The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Arachaporn Atathep, 2019-12-16 08:35:12

ทบทวนก่อนสอบ ม.๔

ทบทวนก่อนสอบ ม

Keywords: ภาษาไทย๕

ทบทวนก่อนสอบ ม.๔

๑. ญาญ่า อยากกินขา้ วมนั ไก่แต่ ณเดช อยากกินขา้ วตม้ จึงตกลงกนั ไม่ไดเ้ รื่องร้านอาหาร ทกั ษอร

จึงพดู วา่ ง้นั ไปร้านรสโอชาดีกวา่ นะ มีขายท้งั สองอยา่ ง ท้งั สองคนเห็นดว้ ยการพดู ของ ทกั ษอร

มีลกั ษณะอยา่ งไร

ก. ออมชอม ข. ไกล่เกล่ีย ค. เกล้ียกล่อม ง. ประนีประนอม

๒. ขณะรบั ประทานอาหารเยน็ วนั หน่ึง ติม๋ ไดป้ รารภกบั ตอ้ ยวา่ หมู่น้ีฉนั เป็ นอะไรก็ไม่รู้สามวนั ดีส่ีวนั ไข้

สี่วนั ไขก้ ินไม่ไดน้ อนไม่หลบั แถมถ่ายไม่สะดวกดว้ ย ขอ้ ใดเป็นการประเมินผลการพดู ของต๋ิมได้

เหมาะสมทส่ี ุด

ก. พดู เรื่องของตนเองมากจนเกินไป ข. รูจ้ กั สรา้ งบรรยากาศใหเ้ ป็ นกนั เอง

ค. สามารถใชภ้ าษาไดแ้ คล่วคล่อง ง. ขาดการวเิ คราะหโ์ อกาสและสถานการณ์ในการพดู

๓. ขอ้ ใดใชค้ าพดู เหมาะสมกบั สถานการณ์

ก. บดั น้ีทา่ นกรมการมาครบองคป์ ระชุมแลว้ ผมอยากจะเปิ ดประชุม

ข. ครูขอขอบใจอนั งามของพวกเธอทน่ี าดอกไมม้ าเยยี่ มครู

ค. ดิฉนั ขอแสดงความเสียใจทน่ี อ้ งชายของคุณประสบอุบตั เิ หตจุ นตอ้ งเสียชีวิต

ง. พวกเราขอแสดงความยนิ ดีกบั ความสาเร็จของคุณทอี่ ุตส่าห์สอบชิงทนุ ไปศกึ ษาต่อต่างประเทศได้

๔. การกล่าวแสดงความยนิ ดีจะขาดลกั ษณะใดไม่ได้

ก. พดู ใหค้ ดิ ข. พดู ชมเชย ค. พดู เสนอแนะ ง. พดู ใหก้ าลงั ใจ

๕. การพดู ลกั ษณะใดจูงใจใหผ้ ฟู้ ังยอมรับไดด้ ีท่สี ุด

ก. พดู อ่อนนอ้ มถอ่ มตน ข. พดู วจิ ารณ์และใหข้ อ้ คดิ

ค. พดู แสดงเหตผุ ลและขอ้ เทจ็ จริง ง. พดู ดว้ ยน้าเสียงและลีลาทน่ี ่าฟัง

๖. เมื่อผพู้ ดู พดู จบผฟู้ ังปรบมือใหอ้ ยา่ งกึกกอ้ งทีเ่ ป็ นเช่นน้ีแสดงวา่ อยา่ งไร

ก. ผฟู้ ังดีใจ ข. ผฟู้ ังถูกใจ ค. ผฟู้ ังชอบใจ ง. ผฟู้ ังพงึ พอใจ

๗. ขอ้ ใดเป็นมารยาทในการพดู ทสี่ าคญั ที่สุด

ก. พดู ใหช้ ดั เจน ข. หลีกเล่ียงคาพดู ทีจ่ ะก่อใหเ้ กิดการ

โตแ้ ยง้

ค. ใชค้ าพดู และแสดงกิริยาใหผ้ ฟู้ ังรูส้ ึกยนิ ดีท่จี ะพดู ดว้ ย ง. ไม่ชิงพดู แต่ผเู้ ดียว

๘. ขอ้ ใดแสดงความอาทรของผพู้ ดู

ก. รีบไปหาหมอเสียนะ ข. ชีวติ คนเรากเ็ ป็ นอยา่ งน้ีแหละ

ค. น่าเห็นใจผเู้ ป็นพอ่ แม่ ง. อยา่ เสียใจไปเลย

๙. ขอ้ ใดแสดงวา่ ผพู้ ดู ใชภ้ าษาไดส้ ุภาพ

ก. คุณทาสิ่งน้นั ฉนั เห็นควร ข. รุจาปัสสาวะรดทนี่ อนอีกแลว้

ค. สุนขั รบั ประทานขา้ วแลว้ หรือยงั ง. คุณคนน้นั ชอบกล่อมชาวบา้ นเป็นประจา

๑๐. คาพดู ในขอ้ ใด แสดงใหเ้ ห็นวา่ ผพู้ ดู คานึงถึงมารยาทในการพดู มากทสี่ ูด

ก. ผมเช่ือวา่ คุณฉวตี อ้ งตอบวา่ ไม่มี แน่ๆ ถา้ หากผมถามวา่ คุณฉวมี ีคนรักแลว้ หรือยงั

