The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hary--potter, 2022-04-18 01:53:36

Best Practice วังหว้า

Best Practice วังหว้าคำนำ

การดำเนนิ งานองคก์ รนกั ศึกษา กศน.อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ฉบับน้ีจดั ทำข้ึนเพ่ือรายงาน
ผลกิจกรรมเด่น ซึ่งได้สอดคล้องกับสอดคล้องกับดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552 – 2561) การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ (PDCA) มีจุดเด่น,ปัจจัยป้อน,ปัจจัยทีส่ ่งผลความสำเรจ็
ผลการนำไปใช้,ปัญหา/อุปสรรค,แนวทางแก้ไข จนเกิดเป็นรูปธรรม การสรุปรายงานผลกิจกรรมเด่น
Best Practice ฉบับนีห้ วังเป็นอย่างย่งิ วา่ จะเป็นประโยชนส์ ำหรับผูเ้ กยี่ วข้องต่อไป

นายนพฤทธ์ิ อนรุ กั ษ์
ครู กศน.ตำบลสารบัญ

เรือ่ ง หน้า

คำนำ ก
สารบญั ข
ชอ่ื โครงการ/กิจกรรม 1
หนว่ ยงาน 1
คณะทำงาน 1
ความสอดคลอ้ ง 1
ที่มาและความสำคัญ 1
วตั ถปุ ระสงค์ 2
วิธดี ำเนินการ 2
ตัวชวี้ ดั ความสำเรจ็ 3
การประเมนิ ผลและเคร่ืองมือการประเมินผล 3
ผลการดำเนินงาน 3
บทสรุป 4
ผังแนวทางการดำเนินงานองค์กรนกั ศึกษา กศน.อำเภอตะพานหนิ 6
ภาคผนวก 8
คณะผูจ้ ัดทำ 28

1

Best Practice กศน.ตำบลวังหวา้

1. ชือ่ ผลงาน การดำเนนิ งานองคก์ รนักศึกษา กศน.อำเภอตะพานหิน จงั หวดั พิจิตร
2. หนว่ ยงาน/สถานศกึ ษา ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอตะพานหิน

สำนักงานสง่ เสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงั หวดั พิจิตร
3. คณะทำงาน นายนพฤทธิ์ อนรุ กั ษ์ ตำแหนง่ ครกู ศน.ตำบล
4. ความสอดคลอ้ ง

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
ในสว่ นทเ่ี กย่ี วข้องกับนักเรียน นักศึกษา โดยสง่ เสรมิ สนับสนุนให้นักเรียน นกั ศกึ ษา ได้ทำกจิ กรรมตา่ งๆ เพอ่ื ให้
มีความสามารถในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ
มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร และยึดม่ัน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตั รยิ ์ทรงเป็นประมขุ

5. ท่ีมาและความสำคัญ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีนโยบายให้หน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. จัดกิจกรรมต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อนกั ศกึ ษา สถานศึกษาและชุมชน โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดตัง้ องค์กรนักศึกษา กศน. เพ่ือ
ทำหน้าที่ด้านการบริหารงานและเป็นศูนย์ประสานงานในการจัดกิจกรรมทั้งภายในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาและให้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้ทั้งด้านการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน
ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะพานหิน จึงได้จัดตั้งองค์กรนักศึกษา
กศน.อำเภอตะพานหิน และองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลในสังกัดของสถานศึกษา พ.ศ. 2564 เพื่อให้มีส่วน
รว่ มในการขบั เคลือ่ นการดำเนนิ งาน ตามวตั ถุประสงคแ์ ละบทบาทหนา้ ท่ีขององค์กรนักศึกษา

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

2

6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา กศน.
6.2 เพื่อเป็นส่ือกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษา กศน.กับสถานศึกษาและชุมชน
6.3 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา กศน. ให้มีพัฒนาการเรียนรู้ และจบการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ
6.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา กศน. ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา
6.5 เพ่ือส่งเสรมิ ให้นักศึกษา กศน. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชน

7. วิธีดำเนินการ
7.1 กลุ่มเป้าหมาย

- นกั ศกึ ษาท่เี ป็นคณะกรรมการองคก์ รนกั ศกึ ษาระดบั อาเภอ และระดบั ตาบล จานวน 140 คน

