The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประกาศรับสมัคร 65 รอบ 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by beampanp, 2022-01-05 23:45:40

ประกาศรับสมัคร 65 รอบ 3

ประกาศรับสมัคร 65 รอบ 3

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission

(คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT)
ประจำปีการศึกษา 2565

__________________________________________________________

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา
2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ
1.1   คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.2   คณะวิทยาศาสตร์
1.3   คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
1.4   คณะบริหารธุรกิจ
1.5   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6   คณะอุตสาหกรรมอาหาร
1.7   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1.8   คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.9   คณะศิลปศาสตร์
1.10  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
1.11  วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
1.12  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
1.13  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
1.14  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกเว้น

นักศึกษาชาวต่างประเทศ
2.2 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความ

สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ -

           2.4  เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำ
ความผิดต่าง ๆ

2.5  ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.6  จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก
ประเภท
2.7  ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ    สามารถดูราย

ละเอียดได้ที่ประกาศแนบท้ายในแต่คณะ/วิทยาลัย

4. วิธีการรับสมัครและวิธีการคัดเลือก
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่  2 -

10  พฤษภาคม 2565  โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลลัพธ์ของคะแนนมาตราฐาน GAT และ PAT ของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คูณด้วยค่าน้ำหนักตามองค์ประกอบของแต่ละคณะ/วิทยาลัยตามประกาศ
แนบท้าย ซึ่งผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะ/วิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้า

สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18
พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

6. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ
ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเข้าศึกษา หากไม่ดำเนิน
การตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่
สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะ
ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงิน
ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น -

7. การตัดสิทธิ์
7.1  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์

เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

7.2  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ แล้ว หากยังไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องชำระเงินค่า
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการ เงินเรียกเก็บอื่น
ศึกษา(บาทต่อภาคการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรปกติ ศึกษา)
หลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 25,000

หมายเหตุ 1 90,000

ค่าอุดหนุนการศึกษา 48,000 บาทต่อภาคการศึกษา 72,000 ดูหมายเหตุ 1
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ ควบคู่กับ สาขาวิชา
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 2 ปริญญา) 40,000

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปกติ 19,000
สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 75,000

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรปกติ 22,000
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 92,500

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ควบคู่กับ สาขาวิชา 126,000

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร 2 ปริญญา) -

ค่าธรรมเนียมการ
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา ศึกษา(บาทต่อภาคการ เงินเรียกเก็บอื่น
ศึกษา)
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 20,000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 20,000

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 50,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปกติ 32,000

หลักสูตรนานาชาติ 70,000

คณะอุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรปกติ 21,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการ 180,000 ดูหมายเหตุ 2
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หมายเหตุ 2
1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง และ 500CHF(ห้าร้อยฟรังก์สวิสถ้วน) สำหรับ Business and Hotel Management School,
Switzerland
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับส่วนลดร้อยละ 15 ของค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree-3rd Year ของ Business and Hotel Management School, Switzerland หรือ
สูงสุดไม่เกิน 5000 CHF (ห้าพันฟรังก์สวิสถ้วน) โดยให้ถืออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ปีการศึกษาที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เริ่มศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปกลับประเทศสวิสเซอร์แลนด์
3) ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร Bachelor Degree-3rd Year ที่ Business
and Hotel Management School, Switzerland
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตรปกติ 19,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 18,000

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 18,000

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง 18,000

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 18,000

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร 25,000

สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม 25,000

สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม 25,000

สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม ควบคู่กับ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 40,000

อัจฉริยะ (หลักสูตร 2 ปริญญา) -

ค่าธรรมเนียมการ
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา ศึกษา(บาทต่อภาคการ เงินเรียกเก็บอื่น
ศึกษา)
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 19,000

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19,000

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 22,000

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 26,000

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
หลักสูตรปกติ 21,000

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
หลักสูตรปกติ 25,000

Bachelor of Engineering Program in Smart Materials 120,000

Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics

and AI (Dual Degree, International Program)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 90,000
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 90,000 ดูหมายเหตุ 3
หมายเหตุ 3
ต้องชำระค่าเรียกเก็บซึ่งจ่ายให้โดยตรงกับสถาบันการบินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
หลักสูตรปกติ 80,000

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 20,000

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 15,000

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการจัดการ 19,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ 16,000

ประกอบการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ 29,000

ประกอบการ ควบคู่กับ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การ
จัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต (หลักสูตร 2 ปริญญา)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ 29,000

ประกอบการ ควบคู่กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน ม.รังสิต (หลักสูตร 2 ปริญญา)

 ประกาศ ณ  วันที่ 
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ

๑๒ 
พ.ย.
 ๖๔ เวลา 
๑๕:๔๐:๔๔ 
Non-PKI Server Sign-LN
Signature Code : NQAxA-DUAQQ-BDADQ-ARQBB

 

ประกาศแนบท้าย

คณะวศิ วกรรมศาสตร์

1. จำนวนรับ

หลกั สตู รทั่วไป

1.1 วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรบั 25 คน
คน
1.2 วิศวกรรมเคมี จำนวนรบั 10 คน
คน
1.3. วศิ วกรรมเครอ่ื งกล จำนวนรบั 5 คน
คน
1.4. วศิ วกรรมโยธา จำนวนรับ 20 คน
คน
1.5. วศิ วกรรมอุตสาหการ จำนวนรบั 10 คน
คน
1.6. วศิ วกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย จำนวนรบั 20 คน
คน
1.7. วิศวกรรมเมคคาทรอนกิ ส์และออโตเมชนั จำนวนรับ 15 คน

1.8. วศิ วกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวนรับ 5 คน

1.9. วศิ วกรรมขนสง่ ทางราง จำนวนรับ 5 คน
คน
1.10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรบั 20 คน
คน
1.11. วิศวกรรมอิเลก็ ทรอนกิ ส์ จำนวนรบั 20 คน

1.12 วิศวกรรมอาหาร จำนวนรบั 5

1.13 วศิ วกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ จำนวนรบั 5

หลกั สูตร 2 ปริญญา

1.14. วิศวกรรมระบบไอโอทแี ละสารสนเทศ และ วท.บ. ฟิสิกสอ์ ุตสาหกรรม จำนวนรับ 20

หลักสตู รนานาชาติ

1.15 วศิ วกรรมโยธา (หลกั สูตรนานาชาต)ิ จำนวนรับ 5

1.16 วศิ วกรรมชีวการแพทย์ (หลกั สตู รนานาชาติ) จำนวนรับ 5

1.17 วศิ วกรรมซอฟทแ์ วร์ (หลกั สูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5

1.18 วิศวกรรมห่นุ ยนตแ์ ละปัญญาประดิษฐ์ (หลกั สตู รนานาชาต)ิ จำนวนรับ 5

1.19 วศิ วกรรมการเงนิ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 5

รายละเอยี ดสาขาวิชาที่ขอการรับรองปรญิ ญาวิชาชีพวศิ วกรรมควบคมุ

หลักสตู รท่ัวไป

• วศิ วกรรมไฟฟ้า

• วิศวกรรมเคมี

• วิศวกรรมเครอ่ื งกล

• วิศวกรรมโยธา

• วิศวกรรมอุตสาหการ

• วศิ วกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ ย

• วิศวกรรมขนสง่ ทางราง

• วิศวกรรมเมคคาทรอนกิ สแ์ ละออโตเมชนั (ยกเวน้ แขนงออโตเมชนั

หลักสูตรนานาชาติ

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

1

2. คุณสมบตั เิ ฉพาะของผสู้ มัคร
2.1 เปน็ ผทู้ ่กี ำลงั ศึกษาหรือสำเรจ็ การศึกษาชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (แผนการเรยี นวทิ ยาศาสตร์ –
คณติ ศาสตร์)
2.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สายช่างอุตสาหกรรม
เชน่ เครื่องกล ไฟฟ้า อเิ ล็กทรอนกิ ส์ การก่อสรา้ ง และโลหะการ เป็นต้น)

3. กำหนดการรบั สมคั ร

กำหนดการ วนั /เดือน/ปี

- รบั สมัครทางเวปไซต์ของที่ประชมุ อธกิ ารบดแี ห่งประเทศไทย (ทปอ.) วนั ที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไม่มกี ารสอบข้อเขยี น (คดั เลือกโดยพจิ ารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดรู ายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลอื ก)

- ประกาศรายชอ่ื ผู้ผ่านการคัดเลอื ก ครัง้ ท่ี 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ผา่ นระบบท่ปี ระชุมอธิการบดแี ห่งประเทศไทย (ทปอ.) คร้ังที่ 2 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสมั ภาษณ์ ไมม่ ีสอบสัมภาษณ์

- ประกาศรายช่อื ผู้มสี ทิ ธิเ์ ข้าศกึ ษา และรายละเอยี ดขัน้ ตอนปฏบิ ตั ิ วนั ที่ 6 มิถุนายน 2565

เร่ืองการชำระเงนิ คา่ ยนื ยันสทิ ธ์ิ (คา่ ธรรมเนียมการศึกษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผมู้ ีสิทธ์ิเขา้ ศึกษายนื ยนั สิทธ์ิและชำระเงินยนื ยนั สิทธิ์เพื่อเข้าศกึ ษาใน วนั ท่ี 8 - 14 มิถนุ ายน 2565

สถาบนั ฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4. วิธกี ารรับสมคั ร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

5. วิธกี ารคดั เลอื ก
5.1 คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

ช่างอุตสาหกรรม จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น โดยท่ีประชุมอธิการบดี
แหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) จดั การทดสอบระหว่างวนั ที่ 12-15 มีนาคม 2565

- ผู้สมคั รทส่ี ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดบั ประกาศนยี บตั รวชิ าชีพ (ปวช.) สาขา
ช่างอุตสาหกรรม จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยนำผลคะแนนสอบ
ครัง้ ท่ดี ที ่ีสุดมาพิจารณาคัดเลือก

2

องค์ประกอบวชิ าและคา่ นำ้ หนกั ของแตล่ ะสาขาวชิ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรท่ัวไป

คา่ นำ้ หนกั (%)

ลำดับท่ี สาขาวชิ า GAT PAT 1 PAT 3
ความถนัด คณิต วิศว
1. วิศวกรรมไฟฟา้
2. วศิ วกรรมเคมี ท่วั ไป
3. วิศวกรรมเครื่องกล 20 30 50
4. วิศวกรรมโยธา 20 30 50
5. วิศวกรรมอตุ สาหการ 20 30 50
6. วศิ วกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ ย 20 30 50
7. วศิ วกรรมเมคคาทรอนิกสแ์ ละออโตเมชัน 20 30 50
8. วิศวกรรมเกษตรอจั ฉริยะ 20 30 50
9. วศิ วกรรมขนส่งทางราง 20 30 50
10. วศิ วกรรมคอมพิวเตอร์ 20 30 50
11. วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 30 50
12. วิศวกรรมอาหาร 20 30 50
13. วศิ วกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ 20 30 50
14. วศิ วกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และ วท.บ. 20 30 50
20 30 50
ฟิสิกสอ์ ตุ สาหกรรม 20 30 50

