The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SKNT - Digital Library, 2021-04-27 09:56:25

Majalah Labur Global Edisi 1

Dimiliki oleh GLOBAL A.I Sdn Bhd / www.laburglobal.com / jilid-1_apr2021

Eksklusif Tan Sri Noh Omar
BersamaMLG_jilid-1_apr2021 /

LG Tiada lagi LG dalam industri telefon
TARIK pintar selepas ini.
DIRI
Itulah apa yang diperkatakan oleh LG sendiri.
DARIPADA PERNIAGAAN Keputusan itu dilakukan bagi membolehkan
TELEFON PINTAR syarikat tersebut memfokuskan sumbernya
kepada komponen kenderaan elektrik, peranti
bersambung, rumah pintar, robotik, kecerdasan
buatan, penyelesaian perniagaan ke perniagaan,
platform serta perkhidmatan, menurut LG dalam
satu kenyataan.

Telefon pintar sedia ada akan kekal dijual, dan LG
berkata ia akan terus memberi sokongan kepada
produknya “untuk sesuatu masa yang tertentu
mengikut kawasan.” Tiada sebarang kenyataan
dibuat setakat ini mengenai pemberhentian kerja
kecuali akan ditentukan di peringkat tempatan.
Syarikat itu menjangkakan penutupan
perniagaan telefon pintar akan selesai
menjelang akhir Julai tahun ini.

Tindakan tersebut telah dikhabarkan sejak beberapa bulan yang lalu, rentetan daripada kerugian
besar unit itu sejak lima tahun lalu. Dahulu dianggap sebagai pesaing utama Samsung, namun
telefon pintar mewahnya yang terbaru telah gagal untuk bersaing, manakala telefon mampu miliknya
menghadapi persaingan sengit daripada syarikat China.

Berita hari ini menandakan Namun berbeza dengan mereka,
telefon “rollable” milik LG tidak kedua-dua syarikat itu masih
akan menjadi realiti sejak mempunyai nama melalui
dipertunjukkan sewaktu CES pembuat pihak ketiga. Jenama
maya awal tahun ini. Sebelum Nokia masih ada melalui
ini, telefon itu dijangka keluar telefon yang diperbuat daripada
lewat tahun ini. HMD, manakala penjenamaan
Blackberry digunakan oleh TCL.
LG menyertai pembuat peranti
EHUSURͤO WLQJJL XQWXN WLGDN Figure : Telefon LG Wing yang
kalah dalam perniagaan telefon dikeluarkan tahun lalu.
pintar seperti Nokia dan
Blackberry.

/ MLG_jilid-1_apr2021

LEBIH Facebook merupakan media
sosial yang paling popular di
500JUTA
dunia dengan pengguna
DATA PENGGUNA FACEBOOK BOCOR bulanan aktif seramai 2.6
DI ATAS TALIAN
billion orang.

Sumber: Alan Gal, Twitter Namun keselamatan platform
media sosial itu berada pada
Pada tahun 2016, Facebook penah tahap membimbangkan susulan
terpalit dengan skandal Cambridge sebanyak 533 juta data pengguna
Analytica. Skandal tersebut Facebook dari 106 negara telah
menyaksikan sebanyak 80 juta data disebarkan di atas talian.
pengguna Facebook telah
didedahkan. Menurut Alan Gal, tiada Ia melibatkan data 32 juta
apa yang dapat dilakukan oleh pengguna dari Amerika Syarikat,
Facebook jika data anda sudah 11 juta dari United Kingdom
berada di atas talian, sebaliknya para dan 6 juta dari India. Antara
pengguna perlu lebih berhati-hati data yang dibocorkan termasuklah
pada masa hadapan. nombor telefon, tempat tinggal
dan nama penuh.

Kebanyakan data tersebut
merupakan data pada tahun
2019 di mana ketika itu Facebook
berdepan isu keselamatan.
Rentetan daripada perkara itu,
terdapat segelintir pihak yang
telah mengambil kesempatan
dengan melakukan kes penipuan
di atas talian.

Alon Gal, Ketua Pegawai
Teknologi di Hudson Rock
merupakan individu yang mengesan
berlakunya kebocoran data
peribadi pengguna Facebook di
forum penggodam. Dalam
forum itu, terdapat Telegram
Bot yang telah dijual dan
berfungsi sebagai ejen carian
nombor telefon pengguna
facebook.

