The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 เบื้องต้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thitima, 2019-12-10 11:01:52

คู่มือโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 เบื้องต้น

คู่มือโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 เบื้องต้น

1คานา

คมู่ อื ความรพู้ ื้นฐานโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 เปน็ เอกสารประกอบการเรยี นของรายวิชา ง16101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) นักเรยี นชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 6

ค่มู อื ความรู้พืน้ ฐานโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 มเี นื้อหาประกอบด้วย
ผู้จดั ทาหวงั วา่ คูม่ ือความรูพ้ ้ืนฐานโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 จะเปน็ ประโยชนต์ อ่ ครู นักเรียนและ
ผูต้ อ้ งการศึกษาคน้ ควา้ เกย่ี วกับโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 และสามารถนาไปประยุกตใ์ ช้ในชีวิตประจาวนั ได้
ตอ่ ไป

ผ้จู ัดทา
นางสาวฐติ มิ า เสอื เถือ่ น

ตาแหน่ง ครูสารบญั
หนา้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10เร่มิ ตน้ การใชง้ านโปรแกรม Adobe Photoshop

1. ความหมายของโปรแกรม Photoshop

อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop) มักเรียกสนั้ ๆ วา่ โฟโตชอป เปน็ โปรแกรมประยุกต์ที่มความ
สามารถในการจัดการแกไ้ ขและตกแต่งรปู ภาพ (photo editing and retouching) แบบแรสเตอร์ ผลิตโดยบริษัท
อะโดบซี ิสเต็มส์ซ่ึงผลิตโปรแกรมดา้ นการพิมพ์อีกหลายตัวที่ไดร้ ับความนยิ ม เชน่ Illustrator และ InDesign ปจั จบุ นั
โปรแกรมโฟโตชอปไดพ้ ฒั นามาถึงรนุ่ CC (Creative Cloud)

2. ประวตั คิ วามเป็นมา

นักศึกษาปรญิ ญาจากมิชิแกนชือ่ THOMAS &
JOHN KNOLL ได้สร้างซอฟต์แวรส์ าหรบั ทาภาพสีเฉด
เทาขาวดาในชื่อ "ดิสเพลย์" (Display) ซ่งึ ต่อมาได้มกี าร
พฒั นามาเป็นโฟโตช้ อปในปจั จบุ นั [2] บริษัทอะโดบไี ด้
พฒั นาโฟโตชอปให้สามารถใช้งานกบั ไมโครซอฟท์
วินโดวส์ได้ ในโฟโตชอปรุ่น 2.5 หลงั จากท่พี ัฒนารุ่นแรก
สาหรับเครือ่ งแมคอนิ ทอชเท่านนั้ และได้พัฒนาต่อเนือ่ ง
มาจนกระทง่ั ร่นุ ปจั จบุ นั รุ่น CC

3. ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จัดว่าเป็นโปรแกรมสรา้ งสรรค์ภาพ และตกแตง่ ภาพกราฟิกท่ไี ดร้ บั
ความนิยมเป็นอยา่ งมาก เพราะมเี ครื่องมือท่ีพร้อมต่อการทางาน ทาใหน้ กั กราฟิกส่วนใหญต่ า่ งก็ใช้ Photoshop ใน
การตกแตง่ ภาพกราฟิก
ความสามารถพ้นื ฐานของ Adobe Photoshop ที่ควรทราบ
• ตกแต่งหรือแกไ้ ขรปู ภาพ
• ตดั ต่อภาพบางส่วน หรอื ทเ่ี รียกว่า crop ภาพ
• เปลีย่ นแปลงสีของภาพ จากสหี น่ึงเป็นอกี สีหนึง่ ได้
• สามารถลากเสน้ แบบฟรีสไตล์ หรือใสร่ ปู ภาพ สเ่ี หลยี่ ม วงกลม หรอื สรา้ งภาพได้อยา่ งอิสระ
• มกี ารแบ่งชั้นของภาพเป็น Layer สามารถเคล่ือนยา้ ยภาพไดเ้ ป็นอสิ ระต่อกัน
• การทา cloning ภาพ หรือการทาภาพซา้ ในรปู ภาพเดียวกัน
• เพม่ิ เติมข้อความ ใส่ effect ของขอ้ ความได้
• Brush หรือแปรงทาสี ทสี่ ามารถเลือกรปู แบบสาเร็จรูปในการสร้างภาพได้และอ่นื ๆ อีกมากมาย

1

การตดิ ตัง้ ADOBE PHOTOSHOP CS6

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มกี ารพฒั นาคาสัง่ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ข้นึ อย่างมากมายจึงเปน็
โปรแกรมทีต่ ้องการทรัพยากรเครอื่ งค่อนข้างสูง และเพ่ือให้การสร้างงานกราฟิกมปี ระสิทธภิ าพและเปน็ ไปดว้ ยความ
สะดวก จงึ ควรทาการตรวจสอบเครอ่ื งคอมพิวเตอรท์ ี่ใช้งานอยู่ ว่ามีทรัพยากรเพยี งพอหรือไม่ก่อนที่จะทาการตดิ ต้ัง
โปรแกรม โดยคุณสมบัติของเคร่อื งคอมพวิ เตอรท์ เี่ หมาะสมในการตดิ ตง้ั โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มี
รายละเอยี ดดังนี้

1.1 ระบบปฏิบัตกิ าร Microsoft Windows XP (Service Pack 3) หรอื ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 -
ระบบปฏิบัติการ Windows 10

1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นของ Intel® Pentium® 4 หรอื AMD Athlon® 64 processor
ขึ้นไป

