The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by วิราณี ศรีรัตน, 2022-09-04 01:55:22

แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว เรื่อง อีสานแซบนัว

จัดทำโดย นางวิลาสินี เตชะพืสุทธิกุล

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : อีสานแซบนัว

จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการ
แก้ปัญหา ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ

สั งคมฯ

กิจกรรมจิ๊กซอร์แผนที่
ประเทศไทย
เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน และ
อาหารอีสาน

การบูรณาการ วิทยาศาสตร์ฯ

ร่วมกับรายวิชา อธิบายวิธีการแก้ปัญหา
เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา
เขียนแสดงขั้นตอนการทำส้ มตำ
โดยใช้รู ปแบบรหัสลำลอง

คณิ ตฯ

-การชั่ง ตวง วัด วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร
-การนำเสนอข้อมูลด้วย
แผนภูมิหรือแผนภูมิรู ปภาพ

ผู้จัดทำ
วิลาสินี เตชะพิสุทธิกุล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อีสานบ้านเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อีสานแซบนัว ชั้นประถมศึกษาปีที่2
ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ ......................................... ครั้งที่ 1 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

สมรรถนะหลัก: จุดประสงค์การเรียนรู้ :
1. การคิดขั้นสูง
2. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำกิจกรรมในชีวิต
3. การสื่อสาร ประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการแก้
ปัญหา ระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความ
สมรรถนะเฉพาะ / ผลลัพธ์การเรียนรู้: มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ
1. วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ข้อที่ 4
2. สังคมศึกษาฯ ข้อที่ 3 และ 4

ขอบเขตเนื้อหา : 1. ประเทศไทยและจังหวัดในภาคอีสาน
2. วัฒนธรรมภาคอีสานและอาหารอีสาน
3. วิธีการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล
4. ประวัติของส้มตำ และการเห็นคุณค่าของอาหารประจำถิ่น

กิจกรรมการเรียนรู้ :

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม
2. พูดคุยกับนักเรียนเรื่องประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมแจกซองอุปกรณ์ (มีใบกิจกรรมที่ 1 และ ตัวต่อจิ๊กซอว์)
3. คุณครูอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันต่อจิ๊กซอว์มหาสนุก และร่วมกันตอบคำถามในใบกิจกรรม
4. เมื่อหมดเวลาที่กำหนด แต่ละกลุ่มสลับใบกิจกรรมเพื่อตรวจคำตอบและครูเฉลยใบกิจกรรม พร้อมกับร่วมกันอภิปรายคำตอบ

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ครูถามคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ "ส้มตำ" (นักเรียนเคยทานส้มตำหรือไม่? ส้มตำมีรสชาติอย่างไร? นักเรียนคิดว่าเครื่องปรุง
ที่ใช้ในการทำส้มตำมีอะไรบ้าง?) ให้นักเรียนร่วมกันตอบ
6. นักเรียนเรียนรู้จากใบความรู้ถึงประวัติของส้มตำ
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำ ใบกิจกรรมที่ 2 "ส้มตำ โป๊ง โป๊ง ชึ่ง!" กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนในกลุ่มระดมความคิด ช่วยกัน
ค้นหาเครื่องปรุงที่ใช้ในการทำส้มตำ แล้วทำเครื่องหมาย ในช่องของภาพเครื่องปรุงที่นักเรียนคิดว่าเป็นส่วนประกอบของ
"ส้มตำ"
7. นักเรียนเรียนรู้ใบความรู้ที่ 2 "ส้มตำ จานโปรดประโยชน์เยอะ" แล้วร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของส้มตำที่นักเรียนได้เรียนรู้
รวมไปถึงโทษที่อาจเกิดจากการรับประทานส้มตำ

ขั้นสรุป
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายลักษณะวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนอีสาน และแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม
อีสาน
10. ครูนัดแนะการเตรียมวัตถุดิบมาทำส้มตำ ในชั่วโมงถัดไป

สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

1 ใบความรู้ที่ 1 ประวัติของส้มตำ และ ใบความรู้ที่ 2 ส้มตำจาน 1 ประเมินผลการปฏิบัติจากใบกิจกรรมและชิ้นงาน
โปรดประโยชน์เยอะ 2 สังเกตพฤติกรรมการทำงานผู้เรียนรายบุคล
2 วิดีทัศน์ เรื่อง วัฒนธรรมอีสาน ลิงค์ และกลุ่ม
https://youtu.be/Y2_UL-V5sWE
3 ใบกิจกรรมที่ 1 "ตัวต่อมหาสนุก"
4 ใบกิจกรรมที่ 2 "ส้มตำ โป๊ง โป๊ง ชึ่ง!"
5 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2