7.2 การดาเนนิ การจดั กิจกรรม

การดาเนินการจดั กจิ กรรมไดด้ าเนินการขนั้ ตอน ตอ่ ไปนี้

1) การประชมุ เพ่ือชแี้ จงการรบั ทราบการจดั ตง้ั องคก์ รนกั ศึกษาระดบั ตาบลและอาเภอ
2) ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการองคก์ รนกั ศึกษาในระดับตาบล เพื่อรายงานตอ่ ผบู้ งั คบั บญั ชา

ทราบ
3) ดาเนินการคดั เลอื กคณะกรรมการองคก์ รนกั ศกึ ษาในระดบั อาเภอ
4) แต่งตงั้ คณะกรรมการองคก์ รนกั ศกึ ษาระดบั ตาบลและอาเภอ
5) ประชุมคณะกรรมการองคก์ รนกั ศึกษาเพอ่ื ชแี้ จง

- บทบาทหนา้ ที่องคก์ รนกั ศึกษา กศน.
- การบรหิ ารองคก์ รนกั ศึกษา กศน.
- อานาจหนา้ ทีค่ ณะกรรมการองคก์ รนกั ศกึ ษา กศน.
- วางแผนการจดั กิจกรรมในภาคเรียน
6) รายงานผลการปฏบิ ตั กิ ารตามแผนเป็นระยะ
7) รายงานผลหลงั จากการดาเนนิ งานตามแผน
8) เผยแพร่ผลการดาเนินงานองคก์ รนกั ศกึ ษา

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

3

8. ตัวช้วี ัดความสำเรจ็
8.1 ร้อยละ่ 100 ขององค์กรนกั ศึกษาระดับตำบลสามารถดำเนินงานองคก์ รนกั ศกึ ษาได้
8.2 องค์กรนกั ศึกษาระดับตำบลสามารถปฏิบัตกิ ิจกรรมไดไ้ มน่ ้อยกว่ารอ้ ยล่ะ 80 ของกจิ กรรม
8.3 สามารถสรปุ ภาพรวมการดำเนินงานองคก์ รนกั ศึกษาในระดับอำเภอได้

9. การประเมินผลและเครอ่ื งมือการประเมินผล
9.1 เครอ่ื งมอื ทใ่ี ช้ประเมินผลคอื แบบรายงานผลการดำเนินงานองคก์ รนกั ศกึ ษาระดบั ตำบล
9.2 ประเมนิ ผลโดยอ้างองิ แบบประเมนิ การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา

10. ผลการดำเนนิ งาน
จากที่ กศน.อำเภอตะพานหนิ ได้มกี ารแตง่ ตัง้ คณะกรรมการองคก์ รนกั ศกึ ษา กศน.อำเภอ

ตะพานหนิ และคณะกรรมการองคก์ รนกั ศึกษาระดับตำบล มีการแระชุม วางแผนการปฏิบัตงิ านจัดประชมุ
ชีแ้ จง และมกี ารดำเนนิ งานองคก์ รนกั ศึกษาจนครบวา่ ระ มีการรายงานรายตำบลและมกี ารสรปุ ผลเปน็ ระดบั
อำเภอผา่ นการประเมินโดยคณะกรรมการระดบั อำเภอ ไดค้ ะแนนรวม 89 คะแนน อยูใ่ นระดบั ดีเย่ียม

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

4

11. บทสรุป

ผลการดำเนนิ งานองคก์ รนักศกึ ษา กศน.อำเภอตะพานหิน จังหวดั พิจิตร ดำเนนิ การตามแนวทางวงจร
คณุ ภาพของเดมมงิ่ (Deming Cycle :PDCA) ดงั นี้

ดา้ นการวางแผน ( P )

1. ศกึ ษาข้อมลู แนวทางการจัดตั้งองค์กรนักศึกษา การสรรหา ตำแหนง่ หน้าท่ีรบั ผดิ ชอบ บทบาท
หนา้ ทีข่ ององค์กรนักศึกษา

2. วิเคราะห์ตามบทบาทหน้าที่ วิเคราะห์ความสอดคล้องที่เกี่ยวข้อง เช่นการดำเนินงานปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา โดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร และยึดมั่นในระบอบ
ประชาธปิ ไตยอันมพี ระมหากษตั รยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ

3. การสรรหาคณะกรรมการองคก์ ารนักศกึ ษาระดบั ตำบลโดยครู กศน.ตำบลเป็นผู้ขบั เคล่ือน
4. การสรรหาองค์กรนักศึกษาระดับอำเภอโดยให้ตำบลส่งตัวแทนมาเพื่อดำรงตำแหน่งองค์กร