องคป์ ระกอบวชิ าและคา่ นำ้ หนักของแต่ละสาขาวชิ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลกั สตู รนานาชาติ

คา่ น้ำหนกั (%)

ลำดบั ที่ สาขาวชิ า GAT GAT PAT 1 PAT 3
Part 1 Part 2 Mathematics Engineering

ความถนดั English

ท่ัวไป

1. วศิ วกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาต)ิ 10 30 30 30

2. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตร 10 20 30 40

นานาชาต)ิ

3. วศิ วกรรมหนุ่ ยนต์และปัญญาประดษิ ฐ์ 10 20 30 40

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

4. วศิ วกรรมซอฟทแ์ วร์ (หลกั สตู รนานาชาติ) 10 40 40 10

5. วิศวกรรมการเงิน (หลักสตู รนานาชาต)ิ 10 40 40 10

หมายเหตุ เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ (หลกั สูตรนานาชาต)ิ กำหนดคะแนนข้นั ตำ่ GAT Part 2

ต้องไมน่ ้อยกวา่ 90 คะแนน และ PAT 1 ต้องไม่น้อยกวา่ 90 คะแนน

5.2 การสอบสัมภาษณ์
-ไมม่ กี ารสอบสมั ภาษณ์-

3

ประกาศแนบท้าย

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน
จำนวนรับ 60 คน
1. จำนวนรับ จำนวนรบั 35 คน
1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ ระยุกต์ จำนวนรับ 30 คน
1.2 สาขาวิชาสถติ ปิ ระยกุ ต์และการวเิ คราะหข์ ้อมลู จำนวนรบั 20 คน
1.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 40 คน
1.4 สาขาวชิ าเคมีอุตสาหกรรม จำนวนรบั 45 คน
1.5 สาขาวชิ าเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ มและการจัดการอยา่ งย่ังยนื จำนวนรับ 40 คน
1.6 สาขาวชิ าเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม จำนวนรบั 20 คน
1.7 สาขาวชิ าจลุ ชวี วิทยาอุตสาหกรรม
1.8 สาขาวชิ าฟสิ กิ สอ์ ุตสาหกรรม
1.9 สาขาวิชาเคมวี ศิ วกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ

2. คณุ สมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้ท่ีกำลัง

ศกึ ษาหรือสำเร็จการศกึ ษาชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กล่มุ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกวา่ 10 หน่วยกิต

และกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตรไ์ ม่นอ้ ยกวา่ 18 หนว่ ยกติ
- แผนการเรียนศิลป-์ คำนวณ กล่มุ สาระการเรยี นร้คู ณิตศาสตรไ์ ม่น้อยกวา่ 10 หนว่ ยกติ

2.2 สาขาวชิ าวทิ ยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทกี่ ำลงั ศกึ ษาหรือสำเร็จการศกึ ษาชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6
- แผนการเรยี นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ แผนการเรยี นศิลป์-ภาษาและ

แผนการเรยี นอน่ื ๆ ท่เี กีย่ วกับคอมพวิ เตอร์
2.3 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพอตุ สาหกรรม สาขาวิชาจุลชีววทิ ยาอตุ สาหกรรม และสาขาวิชาฟิสกิ ส์อุตสาหกรรม เป็นผู้ที่
กำลงั ศึกษาหรอื สำเรจ็ การศึกษาชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 6

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หนว่ ยกิต
และกลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตรไ์ ม่นอ้ ยกว่า 18 หนว่ ยกติ

2.4 สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาหรือสำเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ไมร่ ะบุแผนการเรียน

4

3. กำหนดการรับสมคั ร

กำหนดการ วนั /เดอื น/ปี

- รับสมัครทางเวปไซต์ของท่ีประชุมอธกิ ารบดแี ห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันท่ี 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไมม่ กี ารสอบข้อเขียน (คัดเลอื กโดยพจิ ารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดูรายละเอยี ดจากข้อ 5 วธิ ีการคัดเลือก)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งท่ี 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ผ่านระบบทป่ี ระชมุ อธกิ ารบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) ครง้ั ที่ 2 วนั ท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสมั ภาษณ์ ไมม่ ีสอบสัมภาษณ์

- ประกาศรายชอ่ื ผู้มสี ิทธิ์เขา้ ศกึ ษา และรายละเอยี ดขน้ั ตอนปฏิบัติ วนั ที่ 6 มถิ ุนายน 2565

เร่ืองการชำระเงินค่ายืนยนั สทิ ธิ์ (คา่ ธรรมเนียมการศึกษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผมู้ สี ทิ ธ์ิเขา้ ศกึ ษายืนยนั สิทธ์ิและชำระเงนิ ยืนยันสิทธิเ์ พ่อื เขา้ ศกึ ษาใน วันท่ี 8 - 14 มิถนุ ายน 2565

สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4. วิธกี ารรบั สมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันท่ี 2 – 10

พฤษภาคม 2565

5. วธิ ีการคัดเลือก
5.1 คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑข์ องคณะกำหนด
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT

ประจำปกี ารศึกษา 2565 เท่าน้ัน โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบระหว่างวนั ที่ 12-
15 มนี าคม 2565

- ผู้สมัครท่ีสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT
ทีม่ อี ายุไม่เกนิ 2 ปี นบั จากวนั สอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบคร้ังท่ดี ที ส่ี ุดมาพิจารณาการคัดเลอื ก

5

องค์ประกอบวชิ าและค่านำ้ หนกั ของแตล่ ะสาขาวชิ า

ลำดับที่ คณะ/สาขาวชิ า GAT ค่าน้ำหนัก (%)

ความถนดั PAT 1 PAT 2
ทวั่ ไป ความถนัด ความถนัด
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

1. สาขาวิชาคณติ ศาสตร์ประยุกต์ 20 80 -

2. สาขาวชิ าสถิตปิ ระยกุ ต์และการวิเคราะหข์ ้อมลู 20 80 -

3. สาขาวชิ าวทิ ยาการคอมพวิ เตอร์ 10 50 40

4. สาขาวชิ าเคมอี ตุ สาหกรรม 20 30 50

5. สาขาวชิ าเทคโนโลยสี ิ่งแวดล้อมและการจดั การ 20 30 50
อย่างย่ังยืน

6. สาขาวชิ าเทคโนโลยีชวี ภาพอุตสาหกรรม 20 30 50
20 30 50
7. สาขาวิชาจุลชวี วิทยาอตุ สาหกรรม 20 30 50
20 30 50
8. สาขาวิชาฟสิ ิกส์อตุ สาหกรรม

9. สาขาวิชาเคมวี ิศวกรรมและอุตสาหกรรม
(หลกั สูตรนานาชาต)ิ

5.2 การสอบสมั ภาษณ์
-ไมม่ ีการสอบสัมภาษณ์-

6

ประกาศแนบท้าย

คณะสถาปัตยกรรม ศลิ ปะและการออกแบบ
1. สาขาวิชาสถาปตั ยกรรมหลัก

1.1 จำนวนรับ จำนวนรับ 10 คน
1.1.1 สาขาวิชาสถาปตั ยกรรมหลัก

1.2 คณุ สมบตั ิเฉพาะของผู้สมัคร
1.2.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุก

แผนการเรียน หรอื ประกาศนียบัตรอ่ืนท่กี ระทรวงศึกษาธิการรับรองเทยี บเท่า มีคะแนนเฉลย่ี สะสม GPAX ไมน่ อ้ ย
กว่า 2.50

1.3 กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วนั /เดอื น/ปี

- รับสมคั รทางเวปไซต์ของท่ีประชมุ อธิการบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) วนั ท่ี 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไมม่ ีการสอบข้อเขียน (คดั เลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดรู ายละเอยี ดจากข้อ 5 วิธกี ารคัดเลอื ก)

- ประกาศรายชอ่ื ผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565

ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) ครง้ั ท่ี 2 วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสมั ภาษณ์ วนั ท่ี 28 พฤษภาคม 2565

- ประกาศรายชอื่ ผู้มสี ทิ ธ์ิเข้าศึกษา และรายละเอยี ดขนั้ ตอนปฏิบัติ วันท่ี 6 มถิ นุ ายน 2565

เร่ืองการชำระเงินคา่ ยืนยันสิทธิ์ (คา่ ธรรมเนยี มการศกึ ษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผ้มู ีสิทธเ์ิ ขา้ ศกึ ษายืนยนั สิทธ์ิและชำระเงนิ ยืนยันสทิ ธิ์เพ่ือเข้าศึกษาใน วนั ที่ 8 - 14 มถิ ุนายน 2565

สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

1.4 วธิ กี ารรับสมคั ร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

1.5 วิธีการคัดเลือก
1.5.1 คะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อ่ืนตามกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และจะใช้ผลคะแนนสอบ
GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบ
ระหวา่ งวันท่ี 12-15 มีนาคม 2565

7

- ผู้สมัครท่ีสำเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อ่ืนตามกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และจะใช้ผลคะแนนสอบ
GAT และ PAT ทมี่ อี ายุไม่เกนิ 2 ปี นับจากวนั สอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบคร้งั ที่ดที ส่ี ุดมาพิจารณาการคัดเลือก

องค์ประกอบวิชาและคา่ น้ำหนกั ของแตล่ ะสาขาวชิ า

ลำดบั ที่ คณะ/สาขาวชิ า คา่ น้ำหนกั (%)
GAT PAT4
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ความถนัดทั่วไป ความถนัดทางสถาปตั ย์
1. สาขาวชิ าสถาปตั ยกรรมหลกั
30 70

1.5.2 การสอบสมั ภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 1.5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-

12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั

8

คณะสถาปัตยกรรม ศลิ ปะและการออกแบบ
2. สาขาวชิ าศิลปอตุ สาหกรรม

2.1 จำนวนรบั
2.1.1 สาขาวชิ าศลิ ปอุตสาหกรรม จำนวนรบั 10 คน

2.2 คณุ สมบัติเฉพาะของผสู้ มคั ร
2.2.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุก

แผนการเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เทยี บเท่า มคี ะแนนเฉลย่ี GPA ไมน่ อ้ ยกว่า 2.50 หรอื

2.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร General Educational Development (GED) มีการเทียบ
คะแนนเฉล่ีย GPA ไม่นอ้ ยกวา่ 2.50

2.3 กำหนดการรับสมคั ร

กำหนดการ วนั /เดือน/ปี

- รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธกิ ารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วนั ท่ี 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไมม่ ีการสอบข้อเขียน (คดั เลอื กโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดรู ายละเอียดจากข้อ 5 วธิ กี ารคดั เลือก)

- ประกาศรายช่อื ผู้ผา่ นการคัดเลอื ก ครัง้ ที่ 1 วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2565

ผา่ นระบบทป่ี ระชุมอธิการบดแี ห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครง้ั ท่ี 2 วนั ท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2565

- ประกาศรายชอ่ื ผู้มสี ิทธเิ์ ข้าศกึ ษา และรายละเอยี ดข้ันตอนปฏิบัติ วนั ที่ 6 มถิ ุนายน 2565

เรื่องการชำระเงนิ ค่ายนื ยันสิทธ์ิ (ค่าธรรมเนยี มการศกึ ษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผ้มู สี ทิ ธเ์ิ ขา้ ศกึ ษายนื ยันสิทธิ์และชำระเงนิ ยืนยนั สทิ ธิเ์ พ่ือเข้าศกึ ษาใน วันท่ี 8 - 14 มถิ ุนายน 2565

สถาบนั ฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

2.4 วธิ กี ารรับสมคั ร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

2.5 วธิ ีการคดั เลือก
2.5.1 คะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นตามกระทรวงศึกษาธกิ ารรับรองเทียบเท่า โดยมคี ะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต่ำกว่า 2.50 และจะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบระหว่างวันท่ี 12-15 มีนาคม 2565

9

- ผู้สมัครท่ีสำเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หรือเทียบเท่า หรือประกาศนยี บัตรวชิ าชีพอ่ืนตามกระทรวงศึกษาธกิ ารรับรองเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต่ำกว่า 2.50 และจะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวนั สอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบคร้ัง
ท่ดี ีที่สุดมาพจิ ารณาการคัดเลือก

องค์ประกอบวิชาและค่านำ้ หนกั ของแต่ละสาขาวิชา

ลำดบั ท่ี คณะ/สาขาวิชา ค่านำ้ หนัก (%)
GAT PAT4
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ความถนัดทว่ั ไป ความถนดั ทางสถาปตั ย์
1. สาขาวิชาศลิ ปอตุ สาหกรรม
40 60

2.5.2 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 น.

