The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานประชุมครั้งที่ 5-2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by The Key Phahon, 2019-12-23 03:38:12

รายงานประชุมครั้งที่ 5-2562

รายงานประชุมครั้งที่ 5-2562

นิตบิ คุ คลอาคารชดุ เดอะคีย์ พหลโยธิน รายงานประชมุ คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 5/2562
98 พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตจุ กั ร กทม.10900
Tel 02-561-5053 Fax 02-561-5054 Mobile 088-227-3472

นิติบุคคลอาคารชดุ เดอะคยี ์ พหลโยธนิ
รายงานประชมุ คณะกรรมการบรหิ าร ครั้งที่ 5/2562
วันเสาร์ ท่ี 23 พฤศจกิ ายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชมุ ชนั้ ลอย

คณะกรรมการนติ ิบคุ คล อาคารชดุ เดอะคยี ์ พหลโยธิน ที่เขา้ รว่ มประชุม

1. คุณอรพนิ ท์ อยุ ะนนั ทน์ ประธานกรรมการ

2. คณุ วันดี ชมุ พล รองประธานกรรมการ

3. คุณโชษิตา จติ ใหญ่ กรรมการฝา่ ยบัญชี/การเงิน

4. คณุ กติ ติกร ศลิ าสวุ รรณ กรรมการฝ่ายซอ่ มบาํ รุง

5. คุณสมพร ตันติเมธานนท์ ผูจ้ ดั การนติ ิฯ/กรรมการ

ฝา่ ยบรหิ ารอาคารฯ (บรษิ ทั เวอร์ติคอล จาํ กัด)

1. คณุ ปกครอง อรรจนากร ผู้อาํ นวยการ

2. คุณกลุ ธดิ า จฑุ ามณีพงษ์ ผชู้ ่วยผอู้ ํานวยการ

3. คณุ วรนิ ทร เชื้อพงษ์ ฝา่ ยบัญชี

4. คุณพงษศ์ ริ ิ ศักดาวษิ รกั ษ์ ผู้จดั การอาคารฯ

5. คณุ ณฐั วุฒิ แสงดา หวั หน้าชา่ งอาคารฯ

เปิดประชมุ เวลา 10.15 น.

เม่ือคณะกรรมการ และผู้เขา้ ร่วมประชุม เข้าประชุมพร้อมเพียงกันจนครบองค์ประชมุ แล้ว คุณพงษ์ศิริ ศักดาวษิ รักษ์ ผู้จัดการ
อาคาร จงึ ขอเปิดประชมุ โดยให้เรม่ิ ตามวาระดังนี้

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ
คุณอรพินท์ อุยะนนั ทน์ ประธานกรรมการ แจง้ ในท่ีประชุมมอบหมายใหฝ้ ่ายจัดการดําเนนิ งาน ดังนี้
1. มอบหมายใหฝ้ า่ ยจัดการฯ ตรวจสอบ และแก้ไขในสว่ นของไมก้ ระดกดา้ นหน้าโครงการฝัง่ ขาเข้า
2. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ ตรวจสอบลูกบ้าน/ท่านเจ้าของร่วมห้อง 125 อาคาร B เนื่องจากมีลูกบ้าน/ท่านเจ้าของ
ร่วมแจ้งว่าห้องดังกล่าว มีการรวมตัวกนั ของวยั รุน่ ประมาณ 7 ท่าน และส่งเสียงดังในยามวิกาล ซ่ึงหากพบว่ากระทํา
ผิดจรงิ ให้ดาํ เนินการในข้นั ตอนต่อไป (ตกั เตอื นด้วยวาจา, ใบเตือนครั้งท่ี 1,2,3)
3. มอบหมายใหฝ้ า่ ยจัดการฯ ประสานงานกบั ทาง รปภ.ใหเ้ ข้มงวดในส่วนของการตรวจสอบสตกิ๊ เกอร์รถจักรยานยนต์
4. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯประสานงานกับทางสายตรวจ รปภ. ให้กําชับ รปภ.ผลัดกลางคืนฝั่งอาคาร AB ให้มีจัด
ระเบียบการจอดรถยนตใ์ หด้ กี วา่ น้ี
5. มอบหมายใหฝ้ า่ ยจัดการฯ ดแู ลในส่วนของความสะอาดบริเวณใต้อาคาร และหอ้ งระบบต่างๆ
6. มอบหมายให้ฝ่ายจดั การฯ เขม้ งวดในเร่อื งของกฎระเบียบในการใช้บรกิ ารสระวา่ ยน้ํา
7. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ ดําเนินการประกาศแจ้งเตือนเร่ืองการปิดน้ํา ปิดไฟ ก่อนวันหยุดยาวในช่วงวันข้ึนปีใหม่
พรอ้ มแนบแนบเบอร์ตดิ ตอ่ ฉุกเฉนิ

