกง่ สามชนั ในระดบั ความมนั ที่กา้ ลังตน่ื เต้นกระตกุ หวั ใจ เพราะดว้ ยลักษณะของแก่ง ท่ลี าดเอยี งเป็น
ขนั บันได ในระยะทางประมาณ 50 เมตร บวกกบั กระแสน้าไหลแรงกระทบโขดหินเกดิ เป็นลกู คล่ืนสูงซัดเขา้ หา
ตวั เรอื จงึ เปน็ อีกหน่ึงจดุ สดุ ทา้ ทายของนกั ล่องแกง่ ใน นครนายก หากอยากได้ภาพสวย ๆ ตอนลอ่ งแก่ง ก็ฝาก
กลอ้ งให้เพ่ือนที่ไมไ่ ดล้ งนา้ ชว่ ยกดชัตเตอรใ์ ห้กไ็ ด้ สว่ นใครไม่อยากเปยี กน้า กส็ ามารถนง่ั เล่นรับลม เอาเทา้ แช่
น้าบรเิ วณรมิ ตลิง่ ก็สดช่ืนไดไ้ ม่แพ้กัน อา่ นตอ่ ได้

น้าตกสาริกา

ไป เทีย่ วนครนายก ทังทีแตด่ ันลืมแวะ เทีย่ วนา้ ตก มันกด็ ูแปลก ๆ เหมือนขาดอะไรไปหน่อยง่าย ๆ ไมต่ อ้ งคดิ
เยอะ แนะน้า “น้าตกสาริกา” กบั ความสวยงามและอลงั การของสายน้า ทีต่ กจากหน้าผาถึง 9 ชนั โดยแตล่ ะ
ชันกม็ ีแอ่งน้าทสี่ ามารถลงเล่นไดอ้ ย่างปลอดภยั ใครแรงขายังไหว แรงใจยังสู้ ก็สามารถเดนิ เทยี่ ว ในเส้นทางชม
ธรรมชาติ ขึนไปยงั นา้ ตกชันบนสดุ ส่วนใครไมถ่ นัดเดิน บรเิ วณด้านล่าง อา่ นตอ่ ได้ท่ี

พทุ ธอุทยานมาฆบชู าอนสุ รณ์

พทุ ธศาสนสถานสา้ คญั ใน นครนายก ท่ีบอกเล่าเหตกุ ารณว์ ันมาฆะบูชาได้อยา่ งชัดเจน เพือ่ ปลกู ฝังใหช้ าวพุทธ
ไดร้ ะลึกถงึ วนั ส้าคัญทางศาสนา ผ่านองค์พระพทุ ธรปู ปางแสดงโอวาทปาติโมกขข์ นาดใหญ่ ทีป่ ระดิษฐานโดด
เด่นอยูท่ ่ามกลางพระพุทธรปู ขนาดเลก็ หน้าตัก 90 ซม. จา้ นวน 1,250 องค์ อกี ทังพืนท่บี ริเวณรอบนอกยงั เรียง
ราย ดว้ ยพระธาตุประจา้ ปีเกิดจา้ ลองของ 12 นักษัตร ซ่งึ ใครมา เทย่ี วนครนายก ไมว่ า่ จะเป็น สายบญุ หรอื
สายเล่นกล้อง ตา่ งกต็ ้องขอจอดแวะ เพราะไดไ้ หว้พระท้าบญุ แล้ว ยงั มีมุมสวย ๆ ใหเ้ ดินเกบ็ ภาพในบรรยากาศ
สงบ อ่านต่อได้

ทุ่งบัวแดง บา้ นนา

เท่ียวนครนายก แลว้ อยากไดร้ ูปสวยในมมุ พิเศษไวอ้ วดใคร ๆ ตอ้ งที่นเ่ี ลยค่ะ เรยี กว่าเปน็ หนงึ่ พกิ ัดใน
นครนายก ที่คนชอบถา่ ยรปู เหน็ แลว้ ต้องกรี๊ดสลบ กบั ววิ ทงุ่ บวั แดง ออกดอกบานสะพร่งั สวยงามเตม็ บึง
แนะนา้ ถา้ ไมอ่ ยากพลาดมุมดี ๆ ควรมาชว่ งเชา้ เพราะคนไมเ่ ยอะ แดดไม่ร้อน และบวั แดงก้าลงั เรม่ิ บาน แถมมี
สะพานไมใ้ ห้นกั ท่องเท่ยี วไดย้ นื ถา่ ยภาพกลางบงึ บัวอกี ด้วย

อทุ ยานแหง่ ชาติเขาใหญ่

ท่ีเทยี่ วอากาศเยน็ ยอดนิยมของคนรักธรรมชาติไมว่ า่ จะเทยี่ วช่วงไหนกม็ ีบรรยากาศสดชื่นให้ยนื ชมวิว รับลม
เยน็ ๆ กนั ไดต้ ลอดทงั ปี กับหลากหลายสถานที่ทอ่ งเท่ียวในเขต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เชน่ เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ น้าตกเหวนรก นา้ ตกเหวสุวัต จุดชมวิวผาเดยี วดาย เปน็ ตน้ สามารถเดินทางแบบไปเช้ากลบั เย็น
หรือจะพกั ค้างคืนกม็ ีทพ่ี กั และลานกางเต็นทภ์ ายใน อทุ ยานแหง่ ชาติเขาใหญ่ ไว้คอยบรกิ ารด้วยนะ อา่ นตอ่ ไดท้ ่ี


Click to View FlipBook Version