1.3 หนว่ ยความจา (RAM) ขนาด 1 GB ข้ึนไป
1.4 พื้นทจ่ี ดั เก็บขอ้ มลู (Hard disk) ขนาด 1 GB ของพ้นื ทว่ี ่างบนฮาร์ดดสิ ก์ทใ่ี ช้ไดส้ าหรับการติดตงั้
1.5 จอแสดงผลมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024 x 768 พิกเซล แสดงผลแบบ 16 บิตและมีหน่วยความจา
ไมน่ ้อยกว่า 256 MB
1.6 ไดรฟ์ DVD-ROM
การติดตงั้ โปรแกรม Photoshop CS6 เริม่ จากเขา้ ไปยังโฟลเดอร์ของ Photoshop ตามภาพด้านลา่ ง ดบั เบล้ิ
คลิกท่ีไฟล์ Set-up ดังรปู

เข้าสู่กระบวนการเรม่ิ ต้นสาหรบั การติดต้งั Photoshop CS6 ดงั รูป

2

เม่ือปรากฏหนา้ ต่างตามรปู ดา้ นล่างคลิกปมุ่ Try จากน้นั คลกิ ปมุ่ Accept ดงั รปู

คลิกปมุ่ Sign in ดงั รูปกรอก Adobe ID ท่เี ราได้ทาการสมัครต้ังแต่ตอน Download File เม่อื เสร็จเรียบรอ้ ยแล้วคลกิ
ปมุ่ Sign in ดงั รปู

คลิกปุ่ม Install ดังรปู รอจนกวา่ จะทาการตดิ ตงั้ เสรจ็ ปรากฏหนา้ ตา่ ง Installation Complete เปน็ อนั เสร็จ
เรยี บรอ้ ย

3

การเข้าส่โู ปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

ขัน้ ตอนการเขา้ สู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS 6
1. ไปท่ี ปุ่ม start คลกิ เลือก All program จากน้ัน เลือกโฟลเดอร์Adobe master collection cs6
2. คลกิ เลอื ก Adobe Photoshop CS 6 ดังรูป

หมายเหตุ การเขา้ สู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 อาจมีขอ้ แตกต่างกันบา้ ง ขอึ้ ยกู่ ับระบบปฏิบตั ิการ
และรุ่นของ Adobe Photoshop CS6 ทีต่ ดิ ต้งั ในเคร่ืองนั้น ๆ

ในการสร้างสรรค์ผลงานใน Adobe Photoshop CS6 น้ัน ควรมกี ารกาหนดขนาดของพื้นที่การทางานให้
เหมาะสมกับงาน การเตรียมหาภาพจากแหลง่ ต่างๆ เพอื่ นามาใชง้ านตามจดุ มุ่งหมายของเรา สามารถเปดิ ไฟล์จาก
แหลง่ ภาพตา่ งๆ รวมท้ังการปรับยอ่ ขยายมมุ มองของภาพให้เหมาะสมตามความต้องการ และสามารถบนั ทึกงานที่
สร้างไวไ้ ด้อย่างถูกวิธี

4

ส่วนประกอบของโปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

1. เมนบู าร์ (Menu Bar)
เป็นแถบสาหรบั ควบคุมโปรแกรม ประกอบไปดว้ ยสว่ นสาคัญ ดงั นี้

File ใช้จัดการกบั ไฟลร์ ูปภาพ เชน่ สร้างไฟล์ใหม่ เปดิ ปดิ บันทกึ ไฟล์ เป็นตน้
Edit รวมคาสง่ั ท่ใี ชแ้ ก้ไขภาพ และปรบั แตง่ การทางานของโปรแกรม เชน่ copy แก้ไขเคร่ืองมือ
Image คาส่ังท่ีใชป้ รับแต่งภาพ เช่น สี แสง ขนาดของภาพ ขนาดของเอกสาร โหมดสี และอืน่ ๆ
Layer คาสงั่ ที่ใช้จัดการกบั เลเยอร์ ในดา้ นตา่ ง ๆ
select คาสั่งเก่ยี วกับการเลือกวัตถุ เพือ่ นาไปใช้งานร่วมกับคาส่งั อื่น ๆ
Filter การใส่ Effects ต่างๆสาหรับรูปภาพและวัตถุ
View คาส่งั เก่ยี วกบั มุมมองของภาพและวัตถุ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดเู ล็ก
Window คาสัง่ ในการเลือกใช้ เปิด/ปดิ อุปกรณ์เสรมิ
Help คาสั่งแนะนาเก่ยี วกับการใช้โปรแกรมฯและลายละเอียดของโปรแกรม

5

2. ออบชัน่ บาร์ (Tool Options Bar) เป็นส่วนทใ่ี ชเ้ ก็บเครอื่ งมือพ้นื ฐานในการทางาน ในโปรแกรม

3. กลอ่ งเคร่ืองมอื (Tools Bar) ประกอบไปด้วยเครื่องมือตา่ ง ๆ ทใี่ ชใ้ นการวาด ตกแต่ง และแกไ้ ขภาพ เครื่องมือ
แต่ละชิ้นมีคุณสมบัติดงั น้ี

Move ใช้สาหรับย้ายพืน้ ที่ท่เี ลอื ก หรือยา้ ยภาพในเลเยอร์หรือยา้ ยเสน้ ไกด์
Lasso ใช้เลอื กพื้นท่ีบนภาพเป็นแนวเขตแบบอสิ ระ
Quick Serection Tool ใช้ระบายเพ่ือเลือกพน้ื ทีต่ ้องการแก้ไข
Crop ใชต้ ัดขอบภาพ
Eyedropper ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ
Healing Brush ใชต้ กแต่งลบรอยตาหนิในภาพ
Brush ใชร้ ะบายลงบนภาพ
Clone Stamp ใชท้ าสาเนาภาพ โดย copy ภาพจากบรเิ วณอื่นมาระบาย
History Brush ใชร้ ะบายภาพดว้ ยภาพของข้ันตอนเดิมทผ่ี ่านมา หรือภาพของสถานะเดิมท่ี
บนั ทกึ ไว้
Eraser ใช้ลบภาพบางส่วนท่ีไม่ต้องการ
Gradient ใชเ้ ติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรอื ความทบึ
Blur ใชร้ ะบายภาพให้เบลอ
Dodge ใชร้ ะบายเพื่อให้ภาพสว่างข้ึน
Pen ใชว้ าดเสน้ พาธ (Path)
Horizontal Type ใช้พิมพต์ ัวอกั ษรหรือข้อความลงบนภาพ
Path Selection ใช้เลือกและปรับแตง่ รปู ทรงของเส้นพาธ
Rectangle ใชว้ าดรูปทรงเรขาคณิตหรือรปู ทรงสาเรจ็ รูป
Hand ใชเ้ ล่อื นดสู ่วนตา่ ง ๆ ของภาพ
Zoom ใชย้ อ่ หรือขยายมมุ มองภาพ
Set Foreground Color และ Set Background Color ใช้สาหรบั กาหนดสี
Quick Mash เปิดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen

