The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP สารสนเทศ 2564 ภาคเรียนที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sirada1920, 2021-11-01 05:25:50

โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP สารสนเทศ 2564 ภาคเรียนที่ 1

โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP สารสนเทศ 2564 ภาคเรียนที่ 1

คำนำ

รายงานสารสนเทศ โครงการหอ้ งเรยี นพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ แผนการเรยี นวทิ ยาศาสตร์-คณติ ศาสตร์
(Intensive English Program: IEP) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้
ประกอบในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ของกลุ่มงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งในเล่มจะประกอบดว้ ยข้อมลู พน้ื ฐานโรงเรียนสรุ ศักดิ์มนตรี ข้อมูล
โครงการห้องเรียนพิเศษ (IEP) และภาพกจิ กรรมในปีการศกึ ษา 2564

ขอขอบพระคุณบุคลากรโครงการห้องเรียนพเิ ศษ (IEP) ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้
ความรว่ มมอื ในการจัดทำสารสนเทศของงานโครงการห้องเรียนพิเศษ (IEP) ด้วยดีเสมอมา หวงั เป็นอย่างยิ่งว่า
สารสนเทศฉบับน้ีจะเป็นประโยชนแ์ ก่ผ้อู า่ น สามารถนำไปใช้ใหเ้ กดิ ประโยชน์ตอ่ ไป

งานสารสนเทศ โครงการห้องเรียนพเิ ศษ (IEP)

สารบญั หนา้

ขอ้ มูลพน้ื ฐานโรงเรยี นสุรศกั ดมิ์ นตรี 1
- ประวตั ิโรงเรียน 3
- เครือ่ งหมายโรงเรยี น 4
- คำขวัญ ปรชั ญา คติพจน์ และสีประจำโรงเรยี น 5
- เอกลกั ษณ์ อัตลกั ษณ์ของนักเรียน 6
- วิสยั ทศั น์โรงเรียน 6
- พนั ธกจิ โรงเรียน 7
- เป้าหมายโรงเรียน 8
- ขอ้ มูลทว่ั ไป
9
ขอ้ มูลโครงการห้องเรียนพิเศษเนน้ ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติ ศาสตร์ 10
(Intensive English Program: IEP) 12
13
- วสิ ัยทัศน์ พันธกจิ เปา้ หมาย 15
- โครงสรา้ งการบรหิ ารงาน 18
- ขอ้ มลู ครแู ละบุคลากรทางการศึกษา 21
- หลักสตู ร 22
- โครงสร้างหลกั สูตร 24
- ระดบั ผลการเรยี นเฉลี่ย (GPA) ของนกั เรยี น
- รายช่อื นักเรียนทไี่ ด้เกรดเฉลย่ี (GPA) สงู สุด แต่ละระดับชน้ั
- ตารางความสำเร็จของนกั เรยี น
- ปฏทิ นิ กจิ กรรม
ภาคผนวก
- ภาพกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสุรศักด์มิ นตรี

ประวตั ิโรงเรียน

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เดิมคือ โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก สร้างขึ้นเพื่อเปน็
การแบง่ เบาภาระการจัดการศึกษาของชาติและเปน็ การตอบแทนข้าราชการสงั กัดกองทัพบกซ่ึง
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการจัดหาโรงเรียนให้บุตร
หลาน

ในปี ๒๔๙๒ ฯพณฯ จอมพลผิน ชุณหะวัน รองผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นจึง
ชกั ชวนข้าราชการกองทัพบกทกุ ท่านให้เสยี สละเงนิ รายได้ปีละ ๑ วนั ใหก้ องทพั บก เพอ่ื รวบรวม
สมทบทนุ ในการกอ่ สร้างโรงเรียนบุตรขา้ ราชการกองทพั บกและได้ดำเนินการสะสมเงนิ จำนวนน้ี
ตง้ั แตว่ นั ท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๙๒ เปน็ ต้นมา

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ จึงเริ่มการก่อสร้างโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก
ส่วนกลางขึ้น บนเนื้อท่ี ๕๘ ไร่ ริมถนนวภิ าวดี-รังสิต โดยฯพณฯ จอมพลประภาส จารุเสถียร
ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้มอบหมายให้พลเอกเต็ม หอมเศรษฐี เป็นประธาน
อนุกรรมการการจัดตั้งและก่อสร้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๑ จึงสร้างเสร็จโดย ฯพณฯจอมพล
ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น และท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์
โรงเรียน

การรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๑ รับนักเรียนชาย-หญิงทั่วไป ไม่จำกัดว่า
ตอ้ งเป็นบุตรขา้ ราชการกองทพั บก จำนวน ๖๐๐ คน

ชั้น ม.ศ. ๑ ๑๑ ห้อง หอ้ งละ ๔๐ คน
ช้ัน ม.ศ. ๒ ๒ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน
ชน้ั ม.ศ. ๓ ๒ หอ้ ง ห้องละ ๔๐ คน

