The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือความรู้พื้นฐานโปรแกรม Adobe Photoshop cs6

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thitima, 2019-12-11 09:53:52

คู่มือ

คู่มือความรู้พื้นฐานโปรแกรม Adobe Photoshop cs6

1คานา

คมู่ ือความรู้พืน้ ฐานโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 เป็นเอกสารประกอบการเรยี นของรายวชิ า ง16101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) นักเรยี นชั้นประถมศึกษาปที ี่ 6

ค่มู อื ความรู้พื้นฐานโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 มีเน้ือหาประกอบดว้ ย เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
Adobe Photoshop การตดิ ต้ังโปรแกรม การเข้าสโู่ ปรแกรม สว่ นประกอบของโปรแกรม การตง้ั คา่ ต่างๆ
ภายในโปรแกรม การใช้งานเลเยอร์ (LAYER) การสร้างข้อความ การ Photo retouch การปรับรปู ทรงของภาพ
ดว้ ย Transform

ผูจ้ ัดทาหวังวา่ คมู่ อื ความรูพ้ ้ืนฐานโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 จะเปน็ ประโยชนต์ อ่ ครู นักเรียนและ
ผตู้ ้องการศึกษาคน้ ควา้ เก่ยี วกับโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 และสามารถนาไปประยกุ ต์ใชใ้ นชีวติ ประจาวันได้
ตอ่ ไป

ผ้จู ัดทา
นางสาวฐติ มิ า เสือเถอื่ น

ตาแหนง่ ครูสารบญั หนา้

1. เร่ิมตน้ การใชง้ านโปรแกรม Adobe Photoshop 1
2. การติดตง้ั ADOBE PHOTOSHOP CS6 2
3. การเขา้ สโู่ ปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6 4
4. ส่วนประกอบของโปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6 5
5. การสรา้ ง New Project โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6 14
6. การเปิดไฟลภ์ าพ โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6 16
7. การปรบั ขนาดของภาพ โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6 17
8. การบันทึกงานทส่ี รา้ งโปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6 18
9. การใช้งานเลเยอร์ (LAYER) โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6 19
10. การสร้างข้อความใน โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6 21
11. การใชเ้ ครือ่ งมือ Marquee Tool 23
12. การใชเ้ คร่ืองมือ Lasso Tool 24
13. การ Photo retouch 26
14. การปรบั รปู ทรงของภาพด้วย Transform 28เร่มิ ตน้ การใชง้ านโปรแกรม Adobe Photoshop

1. ความหมายของโปรแกรม Photoshop

อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop) มักเรียกสนั้ ๆ วา่ โฟโตชอป เปน็ โปรแกรมประยุกต์ที่มความ
สามารถในการจัดการแกไ้ ขและตกแต่งรปู ภาพ (photo editing and retouching) แบบแรสเตอร์ ผลิตโดยบริษัท
อะโดบซี ิสเต็มส์ซ่ึงผลิตโปรแกรมดา้ นการพิมพ์อีกหลายตัวที่ไดร้ ับความนยิ ม เชน่ Illustrator และ InDesign ปจั จบุ นั
โปรแกรมโฟโตชอปไดพ้ ฒั นามาถึงรนุ่ CC (Creative Cloud)

2. ประวตั คิ วามเป็นมา

นักศึกษาปรญิ ญาจากมิชิแกนชือ่ THOMAS &
JOHN KNOLL ได้สร้างซอฟต์แวรส์ าหรบั ทาภาพสีเฉด
เทาขาวดาในชื่อ "ดสิ เพลย์" (Display) ซ่งึ ต่อมาได้มกี าร
พฒั นามาเป็นโฟโตช้ อปในปจั จบุ นั [2] บริษัทอะโดบไี ด้
พฒั นาโฟโตชอปให้สามารถใช้งานกบั ไมโครซอฟท์
วินโดวส์ได้ ในโฟโตชอปรุ่น 2.5 หลงั จากท่พี ัฒนารุ่นแรก
สาหรับเครือ่ งแมคอนิ ทอชเท่านนั้ และได้พัฒนาต่อเนือ่ ง
มาจนกระทง่ั ร่นุ ปจั จบุ นั รุ่น CC

3. ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จัดว่าเป็นโปรแกรมสรา้ งสรรค์ภาพ และตกแตง่ ภาพกราฟิกท่ไี ดร้ บั
ความนิยมเปน็ อยา่ งมาก เพราะมเี ครื่องมือท่ีพร้อมต่อการทางาน ทาใหน้ กั กราฟิกส่วนใหญต่ า่ งก็ใช้ Photoshop ใน
การตกแตง่ ภาพกราฟิก
ความสามารถพ้ืนฐานของ Adobe Photoshop ที่ควรทราบ
• ตกแต่งหรือแกไ้ ขรปู ภาพ
• ตดั ต่อภาพบางส่วน หรอื ทเ่ี รียกว่า crop ภาพ
• เปลีย่ นแปลงสีของภาพ จากสหี น่ึงเป็นอกี สีหนึง่ ได้
• สามารถลากเสน้ แบบฟรีสไตล์ หรือใสร่ ปู ภาพ ส่เี หลยี่ ม วงกลม หรอื สรา้ งภาพได้อยา่ งอิสระ
• มกี ารแบ่งชั้นของภาพเป็น Layer สามารถเคล่ือนยา้ ยภาพไดเ้ ป็นอสิ ระต่อกัน
• การทา cloning ภาพ หรือการทาภาพซา้ ในรปู ภาพเดียวกัน
• เพม่ิ เติมข้อความ ใส่ effect ของขอ้ ความได้
• Brush หรือแปรงทาสี ทสี่ ามารถเลือกรปู แบบสาเร็จรูปในการสร้างภาพได้และอ่นื ๆ อีกมากมาย

