The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pe.danaibua, 2021-09-28 23:44:09

การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

กลุม่ สาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
สขุ ศึกษา ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3

การสร้างสัมพนั ธภาพในครอบครวั

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

• วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางปอ้ งกัน แก้ไขความขดั แยง้ ในครอบครวั ได้

๑. ความขดั แยง้ ในครอบครวั

ปจั จบุ นั สภาพสงั คมเตม็ ไปดว้ ยความเรง่ รบี และมกี ารแขง่ ขนั กนั สงู ทาใหบ้ คุ คลเกดิ
ความเครียด โดยบางครอบครวั อาจมีปากเสียงกนั ระหวา่ งสามีภรรยา ระหว่างพอ่ แม่
กับลกู ความขดั แยง้ ตา่ งๆ อาจมีสาเหตุจากหลายปัจจยั ดังน้ี

สาเหตคุ วามขดั แย้ง แนวทางปอ้ งกัน
ในครอบครวั และแก้ไขความ
ขดั แย้งในครอบครวั

สาเหตุความขัดแยง้ ในครอบครวั

ความขัดแย้งเพียงเลก็ นอ้ ยอาจลกุ ลามไปจนถึงขน้ั ทาให้ครอบครวั แตกแยกได้ สาเหตคุ วาม
ขัดแย้งที่เกดิ ข้นึ ระหว่างสามภี รรยา และพ่อแมก่ บั ลูก

สาเหตคุ วามขดั แย้งระหวา่ งสามภี รรยา

นสิ ัยและความเคยชินสว่ นตวั ขาดความตะหนักในบทบาท ความไมซ่ อื่ สัตยต์ ่อคู่ครอง
ของตนเอง
ทแี่ ตกต่างกนั หนา้ ทขี่ องตน

การไมม่ ีเวลาใหก้ ันและกนั การใชค้ วามรนุ แรงตัดสนิ การเข้ากันไมไ่ ด้ระหว่างญาติ
ปญั หา ของแตล่ ะฝ่าย

สาเหตคุ วามขดั แยง้ ระหว่างบดิ า มารดากบั บตุ ร

นิสัยจ้จู ี้จุกจกิ ข้ีบ่นของพอ่ แม่ การเรียน

การคบเพื่อน ชอ่ งว่างระหวา่ งวยั

แนวทางป้องกันและแก้ไขความขัดแยง้ ในครอบครัว

แนวทางการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หาความขดั แยง้ ท่จี ะทาใหค้ รอบครวั สามารถผา่ นเหตกุ ารณ์
ความขดั แยง้ ไปไดอ้ ย่างราบร่นื และมคี วามสุข

การปอ้ งกนั ความขดั แย้งในครอบครัว

ให้ความรัก มีทักษะการสอ่ื สารทีด่ ี ยอมรบั พฤติกรรมของตนเอง

พยายามปรบั ตวั เข้าหากนั ไมใ่ ชอ้ ารมณห์ รือความ ตง้ั กติกาของครอบครวั
รุนแรงในการแก้ปญั หา

แนวทางการแกไ้ ขความขดั แยง้ ภายในครอบครวั

ส่ือคำพดู แทนกำรแสดงอำรมณท์ ี่รนุ แรง ยำเร่ืองรำวให้เข้ำใจตรงกัน
พูดให้ถกู กาลเทศะ ฝ่ายทถ่ี ูกโกรธจะต้องจบั ประเดน็ ปญั หาใหไ้ ด้

พูดถึงเฉพาะพฤตกิ รรมที่เปน็ ปญั หาในปัจจุบัน เตรียมความพร้อมท่จี ะประนปี ระนอม
ให้โอกาสอกี ฝา่ ยชี้แจงเหตุผล มีควำมตังมน่ั ท่จี ะทำให้ครอบครัวมีควำมสขุ

๒. การสรา้ งสัมพนั ธภาพในครอบครัว

กำรสร้ำงควำมรกั ควำมอบอนุ่ ในครอบครัว เปน็ ภมู คิ ุ้นกันใหส้ มำชิกใน
ครอบครัวห่ำงไกลจำกควำมขดั แยง้ จะนำไปส่คู วำมรนุ แรงในอนำคต

• หลักการสรา้ งสมั พนั ธภาพ ภำวะทม่ี ีกำรผูกพันเกี่ยวขอ้ งกัน ระหวำ่ งบคุ คล ๒ คน

หรอื บคุ คลหนง่ึ กบั อีกหลำยๆคน สมั พนั ธภำพทดี่ ที ี่ทำให้บคุ คลทเ่ี ก่ยี วขอ้ งเกดิ ควำมสขุ
มคี วำมรู้สึกทีด่ ีตอ่ กนั

เคารพสิทธิผูอ้ น่ื ให้กาลังใจ ให้ความรว่ มมือ ให้ความไวว้ างใจ รบั ผดิ ชอบต่อ
หนา้ ท่ี

• แนวทางการสรา้ งสมั พนั ธภาพในครอบครัว ครอบครวั เปน็ สภำบนั ทมี่ ี

ควำมสำคัญครอบครวั เป็นตน้ แบบในกำรปลกู ฝงั และกลอ่ มเกลำสมำชิกใน
ครอบครวั ให้เป็นคนดี มีระเบยี บวนิ ยั หำกครอบครวั เกิดควำมขัดแย้ง
ครอบครวั แตกแยก กจ็ ะสง่ ผลให้สมำชิก ในครอบครัวขำดควำมอบอนุ่
อำจเป็นคนเก็บกด หรอื แสดงกิริยำทีไ่ ม่ดอี อกมำ

ให้กาลังใจ ใหค้ วามไวว้ างใจ

• ครอบครัวอบอุ่น กำรสรำ้ งครอบครวั ให้อบอุน่ เปน็ ส่ิงท่ีมีควำมสำคัญมำก
เพรำะสำมำรถทำหน้ำทไ่ี ดเ้ หมำะสม และมสี ุขภำพจติ ที่ดีดว้ ย ซึ่งครอบครัวท่ี
อบอุ่นมีลักษณะ ดงั นี

มีความผกู พนั ทางอารมณ์ มีการจัดลาดับอานาจและ สมาชกิ มีบทบาทหน้าท่ี
ทเี่ หมาะสม ความเปน็ ผูน้ าทีช่ ัดเจน ชดั เจนและปฏิบตั หิ น้าท่ีได้

อยา่ งสอดคล้องกนั

สามารถแกไ้ ขความขัดแย้ง มีการสอ่ื สารทีม่ ี มีการใชเ้ วลาอยรู่ ่วมกนั
ได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ ประสทิ ธิภาพ ตามสมควร

• สมั พนั ธภาพในครอบครัว การมปี ฏสิ มั พนั ธ์และปฏบิ ัตติ ามหน้าท่ีของตนเอง
อย่างเหมาะสม การสร้างสมั พนั ธภาพในครอบครวั กเ็ พื่อให้ครอบครัวอบอ่นุ
และมคี วามสุขทีด่ ตี ่อกัน ดังน้ี

ดูแลเอาใจใสซ่ ง่ึ กันและกัน พดู คุยปรกึ ษาหารอื กัน ใหเ้ กยี รติซึง่ กนั ละกัน

มีเวลาใหก้ นั อย่างเหมาะสม สามคั คปี รองดองกนั


Click to View FlipBook Version