ผู้ทดี่ ำรงตำแหนง่ ผ้บู ริหารโรงเรียนเปน็ นายทหารเกอื บทง้ั สน้ิ

โครงการห้องเรียนพเิ ศษเนน้ ภาษาอังกฤษ (IEP) โรงเรียนสรุ ศักด์มิ นตรี

2

ประวตั ิโรงเรยี น

ปีการศึกษา ๒๕๑๒ เปิดห้องเรียน ชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และรับนักเรียนตั้งแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รวม ๓๑ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๑,๒๔๐ คน
ในปีต่อมา ได้ขยายชนั้ เรยี นเพิ่มขน้ึ เปดิ รับนักเรียนตั้งแตช่ ั้นอนุบาลถงึ มัธยมศึกษาปที ่ี ๕

พ.ศ. ๒๕๑๕ กองทพั บกไดจ้ ัดตัง้ โรงเรยี นพณิชยการบตุ รข้าราชการกองทัพบก เพิม่ ขึ้น
บนพื้นที่เดียวกัน โดยเปิดสอนแผนกพาณิชยการ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บุตร
ขา้ ราชการกองทพั บก และบุคคลอ่ืน ไดศ้ กึ ษาสายอาชพี ตอ่ จากสายสามัญอกี ๑ ปีต่อมา ได้เปิด
สอนเพิม่ ขนึ้ อีก ๓ แผนก คือ แผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และชา่ งวิทยุ จงึ เปล่ยี นช่อื จากโรงเรียน
พณิชยการบุตรข้าราชการกองทพั บก เป็นโรงเรียนอาชวี ศึกษาบตุ รขา้ ราชการกองทพั บก

ภายหลังกองทัพบกพจิ ารณาเหน็ ว่า การจดั การศึกษาแก่เยาวชน ควรมอบใหเ้ ปน็ หนา้ ที่
ของกระทรวงศึกษาทรวงศึกษาธิการและกองทัพขาดแคลนผู้ชำนาญในการจัดการศกึ ษา วันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๑๗ กองทัพบกไดโ้ อนโรงเรยี นอาชีวศกึ ษาบุตรขา้ ราชการกองทัพบกเข้าสงั กัด
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งแยกพื้นที่ไป ๑๐ ไร่ ๓ งาน และกองทัพบกได้
เสนอชื่อ “จอมพลสมเด็จเจา้ ฟ้าจักรพงษภูวนารถกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ” ให้เปน็ ชื่อ
โรงเรียนจงึ ได้ชื่อวา่ “วิทยาลัยจกั รพงษภูวนารถ”ซึ่งในปัจจบุ ันคือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ส่วนโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง ซึ่งมีพื้นท่ี
เหลืออยู่ ๔๗ ไร่ ๑ งาน โอนเขา้ สังกดั กรมสามญั ศึกษา โดยกองทัพบกไดเ้ สนอชอ่ื จอมพลมหา
อำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้บัญชาการทหารบกคนแรกที่กองทัพบกภาคภูมิใจใน
เกียรติประวัติ ให้กรมสามัญศึกษาใช้เป็นชื่อของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรยี นเป็นสำคัญ จัดศูนย์การเรียนรู้โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้น
กิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมีความ เจริญกา้ วหน้าทางด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ ม ที่
เหมาะแก่การเรยี นรู้ จึงไดร้ ับรางวลั “โรงเรียนดเี ดน่ รับรางวลั พระราชทาน” ประจำปีการศึกษา
๒๕๔๒

โครงการหอ้ งเรียนเน้นภาษาอังกฤษ (IEP) โรงเรยี นสรุ ศกั ด์ิมนตรี

3

เครื่องหมายประจาโรงเรียน

สัญลักษณ์ มงกุฎ คทา กระบี่ ช่อชัยพฤกษ์ เป็นสัญลักษณ์ของกองทพั บก หมายถงึ
โรงเรยี นสุรศกั ดม์ิ นตรีมตี น้ กำเนิดมาจากโรงเรยี นบุตรข้าราชการกองทัพบก

รัศมแี ละธรรมจักร
รัศมี คอื แสงสว่างแห่งปัญญา
ธรรมจักร คือ กงล้อแห่งธรรมะ
ในทนี่ ห้ี มายถงึ สถานทซี่ ึ่งมุ่งสอน กุลบตุ ร กุลธิดาใหป้ ระพฤติดี ประพฤติชอบ

โครงการหอ้ งเรียนเนน้ ภาษาอังกฤษ (IEP) โรงเรียนสุรศักด์มิ นตรี

4

คาขวญั ปรชั ญา คติพจน์ และสีประจาโรงเรียน

คำขวัญ

ธมเฺ ม ฐิตํ น วิชหาติ กิตตฺ ิ “เกยี รติ ยอ่ มไม่ละผ้ตู ั้งอยใู่ นธรรมะ”

ปรัชญา

ประพฤติดี มีวนิ ัย ใจกตัญญู รูห้ นา้ ท่ี

คติพจน์

ประหยัด ขยัน อดทน สามัคคี มีวินยั

สีประจำโรงเรยี น

เหลอื ง คือ ประณีต สวยงาม ความมีมารยาทและคุณธรรม
น้ำเงนิ คือ ความกลา้ หาญ ความฉลาด อดทน