บริหารจดั การโดย บริษัทเวอร์ติคอล จํากดั หน้า 1 of 9

นิติบคุ คลอาคารชดุ เดอะคีย์ พหลโยธิน รายงานประชมุ คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 5/2562
98 พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตจุ กั ร กทม.10900
Tel 02-561-5053 Fax 02-561-5054 Mobile 088-227-3472

8. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ จัดระเบียบศาลพระภูมิเจ้าท่ีใหม่ โดยให้เหลือแต่เพียงตายายคู่เดียว และให้ดําเนินการ
ประสานงานกบั ทางผู้เชี่ยวชาญให้ยา้ ยของทลี่ ูกบ้าน/ทา่ นเจ้าของร่วมนาํ มาถวายไปไวท้ ี่วัด

9. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ กันท่ีจอดรถยนต์บริเวณด้านหน้าโครงการประมาณ 10-15 ช่องจอด โดยจะช่องจอดน้ีจะ
มีไว้สําหรับให้บริการกับญาติ หรือเพื่อนท่านเจ้าของร่วม (ไม่มีสติ๊กเกอร์) ท่ีมีความจําเป็นต้องจอดรถยนต์ทิ้งไว้ใน
ช่วงเวลาหน่ึง โดยต้ังแต่เวลา 9.00น. ถึง 17.00น. จะมีค่าจอดอยู่ที่ชั่วโมงละ 20 บาท และหลังจาก 17.00น. จะมี
คา่ บริการชวั่ โมงละ 50 บาท ซ่งึ มผี ลบงั คบั ใชใ้ นวันที่ 2 มกราคม 2563

10. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ หมั่นเข้าไปตอบแจ้งลูกบ้าน/ท่านเจ้าของร่วมใน Face Book และหากเกิดเหตุการณ์
ผิดปกตขิ ้ึน เช่น กรณีไฟฟ้าดับ ให้รีบแจ้งในทันที

11. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ ประสานงานกับคนสวนให้ตรวจสอบตามต้นไม้ใหญ่ว่ามีการเข้ามาทํารังของผ่ึงหลวง
หรือไม่ หากพบวา่ มกี ารทาํ รงั ภายในโครงการให้รีบดําเนินการประสานงานกบั ผูเ้ ช่ยี วชาญเพือ่ จัดการโดยดว่ น

12. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ หมั่นเดินตรวจสอบบริเวณทางหนีไฟว่ามีส่ิงกีดขวางหรือไม่ หากพบให้รีบดําเนินการ
เคล่อื นย้ายโดยดว่ น

13. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ ติดประกาศขอความร่วมมือลูกบ้าน/ท่านเจ้าของร่วมให้ใช้บริการเคร่ืองเล่นภายในห้อง
ออกกําลงั กายไม่เกินเคร่อื งเล่นละ 40 นาที (เพ่อื ให้ลกู บ้าน/ท่านเจา้ ของรว่ มท่านอน่ื ได้ใชอ้ ยา่ งทวั่ ถงึ )

14. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ ดําเนินการสํารวจราคาลู่ว่ิงมือ 2 จํานวน 1 เคร่ือง และให้นําเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง
เพ่ือให้พิจารณา (เนน้ เร่อื งของระยะเวลาในการรบั ประกัน)