MLG_jilid-1_apr2021 /

/ MLG_jilid-1_apr2021

MLG_jilid-1_apr2021 /

/ MLG_jilid-1_apr2021

LEDAKAN Penggubal dasar di
EKONOMI Federal Reserve (Fed)
AMERIKA
Amerika Syarikat
menzahirkan keyakinan
bahawa pertumbuhan

ekonomi yang lebih
pesat akan berlaku di AS
setelah melalui tempoh
sukar tahun lalu rentetan
pandemik Covid-19 yang
bermula pada Disember

2019.

Keyakinan itu diluahkan “Ekonomi terhenti seketika sebelum menyambung pergerakan
berdasarkan situasi semasa dengan pantas, sama seperti pergerakan roller-coaster. Rakyat
di mana sokongan yang yang selama ini terkurung di dalam rumah sudah pasti
diberikan oleh pentadbiran berbelanja besar selepas ini lebih-lebih lagi apabila program
White House diketuai oleh Joe vaksinasi yang meluas telah memberi keyakinan untuk keluar
Biden mula menampakkan dari rumah terutamanya pada musim panas,” ujar beliau
hasil yang positif dalam semasa ditemu ramah oleh Montgomery County Chamber of
data-data penting ekonomi. Cingress di Maryland semalam.

Peluasan program vaksinasi, Pergerakan penetapan kadar faedah
pelbagai bentuk bantuan oleh Federal Reserve bagi
secara terus kepada rakyat, tahun 2015-2021.
rangsangan pakej ekonomi
bagi membantu pemulihan
sektor perniagaan dan
pengilangan oleh kerajaan
telah memberi impak positif
terhadap ekonomi yang lebih
pada tahun ini. Presiden Fed
Richmond, Thomas Barkin
membuat bandingan situasi
ekonomi ketika ini dengan
pergerakan roller-coaster.

Sejumlah $6 trillion dana telah disuntik ke dalam ekonomi oleh pentadbiran White House sejak
bermulanya pandemik. Selain itu, polisi kewangan yang sangat longgar oleh Fed membuatkan
beliau yakin dengan pertumbuhan ekonomi AS pada tahun ini. Ekonomi diramal akan menjadi
sangat bullish dan dijangka berlanjutan sehingga tahun 2022 dan 2023. Dari segi polisi
kewangan, Fed masih kekal dengan pendirian untuk terus kekal dengan kadar faedah
menghampiri sifar sehinggalah ekonomi pulih sepenuhnya dan meletakkan sasaran inflasi
mencecah 2% sebelum sebarang perubahan polisi dipertimbangkan.

MLG_jilid-1_apr2021 /

BURSA SAHAM
TERBESAR DI DUNIA

Pernah mendengar perkataan bursa saham (stock exchange)? Bursa saham juga
0HQJLNXW GHͤQLVL EXUVD VDKDP DGDODK SDVDUDQ \DQJ GLNDZDOVHOLD akan memastikan
\DQJ PHQJKXEXQJNDQ SHPEHOL GDQ SHQMXDO VDKDP DWDX kecairan saham yang
VHNXULWL VHNXULWL \DQJ ODLQ VHSHUWL ERQ 6HQDQJ FHULWD NDODX DQGD disenaraikan. Lebih
EHUPLQDW XQWXN EHUGDJDQJ VDKDP LD PHVWLODK GLODNXNDQ PHODOXL besar sesuatu bursa
EXUVD VDKDP saham tersebut, lebih
besar pendedahannya
dan kecairan yang

ditawarkan.

6DKDP VDKDP GLVHQDUDLNDQ GL EXUVD VDKDP PHODOXL 7DZDUDQ .HEDQ\DNDQ QHJDUD PHPSXQ\DL
$ZDP 3HUPXODDQ DWDX ,QLWLDO 3XEOLF 2IIHULQJ ,32 $SDELOD WHODK EXUVD VDKDP PHUHND \DQJ
GLVHQDUDLNDQ LD PHPEHQDUNDQ V\DULNDW VZDVWD XQWXN WHUVHQGLUL 'L 0DOD\VLD PLVDOQ\D
PHQGDSDWNDQ PRGDO XQWXN PHPSHUOXDVNDQ SHUQLDJDDQ PHUHND EXUVD VDKDP 0DOD\VLD GLNHQDOL
0HUHND MXJD NHPXGLDQQ\D EROHK PHQJHOXDUNDQ OHELK EDQ\DN sebagai FTSE Bursa Malaysia
VDKDP DWDX VHNXULWL NHZDQJDQ \DQJ ODLQ XQWXN PHQGDSDWNDQ OHELK KLCI atau FBM KCLI DWDX MXJD
EDQ\DN PRGDO GLNHQDOL VHEDJDL %XUVD 0DOD\VLD
6HEHOXP LQL LD GLSDQJJLO VHEDJDL
.XDOD /XPSXU 6WRFN ([FKDQJH

