The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-10-28 02:01:41

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

Keywords: แนวทาง

แนวทางการเตรยี มการเปดิ ภาดเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ภายใตส้ ถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรุ ี

สานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสพุ รรณบุรี เขต 1
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

แนวทางการเตรยี มการเปิดภาดเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

1 กรณเี ปิดเรยี นได้ตามปกติ (onsite) สถานศกึ ษาต้องปฏบิ ตั ิ
- 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเขม้ งวด

- การจดั การอนามยั สงิ่ แวดลอ้ ม
- การจัดการอาคารสถานทใี่ นการจัดกจิ กรรมท่ีมีคนจานวนมาก

6 มาตรการหลกั OMHT-RC 6 มาตรการเสรมิ SSET-CQ 7 มาตรการเข้มงวด

1) Distancing เว้นระยะห่าง 1) self care ดูแลตนเอง 1) สถานศกึ ษาผ่านการประเมิน TSC+
2) Mask wearing สวมหน้ากาก 2) กิจกรรมแบบ Small Bubble
2) Spoon ใชช้ ้อนกลางสว่ นตวั 3) ให้บริการอาหารตามหลักสขุ าภบิ าลอาหาร
3) Hand washing ล้างมอื 3) Eating กนิ อาหารปรุงสกุ ใหม่ 4) จัดการดา้ นอนามยั ส่ิงแวดลอ้ ม
4) Testing คัดกรองวดั ไข้ 4) Thai Chana APP ไทยชนะ 5) แยกกกั ตัวในสกานศึกษา (School Isolation)
5) Reducing ลดการแออดั 5) Check สารวจตรวจสอบ 6) ควบคุมดูแลการเดนิ ทางกรณีมกี ารเข้าและออก
6) Cleaning ทาาความสะอาด 6) Quarantine กักกนั ตัวเอง 7) ใหม้ ี School Pass สาหรับนกั เรยี น

ครแู ละบุคลากร

2 กรณีโรงเรยี นไม่สามารถเปิดเรยี นไดต้ ามปกติ

Online

ผา่ นอนิ เทอรเ์ น็ต
และแอปพลิเคช่นั

On Hand On Demand

- แบบฝกึ หดั - การบ้าน - DLTV(www.djtv.ac.th)
- ใบงาน - รูปแบบอนื่ ๆ - Youtube (DLTV Channel 1-15)
- แอปพลิเคชนั่ DLTV

โรงเรียนอนบุ าลสุพรรณบรุ ี

สานกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

แนวทางการเตรียมการเปดิ ภาดเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ภายใตส้ ถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

1

1) เตรียมอปุ กรณก์ ารเรยี น เครื่องใชส้ ว่ นตัวและอื่น ๆ
ทจี่ าเปน็ สาหรบั การเรยี น

2) ปฏิบัตติ าม 6 มาตรการหลัก
3) มาตรการเสรมิ อยา่ งเครง่ ครดั
4) ติดตามขอ้ มลู ขา่ วสารสถานการณก์ ารแพร่ระบาด ป้องกัน

ตนเอง และลดความเส่ยี ง
5) ประเมนิ ความเสียงของตนเองผา่ น Thai Save Thai (TST)

อยา่ งสม่าเสมอ
6) ขอคาปรกึ ษาจากครูผู้สอนเมือ่ พบปญั หา

โรงเรียนอนุบาลสพุ รรณบุรี

สานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาสุพรรณบรุ ี เขต 1

แนวทางการเตรียมการเปดิ ภาดเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

ภายใต้สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

2
1) ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนกั เรียน ผา่ น Online
2) ประเมินความเสย่ี งของตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) อยา่ งสมา่ เสมอ
3) ติดตามขอ้ มูลข่าวสารสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาด ปอ้ งกันตนเอง
และลดความเสีย่ ง
4) จดั หาส่อื ประชาสัมพนั ธ์ในการป้องกนั และลดความเสย่ี งใหแ้ ก่นักเรยี น
5) ปฏิบตั ติ าม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสรมิ กาหนดอย่างเครง่ ครดั
6) สอดส่องชว่ ยเหลือนกั เรยี นในเร่ืองสุขอนามัย
7) ติดตามการมาเรยี นของนกั เรยี น และรายงานต่อผบู้ รหิ าร
8) ปรับพฤติกรรมสาหรบั นักเรียนทไี่ ม่รว่ มมอื ปฏิบตั ติ ามมาตรการ
9) สรา้ งความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเครียด
10) สังเกตอารมณค์ วามเครียดของตวั เอง
11) กากบั และตดิ ตามการได้รับวคั ซนี ของนักเรยี น และผู้ปกครองนกั เรียน

โรงเรียนอนบุ าลสพุ รรณบุรี

สานักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาสพุ รรณบรุ ี เขต 1

แนวทางการเตรียมการเปดิ ภาดเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

ภายใตส้ ถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ

3

1) จดั ให้มีการประชมุ หารือร่วมกัน
2) ประกาศนโยบายและแนวปฏบิ ัติการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019

(COVID -19) ในโรงเรยี น
3) แต่งตง้ั คณะทางานดาเนนิ การควบคุมดแู ลและป้องกนั การแพร่ระบาด
4) ประเมินความพรอ้ มผา่ น Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการตดิ ตามการประเมนิ ผล

ผา่ น MOE Covid
5) ทบทวน ปรับปรุง ซักซ้อมปฏบิ ตั ติ ามแผนเผชญิ เหตุของโรงเรยี น
6) จัดให้มกี ารสอ่ื สารประชาสัมพนั ธ์แนวทางการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาด
7) สนับสนนุ ใหน้ กั เรยี น ครูและบคุ ลากรได้รบั วัคซีนครบโดส
8) สนับสนุนให้มกี ารตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการรองภาครัฐ
9) สนับสนนุ สง่ เสรมิ ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองประเมินตนเองผ่าน Thai Save