15. มอบหมายใหฝ้ ่ายจัดการฯ ทาสีบริเวณหน้าลฟิ ต์ และดา้ นหนา้ โครงการ
16. มอบหมายใหฝ้ า่ ยจดั การฯ เปลีย่ นธงด้านหน้าโครงการเปน็ ธง ร.10
17. มอบหมายใหฝ้ า่ ยจัดการฯ ประกาศแจ้งขอความรว่ มมือลกู บ้าน/ทา่ นเจา้ ของรว่ มงดใชเ้ สียงดงั ในยามวกิ าล

มตทิ ่ปี ระชมุ คณะกรรมการมีมตริ บั ทราบ พร้อมกบั มอบหมายใหฝ้ า่ ยจดั การฯ จะดําเนนิ การต่อไป

บริหารจดั การโดย บริษัทเวอร์ติคอล จํากดั หน้า 2 of 9

นิติบคุ คลอาคารชดุ เดอะคีย์ พหลโยธิน รายงานประชมุ คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 5/2562
98 พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตจุ กั ร กทม.10900
Tel 02-561-5053 Fax 02-561-5054 Mobile 088-227-3472

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุ คณะกรรมการนติ บิ ุคคลอาคารชดุ ฯ ครัง้ ท่ี 4/2562
ฝ่ายบริหารจัดการฯ ได้นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรมการคร้ังที่ 4/2562 ประชุมเม่ือวันเสาร์ที่ 28 กันยายน

2562 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุมช้ันลอย ซึ่งรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ฝ่ายบริหารอาคารฯ ได้นําส่ง ทาง E-mail
เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบในเบ้อื งตน้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ หน้า 4 -6)
มติท่ีประชมุ ที่ประชุมมีมตเิ ป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมกรรมการวาระพเิ ศษ โดยไม่มีขอ้ แก้ไข

วาระที่ 3 รายงานสถานะการเงนิ ประจําเดือน ณ วันท่ี 31 ตลุ าคม 2562

รวมเงินสดรบั 171,436.10 บาท
บาท
รวมค่าใชจ้ า่ ยหมวดงานสัญญา 521,072.80 บาท
บาท
รวมคา่ ใชจ้ ่ายสาธารณูปโภค 119,070.44 บาท

รวมค่าใช้จา่ ยดาํ เนินงานและสาํ นกั งาน 31,204.79

รวมคา่ ใชจ้ ่ายงานซ่อมแซมบํารงุ รกั ษา 85,916.50

รายละเอียดบัญชีเงนิ ฝากคงเหลือ ณ วนั ท่ี 31 สงิ หาคม 2562

- เงินฝากธนาคารกรุงศร-ี ออมทรพั ย์ 3,444,295.09 บาท
บาท
- เงนิ ฝากธนาคารกรงุ ศร-ี กระแสรายวนั 2,000.00 บาท
บาท
- เงินฝากธนาคารไทยพาณชิ ย-์ ประจาํ 3,467,615.33 บาท
บาท
- ฉลากออมทรัพย์ ธกส. (N8 7294311- N8 7324310) 3,000,000.00 บาท

- บัญชีออมทรพั ย์ ธ.ก.ส. 148,595.48

- เงินสดเพอื่ คา้ํ ประกันไฟฟ้า 500,000.00

รวมทัง้ หมด 10,562,505.90

มติท่ีประชุม คณะกรรมการมมี ติรบั รอง

บริหารจดั การโดย บริษัทเวอร์ติคอล จํากดั หน้า 3 of 9

นิตบิ คุ คลอาคารชดุ เดอะคีย์ พหลโยธิน รายงานประชมุ คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 5/2562
98 พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตจุ กั ร กทม.10900
Tel 02-561-5053 Fax 02-561-5054 Mobile 088-227-3472

วาระที่ 4 รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํ เดอื น ตุลาคม 2562 2561 2562
สรปุ รายการเรยี กเก็บค่าส่วนกลาง ปี 2562 7,296,735.60
ขอ้ มูลวนั ท่ี 27 ตุลาคม 2562 7,195,389.60