ถึง 12:00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารบูรณาการฯ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคณุ ทหารลาดกระบัง

10

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
3. สาขาวชิ าการออกแบบสนเทศสามมิติและสอ่ื บรู ณาการ

3.1 จำนวนรบั จำนวนรับ 10 คน
3.1.1 สาขาวชิ าการออกแบบสนเทศสามมิติและส่ือบรู ณาการ

3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผสู้ มัคร
3.2.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุก

แผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า มีคะแนนเฉล่ีย GPA ไม่น้อยกว่า
2.50 มีคะแนน GAT ไมน่ ้อยกว่า 50 คะแนน และ PAT4 ไมน่ อ้ ยกวา่ 50 คะแนน หรอื

3.2.2 เป็นผสู้ ำเรจ็ การศึกษาหลกั สูตร General Educational Development (GED) มีการเทียบคะแนน
เฉลี่ย GPA ไมน่ ้อยกว่า 2.50 มคี ะแนน GAT ไม่น้อยกวา่ 50 คะแนน และ PAT4 ไม่นอ้ ยกวา่ 50 คะแนน

3.3 กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วัน/เดอื น/ปี

- รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชมุ อธกิ ารบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไม่มกี ารสอบข้อเขยี น (คัดเลือกโดยพจิ ารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดูรายละเอียดจากขอ้ 5 วิธกี ารคัดเลือก)

- ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือก คร้งั ท่ี 1 วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2565

ผา่ นระบบทีป่ ระชมุ อธิการบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) ครง้ั ที่ 2 วนั ท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสัมภาษณ์ วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2565

- ประกาศรายชอื่ ผู้มสี ิทธิ์เขา้ ศกึ ษา และรายละเอียดข้นั ตอนปฏบิ ตั ิ วันที่ 6 มถิ ุนายน 2565

เรือ่ งการชำระเงนิ คา่ ยนื ยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนยี มการศกึ ษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผู้มีสทิ ธิเ์ ข้าศกึ ษายนื ยันสิทธิ์และชำระเงนิ ยนื ยันสิทธิเ์ พื่อเข้าศกึ ษาใน วนั ท่ี 8 - 14 มิถุนายน 2565

สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

3.4 วธิ กี ารรับสมคั ร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันท่ี 2 – 10

พฤษภาคม 2565

3.5 วธิ กี ารคัดเลอื ก
3.5.1 คะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครท่ีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อ่ืนตามกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และจะใช้ผลคะแนนสอบ
GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน มีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน และ PAT4 ไม่น้อยกว่า 50
คะแนน โดยท่ปี ระชมุ อธิการบดแี ห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบระหวา่ งวนั ที่ 12-15 มนี าคม 2565

11

- ผู้สมัครท่ีสำเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อ่ืนตามกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และจะใช้ผลคะแนนสอบ
GAT/PAT ท่ีมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาการคัดเลือก มี
คะแนน GAT ไมน่ อ้ ยกว่า 50 คะแนน และ PAT4 ไม่นอ้ ยกวา่ 50 คะแนน

องคป์ ระกอบวชิ าและคา่ น้ำหนกั ของแตล่ ะสาขาวิชา

ลำดับท่ี คณะ/สาขาวิชา คา่ น้ำหนกั (%)

GAT PAT4
ความถนัดทัว่ ไป ความถนดั ทางสถาปตั ย์

คณะสถาปตั ยกรรม ศลิ ปะและการออกแบบ

1. สาขาวชิ าการออกแบบสนเทศสามมิติและส่ือ 40 60
บูรณาการ

หมายเหตุ มคี ะแนน GAT ไม่นอ้ ยกว่า 50 คะแนน และ PAT4 ไม่น้อยกวา่ 50 คะแนน

3.5.2 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 น.

ถึง 16:00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารบูรณาการฯ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบัน
เทคโนโลยพี ระจอมเกล้าเจา้ คณุ ทหารลาดกระบงั

12

คณะสถาปัตยกรรม ศลิ ปะและการออกแบบ
4. สาขาวชิ าศลิ ปกรรม มเี ดยี อารต์ และอิลลัสเตชนั อาร์ต

4.1 จำนวนรับ
4.1.1 สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดยี อาร์ต และอลิ ลสั เตชันอาร์ต จำนวนรับ 10 คน

4.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
4.2.1 เป็นผกู้ ำลงั ศึกษาอยู่ในระดบั มัธยมศึกษาปที ี่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ทกุ

แผนการเรยี นทกี่ ระทรวงศกึ ษาธิการรบั รองหรือเทยี บเท่า หรือประกาศนยี บตั รอ่นื ท่ีกระทรวงศึกษาธกิ ารรับรอง
เทยี บเท่า มีคะแนนเฉล่ีย GPA ไมน่ ้อยกว่า 2.00

4.3 กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วัน/เดอื น/ปี

- รับสมัครทางเวปไซต์ของท่ีประชมุ อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันท่ี 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไมม่ ีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก)

- ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก ครง้ั ที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ผ่านระบบทีป่ ระชมุ อธิการบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) คร้ังที่ 2 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสมั ภาษณ์ วนั ท่ี 27 พฤษภาคม 2565

- ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธเ์ิ ข้าศึกษา และรายละเอยี ดขัน้ ตอนปฏบิ ัติ วนั ท่ี 6 มถิ นุ ายน 2565

เรอื่ งการชำระเงินคา่ ยืนยันสิทธ์ิ (ค่าธรรมเนยี มการศกึ ษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผูม้ สี ทิ ธเิ์ ขา้ ศึกษายนื ยนั สิทธิ์และชำระเงินยนื ยนั สทิ ธเ์ิ พ่ือเข้าศึกษาใน วันท่ี 8 - 14 มถิ ุนายน 2565

สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4.4 วิธีการรบั สมคั ร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

4.5 วธิ ีการคัดเลือก
4.5.1 คะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ

เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ
กวา่ 2.00 และจะใชผ้ ลคะแนนสอบ GAT และ PAT ประจำปกี ารศึกษา 2565 เท่านนั้ โดยที่ประชุมอธิการบดแี ห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จดั การทดสอบระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2565

- ผู้สมัครท่ีสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำ
กว่า 2.00 และจะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ท่ีมีอายุไม่เกิน 2 ปี นบั จากวนั สอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบ
คร้งั ท่ีดที ่ีสดุ มาพิจารณาการคดั เลอื ก

13

องคป์ ระกอบวิชาและค่าน้ำหนกั ของแตล่ ะสาขาวชิ า

ลำดับท่ี คณะ/สาขาวิชา คา่ น้ำหนัก (%)
GAT PAT6
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ความถนัดท่ัวไป ความถนัดทาง
1. ศิลปกรรม มเี ดียอาร์ต และอิลลสั เตชันอารต์
ศิลปกรรมศาสตร์

50 50

4.5.2 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา

10.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้ คณุ ทหารลาดกระบงั

14

คณะสถาปัตยกรรม ศลิ ปะและการออกแบบ

5. หลักสตู รวิทยาศาสตรบณั ฑติ สาขาวิชาสถาปตั ยกรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ

5.1 จำนวนรบั จำนวนรบั 15 คน
5.1.1 สาขาวชิ าสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

5.2 คณุ สมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
5.2.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุก

แผนการเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เทียบเทา่ มคี ะแนนเฉลยี่ GPA ไม่นอ้ ยกว่า 2.50 หรอื

5.2.2 เป็นผ้สู ำเร็จการศึกษาหลกั สูตร General Educational Development (GED) มีการเทียบคะแนน
เฉลยี่ GPA ไม่น้อยกว่า 2.50

5.3 กำหนดการรบั สมัคร

กำหนดการ วัน/เดอื น/ปี

- รบั สมัครทางเวปไซต์ของที่ประชมุ อธิการบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) วันท่ี 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไมม่ กี ารสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดูรายละเอียดจากขอ้ 5 วิธีการคดั เลอื ก)

- ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลอื ก ครงั้ ที่ 1 วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2565

ผ่านระบบทป่ี ระชมุ อธกิ ารบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) คร้งั ที่ 2 วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสมั ภาษณ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

- ประกาศรายชอื่ ผู้มสี ิทธเ์ิ ขา้ ศึกษา และรายละเอยี ดขัน้ ตอนปฏิบัติ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2565

เร่ืองการชำระเงินคา่ ยนื ยนั สิทธ์ิ (ค่าธรรมเนียมการศกึ ษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผ้มู ีสทิ ธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยนั สิทธเ์ิ พ่ือเข้าศกึ ษาใน วนั ท่ี 8 - 14 มิถนุ ายน 2565

สถาบนั ฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

5.4 วธิ กี ารรับสมคั ร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

5.5 วิธกี ารคัดเลอื ก
5.5.1 คะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หรือเทียบเท่า หรอื ประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืนตามกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า โดยมคี ะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต่ำกว่า 2.50 และจะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จดั การทดสอบระหว่างวันที่ 12-15 มนี าคม 2565

15

- ผู้สมัครท่ีสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หรอื เทียบเท่า หรือประกาศนียบตั รวิชาชีพอ่นื ตามกระทรวงศกึ ษาธกิ ารรับรองเทียบเทา่ โดยมคี ะแนนเฉลย่ี สะสม ไม่
ต่ำกว่า 2.50 และจะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายไุ ม่เกนิ 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้ง
ท่ดี ที ่ีสดุ มาพจิ ารณาการคดั เลือก