โครงการห้องเรียนพิเศษเนน้ ภาษาอังกฤษ (IEP) โรงเรยี นสุรศักด์มิ นตรี

5

เอกลกั ษณ์ อตั ลกั ษณข์ องนกั เรียน

เอกลักษณ์ ของนักเรยี นโรงเรยี นสรุ ศกั ดิ์มนตรี
ลกู สุรศกั ดม์ิ นตรี
มารยาทดี
มอี ัธยาศัย

อตั ลักษณ์ ของนกั เรยี นโรงเรียนสรุ ศกั ดิ์มนตรี
ลูกสรุ ศกั ดม์ิ นตรี

เปน็ ลูกท่ดี ีของพ่อแม่
เปน็ ศษิ ยท์ ่ดี ีของครอู าจารย์

และเปน็ คนดขี องสังคม

โครงการหอ้ งเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ (IEP) โรงเรยี นสรุ ศักด์ิมนตรี

6

วิสยั ทศั น์ (VISION)

วสิ ัยทศั น์ (VISION)

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้สู่มาตรฐานสากล ให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พนั ธกิจ (MISION)

พันธกจิ (MISSION)

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความรู้
คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทันยุคสมัย และพัฒนาการบริหารจัดการโดยใชโ้ รงเรียนเป็นฐาน ด้วย
ระบบคณุ ภาพระดบั สากล

โครงการห้องเรยี นพิเศษเนน้ ภาษาอังกฤษ (IEP) โรงเรียนสรุ ศักด์มิ นตรี

7

เป้ าหมาย (GOAL)

เปา้ หมาย (GOAL)

๑. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ด้วยการพัฒนาหลกั สูตรการเรียนการสอน ให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติเทยี บเคียงมาตรฐานสากล

๒. บุคลากรและผู้เรียนดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๓. ครูและบุคลกรทางการศกึ ษา ไดร้ ับการยกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เทยี บเคยี งมาตรฐานสากล

๔. ครูและนักเรียนสามารถใช้เคร่ืองมอื สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารจากแหล่งเรียนร้ศู ูนยว์ ิทยบรกิ ารไดอ้ ยา่ งเหมาะสมทันต่อสถานการณโ์ ลก

๕. สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบ
คุณภาพ

๖. สถานศึกษาจัดให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพฒั นากับสถานศึกษา
ระดบั ท้องถนิ่ ระดับภมู ภิ าค ระดบั ประเทศ และระหว่างประเทศ

โครงการห้องเรยี นพเิ ศษเน้นภาษาองั กฤษ (IEP) โรงเรียนสรุ ศักด์มิ นตรี

8

ข้อมลู ท่วั ไป

โรงเรยี นสรุ ศักด์มิ นตรี

สำนักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ตั้งอยู่ เลขที่ 54 ถนนวภิ าวดีรังสิต แขวงรัชดาภเิ ษก เขตดินแดง กรงุ เทพมหานคร รหัสไปรษณยี ์ 10400

โทรศพั ท์ 02-277-0663, 02-277-3690 โทรสาร 02-277-36912, 02-276-6276

E-mail: [email protected] Website: www.surasak.ac.th

เปิดสอนตง้ั แตร่ ะดบั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 ถึงระดบั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6
มเี ขตพื้นที่บรหิ าร ได้แก่

1. เขตดนิ แดง แขวงดินแดง
2. เขตพญาไท แขวงสามเสนใน
3. เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท

โครงการห้องเรยี นพิเศษเนน้ ภาษาอังกฤษ (IEP) โรงเรยี นสรุ ศกั ดิ์มนตรี

โครงการหอ้ งเรยี นพิเศษเนน้ ภาษาองั กฤษ
แผนการเรยี นวิทยาศาสตร-์ คณติ ศาสตร์

(Intensive English Program: IEP)

โรงเรยี นสุรศักดม์ิ นตรี
สังกดั สานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษามธั ยมศึกษากรงุ เทพมหานคร เขต ๒

9

วิสยั ทศั น์ (VISION)

1. คดั เลือก คดั กรองนกั เรยี นทม่ี ีความสามารถพเิ ศษดา้ นภาษาองั กฤษเข้ารว่ มโครงการ
2. คัดสรรบุคลากร เตรียมความพร้อมเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมี

ประสทิ ธิภาพ
3. จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน นวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเรียน

การสอน และสื่อการเรยี นรู้ท่ีทันสมยั เพอ่ื ให้ผ้เู รยี นสามารถศกึ ษาคน้ ควา้ ดว้ ยตนเองได้
4. เพิ่มความสามารถด้านการบรหิ ารจดั การ และงบประมาณสนับสนุนจากผ้ปู กครอง

พนั ธกิจ (MISSION)

มุ่งพัฒนาผู้เรยี นที่มีความสามารถด้านภาษาองั กฤษ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของตนเองอย่างเต็มที่ มีความรู้สู่มาตรฐานสากล และสามารถนำความรู้ไปใช้
ในการศกึ ษาตอ่ และการประกอบอาชีพในอนาคต

เป้ าหมาย (GOAL)