6

กลอ่ งเครื่องมอื Toolbox ซ่ึงประกอบดว้ ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ใี ชใ้ นการวาดภาพ ตกแตกแตง่ ภาพ และแกไ้ ข
ภาพ โดยบนป่มุ หนง่ึ ๆ จะมีปุ่มท่ีซ่อนดว้ ยหลายเคร่อื งมอื หลายชิ้นอย่รู วมกนั

วิธีการเปิด / ปิด Toolbox ทาได้โดยเลอื กคาสั่ง Window > Tools

7

ภาพ ช่ือเครอ่ื งมือ ความหมาย

Move Tool ใชเ้ คล่ือนย้ายภาพบรเิ วณท่เี ลือก

พ้นื ที่หรือไม่ได้เลอื กพืน้ ทไ่ี ปยัง

ตาแหน่งใหม่

1. Rectangular Marquee Tool 1. เลอื กพื้นทแ่ี บบรูปทรงสี่เหลยี่ ม
2. Elliptical Marquee Tool 2. เลือกพืน้ ที่แบบรปู ทรงวงกลม วงรี
3. Single Row Marquee Tool 3. เลือกพน้ื ที่แบบเสน้ ตรงแนวนอน
4. Single Column Marquee Tool 4. เลือกพนื้ ที่แบบเส้นตรงแนวต้งั

1. Lasso Tool 1. เลอื กพื้นที่แบบอสิ ระ
2. Polygonal Lasso Tool 2. เลือกพน้ื ท่แี บบมุมเหลี่ยม
3. Magnetic Lasso Tool 3. เลอื กพน้ื ทีแ่ บบชิดเส้นขอบภาพ

1. Quick Selection Tool 1. เลอื กพน้ื ทตี่ ามพืน้ ทีท่ ่ลี ากเมาส์
2. Magic Wand Tool ผา่ น
2. เลือกพน้ื ที่โดยยึดตามสีท่ีมีคา่
ใกล้เคียงกนั

1. Crop Tool 1. ใชต้ ัดภาพโดยเลอื กเฉพาะบรเิ วณ
2. Perspective Crop Tool ท่ตี ้องการใช้งาน
3. Slice Tool 2. ใช้ตัดภาพทม่ี ีมุมบดิ เบยี้ วให้
4. Slice Select Tool กลายเป็นมุมที่ถกู ต้อง
3. ใชต้ ัดภาพออกเปน็ ช้นิ เล็ก ๆ เพอ่ื
นาไป ใช้ออกแบบบนเว็บเพจ
4. ใช้ปรับแตง่ ขนาดของภาพท่ีตดั
ออกเปน็ ช้นิ เลก็ ๆ จากเครื่องมือ
Slice Tool

8

ภาพ ช่อื เครื่องมอื ความหมาย

9 1. Eyedropper Tool 1. ใชเ้ ลือกสีจากภาพไปใช้งาน
2. Color Sampler Tool 2. ใชด้ ูดสไี ว้สาหรับเปรยี บเทียบค่า
3. Ruler Tool 3. ใชว้ ัดระยะห่างและกาหนด
4. Note Tool ตาแหนง่
4. ใช้เพมิ่ คาอธบิ ายให้กับภาพ

1. Spot Healing Brush Tool 1. ใชแ้ ก้ไขจดุ บกพร่องขนาดเล็กบน
2. Healing Brush Tool ภาพ
3. Patch Tool 2. ใช้แกไ้ ขจุดบกพร่องขนาดใหญ่บน
4. Content-Aware Move Tool ภาพ
3. ใชแ้ ก้ไขพนื้ ผวิ ของภาพขนาดใหญ่
1. Clone Stamp Tool โดยการนาพืน้ ผวิ อน่ื มาแปะทับ
2. Pattern Stamp Tool 4. ใช้ยา้ ยวัตถุในภาพไปยังตาแหน่ง
ใหม่ โดยเครอ่ื งมือจะเติมสีพ้ืนหลงั ให้
1. Eraser Tool ดว้ ย
2. Background Eraser Tool 5. ใช้แกไ้ ขภาพถา่ ยตาแดง
3. Magic Eraser Tool
1. ใช้คัดลอกวัตถจุ ากจดุ หน่ึงไปแปะ
1. Blur Tool ทบั อีกจุดหนงึ่
2. Sharpen Tool 2. ใช้ตกแตง่ ภาพพ้นื ผวิ ทคี่ ลกิ แทนท่ี
3. Smudge Tool ลงไปบนภาพ

1. ใช้ลบพืน้ ท่ีที่ไมต่ ้องการและแทนท่ี
ดว้ ยสีพน้ื หลัง
2. ใชล้ บภาพพ้นื หลังออกดว้ ยการ
คลกิ เลอื กสที ีจ่ ะลบและจะได้พ้นื หลงั
แบบโปร่งใส
3. ใชล้ บสพี ืน้ หลงั ภาพอย่างรวดเรว็
และ จะได้พนื้ หลังแบบโปรง่ ใส

1. ใชร้ ะบายภาพให้เบลอในจุดทลี่ าก
เมาส์
2. ใช้ปรบั เพิ่มความคมชดั ให้ภาพ
3. ใช้เกล่ียสใี หก้ ลมกลืนในจุดทลี่ าก
เมาส์