องค์ประกอบวิชาและค่านำ้ หนกั ของแตล่ ะสาขาวิชา

ลำดบั ที่ คณะ/สาขาวิชา คา่ นำ้ หนกั (%)
GAT PAT4
คณะสถาปตั ยกรรม ศลิ ปะและการออกแบบ ความถนัดทั่วไป ความถนดั ทางสถาปัตย์

1. สาขาวชิ าการสถาปตั ยกรรม 40 60
(หลกั สตู รนานาชาต)ิ

5.5.2 การสอบสมั ภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -

12.00 น. สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ เจา้ คณุ ทหารลาดกระบัง

16

คณะสถาปตั ยกรรม ศลิ ปะและการออกแบบ

6. หลกั สตู รควบระดบั ปริญญาตรี 2 ปรญิ ญา (หลกั สูตรนานาชาต)ิ

6.1 จำนวนรบั
6.1.1 วิศวกรรมศาสตรบณั ฑิต (วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกั สูตรนานาชาต)ิ และ หลกั สตู รวิทยา
ศาสตรบณั ฑติ (วท.บ) สาขาวิชาสถาปตั ยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 20 คน

6.2 คณุ สมบตั ิเฉพาะของผสู้ มคั ร
6.2.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุก

แผนการเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เทยี บเทา่ มคี ะแนนเฉลยี่ GPA ไม่นอ้ ยกวา่ 2.50 หรอื

6.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร General Educational Development (GED) มีการเทียบคะแนน
เฉลย่ี GPA ไมน่ ้อยกวา่ 2.50

6.3 กำหนดการรับสมคั ร

กำหนดการ วนั /เดอื น/ปี

- รบั สมคั รทางเวปไซต์ของท่ีประชุมอธกิ ารบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) วนั ที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไมม่ กี ารสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพจิ ารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดรู ายละเอยี ดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก)

- ประกาศรายชอื่ ผู้ผ่านการคัดเลอื ก คร้งั ที่ 1 วนั ท่ี 18 พฤษภาคม 2565

ผา่ นระบบที่ประชมุ อธกิ ารบดแี ห่งประเทศไทย (ทปอ.) คร้ังท่ี 2 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสมั ภาษณ์ วนั ท่ี 28 พฤษภาคม 2565

- ประกาศรายช่อื ผู้มสี ทิ ธ์ิเข้าศกึ ษา และรายละเอยี ดข้ันตอนปฏบิ ตั ิ วันท่ี 6 มถิ ุนายน 2565

เร่อื งการชำระเงนิ คา่ ยืนยันสิทธ์ิ (คา่ ธรรมเนียมการศึกษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผ้มู ีสิทธิเ์ ขา้ ศกึ ษายืนยนั สิทธ์ิและชำระเงนิ ยืนยนั สทิ ธเิ์ พื่อเขา้ ศึกษาใน วนั ที่ 8 - 14 มถิ นุ ายน 2565

สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

6.4 วิธกี ารรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

6.5 วิธกี ารคัดเลือก
6.5.1 คะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครท่ีกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หรือเทียบเท่า หรอื ประกาศนียบัตรวิชาชีพอืน่ ตามกระทรวงศึกษาธกิ ารรบั รองเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 2.50 และจะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จดั การทดสอบระหวา่ งวันท่ี 12-15 มีนาคม 2565

17

- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หรือเทียบเทา่ หรอื ประกาศนียบัตรวิชาชพี อนื่ ตามกระทรวงศึกษาธกิ ารรบั รองเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลย่ี สะสม ไม่
ต่ำกว่า 2.50 และจะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ท่ีมีอายไุ ม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบคร้ัง
ท่ีดีท่สี ุดมาพจิ ารณาการคัดเลือก

องค์ประกอบวชิ าและค่านำ้ หนักของแต่ละสาขาวิชา

ลำดบั ท่ี คณะ/สาขาวิชา GAT คา่ นำ้ หนกั (%) PAT4
ความถนดั ความถนัด
PAT1 PAT3
ทวั่ ไป คณิต ความถนดั ทาง
สถาปตั ย์
ทางวศิ วะ

คณะสถาปตั ยกรรม ศลิ ปะและการออกแบบ

หลักสูตรควบระดับปรญิ ญาตรี 2 ปริญญา 10 20 35 35

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
นานาชาต)ิ และ สาขาวชิ าสถาปัตยกรรม

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

6.5.2 การสอบสมั ภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -

12.00 น. สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

18

ประกาศแนบท้าย

คณะบรหิ ารธุรกิจ

1. จำนวนรบั จำนวนรบั 50 คน
1.1 หลักสูตรบริหารธรุ กิจบัณฑิต จำนวนรับ 50 คน
- แขนงนวัตกรรมการจดั การอุตสาหกรรม
- แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ ระกอบการนวัตกรรม จำนวนรบั 70 คน
1.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการจดั การ จำนวนรบั 30 คน
1.3 หลักสตู รบริหารธุรกิจบัณฑติ
สาขาวิชาการเป็นผปู้ ระกอบการระดบั โลก (หลกั สตู รนานาชาติ)

2. คณุ สมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 หลักสูตรบรหิ ารธรุ กิจบัณฑติ
2.1.1 แขนงนวตั กรรมการจัดการอุตสาหกรรม
2.1.1.1 รบั ผูก้ ำลังศกึ ษาหรอื สำเร็จการศึกษาชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 6 ของหลกั สูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และผสู้ มัครตอ้ งมีคะแนน GAT และ PAT1
2.1.1.2 คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA) 2.75 ขนึ้ ไป โดยใชค้ ะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ ยกว่า 5

ภาคการศึกษา (โดยต้องเรยี นวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย) และต้องศึกษาในแผนการเรียน วิทย-์ คณิต หรือ
ศิลป์-คำนวณเทา่ นั้น

2.1.2 แขนงการจดั การและการเป็นผปู้ ระกอบการนวัตกรรม
2.1.2.1 รับผู้กำลงั ศึกษาหรือสำเรจ็ การศกึ ษาชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 6 ของหลกั สตู ร

การศึกษาขนั้ พน้ื ฐานพุทธศักราช 2544 และผสู้ มัครตอ้ งมีคะแนน GAT และ PAT1
2.1.2.2 มคี ะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 2.75 ขนึ้ ไป โดยใชค้ ะแนนเฉลย่ี สะสมไม่น้อยกว่า 5

ภาคการศึกษา รับทุกแผนการเรียน
2.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ (ศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2.2.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดั การ
2.2.1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้นื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2544
2.2.1.1 มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 2.75 ขึ้นไป โดยใช้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 5

ภาคการศึกษา และต้องเรยี นวิชาคณติ ศาสตรไ์ ม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกติ

19

2.3 หลกั สตู รบรหิ ารธุรกิจบณั ฑติ
2.3.1 สาขาวชิ าการเป็นผู้ประกอบการระดบั โลก (หลกั สตู รนานาชาติ)
2.3.1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พนื้ ฐาน พทุ ธศกั ราช 2544
2.3.1.2 คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 2.50 ข้ึนไป โดยใช้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 5

ภาคการศกึ ษา และศึกษาแผนการเรยี นวิทย-์ คณิต, ศลิ ป์-คำนวณ หรอื ศิลป์-ภาษา

3. กำหนดการรบั สมคั ร

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี

- รับสมัครทางเวปไซต์ของท่ีประชมุ อธิการบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) วนั ที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดรู ายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลอื ก)

- ประกาศรายชอ่ื ผู้ผา่ นการคัดเลอื ก คร้งั ท่ี 1 วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2565

ผ่านระบบทปี่ ระชมุ อธกิ ารบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) ครัง้ ที่ 2 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสมั ภาษณ์

- หลกั สตู รบริหารธรุ กจิ บณั ฑติ แขนงนวัตกรรมการจัดการ

อตุ สาหกรรม และแขนงการจัดการและการเปน็ ผปู้ ระกอบการ

นวัตกรรม ไม่มีสอบสัมภาษณ์

- หลักสตู รเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

และการจดั การ

- หลักสตู รบรหิ ารธรุ กจิ บณั ฑติ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

สาขาวชิ าการเปน็ ผูป้ ระกอบการระดับโลก (หลักสตู รนานาชาติ) (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)

- ประกาศรายช่ือผู้มสี ทิ ธเ์ิ ขา้ ศกึ ษา และรายละเอยี ดขัน้ ตอนปฏิบัติ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2565
เรือ่ งการชำระเงินคา่ ยืนยนั สิทธ์ิ (คา่ ธรรมเนียมการศกึ ษา) วันท่ี 8 - 14 มถิ นุ ายน 2565
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผ้มู ีสทิ ธเ์ิ ข้าศึกษายืนยันสิทธ์ิและชำระเงนิ ยืนยนั สทิ ธเิ์ พื่อเขา้ ศึกษาใน
สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4. วิธกี ารรับสมคั ร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันท่ี 2 – 10

พฤษภาคม 2565

20

5. วธิ กี ารคัดเลอื ก
5.1 คดั เลือกจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครท่ีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT

ประจำปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบระหว่างวันท่ี
12-15 มนี าคม 2565

- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ
PAT ท่มี อี ายุไมเ่ กนิ 2 ปี นบั จากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบครัง้ ท่ดี ีท่ีสดุ มาพิจารณาการคัดเลอื ก

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนกั ของแต่ละสาขาวิชา

ค่านำ้ หนกั (%)

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT GAT GAT PAT1
คณะบริหารธุรกิจ คณติ
ความถนดั Part 1 Part 2
ทวั่ ไป ความถนดั ภาษาอังกฤษ

ทวั่ ไป

1. หลักสูตรบริหารธุรกจิ บณั ฑติ 50 - - 50

2. หลกั สูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ - 30 20 50
สาขาวชิ าเศรษฐศาสตรธ์ ุรกิจและการจดั การ

หลักสตู รบรหิ ารธุรกิจบณั ฑติ - 30 40 30

3. สาขาวิชาการเปน็ ผู้ประกอบการรระดับโลก
(หลักสูตรนานาชาติ)

* หมายเหตุ

- หลกั สตู รเศรษฐศาสตรบณั ฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการจัดการ

กำหนดคะแนนขั้นต่ำ GAT Part 1 ไม่น้อยว่า 60 คะแนน GAT Part 2 ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน และ PAT 1

คณติ ศาสตร์ไมน่ ้อยกวา่ 40 คะแนน

- หลกั สูตรบรหิ ารธรุ กิจบณั ฑติ สาขาวชิ าการเป็นผปู้ ระกอบการรระดบั โลก (หลกั สตู รนานาชาต)ิ

กำหนดคะแนนขั้นตำ่ GAT Part 2 ไมน่ ้อยกวา่ 80 คะแนน

5.2 การสอบสมั ภาษณ์

- หลกั สูตรบรหิ ารธรุ กิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุ สาหกรรม และแขนงการจดั การ

และการเปน็ ผูป้ ระกอบการนวตั กรรม -ไมม่ ีการสอบสมั ภาษณ์-

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิ าเศรษฐศาสตรธ์ รุ กิจและการจัดการ