1

การตดิ ตัง้ ADOBE PHOTOSHOP CS6

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มกี ารพฒั นาคาสัง่ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ขึ้นอยา่ งมากมายจึงเปน็
โปรแกรมทีต่ ้องการทรัพยากรเครอื่ งค่อนข้างสูง และเพ่ือให้การสร้างงานกราฟิกมปี ระสิทธิภาพและเปน็ ไปดว้ ยความ
สะดวก จงึ ควรทาการตรวจสอบเครอ่ื งคอมพิวเตอรท์ ี่ใช้งานอยู่ ว่ามีทรัพยากรเพยี งพอหรอื ไมก่ ่อนทจ่ี ะทาการติดต้ัง
โปรแกรม โดยคณุ สมบัติของเครอ่ื งคอมพวิ เตอรท์ เี่ หมาะสมในการตดิ ตง้ั โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มี
รายละเอียดดังนี้

1.1 ระบบปฏิบัตกิ าร Microsoft Windows XP (Service Pack 3) หรอื ระบบปฏิบัตกิ าร Windows 7 -
ระบบปฏบิ ัติการ Windows 10

1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นของ Intel® Pentium® 4 หรอื AMD Athlon® 64 processor
ขึ้นไป

1.3 หนว่ ยความจา (RAM) ขนาด 1 GB ขนึ้ ไป
1.4 พื้นทจ่ี ดั เก็บขอ้ มลู (Hard disk) ขนาด 1 GB ของพ้นื ทว่ี ่างบนฮาร์ดดสิ ก์ท่ีใชไ้ ดส้ าหรับการติดต้งั
1.5 จอแสดงผลมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024 x 768 พิกเซล แสดงผลแบบ 16 บิตและมีหน่วยความจา
ไมน่ ้อยกวา่ 256 MB
1.6 ไดรฟ์ DVD-ROM
การติดตง้ั โปรแกรม Photoshop CS6 เริม่ จากเขา้ ไปยังโฟลเดอร์ของ Photoshop ตามภาพด้านล่าง ดับเบล้ิ
คลิกที่ไฟล์ Set-up ดังรปู

เข้าสู่กระบวนการเรม่ิ ต้นสาหรบั การติดต้งั Photoshop CS6 ดงั รูป

2

เม่ือปรากฏหนา้ ต่างตามรปู ดา้ นล่างคลิกปมุ่ Try จากน้นั คลกิ ปมุ่ Accept ดงั รปู

คลิกปมุ่ Sign in ดงั รูปกรอก Adobe ID ท่เี ราได้ทาการสมัครต้ังแต่ตอน Download File เม่อื เสร็จเรียบรอ้ ยแล้วคลกิ
ปมุ่ Sign in ดงั รปู

คลิกปุ่ม Install ดังรปู รอจนกวา่ จะทาการตดิ ตงั้ เสรจ็ ปรากฏหนา้ ตา่ ง Installation Complete เปน็ อนั เสร็จ
เรยี บรอ้ ย

3

การเข้าส่โู ปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

ขัน้ ตอนการเขา้ สู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS 6
1. ไปท่ี ปุ่ม start คลกิ เลือก All program จากน้ัน เลือกโฟลเดอร์Adobe master collection cs6
2. คลกิ เลอื ก Adobe Photoshop CS 6 ดังรูป

หมายเหตุ การเขา้ สู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 อาจมีขอ้ แตกต่างกันบา้ ง ขอึ้ ยกู่ ับระบบปฏิบตั ิการ
และรุ่นของ Adobe Photoshop CS6 ทีต่ ดิ ต้งั ในเคร่ืองนั้น ๆ

ในการสร้างสรรค์ผลงานใน Adobe Photoshop CS6 น้ัน ควรมีการกาหนดขนาดของพื้นที่การทางานให้
เหมาะสมกับงาน การเตรียมหาภาพจากแหลง่ ต่างๆ เพอื่ นามาใชง้ านตามจดุ มุ่งหมายของเรา สามารถเปดิ ไฟล์จาก
แหลง่ ภาพตา่ งๆ รวมท้ังการปรับยอ่ ขยายมมุ มองของภาพให้เหมาะสมตามความต้องการ และสามารถบนั ทึกงานที่
สร้างไวไ้ ด้อย่างถูกวิธี

4

ส่วนประกอบของโปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

1. เมนบู าร์ (Menu Bar)
เป็นแถบสาหรบั ควบคุมโปรแกรม ประกอบไปดว้ ยสว่ นสาคัญ ดงั นี้

File ใช้จัดการกบั ไฟลร์ ูปภาพ เชน่ สร้างไฟล์ใหม่ เปดิ ปดิ บันทกึ ไฟล์ เป็นตน้
Edit รวมคาส่ังท่ใี ชแ้ ก้ไขภาพ และปรบั แตง่ การทางานของโปรแกรม เชน่ copy แก้ไขเคร่ืองมือ
Image คาส่ังท่ีใชป้ รบั แต่งภาพ เช่น สี แสง ขนาดของภาพ ขนาดของเอกสาร โหมดสี และอืน่ ๆ
Layer คาสงั่ ที่ใช้จัดการกบั เลเยอร์ ในดา้ นตา่ ง ๆ
select คาสั่งเก่ยี วกบั การเลือกวัตถุ เพือ่ นาไปใช้งานร่วมกับคาส่งั อื่น ๆ
Filter การใส่ Effects ต่างๆสาหรับรูปภาพและวัตถุ
View คาส่งั เก่ยี วกับมุมมองของภาพและวัตถุ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดเู ล็ก
Window คาสัง่ ในการเลือกใช้ เปิด/ปดิ อุปกรณ์เสรมิ
Help คาสั่งแนะนาเก่ยี วกับการใช้โปรแกรมฯและลายละเอียดของโปรแกรม

5

2. ออบชั่นบาร์ (Tool Options Bar) เป็นส่วนทใ่ี ชเ้ ก็บเครอ่ื งมือพ้นื ฐานในการทางาน ในโปรแกรม

3. กล่องเครอ่ื งมอื (Tools Bar) ประกอบไปด้วยเครื่องมือตา่ ง ๆ ทใี่ ชใ้ นการวาด ตกแต่ง และแกไ้ ขภาพ เครื่องมือ
แต่ละชิ้นมีคุณสมบัติดงั น้ี