Thai (TST)
10) สอ่ื สารสรา้ งความรู้ความเข้าใจ เพือ่ ลดการรังเกียจ และลดการตีตราทางสงั คม
11) กาหนดมาตรการคดั กรองสขุ ภาพทุกคน บรเิ วณจดุ แรกเข้าไปในโรงเรยี น
12) จัดใหน้ กั เรียนสามารกเข้าถงึ การเรยี นการสอนทมี่ คี ณุ ภาพเหมาะสมตามบริบทได้อย่างต่อเนอื่ ง
13) กรณีพบนกั เรียน ครู บคุ ลากร หรือผ้ปู กครองอย่ใู นกลมุ่ เส่ียงใหร้ ีบแจง้ เจ้าหนา้ ทส่ี าธารณสขุ
14) มีมาตรการให้นกั เรียนได้รับอาหารกลางวนั และอาหารเสรมิ กรณพี บอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออยูใ่ นช่วงกกั ตัว
15) ควบคุม กากับ ตดิ ตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดาเนนิ งาน
16) เยยี่ มบา้ น สร้างขวัญกาลงั ใจนักเรยี น

โรงเรยี นอนบุ าลสพุ รรณบรุ ี

สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาสุพรรณบรุ ี เขต 1

แนวทางการเตรยี มการเปดิ ภาดเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

ภายใตส้ ถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

4
1) ตดิ ตามขอ้ มูลขา่ วสารสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาด
2) ประเมนิ ความเสีย่ งของตนเอง นกั เรยี น และคนในครอบครัวผา่ น
Thai Save Thai (TST)
3) จดั หาของใช้สว่ นตัวใหน้ ักเรยี นอย่างเพียงพอในแต่ละวัน
4) จดั หาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และกากบั ดูแลนักเรียนให้ลา้ งมอื บอ่ ย ๆ
5) ดแู ลสขุ ภาพนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรงุ สุกใหม่
6) หลกี เลี่ยงการพานกั เรียนไปในสถานเส่ียงตอ่ การติดเชือ้
7) กรณีนักเรยี นเดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรยี น รถตู้ หรอื รถอื่น ๆ
ขอความร่วมมอื กับคนขับรถให้ปฏบิ ัติตามมาตรการ
8) กรณมี ีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครอง
ควรให้ความร่วมมอื กบั ครู

โรงเรยี นอนบุ าลสุพรรณบุรี

สานกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาสุพรรณบรุ ี เขต 1

แนวทางการเตรียมการเปิดภาดเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ

5

สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานสาธารณสุข

1. ประชาสมั พันธ์สร้างความรู้ความเขา้ ใจให้โรงเรียนในสังกัด 1. ใหค้ าแนะนาเก่ยี วกบั ขอ้ ควรปฏบิ ัติของสถานศกึ ษา
2. ประสานงานองคก์ รตา่ ง ๆ ในเขตพน้ื ที่การศกึ ษา 2. สนบั สนุนอปุ กรณ์ทางการแพทย์
3. สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการบรกิ ารตรวจ
ในการช่วยเหลอื สนับสนุนโรงเรียน
3. นเิ ทศ กากบั ตดิ ตาม โรงเรยี นในสังกดั ดา้ นการบริหารโรงเรียน คัดกรองความเสีย่ ง
4. กากบั ติดตาม ด้านการบรหิ ารขอ้ มลู สารสนเทศเก่ยี วกบั 4. จดั ให้มีช่องทางการสอื่ สาร การใหข้ อ้ มูลขา่ วสารทถี่ กู ตอ้ ง
5. สารวจ ตดิ ตามสถานการณใ์ นพืน้ ทบ่ี รกิ ารอย่างตอ่ เน่ือง
การได้รบั วัคซีนของนักเรียน ครู ผบู้ ริหารโรงเรยี น 6. ออกให้บรกิ ารตามท่สี ถานศกึ ษารอ้ งขอ
และผู้ปกครองนักเรยี น
5. รายงานผลการดาเนินการตอ่ หนว่ ยงานตน้ สังกัด
6. ประชมุ ตรวจเยี่ยมสถานศกึ ษา สรา้ งขวัญกาลงั ใจ

องค์กรทางปกครอง องคก์ รเอกชน

1. ประชาสมั พนั ธ์สร้างความเข้าใจให้โรงเรยี น 1. สนบั สนุนอปุ กรณท์ างการแพทย์
2. สนบั สนุน ช่วยเหลอื โรงเรียนในเขตปกครอง 2. สนบั สนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
3. กากับ ตดิ ตามการไดร้ บั วัคซนี ของประชาชน 3. อานวยความสะดวกใหค้ วามช่วยเหลือกรณีฉกุ เฉนิ
4. ให้บรกิ ารตามท่สี ถานศึกษารอ้ งขอ 4. สรา้ งระบบการติดต่อสื่อสารหนว่ ยงานภายในจงั หวดั

ตามความตอ้ งการเร่งดว่ นและจาเปน็ อาเภอ ตาบล ให้มคี วามรวดเร็วในการชว่ ยเหลอื ดแู ล
นักเรียน ครู บคุ ลากร และผปู้ กครอง ท่สี ถานศกึ ษา
ได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาสุพรรณบุรี เขต 1

โรงเรียนอนบุ าลสุพรรณบรุ ี

สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาสพุ รรณบุรี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร


Click to View FlipBook Version