นักเรยี นมคี วามเปน็ เลศิ ด้านวิชาการและสามารถนำภาษาองั กฤษไปใช้ในระดบั ทีส่ งู ขึน้ ได้

โครงการหอ้ งเรยี นพเิ ศษ (IEP) โรงเรียนสรุ ศกั ดม์ิ นตรี

10

โครงสรา้ งการบริหารงาน

โครงการหอ้ งเรียนพิเศษ (IEP) โรงเรยี นสุรศกั ดมิ์ นตรี

11

โครงสรา้ งโครงการหอ้ งเรยี นพิเศษ IEP

โครงการห้องเรียนพเิ ศษ (IEP) โรงเรียนสุรศกั ดิ์มนตรี

12

ข้อมลู ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ี ช่อื – สกลุ ตำแหนง่ วุฒิ/วชิ าเอก เบอร์ E-Mail

โทรศัพท์

1 นางสาววรรณภา มลู สาร ครู คบ. ภาษาองั กฤษ 095-9272223 [email protected]

2 นางดารณี มีสมบรู ณ์ ครชู ำนาญการ ศศ.ม. หลกั สตู รและการสอน

3 นายจรกั กจิ จันทะเวช ครชู ำนาญการ ศศ.ม. ภาษาองั กฤษธุรกจิ 080-6214106 [email protected]

เพอื่ การส่อื สารนานาชาติ

4 นายวชั นะ กระจา่ งจบ ครู Master of Arts Program 096-1169051 [email protected]

in English

5 นายณฐั พล ถือธรรม ครู กศ.บ. ภาษาองั กฤษ 083-0558520 [email protected]

6 นางเรณู พยหุ เกยี รติ ครชู ำนาญการ คบ. วิทยาศาสตร์

7 นางสาวสุรมั ภา บญุ การีย์ ครู บธ.บ. ระบบสารสนเทศทาง 099-0466543 krusurumpa0990466543

คอมพิวเตอร์ @gmail.com

8 นางสาวปภิญญา งามพพิ ัฒนช์ ัย ครู ศศ.บ. ภาษาองั กฤษ 089-1638264

10 นางสาวศริ ดา ชาญณรงค์ เจ้าหน้าที่ ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ 091-8879108 [email protected]

โครงการ

ขอ้ มลู ครูชาวต่างชาติ

ท่ี ช่ือ – สกลุ ตำแหน่ง วฒุ /ิ วชิ าเอก เบอรโ์ ทรศัพท์ E-Mail
1 Mr. Graeme P. Fritz ครู B.A. Economics
2 Mr. Chris McDermott ครู B.A. IT Science 093-7636368 [email protected]

061-5746463 [email protected]

โครงการห้องเรยี นพิเศษ (IEP) โรงเรยี นสรุ ศักด์ิมนตรี

13

หลกั สตู ร

การจัดการเรยี นการสอนหลักสตู รหอ้ งเรียนพิเศษ (IEP) สำหรับนกั เรยี นในระดบั ช้ัน
มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
1. วิชาพ้ืนฐาน

นักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (IEP) เรียนเหมือนนักเรียนในหลักสูตรปกติใน
แผนการเรยี นวิทยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์

2. วชิ าเพมิ่ เตมิ
จัดวชิ าเพ่ิมเตมิ เปน็ 2 กลุม่ ดังนี้
2.1 วชิ าเพิม่ เติมประจำแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
นักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (IEP) เรียนวิชาเพิ่มเติมที่จัดให้สำหรับนักเรียน

แผนการเรยี น วทิ ยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์เหมือนนักเรียนในหลกั สตู รปกติท่วั ไป
2.2 วิชาเพิม่ เตมิ เฉพาะด้านภาษาองั กฤษ
นักเรียนหลกั สูตรห้องเรยี นพเิ ศษ (IEP) เรียนวชิ าเพมิ่ เตมิ ภาษาองั กฤษที่เน้นทักษะทั้ง

4 ด้านของการใชภ้ าษาอังกฤษ คือ ทักษะการฟัง – พูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน
รวมไปถึงการเรียนรู้เรอ่ื งการจัดทำโครงงานโดยการใช้ภาษาองั กฤษ

การกำหนดชื่อวชิ า
วชิ าเพม่ิ เตมิ เฉพาะด้านภาษาองั กฤษนั้น กำหนดชอื่ วชิ าให้สอดคล้องกับทักษะ

ที่ต้องการเน้นให้แก่นักเรียน เพื่อทำให้เข้าใจง่ายและรู้ถึงจุดประสงค์ของแต่ละวิชาได้อย่าง
ชดั เจน ชื่อวิชาเพมิ่ เตมิ เฉพาะดา้ นภาษาองั กฤษ มดี ังนี้

- วิชาภาษาองั กฤษการอา่ น 1–6
- วิชาภาษาองั กฤษฟัง – พูด 1–4
- วิชาภาษาอังกฤษโครงงาน 1–2
- วชิ าภาษาองั กฤษการเขียน 1–6