Move ใช้สาหรับย้ายพืน้ ที่ท่เี ลอื ก หรือยา้ ยภาพในเลเยอร์หรือยา้ ยเสน้ ไกด์
Lasso ใช้เลอื กพื้นท่ีบนภาพเป็นแนวเขตแบบอสิ ระ
Quick Serection Tool ใช้ระบายเพื่อเลือกพน้ื ทีต่ ้องการแกไ้ ข
Crop ใชต้ ัดขอบภาพ
Eyedropper ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ
Healing Brush ใชต้ กแต่งลบรอยตาหนิในภาพ
Brush ใชร้ ะบายลงบนภาพ
Clone Stamp ใชท้ าสาเนาภาพ โดย copy ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย
History Brush ใชร้ ะบายภาพดว้ ยภาพของข้ันตอนเดิมทีผ่ ่านมา หรือภาพของสถานะเดิมท่ี
บนั ทกึ ไว้
Eraser ใช้ลบภาพบางส่วนท่ีไม่ต้องการ
Gradient ใชเ้ ติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรอื ความทบึ
Blur ใชร้ ะบายภาพให้เบลอ
Dodge ใชร้ ะบายเพื่อให้ภาพสว่างข้นึ
Pen ใชว้ าดเสน้ พาธ (Path)
Horizontal Type ใช้พิมพต์ ัวอกั ษรหรือข้อความลงบนภาพ
Path Selection ใช้เลือกและปรับแตง่ รปู ทรงของเสน้ พาธ
Rectangle ใชว้ าดรูปทรงเรขาคณติ หรือรปู ทรงสาเร็จรปู
Hand ใชเ้ ล่อื นดสู ่วนตา่ ง ๆ ของภาพ
Zoom ใชย้ อ่ หรือขยายมมุ มองภาพ
Set Foreground Color และ Set Background Color ใชส้ าหรบั กาหนดสี
Quick Mash เปิดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen

6

กลอ่ งเครื่องมอื Toolbox ซ่ึงประกอบดว้ ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ใี ชใ้ นการวาดภาพ ตกแตกแตง่ ภาพ และแกไ้ ข
ภาพ โดยบนป่มุ หนง่ึ ๆ จะมีปุ่มท่ีซ่อนดว้ ยหลายเคร่อื งมอื หลายชิ้นอย่รู วมกนั

วิธีการเปิด / ปิด Toolbox ทาได้โดยเลอื กคาสั่ง Window > Tools

7

ภาพ ชอื่ เครื่องมือ ความหมาย

Move Tool ใชเ้ คลือ่ นยา้ ยภาพบรเิ วณท่เี ลือก

พ้ืนทห่ี รือไม่ไดเ้ ลอื กพืน้ ท่ไี ปยัง

ตาแหน่งใหม่

1. Rectangular Marquee Tool 1. เลอื กพื้นทแ่ี บบรูปทรงสี่เหลยี่ ม
2. Elliptical Marquee Tool 2. เลือกพน้ื ทแ่ี บบรปู ทรงวงกลม วงรี
3. Single Row Marquee Tool 3. เลอื กพื้นที่แบบเสน้ ตรงแนวนอน
4. Single Column Marquee Tool 4. เลือกพน้ื ทแี่ บบเส้นตรงแนวต้งั

1. Lasso Tool 1. เลอื กพนื้ ที่แบบอิสระ
2. Polygonal Lasso Tool 2. เลอื กพืน้ ที่แบบมุมเหลี่ยม
3. Magnetic Lasso Tool 3. เลอื กพน้ื ที่แบบชดิ เสน้ ขอบภาพ

1. Quick Selection Tool 1. เลอื กพน้ื ท่ีตามพ้นื ท่ีที่ลากเมาส์
2. Magic Wand Tool ผ่าน
2. เลอื กพื้นที่โดยยึดตามสีท่ีมีคา่
ใกล้เคียงกนั

1. Crop Tool 1. ใช้ตัดภาพโดยเลอื กเฉพาะบรเิ วณ
2. Perspective Crop Tool ทต่ี อ้ งการใช้งาน
3. Slice Tool 2. ใช้ตัดภาพท่ีมีมุมบดิ เบยี้ วให้
4. Slice Select Tool กลายเป็นมุมทถ่ี ูกตอ้ ง
3. ใช้ตัดภาพออกเปน็ ชนิ้ เล็ก ๆ เพอ่ื
นาไป ใช้ออกแบบบนเว็บเพจ
4. ใชป้ รับแตง่ ขนาดของภาพท่ีตดั
ออกเปน็ ช้นิ เลก็ ๆ จากเครื่องมือ
Slice Tool

8

ภาพ ช่อื เครือ่ งมอื ความหมาย

9 1. Eyedropper Tool 1. ใช้เลอื กสจี ากภาพไปใช้งาน
2. Color Sampler Tool 2. ใช้ดูดสไี วส้ าหรบั เปรียบเทยี บค่า
3. Ruler Tool 3. ใชว้ ัดระยะห่างและกาหนด
4. Note Tool ตาแหนง่
4. ใช้เพ่ิมคาอธิบายให้กบั ภาพ

1. Spot Healing Brush Tool 1. ใชแ้ กไ้ ขจดุ บกพร่องขนาดเลก็ บน
2. Healing Brush Tool ภาพ
3. Patch Tool 2. ใช้แกไ้ ขจุดบกพร่องขนาดใหญ่บน
4. Content-Aware Move Tool ภาพ
3. ใชแ้ ก้ไขพน้ื ผิวของภาพขนาดใหญ่
1. Clone Stamp Tool โดยการนาพ้ืนผวิ อนื่ มาแปะทับ
2. Pattern Stamp Tool 4. ใช้ยา้ ยวัตถุในภาพไปยงั ตาแหน่ง
ใหม่ โดยเครอื่ งมอื จะเติมสีพ้ืนหลงั ให้
1. Eraser Tool ด้วย
2. Background Eraser Tool 5. ใช้แก้ไขภาพถา่ ยตาแดง
3. Magic Eraser Tool
1. ใช้คดั ลอกวตั ถุจากจดุ หนึ่งไปแปะ
1. Blur Tool ทบั อกี จุดหน่ึง
2. Sharpen Tool 2. ใช้ตกแตง่ ภาพพืน้ ผิวทีค่ ลิกแทนท่ี
3. Smudge Tool ลงไปบนภาพ