ข. ท่คี ุณสงา่ พดู มาท้งั หมดน้นั ผมวา่ ก็น่าสนใจ แต่มีบางเร่ืองท่ผี มเช่ือวา่ คุณสงา่ ยงั ไม่ไดพ้ ดู ความจริง

ท้งั หมด

ค. ผมเชื่อวา่ ทกุ ๆ ท่าน ตา่ งกม็ ีแนวคดิ ของตนอยแู่ ลว้ ถา้ พดู คุยแลกเปลี่ยนความคดิ เห็นกนั กค็ งเกิด

ประโยชนม์ ากทเี ดียว

ง. ทา่ นผมู้ ีเกียตทิ กุ ท่าน คู่บา่ วสาวในวนั น้ีดูเหมาะสมกนั มาก เจา้ สาวเป็ นคนสวย เจา้ บา่ วกด็ ูน่ารัก

แมอ้ ายจุ ะมากไปหน่อย แต่อายเุ ป็ นเพยี งตวั เลขเท่าน้นั

๑๑. ขอ้ ใดเรียงลาดบั องคป์ ระกอบของการส่ือสาร

ตามวธิ ีการส่ือสารถูกตอ้ ง

ก. ผสู้ ่งสาร สาร ผรู้ บั สาร สื่อ ข. ผสู้ ่งสาร ผรู้ ับสาร ส่ือ สาร

ค. ผสู้ ่งสาร ส่ือ สาร ผรู้ บั สาร ง. ผสู้ ่งสาร สาร ส่ือ ผรู้ บั สาร

อ่านสถานการณ์การส่ือสารทีก่ าหนด แล้ว ตอบคาถามข้อ ๑๒–๑๔

โอ๋ส่งอเี มลภาพงานวันเกดิ ของตาให้ลุงที่อยู่ต่างประเทศ

๑๒. “โอ๋” เป็นองคป์ ระกอบใดของการสื่อสารใน สถานการณ์น้ี

ก. ส่ือ ข. สาร ค. ผรู้ บั สาร ง. ผสู้ ่งสาร

๑๓. สถานการณน์ ้ีผสู้ ่งสารและผรู้ บั สารใชอ้ ะไรเป็น สื่อในการสื่อสาร

ก. อีเมล ข. จดหมาย ค. อินเทอร์เน็ต ง. คอมพวิ เตอร์

๑๔. สารในสถานการณ์น้ีคอื ขอ้ ใด

ก. ภาพ ข. อีเมล ค. งานวนั เกิดของตา ง. ลุงที่อยตู่ ่างประเทศ

๑๕. “คบคนพาลพาลพาไปหาผดิ คบบณั ฑติ บณั ฑิต พาไปหาผล” ขอ้ ความน้ีมีจุดมุ่งหมายใด

ในการส่ือสาร

ก. เตือนสติ ข. ใหค้ วามรู้ ค. แนะใหท้ า ง. จรรโลงใจ

๑๖. ขอ้ ใดเป็นการส่งสารดว้ ยอวจั นภาษา

ก. คนไขโ้ ทรศพั ทน์ ดั หมายแพทยท์ ี่ตรวจรักษา

ข. ผชู้ มปรบมือใหน้ กั เรียนแสดงบนเวทีเมื่อการแสดงจบ

ค. ชมรมถ่ายภาพแจง้ ขา่ วทริปถ่ายภาพคร้ังตอ่ ไปผา่ นเวบ็ ไซต์

ง. บริษทั ส่งจดหมายแสดงความขอบคุณลูกคา้ ท่ีมาใชบ้ ริการ

๑๗. สถานการณ์ในการส่ือสารขอ้ ใด มีปฏกิ ิริยาตอบสนองตา่ งจากขอ้ อื่น

ก. ฉนั ดูข่าวจากโทรทศั นท์ ุกวนั ข. แม่อ่านข้นั ตอนการทาอาหารในหนงั สือคูม่ ือการทาอาหาร

ค. ลุงอธิบายวธิ ีการใชก้ ลอ้ งตวั น้ีใหฉ้ นั ฟัง ง. พอ่ ฟังวธิ ีการออกกาลงั กายที่ถกู ตอ้ งจากรายการวทิ ยุ

๑๘. “พสี่ ่งอีเมลใหฉ้ นั ไม่สาเร็จเพราะเครือขา่ ยอินเทอร์เน็ตล่ม” สถานการณ์น้ีขอ้ ใดคอื

