The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by oo.aun.oo, 2021-06-28 03:21:33

เอกการสารประกอบการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 2564

สถานศึกษาปลอดภัย

Keywords: สถานศึกษาปลอดภัย

สาํ นกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรยี นวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

คำนำ
ความปลอดภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของใน
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
เปนเรื่องที่มีความสำคัญตอการพัฒนา ดานการศึกษาทั้งระบบ เพราะนอกจากจะทำใหบุคลากรทำงานอยาง
เปนสุข นักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มความสามารถ ยังมีผลตอพัฒนาการในดานอื่น ๆ ของนักเรียนอีกดวย
ทั้งเปนปจจัยที่จะสรางความเชื่อมั่น ตอผูปกครองนักเรียนที่จะสงบุตรหลานมาเรียนที่เราอีกดวย เพื่อใหมี
แนวทางในการปองกันเหตุตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมี
สวนเกี่ยวของในโรงเรียน ขั้นตอนดำเนินการ เมื่อเกิดภัย และแนวทางการชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย
ใหสามารถดำเนินการไดอยางมีระบบและรวดเร็ว ทันเหตุการณ ผูไดรับผลกระทบไดรับการดูแลชวยเหลือ
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ จนสามารถปฏิบัติหนาที่ หรือศึกษาตอไดตามปกติสุข โรงเรียนวันอาสาพัฒนา
๒๕๒๐ จงึ เหน็ ความสำคัญและไดส รา งความตระหนักดา นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสงิ่ แวดลอมในการ
ทำงานใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทานที่มีสวนสนับสนุนใหการจัดทำมาตรการนี้
สำเรจ็ ลุลวงดว ยดี

โรงเรียนวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

สํานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

สารบัญ
เรอ่ื ง หนา
ขอมูลพืน้ ฐาน ........................................................................................................................................... ๑
สว นท่ี ๑ การเทิดพระเกียรติสถาบนั พระมหากษัตรยิ ............................................................................... ๙
๑. มบี อรด หรอื นิทรรศการเทิดพระเกยี รติสถาบนั พระมหากษัตริยใ นสถานศึกษาทชี่ ดั เจน ...............................๙
๒. มกี ารประชาสมั พนั ธส ง เสริมเก่ยี วกบั คานิยมหลกั ของคนไทย ๑๒ ประการ ในสถานศึกษาท่ีชดั เจน ..........๑๓
สวนที่ ๒ สถานศกึ ษาปลอดภยั และสขุ ภาพอนามัยดี .............................................................................๒๓
๑. มีนโยบายความปลอดภยั ในสถานศึกษา เปนลายลักษณอกั ษรและมีการประกาศนโยบายใหเหน็ ไดช ัดเจน ๒๓
๒. มแี ผนงานและงบ ประมาณดำเนินการดานความปลอดภัยในสถานศกึ ษาที่ชดั เจน .....................................๒๙
๓. มบี ุคลากรผดู ูแลรบั ผดิ ชอบดานความปลอดภยั ในสถานศกึ ษาท่ีชดั เจน.......................................................๓๘
๔. มคี ณะทำงานหรอื คณะ กรรมการความปลอดภยั ของสถานศกึ ษาที่ชัดเจน.................................................๔๑
๕. มกี ฎระเบียบหรอื คูมอื /แนวทางวา ดวยความปลอดภยั ในสถานศึกษาทีเ่ หมาะสม .......................................๔๓
๖. บคุ ลากรทกุ ระดับ เชน อาจารย ผบู ริหาร ลกู จา ง ไดร ับการอบรมใหมีความรูเกีย่ วกับความปลอดภยั ใน
สถานศึกษาตามแผนงานท่ีกำหนด ..................................................................................................................๔๗
๗. มีการอบรมเกย่ี วกบั การปฐมพยาบาลเบื้องตนแกบ ุคลากรในสถานศึกษา ...................................................๕๓
๘. มีโครงการหรือการดำเนนิ การเพ่ือรกั ษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรยี บรอยในสถานศึกษาท่ีชดั เจน
และมปี ระสทิ ธิภาพ .........................................................................................................................................๕๖
๙. มีการดูแล สำรวจหรอื ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศกึ ษาโดยกำหนดผูร ับผิดชอบทีช่ ดั เจน
รวมทงั้ นำผลไปปรบั ปรงุ แกไข .........................................................................................................................๖๗
๑๐. มอี ุปกรณปองกนั อนั ตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษาอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ ..................................................................................................................................................๗๐
๑๑. มรี ะบบปองกันอันตรายจากไฟฟารวั่ หรอื การตอสายดินในสถานศกึ ษาท่ีมีประสิทธภิ าพ..........................๗๔
๑๒. มีระบบปองกนั และระงับอคั คีภยั ในสถานศึกษารวมทั้งการตรวจสอบและบำรงุ รกั ษาที่ชัดเจน.................๗๕
๑๓. มแี ผนปองกนั และระงบั อัคคีภยั ในสถานศึกษาท่ชี ัดเจน ...........................................................................๘๑
๑๔. มีการฝก อบรมการดับเพลิงข้ันตน ในสถานศกึ ษา......................................................................................๘๓
๑๕. มีการฝก ซอ มดับเพลงิ และการฝก ซอมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำป ..............................................๘๗
๑๖. มีการฝก ซอมตาม ขอ ๑๕ โดยใชห นวยงานท่ีไดร ับการรบั รองเปนผูฝกสอน.............................................๘๘
๑๗. มหี อ งพยาบาล และอปุ กรณใ นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ในสถานศึกษาพรอมผูรับผดิ ชอบที่ชดั เจน ........๘๙
๑๘. มีมาตรการปองกนั การเกิดโรคระบาดหรอื โรคตดิ ตอ ใหกบั บคุ ลากรและมีการเผยแพรใหค วามรู
เกย่ี วกบั การปองกันการเจบ็ ปวยหรือโรคอันเนอื่ งจากการทำงานในสถานศึกษา ..............................................๙๔
๑๙. มีหองสวม (ทีถ่ ายอุจจาระและที่ถา ยปสสาวะ) และอางลางมือสำหรับนักเรยี น/นกั ศึกษา
แยกชาย หญิงที่พอเพยี ง .................................................................................................................................๙๙
๒๐. มีการจดั นำ้ ดืม่ ท่ีสะอาด ทล่ี างหนา ทถ่ี ูกสุขลักษณะและพอเพียงเพื่อใหบุคลากรไดใชกอนการรบั ประทาน
อาหารหรือดื่มเครื่องด่ืม ................................................................................................................................ ๑๐๑
๒๑. มีการจดั ท่ีรบั ประทานอาหารและท่ีพักทเ่ี หมาะสมและถูกสขุ ลักษณะ.................................................... ๑๐๓

สํานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

๒๒. มีการจัดสภาพแวด ลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภยั ในสถานศึกษา .......................................................... ๑๐๕
๒๓. มมี าตรการเพื่อความปลอดภยั สำหรบั การเรียนการสอนเกีย่ วกบั สารเคมีในสถานศึกษาทเ่ี หมาะสมและ
ปลอดภัย....................................................................................................................................................... ๑๑๐
๒๔. มกี ารรบั ฟงความคดิ เหน็ หรอื ขอ เสนอแนะดา นความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย นกั เรยี น/
นักศกึ ษา และมกี ารนำไปปรับปรุงแกไข........................................................................................................ ๑๑๓
๒๕. มีการจัดเกบ็ ขอมูลสถติ ิอุบตั ิเหตหุ รือการเจบ็ ปวยในสถานศึกษาและการวางแผนปองกนั ท่เี หมาะสม..... ๑๑๕
๒๖. มีการจัดกิจกรรมเพ่อื สงเสริมและกระตุนจติ สำนึกใหแ กนกั เรียน/นกั ศึกษาดา นความปลอดภัยใน
สถานศกึ ษา ในรปู แบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสม..................................................................................................... ๑๑๙
๒๗. มหี นงั สอื ตำรา หรือมาตรฐานเกยี่ วกับความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอมในการทำงาน
เพอื่ ใชใ นการศึกษาคนควาและการเรยี นรขู องบุคลากร.................................................................................. ๑๒๓
๒๘. มมี าตรการดแู ลเพ่ือความปลอดภยั ในการเดนิ ทาง สำหรบั นักเรียน/นักศึกษาในสถานศกึ ษา ................. ๑๒๔
๒๙. มีการสรางความรว มมือและกิจกรรมดำเนินการระหวางชุมชน ผปู กครองและหนว ยงานภาครัฐ
เพอ่ื ใหเ กดิ ความปลอดภยั ในสถานศกึ ษา ....................................................................................................... ๑๒๙
๓๐. มกี ารจัดตงั้ ชมรมและจดั ตงั้ คณะทำงานหรือคณะกรรมการกบั ความปลอดภัยในสถานศึกษา................. ๑๓๒