EXUVD VDKDP WHUEHVDU GL GXQLD EHUGDVDUNDQ SHUPRGDODQ Nota :
SDVDUDQ PDUNHW FDSLWDOL]DWLRQ VHWDNDW 0HL 'DWD GLDPELO
GDULSDGD ODPDQ ZHE 6WDWLVWD 3HUPRGDODQ SDVDUDQ DWDX
PDUNHW FDSLWDOL]DWLRQ DGDODK
1HZ <RUN 6WRFN ([FKDQJH 1<6( $PHULND 6\DULNDW QLODL VHVHEXDK V\DULNDW ,D MXJD
1$6'$4 $PHULND 6\DULNDW GLSDQJJLO VHEDJDL PDUNHW FDS
-DSDQ ([FKDQJH *URXS 1LODL GL EXUVD VDKDP \DQJ
6KDQJKDL 6WRFN ([FKDQJH &KLQD GLWXQMXNNDQ DGDODK QLODL NHVHOXUXKDQ
+RQJ .RQJ ([FKDQJHV V\DULNDW \DQJ DGD GL GDODPQ\D
(XURQH[W (XURSH
/RQGRQ 6WRFN ([FKDQJH *URXS 8. GDQ ,WDOL 6HEDJDL SHUEDQGLQJDQ VHWDNDW
6KHQ]HQ 6WRFN ([FKDQJH &KLQD 'LVHPEHU %XUVD 0DOD\VLD
70; *URXS .DQDGD PHPSXQ\DL SHUPRGDODQ SDVDUDQ
%RPED\ 6WRFN ([FKDQJH ,QGLD VHEDQ\DN ELOOLRQ VDKDMD

Nota: Rujukan : 1) Statista 4) Berita Harian
FTSE = Financial Times Stock Exchange 2) Majalah Labur 5) ValueWalk
KLCI = Kuala Lumpur Composite Index atau Komposit Indeks Kuala Lumpur 3) Trade Brains

/ MLG_jilid-1_apr2021

KERJASAMA
CHINA - MALAYSIA

Malaysia, China Sedia Bekerjasama Pasca Covid-19.

Malaysia dan China telah menandatangani Selain itu, antara perkara yang dibincangkan
satu memorandum persefahaman (MoU) termasuklah :
dalam menubuhkan jawatan kuasa
peringkat tinggi bagi mempromosikan Jawatankuasa peringkat tinggi berkaitan
kerjasama dalam era pasca Covid-19, satu kerjasama pasca Covid-19 akan
perkembangan bersejarah dalam hubungan membincangkan perkara-perkara seperti
Malaysia-China dan yang pertama tindak balas dan kesediaan pandemik,
seumpamanya untuk Malaysia. perdagangan dan pelaburan, komoditi,
sekuriti makanan, sains, teknologi dan
inonasi serta projek Jalur dan Laluan (BRI).

Malaysia mempertimbang untuk
menambah jumlah dan meluaskan
penggunaan vaksin generasi kedua dan
ketiga buatan China – Sinovac dan
CanSino.

Sumber: Wisma Putra Kedua-dua pihak bersetuju
memuktamadkan prosedur operasi
Malaysia dan China telah menandatangani standard (SOP) dan keputusan awal
satu memorandum persefahaman (MoU) mengenai rundingan laluan hijau timbal
dalam menubuhkan jawatan kuasa balik antara Malaysia dan China.
peringkat tinggi bagi mempromosikan
kerjasama dalam era pasca Covid-19, satu Malaysia dan China menekankan
perkembangan bersejarah dalam hubungan kepentingan kembalinya keamanan di
Malaysia-China dan yang pertama Myanmar serta keperluan memupuk
seumpamanya untuk Malaysia. agenda pembangunan bersama.