1. ใช้ลบพ้ืนทท่ี ี่ไมต่ อ้ งการและแทนท่ี
ด้วยสพี นื้ หลงั
2. ใชล้ บภาพพน้ื หลังออกดว้ ยการ
คลกิ เลือกสีท่จี ะลบและจะได้พื้นหลงั
แบบโปรง่ ใส
3. ใชล้ บสพี นื้ หลงั ภาพอยา่ งรวดเรว็
และ จะได้พ้ืนหลังแบบโปร่งใส

1. ใชร้ ะบายภาพให้เบลอในจุดท่ีลาก
เมาส์
2. ใช้ปรับเพิม่ ความคมชัดให้ภาพ
3. ใช้เกลยี่ สีใหก้ ลมกลืนในจุดท่ลี าก
เมาส์

ภาพ ชือ่ เครื่องมือ ความหมาย

1. Dodge Tool 1. ใช้เพิม่ ความสว่างใหจ้ ดุ ที่ลากเมาส์

2. Burn Tool ผ่าน

3. Sponge Tool 2. ใชเ้ พิม่ ความมืดให้จดุ ทล่ี ากเมาส์

ผา่ น

3. ใช้ลดและเพิ่มความอ่ิมตวั ของสี

โดยการลากเมาส์ผ่าน

1. Brush Tool 1. ใช้สรา้ งเสน้ หรือลวดลายให้กับเส้น

2. Pencil Tool 2. ใชส้ รา้ งเส้นหรอื ลวดลาย แตจ่ ะได้

3. Color Replacement Tool เส้นทีห่ ยาบกวา่

4. Mixer Brush To 3. ใชเ้ ปลยี่ นสีภาพเป็นสใี หม่

4. ใช้เกลย่ี สขี องภาพให้กลายเป็น

ภาพวาด

1. History Brush Tool 1. ใชย้ ้อนกลบั การทางานคาสั่งท่ี

2. Art History Brush Tool ผดิ พลาดเมื่อลากเมาส์ไปบนภาพ

2. ใช้เปล่ยี นเป็นภาพวาดแบบง่าย ๆ

เม่อื ลากเมาส์ไปบนภาพ

1. Gradient Tool 1. ใช้ลากเมาสไ์ ปบนภาพเพ่ือไลเ่ ฉดสี

2. Paint Bucket Tool 2. ใช้เพอื่ เตมิ สีหรือลวดลายลงไปบน

ภาพ

1. Pen Tool 1. ใช้สร้างเส้นพาธรอบภาพโดยการ

2. Freeform Pen Tool ลากเมาสก์ าหนดทิศทาง

3. Add Anchor Point Tool 2. ใช้สรา้ งเส้นพาธแบบอิสระเพ่ือ

4. Delete Anchor Point Tool ปรับแต่งในภายหลัง

5. Convert Point Tool 3. ใชเ้ พิ่มจดุ แองเคอรเ์ พื่อปรับแตง่

รปู ทรงเสน้ พาธ

4. ใชล้ บจุดแองเคอรท์ ่มี ากเกินไป

5. ใชป้ รับแตง่ มุมของเสน้ พาธ

10

ภาพ ช่อื เครอ่ื งมือ ความหมาย

11 1. Horizontal Type Tool 1. ใช้สร้างขอ้ ความแบบเวคเตอรใ์ น
2. Vertical Type Tool แนว นอน
3. Horizontal Type Mask Tool 2. ใชส้ ร้างข้อความแบบเวคเตอรใ์ น
4. Vertical Type Mask Tool แนวตง้ั
3. ใช้สร้างขอ้ ความแบบราสเตอร์ใน
1. Path Selection Tool แนว นอน
2. Direct Selection Tool 4. ใชส้ รา้ งขอ้ ความแบบราสเตอร์ใน
แนวตัง้
1. Rectangle Tool
2. Rounded Rectangle Tool 1. ใชย้ า้ ยตาแหน่งหรือปรับขนาดเสน้
3. Ellipse Tool 2. ใชค้ ลกิ ไปบนจุดแองเคอรเ์ พ่อื
4. Polygon Tool 5. Line Tool ปรบั แตง่ รูปทรงเส้นพาธ
6. Custom Shape Tool
1. ใช้สรา้ งรปู ทรงสี่เหลยี่ ม
1. Hand Tool 2. ใช้สร้างรปู ทรงสีเ่ หลยี่ มมมุ โคง้ มน
2. Rotate View Tool 3. ใช้สร้างรปู ทรงวงกลม วงรี
Zoom Tool 4. ใชส้ รา้ งรูปทรงหลายเหลยี่ ม รปู
ดาว
5. ใช้สร้างรปู ทรงเสน้ ตรง
6. ใช้สรา้ งรูปทรงสาเร็จรูป

1. ใช้เลื่อนดสู ่วนตา่ ง ๆ ของภาพ
2. ใช้หมุนภาพไปในทศิ ทางต่าง ๆ

ใชข้ ยายดสู ว่ นท่ตี ้องการของภาพ

Foreground/Background ใช้กาหนดสีพ้นื หน้าและสีพื้นหลงั

Edit in Standard Mode/ ใช้แสดงหรือแก้ไขภาพในโหมดปกติ
Edit in Quick Mask Mode และแสดงการทางานคล้ายการสร้าง
หน้ากาก เพอ่ื ปิดบังพน้ื ทสี่ ว่ นทไี่ ม่
ต้องการเลือกเอาไว้ โดยสามารถคลิก

เมาสส์ ลับโหมดไปมาได้

ภาพ ชือ่ เครื่องมอื ความหมาย

1. Standard Screen Mode 1. ใชแ้ สดงหน้าจอแบบมาตรฐาน

2. Full Screen Mode with Menu ปกติ

Bar 2. ใชแ้ สดงแบบเตม็ หนา้ จอโดยไม่มี

3. Full Screen Mode แถบ ช่อื เร่ืองของโปรแกรม

3. ใชแ้ สดงแบบเต็มหนา้ จอโดยไมม่ ี

แถบ ชอ่ื เร่อื งและแถบเมนูคาสงั่

4. ไตเต้ลิ บาร์ (Title Bar) แสดงชอ่ื ไฟลภ์ าพที่เปิดใชง้ านอยู่

5. พ้นื ท่ีการทางาน (Work Space) สว่ นท่ีใช้ในการสร้างงาน โดยการเปดิ ไฟลภ์ าพเพื่อแก้ไขบนพ้นื ท่ีใช้
งาน หรือวาดภาพใหม่ลงไปบนพ้นื ท่ใี ช้งาน