ปี 2559 2560 72,160.20

ยอดเรยี กเก็บคา่ ส่วนกลาง 7,296,735.60 7,296,735.60 7,296,735.60

จํานวนเงนิ (จ่ายแล้ว ) 7,296,735.60 7,282,770.60 7,239,674.40

จาํ นวนเงิน(คงเหลอื คา้ งจา่ ย) 0.00 13,965.00 57,061.20

4.1 รายงานสรุปยอดหนี้คา้ งชาํ ระ ของอาคาร เดอะคีย์ พหลโยธนิ ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 27/10/2562 มรี ายละเอียด ดังนี้

4.1.1 คา่ ส่วนกลาง ปี 2556-2559 ค้างชาํ ระ - บาท

4.1.2 ค่าเบยี้ ประกนั ภยั อาคาร คา้ งชําระ - บาท

4.1.3 คา่ รกั ษามเิ ตอรน์ ้ําประปา ค้างชําระ - บาท

4.1.4 คา่ ไฟฟา้ คา้ งชําระ 12,390.00 บาท

4.1.5 ค่าเช่าพื้นทสี่ ่วนกลาง คา้ งชาํ ระ 19,371.00 บาท

4.1.6 คา่ น้ําประปา คา้ งชําระ 2,592.00 บาท

รวมทง้ั ส้ิน 34,353.00 บาท

4.2 ฝา่ ยบริหารอาคารฯ ได้รายงานผลการดาํ เนนิ งานประจําเดอื น ตุลาคม 2562 ดังตอ่ ไปน้ี
4.2.1 ช่างอาคารฯ ดาํ เนนิ การแก้ไขชดุ ปมุ่ กดเขา้ อาคาร
4.2.2 ชา่ งอาคารฯ ดําเนินการแกไ้ ขปมั๊ ดูดน้ํา
4.2.3 ชา่ งอาคารฯ ดําเนนิ การเปลย่ี นแรทซ่ิงรีเรย์
4.2.4 ช่างอาคารฯ ดาํ เนนิ การตรวจสอบ Booster Pump อาคาร A
4.2.5 ชา่ งอาคารฯ ดําเนนิ การแกไ้ ขเครอ่ื งเลน่ หอ้ งฟิตเนส
4.2.6 ช่างอาคารฯ ดําเนนิ การแก้ไขตัวยดึ ป๊มั บอ่ บําบดั
4.2.7 ชา่ งอาคารฯ ดําเนินการตดิ ต้ังตาขา่ ยกนั ใบไม้
4.2.8 ผรู้ ับเหมา ดําเนินการลอกท่อรอบโครงการ
4.2.9 ชา่ งอาคารฯ ดําเนนิ การจดั ซ้อมอพยพหนไี ฟ
4.2.10 ผู้รับเหมา ดําเนนิ การตรวจสอบอาคารประจาํ ปี 2562
4.2.11 ชา่ งอาคารฯ ดาํ เนินการเตมิ น้ํามัน Fire Pump
4.2.12 ชา่ งอาคารฯ ดําเนินการดูด และลา้ งกรองสระวา่ ยน้าํ
4.2.13 ชา่ งอาคารฯ ดาํ เนินการติดตง้ั Spot Light 3 จดุ