-ไมม่ กี ารสอบสมั ภาษณ์-

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเปน็ ผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสตู รนานาชาต)ิ ผู้ผ่าน
การคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 15.00 น. สถานที่

สอบสมั ภาษณ์ คณะบรหิ ารธุรกิจ อาคารสำนักบรกิ ารคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้ คุณ

ทหารลาดกระบัง (ท้ังน้ี สถานที่สอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์)

21

ประกาศแนบทา้ ย

คณะเทคโนโลยสี ารสนเทศ

1. จำนวนรบั จำนวนรบั 100 คน
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรบั 10 คน
1.2 สาขาวชิ าวิทยาการข้อมลู และการวิเคราะห์เชงิ ธุรกิจ จำนวนรับ 15 คน
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลกั สูตรนานาชาติ)

2. คุณสมบัติเฉพาะของผสู้ มัคร
2.1 ผสู้ มคั รเปน็ นกั เรียนท่ีกำลงั ศกึ ษาอยใู่ นชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 หรือสำเร็จการศกึ ษาชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 6

หรือ เทียบเทา่ เฉพาะสาขาวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศทางธรุ กจิ (หลักสตู รนานาชาติ) รับผ้ทู ี่สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร General Educational Development (GED)

2.2 มีผลการเรยี นเฉลย่ี (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมธั ยมศึกษาตอนปลายหรอื เทยี บเท่าไม่
นอ้ ยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

3. กำหนดการรับสมคั ร

กำหนดการ วนั /เดือน/ปี

- รบั สมคั รทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) วนั ท่ี 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไมม่ ีการสอบข้อเขียน (คดั เลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดูรายละเอียดจากขอ้ 5 วิธกี ารคัดเลอื ก)

- ประกาศรายชือ่ ผู้ผา่ นการคัดเลอื ก คร้ังที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ผ่านระบบทป่ี ระชมุ อธกิ ารบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) คร้งั ท่ี 2 วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสมั ภาษณ์ ไมม่ สี อบสัมภาษณ์

- ประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธ์เิ ขา้ ศึกษา และรายละเอียดขน้ั ตอนปฏบิ ตั ิ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

เร่อื งการชำระเงินค่ายนื ยันสทิ ธิ์ (ค่าธรรมเนยี มการศึกษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผมู้ ีสทิ ธเิ์ ข้าศกึ ษายืนยนั สิทธ์ิและชำระเงินยนื ยันสทิ ธ์ิเพื่อเข้าศึกษาใน วนั ท่ี 8 - 14 มถิ ุนายน 2565

สถาบนั ฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4. วิธกี ารรบั สมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

22

5. วิธกี ารคัดเลือก
5.1 คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ

GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบ
ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2565

- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ
GAT และ PAT ท่ีมอี ายุไมเ่ กนิ 2 ปี นบั จากวนั สอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบคร้ังทดี่ ที ส่ี ุดมาพจิ ารณาการคัดเลอื ก

องคป์ ระกอบวิชาและคา่ นำ้ หนักของแตล่ ะสาขาวชิ า

ลำดบั ท่ี คณะ/สาขาวชิ า ค่าน้ำหนกั (%)
GAT PAT 1
คณะเทคโนโลยสี ารสนเทศ ความถนัดทวั่ ไป คณติ ศาสตร์

1. สาขาวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศ 50 50
50 50
2. สาขาวชิ าวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชงิ ธรุ กจิ 50 50

3. สาขาวิชาเทคโนโลยสี ารสนเทศทางธรุ กิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

5.2 การสอบสมั ภาษณ์
-ไม่มีการสอบสมั ภาษณ์-

23

ประกาศแนบท้าย

คณะอตุ สาหกรรมอาหาร

1. จำนวนรับ

1.1 สาขาวชิ าวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยกี ารอาหาร จำนวนรับ 15 คน

1.2 สาขาวชิ าเทคโนโลยกี ารหมกั ในอตุ สาหกรรมอาหาร จำนวนรบั 35 คน

1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรปู อาหาร จำนวนรับ 20 คน

1.4 สาขาวชิ าวทิ ยาศาสตรก์ ารประกอบอาหารและการจดั การการบรกิ ารอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

จำนวนรบั 1 คน

2. คณุ สมบตั ิเฉพาะของผสู้ มัคร
2.1 สาขาวิชาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 แผนการเรยี นวทิ ย์-คณิต กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์ไมน่ ้อยกวา่ 21 หน่วยกิต และกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตรไ์ ม่นอ้ ยกว่า 12 หนว่ ยกติ

2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน
มธั ยมศึกษาปที ี่ 6

- แผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์ไมน่ ้อยกว่า 12 หน่วยกติ

- แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ กลุ่มสาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรยี นรู้คณิตศาสตรไ์ มน่ ้อยกว่า 12 หนว่ ยกิต

2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรปู อาหาร เป็นผู้กำลงั ศกึ ษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ
เรียนวิทย์-คณิต กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตรไ์ มน่ ้อยกวา่ 21 หนว่ ยกติ และกลุ่มสาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์ไม่
นอ้ ยกว่า 12 หนว่ ยกิต

2.4 สาขาวชิ าวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจดั การการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เป็น
ผู้กำลงั ศกึ ษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 6

- แผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตรไ์ มน่ ้อยกว่า 12 หน่วยกติ

- แผนการเรยี นศิลป์-คำนวณ กลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตรไ์ ม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรยี นรู้คณติ ศาสตรไ์ มน่ อ้ ยกว่า 12 หน่วยกติ

- ตอ้ งมคี ะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามที่คณะกำหนด ในขอ้ 5.2.2

24

3. กำหนดการรบั สมคั ร

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี

- รบั สมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดรู ายละเอียดจากขอ้ 5 วิธีการคัดเลือก)

- ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลอื ก คร้ังที่ 1 วนั ท่ี 18 พฤษภาคม 2565

ผา่ นระบบทีป่ ระชมุ อธกิ ารบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) ครง้ั ท่ี 2 วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

- ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธเ์ิ ขา้ ศึกษา และรายละเอียดข้นั ตอนปฏิบัติ วนั ท่ี 6 มิถุนายน 2565

เรือ่ งการชำระเงนิ คา่ ยนื ยันสทิ ธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศกึ ษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผู้มีสทิ ธเิ์ ข้าศึกษายนื ยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยนั สิทธิ์เพ่ือเขา้ ศึกษาใน วันที่ 8 - 14 มถิ ุนายน 2565

สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4. วิธกี ารรบั สมคั ร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันท่ี 2 – 10

พฤษภาคม 2565

5. วิธกี ารคดั เลือก
5.1 คดั เลอื กจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครท่ีกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT

ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบระหว่างวันท่ี 12-
15 มนี าคม 2565

- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT
ท่ีมอี ายไุ ม่เกนิ 2 ปี นบั จากวนั สอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบคร้ังท่ดี ที ี่สุดมาพจิ ารณาการคดั เลือก

องคป์ ระกอบวชิ าและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา

ลำดบั ที่ คณะ/สาขาวิชา ค่านำ้ หนัก (%) PAT 2
GAT PAT 1 วิทย์
คณะอุตสาหกรรมอาหาร ความถนัดท่วั ไป คณติ
60
1. สาขาวชิ าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกี ารอาหาร 20 20 60
20 20 50
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอตุ สาหกรรมอาหาร 20 30 60
20 20
3. สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรปู อาหาร

4. สาขาวชิ าวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการ
จดั การการบริการอาหาร (หลักสตู รนานาชาต)ิ

25

5.2 การสอบสมั ภาษณ์
5.2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา

09.00- 12.00 น. สถานที่สอบสมั ภาษณ์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั

5.2.2 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการ
บริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี (ยื่นในวันสอบ
สัมภาษณ์)

• TOEFL (ITP or PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
• TOEFL(iBT) ไมต่ ่ำกวา่ 65 คะแนน
• IELTS (Academic – Module) ไมต่ ำ่ กว่า 5.5 คะแนน
• CU - TEP ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน
• คะแนน GAT2 ไมต่ ่ำกว่า 80 คะแนน
โดยผู้สมัครสามารถใช้คะแนนผลการสอบย้อนหลังได้ ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ผู้สมัคร
ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต้องมีผลการสอบ IELTS (Academic-Module) ไม่ต่ำกว่า 6.0 ก่อนการไปศึกษาท่ี
Business and Hotel Management School (B.H.M.S.) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

26

ประกาศแนบทา้ ย

คณะครศุ าสตรอ์ ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวนรบั 5 คน
จำนวนรบั 5 คน
1. จำนวนรับ จำนวนรับ 5 คน
1.1 สาขาวชิ าสถาปัตยกรรม จำนวนรบั 5 คน
1.2 สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดลอ้ มภายใน จำนวนรับ 10 คน
1.3 สาขาวิชาครศุ าสตรก์ ารออกแบบ
1.4 สาขาวิชาครุศาสตรว์ ิศวกรรม
1.5 สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร

2. คณุ สมบตั ิเฉพาะของผสู้ มัคร คุณสมบัตผิ ้สู มัคร แผนการเรยี นหรอื สาขาวิชา

สาขาวชิ า 1. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศกึ ษาอย่ใู นระดับมัธยมศึกษาตอน
1) ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม (5 ป)ี ปลาย (ม.6) ทกุ แผนการเรยี น หรอื
2) ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดล้อม 2. สำเร็จการศกึ ษา หรือ กำลังศกึ ษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบตั ร
วชิ าชพี (ปวช.) ในสาขาวิชาดงั ตอ่ ไปน้ี
ภายใน (5 ปี)
3) ค.อ.บ. ครศุ าสตรก์ ารออกแบบ (4 ปี) - เทคนิคสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมไทย
- เขยี นแบบสถาปัตยกรรม
- เขยี นแบบกอ่ สรา้ ง
- กอ่ สรา้ ง
- ออกแบบตกแตง่
- ตกแตง่ ภายใน
- ศลิ ปกรรม
- ออกแบบนิทศศลิ ป์
- ออกแบบ
- การพิมพ์
- พาณิชย์ศิลป์
- วจิ ติ รศลิ ป์
- อื่นๆทม่ี พี ื้นฐานทางศลิ ปะ สถาปตั ยกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง
หรือเทยี บเทา่ ตามหลักสตู รท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

27

สาขาวิชา คณุ สมบตั ิผูส้ มัคร แผนการเรยี นหรือสาขาวชิ า
4) ค.อ.บ.ครศุ าสตร์วิศวกรรม
1. สำเรจ็ การศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย (ม.6)
(4 ป)ี อยูร่ ะหว่างการปรับปรงุ แผนการเรยี นวทิ ย์-คณติ โดยเรียนคณติ ศาสตร์ ไมน่ ้อยกว่า 10 หน่วยกิต และ
หลกั สูตร วทิ ยาศาสตรไ์ มน่ ้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. สำเรจ็ การศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดบั ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ (ปวช.)
5) ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เกษตร) ในสาขาวิชาดังน้ี
(4 ป)ี - สาขาวชิ าอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
- สาขาวชิ าโทรคมนาคม
- สาขาวิชาคอมพวิ เตอร์
- สาขาวิชาเทคนคิ คอมพิวเตอร์
- สาขาวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศ
- สาขาวชิ าไฟฟา้ กำลงั
- สาขาวชิ าไฟฟ้า
- สาขาวชิ าแมคคาทรอนิกส์
- สาขาวชิ าหุน่ ยนต์
- สาขาวชิ าคอมพิวเตอรธ์ ุรกจิ
- หรอื เทยี บเทา่ ตามหลกั สตู รทก่ี ระทรวงศกึ ษาธิการรับรอง