12

6. แถบสถานะ (Status Bar) เป็นส่วนท่ีแสดงคุณสมบัติเกย่ี วกับภาพ เชน่ เปอรเ์ ซน็ ตใ์ นการย่อขยายไฟล์
ภาพ ขนาดไฟลภ์ าพ เป็นตน้

7. พาเลท (Palette) ใชส้ าหรบั จดั การกับภาพ โดยแยก
ออกเป็นหมวดหมู่ เชน่ พาเนลสาหรบั เลือกสี พาเนลสาหรับปรบั แตง่ ความ
สวา่ ง เปน็ ต้น พาเนลแตล่ ะแบบมีหน้าทแ่ี ละการใชง้ านแตกต่างกนั ออกไป
โดยสามารถเลือกเปดิ หรือปดิ พาเนลไดจ้ ากเมนูคาสง่ั Window ตัวอย่าง
พาเนลท่ีนยิ มใช้ มีดงั น้ี

Color ใชก้ าหนดสีพ้นื หน้า (Foreground) และสพี น้ื หลัง
(Background) โดยการเลอื่ นแถบสเี พื่อปรบั แต่งตามต้องการ

Layers ใชค้ วบคมุ การใชง้ านเลเยอรต์ า่ ง ๆ ทเ่ี กดิ จากการสรา้ ง
ช้นิ งาน

History ทาหน้าทใ่ี นการเกบ็ รายละเอยี ดขน้ั ตอนการทางาน
ท้งั หมดท่ผี า่ นมา เพ่ืออานวยความสะดวกเม่ือต้องการยอ้ นกลบั ไปใชค้ าสง่ั
เกา่ หรอื ย้อนดกู ารทางานทผ่ี ่านมา

13

การสร้าง New Project โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

วิธีการสรา้ งรปู ภาพขึ้นใหม่เอง เช่น การใช้เครอ่ื งมอื วาดภาพแบบตา่ ง ๆ ใน Adobe Photoshop CS5
จะให้กาหนดขนาดของพนื้ ทีในการสรา้ งงาน ซ่ึงขน้ึ อยู่กบั ความตอ้ งการของผ้ใู ช้ เราสามารถสรา้ งงานใหม่และกาหนด
ขนาด Working Area ไดโ้ ดยให้ปฏบิ ัตดิ ังน้ี

2.1 คลกิ เมนู File > New จะปรากฏวนิ โดว์ New ขึน้ มา

2.2 จากรูปมกี ารกาหนดค่าต่างๆมากมาย ดังรปู

14

• ช่อง Name คอื การกาหนดชือ่ ของช้ินงาน
• ชอ่ ง Preset คือ ชนดิ ของงานต่างๆ ท่ีกาหนดไว้ใหแ้ ล้ว มีให้เลือกมากมาย เชน่ Web , Photo
,U.S.paper , international paper
• ช่อง size จะสมั พันธ์กบั ชอ่ ง Preset คือ ขนาดของงานแต่ละชนดิ เชน่ คา่ Preset เป็น International
paper ชอ่ ง Size กจ็ ะมีตวั เลือก คือ A4 , A3 , A2 ,A1 และอ่ืนๆ
• ชอ่ ง width คอื ขนาดความกวา้ งของชิน้ งาน หากตอ้ งการกาหนดเอง มีหนว่ นใหเ้ ลือก 7 ชนดิ
• ชอ่ ง Hight คือขนาดความสูงของชนิ้ งาน
• ชอ่ ง Resolution คอื ความละเอียดของงาน มีหน่วยเป็น Pixelต่อนวิ้ และ Pixel ตอ่ เซนตเิ มตร
• ช่อง Color mode คอื ชนิดของพ้ืนท่สี ใี นการทางาน มีใหเ้ ลือกหลากหลาย เช่น RGB , CMYK และมีค่า
ความละเอยี ดให้เลอื กเป็น bit
• ช่อง Background Contents คอื เลือกชนิดของ พืน้ หลงั งาน มี 3 แบบ คอื แบบขาว แบบสี และแบบ
โปรง่ ใส
เมือ่ ทาการกาหนดขนาดของงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลปิ ปมุ่ OK เพื่อทาการเปิดพนื้ ท่ีการทางานดังตวั อย่าง
ภาพ เปิดพ้นื ที่งานขนาด A4 พืน้ หลงั สขี าว ถ้าตอ้ งการยกเลิกให้คลกิ ปุ่ม Cancel

15

การเปดิ ไฟลภ์ าพ โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

1. คลิกเมนู File > Open จะปรากฏวินโดว์ Open ข้ึนมา

2. เลือก Drive หรอื โฟลเดอร์ที่เกบ็ รปู ภาพไว้
3. คลิกเลือกไฟล์รปู ภาพ
4. คลกิ ปมุ่ Open เพ่อื เปดิ ไฟล์ภาพ

16

การปรับขนาดของภาพ โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

รูปภาพที่มีอยแู่ ล้วและนามาใช้ใน Photoshop สิ่งแรกทต่ี ้องจัดกระทาคือ ต้องปรับขนาด ภาพใหเ้ หมาะสม
กบั การทางาน เชน่ การลดขนาดภาพเพ่ือไปแสดงบนเวบ็ เพจ การปรับขนาดภาพแบ่งไดเ้ ป็น 2 แบบคือ