นกั ศึกษาในระดบั อำเภอ
5. การแต่งตง้ั คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา
6. จัดประชุมองค์กรนักศึกษาเพื่อชี้แจงข้อมูลและบทบาทหน้าที่ขององค์กรนักศึกษา การวางแผน

ปฏิบัตงิ านในภคเรียน

การดำเนนิ งาน ( D )

1. ดำเนนิ งานองค์กรนกั ศึกษา กศน.อำเภอตะพานหนิ จังหวัดพจิ ติ ร โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ขับเคล่ือน
และครู กศน.ตำบลเป็นท่ปี รกึ ษาระดบั ตำบล

2. มกี ารรายงานผลการปฏิบัตงิ านในขณะทีป่ ฏิบัติงานให้ครู ท่ปี รึกษาทราบเป็นระยะเพ่ือเปน็ ข้อมูลใน
การรายงานนผล

3. มีการรายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษาตามแนวทางแบบประเมินการดำเนินงานองค์กร
นักศึกษาในระดบั ตำบล

4. นำผลการดำเนนิ งานองค์การนกั ศึกษาในระดบั ตำบล ทั้ง 13 ตำบลมารวมกจิ กรรมเพ่ือรายงานผล
ในระดบั อำเภอ

5. จัดทำรูปเล่มและเผยแผ่การรายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอตะพานหิน
จังหวดั พิจติ ร ในรูปแบบตา่ งๆ เชน่ รูปเล่ม หนังสืออเิ ล็กทรอนิกส์

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

5

การตรวจสอบและการประเมินผล ( C )
1. ประเมินผลการดำเนินงานในระดับตำบล
2. ประเมินผลงานในระดับอำเภอโดยคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะพานหิน และ

ขา้ ราชการครู
การปรบั ปรงุ และพฒั นาผลการปฏิบตั ิงาน ( A )

นำผลงานที่ได้รับการประเมินมาอภิปรายถึงการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา เพื่อหาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของแต่ล่ะกิจกรรมเพื่อพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนของกิจกรรมองค์การ
นักศึกษาเพ่อื นำไปปรับปรงุ ให้มคี วามสมบรู ณม์ ากย่ิงข้นึ

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

6

ผงั แนวการปฏิบตั ิการดำเนินงานองค์กรนักศกึ ษา กศน.อำเภอตะพานหิน
จังหวดั พจิ ติ ร

P 1. ศึกษาขอ้ มูลแนวทางการจัดตั้งองคก์ รนกั ศึกษา
2. วิเคราะหต์ ามบทบาทหนา้ ท่ี วิเคราะหค์ วามสอดคลอ้ งทเี่ กี่ยวขอ้ ง
D 3. การสรรหาคณะกรรมการองคก์ ารนักศกึ ษาระดับตำบล
4. การสรรหาองคก์ รนกั ศกึ ษา ระดับอำเภอ
C 5. การแต่งตัง้ คณะกรรมการองคก์ รนกั ศึกษา
6. จัดประชุมองค์กรนกั ศึกษาเพอื่ ช้แี จงข้อมูลและบทบาทหน้าท่ีขององคก์ ร

นักศกึ ษา
7. ดำเนินงานองคก์ รนกั ศกึ ษา กศน.อำเภอตะพานหิน จังหวดั พจิ ติ ร โดยมี

นกั ศกึ ษาเปน็ ผูข้ บั เคล่ือนและครู กศน.ตำบลเปน็ ท่ีปรกึ ษาระดบั ตำบล
8. มกี ารรายงานผลการปฏิบัตงิ านในขณะทป่ี ฏบิ ัติงานใหค้ รู ทป่ี รึกษาทราบ

เป็นระยะเพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานนผล
9. มีการรายงานผลการดำเนนิ งานองคก์ รนักศกึ ษาตามแนวทางแบบประเมิน

การดำเนินงานองคก์ รนักศกึ ษาในระดบั ตำบล
10. นำผลการดำเนินงานองค์การนกั ศึกษาในระดบั ตำบล ทัง้ 13 ตำบลมา

รวมกจิ กรรมเพอื่ รายงานผลในระดับอำเภอ
11. จดั ทำรปู เล่มและเผยแผ่การรายงานผลการดำเนนิ งานองคก์ รนกั ศกึ ษา