1. สำเร็จการศกึ ษา หรือ กำลังศกึ ษาอย่ใู นระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย (ม.6)
ทกุ แผนการเรยี น
2. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในสาขาวชิ าดังนี้
- สาขาเกษตรกรรม
- สาขาเพาะเลย้ี งสัตวน์ ้ำ
- สาขาประมง

28

3. กำหนดการรับสมคั ร

กำหนดการ วัน/เดอื น/ปี

- รับสมัครทางเวปไซต์ของท่ีประชุมอธกิ ารบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไมม่ ีการสอบข้อเขยี น (คัดเลือกโดยพจิ ารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดูรายละเอยี ดจากขอ้ 5 วธิ กี ารคดั เลอื ก)

- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ครง้ั ที่ 1 วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2565

ผ่านระบบทป่ี ระชมุ อธกิ ารบดแี ห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสัมภาษณ์ ไม่มสี อบสัมภาษณ์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ ศกึ ษา และรายละเอียดข้นั ตอนปฏบิ ตั ิ วนั ท่ี 6 มถิ ุนายน 2565

เรอ่ื งการชำระเงนิ คา่ ยืนยันสิทธ์ิ (ค่าธรรมเนยี มการศกึ ษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผู้มีสทิ ธ์ิเขา้ ศกึ ษายนื ยนั สิทธิ์และชำระเงินยืนยนั สิทธเิ์ พื่อเข้าศกึ ษาใน วันท่ี 8 - 14 มถิ ุนายน 2565

สถาบนั ฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4. วิธีการรบั สมคั ร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

5. วธิ กี ารคดั เลือก
5.1 คัดเลอื กจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผสู้ มัครท่ีกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช. จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ

PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบระหว่างวันที่
12-15 มีนาคม 2565

- ผู้สมัครทส่ี ำเร็จการศึกษา ช้นั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช. จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ
PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นบั จากวนั สอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบครัง้ ที่ดที ีส่ ุดมาพจิ ารณาการคัดเลอื ก

องค์ประกอบวชิ าและคา่ นำ้ หนักของแต่ละสาขาวชิ า

ลำดบั ที่ คณะ/สาขาวชิ า GAT คา่ นำ้ หนกั (%)

ความถนดั PAT 4 PAT 5
ท่วั ไป
สถาปัตย์ ความถนดั ทาง
วชิ าชพี ครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 20 40 40
1. สถาปัตยกรรม (5 ป)ี 20 40 40
2. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี) 20 40 40
3. ครศุ าสตรก์ ารออกแบบ (4 ปี)

29

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT ค่านำ้ หนัก (%)

ความถนัด PAT 3 PAT 5
ทั่วไป
วิศว ความถนัดทาง
วิชาชพี ครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

4. ครศุ าสตรว์ ศิ วกรรม (4 ปี) 20 40 40
(อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลกั สตู ร)

ลำดบั ที่ คณะ/สาขาวชิ า GAT ค่าน้ำหนัก (%)

ความถนัด PAT 2 PAT 5
ทว่ั ไป
วทิ ย์ ความถนดั ทาง
วชิ าชีพครู

คณะครศุ าสตรอ์ ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 20 40 40
5. ครศุ าสตร์เกษตร (4 ปี)

5.2 การสอบสมั ภาษณ์
-ไม่มีการสอบสมั ภาษณ์-

30

ประกาศแนบทา้ ย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. จำนวนรบั

1.1 สาขาวชิ าเทคโนโลยีการผลติ พืช จำนวนรับ 30 คน
25 คน
1.2 สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม จำนวนรบั 30 คน
30 คน
1.3 สาขาวชิ าการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเ์ พ่ือส่งิ แวดลอ้ ม จำนวนรบั 25 คน
25 คน
1.4 สาขาวชิ าเทคโนโลยีการผลิตสัตวแ์ ละวิทยาศาสตร์เน้ือสตั ว์ จำนวนรับ 20 คน
15 คน
1.5 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวน์ ้ำและการจัดการทรัพยากรประมง จำนวนรบั

1.6 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร จำนวนรับ

1.7 สาขาวิชานเิ ทศศาสตรเ์ กษตร จำนวนรบั

1.8 หลักสูตรควบ 2 ปริญญา จำนวนรับ

สาขาวชิ าการจัดการสมาร์ตฟาร์มและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจั ฉรยิ ะ

2. คณุ สมบตั ิของผู้สมัคร
2.1 รับผู้ทจี่ บการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 6 และมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบ
- สาขาวชิ าเทคโนโลยกี ารผลติ พืช
- สาขาวชิ าการจดั การสมาร์ตฟารม์
- สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเ์ พื่อสงิ่ แวดลอ้ ม
- สาขาวชิ าเทคโนโลยกี ารผลติ สัตวแ์ ละวทิ ยาศาสตร์เนือ้ สัตว์
- สาขาวิชานวตั กรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
- สาขาวชิ าพฒั นาการเกษตร
- สาขาวิชานิเทศศาสตรเ์ กษตร
2.2 รบั ผู้ท่จี บการศึกษามธั ยมศกึ ษาปท่ี 6 แผนการเรียนวทิ ยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมคี ะแนน
ในรายวิชาต่างๆ ครบตามองคป์ ระกอบ
- หลกั สูตรควบ 2 ปรญิ ญา สาขาวชิ าการจัดการสมาร์ตฟารม์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจั ฉรยิ ะ

3. กำหนดการรับสมคั ร

กำหนดการ วนั /เดอื น/ปี

- รับสมคั รทางเวปไซต์ของที่ประชมุ อธกิ ารบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) วันท่ี 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไม่มกี ารสอบข้อเขียน

(คดั เลอื กโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคดั เลอื ก)

- ประกาศรายชอื่ ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบทปี่ ระชุมอธิการบดี คร้งั ที่ 1 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) คร้งั ที่ 2 วนั ท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2565

- ประกาศรายชอื่ ผู้มสี ิทธ์เิ ขา้ ศกึ ษาและรายละเอยี ดข้นั ตอนปฏิบัติ วนั ท่ี 6 มิถุนายน 2565

เรอ่ื ง การชำระเงนิ ค่ายนื ยันสิทธ์ิ (ค่าธรรมเนยี มการศึกษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผู้มีสิทธ์เิ ขา้ ศกึ ษายืนยนั สิทธิ์และชำระเงินยืนยันสทิ ธิ์เพื่อเขา้ ศึกษาใน วันท่ี 8 - 14 มถิ นุ ายน 2565

สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

31

4. วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

5. วิธกี ารคดั เลือก
5.1 คัดเลอื กจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครท่ีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT

ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบระหว่างวันท่ี 12-
15 มีนาคม 2565

- ผู้สมัครทส่ี ำเร็จการศกึ ษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT

ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นบั จากวนั สอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบครงั้ ท่ดี ีท่สี ดุ มาพจิ ารณาการคัดเลือก

องค์ประกอบวชิ าและค่านำ้ หนกั ของแต่ละสาขาวิชา
คา่ นำ้ หนัก (%)

ลำดบั คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 1 PAT 2 PAT 3
ท่ี ความถนดั ความถนดั ความถนัด ความถนัด

ทว่ั ไป คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ วศิ วกรรมศาตร์

คณะเทคโนโลยกี ารเกษตร

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 20 30 50 -

2. สาขาวชิ าการจดั การสมารต์ ฟารม์ 20 30 50 -

3. สาขาวิชาการออกแบบและการจดั การ 40 30 30 -
ภูมิทศั น์เพื่อสง่ิ แวดล้อม -

4. สาขาวชิ าเทคโนโลยีการผลิตสตั วแ์ ละ 20 30 50
วทิ ยาศาสตรเ์ นอื้ สตั ว์

5. สาขาวิชานวัตกรรมการผลติ สัตว์น้ำ 20 30 50 -
และการจดั การทรัพยากรประมง

6. สาขาวชิ าพัฒนาการเกษตร 20 30 50 -

7. สาขาวชิ านเิ ทศศาสตร์เกษตร 50 25 25 -

หลักสูตรควบ 2 ปริญญา 20
8. สาขาวชิ าการจัดการสมาร์ตฟาร์มและ 20 30 30

สาขาวชิ าวศิ วกรรมเกษตรอัจฉรยิ ะ

32

5.2 การสอบสัมภาษณ์*

ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั

สาขาวชิ า ห้องสอบสมั ภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ พืช A 102 ชน้ั 1

สาขาวชิ าการจัดการสมารต์ ฟาร์ม C 308/1 ช้นั 3

สาขาวชิ าการออกแบบและการจดั การภูมทิ ศั น์ C 308/5 ชน้ั 3

เพอ่ื สิ่งแวดล้อม

สาขาวชิ าเทคโนโลยีการผลิตสัตวแ์ ละวทิ ยาศาสตร์ C 205 ชั้น 2

เน้อื สตั ว์

สาขาวิชานวตั กรรมการผลติ สัตว์น้ำและการจดั การ D 213 ชน้ั 2

ทรัพยากรประมง

สาขาวชิ าพัฒนาการเกษตร C 308/8 ชน้ั 3

สาขาวิชานิเทศศาสตรเ์ กษตร C 308/11 ชน้ั 3

หลักสตู รควบ 2 ปรญิ ญา C 308/1 ชน้ั 3

สาขาวชิ าการจัดการสมาร์ตฟารม์ และสาขาวิชา

วศิ วกรรมเกษตรอจั ฉริยะ

หมายเหตุ *กรณีที่ยังคงเกิดสถานการณ์ Covid-19 ไม่สามารถจัดสอบสัมภาษณ์ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอสงวนสิทธิเ์ ปลย่ี นแปลงรปู แบบการสอบสมั ภาษณ์เปน็ แบบออนไลน์

33

ประกาศแนบทา้ ย

คณะศิลปศาสตร์

1. จำนวนรบั จำนวนรับ 40 คน
1.1 หลกั สูตรศิลปศาสตรบัณฑติ จำนวนรับ 55 คน
- สาขาวชิ าภาษาญ่ีปุ่น จำนวนรับ 20 คน
- สาขาวิชาภาษาองั กฤษ จำนวนรบั 25 คน
- สาขาวิชาภาษาจนี เพ่อื อตุ สาหกรรม
- สาขาวชิ านวตั กรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