• การปรบั Document Size และ Resolution โดยจานวนพกิ เซลคงเดมิ
• การปรับโดยเพิ่มหรือลดจานวนพกิ เซลของภาพ
การปรับ Document Size และ Resolution
การปรบั วิธีนี้จะมีผลใหค้ ่า Document Size และ Resolution ภาพเปลี่ยนแปลง แต่ จานวนและคุณสมบัติ
ของพกิ เซลทัง้ หมดคงเดิม เมื่อดบู นหน้าจอภาพจงึ เหมือนเดิมทกุ อยา่ ง แตเ่ วลาพิมพภ์ าพจะมีขนาดและคุณภาพที่
เปล่ยี นไป
1. เลอื กคาสงั่ Image > Image Size

2. ใหค้ ลิกเลือกเครื่องหมายถูก หนา้ Resample Image ออก
3. กาหนดความละเอยี ดของภาพในช่อง Resolution ซึ่งมีคา่ เป็นจานวนพิกเซลต่อนิ้ว ภาพทม่ี ีความ คมชดั
มากท่ีสดุ จะมีจานวนพิกเซลสูงสุด ซึ่งจะมผี ลทาให้ขนาดของภาพเลก็ ลงด้วย สว่ นภาพที่มีความคมชดั น้อยท่ีสุด จะมี
จานวนพิกเซลต่อน้ิวนอ้ ยทสี่ ุดและจานวนภาพจะมขี นาดใหญ่
4. คลิกปุ่ม OK

17

การบันทกึ งานที่สร้างโปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

เม่อื ปรับรปู ภาพเป็นท่ีพอใจแลว้ สามารถบนั ทกึ งานไวเ้ พื่อนามาใชใ้ นการแก้ไขครั้งต่อไปไดโ้ ดยการบันทึกไฟล์
ลงในเครอื่ งเพ่ือใชง้ านในโอกาสตอ่ ไป

1. คลกิ คาสั่ง File > Save As

2. เลือก Drive ทเ่ี ราตอ้ งการจัดเกบ็
3. พิมพช์ ่ือไฟล์ท่ีต้องการจดั เกบ็
4. คลิกเลือกชนดิ ของไฟล์ (เลือก JPG สาหรับบนั ทกึ ภาพน่ิงทว่ั ไป ใช้อัพโหลดขึน้ เว็บได้ , นามสกลุ .psd
สาหรับไฟล์ photoshop ทีน่ าไปแก้ไขภายหลังได้) จากน้ันคลิก Save
5. ระบคุ ุณภาพความคมชัดของงาน (ค่ายงิ่ มากคุณภาพก็ยิ่งสงู ) จากน้ันคลิก OK

18

การใชง้ านเลเยอร์ (LAYER) โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

Layer คือ ชั้น ของการซอ้ นทับกนั ของภาพเป็นชนั้ ๆ layer น้ัน เปรียบเสมือนเเผ่นใส ท่ีเมือ่ เรานามาวางซ้อน
กนั กจ็ ะสามารถมองเหน็ ภาพทเ่ี กิดจากการซอ้ นกนั ของแผ่นใสได้เหมอื นเป็นภาพเดยี ว Layer กคื ือสง่ิ ที่ใช้บรรจุ ออป
เจ็ค เชน่ ภาพ , ตัวหนังสือ ฯลฯ Layer สามารถบรรจุออปเจก็ ตา่ งๆ ได้ เช่น ภาพ ,ตวั อักษร ฯลฯ - สามารถวางลงบน
เอกสาร และคุณสามารถเคลื่อนไปรอบๆ ถ้าทาการเคล่อื น Layer หมายความวา่ ออปเจ็กทอ่ี ยู่ใน Layer ได้เคลื่อนตาม
ไปดว้ ย เลเยอร์

Layer ชิ้นงานย่อย หรอื เรียกให้เข้าใจงา่ ยคอื ชั้นของช้ินงานใหญ่ เปน็ หลักการทางานของโปรแกรม
Photoshop น่นั คอื การนาชนั้ ตา่ งๆ มาผสมกนั เพื่อปรับแต่งให้เกดิ ความสวยงามมากขึน้
สว่ นประกอบของ Layers

19

เพมิ่ เลเยอร์ (Add Layer)
คลกิ ไอคอน Create a new Layer ซ่ึงอยู่ด้านลา่ งของ Layer Panel ติดกบั รปู ถังขยะ กจ็ ะไดเ้ ลเยอรเ์ พ่มิ

แล้ว หรอื ถา้ ต้องการใช้คาส่ังจากเมนูโปรแกรม เลือก Layer เลือก New เลอื ก Layer ตงั้ ชอื่ และ Enter ก็ได้
เหมอื นกัน

ลบเลเยอร์ (Delete Layer)
วธิ ลี บเลเยอร์ทาโดย คลิกทีเ่ ลเยอร์ทต่ี ้องการ
ลบ กดปุม่ Backspace หรือใชโ้ ปรแกรมเมนู
Layer เลือก Delete เลือก Layer หรือโดย
การคลกิ ทเ่ี ลเยอร์แลว้ ลากมาที่รปู ถงั

20

การสร้างขอ้ ความใน โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

ปัจจบุ ันการสรา้ งงานกราฟิกจะนาตวั อักษรหรือขอ้ ความมาประกอบกัน เพื่อสื่อสารใหผ้ รู้ ับสารเข้าใจได้ดี
ยิ่งข้ึน เชน่ การทาโปสเตอร์โฆษณาสินค้าทต่ี ดิ อยู่ตามรา้ นคา้ หรือตามรถโดยสารโปรแกรม Adobe PhotoShop จงึ มี
เครือ่ งมืออานวยความสะดวกในการสร้างตัวอักษรหรือข้อความ ซงึ่ สามารถใชง้ านงา่ ยและสามารถประยกุ ตใ์ ช้
เคร่อื งมอื ตา่ ง ๆ เพื่อสร้างข้อความกราฟิกใหเ้ ขา้ กับช้ินงานไดเ้ ป็นอย่างดี

1 การใชเ้ ครื่องมือ TEXT สร้างตัวอกั ษร กลมุ่ ของเครอ่ื งมือ Text ประกอบดว้ ย Horizontal Type, Vertical
Type, Horizontal Type Mask และ Vertical Type Mask ดงั รปู