มตทิ ี่ประชุม คณะกรรมการมมี ตริ ับรอง

บริหารจดั การโดย บริษัทเวอร์ติคอล จํากดั หน้า 4 of 9

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังที่ 4/2562

วาระท่ี 5 รายงานผลการดาํ เนินงานสืบเน่ืองจากการประชุมครง้ั ที่ผ่านมา

ลาํ ดบั รายละเอยี ดของงาน กาํ หนดเสร็จ วนั ทีเ่ สร็จ วนั ท่เี ร่ิมต้น ผลการ
ดาํ เนินงาน
1 พิจารณาตอ่ สญั ญาลิฟต์โดยสาร 13/10/2019 28/09/2019 28/09/2019 ดาํ เนินการ
เรียบรอ้ ย
2 พิจารณาตอ่ สญั ญา 3BB 15/10/2019 28/09/2019 28/09/2019 ดําเนนิ การ
เรียบรอ้ ย
3 พจิ ารณาตรวจสอบอาคาร 21/10/2019 21/10/2019 21/10/2019 ดําเนินการ
เรียบร้อย
4 พิจารณาสญั ญาประกนั ภัยอาคาร 30/11/2019 28/09/2019 05/10/2019 ดําเนินการ
เรียบรอ้ ย
5 พจิ ารณาจัดซอื้ นาํ้ มันดีเซลจาํ นวน 200 ลติ ร 27/09/2019 26/09/2019 25/09/2019 ดาํ เนนิ การ
เรียบร้อย
6 พิจารณาจดั ซอ่ มล่วู งิ่ ไฟฟา้ หมายเลข 3 31/10/2019 29/10/2019 29/10/2019 ดําเนนิ การ
เรียบรอ้ ย
7 พจิ ารณาขอเชา่ พ้นื ทต่ี ดิ ตัง้ ตู้ Beebox Smart 13/10/2019 01/11/2019 04/10/2019 ดาํ เนนิ การ
เรยี บรอ้ ย
8 พิจารณาตวั เลือกการโรยตัวซลี รอยรวั่ ขอบหน้าต่าง 23/11/2019 05/10/2019 อย่รู ะหวา่ ง
ดําเนนิ การ
9 พจิ ารณาลอกท่อรางน้ําฝนรอบโครงการ 07/10/2019 06/10/2019 04/10/2019 ดาํ เนินการ
เรียบร้อย
10 พจิ ารณาสบู บ่อเกรอะจํานวน 118 ควิ (4 อาคาร) 31/05/2019 01/05/2019 อยรู่ ะหวา่ ง
ดําเนินการ
11 พจิ ารณาถอนเงนิ กองทนุ เพ่ือนาํ มาบรหิ ารจัดการ 31/01/2020 01/01/2020 อยรู่ ะหว่าง
ดําเนนิ การ
12 พจิ ารณาเงินกองทนุ 3 ลา้ นบาทของธนาคาร ธกส. 23/11/2019 01/11/2019 อยรู่ ะหวา่ ง
ดําเนนิ การ
13 พิจารณางบทดลองจ่ายซ้อมอพยพหนไี ฟ 27/10/2019 27/10/2019 05/10/2019 ดาํ เนินการ
เรยี บร้อย
14 พจิ ารณาเพิ่มกฎระเบียบรถยนต์ 24/10/2019 30/09/2019 30/09/2019 ดาํ เนินการ
เรยี บร้อย
15 พิจารณากฎระเบียบรถจักรยานยนต์ 24/10/2019 30/09/2019 30/09/2019 ดําเนนิ การ
เรียบร้อย
16 พิจารณาการติดตัง้ กลอ้ งวงจรปิด 3 ตวั 23/11/2019 15/09/2019 อยรู่ ะหวา่ ง
ดาํ เนนิ การ

บริหารจดั การโดย บริษัทเวอร์ติคอล จํากดั หน้า 5 of 9

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 4/2562

ลําดบั รายละเอยี ดของงาน กําหนดเสร็จ วันทเ่ี สร็จ วันท่เี ร่ิมตน้ ผลการ
ดําเนินงาน

17 จดั ซ่อมตลับลูกปืน Booster Pump อาคาร A 21/10/2019 07/10/2019 07/10/2019 ดําเนินการ
เรียบรอ้ ย

18 จัดซื้อท่อระบบ Booster Pump อาคาร A-B 30/04/2019 01/04/2019 อยรู่ ะหวา่ ง
ดาํ เนนิ การ

19 จดั ซ่อมปัม๊ ระบบบอ่ บําบดั 31/05/2019 01/04/2019 อย่รู ะหวา่ ง
ดาํ เนนิ การ

20 พจิ ารณาสัญญาแมบ่ ้าน 23/11/2019 01/10/2019 อย่รู ะหวา่ ง
ดําเนนิ การ

มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติรบั รอง

บริหารจดั การโดย บริษัทเวอร์ติคอล จํากดั หน้า 6 of 9

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 4/2562

วาระที่ 6 พจิ ารณาอนมุ ัติ
6.1 พิจารณา เงินกองทนุ 3 ลา้ นบาทของธนาคาร ธกส.