สาํ นักงานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรยี นวนั อาสาพฒั นา ๒๕๒๐

ขอมลู เบอ้ื งตนของสถานศึกษา

๑. ช่อื สถานศกึ ษา โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520

๒. สังกดั สำนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึ ษานครราชสมี า เขต ๔
สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๓. ระดบั การศึกษา ระดบั อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนตน

๔. ทตี่ ั้ง เลขที่ 212 หมูท่ี 4 ตำบลคลองมวง อำเภอปากชอ ง จังหวัดนครราชสมี า
รหสั ไปรษณีย ๓๐๑๓๐ โทรศัพท ๐๙๓-๓๒๔๔๔๘๗

๕. ไดร บั การรบั รองมาตรฐาน จากสำนกั งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึ ษา
(องคก ารมหาชน) (สมศ.) ระดับการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน
ดา นปฐมวยั - ประถมศึกษา รอบสาม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๒

๖. จำนวนบคุ ลากร

ขอมูล จำนวน(คน) รวม(คน)
ชาย หญงิ
๖.๑ จำนวนผบู ริหาร ๑- ๑
๖.๒ จำนวนขา ราชการครู ๔ ๒๐ ๒๔
๖.๓ จำนวนพนกั งานราชการ -- -
๖.๔ จำนวนครอู ตั ราจา ง ๑- ๑
๖.๕ จำนวนเจา หนา ทีธ่ ุรการ -๑ ๑
๖.๖ จำนวนนักเรยี น ๒๕๗ ๒๓๘ ๔๙๕
๒๖๓ ๒๕๙ ๕๒๒
รวมทั้งหมด

สาํ นกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๓

๗. บคุ ลากรผูด ูแลรบั ผิดชอบดา นความปลอดภัย จำนวน ๒๘ คน
๗.๑ นายสมชาย ศิริมาลัยรกั ษ ผอู ำนวยการโรงเรยี น
๗.๒ นางสาวสมปอง บญุ พูน ครู
๗.๓ นางสาวกัลญา อินทรจ อหอ ครู
๗.๔ นางสาวสุพรรณี สงครามรอด ครู
๗.๕ นายอธวิ ฒั น ธรี เศรษฐ ครู
๗.๖ นายพัฒนพงษ พรมโสภณ ครู
๗.๗ นายวาสนา บำรุงกาญจน ครู
๗.๘ นางเพชรรัตน คำยอย ครู
๗.๙ นางแสงอไุ ร งามพลกรัง ครู
๗.๑๐ นางอธิญาสินี อุดมสิทธิหริ ญั ครู
๗.๑๑ นางสาวนวพร ตรศี ักดิ์ ครู
๗.๑๒ นางสาวจรญิ ญา ทองคร่ำ ครู
๗.๑๓ นางสาวเบญญาพร ทกั ษิณบตุ ร ครู
๗.๑๔ นางสาวนพวรรณ ซอ มจนั ทึก ครู
๗.๑๕ นางสาวสวนยี  จดั จอหอ ครู
๗.๑๖ นายอภริ ัตน เสาวภาคยร ตั นชาติ ครู
๗.๑๗ นางสาวลลติ า พรทัง้ ส่ี ครู
๗.๑๘ นางพรมิ า สีหะวงษ ครู
๗.๑๙ นางสาวยพุ นิ ผายดี ครู
๗.๒๐ นางสาวอัยยา นาคนางรอง ครู
๗.๒๑ นางสาวสุนสิ า นอยวิชยั ครู
๗.๒๒ นางสาวรชั ฎาภรณ พิมพภ ักดี ครู
๗.๒๓ นางสาวมนสั นันท โชวสงู เนิน ครู
๗.๒๔ นางสาวฐิตาภรณ ภูสีนาค ครู
๗.๒๕ นางสาวภทั รญาณี เจริญรงุ สิรโิ ชค ครู
๗.๒๖ นายฤทธิชยั กิตตคิ ุณานนั ท ครพู ี่เลี้ยง
๗.๒๗ นางสาวปณกชสร พานดอกไม ครูธรุ การ
๗.๒๘ นายสมจิตร ปะรริ ัมย นักการภารโรง

สํานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๔
๘. คณะทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษา จำนวน ๒๘ คน

สาํ นักงานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๕

สาํ นักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๖

๙. ขอมูลสถติ ิอุบัติเหตุหรือการเจ็บปว ยในสถานศึกษา

เรือ่ ง เพศ การดำเนนิ งานแกไ ข
1.ภัยท่ีเกดิ จากอุบตั เิ หตุ ชาย หญงิ รวม
2.ภยั ที่เกิดจากอุบตั ภิ ยั 14 ๗ ๒๑ ทำการปฐมพยาบาลและสง ตอ ไป
3.ภัยทเ่ี กิดจากปญหาสังคม
4.ภัยทเ่ี กิดจากสุขภาพอนามัยของนกั เรยี น โรงพยาบาลเพ่อื ทำการรกั ษา
5.ภัยทเ่ี กดิ จากสัตวมีพษิ ---
6.ภยั ทเ่ี กิดจากการสูร บและความไมส งบ ---

รวมท้ังสนิ้ ---

---
---
14 ๗ ๒๑

สํานักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรยี นวนั อาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๗
๑๐. ขอ มลู การประกันภัยในสถานศกึ ษา

สํานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรยี นวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๘

11. ชื่อเจา หนาที่ผูประสานงาน

นางพรมิ า สหี ะวงษ ตำแหนง ครู โรงเรียนวนั อาสาพฒั นา 2520
หมายเลขโทรศัพท ๐๖๓-๗๕๑๔๕๑๗

ลงชื่อ.............................................
(นายสมชาย ศริ ิมาลยั รกั ษ)

ผอู ำนวยการโรงเรยี นวันอาสาพฒั นา 2520
วนั ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สํานักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๙

สว นที่ ๑
การเทิดพระเกยี รติสถาบนั พระมหากษัตริย

๑. มีบอรดหรอื นิทรรศการเทดิ พระเกียรตสิ ถาบันพระมหากษัตรยิ ใ นสถานศกึ ษาทีช่ ดั เจน
 โรงเรยี นวนั อาสาพัฒนา 2520 มกี ารจดั กจิ กรรมเพ่ือระลึกถงึ พระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเทิดพระเกียรติ

สถาบนั พระมหากษตั ริยโดยมกี ารจดั บอรดและมีการจัดนิทรรศการ พระราชกรณยี กิจของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ไดทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทยให
ประชาชนทกุ หมูเหลา ไดอ ยูเ ยน็ เปนสุข

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๑๐
 มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยเพื่อปลูกฝงการรักสถาบันหลักของประเทศไทย

อันไดแกสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ผานกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธบิ ดศี รสี ินทร มหาวชริ าลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิรสิ มบูรณ
อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทำบุญตักบาตรเพื่อถวาย
เปนพระราชกศุ ล

สาํ นกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๑๑
 ผูบริหารและคณะครูรวมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม สมเด็จพระนาง

เจา สริ ิกติ ์ิ พระบรม ราชนิ นี าถพระบรมราชชนนพี ันปห ลวง

สาํ นกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๑๒
 ผูบริหารและคณะครูรวมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม สมเด็จพระนาง

เจา สริ ิกติ ์ิ พระบรม ราชนิ นี าถพระบรมราชชนนพี ันปห ลวง

สาํ นกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๑๓

๒. มีการประชาสัมพนั ธส งเสริมเก่ียวกับคานยิ มหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในสถานศกึ ษาท่ชี ดั เจน
 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 มีการประกาศและดำเนินการนำคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