โครงการหอ้ งเรยี นพเิ ศษ (IEP) โรงเรียนสรุ ศักดม์ิ นตรี

14

หลกั สตู ร

ขอบเขตเน้ือหา
วิชาเพิ่มเติมเฉพาะด้านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะทั้ง 4 ด้านของการใช้

ภาษาองั กฤษ คอื ทกั ษะการฟัง – พดู ทกั ษะการอ่าน และทกั ษะการเขียน รวมไปถึงการเรียนรู้
เรื่องการจัดทำโครงงานโดยการใช้ภาษาอังกฤษ โดยในทุกรายวิชาดำเนินการสอนโดยครู
ชาวตา่ งชาติซึ่งเป็นเจา้ ของภาษา
รูปแบบในการจดั การเรียนการสอน

การจดั การเรียนการสอนดำเนินการดังนี้
1. จัดสอนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษที่มีความยากมากกว่าแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์หลกั สูตรปกติ
2. มีการเชื่อมโยงบรู ณาการกับกลมุ่ สาระการเรียนร้อู ืน่
3. มกี ระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่เี นน้ ผ้เู รยี นเปน็ สำคญั
4. จัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและช่วยในการ
พัฒนาความคดิ ของผู้เรียนในระดับสูง
5. จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรยี นกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ ในความสำเร็จ
เพือ่ ใหเ้ กดิ ความเปล่ียนแปลงภายในตัวผู้เรียนในด้านเจตคตทิ ่ีดขี ้นึ ส่งผลดีต่อสังคม
6. เน้นพฒั นาผู้เรยี นในด้านคุณธรรมนำความรู้
7. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมองทุกส่วน ( Whole Brain
Approach)

โครงการห้องเรยี นพิเศษ (IEP) โรงเรยี นสรุ ศกั ดิ์มนตรี

15

โครงสรา้ งหลกั สตู ร

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 4 (โครงสรา้ ง 1 วทิ ยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 2

รายวชิ า ชม. (นก.) รายวิชา ชม. (นก.)

สาระพน้ื ฐาน 400 (10.0) สาระพื้นฐาน 320 (8.0)
ท31101 ภาษาไทย 1 40 (1.0) ท31102 ภาษาไทย 2 40 (1.0)
ค31101 คณติ ศาสตร์พื้นฐาน 1 40 (1.0) ค31102 คณิตศาสตรพ์ น้ื ฐาน 2 40 (1.0)
ว30101 ฟิสกิ ส์พ้นื ฐาน 60 (1.5) ว30161 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพ้ืนฐาน 1 20 (0.5)
ว30121 เคมีพ้ืนฐาน 1 20 (0.5) ว31103 การออกแบบและวิทยาการคำนวณ 40 (1.0)
ว30141 ชีววิทยาพน้ื ฐาน 60 (1.5) ส31103 สงั คมศกึ ษา 2 40 (1.0)
ส31101 สังคมศึกษา 1 40 (1.0) ส31104 ประวตั ิศาสตร์ 2 20 (0.5)
ส31102 ประวตั ศิ าสตร์ 1 20 (0.5) พ31102 สุขศกึ ษาและพลศึกษา 2 20 (0.5)
พ31101 สขุ ศึกษาและพลศึกษา 1 20 (0.5) ศ31102 นาฏศิลป์ 20 (0.5)
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1 20 (0.5) ง30102 การงานอาชพี 2 40 (1.0)
ง30101 การงานอาชพี 1 40 (1.0) อ31102 ภาษาองั กฤษพ้นื ฐาน 2 40 (1.0)
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 40 (1.0)

สาระเพิม่ เตมิ 400 (10.0) สาระเพ่มิ เตมิ 480 (12.0)
ส31201 หน้าที่พลเมือง 1 20 (0.5) ส31202 หนา้ ทีพ่ ลเมอื ง 2 20 (0.5)
ค31201 คณติ ศาสตร์เพม่ิ เติม 1 60 (1.5) ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ 2 60 (1.5)
ว31221 เคมี 1 40 (1.0) ว31202 ฟสิ กิ ส์ 1 80 (2.0)
ว30290 การออกแบบและเทคโนโลยี 40 (1.0) ว31222 เคมี 2 60 (1.5)
อ31211 การพดู ภาษาองั กฤษ 1 20 (0.5) ว31242 ชวี วทิ ยา 1 60 (1.5)
อ30261 ภาษาอังกฤษ – การอา่ น 1 60 (1.5) อ31212 การพดู ภาษาอังกฤษ 2 20 (0.5)
อ30271 ภาษาอังกฤษ การฟงั – พูด 1 40 (1.0) อ30262 ภาษาองั กฤษ – การอ่าน 2 60 (1.5)
อ30281 ภาษาอังกฤษ – การเขียน 1 60 (1.5) อ30272 ภาษาองั กฤษ การฟัง – พูด 2 40 (1.0)
จ30201 ภาษาจีนเพอื่ การสอื่ สาร 1 20 (0.5) อ30282 ภาษาอังกฤษ – การเขียน 2 60 (1.5)
IS30201 การศกึ ษาค้นคว้าและสรา้ งองคค์ วามรู้ 40 (1.0) จ30202 ภาษาจนี เพอ่ื การสื่อสาร 2 20 (0.5)

กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60
กจิ กรรมแนะแนว 20 กจิ กรรมแนะแนว 20
กจิ กรรมชมุ นุม 20 กจิ กรรมชมุ นุม 20
กิจกรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์ 20 กจิ กรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์ 20
860 (20.0) 860 (20.0)
รวม รวม

หมายเหตุ: กิจกรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณประโยชน์จดั บูรณาการกับกจิ กรรมแนะแนวและกจิ กรรมนกั เรยี น
จัดปลี ะไมน่ ้อยกวา่ 20 ชัว่ โมง

โครงการหอ้ งเรียนพิเศษ (IEP) โรงเรียนสรุ ศกั ดิ์มนตรี

16

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5 (โครงสรา้ ง 1 วิทยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร)์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2

รายวชิ า ชม. (นก.) รายวิชา ชม. (นก.)

สาระพื้นฐาน 240 (6.0) สาระพ้ืนฐาน 220 (5.5)
ท32101 ภาษาไทย 3 40 (1.0) ท32102 ภาษาไทย 4 40 (1.0)
ค32101 คณติ ศาสตร์พ้ืนฐาน 3 40 (1.0) ค32102 คณติ ศาสตร์พื้นฐาน 4 40 (1.0)
ว30122 เคมีพื้นฐาน 2 20 (0.5) ว30163 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพ้นื ฐาน 3 20 (0.5)
ว30162 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพน้ื ฐาน 2 20 (0.5) ส32102 สงั คมศกึ ษา 4 40 (1.0)
ส32101 สังคมศกึ ษา 3 40 (1.0) พ32102 สุขศึกษาและพลศกึ ษา 4 20 (0.5)
พ32101 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 3 20 (0.5) ศ32102 ดนตรไี ทย 20 (0.5)
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2 20 (0.5) อ32102 ภาษาองั กฤษพ้นื ฐาน 4 40 (1.0)
อ32101 ภาษาองั กฤษพนื้ ฐาน 3 40 (1.0)

สาระเพิ่มเติม 520 (13.0) สาระเพิม่ เตมิ 540 (13.5)
ส32201 หน้าทพี่ ลเมอื ง 3 20 (0.5) ส32202 หนา้ ที่พลเมอื ง 4 20 (0.5)
ส32206 ศาสนาเปรียบเทียบ 20 (0.5) ส32207 กฎหมายอาญากับเยาวชน 20 (0.5)
ค32201 คณิตศาสตรเ์ พ่มิ เตมิ 3 60 (1.5) ค32202 คณิตศาสตร์เพิม่ เตมิ 4 60 (1.5)
ว32201 ฟสิ ิกส์ 2 80 (2.0) ว32202 ฟสิ กิ ส์ 3 80 (2.0)
ว32221 เคมี 3 40 (1.0) ว32222 เคมี 4 60 (1.5)
ว32241 ชีววทิ ยา 2 60 (1.5) ว32242 ชีววิทยา 3 60 (1.5)
อ32211 การพูดภาษาองั กฤษ 3 20 (0.5) อ32212 การพดู ภาษาอังกฤษ 4 20 (0.5)
อ30263 ภาษาองั กฤษ – การอ่าน 3 60 (1.5) อ30264 ภาษาอังกฤษ – การอา่ น 4 60 (1.5)
อ30273 ภาษาอังกฤษ การฟงั – พดู 3 40 (1.0) อ30274 ภาษาอังกฤษ การฟงั – พูด 4 40 (1.0)
อ30283 ภาษาอังกฤษ – การเขียน 3 60 (1.5) อ30284 ภาษาองั กฤษ – การเขียน 4 60 (1.5)
จ30203 ภาษาจนี เพ่ือการสอื่ สาร 3 20 (0.5) จ30204 ภาษาจนี เพือ่ การสอื่ สาร 4 20 (0.5)
IS30202 การสอ่ื สารและการนำเสนอภาษาไทย 40 (1.0) IS30203 การสือ่ สารและการนำเสนอภาษาองั กฤษ 40 (1.0)

กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น 60 กจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รยี น 60
กจิ กรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กจิ กรรมชมุ นมุ 20 กจิ กรรมชุมนมุ 20
กจิ กรรมเพ่อื สังคมและสาธารณประโยชน์ 20 กิจกรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์ 20
820 (19.0) 820 (19.0)
รวม รวม

หมายเหตุ : กจิ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนจ์ ดั บรู ณาการกบั กจิ กรรมแนะแนวและกิจกรรมนกั เรยี น
จดั ปีละไมน่ ้อยกวา่ 20 ชวั่ โมง

โครงการห้องเรยี นพเิ ศษ (IEP) โรงเรียนสรุ ศกั ด์มิ นตรี

17

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงสรา้ ง 1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร)์

ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2

รายวชิ า ชม. (นก.) รายวชิ า ชม. (นก.)