เน่ืองจากเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชดุ เดอะคีย์ พหลโยธิน ท่ีนําฝากธนาคาร ธกส. ชื่อบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด
เดอะคีย์ พหลโยธิน เลขสลาก N8 7294311 ถึง N8 7324310 จํานวน 30,000 หน่วย จาํ นวนเงิน 3,000,000.00 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยต่อหน่วยร้อยละ 1.25 ซ่ึงจะครบกําหนดในวันที่ 21/11/2562 ดังน้ันทางฝ่ายบริหารฯ จึงใคร่ขอให้ทาง
คณะกรรมการพิจารณา :ตารางเปรียบเทยี บอัตราดอกเบ้ียฝากประจําของธนาคาร เพอื่ บริหารจัดการเงินกองทุนต่อไป

มตทิ ่ีประชมุ คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถอนเงินจํานวน 3,000,000.00 บาท ซึ่งครบกําหนดในวันที่
21/11/2562 โดยให้นําเงินจํานวนดังกล่าวไปซื้อสลากออมสินทั้งหมด (เมื่อธนาคาร ธกส.เปิดจําหน่ายสลากสําหรับนิติบุคคล
ใหท้ างฝ่ายจัดการฯ ทาํ ตารางเปรียบเทียบเพื่อนําเขา้ ไปเสนอในท่ปี ระชุมเพอื่ พิจารณาอกี ครั้ง)

6.2 พจิ ารณา เบิกเงินทดรองจ่ายในการจัดทําบญุ และจัดงานปีใหม่ 2563
ทางฝ่ายจัดการฯ ใคร่ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดงานทําบุญปีใหม่ ประจําปี 2563 เพ่ือให้ท่านเจ้าของ

ร่วม/ผู้พักอาศัย มาทําบุญร่วมกันในช่วงเดือนมกราคม 2563 อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาคาร โดยขอเบิกงบทดรองจ่าย
ในการจดั งานทาํ บุญปีใหม่ 17,000 บาท ( หนึง่ หม่ืนเจด็ พนั บาทถว้ น ) โดยมรี ายละเอยี ดดงั น้ี

มติทีป่ ระชมุ คณะกรรมการมีมติอนุมัติ และจะแจ้งวันในการจัดงานอกี คร้ังในภายหลงั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ธีมงานปกติ 2.ให้เชิญชวนลูกบ้านมาเปิดบูทขายของ (ฟรี) 3.อาหารสําหรับพระให้จัดเป็นนิตยาไก่ย่าง 9 ชุด 4.จัดบูทตรวจ
สุขภาพ 5.อาหารสําหรับลูกบ้าน/ท่านเจ้าของร่วมขอเป็นอาหารประเภท ก๋วยเตี๋ยว ,ขนมจีน, ลูกช้ินปิ้ง, เฉาก๊วย, นํ้าแข็งใส,
ไอศกรีม

6.3 พิจารณา ตัวเลอื กการโรยตัวซลี รอยรัว่ ขอบหนา้ ต่าง
สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญฯ ประจําปี 2562 ทางคณะกรรมการคุณสมพร ตันติเมธานนท์ ได้เสนอต่อที่

ประชุมในเรื่องของการโรยตัว ซีลขอบหน้าต่าง โดยให้ทางฝ่ายบริหารฯ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ท่านเจ้าของร่วม/ลูกบ้านท่ีมี
ปัญหา เขา้ มาลงช่อื เพ่ือเกบ็ เปน็ ข้อมลู เพอื่ นําเสนอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาเลอื กรปู แบบอกี ครั้ง เพื่อให้ลดภาระคา่ ใช้จ่าย
ใหม้ ากท่ีสุด โดยทางฝ่ายบริหารฯ ไดเ้ กบ็ รวบรวมข้อมูลเปน็ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งสามารถสรปุ ผลได้ดงั น้ี

มตทิ ปี่ ระชุม คณะกรรมการมีมติให้ทางฝ่ายจัดการฯ สอบถามเร่ืองของวัสดุท่ีใช้ในการโรยตัวซีลขอบหน้าต่าง
และใหแ้ จง้ กลับในกลมุ่ ไลน์คณะกรรมการเพอ่ื พิจารณาอีกครั้ง