กศน.อำเภอตะพานหนิ จงั หวัดพิจติ ร ในรูปแบบต่างๆ เช่น รปู เล่ม
หนังสอื อเิ ล็กทรอนกิ ส์
12. ประเมนิ ผลการดำเนนิ งานในระดบั ตำบล
13. ประเมินผลงานในระดบั อำเภอโดยคณะกรรมการ ผอู้ ำนวยการ กศน.
อำเภอตะพานหิน และข้าราชการครู

A 14. นำผลงานท่ีได้รับการประเมินมาอภิปรายถงึ การดำเนินงานองค์กร
นกั ศึกษา เพื่อหาจดุ แขง็ และจุดอ่อนของแต่ละ่ กิจกรรมเพื่อพฒั นาจดุ แขง็ และ
ปรับปรุงจดุ ออ่ นของกจิ กรรมองคก์ ารนักศกึ ษาเพอ่ื นำไปปรบั ปรุงใหม้ คี วาม
สมบูรณ์มากยิ่งขน้ึ

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

7

12. กลยุทธห์ รอื ปจั จัยท่ีทำใหป้ ระสบผลสำเร็จ
1. การรว่ มมือของครูทีป่ รึกษาระดับตำบลท่ชี ว่ ยกระตุน้ และใหค้ ำแนะนะแกอ่ งคก์ รนักศึกษาจนให้
การรายงานผลการดำเนินการองค์กรนักศกึ ษาประสบผลสำเร็จ
2. การร่วมมอื และความสามคั คแี ละความเสียสละขององคก์ รนักศกึ ษาทไ่ี ดท้ ำใหก้ ารดำเนินการ
องคก์ รนักศกึ ษาประสบผลสำเรจ็
3. การดำเนินงานองคก์ รนกั ศึกษาผ่านแนวทางวงจรคุณภาพของเดมมิง่ (Deming Cycle :PDCA)
จนทำให้ประสพผลสำเร็จ

13. ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการประชมุ คณะกรรมการองค์กรนกั ศกึ ษา เป็นประจำอยา่ งนอ้ ย ภาคเรียนล่ะ 1 คร้ัง และ
การประชุมคณะกรรมการ กศน.อำเภออย่างน้อยภาคเรียนละ่ 2 ครัง้
2. การวางแผนกิจกรรมองค์กรนกั ศกึ ษา ควรวางแผนใหค้ รอบคลมุ ทกุ กิจกรรมเพ่อื ตอบสนอง
แนวทางการกระเมนิ การดำเนินงานองค์กรนกั ศึกษา

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

8

ภาคผนวก

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

9

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

10

ตอนที่ 1 ข้อมูลทวั่ ไป ,

1. ชอ่ื กศน.อำเภอตะพานหิน สำนกั งาน กศน.จงั หวดั พจิ ิตร

ที่ตั้ง เลขท่ี 3 ถนนแดงทองดี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จงั หวดั พิจิตร

หมายเลขโทรศัพท์ 056-621647 Fackbook : https://www.facebook.com/ksntaphanhin

2. ช่ือผ้บู รหิ าร นายเกรยี งไกร ทองศกั ด์ิ

หมายเลขโทรศพั ท์ 089-1965564 E-Mail [email protected]

3. ชอ่ื ครทู ี่ปรึกษา นางสาวฉัตรชนันทร์ นวลนิจ,นายภชู ิต รม่ โพธิท์ อง,นายนพฤทธ์ิ อนรุ กั ษ์

หมายเลขโทรศัพท์ 085-2695695 E-Mail [email protected]

4. ช่ือประธานคระกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. นายสุรชยั ทองบตุ ร

หมายเลขโทรศพั ท์ E-Mail

ตอนท่ี 2 องค์ประกอบการประเมนิ ,

องคป์ ระกอบที่ 1 การบริหารการดำเนินงานองคก์ รนกั ศกึ ษา
กศน.อำเภอตะพานหนิ มกี ารบริหารการดำเนินงานองคก์ รนักศกึ ษา กศน.