Kedua-dua negara turut bersetuju secara Malaysia turut mengulangi komitmennya
dasar untuk saling mengiktiraf sijil untuk berdialog dan berbincang bersama
vaksinasi digital masing-masing, menurut pihak yang bimbang dengan
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri perkembangan di Laut China Selatan,
Hishammuddin Tun Hussein, seterusnya berdasarkan prinsip undang-undang
membuka ruang pelaksanaan laluan hijau antarabangsa yang diterima di peringkat
timbal balik antara Malaysia dan China. global.

MLG_jilid-1_apr2021 /

/ MLG_jilid-1_apr2021

MLG_jilid-1_apr2021 /

Info Dagang

ENGULFING
CANDLE

MAMPU MENJANA KEUNTUNGAN

7HNQLN HQJXOͤQJ FDQGOH PHUXSDNDQ VDWX VWUDWHJL %XOOLVK (QJXOͤQJ
trader di dalam pasaran pertukaran mata wang %HDULVK (QJXOͤQJ
asing. Ia terbahagi kepada dua jenis :

%XOOLVK (QJXOͤQJ bermaksud di mana Keadaan
pertukaran bearish trend kepada bullish carta H4 EURUSD
trend. Sebagai contoh, pada 25 Mac 2010, pada 25 Mac 2010
kedudukan body bullish candle lebih besar
daripada body bearish candle. Walau
EDJDLPDQDSXQ XQWXN EXOOLVK HQJXOͤQJ
candle, candle yang seterusnya mestilah
dalam keadaan bullish untuk memastikan

teknik ini valid untuk berada di posisi buy.

Keadaan %HDULVK (QJXOͤQJ pula bermaksud di mana
carta D1 EURUSD pertukaran bullish trend kepada bearish
pada 8 Mac 2020 trend. Cuba kita lihat pada 8 Mac 2020,
kedudukan bearish candle lebih besar
daripada body bullish candle. Namun, untuk
EHDULVK HQJXOͤQJ FDQGOH candle yang
seterusnya mestilah dalam keadaan bearish
untuk memastikan teknik ini valid untuk
berada di posisi sell.

/ MLG_jilid-1_apr2021

BURSA SAHAM MALAYSIA

COUNTER :

MAH SING GROUP BHD

RECOMMENDATION : TARGET PRICE :

BUY RM 0.975

Kami yakin pelabur harus lebih yakin pada Mah
Perniagaan pembuatan sarung tangan. Sarung
tangan pertama pengeluaran mereka akan
bermula seperti yang dijadualkan pada
pertengahan April.

Berdasarkan panduan mengenai ASP dan Kos,
kami menjangka pendapatan meningkat
sebanyak 6%. Sumbangan dari pembuatan
sarung tangan mungkin dapat meningkatkan
pendapatan pada tahun 2021.

Sementara itu, penjualan harta tanah terus
mendapat momentum dan harus berada di
landasan yang betul untuk mencapai
MYR1.6bn menjelang akhir tahun.

Disclaimer: This analysis is only intended as an information. Any form of investment is self-responsibilty.

MLG_jilid-1_apr2021 /

BURSA SAHAM MALAYSIA

COUNTER :

GAMUDA

RECOMMENDATION : TARGET PRICE :

BUY RM 4.30

Gamuda adalah pegangan pelaburan dan Gamuda berpeluang mendapat keuntungan
kejuruteraan awam syarikat pembinaan. daripada potensi pemangkin kerajaan sebagai
Melalui anak syarikatnya, ia menyediakan industri yang dilihat sebagai berterusan dalam
pembinaan kerja tanah, pembuatan dan merangsang ekonomi.
membekalkan bahan permukaan jalan, dan
mengendalikan kuari dan projek meletakkan Harga saham kelihatan disokong dengan baik
jalan. dengan lebih banyak pemangkin sebagai
contoh Projek Rapid Transit 3 - kemungkinan
Projek jangka panjang kelihatan baik kerana akan muncul tidak lama lagi.
masa depan berfungsi untuk pelan induk
pengangkutan pulau pinang (PTMP) dalam
tempoh 10 tahun akan datang. Lebih banyak
peluang pekerjaan.

Disclaimer: This analysis is only intended as an information. Any form of investment is self-responsibilty.

/ MLG_jilid-1_apr2021

CRYPTOCURRENCY

PAIR :

BITCOIN

RECOMMENDATION : TARGET PRICE :

BUY 51571.1

Jika kita lihat pada chart pasaran masih
dengan Bullish Trend dan harga sedang berada
di paras tertinggi sebelum ini.