สาระพื้นฐาน 240 (6.0) สาระพ้นื ฐาน 220 (5.5)
ท33101 ภาษาไทย 5 40 (1.0) ท33102 ภาษาไทย 6 40 (1.0)
ค33101 คณิตศาสตรพ์ น้ื ฐาน 5 40 (1.0) ค33102 คณติ ศาสตรพ์ ืน้ ฐาน 6 40 (1.0)
ว30123 เคมพี ืน้ ฐาน 3 20 (0.5) ส33103 สังคมศึกษา 6 40 (1.0)
ส33101 สังคมศึกษา 5 40 (1.0) ส33104 ประวตั ิศาสตร์ 4 20 (0.5)
ส33102 ประวตั ิศาสตร์ 3 20 (0.5) พ33102 สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 6 20 (0.5)
พ33101 สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 5 20 (0.5) ศ33102 ดนตรสี ากล 20 (0.5)
ศ33101 ทัศนศิลป์ 3 20 (0.5) อ33102 ภาษาองั กฤษพนื้ ฐาน 6 40 (1.0)
อ33101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 5 40 (1.0)

สาระเพิ่มเติม 460 (11.5) สาระเพิ่มเติม 460 (11.5)
ค33201 คณติ ศาสตร์เพิ่มเตมิ 5 60 (1.5) ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ 6 60 (1.5)
ว33201 ฟสิ ิกส์ 4 80 (2.0) ว33202 ฟสิ ิกส์ 5 80 (2.0)
ว33221 เคมี 5 60 (1.5) ว33222 เคมี 6 60 (1.5)
ว33241 ชีววทิ ยา 4 60 (1.5) ว33242 ชวี วิทยา 5 60 (1.5)
อ33211 การพูดภาษาอังกฤษ 5 20 (0.5) อ33212 การพดู ภาษาอังกฤษ 6 20 (0.5)
อ30265 ภาษาองั กฤษ – การอ่าน 5 60 (1.5) อ30266 ภาษาอังกฤษ – การอ่าน 6 60 (1.5)
อ30285 ภาษาอังกฤษ – การเขียน 5 60 (1.5) อ30286 ภาษาอังกฤษ – การเขียน 6 60 (1.5)
อ30291 ภาษาองั กฤษโครงงาน 1 40 (1.0) อ30292 ภาษาอังกฤษโครงงาน 2 40 (1.0)
จ30205 ภาษาจีนเพ่อื การสือ่ สาร 5 20 (0.5) จ30206 ภาษาจนี เพ่ือการส่ือสาร 6 20 (0.5)

กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น 60
กิจกรรมแนะแนว 20 กจิ กรรมแนะแนว 20
กจิ กรรมชมุ นมุ 20 กิจกรรมชมุ นมุ 20
กิจกรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณประโยชน์ 20 กจิ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 20
760 (17.5) 740 (17.0)
รวม รวม

หมายเหตุ: กิจกรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณประโยชน์จดั บรู ณาการกับกจิ กรรมแนะแนวและกิจกรรมนกั เรยี น
จัดปลี ะไม่นอ้ ยกวา่ 20 ช่วั โมง

โครงการห้องเรียนพเิ ศษ (IEP) โรงเรยี นสุรศักด์มิ นตรี

18

ผลการเรียนเฉลย่ี (GPA) ของนักเรยี น

ระดับช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 4

ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 4 (ห้องเรยี นพเิ ศษ IEP)

GPA ตำ่ กวา่ 2.50 2.50 – 3.00 3.01 – 3.49 3.50 – 3.74 3.75 – 4.00 รวม
9 48
นักเรียน (คน) 5 6 10 18 100
18.75
รอ้ ยละ 10.42 12.5 20.83 37.5

37.5

ร้อยละ 20.83 18.75

10.42 12.5

ต่ำกวำ่ 2.50 2.50-3.00 3.01-3.49 3.50-3.74 3.75-4.00

GPA

แผนภมู แิ สดงผลการเรียนเฉลยี่ (GPA) ของนักเรียน
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 (หอ้ งเรยี นพเิ ศษ IEP) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 1 พ.ย. 64

โครงการห้องเรียนพิเศษ (IEP) โรงเรียนสุรศกั ดมิ์ นตรี

19

ระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5

ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5 (ห้องเรียนพเิ ศษ IEP)

GPA ต่ำกว่า 2.50 2.50 – 3.00 3.01 – 3.49 3.50 – 3.74 3.75 – 4.00 รวม
23 57
นักเรยี น (คน) 5 5 11 13 40.35 100

ร้อยละ 8.77 8.77 19.3 22.81

40.35

ร้อยละ 22.81
19.3

8.77 8.77

ต่ำกว่ำ 2.50 2.50-3.00 3.01-3.49 3.50-3.74 3.75-4.00

GPA

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) ของนกั เรียน
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5 (ห้องเรียนพเิ ศษ IEP) ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564

ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 1 พ.ย. 64

โครงการหอ้ งเรยี นพเิ ศษ (IEP) โรงเรียนสรุ ศกั ด์มิ นตรี

20

ระดบั ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564

ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ห้องเรยี นพเิ ศษ IEP)

GPA ตำ่ กว่า 2.50 2.50 – 3.00 3.01 – 3.49 3.50 – 3.74 3.75 – 4.00 รวม
27 66
นกั เรยี น (คน) 4 6 14 15 40.91 100