ตัวชีว้ ัดที่ 1 สถานศึกษามแี ผนงานโครงการส่งเสรมิ องค์กรนกั ศึกษา
หลักฐาน : กศน.อำเภอตะพานหนิ มีแผนงานโครงการสง่ เสริมองคก์ รนกั ศกึ ษา ดังนี้

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

11

ตัวช้วี ัดท่ี 2 สถานศกึ ษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนกั ศึกษา กศน.
หลักฐาน : กศน.อำเภอตะพานหินมีการแต่งตง้ั คณะกรรมการอง์กรนกั ศึกษา กศน. ในระดบั ตำบล
และมีการเสนอช่อื เพ่ือดำเนินการแตง่ ตั้ง คณะกรรมการองคก์ รนกั ศึกษา กศน.อำเภอตะพานหิน ดังนี้

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

12

ตวั ชีว้ ัดท่ี 3 สถานศึกษามีการแตง่ ต้งั คณะกรรมการองคก์ รนกั ศึกษา กศน.
หลักฐาน : กศน.อำเภอตะพานหนิ มกี ารประชมุ /วางแผน องคก์ รนกั ศกึ ษา ดงั นี้
1. วาระการประชุมขององค์กรนักศกึ ษา กศน.อำเภอตะพานหิน

2. รายช่ือผู้เขา้ รว่ มประชมุ องค์กรนกั ศกึ ษา กศน.อำเภอตะพานหิน
3. รายงานการประชุมองค์กรนักศกึ ษา กศน.อำเภอตะพานหิน

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

13

4. ภาพถ่ายการประชมุ คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอตะพานหนิ

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

14

ตวั ชี้วัดท่ี 4 สถานศึกษามีการดำเนนิ งานตามแผนโครงการส่งเสริมองค์กรนักศึกษา
ตวั ชี้วัดที่ 5 สถานศึกษามีการประเมินและรายงานผลการดำเนนิ งาน
หลกั ฐาน : กศน.อำเภอตะพานหินมกี ารดำเนินโครงการกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพชวี ติ ตามแผน

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

15

องคป์ ระกอบที่ 2 กิจกรรมช่วยเหลือนกั ศึกษา กศน.ให้มีพัฒนาการเรียนรแู้ ละจบการศกึ ษาตาม
โครงสรา้ งของหลักสูตรอย่างมคี ุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 องค์กรนักศึกษามสี ่วนร่วมในกิจกรรมด้านวชิ าการ
หลักฐาน : กศน.อำเภอตะพานหนิ มสี ว่ นรว่ มในกจิ กรรมด้านวชิ าการจำนวน 4 คร้งั

โครงการส่งเสริมทกั ษะทางลกู เสอื พฒั นาผเู้ รยี น โครงการปรบั ความรูพ้ นื้ ฐานผเู้ รยี นการศกึ ษาขน้ั
กศน.ตา้ นภยั ยาเสพติด พนื้ ฐานประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

ระหวา่ งวนั ที่ 21 – 25 กุมภาพนั ธ์ 2565 วนั ที่ 3 พฤศจกิ ายน 2564

โครงการพฒั นาทกั ษะการเรียนรูก้ ารจดั ทาโครงงาน กจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพชีวิต โครงการสง่ เสริมนสิ ยั
ของผเู้ รียน กศน. รกั การอ่านชมุ ชนตาบลท่งุ โพธิ์วนั ที่ ระหว่างวนั ที่

วนั ที่ 29 มนี าคม 2565 22 พฤศจกิ า 2564 – 14 กุมภาพนั ธ์ 2565

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

16

ตัวชี้วัดที่ 2 องค์กรนักศกึ ษามสี ่วนร่วมในการจัดกจิ กรรมด้านให้คำปรกึ ษาและแนะแนว
หลักฐาน : กศน.อำเภอตะพานหนิ มสี ่วนร่วมในกจิ กรรมด้านวชิ าการจำนวน 8 ครงั้
ด้านการเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตร เช่น แนะนำการศึกษาต่อ การเยี่ยมบ้านนักศึกษากิจกรรม
เพื่อนชว่ ยเพือ่ น การจดั ตงั้ ชมรมศิษย์เก่างานชุมนุมศิษยเ์ ก่า การแนะนำประชาสมั พันธร์ ับสมัครนกั ศึกษา ฯลฯ

เพ่อื นช่วยเพ่ือนแนะนำการศกึ ษาต่อ กจิ กรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนตวิ สอบ N-Net