21

การปรบั แต่งเลเยอร์ให้สวยงาม LAYER STYLE
การปรบั แต่งเลเยอร์ด้วยรูปแบบตา่ งๆ ของเลเยอร์ หรือ ที่เรยี กวา่ Layer Style น้ัน มีอย่ดู ้วยกันหลายแบบ

แตล่ ะแบบเมื่อนามาใชใ้ นการปรับแตง่ ภาพแลว้ จะทาใหภ้ าพท่ีออกมาดูแปลกตา และสวยงามอย่างเหลือเชือ่ แตล่ ะ
ภาพจะใช้ Laye Style ตวั เดยี ว หรอื หลายตวั รวมกนั กแ็ ล้วแต่ความตอ้ งการในการแต่งภาพ ของแต่ละภาพ หรือ ผู้
แตง่ ไม่กาหนดตายตัว

22

การใช้เครือ่ งมือ Marquee Tool

Selection กค็ ือ การกาหนดขอบเขตของภาพ เพ่ือใชส้ าหรบั การแก้ไข ปรับแตง่ ภาพ ใส่เอฟเฟก็ ต์ใหภ้ าพ ซึ่ง
เมือ่ สรา้ ง Selection ขึ้นมาแลว้ ใชค้ าสัง่ เช่นปรับสี ปรับแสง-เงา หรอื ใส่ฟิลเตอร์ คาสงั่ ที่ใชจ้ ะมผี ลกับพนื้ ทที่ ีเ่ ลือกไว้
เท่านัน้ และการ Selection ยังใชแ้ ยกพื้นทบี่ างส่วนออกมาเพื่อใชใ้ นการตัดต่อภาพได้อีกด้วย
การใชเ้ ครอื่ งมือ Marquee Tool

 เครอื่ งมือ Marquee Tool เปน็ เครื่องมอื ท่ชี ่วยใหส้ ามารถเลือกวัตถุเฉพาะส่วนที่ต้องการไดง้ า่ ย
 Marquee Tool มีตวั เลอื ก (option) ทาใหส้ ามารถกาหนดรปู แบบการเลือกทห่ี ลากหลาย
 เครอ่ื งมือ Marquee Tool สามารถปรับเปลย่ี นเปน็ แบบ และ

 ใช้เครอื่ งมือ Marquee Tool เลือกรูปภาพบรเิ วณท่ตี อ้ งการ สั่งสาเนารปู ภาพโดยใช้แปน้ พมิ พ์
Ctrl+C

 สรา้ งไฟลร์ ูปใหม่ โดยเรียกใชเ้ มนู File > New แล้วสั่งวางภาพใหม่ โดยใชแ้ ป้นพิมพ์ Ctrl+V

เครอ่ื งมือ Selection Tool
– Quick Selection Tool เป็นการลบพื้นหลังที่มีสตี ดั กันอย่างชดั เจน
– Magic Wand Tool เปน็ เครอื่ งมือเลอื กดโดยการเลือกเฉพาะสี

23

การใชเ้ คร่ืองมือ Lasso Tool

การใช้เครอื่ งมือ Lasso Tool
 เครือ่ งมือ Lasso Tool เปน็ เครอ่ื งมือท่ีใช้ในการเลือกวตั ถุตามขอบเขตและทิศทางท่ีกาหนด
 ถา้ ต้องการเลอื กวัตถุทม่ี ขี อบเขตรปู ร่างและสสี ันแตกต่างกันอย่างชัดเจนให้เรยี กใชเ้ คร่อื งมือ
แบบ Magnetic Lasso Tool ซ่ึงอยู่ในกล่มุ Lasso

 คลิกทเี่ ครื่องมือ ใช้เมาสค์ ลิกตาแหน่งเร่มิ ตน้ บริเวณขอบของรูปที่ต้องการเลือกแล้วใช้
เมาส์ลากไปตามรอยตอ่ ระหว่างภาพ โดยไมต่ ้องกดเมาสค์ ้าง

 ลากเมาส์จนมาบรรจบจุดเริ่มตน้ ให้คลกิ ตาแหนง่ เดมิ
 ใชค้ าสง่ั สาเนาและวางในภาพใหม่ จะได้ภาพท่ีถูกเลือกเฉพาะส่วนได้

 สาเนาภาพไปใช้ประกอบรปู อื่น ๆ โดยการจดั วางให้มกี ารเอียงหรอื หมนุ ไปในทิศทางท่ี ดสู มจรงิ
โดยใช้คาสั่ง Rotate, Skew, Distort, Perspective, warp

24


 พน้ื ฐานการปรับเปล่ยี นรูปรา่ งของภาพโดยใชค้ าสั่ง Scale, Rotate, Skew, Distort,

Perspective, warp เพอ่ื ให้รูปภาพมลี กั ษณะแตกต่างไปจากเดมิ สามารถทาไดโ้ ดยใช้
o คาสง่ั เมนู Edit > Transform > Scale, Rotate, Skew , Distort, Perspective และ
warp
o คาส่งั Scale(สเกล) เป็นการปรบั ขนาดของรูปภาพโดยใช้คาส่งั เมนู Edit > Transform
> Scale แลว้ ใชเ้ มาสค์ ลิกลากปมุ่ ท่ีมุมเข้าไปด้านใน จะเป็นการปรับขนาดทค่ี งสัดส่วน
แบบคงที่ แตถ่ ้าต้องการปรบั ขนาดให้มีความกวา้ งหรือยาวขนึ้ ใหค้ ลกิ เมาสล์ ากทปี่ ุ่ม
ด้านข้าง

o คาสง่ั Rotate (โรเทต) เป็นการปรบั ทศิ ทางของรูปภาพโดยใช้คาสั่งเมนู Edit >
Transform > Rotate แลว้ ใชเ้ มาส์คลกิ ลากปุ่มที่มุมให้เคลื่อนท่ไี ปด้านขา้ งรูปภาพจะ
หมนุ ตามการลากเมาส์

o คาสั่ง Skew(สคิว) เปน็ การปรบั ใหร้ ปู ภาพมีความลาดไปทางด้านใดดา้ นหนึง่ ใชส้ าหรับ
การเปล่ียนภาพใหด้ ูมีมติ คิ วามลกึ ของภาพ ใชค้ าสัง่ เมนู Edit >Transform > Skew
แล้วใช้เมาส์คลกิ ลากปุ่มท่มี ุมเข้าไปดา้ นใน