ภาพ ชือ่ เครื่องมือ ความหมาย

1. Dodge Tool 1. ใชเ้ พ่ิมความสว่างใหจ้ ดุ ที่ลากเมาส์

2. Burn Tool ผ่าน

3. Sponge Tool 2. ใชเ้ พ่มิ ความมืดใหจ้ ดุ ทล่ี ากเมาส์

ผา่ น

3. ใชล้ ดและเพิ่มความอ่ิมตวั ของสี

โดยการลากเมาส์ผ่าน

1. Brush Tool 1. ใช้สรา้ งเสน้ หรือลวดลายให้กับเส้น

2. Pencil Tool 2. ใช้สร้างเส้นหรือลวดลาย แตจ่ ะได้

3. Color Replacement Tool เส้นทหี่ ยาบกว่า

4. Mixer Brush To 3. ใช้เปลี่ยนสภี าพเป็นสใี หม่

4. ใชเ้ กลยี่ สขี องภาพให้กลายเป็น

ภาพวาด

1. History Brush Tool 1. ใชย้ อ้ นกลบั การทางานคาสั่งท่ี

2. Art History Brush Tool ผดิ พลาดเม่ือลากเมาส์ไปบนภาพ

2. ใชเ้ ปล่ยี นเปน็ ภาพวาดแบบง่าย ๆ

เม่อื ลากเมาส์ไปบนภาพ

1. Gradient Tool 1. ใช้ลากเมาส์ไปบนภาพเพื่อไลเ่ ฉดสี

2. Paint Bucket Tool 2. ใชเ้ พื่อเตมิ สหี รือลวดลายลงไปบน

ภาพ

1. Pen Tool 1. ใช้สร้างเสน้ พาธรอบภาพโดยการ

2. Freeform Pen Tool ลากเมาส์กาหนดทิศทาง

3. Add Anchor Point Tool 2. ใชส้ รา้ งเส้นพาธแบบอิสระเพ่ือ

4. Delete Anchor Point Tool ปรับแต่งในภายหลัง

5. Convert Point Tool 3. ใชเ้ พิ่มจุดแองเคอรเ์ พื่อปรับแต่ง

รปู ทรงเส้นพาธ

4. ใชล้ บจดุ แองเคอร์ท่มี ากเกินไป

5. ใชป้ รับแต่งมุมของเสน้ พาธ

10

ภาพ ช่ือเคร่อื งมือ ความหมาย

11 1. Horizontal Type Tool 1. ใชส้ รา้ งข้อความแบบเวคเตอรใ์ น
2. Vertical Type Tool แนว นอน
3. Horizontal Type Mask Tool 2. ใช้สรา้ งขอ้ ความแบบเวคเตอรใ์ น
4. Vertical Type Mask Tool แนวตัง้
3. ใช้สรา้ งข้อความแบบราสเตอร์ใน
1. Path Selection Tool แนว นอน
2. Direct Selection Tool 4. ใชส้ ร้างขอ้ ความแบบราสเตอร์ใน
แนวต้ัง
1. Rectangle Tool
2. Rounded Rectangle Tool 1. ใช้ยา้ ยตาแหน่งหรอื ปรับขนาดเสน้
3. Ellipse Tool 2. ใช้คลิกไปบนจดุ แองเคอรเ์ พ่อื
4. Polygon Tool 5. Line Tool ปรบั แตง่ รูปทรงเสน้ พาธ
6. Custom Shape Tool
1. ใชส้ รา้ งรปู ทรงสี่เหลี่ยม
1. Hand Tool 2. ใช้สร้างรูปทรงสเี่ หลย่ี มมมุ โคง้ มน
2. Rotate View Tool 3. ใช้สรา้ งรปู ทรงวงกลม วงรี
Zoom Tool 4. ใช้สร้างรูปทรงหลายเหลยี่ ม รปู
ดาว
5. ใช้สรา้ งรปู ทรงเส้นตรง
6. ใช้สรา้ งรูปทรงสาเร็จรูป

1. ใชเ้ ลอ่ื นดูสว่ นตา่ ง ๆ ของภาพ
2. ใชห้ มุนภาพไปในทิศทางต่าง ๆ

ใชข้ ยายดูสว่ นท่ีตอ้ งการของภาพ

Foreground/Background ใช้กาหนดสีพ้นื หนา้ และสีพื้นหลงั

Edit in Standard Mode/ ใช้แสดงหรอื แกไ้ ขภาพในโหมดปกติ
Edit in Quick Mask Mode และแสดงการทางานคล้ายการสรา้ ง
หน้ากาก เพือ่ ปดิ บังพน้ื ทสี่ ว่ นทไี่ ม่
ตอ้ งการเลือกเอาไว้ โดยสามารถคลิก

เมาส์สลับโหมดไปมาได้

ภาพ ชือ่ เครื่องมอื ความหมาย

1. Standard Screen Mode 1. ใชแ้ สดงหน้าจอแบบมาตรฐาน

2. Full Screen Mode with Menu ปกติ

Bar 2. ใชแ้ สดงแบบเตม็ หนา้ จอโดยไม่มี

3. Full Screen Mode แถบ ช่อื เร่ืองของโปรแกรม

3. ใชแ้ สดงแบบเตม็ หนา้ จอโดยไม่มี

แถบ ชอ่ื เร่อื งและแถบเมนูคาสงั่

4. ไตเต้ลิ บาร์ (Title Bar) แสดงชอ่ื ไฟลภ์ าพที่เปิดใชง้ านอยู่

5. พ้นื ท่ีการทางาน (Work Space) สว่ นท่ีใช้ในการสร้างงาน โดยการเปดิ ไฟลภ์ าพเพื่อแก้ไขบนพ้นื ที่ใช้
งาน หรือวาดภาพใหม่ลงไปบนพ้นื ท่ใี ช้งาน