ประชาสมั พนั ธ์รับสมคั รนักศกึ ษา ประชาสัมพันธร์ บั สมคั รนกั ศึกษา

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

17

ด้านอาชีพ แนะแนวด้านอาชีพ เพื่อให้มีทักษะวิชาชีพเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพในระหว่าง
การศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกมีศักยภาพในการทำงานการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระ มีวิธีคิดอย่างเป็น
ระบบสามารถนำประสบการณท์ ั้งทางด้านวิชาการและวชิ าชีพสามารถแกไ้ ขปัญหาในการดำเนินชีวิตได้

โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรเู้ พอ่ื พัฒนาทักษะ อบรมใหค้ วามรแู้ ละฝึกปฏบิ ัตกิ ารปลกู ผัก
อาชพี วนั ท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 ตามฤดูกาล วันท่ี 28 ธันวาคม 2565

โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรู้การทำนำ้ ยา โครงการอาชพี การตอนกิง่ ชะอมเพ่ือการคา้
อเนกประสงค์สมนุ ไพร วนั ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 วนั ท่ี 11 - 18 มกราคม 2565

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

18

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนกั ศึกษา กศน. ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการจัด
กิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1 องค์กรนักศึกษามีสว่ นร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสรมิ ความประพฤติ และระเบยี บ
วินัยนักศึกษา เช่น การหลีกเสี่ยงจากสิ่งเสพติดและอบายมุข การลดความขัดแย้งทะเลาะวิวาท
การประพฤติและปฏิบตั ิตนท่เี หมาะสมตามวฒั นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี ีงามของไทย ฯลฯ

หลักฐาน กศน.อำเภอตะพานหินมีสว่ นร่วมในกิจกรรม จำนวน 3 ครัง้

โครงการสง่ เสริมทกั ษะทางลกู เสือพฒั นาผเู้ รียน โครงการพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียน กศน.ปอ้ งกนั ตนเอง
กศน.ตา้ นภยั ยาเสพติด จากยาเสพตดิ และการตั้งครรภ์ก่อนวยั อันควร
(On-Hand) วนั ที่ 15 กุมภาพนั ธ์ 2565
ระหว่างวนั ท่ี 21 – 25 กุมภาพนั ธ์ 2565

รว่ มโครงการชุมชนร่วมใจสรา้ งสขุ ลดละเลกิ ส่งิ เสพตดิ
วนั ท่ี 22 กรกฎาคม 2564

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

19

ตัวชี้วัดที่ 2 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา คุณธรรมจริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา แห่เทียนพรรษาลอยกระทง การอนุรักษ์
วฒั นธรรมประเพณที ้องถน่ิ ฯลฯ

หลกั ฐาน กศน.อำเภอตะพานหนิ มสี ่วนร่วมในกจิ กรรม จำนวน 4 ครัง้

กจิ กรรมประเพณวี ันลอยกระทง นกั ศึกษาเข้ารว่ มเรยี นธรรมศกึ ษา
วนั ท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565

นักศกึ ษาเข้าร่วมเรยี นธรรมศึกษา นักศกึ ษาร่วมกิจกรรมทางศาสนา

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

20

ตัวชี้วัดที่ 3องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของนักศึกษาเช่น การรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมกับภัยพบิ ัติ การขับขี่ปลอดภยั การสวมหมวกนิรภยั
กิจกรรมการเมา ไมข่ บั ฯลฯ

หลกั ฐาน กศน.อำเภอตะพานหนิ มสี ่วนร่วมในกจิ กรรม จำนวน 1 ครั้ง

กจิ กรรมรณรงค์ ขบั ขี่ปลอดภยั ใส่หมวกกนั น็อค
วนั ท่ี 2 มีนาคม 2565

ตวั ช้วี ัดท่ี 4 องค์กรนักศกึ ษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมกฬี า นนั ทนาการ และสง่ เสรมิ สขุ ภาพ เช่น การ
แข่งขันกีฬา กจิ กรรมส่งเสริมสขุ ภาพ การตอ่ ต้านยาเสพติด/ การให้ความรู้ด้านเพศศกึ ษา-การช่วยเหลอื ผู้
ติดเชือ้ HIV ฯลฯ

หลกั ฐาน กศน.อำเภอตะพานหนิ มีส่วนรว่ มในกจิ กรรม จำนวน 2 ครง้ั

โครงการแข่งขนั กีฬา กศน.ตา้ นยาเสพตดิ สรา้ งเสริม โครงการพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น กศน.ปอ้ งกันตนเอง
สขุ ภาพจิตพชิ ติ โควิด-19 จากยาเสพติดและการตง้ั ครรภ์กอ่ นวยั อันควร
(On-Hand) วันท่ี 15 กมุ ภาพันธ์ 2565
ระหวา่ งวนั ท่ี 1 – 7 กุมภาพนั ธ์ 2565