6.4 พจิ ารณา สญั ญาบริหารอาคาร
ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคีย์ พหลโยธิน ได้ไว้วางใจให้ บริษัท เวอร์ติคอล จํากัด ดูแลบริหารจัดการทรัพย์

ส่วนกลาง ท้ังส่วนที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีปรากฏในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ให้อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยทุกท่าน ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงาน
อาคารของผู้ว่าจ้าง ตามคําส่ังของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภายใต้ ระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการควบคุม และ
การเร่งรัดจัดเก็บค่าส่วนกลางจากเจ้าของร่วมให้ได้ตามสัญญาว่าจ้างที่กําหนด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมาตรการทาง
กฎหมายสําหรับผู้ท่ีค้างชําระเกิน 6 เดือนข้ึนไป เพื่อบริหารจัดการอาคารให้เกิดความปลอดภัย สะอาด และน่าพักอาศัย ซึ่ง
สัญญาบริหารอาคารกําลังจะสน้ิ สดุ ลงในวันที่ 10 กมุ ภาพันธ์ 2563 ทางฝ่ายบริหารอาคารฯ จึงใครข่ อให้ทางคณะกรรมการทุก
ทา่ นพิจารณาต่อสัญญาบรหิ ารอาคารกบั ทางบริษัทฯ ประจําปี 2563 ( 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 10 กมุ ภาพันธ์ 2564 ) โดยมี
รายละเอียด ดงั นี้

บริหารจดั การโดย บริษัทเวอร์ติคอล จํากดั หน้า 7 of 9

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังที่ 4/2562

มติทป่ี ระชุม คณะกรรมการมีมติให้มีคู่เทียบ 3 เจ้า (รวมบริษัท Vertical แล้ว) โดยคณะกรรมการฯ จะเรียก
แต่ละบริษัทเพือ่ ให้เขา้ มานําเสนองาน ซง่ึ ละบรษิ ทั จะไมไ่ ดน้ าํ เสนอในวันเดียวกนั
วาระท่ี 7 เรอ่ื งอื่นๆ
7.1 พจิ ารณา ฝากเงนิ กองทุนในรปู แบบการฝากระยะสน้ั (3 เดอื น)

สืบเน่ืองจากมติจากการประชุมกรรมการฯ คร้ังที่ 4/2562 ได้อนุมัติให้ถอนเงินกองทุน ประเภทฝากประจํา ช่ือ
บัญชีนิติบุคคลอาคารชุดเดอะคีย์ พหลโยธิน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกเกษตร เลขที่บัญชี 461-480970-1 จํานวน
2,200,000 บาท เพื่อนํามาบริหารจัดการ สําหรับค่าใช้จ่ายประจําเดือนต่อไป แต่ทางฝ่ายจัดการเล็งเห็นว่า ณ ปัจจุบันเงินท่ี
คงเหลือในบัญชีธนาคารกรุงศรี สาขาบางเขน ประเภทออมทรพั ย์ ยังเพียงพอสําหรับค่าใชจ้ ่ายประจําเดือนจนถึงประมาณช่วง
เดือน มกราคม 2563 ด้วยเหตุน้ีจึงใคร่ขอให้คณะกรรมการพิจารณาตัวเลือกในการฝากเงินจํานวน ดงั กล่าวในรูปแบบเงินฝาก
ประจาํ ระยะสนั้ (3 เดอื น) เพ่อื เป็นรายไดเ้ สรมิ อีกทางหนง่ึ

มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติรบั รอง

7.2 พจิ ารณา ตดิ ต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ิมเตมิ บริเวณห้องออกกาํ ลงั
สืบเนื่องจากมตจิ ากการประชุมกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2562 ไดอ้ นุมัติให้ทางฝา่ ยจดั การดําเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิด

เพิ่ม จํานวน 3 ตัวโดยแบ่งเป็น 1 ตัวสําหรับบริเวณทางเดิมไปยังห้องนํ้าของห้องออกกําลังกาย และอีก 2 ตัวสําหรับภายใน
ห้องออกกําลังกาย แต่ทีมช่างอาคารได้ดําเนินการตรวจสอบพบว่าตัวกล้องวงจรปิดท่ีเรามีอยู่น้ันเป็นกล้องแบบไม่มีอินฟาเรด
จึงยังไม่ได้ทําการติดตั้ง ด้วยเหตุนี้จึงใคร่ขอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจัดซ้ือกล้องวงจรปิด เพื่อให้ทางฝ่ายจัดการฯ
ดาํ เนนิ การตอ่ ไป