12

6. แถบสถานะ (Status Bar) เป็นส่วนท่ีแสดงคุณสมบัติเกย่ี วกับภาพ เชน่ เปอรเ์ ซน็ ตใ์ นการย่อขยายไฟล์
ภาพ ขนาดไฟลภ์ าพ เป็นตน้

7. พาเลท (Palette) ใชส้ าหรบั จดั การกับภาพ โดยแยก
ออกเป็นหมวดหมู่ เชน่ พาเนลสาหรบั เลือกสี พาเนลสาหรับปรบั แตง่ ความ
สวา่ ง เปน็ ต้น พาเนลแตล่ ะแบบมีหน้าทแ่ี ละการใชง้ านแตกต่างกันออกไป
โดยสามารถเลือกเปดิ หรอื ปดิ พาเนลไดจ้ ากเมนูคาส่งั Window ตัวอย่าง
พาเนลท่ีนยิ มใช้ มดี งั น้ี

Color ใชก้ าหนดสีพ้นื หน้า (Foreground) และสพี น้ื หลัง
(Background) โดยการเลอื่ นแถบสเี พื่อปรบั แต่งตามต้องการ

Layers ใชค้ วบคมุ การใชง้ านเลเยอรต์ า่ ง ๆ ทเ่ี กดิ จากการสรา้ ง
ช้นิ งาน

History ทาหน้าทใ่ี นการเกบ็ รายละเอยี ดขน้ั ตอนการทางาน
ท้งั หมดท่ผี า่ นมา เพื่ออานวยความสะดวกเม่ือต้องการยอ้ นกลบั ไปใชค้ าสง่ั
เกา่ หรอื ย้อนดกู ารทางานทผ่ี ่านมา

13

การสร้าง New Project โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

วิธีการสรา้ งรปู ภาพขนึ้ ใหม่เอง เชน่ การใช้เครอ่ื งมอื วาดภาพแบบตา่ ง ๆ ใน Adobe Photoshop CS5
จะให้กาหนดขนาดของพ้นื ทีในการสรา้ งงาน ซงึ่ ขึน้ อยู่กบั ความต้องการของผ้ใู ช้ เราสามารถสรา้ งงานใหม่และกาหนด
ขนาด Working Area ได้โดยให้ปฏบิ ตั ดิ งั น้ี

2.1 คลกิ เมนู File > New จะปรากฏวนิ โดว์ New ข้ึนมา

2.2 จากรูปมกี ารกาหนดค่าต่างๆมากมาย ดังรปู

14

• ช่อง Name คอื การกาหนดชือ่ ของช้ินงาน
• ชอ่ ง Preset คือ ชนดิ ของงานต่างๆ ท่ีกาหนดไว้ใหแ้ ล้ว มีให้เลือกมากมาย เชน่ Web , Photo
,U.S.paper , international paper
• ช่อง size จะสมั พันธ์กบั ชอ่ ง Preset คือ ขนาดของงานแต่ละชนดิ เชน่ คา่ Preset เป็น International
paper ชอ่ ง Size กจ็ ะมีตวั เลือก คือ A4 , A3 , A2 ,A1 และอ่ืนๆ
• ชอ่ ง width คอื ขนาดความกวา้ งของชิน้ งาน หากตอ้ งการกาหนดเอง มีหนว่ นใหเ้ ลือก 7 ชนดิ
• ชอ่ ง Hight คือขนาดความสูงของชนิ้ งาน
• ชอ่ ง Resolution คอื ความละเอียดของงาน มีหน่วยเป็น Pixelต่อนวิ้ และ Pixel ตอ่ เซนตเิ มตร
• ช่อง Color mode คอื ชนิดของพ้ืนท่สี ใี นการทางาน มีใหเ้ ลือกหลากหลาย เช่น RGB , CMYK และมีค่า
ความละเอยี ดให้เลอื กเป็น bit
• ช่อง Background Contents คอื เลือกชนิดของ พืน้ หลงั งาน มี 3 แบบ คอื แบบขาว แบบสี และแบบ
โปรง่ ใส
เมือ่ ทาการกาหนดขนาดของงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลปิ ปมุ่ OK เพื่อทาการเปิดพนื้ ท่ีการทางานดังตวั อย่าง
ภาพ เปิดพ้นื ที่งานขนาด A4 พืน้ หลงั สขี าว ถ้าต้องการยกเลิกให้คลกิ ปุ่ม Cancel

15

การเปดิ ไฟลภ์ าพ โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

1. คลิกเมนู File > Open จะปรากฏวินโดว์ Open ข้ึนมา

2. เลือก Drive หรอื โฟลเดอร์ที่เกบ็ รปู ภาพไว้
3. คลิกเลือกไฟล์รปู ภาพ
4. คลกิ ปมุ่ Open เพ่อื เปดิ ไฟล์ภาพ

16

การปรับขนาดของภาพ โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

รูปภาพที่มีอยแู่ ล้วและนามาใช้ใน Photoshop สิ่งแรกที่ต้องจัดกระทาคือ ต้องปรับขนาด ภาพใหเ้ หมาะสม
กบั การทางาน เชน่ การลดขนาดภาพเพ่ือไปแสดงบนเวบ็ เพจ การปรับขนาดภาพแบ่งไดเ้ ป็น 2 แบบคือ

• การปรบั Document Size และ Resolution โดยจานวนพกิ เซลคงเดมิ
• การปรับโดยเพิ่มหรือลดจานวนพกิ เซลของภาพ
การปรบั Document Size และ Resolution
การปรบั วิธีนี้จะมีผลใหค้ ่า Document Size และ Resolution ภาพเปลี่ยนแปลง แต่ จานวนและคณุ สมบัติ
ของพกิ เซลทัง้ หมดคงเดิม เมื่อดบู นหน้าจอภาพจงึ เหมือนเดิมทกุ อยา่ ง แตเ่ วลาพิมพภ์ าพจะมีขนาดและคุณภาพที่
เปล่ยี นไป
1. เลอื กคาสงั่ Image > Image Size