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

21

ตวั ชี้วัดที่ 5 องค์กรนกั ศึกษามสี ว่ นรว่ มจัดกิจกรรมอนุรักษท์ รพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอ้ ม
เชน่ กิจกรรมลดโลกรอ้ น การรณรงค์ประหยัดพลงั งานรูปแบบตา่ งๆ การใช้พลังงานทดแทน การปลกู ป่า ฯลฯ

หลกั ฐาน กศน.อำเภอตะพานหนิ มสี ่วนรว่ มในกิจกรรม จำนวน 3 ครงั้

โครงการพลงั งานธรรมชาตเิ พ่อื ความสมดลุ ของ โครงการพฒั นาทกั ษะการเรยี นรูก้ ารจดั ทาโครงงาน
ส่งิ แวดลอ้ มในชมุ ชน ของผเู้ รยี น กศน.
วนั ที่ 14 ธนั วาคม 2564
วนั ท่ี 29 มนี าคม 2565

ปลูกต้นไม้บรเิ วณข้างคลองชลประทาน
เพอื่ ลดโลกร้อน

วนั ท่ี 5 ธันวาคม 2565

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

22

ตัวชวี้ ัดท่ี 6 องค์กรนกั ศกึ ษามสี ่วนร่วมจัดกิจกรรมสง่ เสริมประชาธิปไตย และความเป็นพลเมอื งดี
เช่น การรณรงค์สนับสนนุ การเลอื กตัง้ และความเป็นพลเมืองดี ฯลฯ

หลักฐาน กศน.อำเภอตะพานหินมสี ว่ นร่วมในกจิ กรรม จำนวน 3 ครั้ง

อบรมใหค้ วามรู้ ศส.ปชต.และเครือขา่ ยช่วยเหลือ จัดกจิ กรรมรณรงค์ “3 สัปดาห์ประชาธิปไตย”
สงั เกตการณ์เลือกตั้งสมาชกิ อบต. วันที่ 24 พฤศจกิ ายน 2564
12 กันยายน 2564

รณรงคก์ ารเลือกตงั้ เพอ่ื ออกมาใชส้ ิทธิ์ใช้เสียง
ณ ตำบลทับหมัน

23 พฤศจกิ ายน 2565

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

23

ตัวชี้วัดที่ 7 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายของสำนักงาน กศน./
สำนักงาน กศน.จังหวดั /สถานศกึ ษา เช่น อาสาสมัคร กศน. โครงการเทดิ พระเกยี รติ โครงการรักการอ่าน
กจิ กรรมลกู เสือ กศน. อาสายุวกาชาด ฯลฯ

หลักฐาน กศน.อำเภอตะพานหินมีสว่ นร่วมในกจิ กรรม จำนวน 3 ครัง้

โครงการส่งเสริมทกั ษะทางลกู เสือพฒั นาผเู้ รยี น กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านส่พู ฒั นาการ
กศน.ตา้ นภยั ยาเสพตดิ อยา่ งไรข้ ีดจำกดั

ระหวา่ งวนั ที่ 21 – 25 กุมภาพนั ธ์ 2565 24 กุมภาพนั ธ์ 2565

กิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพชวี ิต โครงการสง่ เสริมนสิ ยั
รกั การอา่ นชมุ ชนตาบลท่งุ โพธิ์วนั ที่ ระหวา่ งวนั ท่ี

22 พฤศจกิ า 2564 – 14 กุมภาพนั ธ์ 2565

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

24

องค์ประกอบที่ 4 กิจกรรมสง่ เสริมสนับสนุนนักศึกษา กศน. ให้มีส่วนร่วมในการจดั กิจกรรมหรือเขา้ รว่ ม
กิจกรรมท่ีเปน็ ประโยชน์ต่อชุมชนและสงั คม

ตัวชี้วัดที่ 1 องค์กรนกั ศกึ ษามสี ่วนรว่ มจดั กิจกรรมจติ อาสาการบำเพ็ญประโยชน์ เชน่ กจิ กรรม
อาสาสมัครการช่วยเหลอื ผู้ประสบภยั การรณรงค์ป้องกนั โรคติดต่อ การพฒั นาศาสนสถาน และกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ ฯลฯ