ใ บ กิ จ ก ร ร ม ที่ 1

“ ตัว ต่ อ ม ห า ส นุ ก ”

คำ ชี้ แ จ ง ก า ร ทำ กิ จ ก ร ร ม

- ใ ห้ นั ก เ รีย น ต่ อ จิ๊ ก ซ อ ว์ เ มื่ อ เ ส ร็จ
เ รีย บ ร้ อ ย ร่ ว ม กัน ต อ บ คำ ถ า ม

ต อ บ คำ ถ า ม ท้ า ย กิ จ ก ร ร ม

1 . จัง ห วัด ที่ นั ก เ รีย น อ า ศั ย อ ยู่ อ ยู่ ใ น ภู มิ ภ า ค ใ ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
ภู มิ ภ า ค มี ทั้ ง ห ม ด กี่ จัง ห วัด

...............................................................
...............................................................
...............................................................
2 . จัง ห วัด ที่ มี เ ข ต ติ ด ต่ อ กับ นั ก เ รีย น มี จัง ห วัด อ ะ ร บ้ า ง
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
3 . จัง ห วัด ที่ นั ก เ รีย น อ า ศั ย อ ยู่ มี เ ข ต ติ ด ต่ อ กับ ป ร ะ เ ท ศ
เ พื่ อ น บ้ า น ห รือ ไ ม่ ถ้ า มี ป ร ะ เ ท ศ อ ะ ไ ร
...............................................................
...............................................................
...............................................................ใ บ ค ว า ม รู้ 1

แ ห ล่ ง ที่ ม า จ า ก H T T P S : / / M G R O N L I N E . C O M /

ใ บ กิ จ ก ร ร ม ที่ 2

“ ส้ ม ตำ โ ป๊ ง โ ป๊ ง ชึ่ ง ! ”

คำชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดแล้วทำเครื่องหมาย
หน้ าเครื่องปรุ งที่ เป็ นส่วนประกอบในการทำส้มตำ

เ ฉ ล ย ใ บ กิ จ ก ร ร ม ที่ 2

“ ส้ ม ตำ โ ป๊ ง โ ป๊ ง ชึ่ ง ! ”

คำชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดแล้วทำเครื่องหมาย
หน้ าเครื่องปรุ งที่ เป็ นส่วนประกอบในการทำส้มตำ

ใ บ ค ว า ม รู้ 2

แ ห ล่ ง ที่ ม า จ า ก H T T P : / / W W W . F O O D - T R I C K . C O M /

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เชฟครกทองคำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อีสานแซบนัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ ......................................... ครั้งที่ 2 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

สมรรถนะหลัก: จุดประสงค์การเรียนรู้ :
1. การคิดขั้นสูง
2. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน นักเรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายหรือทำ
3. การสื่อสาร กิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน เช่น
การทำอาหาร และสามารถบูรณาการความรู้ใน
สมรรถนะเฉพาะ / ผลลัพธ์การเรียนรู้: การชั่ง ตวง วัด มาใช้ได้
1. วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ข้อที่ 4
2. คณิตศาสตร์ ข้อที่ 2 และ 5

ขอบเขตเนื้อหา : 1. การทำงานตามลำดับขั้นตอนโดยใช้รหัสลำลอง
2. การทำอาหารตามลำดับขั้นตอน
2. การชั่ง ตวง วัด วัตถุดิบ เครื่องปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้ :

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนความรู้เดิม เครื่องปรุงของส้มตำ และนำตัวอย่าง วัตุดิบและเครื่องปรุงจริง มาให้นักเรียนดู
2. ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหาร และการชั่ว ตวง วัด เครื่องปรุง

ขั้นการจัดการเรียนรู้
3. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 3 "ส้มตำ โป๊ง โป๊ง ชึ่ง! 2 " โให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันระดมสมองแล้วเขียนลำดับขั้นตอนการทำ
ส้มตำในรูปแบบของรหัสลำลอง
4. เมื่อเขียนขั้นตอนการทำเสร็จ นักเรียนในแต่ละกลุ่มเริ่มลงมือทำส้มตำ
5. เมื่อทำอาหารเสร็จนักเรียนทุกกลุ่มตักใส่จาน นำเสนออาหารของตนเองให้เพื่อน ๆ ได้รับฟัง แล้วเปลี่ยนกันชิมอาหารในทุก
กลุ่ม เพื่อให้คะแนนกลุ่มที่มีรสชาติอาหารที่อร่อยถูกใจที่สุด ได้รับรางวัล "ครกทองคำ" (ใช้เทคนิค gallery walk เดิน ชิม แลก
เปลี่ยน เรียนรู้ และ มีรางวัล ช่วยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน)