2. ใหค้ ลิกเลือกเครื่องหมายถูก หนา้ Resample Image ออก
3. กาหนดความละเอยี ดของภาพในช่อง Resolution ซึ่งมีคา่ เป็นจานวนพิกเซลต่อนิ้ว ภาพที่มีความ คมชดั
มากท่ีสดุ จะมีจานวนพิกเซลสูงสุด ซึ่งจะมผี ลทาให้ขนาดของภาพเลก็ ลงด้วย สว่ นภาพที่มีความคมชดั น้อยที่สุด จะมี
จานวนพิกเซลต่อน้ิวนอ้ ยทสี่ ุดและจานวนภาพจะมขี นาดใหญ่
4. คลิกปุ่ม OK

17

การบันทกึ งานที่สร้างโปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

เม่อื ปรับรปู ภาพเป็นท่ีพอใจแลว้ สามารถบันทกึ งานไวเ้ พื่อนามาใชใ้ นการแก้ไขครั้งต่อไปไดโ้ ดยการบันทึกไฟล์
ลงในเครอื่ งเพ่ือใชง้ านในโอกาสตอ่ ไป

1. คลกิ คาสั่ง File > Save As

2. เลือก Drive ทเ่ี ราตอ้ งการจัดเกบ็
3. พิมพช์ ่ือไฟล์ท่ีต้องการจดั เกบ็
4. คลิกเลือกชนดิ ของไฟล์ (เลือก JPG สาหรับบนั ทกึ ภาพน่ิงทว่ั ไป ใช้อัพโหลดขึน้ เว็บได้ , นามสกลุ .psd
สาหรับไฟล์ photoshop ทีน่ าไปแก้ไขภายหลังได้) จากน้ันคลิก Save
5. ระบคุ ุณภาพความคมชัดของงาน (ค่ายงิ่ มากคุณภาพก็ยิ่งสงู ) จากน้ันคลิก OK

18

การใชง้ านเลเยอร์ (LAYER) โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

Layer คือ ชั้น ของการซอ้ นทับกนั ของภาพเปน็ ชนั้ ๆ layer น้ัน เปรียบเสมอื นเเผ่นใส ท่ีเมือ่ เรานามาวางซ้อน
กนั กจ็ ะสามารถมองเหน็ ภาพทเ่ี กิดจากการซอ้ นกนั ของแผ่นใสได้เหมอื นเปน็ ภาพเดยี ว Layer กคื ือสง่ิ ที่ใช้บรรจุ ออป
เจ็ค เชน่ ภาพ , ตัวหนังสือ ฯลฯ Layer สามารถบรรจุออปเจก็ ตา่ งๆ ได้ เช่น ภาพ ,ตัวอกั ษร ฯลฯ - สามารถวางลงบน
เอกสาร และคุณสามารถเคลื่อนไปรอบๆ ถ้าทาการเคล่อื น Layer หมายความวา่ ออปเจ็กทอ่ี ยู่ใน Layer ได้เคลื่อนตาม
ไปดว้ ย เลเยอร์

Layer ชิ้นงานย่อย หรอื เรียกให้เข้าใจง่ายคือ ชั้นของชนิ้ งานใหญ่ เป็นหลกั การทางานของโปรแกรม
Photoshop น่นั คอื การนาชนั้ ตา่ งๆ มาผสมกนั เพื่อปรับแต่งให้เกดิ ความสวยงามมากขึน้
สว่ นประกอบของ Layers

19

เพมิ่ เลเยอร์ (Add Layer)
คลกิ ไอคอน Create a new Layer ซ่ึงอยู่ด้านลา่ งของ Layer Panel ติดกบั รปู ถังขยะ กจ็ ะไดเ้ ลเยอรเ์ พ่มิ

แล้ว หรอื ถา้ ต้องการใช้คาส่ังจากเมนูโปรแกรม เลือก Layer เลือก New เลอื ก Layer ตงั้ ชอื่ และ Enter ก็ได้
เหมอื นกัน

ลบเลเยอร์ (Delete Layer)
วธิ ลี บเลเยอร์ทาโดย คลิกทีเ่ ลเยอร์ทต่ี ้องการ
ลบ กดปุม่ Backspace หรือใชโ้ ปรแกรมเมนู
Layer เลือก Delete เลือก Layer หรือโดย
การคลกิ ทเ่ี ลเยอร์แลว้ ลากมาที่รปู ถงั

20

การสร้างขอ้ ความใน โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CS6

ปัจจบุ ันการสรา้ งงานกราฟิกจะนาตวั อักษรหรอื ขอ้ ความมาประกอบกนั เพือ่ สื่อสารใหผ้ รู้ ับสารเข้าใจได้ดี
ยิ่งข้ึน เชน่ การทาโปสเตอร์โฆษณาสนิ ค้าท่ีติดอยตู่ ามรา้ นคา้ หรือตามรถโดยสารโปรแกรม Adobe PhotoShop จงึ มี
เครือ่ งมืออานวยความสะดวกในการสรา้ งตัวอักษรหรือข้อความ ซ่ึงสามารถใช้งานงา่ ยและสามารถประยกุ ต์ใช้
เคร่อื งมอื ตา่ ง ๆ เพื่อสร้างข้อความกราฟิกใหเ้ ข้ากับช้นิ งานได้เปน็ อย่างดี

1 การใชเ้ ครื่องมือ TEXT สรา้ งตวั อกั ษร กลมุ่ ของเคร่อื งมือ Text ประกอบดว้ ย Horizontal Type, Vertical
Type, Horizontal Type Mask และ Vertical Type Mask ดังรูป

21

การปรบั แต่งเลเยอร์ให้สวยงาม LAYER STYLE
การปรบั แต่งเลเยอร์ด้วยรูปแบบตา่ งๆ ของเลเยอร์ หรือ ที่เรยี กวา่ Layer Style น้ัน มีอย่ดู ้วยกันหลายแบบ