หลักฐาน กศน.อำเภอตะพานหินมสี ่วนรว่ มในกิจกรรม จำนวน 4 ครง้ั

กิจกรรม จติ อาสา กศน. Kice off กจิ กรรมจิตอาสา “พัฒนาลำน้ำ คคู ลอง”
วนั ท่ี 15 มกราคม 2565 วันที่ 5 ธันวาคม 2564

นกั ศกึ ษา รว่ มจิตอาสาทำความสะอาดวดั ทบั หมัน นกั ศกึ ษา รว่ มจิตอาสาทำความสะอาด กศน.ตำบล
วนั ที่ 7 ธนั วาคม 2564

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

25

ตวั ชวี้ ัดที่ 2 องค์กรนกั ศกึ ษามีส่วนรว่ มเสริมจัดกิจกรรมส่งเสรมิ หรอื เสรมิ สรา้ งความสมั พนั ธก์ ับ
กศน.ชุมชน เช่น การใหค้ วามร่วมมือและชว่ ยเหลอื วดั มสั ยดิ องคก์ รในชุมชนในการจดั กิจกรรม

หลกั ฐาน กศน.อำเภอตะพานหินมีส่วนรว่ มในกจิ กรรม จำนวน 4 ครั้ง

รว่ มโครงการชมุ ชนร่วมใจสรา้ งสขุ ลดละเลิกส่ิงเสพติด กจิ กรรมจิตอาสา “พฒั นาลำน้ำ คูคลอง”
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 วนั ที่ 5 ธันวาคม 2564

กจิ กรรมจติ อาสา ทำความสะอาดตลาด มหกรรมสขุ ภาพยคุ 4.0 คนคลองคูณ สุขภาพดีถ้วน
หน้าอยา่ งย่งั ยนื วันท่ี 21 กันยายน 2564

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

26

ตัวชี้วัดที่ 3 องค์กรนักศึกษามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรในชุมชน
เช่น อบต. อำเภอเคล่ือนที่ จังหวัดเคลอื่ นที่กจิ กรรมชมรมคมุ้ ครองผูบ้ ริโภคร่วมกบั สำนกั งานคณะกรรมการ
คมุ้ ครองผบู้ รโิ ภค รณรงคก์ ารเลอื กตง้ั รว่ มกบั กกต. องคก์ รการกุศล องค์กรอาสาสมัครในชุมชน ฯลฯ

หลักฐาน กศน.อำเภอตะพานหินมีส่วนรว่ มในกจิ กรรม จำนวน 2 คร้ัง

กจิ กรรมจังหวดั เคล่ือนท่ี อำเภอตะพานหิน
วนั ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565

จดั กจิ กรรมรณรงค์ “3 สัปดาหป์ ระชาธิปไตย”
วันที่ 24 พฤศจกิ ายน 2564

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

27

ตวั ช้ีวัดที่ 4 องค์กรนักศึกษามสี ว่ นร่วมจัดกจิ กรรมพฒั นาสงั คมชุมชนเช่น กจิ กรรมชมรมอนรุ ักษ์
ส่งิ แวดลอ้ มในชมุ ชนกจิ กรรมตา้ นโรคเอดส์และยาเสพตดิ ฯลฯ

หลกั ฐาน กศน.อำเภอตะพานหนิ มีสว่ นรว่ มในกจิ กรรม จำนวน 2 ครงั้

โครงการพลงั งานธรรมชาตเิ พ่ือความสมดุลของ
ส่ิงแวดลอ้ มในชุมชน
วนั ที่ 14 ธันวาคม 2564

โครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนใจป้องกนั ปญั หายาเสพตดิ
วนั ท่ี 8 ธันวาคม 2565

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ

28

ทีป่ รึกษา คณะผู้จดั ทำ ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอตะพานหนิ
จดั ทำข้อมูล ครูอาสาสมคั ร กศน.
นายเกรยี งไกร ทองศกั ดิ์
นางสุรรี ตั น์ พิจิตรศริ ิ ครู กศน.ตำบล

นายนพฤทธิ์ อนรุ ักษ์ ครู กศน.ตำบล

เรยี บเรียง/จัดทำรปู เล่ม
นายนพฤทธ์ิ อนรุ ักษ์

Best Practice กศน.ตำบลวงั หว้ำ


Click to View FlipBook Version