2. คณุ สมบตั เิ ฉพาะของผสู้ มัคร

2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. เป็นผู้กำลังศึกษาอย่ใู นระดับมธั ยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทกุ แผนการ
เรียน หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า มีคะแนนเฉล่ียสะสม GPAX ไม่
นอ้ ยกวา่ 3.00
2. มีผลเฉลย่ี (GPAX) ของกลุม่ สาระการเรียนร้ภู าษาต่างประเทศไมน่ ้อยกวา่ 3.00

2.2 สาขาวชิ าภาษาญีป่ ่นุ
1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยใู่ นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ผสู้ ำเรจ็ การศึกษาระดับมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ทกุ แผนการ
เรียน หรือประกาศนียบัตรอน่ื ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า มีคะแนนเฉล่ียสะสม GPAX ไม่น้อย
กว่า 3.00
2. มผี ลเฉลย่ี (GPAX) ของกลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาต่างประเทศไมน่ อ้ ยกวา่ 2.50

2.3 สาขาวิชาภาษาจนี เพ่ืออุตสาหกรรม
1. เป็นผู้กำลังศึกษาอย่ใู นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผสู้ ำเรจ็ การศึกษาระดับมัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ทกุ แผนการ
เรียน หรือประกาศนียบัตรอืน่ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า มีคะแนนเฉล่ียสะสม GPAX ไม่น้อย
กว่า 3.00
2. มีผลเฉลย่ี (GPAX) ของกล่มุ สาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศไมน่ อ้ ยกว่า 2.50

2.4 สาขาวชิ านวัตกรรมการท่องเทย่ี วและการบริการ
1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 หรือ ผ้สู ำเร็จการศึกษาระดับมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 ทุกแผนการ
เรียน หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า มีคะแนนเฉล่ียสะสม GPAX ไม่น้อย
กวา่ 3.00
2. มผี ลเฉล่ีย (GPAX) ของกลุ่มสาระการเรยี นรูภ้ าษาต่างประเทศไมน่ ้อยกวา่ 2.50

34

3. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี

- รับสมคั รทางเว็ปไซต์ของท่ีประชมุ อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วนั ที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไมม่ กี ารสอบข้อเขยี น (คัดเลอื กโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดูรายละเอยี ดจากข้อ 5 วธิ ีการคัดเลอื ก)

- ประกาศรายช่อื ผู้ผา่ นการคัดเลือก ครัง้ ที่ 1 วนั ท่ี 18 พฤษภาคม 2565

ผา่ นระบบทป่ี ระชุมอธกิ ารบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) ครงั้ ที่ 2 วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์

- ประกาศรายชอ่ื ผู้มีสทิ ธิเ์ ขา้ ศึกษา และรายละเอียดขนั้ ตอนปฏบิ ตั ิ วันที่ 6 มถิ นุ ายน 2565

เรือ่ งการชำระเงินค่ายนื ยันสิทธ์ิ (ค่าธรรมเนียมการศกึ ษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผมู้ ีสิทธิ์เข้าศกึ ษายืนยันสิทธแิ์ ละชำระเงนิ ยนื ยนั สิทธ์ิเพ่ือเข้าศึกษาใน วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2565

สถาบนั ฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4. วิธีการรับสมคั ร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็ปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

5. วธิ ีการคดั เลอื ก
5.1 คดั เลือกจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
- ผู้สมัครท่ี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษ าตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรอ่ืนท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น โดยท่ี
ประชุมอธิการบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบระหวา่ งวนั ท่ี 12-15 มีนาคม 2565

- ผู้สมัครท่ีสำเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรอื่นที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดย
จะนำผลคะแนนสอบคร้ังทด่ี ที ีส่ ุดมาพิจารณาการคดั เลอื ก

35

องคป์ ระกอบวิชาและค่าน้ำหนกั ของแตล่ ะสาขาวิชา

คา่ นำ้ หนัก (%)

ลำดบั ที่ คณะ/สาขาวิชา GAT GAT PAT 7.3 PAT 7.4
Part 1 Part 2 ความถนัด ความถนดั
ความถนัด ภาษาองั กฤษ ภาษาญีป่ ุ่น ภาษาจนี

ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์

1 สาขาวชิ าภาษาญป่ี ุ่น 15 35 50 -

2 สาขาวชิ าภาษาอังกฤษ 30 70 - -

3 สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม 20 30 - 50

4 สาขาวชิ านวตั กรรมการท่องเทยี่ วและ 80 20 - -

การบริการ

หมายเหตุ - เฉพาะสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น กำหนดคะแนนชั้นต่ำ GAT Part 1 ต้องไม่น้อยกว่า 90 คะแนน, GAT
Part 2 ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 90 คะแนน และ PAT 7.3 ต้องไม่นอ้ ยกว่า 175 คะแนน

- เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนชน้ั ตำ่ GAT Part 1 ตอ้ งไม่น้อยกวา่ 90 คะแนน และ
GAT Part 2 ตอ้ งไมน่ ้อยกวา่ 90 คะแนน

- เฉพาะสาขาวิชาภาษาจนี เพื่ออตุ สาหกรรม กำหนดคะแนนช้นั ตำ่ GAT Part 1 ต้องไมน่ ้อยกวา่ 90
คะแนน, GAT Part 2 ต้องไม่นอ้ ยกว่า 90 คะแนน และ PAT 7.4 ตอ้ งไม่น้อยกว่า 150 คะแนน

- เฉพาะสาขาวิชานวัตกรรมการทอ่ งเท่ียวและการบรกิ าร กำหนดคะแนนชนั้ ตำ่ GAT Part 1 ตอ้ งไม่
น้อยกวา่ 60 คะแนน และ GAT Part 2 ตอ้ งไม่น้อยกวา่ 60 คะแนน

5.2 การสอบสมั ภาษณ์
-ไมม่ กี ารสอบสมั ภาษณ์-

36

ประกาศแนบทา้ ย

วทิ ยาลัยนวตั กรรมการผลติ ข้นั สงู

1. จำนวนรบั จำนวนรับ 5 คน
1.1 สาขาวชิ าวิศวกรรมระบบการผลิต

2. คณุ สมบตั ิเฉพาะของผสู้ มัคร
2.1 กำลงั ศึกษาหรือสำเรจ็ การศึกษาชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 แผนการเรียนวทิ ยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์ และ

ตอ้ งเรียนคณติ ศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวทิ ยาศาสตรไ์ มน่ ้อยกวา่ 20 หน่วยกติ

3. กำหนดการรบั สมคั ร

กำหนดการ วนั /เดอื น/ปี

- รบั สมคั รทางเวปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไม่มกี ารสอบข้อเขยี น (คัดเลอื กโดยพจิ ารณาจากคะแนน PAT

ดรู ายละเอยี ดจากขอ้ 5 วิธีการคัดเลอื ก)

- ประกาศรายชอ่ื ผู้ผา่ นการคัดเลอื ก ครง้ั ที่ 1 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565

ผา่ นระบบทป่ี ระชมุ อธิการบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) คร้งั ท่ี 2 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสมั ภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์

- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศกึ ษา และรายละเอยี ดขัน้ ตอนปฏิบตั ิ วันท่ี 6 มถิ นุ ายน 2565

เรอื่ งการชำระเงนิ ค่ายนื ยันสิทธ์ิ (คา่ ธรรมเนียมการศกึ ษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผมู้ สี ทิ ธิเ์ ขา้ ศึกษายนื ยันสิทธ์ิและชำระเงนิ ยืนยันสิทธ์ิเพื่อเข้าศกึ ษาใน วนั ท่ี 8 - 14 มิถุนายน 2565

สถาบนั ฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4. วธิ กี ารรบั สมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

5. วธิ กี ารคดั เลือก
5.1 คดั เลือกจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของวิทยาลัยกำหนด
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ PAT ประจำปี

การศึกษา 2565 เท่าน้ัน โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบระหว่างวันท่ี 12-15
มนี าคม 2565

- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ PAT ท่ีมีอายุไม่
เกิน 2 ปี นบั จากวนั สอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบครัง้ ท่ดี ที ี่สุดมาพิจารณาการคัดเลือก

37

องคป์ ระกอบวิชาและคา่ นำ้ หนกั ของแต่ละสาขาวชิ า

ลำดับท่ี คณะ/สาขาวชิ า ค่านำ้ หนัก (%) PAT 3
PAT 1 PAT 2 วศิ ว
คณติ วทิ ย์

วทิ ยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้นั สงู 30 30 40
1. สาขาวชิ าวศิ วกรรมระบบการผลิต

5.2 การสอบสัมภาษณ์
-ไมม่ ีการสอบสมั ภาษณ์-

38

ประกาศแนบท้าย

วิทยาลัยเทคโนโลยแี ละนวตั กรรมวสั ดุ

1. จำนวนรบั

1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน จำนวนรับ 20 คน
คน
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดชุ าญฉลาด (หลกั สตู รพหุวทิ ยาการ) (หลกั สูตรนานาชาติ)

จำนวนรบั 10

2. คณุ สมบตั ิของผู้สมคั ร
2.1 กำลังศกึ ษาหรอื สำเรจ็ การศึกษาชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 6 หรือเทยี บเท่า หรือ
2.2 เปน็ ผูท้ ่สี ำเร็จการศึกษาหลกั สตู ร General Educational Development (GED)

3. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วัน/เดอื น/ปี

- รับสมคั รทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) วนั ที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไม่มกี ารสอบข้อเขยี น (คัดเลอื กโดยพจิ ารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดรู ายละเอยี ดจากขอ้ 5 วิธกี ารคดั เลอื ก)

- ประกาศรายช่ือผู้ผา่ นการคัดเลือก คร้งั ที่ 1 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565

ผา่ นระบบทีป่ ระชุมอธกิ ารบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) ครัง้ ท่ี 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสัมภาษณ์ ไม่มสี อบสัมภาษณ์

- ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธเิ์ ขา้ ศึกษา และรายละเอียดขน้ั ตอนปฏิบัติ วันที่ 6 มถิ นุ ายน 2565

เรือ่ งการชำระเงินค่ายนื ยันสทิ ธ์ิ (คา่ ธรรมเนียมการศึกษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผูม้ สี ิทธิเ์ ขา้ ศกึ ษายนื ยนั สิทธ์ิและชำระเงนิ ยนื ยันสทิ ธเิ์ พื่อเขา้ ศึกษาใน วันที่ 8 - 14 มิถนุ ายน 2565

สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4. วธิ ีการรบั สมคั ร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

5. วธิ ีการคัดเลือก
5.1 คดั เลือกจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของวิทยาลยั กำหนด
- ผู้สมัครท่ีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ

GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบ
ระหวา่ งวันที่ 12-15 มนี าคม 2565

- ผู้สมัครท่ีสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ
GAT และ PAT ทีม่ ีอายุไมเ่ กนิ 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งทด่ี ที ่สี ดุ มาพจิ ารณาการคัดเลือก

39

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับจากวนั สอบ โดยนำผลคะแนนสอบครง้ั ทด่ี ีทีส่ ุดมาพจิ ารณาคดั เลอื ก

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนกั ของแต่ละสาขาวิชา

ค่าน้ำหนัก (%)