มาบูรณาการจัดกิจกรรมเพื่อสง เสริมการเรยี นรูในโรงเรียนใหกับผูเรียน รวมถึงผูบริหาร คณะครูบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนไดยึดถือและปฏิบัติตาม โดยจัดเปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตาง ๆ เพื่อสงเสริม
ปลูกฝง คา นิยม สรา งจิตสำนกึ ทีด่ ใี หแกนกั เรียน

สํานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรยี นวนั อาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๑๔
 การจัดกิจกรรมเพ่อื สงเสรมิ คา นิยม 12 ประการ ในหองเรยี น

สาํ นกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๑๕
 โดยจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำทุกวันศุกร แบงหนาที่ความรับผิดชอบใหครูทุกทานไดอบรม

ครอบคลมุ หวั ขอคานิยมหลกั ๑๒ ประการ และบรู ณาการสชู ั้นเรียน

สาํ นักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๑๖
- โรงเรยี นจดั กจิ กรรมคา ยคุณธรรม ณ วนั ที่ 2๑ กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สํานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๑๗
 ฝกใหผ เู รยี นปฏบิ ตั ติ นตามแนวทางปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

สํานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรียนวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๑๘
 มคี วามเปนประชาธิปไตยโดยการเลอื กตัง้ สภานกั เรียน ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สาํ นกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรยี นวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๑๙

ผลตอ นกั เรยี น
ผลจากการที่นักเรียนมีคานิยม ขอ ๔ ความใฝเรียน และขอ ๘ มีวินัยในการเรียนการฝกซอม ทำให

ไดร ับรางวลั หลายรายการ ในปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังน้ี
๑. คาเฉลยี่ ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.๓ สงู กวา ระดบั ประเทศ

สํานักงานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๒๐
๒. ผลการสอบแขง ขนั ศักยภาพสคู วามเปน เลศิ ทางวชิ าการ ของ สพป.นครราชสมี าเขต ๔ ไดรบั รางวัล

วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดงั นี้
๒.๑ ชั้นป.๓ ไดรับ ๓ เหรยี ญทอง ๓ เหรียญเงิน ๕ เหรียญทองแดง รวม ๑๑ เหรียญ
๒.๒ ชั้นป.๖ ไดรับ ๓ เหรยี ญเงิน ๑๑ เหรยี ญทองแดง รวม ๑๔ เหรียญ
๒.๓ ชน้ั ม.๓ ไดร บั ๑ เหรียญเงิน ๗ เหรียญทองแดง รวม ๘ เหรียญ

สาํ นักงานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๒๑
ผลตอ คณะครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรูเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ พัฒนาผูเรียนสอดคลองกบั คณุ ลักษณะอันพึงประสงคตามจดุ เนนและอัตลักษณข อง
โรงเรียน ผูบริหารและคณะครูไดรับรางวัลครูดีมีคุณธรรม ๑๗ คน ใน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนปากชอง อำเภอปากชอง จงั หวัดนครราชสมี า

สํานกั งานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๒๒
ผลตอโรงเรียนและชุมชน

ชุมชนรวมบริจาคเงินปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาโรงเรียน จากเดิมที่เคยเปนสวนหยอมใหเปนพื้นท่ี
สำหรับ รับ-สงนักเรียน เพื่อความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุของตัวนักเรียน ผูปกครอง และผูสัญจรผาน
หนา โรงเรยี น

สาํ นกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๒๓

สว นท่ี ๒
สถานศกึ ษาปลอดภยั และสุขภาพอนามัยดี

๑. มนี โยบายความปลอดภยั ในสถานศกึ ษา เปน ลายลกั ษณอ ักษรและมีการประกาศนโยบายใหเห็นได
ชัดเจน
 นโยบายความปลอดภยั ของสถานศกึ ษา อยางชัดเจน

สํานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษานครราชสมี า เขต ๔ โรงเรียนวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๒๔

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๒๕

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๒๖
 ประกาศ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน คือ
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในโรงเรียน อยางชัดเจนโดยการติดปายเพื่อใหนักเรียน
ผูบริหาร คณะครแู ละบคุ ลากรไดป ฏบิ ตั ติ ามนโยบายโดยยึดถอื ประโยชนท่จี ะเกิดขึ้นกบั สวนรวมเปนหลกั