25

การ Photo retouch

Photo retouch (โฟโต้ รีทชั ) หมายถงึ การตกแตง่ ภาพให้ดูดีกวา่ ภาพต้นฉบับ หรอื เพมิ่ กราฟิกตกแตง่ ทีใ่ ช้
ร่วมกันกับภาพ เพ่อื ให้ดูดีกว่าภาพต้นฉบบั และนาไปใชใ้ นงานตามความต้องการในการตกแตง่ ภาพ ใชง้ านมากท่ีสุดใน
โปรแกรม Photoshop (โฟโตช้ ้อป) เปน็ สว่ นใหญ่ แลว้ ก็มีโปรแกรมมากมายหลากหลายสาหรบั เปน็ ตวั เลือกให้กับผ้ทู ่ี
ตอ้ งการใช้งาน ทั้งน้สี ามารถทาได้ท้งั หมดกับทกุ ๆ รูปภาพ ไม่ว่าจะเปน็ ภาพถ่ายบุคคล สถานทตี่ ่างๆ หรือสง่ิ ของ

เครื่องมือ adobe Photoshop cs6 สาหรบั ใช้รีทชั ภาพคอื Clone Stamp Tool เปน็ เครื่องมอื พ้นื ฐาน
สาหรับการลบริว้ รอยในรปู ภาพ โดยมหี ลกั การทางานคือ การคดั ลอกส่วนใดส่วนหนึง่ ในรปู ภาพตามต้องการ และ
นาไปแทนทีส่ ่วนท่ตี ้องการตกแตง่ นอกจากจะชว่ ยลดรว้ิ รอยแล้วเคร่อื งมือนี้ย้งั สามารถชว่ ยช่อมแซมรูปภาพในสว่ นที่
หาย โดยการคัดลอกสว่ นอ่ืนมาเติมส่วนทห่ี ายใหเ้ ต็มพ้นื ที่

เคร่อื งมือกลมุ่ ตกแต่งและแก้ไขภาพ (Retouching Tools)

26

27

การปรบั รปู ทรงของภาพด้วย Transform

การเปลยี่ นรปู ร่างของรูป (Transform) เราสามารถเปลี่ยนแปลง Layer ในรปู แบบต่างๆได้เชน่ การยอ่ /
ขยาย การหมนุ ภาพ การบิดภาพ ดว้ ยคาส่งั Transform โดยคลิกเลือก Edit > Transform > (เลือก Transform
Function ทต่ี อ้ งการ)
ลักษณะของ Transform

การปรับขนาดภาพ หมุนภาพ และบิดภาพ เพ่ือใหไ้ ดร้ ปู ทรงภาพในแบบทเ่ี ราต้องการ เราเรยี กวิธกี ารนี้วา่
“Transform” คือ วธิ ีการนา ภาพหรือพนื้ ทภี่ าพทีเ่ ราเลอื กไว้ มาปรับรปู ทรงใหเ้ ปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ปรบั ภาพ
ใหม้ ขี นาดเล็กลง ปรับทิศทางการวางภาพใหเ้ อยี ง ยืดและบิดภาพ เป็นต้น

การปรับรปู ทรงภาพนั้นมหี ลายรปู แบบ ดังนี้

1. ปรบั ขนาดภาพ (Scale) ในการซอ้ นภาพ บางครั้งภาพทนี่ า มาไม่สามารถซอ้ นกันได้พอดี ตอ้ งมกี ารปรบั
ขนาดก่อน ดังตวั อยา่ งต่อไปนี้ตัดภาพผหู้ ญงิ มาวางซ้อนไวบ้ นภาพแผ่นฟิ ลม์ ภาพทีต่ ัดมาวางขนาดใหญเ่ กนิ ไปปรบั
ขนาดภาพให้เล็กลง

2. หมนุ ภาพ (Rotate) หากภาพท่ีนามาอยู่ในทศิ ทาง หรือมมุ ท่ีไมล่ งตวั
3. เอียงภาพ (Skew)
4. บดิ ภาพให้ผดิ สัดสว่ น (Distort)
5. บดิ ภาพใหด้ ูมีมิติใกล้ไกล (Perspective) เป็นการบิดภาพเพ่ือสรา้ งมติ ิ
6. ดัดภาพให้โคง้ (Warp)

28

บรรณานุกรม

เกียรตพิ งษ์ บุญจิตร. (2552). คมู่ อื Photoshop CS4 Professional Guide ฉบบั สมบรู ณ์.นนทบุรี : ไอดซี ี อนิ โฟ
ดสิ ทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จากัด.
ทศั ยาภรณ์ เก้ือหนุน. (2551). เทคนิคภาพสวยดว้ ย Photoshop. กรงุ เทพมหานคร : โปรวิชนั่ .ทวิ เดยี ร.์ (2552).
ถา่ ยภาพสวยดว้ ยกล้องดจิ ิตอล. นนทบรุ ี : ไอดซี ี อนิ โฟ ดสิ ทรบิ วิ เตอรเ์ ซน็ เตอร์ จากดั .
รชั ตา ซ้ึงสุนทร. (2552). The Adobe Photoshop CS4 Book for Digital Photographers (คมั ภีร์ตกแตง่
ภาพดิจติ อลระดับมืออาชีพ). กรงุ เทพมหานคร : ฟวิ เจอร์ เกมเมอร.์
นาย นฤเบศ กา้ นดอกไม้. กราฟฟกิ คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น.
https://sites.google.com/site/computeronlineinth/kha-xthibay-raywicha
นางสาวชลธิชา ปติ าละเต. ความรทู้ ่ัวไปเก่ียวกับ Photoshop CS6.
https://sites.google.com/site/reiynrukabkhrucum/reuxng-khwam-ru-thawpi-keiyw-kab-photoshop-
cs6
นางสาวกฤตยิ า พลหาญ. โปรแกรม Photoshop CS6. http://www.krukikz.com/4-photoshop-
cs6#%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9

29


Click to View FlipBook Version