ลำดับที่ คณะ/สาขาวชิ า GAT PAT1 PAT2
วิทย์
ความถนดั คณติ
ทั่วไป 50
50
วทิ ยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวสั ดุ

1. สาขาวิชาวศิ วกรรมวสั ดุนาโน 20 30
20 30
2. สาขาวิชาเทคโนโลยวี สั ดุชาญฉลาด (หลักสูตร
พหวุ ิทยาการ)(หลกั สูตรนานาชาต)ิ

5.2 การสอบสมั ภาษณ์
-ไม่มกี ารสอบสมั ภาษณ์-

40

ประกาศแนบทา้ ย

วิทยาลัยอตุ สาหกรรมการบนิ นานาชาติ

1. จำนวนรับ

1.1 สาขาวศิ วกรรมการบนิ และนักบนิ พาณิชย์ (หลกั สูตรนานาชาต)ิ จำนวน 30 คน
คน
1.2 สาขาการจดั การโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 50

2. คณุ สมบตั เิ ฉพาะของผู้สมคั ร
2.1 สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ี
กพ. รบั รอง หรือผูท้ ่สี ำเรจ็ การศกึ ษาหลกั สตู ร GED
2.2.สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุก
แผนการเรยี นท่ีมีทักษะการคำนวณ หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กพ. รับรอง หรือผู้ท่ีสำเร็จ
การศึกษาหลักสตู ร GED และมีเกรดเฉลยี่ 5 ภาคการเรยี นขนึ้ ไป ไม่น้อยกว่า 2.75

3. กำหนดการรบั สมัคร

กำหนดการ วนั /เดอื น/ปี

- รบั สมัครทางเวปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดแี ห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันท่ี 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไมม่ กี ารสอบข้อเขยี น (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดูรายละเอยี ดจากขอ้ 5 วิธีการคดั เลอื ก)

- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก คร้งั ท่ี 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ผา่ นระบบที่ประชมุ อธิการบดแี ห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2 วนั ท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสัมภาษณ์ วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2565

- ประกาศรายช่ือผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา และรายละเอยี ดขัน้ ตอนปฏบิ ัติ วนั ที่ 6 มิถุนายน 2565

เร่อื งการชำระเงินคา่ ยืนยนั สิทธิ์ (คา่ ธรรมเนยี มการศกึ ษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผมู้ สี ทิ ธ์ิเข้าศึกษายนื ยนั สิทธ์ิและชำระเงนิ ยนื ยันสิทธ์เิ พื่อเขา้ ศกึ ษาใน วันท่ี 8 - 14 มิถนุ ายน 2565

สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันท่ี 2 – 10

พฤษภาคม 2565

5. วิธีการคดั เลือก
5.1 คัดเลอื กจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑข์ องวิทยาลัยกำหนด

- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมธั ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กพ. รบั รอง
จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น โดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) จัดการทดสอบระหว่างวนั ที่ 12-15 มีนาคม 2565

41

- ผู้สมคั รทส่ี ำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศกึ ษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กพ.
รับรอง จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยนำผลคะแนนสอบครง้ั ที่ดที ่ีสุด
มาพิจารณาคดั เลอื ก

องคป์ ระกอบวชิ าและค่าน้ำหนกั ของแต่ละสาขาวชิ า

ลำดับ สาขาวิชา GAT คา่ น้ำหนัก (%) PAT 3
ท่ี ความ วิศว
ถนดั GAT GAT PAT 1
ทวั่ ไป Part 1 Part 2 คณิต
ความ ภาษา
ถนดั องั กฤษ
ทั่วไป

วทิ ยาลัยอตุ สาหกรรมการบินนานาชาติ

1 สาขาวิชาวศิ วกรรมการบินและ 20 - - 30 50

นักบินพาณชิ ย์ (หลกั สตู ร

นานาชาต)ิ

2 สาขาวิชาการจัดการโลจสิ ตกิ ส์ - 20 40 40 -

(หลักสตู รนานาชาต)ิ

5.2 การสอบสมั ภาษณ์
5.2.1 สาขาวชิ าวศิ วกรรมการบินและนกั บนิ พาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ช่องทางออนไลน์
5.2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจสิ ตกิ ส์ (หลกั สูตรนานาชาต)ิ
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ชอ่ งทางออนไลน์

42

ประกาศแนบทา้ ย

วิทยาลยั วศิ วกรรมสังคตี จำนวนรับ 7 คน

1. จำนวนรับ
1.1 สาขาวิชาวศิ วกรรมดนตรแี ละส่ือประสม

2. คุณสมบตั เิ ฉพาะของผสู้ มัคร
2.1 เป็นผู้ที่กำลงั ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรอื แผนการเรียน
ศิลป์-คำนวณ หรือ
2.2 เป็นผ้ทู ก่ี ำลงั ศกึ ษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชา่ งไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเลก็ ทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
2.3 เป็นผ้ทู ่สี ำเรจ็ การศกึ ษาหลักสูตร General Educational Development (GED)

3. กำหนดการรับสมคั ร

กำหนดการ วัน/เดอื น/ปี

- รับสมคั รทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแหง่ ประเทศไทย (ทปอ.) วนั ที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

ไมม่ ีการสอบข้อเขยี น (คดั เลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT

ดรู ายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอื ก ครง้ั ท่ี 1 วนั ท่ี 18 พฤษภาคม 2565

ผา่ นระบบทีป่ ระชมุ อธิการบดแี ห่งประเทศไทย (ทปอ.) คร้งั ท่ี 2 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565

- สอบสัมภาษณ์ ไม่มสี อบสัมภาษณ์

- ประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเ์ ขา้ ศึกษา และรายละเอยี ดขัน้ ตอนปฏิบตั ิ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

เร่อื งการชำระเงนิ ค่ายืนยนั สิทธ์ิ (ค่าธรรมเนยี มการศกึ ษา)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

- ผมู้ สี ิทธ์ิเขา้ ศกึ ษายนื ยนั สิทธิ์และชำระเงนิ ยนื ยนั สิทธิเ์ พ่ือเขา้ ศกึ ษาใน วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2565

สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

4. วิธีการรบั สมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10

พฤษภาคม 2565

43

5. วิธีการคดั เลือก
5.1 คดั เลอื กจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของวิทยาลยั วิศวกรรมสังคีตกำหนด
- ผู้สมัครท่ีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาช่างอุตสาหกรรม, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT
และ PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่าน้ัน โดยที่ประชุมอธกิ ารบดแี หง่ ประเทศไทย (ทปอ.) จัดการทดสอบระหวา่ ง
วนั ที่ 12-15 มีนาคม 2565

- ผูส้ มคั รทีส่ ำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศกึ ษาตอนปลาย (ม.6) และระดบั ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง จะใชผ้ ลคะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดี
ทส่ี ดุ มาพิจารณาคดั เลือก

- สำหรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นบั จากวันสอบ โดยนำผลคะแนนสอบครงั้ ทด่ี ที ส่ี ุดมาพจิ ารณาคดั เลือก

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนกั ของแตล่ ะสาขาวิชา

ลำดบั สาขาวิชา GAT ค่าน้ำหนัก (%) PAT 3
ที่ ความถนดั ทัว่ ไป วิศวกรรมศาสตร์
PAT 1
1. วศิ วกรรมดนตรีและส่ือประสม 20 คณติ ศาสตร์ 50

30

5.2 การสอบสัมภาษณ์
-ไมม่ ีการสอบสมั ภาษณ์-

44

ประกาศแนบท้าย

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกั ด์ิ จงั หวดั ชมุ พร

1. หลกั สตู ร/สาขาวิชาและจำนวนรบั จำนวนรับ 30 คน
จำนวนรบั 30 คน
หลักสตู รวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) จำนวนรบั 30 คน
จำนวนรับ 30 คน
1.1 สาขาวชิ าวศิ วกรรมเครอ่ื งกล แขนงวิศวกรรมเครอ่ื งกล จำนวนรับ 30 คน
1.2 สาขาวชิ าวศิ วกรรมเคร่อื งกล แขนงวศิ วกรรมเกษตรอัจฉริยะ จำนวนรับ 30 คน
1.3 สาขาวชิ าวศิ วกรรมเครื่องกล แขนงวศิ วกรรมพลังงาน จำนวนรับ 30 คน
1.4 สาขาวชิ าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 30 คน
1.5 สาขาวชิ าวศิ วกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร
1.6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเลก็ ทรอนิกส์ จำนวนรบั 30 คน
1.7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลงั จำนวนรับ 30 คน
1.8 สาขาวชิ าวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ จำนวนรบั 30 คน
หลกั สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำนวนรบั 30 คน
1.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพชื จำนวนรบั 30 คน
1.10 สาขาวชิ าวิทยาศาสตร์การประมงและทรพั ยากรทางน้ำ
1.11 สาขาวชิ าสัตวศาสตร์ แขนงการผลติ และธุรกิจปศสุ ัตว์ จำนวนรับ 30 คน
1.12 สาขาวิชาสตั วศาสตร์ แขนงการผลติ และธรุ กจิ สัตว์เลย้ี ง
1.13 สาขาวชิ านวัตกรรมอาหารและการจดั การ จำนวนรับ 30 คน
หลกั สตู รบริหารธรุ กิจบัณฑติ (บธ.บ.)
1.14 สาขาวิชาบรหิ ารธุรกจิ และการเป็นผปู้ ระกอบการ จำนวนรบั 30 คน
1.15 สาขาวิชาบริหารธรุ กิจและการเป็นผปู้ ระกอบการ

(ควบ ศศ.บ.การจดั การ การทอ่ งเทย่ี วและการบรกิ าร (ม.รงั สติ ))
1.16 สาขาวชิ าบริหารธรุ กิจและการเป็นผปู้ ระกอบการการ

(ควบ บธ.บ.การจัดการธุรกิจการบนิ (ม.รงั สติ ))

2. คณุ สมบัตเิ ฉพาะของผู้สมคั ร

หลกั สตู รวิศวกรรมบัณฑติ (วศ.บ.)

- เปน็ ผู้ที่กำลงั ศกึ ษาหรือสำเร็จการศกึ ษาชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร)์

- เป็นผ้ทู กี่ ำลงั ศึกษาหรือสำเรจ็ การศกึ ษาระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) สาขาชา่ งอุตสาหกรรม
หลักสูตรวทิ ยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ)

- เปน็ ผู้ที่กำลังศกึ ษาหรือสำเรจ็ การศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 6 ทกุ แผนการเรียน
- เปน็ ผู้ทก่ี ำลังศกึ ษาหรอื สำเรจ็ การศึกษาระดบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวชิ า
หลกั สูตรบรหิ ารธุรกิจบณั ฑิต (บธ.บ)
- เป็นผู้ทก่ี ำลังศึกษาหรอื สำเร็จการศึกษาชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ทกุ แผนการเรยี น
- เปน็ ผทู้ ี่กำลงั ศกึ ษาหรอื สำเรจ็ การศึกษาระดับประกาศนยี บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

45


Click to View FlipBook Version
Previous Book
1. DSKP BM TAHUN 6 SK_isbn
Next Book
Kebun Mini Indira