Parallel Lines menjadi pandu arah arah kepada
kita untuk mengenal pasti kedudukan Support
& Resistance secara Ascending.

Paras harga 51571.1 menjadi pilihan jika harga
melakukan Retracement dan menunjukan
penolakan untuk melakukan pembalikan arah
dan meneruskan kenaikan yang lebih tinggi.

Disclaimer: This analysis is only intended as an information. Any form of investment is self-responsibilty.

MLG_jilid-1_apr2021 /

INDEX DOLLAR

PAIR :

DXY

RECOMMENDATION : TARGET PRICE :

BUY 95.970

Jika kita lihat pada chart pasaran telah
membuat kenaikan selepas melepasi garisan
Trendline secara descending. Ini menunjukan
US Dollar akan kembali untuk kuat dan
melakukan kenaikan hingga paras support
halangan yang lalu.

Chart pattern double bottom telah memberi
isyarat bahawa trend akan melakukan
pembalikan arah daripada down trend kepada
up trend.

Disclaimer: This analysis is only intended as an information. Any form of investment is self-responsibilty.

/ MLG_jilid-1_apr2021

COMMODITIES

PAIR :

GOLD

RECOMMENDATION : TARGET PRICE :

BUY 1900.00

Jika kita lihat pada timeframe weekly
terjadinya chart pattern cup and handle.
Parallel lines yang di tanda adalah salah satu
continuation pattern secara descending iaitu
bullish flag pattern menunjukan harga akan
kembali untuk naik semula.

Jangkaan untuk Gold akan meningkat naik, Tetapi jika harga tidak berjaya melepasi
sekiranya harga berjaya melepas paras halangan yang lalu. Potensi Gold untuk drop
halangan tertingga yang lalu 1900.00 atau pun adalah sangat tinggi hingga ke paras 1600.00.
melepas parallel lines tersebut.

Disclaimer: This analysis is only intended as an information. Any form of investment is self-responsibilty.

MLG_jilid-1_apr2021 /

CURRENCIES

PAIR :

USDMYR

RINGGIT
MALAYSIA
DITUTUP

LEMAH
BERBANDING
US DOLLAR

Ringgit Malaysia (MYR) ditutup lemah Di rantau Asia, matawang MYR merupakan
berbanding US Dollar Jumaat lalu setelah data antara matawang yang mengalami peratusan
Non-Farm Payroll mencatatkan lonjakan positif. deprisiasi terbesar sekitar 0.22% berbanding US
Pergerakan matawang USD/MYR mencatatkan Dollar. Matawang utama Asia yang lain seperti
pergerakan harga sekitar 4.138 -4.150 minggu Yuan (0.09%) dan Singapore Dollar (0.04%) juga
lalu, berbanding 4.000 pada awal tahun ini. sedang mengalami situasi yang sama. Potensi
ekonomi Amerika Syarikat memungkinkan
Data Non-Farm Payroll yang terbit pada minggu pengukuhan US Dollar yang lebih ketara pada
lalu mencatatkan peningkatan kepada 916,000 tahun ini berbanding MYR.
penambahan pekerjaan baharu di Amerika
Syarikat memberi indikasi permulaan ekonomi Walaubagaimanapun, Ringgit Malaysia telah
yang lebih positif kepada negara ekonomi mendapat manfaat daripada peningkatan harga
terbesar dunia tersebut. Data tersebut minyak global sejak hujung tahun lalu
menyebabkan pengukuhan matawang US Dollar memandangkan ekonomi negara bergantung
berbanding kebanyakan matawang utama dunia kepada sektor minyak. Mac tahun lalu, MYR
yang lain. didagangkan rendah apabila jatuh ke paras
4.4448 berbanding US Dollar sebelum kembali
mengukuh sehingga ke paras 4.000 pada
Januari 2021.

Disclaimer: This analysis is only intended as an information. Any form of investment is self-responsibilty.

/ MLG_jilid-1_apr2021

COMMODITIES

PAIR :

CPOMYR

HARGA MINYAK
SAWIT MENTAH

MELONJAK
TINGGI

MENJELANG
RAMADHAN.