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๒๗

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๒๘

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๒๙

๒. มีแผนงานและงบ ประมาณดำเนนิ การดา นความปลอดภัยในสถานศึกษาทช่ี ัดเจน
 โรงเรยี นวันอาสาพฒั นา 2520 มีแผนงานโครงการดำเนนิ การดานความปลอดภัยในสถานศึกษาและมี

งบประมาณดำเนินการที่แสดงใหเหน็ ไดชดั เจนและระบุไวใ นแผนปฏิบตั กิ ารประจำปของโรงเรยี นผาน
โครงการตา ง ๆ เชน โครงการปรับปรุงภมู ิทศั น โครงการสง เสริมประชาธปิ ไตยในสถานศกึ ษา โครงการ
โรงเรยี นสีขาว โครงการสง เสริมสขุ ภาพอนามัย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste) เปนตน

สาํ นักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๓๐

 ขอมูลแผนปฏิบัตกิ ารประจำปงบประมาณ 2563
ต้งั แตว ันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

สํานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๓๑

 ขอมูลแผนปฏิบัตกิ ารประจำปงบประมาณ 2564
ต้งั แตว ันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64

สํานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๓๒

- โครงการโรงเรยี นสขี าว

สาํ นกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรยี นวนั อาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๓๓

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๓๔

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๓๕

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๓๖

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๓๗

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๓๘

๓. มีบคุ ลากรผดู ูแลรับผิดชอบดานความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชดั เจน
โรงเรียนวนั อาสาพฒั นา 2520 มกี ารออกคำสั่งเปน ลายลักษณอักษรแตง ต้ังผดู แู ลรับผิดชอบและดแู ล

ความปลอดภยั ในสถานศกึ ษาทัง้ กลางวันและกลางคืนอยางชดั เจนและบคุ ลากรทีไ่ ดร บั มอบหมายปฏบิ ัติตาม
คำสั่งอยา งเครง ครัด

สาํ นักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรยี นวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๓๙

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๔๐

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๔๑

๔. มคี ณะทำงานหรอื คณะ กรรมการความปลอดภยั ของสถานศึกษาทีช่ ัดเจน
 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520มีการออกคำสั่งเปนลายลักษณอักษรแตงตั้งผูคณะกรรมการดำเนินงาน

ดานความปลอดภัยในสถานศึกษาอยางชัดเจนและบุคลากรที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติตามคำสั่งอยาง
เครงครัด

สาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรยี นวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๔๒

สาํ นักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๔๓

๕. มีกฎระเบียบหรอื คูมือ/แนวทางวา ดวยความปลอดภัยในสถานศึกษาทีเ่ หมาะสม
 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 มีคูมือ / แนวทางวาดวยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เปนลายลักษณ

อักษร โดยครอบคลุม ๓ ดาน คือ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอม รวมทั้งมีการ
เผยแพรใหผบู รหิ าร คณะครูบคุ ลากรทางการศกึ ษา และนักเรยี นไดเรียนรู ดังน้ี

 คมู อื แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภยั ของสถานศึกษา

 คูมือปองกนั อคั คีภัยในโรงเรียน โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
สํานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๔๔

 คูมือเตรียมความพรอมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานใน
สถานศึกษา

 คูม อื ความปลอดภยั ในการใชไ ฟฟา โรงเรียนวนั อาสาพฒั นา ๒๕๒๐
สาํ นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสมี า เขต ๔

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๔๕

 คูม ือการขับขร่ี ถจักรยานยนตอยางปลอดภยั

 คูมือการตรวจสอบความปลอดภยั ในการทำงาน โรงเรยี นวนั อาสาพัฒนา ๒๕๒๐
สํานกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษานครราชสมี า เขต ๔

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ล อ ด ภั ย หนา ๔๖
 คูม ือการปฐมพยาบาลฉกุ เฉนิ และการกูชีพขน้ั พ้ืนฐาน

สาํ นักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษานครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวันอาสาพฒั นา ๒๕๒๐


Click to View FlipBook Version