ขั้นสรุปกิจกรรม
6. ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาที่ได้พบเจอในการทำกิจกรรมทำอาหาร
7. ร่วมกันอภิปรายถึงการใช้วัตถุดิบต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า โดยบูรณาการเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

1. ใบกิจกรรมที่ 3 “ส้มตำ โป๊ง โป๊ง ชึ่ง! 2 ” 1 . ประเมินผลการปฏิบัติจากใบกิจกรรมและชิ้นงาน
2. ใบให้คะแนนอาหาร "ครกทองคำ" 2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานผู้เรียนรายบุคลและ
กลุ่ม
3. ประเมินวิธีการเขียนลำดับขั้นตอนการทำส้มตำในรูปแบบ
ของรหัสลำลอง

ใบกิจกรรม ที่ 3

“ส้มตำ โป๊ ง โป๊ ง ชึ่ง! 2 ”

คำชี้แจง : ให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันระดมสมองแล้วเขียน
ลำดับขั้นตอนการทำส้มตำในรูปแบบของรหัสลำลอง

ใบคะแนน

ห า ส้ ม ตำ " ค ร ก ท อ ง คำ "

คำชี้แจง : ให้นักเรียนให้คะแนนอาหารในแต่ละจาน
ชื่อผู้ให้คะแนน ........................................

ชื่อกลุ่ม หน้าตาอาหาร รสชาติอาหาร คะแนนรวม
........................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ในแต่ละด้านจะมีคะแนน ดังนี้
ชอบมาก = 3 คะแนน

ชอบ = 2 คะแนน

พอใช้ = 1 คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สุดยอดร้านอร่อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อีสานแซบนัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ ......................................... ครั้งที่ 3 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

สมรรถนะหลัก: จุดประสงค์การเรียนรู้ :
1. การคิดขั้นสูง
2. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน สํารวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
3. การสื่อสาร ออกแบบ นําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิหรือ
แผนภาพ
สมรรถนะเฉพาะ / ผลลัพธ์การเรียนรู้:
1. วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ข้อที่ 4
2. คณิตศาสตร์ ข้อที่ 2 และ 5

ขอบเขตเนื้อหา : 1. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากการสอบถาม
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบรูปแบบการนำเสนอข้อมูล
2. การนำเสนอข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้ :

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนความรู้เดิม เครื่องปรุงของส้มตำ และนำตัวอย่าง วัตุดิบและเครื่องปรุงจริง มาให้นักเรียนดู
2. ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหาร และการชั่ว ตวง วัด เครื่องปรุง

ขั้นการจัดการเรียนรู้
3. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 3 "ส้มตำ โป๊ง โป๊ง ชึ่ง! 2 " โให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันระดมสมองแล้วเขียนลำดับขั้นตอนการทำ
ส้มตำในรูปแบบของรหัสลำลอง
4. เมื่อเขียนขั้นตอนการทำเสร็จ นักเรียนในแต่ละกลุ่มเริ่มลงมือทำส้มตำ
5. เมื่อทำอาหารเสร็จนักเรียนทุกกลุ่มตักใส่จาน นำเสนออาหารของตนเองให้เพื่อน ๆ ได้รับฟัง แล้วเปลี่ยนกันชิมอาหารในทุก
กลุ่ม เพื่อให้คะแนนกลุ่มที่มีรสชาติอาหารที่อร่อยถูกใจที่สุด ได้รับรางวัล "ครกทองคำ" (ใช้เทคนิค gallery walk เดิน ชิม แลก
เปลี่ยน เรียนรู้ และ มีรางวัล ช่วยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน)

ขั้นสรุปกิจกรรม
6. ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาที่ได้พบเจอในการทำกิจกรรมทำอาหาร
7. ร่วมกันอภิปรายถึงการใช้วัตถุดิบต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า โดยบูรณาการเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

1. ใบกิจกรรมที่ 3 “ส้มตำ โป๊ง โป๊ง ชึ่ง! 2 ” 1 . ประเมินผลการปฏิบัติจากใบกิจกรรมและชิ้นงาน
2. ใบให้คะแนนอาหาร "ครกทองคำ" 2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานผู้เรียนรายบุคลและ
กลุ่ม
3. ประเมินวิธีการออกแบบการนำเสนอข้อมูล

แบบประเมินการทำ งานรายบุคคล

การวัดผล ประเมินผลผู้เรียน

การวัดผล ประเมินผลผู้เรียน


Click to View FlipBook Version