มติทปี่ ระชมุ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ จั ด ซ้ื อ ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด จํ า น ว น 3 ตั ว จ า ก คุ ณ
Billionaire_securetech ผ่านเว็บไซต์ Shopee โดยราคารวมอยู่ท่ี 1,380 บาท ระยะเวลารับประกนั 3 ปี

7.3 พจิ ารณา จัดจ้างทนายความยืน Notice หรอื ฟ้องร้อง หรือบงั คบคดี กบั เจ้าของรว่ ม เรื่องคา่ สว่ นกลาง
สืบเนื่องจากท่านเจ้าของร่วมห้อง 98/060,98/199 และ 98/270 มียอดค้างชําระหน้ีค่าส่วนกลาง ด้วยเหตุนี้ทาง

ฝ่ายจัดการฯ จึงใคร่ขอให้ทางคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจดั จ้างทนายความในการยื่น Notice หรือ ฟ้องร้อง หรือบังคบคดี
กบั เจ้าของรว่ ม โดยมีรายละเอียดดงั นี้

มติทีป่ ระชุม คณะกรรมการมีมตอิ นุมัติให้ทางฝา่ ยจัดการฯ จัดจ้างทนายความยืน Notice หรือ ฟอ้ งร้อง หรือ
บังคบคดี กับเจา้ ของร่วม เรอ่ื งคา่ ส่วนกลาง

7.4 พจิ ารณา จดั ซอ่ มปม๊ั บอ่ บาํ บดั อาคาร D (หลงั ห้องนิติฯ)
สืบเน่ืองจากทีมช่างอาคารได้ดําเนินการตรวจสอบป๊ัมระบบบําบัดนํ้าเสีย พบว่าป๊ัมระบบบ่อบําบัดอาคาร D จํานวน

1 ตัวไม่สามารถทํางานได้ ด้วยเหตุน้ีทีมช่างจึงใช้ปั๊มตัวสํารองของนิติฯ ใส่ลงไปแทนเพื่อให้ระบบสามารถดําเนินการต่อไปได้
ซ่ึงส่งผลให้ต้องเสียช่องจอดรถยนต์ไป 1 ช่องจอด ด้วยเหตุน้ีจึงใคร่ขอให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติจัดซ่อมป๊ัมตัว
ดังกล่าวเพ่ือใหร้ ะบบกลับมาใช้งานได้ดงั เดมิ

มติทปี่ ระชมุ คณะกรรมการมีมติอนุมัติ เลือกบริษัท เบสท์ มอเตอร์ ให้เข้ามาดําเนินการยกป๊ัมไปซ่อม โดยมี
คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธอิ ย่ทู ี่ 3,852 บาท และมรี ะยะเวลาในการรบั ประกัน 6 เดือน

บริหารจดั การโดย บริษัทเวอร์ติคอล จํากดั หน้า 8 of 9

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังที่ 4/2562

เมื่อไม่มีเร่ืองอ่ืนใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วประธานในที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการ
ประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชือ่ …………………….….................. ลงชอื่ ………………………..….................
(นายพงษศ์ ิริ ศักดาวิษรกั ษ์) (นางสาว กลุ ธิดา จฑุ ามณีพงษ)์

ผู้จดั การอาคาร/ผบู้ นั ทึกรายงานการประชุม ผู้ช่วยผ้อู ํานวยการ/ผ้ตู รวจสอบรายงาน

ลงช่อื …………………….….................. ลงชื่อ………………………..….................
(นางสาว อรพินท์ อยุ ะนันทน)์ (นายสมพร ตนั ตเิ มธานนท)์
ผู้จัดการนิติบุคคลฯ
ประธานกรรมการ/ผรู้ บั รองรายงานการประชุม

บริหารจดั การโดย บริษัทเวอร์ติคอล จํากดั หน้า 9 of 9


Click to View FlipBook Version