Harga minyak sawit mentah (MSM) terus Peningkatan harga MSM ini didorong oleh
mencatat lonjakan harga menjelang bulan sentiment pasaran yang semakin positif selepas
Ramadhan yang akan disambut oleh muslim kemunculan vaksin Covid-19 membeir harapan
seluruh dunia tidak lama lagi. Harga ditutup pada pemulihan ekonomi akan berlaku dalam tempoh
paras RM3,737.00 setiap tan Jumaat lalu masa terdekat. Peningkatan eksport komoditi ini
berbanding RM3,500.00 pada hari Rabu yang juga turut menyumbang kepada peningkatan
lalu. permintaan yang mendadak sekaligus memberi
kenaikan harga yang lebih baik.
Trend kenaikan harga MSM ini telah berlaku
sejak November 2020 apabila lonjakan ketara ke Dijangka harga MSM berpotensi untuk terus
paras RM3,424.00 satu tan berbanding hanya PHQJXNXK PHQMHODQJ SHUD\DDQ $LGLOLͤWUL SDGD
berada pada paras RM2021.50 pada Mei 2020. Mei nanti dan naik ke paras sekitar RM4,200.00,
Sebanyak 69.4% lonjakan berlaku dalam masa paras tertinggi pada tahun 2021 setakat ini.
kurang setahun.

Disclaimer: This analysis is only intended as an information. Any form of investment is self-responsibilty.

MLG_jilid-1_apr2021 /

COMMODITIES

PAIR :

BRENT CRUDE OIL

KEPUTUSAN
OPEC

MINGGU LALU
MEMBANTU

MENGUKUHKAN
HARGA MINYAK

MENTAH
GLOBAL

Harga minyak mentah global meningkat OPEC menjangkakan permintaan terhadap
sebanyak US$2 setelah berita mengenai langkah minyak mentah akan meningkat kembali apabila
organisasi negara-negara pengeksport langkah pemotongan ini diambil secara berkala.
petroleum (OPEC) bersetuju untuk menghadkan
kadar pengeluaran harian bertujuan Permintaan terhadap minyak mentah pada
menstabilkan harga komoditi utama dunia itu. ketika ini adalah tinggi berikutan pemulihan
kembali ekonomi secara global sedang berjalan.
Harga minyak mentah BRENT meningkat Presiden A.S, Joe Biden membelanjakan sekitar
sebanyak 3.4% dan didagangkan pada paras $2.3 trillion bagi tujuan projek seperti penambah
$64.86 setong manakala harga bagi minyak baikan sistem jalan raya sekaligus menyebabkan
mentah WTI pula mencatatkan peningkatan permintaan mendadak terhadap komoditi
sekitar 3.9% menjadikan harga berada pada penting itu. Dijangka harga minyak akan terus
paras $61.45 setong. melonjak tinggi pada tahun ini.

OPEC bersetuju untuk menurunkan kadar
pengeluaran harian sebanyak 350,000 tong
sehari pada bulan Mei 2021, disusuli dengan
pemotongan 350,000 tong sekali lagi pada Jun
2021 dan 400,000 tong akan diturunkan
menjelang Julai 2021.

Disclaimer: This analysis is only intended as an information. Any form of investment is self-responsibilty.

/ MLG_jilid-1_apr2021

GLOBAL STOCKS

COUNTER :

APPLE

UBS
MELETAKKAN
“RATING” BELI
KEPADA SAHAM

APPLE

Harga saham Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) Vogt berpendapat ada 2 faktor penting kenapa
kembali melonjak setelah Bank Pelaburan UBS beliau melihat potensi saham Apple Inc. akan
meletakkan rating beli kepada saham syarikat melonjak dalam masa terdekat, pertama
teknologi terkemuka duni itu pada minggu lalu. pengukuhan berterusan jenama iPhone di dalam
Penganalisa pasaran UBS mengubah status pasaran di mana data jualan menunjukkan
Apple Inc. daripada status NEUTRAL kepada permintaan berterusan terhadap produk iPhone
status BELI dan mensasarkan penignkatan 12. Kedua, beliau melihat visi Apple Inc. untuk
harga saham kepada $142 berbanding hanya bersaing di dalam pasaran automobil masa
$115 sebelum ini. depan adalah sesuatu yang sangat positif.

Perubahan status ini didorong oleh keterujaan Saham Apple Inc. kembali melonjak setelah
David Vogt, penganalisa UBS terhadap potensi sejak 6 bulan yang lalu dan lonjakan ketara
pasaran autombil yang dirancang oleh syarikat berlaku pada September 2020 semasa
Apple Inc. walaupun masih diperingkat awal. pelancaran produk baharu iPhone 12. Secara
Saham Apple Inc. melonjak sebanyak 2.5% purata tahunan, jualan iPhone adalah sekitar 215
kepada $122.88 ketika ini. juta unit setahun. Peluang untuk semua memiliki
atau membeli saham iPhone kerana potensi
untuk harga mengukuh jauh.