ร้อยละ 6.06 9.09 21.21 22.73

40.91

21.21 22.73

ร้อยละ

9.09
6.06

ต่ำกวำ่ 2.50 2.50-3.00 3.01-3.49 3.50-3.74 3.75-4.00

GPA

แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนกั เรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 6 (ห้องเรียนพเิ ศษ IEP) ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564

ข้อมลู ณ วันท่ี 1 พ.ย. 64

โครงการห้องเรยี นพิเศษ (IEP) โรงเรยี นสรุ ศกั ดมิ์ นตรี

21

นักเรยี นโครงการหอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP
ทไ่ี ด้ผลการเรยี นเฉลี่ย (GPA) สูงสุด แตล่ ะระดบั ช้นั

ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564

ระดบั ชนั้ ช่ือ - นามสกุล GPA
มธั ยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวอรกัญญา แซ่เอ้ยี 3.97
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5 นางสาวทิพานนั กดมงคล 3.92
นายพสุวัฒน์ แสนเสนา 3.92
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 นางสาววลยั พร วิวิธวรรัตน์ 4.00
นางสาวพลอยวรนิ ทร์ ขัดเพ็ชร 4.00
นางสาวกลั ยรักษ์ อารีมติ ร์ 4.00
นางสาวน้ำทิพย์ น้อยดี 4.00
นายชยตุ พงค์ ชูช่วย 4.00
นางสาวรมิตา กิรัมย์ 4.00

ระดับชน้ั ช่ือ - นามสกลุ GPA
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวอรกัญญา แซ่เอ้ีย 3.97
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 นายสรุ พศั โพธิ์ปรสิ ทุ ธ์ิ 3.91
เดก็ หญงิ สุชานันท์ รอตพยั 3.91
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5/2 นางสาวทพิ านัน กดมงคล 3.92
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5/3 นายพสุวฒั น์ แสนเสนา 3.92
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6/2 นางสาววลัยพร วิวธิ วรรตั น์ 4.00
นางสาวพลอยวรนิ ทร์ ขัดเพช็ ร 4.00
มธั ยมศึกษาปที ี่ 6/3 นางสาวกัลยรักษ์ อารมี ติ ร์ 4.00
นางสาวน้ำทิพย์ นอ้ ยดี 4.00
นายชยุตพงค์ ชูช่วย 4.00
นางสาวรมติ า กริ มั ย์ 4.00

โครงการห้องเรยี นพิเศษ (IEP) โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี

21

ปฏทิ นิ กิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ (IEP)
ปกี ารศกึ ษา 2564

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 4

ลำดบั ท่ี ชื่อโครงการ/กจิ กรรม ระยะเวลาดำเนนิ การ สถานที่ ผรู้ ับผดิ ชอบ
1 19 – 27 เม.ย. 64 ออนไลน์ น.ส. พชั รินทร์ แสนสุข
ค่ายพัฒนาศักยภาพนกั เรียนโครงการ
2 ห้องเรยี นพเิ ศษ IEP (ภาคฤดรู ้อน) ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ออนไลน์ น.ส. พัชรินทร์ แสนสขุ
สอนเสรมิ ศักยภาพวิชาการเพม่ิ เติม
วนั เสาร์

ชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 5

ลำดบั ที่ ช่อื โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนนิ การ สถานที่ ผรู้ บั ผิดชอบ
น.ส. วรรณภา มลู สาร
1 สอนเสริมศกั ยภาพวชิ าการเพ่มิ เติมวนั เสาร์ ภาคเรยี นที่ 1 และ 2 โรงเรียนสรุ ศักดม์ิ นตรี

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6

ลำดับที่ ชอ่ื โครงการ/กจิ กรรม ระยะเวลาดำเนนิ การ สถานท่ี ผรู้ บั ผิดชอบ

1 เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวทิ ยาลยั ภาคเรยี นที่ 1 และ 2 โรงเรียนสุรศักด์มิ นตรี นายกษมะ นจิ จนั ทร์พนั ศรี

โครงการหอ้ งเรียนพเิ ศษ (IEP) โรงเรียนสรุ ศักดม์ิ นตรี

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมค่ายพัฒนาศกั ยภาพพ้นื ฐาน
ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศกึ ษา 2564

ภาพกิจกรรมสอนเสรมิ ศักยภาพวิชาการเพิม่ เติมวนั เสาร์
ช้นั มธั้ ยมศึกษาปที ่ี 4 ปีการศกึ ษา 2564

ภาพกจิ กรรมสอนเสรมิ ศักยภาพวิชาการเพิม่ เติมวันเสาร์
ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 5 ปกี ารศกึ ษา 2564

ภาพกจิ กรรมเตรียมความพร้อมส่รู วั้ มหาวทิ ยาลัย
ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ปีการศกึ ษา 2564

ภาพขา่ วกจิ กรรมตา่ ง ๆ ทเ่ี ก่ยี วกบั โครงการหอ้ งเรยี นพเิ ศษ (IEP)ภาพความสำเร็จของนักเรยี น
Click to View FlipBook Version