แตล่ ะแบบเมื่อนามาใชใ้ นการปรับแตง่ ภาพแลว้ จะทาใหภ้ าพท่ีออกมาดูแปลกตา และสวยงามอย่างเหลือเชือ่ แตล่ ะ
ภาพจะใช้ Laye Style ตวั เดยี ว หรอื หลายตวั รวมกัน กแ็ ล้วแต่ความตอ้ งการในการแต่งภาพ ของแต่ละภาพ หรือ ผู้
แตง่ ไม่กาหนดตายตัว

22

การใช้เคร่อื งมอื Marquee Tool

Selection กค็ ือ การกาหนดขอบเขตของภาพ เพื่อใชส้ าหรบั การแก้ไข ปรบั แตง่ ภาพ ใส่เอฟเฟก็ ต์ใหภ้ าพ ซึ่ง
เมือ่ สรา้ ง Selection ขึ้นมาแลว้ ใชค้ าสัง่ เช่นปรับสี ปรบั แสง-เงา หรือใส่ฟิลเตอร์ คาสั่งที่ใชจ้ ะมีผลกบั พนื้ ท่ีทีเ่ ลือกไว้
เท่านัน้ และการ Selection ยังใชแ้ ยกพื้นทบี่ างส่วนออกมาเพอ่ื ใช้ในการตดั ตอ่ ภาพได้อีกดว้ ย
การใชเ้ ครอื่ งมือ Marquee Tool

 เครอื่ งมือ Marquee Tool เป็นเครื่องมือที่ชว่ ยใหส้ ามารถเลอื กวัตถุเฉพาะส่วนที่ต้องการได้งา่ ย
 Marquee Tool มีตวั เลอื ก (option) ทาใหส้ ามารถกาหนดรปู แบบการเลือกทหี่ ลากหลาย
 เครอ่ื งมือ Marquee Tool สามารถปรบั เปล่ยี นเปน็ แบบ และ

 ใช้เครอื่ งมือ Marquee Tool เลือกรูปภาพบรเิ วณท่ีต้องการ ส่ังสาเนารูปภาพโดยใชแ้ ป้นพิมพ์
Ctrl+C

 สรา้ งไฟลร์ ูปใหม่ โดยเรียกใชเ้ มนู File > New แล้วส่งั วางภาพใหม่ โดยใชแ้ ป้นพิมพ์ Ctrl+V

เครอ่ื งมือ Selection Tool
– Quick Selection Tool เป็นการลบพื้นหลังที่มีสีตดั กนั อยา่ งชัดเจน
– Magic Wand Tool เปน็ เครอื่ งมือเลอื กดโดยการเลือกเฉพาะสี

23

การใชเ้ คร่ืองมือ Lasso Tool

การใช้เครอื่ งมือ Lasso Tool
 เครือ่ งมือ Lasso Tool เปน็ เครอ่ื งมือท่ีใชใ้ นการเลือกวตั ถุตามขอบเขตและทิศทางท่ีกาหนด
 ถา้ ต้องการเลอื กวัตถุทม่ี ขี อบเขตรูปรา่ งและสีสันแตกตา่ งกันอย่างชัดเจนให้เรยี กใชเ้ คร่อื งมือ
แบบ Magnetic Lasso Tool ซ่ึงอยู่ในกลมุ่ Lasso

 คลิกทเี่ ครื่องมือ ใช้เมาสค์ ลิกตาแหน่งเริ่มตน้ บริเวณขอบของรูปทีต่ ้องการเลือกแล้วใช้
เมาส์ลากไปตามรอยตอ่ ระหว่างภาพ โดยไมต่ ้องกดเมาสค์ ้าง

 ลากเมาส์จนมาบรรจบจุดเริ่มตน้ ให้คลกิ ตาแหนง่ เดมิ
 ใชค้ าสง่ั สาเนาและวางในภาพใหม่ จะได้ภาพท่ีถูกเลือกเฉพาะส่วนได้

 สาเนาภาพไปใช้ประกอบรปู อื่น ๆ โดยการจดั วางให้มีการเอียงหรอื หมนุ ไปในทิศทางท่ี ดูสมจรงิ
โดยใช้คาสั่ง Rotate, Skew, Distort, Perspective, warp

24


 พน้ื ฐานการปรับเปล่ยี นรูปรา่ งของภาพโดยใชค้ าสั่ง Scale, Rotate, Skew, Distort,

Perspective, warp เพอ่ื ให้รูปภาพมลี กั ษณะแตกต่างไปจากเดมิ สามารถทาไดโ้ ดยใช้
o คาสง่ั เมนู Edit > Transform > Scale, Rotate, Skew , Distort, Perspective และ
warp
o คาส่งั Scale(สเกล) เป็นการปรบั ขนาดของรูปภาพโดยใช้คาส่งั เมนู Edit > Transform
> Scale แลว้ ใชเ้ มาสค์ ลิกลากปมุ่ ท่ีมุมเข้าไปด้านใน จะเป็นการปรับขนาดทค่ี งสดั ส่วน
แบบคงที่ แตถ่ ้าต้องการปรบั ขนาดให้มีความกวา้ งหรือยาวขนึ้ ใหค้ ลกิ เมาสล์ ากท่ีปุ่ม
ด้านข้าง

o คาสง่ั Rotate (โรเทต) เป็นการปรบั ทศิ ทางของรูปภาพโดยใชค้ าสั่งเมนู Edit >
Transform > Rotate แลว้ ใชเ้ มาส์คลกิ ลากปุ่มที่มุมให้เคลื่อนท่ไี ปด้านขา้ งรูปภาพจะ
หมนุ ตามการลากเมาส์

o คาสั่ง Skew(สคิว) เปน็ การปรบั ใหร้ ปู ภาพมีความลาดไปทางด้านใดดา้ นหนึง่ ใชส้ าหรับ
การเปล่ียนภาพใหด้ ูมีมติ คิ วามลกึ ของภาพ ใชค้ าสัง่ เมนู Edit >Transform > Skew
แล้วใช้เมาส์คลกิ ลากปุ่มท่มี ุมเข้าไปดา้ นใน