Disclaimer: This analysis is only intended as an information. Any form of investment is self-responsibilty.

MLG_jilid-1_apr2021 /

GLOBAL STOCKS

COUNTER :

TESLA

SAHAM TESLA
JADI TUMPUAN

MINGGU INI
BERIKUTAN
DATA JUALAN
SUKU TAHUN
PERTAMA 2021
AKAN TERBIT

Minggu ini, saham syarikat pengeluar autombil Data jualan melebihi jangkaan yang dibuat oleh
masa hadapan, Tesla jadi tumpuan utama penganalisa berikutan pasaran kenderaan
pasaran apabila data penghasilan dan jualan elektrik pada ketika ini berkembang dengan
akan terbit bagi suku tahun pertama 2021. Pada sangat pesat. Situasi ini pastinya akan memberi
suku tahun pertama tahun ini, Tesla telah keyakinan kepada pelabur dan pemain saham
menghasilkan sebanyak 180,338 kereta dan untuk memilih saham Tesla sebagai saham no.1
berjaya menjual sebanyak 184,800 kereta. minggu ini.

Peningkatan jualan ini didorong oleh permintaan Dijangka saham Tesla akan melonjak tinggi
yang positif terhadap Model Y di negara China selepas data jualan dan penghasilan terbit
dan syarikat memberi respon yang positif untuk minggu ini memberi lebih keyakinan kepada
meningkatkan kapasiti pengeluaran ke tahap pelabur di pasaran saham. Harga Tesla
yang optimum bagi memenuhi permintaan didagangkan pada paras $661.75, dan dijangka
pasaran yang tinggi. akan melonjak ke paras yang lebih tinggi.

Disclaimer: This analysis is only intended as an information. Any form of investment is self-responsibilty.

/ MLG_jilid-1_apr2021

SEJARAH
TERCIPTA!

Kelas Pertama Labur Global
Berjaya Dijalankan

Tanggal 27 Mac 2021 (Sabtu), team Labur Global telah mencipta
sejarah yang tersendiri apabila melakukan Kelas Asas
Fundamental & Analisis Teknikal Pasaran Matawang, kelas
SHUWDPD VHMDN WHUWXEXKQ\D /DEXU *OREDO

Team Labur Global mengucapkan tahniah kepada semua peserta Di dalam kelas ini, asas
yang sudi hadir dan kami berharap para peserta mendapat fundamental telah disampaikan
PDQIDDW GDULSDGD SHUNRQJVLDQ NDPL /DEXU *OREDO DNDQ WHUXV oleh tuan Faizuddin Razali,
komited untuk memberi pendedahan kepada masyarakat manakala bahagian analisis
mengenai segala bentuk pendidikan kewangan dan info pelaburan teknikal dikongsikan oleh tuan
\DQJ DGD GL 0DOD\VLD ,TEDO 6DͤH

KELAS KEDUA
DI CYBERJAYA

Setelah keberjayaan pelansungan kelas pertama, Labur Global
WHUXV LVWLTRPDK GHQJDQ PHODNVDQDNDQ NHODV NHGXD &\EHUMD\D
menjadi lokasi Kelas Asas Fundamental & Analisis Teknikal
3DVDUDQ 6HSHUWL NHODV SHUWDPD EDKDJLDQ $VDV )XQGDPHQWDO
disampaikan oleh Tuan Faizuddin Razali manakala bahagian Asas
7HNQLNDO GLVDPSDLNDQ ROHK 7XDQ ,TEDO 6DͤH

Team Labur Global berasa teramat gembira dan berbesar hati
menerima kunjungan daripada para peserta yang sanggup hadir
dari jauh semata-mata untuk meraih ilmu freemium tapi premium
oleh tenaga pengajar yang amat berpengalaman dalam dunia
SHUGDJDQJDQ PDWDZDQJ

MLG_jilid-1_apr2021 /

SEBARANG PERTANYAAN :

AHMAD FAIZUDDIN BIN RAZALI
+60 11-6312 1901

ANDA BOLEH PILIH

KETENANGAN
MINDA

BIAR ROBOT BEKERJA UNTUK ANDA

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

SETIAP DAGANGAN
BERSIFAT AUTOMATIK


Click to View FlipBook Version