25

การ Photo retouch

Photo retouch (โฟโต้ รีทชั ) หมายถงึ การตกแตง่ ภาพให้ดูดีกวา่ ภาพต้นฉบับ หรอื เพมิ่ กราฟิกตกแตง่ ทีใ่ ช้
ร่วมกันกับภาพ เพ่อื ให้ดูดีกว่าภาพต้นฉบบั และนาไปใชใ้ นงานตามความต้องการในการตกแตง่ ภาพ ใชง้ านมากทส่ี ดุ ใน
โปรแกรม Photoshop (โฟโตช้ ้อป) เปน็ สว่ นใหญ่ แลว้ ก็มีโปรแกรมมากมายหลากหลายสาหรบั เปน็ ตวั เลอื กใหก้ ับผ้ทู ่ี
ตอ้ งการใช้งาน ทั้งน้สี ามารถทาได้ท้งั หมดกับทกุ ๆ รูปภาพ ไม่ว่าจะเปน็ ภาพถ่ายบุคคล สถานทตี่ ่างๆ หรือสิ่งของ

เครื่องมือ adobe Photoshop cs6 สาหรบั ใชร้ ีทชั ภาพคอื Clone Stamp Tool เปน็ เครื่องมือพืน้ ฐาน
สาหรับการลบริว้ รอยในรปู ภาพ โดยมหี ลกั การทางานคือ การคดั ลอกส่วนใดส่วนหนึง่ ในรปู ภาพตามต้องการ และ
นาไปแทนทีส่ ่วนท่ตี ้องการตกแตง่ นอกจากจะชว่ ยลดรว้ิ รอยแล้วเคร่อื งมือนี้ย้งั สามารถชว่ ยช่อมแซมรูปภาพในสว่ นที่
หาย โดยการคัดลอกสว่ นอ่ืนมาเติมส่วนทห่ี ายใหเ้ ต็มพ้นื ที่

เคร่อื งมือกลมุ่ ตกแต่งและแก้ไขภาพ (Retouching Tools)

26

27

การปรบั รูปทรงของภาพด้วย Transform

การเปลยี่ นรปู ร่างของรูป (Transform) เราสามารถเปลี่ยนแปลง Layer ในรปู แบบต่างๆไดเ้ ชน่ การย่อ/
ขยาย การหมนุ ภาพ การบิดภาพ ด้วยคาสั่ง Transform โดยคลิกเลือก Edit > Transform > (เลอื ก Transform
Function ทต่ี อ้ งการ)
ลักษณะของ Transform

การปรับขนาดภาพ หมุนภาพ และบิดภาพ เพ่ือใหไ้ ดร้ ปู ทรงภาพในแบบที่เราต้องการ เราเรียกวิธกี ารนวี้ า่
“Transform” คือ วธิ ีการนา ภาพหรือพนื้ ท่ีภาพทีเ่ ราเลอื กไว้ มาปรับรูปทรงใหเ้ ปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ปรับภาพ
ใหม้ ขี นาดเล็กลง ปรับทิศทางการวางภาพให้เอยี ง ยืดและบิดภาพ เป็นต้น

การปรับรปู ทรงภาพนั้นมหี ลายรปู แบบ ดังนี้

1. ปรบั ขนาดภาพ (Scale) ในการซอ้ นภาพ บางครั้งภาพทนี่ า มาไม่สามารถซอ้ นกนั ได้พอดี ต้องมกี ารปรบั
ขนาดก่อน ดังตวั อยา่ งต่อไปนี้ตัดภาพผหู้ ญิงมาวางซ้อนไวบ้ นภาพแผ่นฟิ ลม์ ภาพท่ีตัดมาวางขนาดใหญ่เกินไปปรับ
ขนาดภาพให้เล็กลง

2. หมนุ ภาพ (Rotate) หากภาพทน่ี ามาอยู่ในทศิ ทาง หรือมมุ ท่ีไมล่ งตวั
3. เอียงภาพ (Skew)
4. บดิ ภาพให้ผดิ สัดสว่ น (Distort)
5. บดิ ภาพใหด้ ูมีมิติใกล้ไกล (Perspective) เป็นการบิดภาพเพื่อสรา้ งมติ ิ
6. ดัดภาพให้โคง้ (Warp)

28

บรรณานกุ รม

เกียรตพิ งษ์ บุญจิตร. (2552). คมู่ อื Photoshop CS4 Professional Guide ฉบบั สมบรู ณ์.นนทบุรี : ไอดซี ี อนิ โฟ
ดสิ ทริบวิ เตอร์ เซ็นเตอร์ จากัด.
ทศั ยาภรณ์ เก้ือหนุน. (2551). เทคนิคภาพสวยดว้ ย Photoshop. กรงุ เทพมหานคร : โปรวิชนั่ .ทวิ เดยี ร.์ (2552).
ถา่ ยภาพสวยดว้ ยกล้องดจิ ิตอล. นนทบรุ ี : ไอดซี ี อนิ โฟ ดสิ ทรบิ ิวเตอรเ์ ซน็ เตอร์ จากดั .
รชั ตา ซ้งึ สนุ ทร. (2552). The Adobe Photoshop CS4 Book for Digital Photographers (คมั ภีร์ตกแตง่
ภาพดจิ ิตอลระดับมืออาชีพ). กรุงเทพมหานคร : ฟิวเจอร์ เกมเมอร.์
นาย นฤเบศ กา้ นดอกไม้. กราฟฟกิ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น.
https://sites.google.com/site/computeronlineinth/kha-xthibay-raywicha
นางสาวชลธชิ า ปติ าละเต. ความรทู้ ่ัวไปเก่ียวกับ Photoshop CS6.
https://sites.google.com/site/reiynrukabkhrucum/reuxng-khwam-ru-thawpi-keiyw-kab-photoshop-
cs6
นางสาวกฤติยา พลหาญ. โปรแกรม Photoshop CS6. http://www.krukikz.com/4-photoshop-
cs6#%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9

29


Click to View FlipBook Version