สาเหตขุ องการสื่อสารทไ่ี ม่สมั ฤทธิผล

ก. ส่ือ ข. สาร ค. ผรู้ ับสาร ง. ผสู้ ่งสาร

๑๙. ในการพดู คุยโทรศพั ทร์ ะหวา่ งกนั อะไรจดั เป็ นสาร

ก. ผโู้ ทร ข. คาพดู ค. ผรู้ ับสาย ง. โทรศพั ท์

๒๐. ขอ้ ใดท่ีผสู้ ่งสารควรพจิ ารณาเป็นอนั ดบั แรก เมื่อเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร

ก. ความบกพร่องของสื่อ ข. ความบกพร่องของตนเอง

ค. ความบกพร่องของตวั สาร ง. ความบกพร่องของผรู้ ับสาร

๒๑. สารในขอ้ ใดเป็นอุปสรรคในการสื่อสารมากที่สุด

ก. สารไม่ชดั เจน ข. ไม่เป็นท่นี ่าสนใจแก่ผรู้ บั สาร

ค. ห่างไกลจากประสบการณ์ของผรู้ ับสาร ง. มีความซบั ซอ้ นลึกซ้ึงเกินสติปัญญาของ ผรู้ ับสาร

๒๒. ขอ้ ใดทาใหก้ ารส่ือสารไม่สมั ฤทธิผลมากทส่ี ุด

ก. ผสู้ ่งสารไม่เขา้ ใจสารดีพอ

ข. ผรู้ บั สารขาดความรู้และประสบการณ์ท่ีจาเป็นเกี่ยวกบั เรื่องทอ่ี ่านหรือฟัง

ค. ผรู้ ับสารมีความรู้มากกวา่ ผสู้ ่งสาร

ง. ผสู้ ่งสารมีอคติตอ่ ผรู้ บั สาร

๒๓. สถานการณก์ ารสื่อสารขอ้ ใดไม่เหมาะสมกบั กาลเทศะ

ก. นุ่นชวนเพอ่ื นมาติวหนงั สือสอบ ข. นิดชวนเพอ่ื นทพี่ อ่ กาลงั ป่ วยไปเทีย่ วตา่ งจงั หวดั

ค. นกชวนพอ่ ไปตลาดตน้ ไมใ้ นวนั หยดุ ง. แนนชวนนอ้ งไปเทยี่ วสวนสนุกช่วยปิ ดเทอม

๒๔. ขอ้ ความใดใชค้ าเหมาะสมแก่บุคคล

ก. หนูทาไดด้ ีมาก ครูขอช่ืนชม ข. ลุงรักมนั กาลงั ปลูกตน้ อะไรหลงั บา้ น

ค. นายแสน ผอู้ านวยการเขาเรียบพบแน่ะ ง. ขอบพระคุณนอ้ งมากนะครับทมี่ าอุดหนุนรา้ นพ่ี

๒๕. “ขณะน้ี………..กาลงั ……….เราตอ้ ง……ใหพ้ ร้อมไวเ้ สมอ” ควรเติมขอ้ ใดในช่องวา่ ง

ก. เหตกุ ารณ์ ตงึ เครียด รกั ษากาลงั ข. เหตุการณ์ เคร่งเครียด เตรียมกาลงั

ค. สถานการณ์ ตึงเครียด เตรียมกาลงั ง. สถานการณ์ เคร่งเครียด รักษากาลงั

๒๖. “ เหตกุ ารณ์มนั ฉุกเฉินเตรียมอะไรไม่ทนั เลย ตดั สินใจไปโดยประสบการณ์ไม่ไดป้ รึกษาใครเลย”

คาท่ีพมิ พต์ วั หนาใชไ้ ดถ้ ูกตอ้ งหรือไม่หากไม่ถูกตอ้ งควรเปล่ียนเป็ นคาใด

ก. ถูกตอ้ ง

ข. ไม่ถูกตอ้ ง ควรเปลี่ยนเป็ น ฉุกละหุก กบั พลการ

ค. ไม่ถูกตอ้ ง ควรเปลี่ยนเป็ น ชุลมุน กบั เหตุการณ์

ง. ไม่ถกู ตอ้ ง ควรเปล่ียนเป็น วนุ่ วาย กบั คาดการณ์

๒๗. ขอ้ ใดใชค้ า “ปี๋ ” เพอื่ บรรยายความรูส้ ึกไดถ้ ูกตอ้ ง

ก. ยาถว้ ยน้ีขมปี๋ ข. ลูกตาลเช่ือมถุงน้ีหวานปี๋

ค. ลูกหมาตวั น้ีวงิ่ ไปคลุกฝ่นุ มาตวั ดาปี๋ ง. ถูกท้งั ขอ้ ก และ ค

๒๘. ขอ้ ใดใชค้ าท่ที าใหม้ องเห็นภาพชดั เจน ต่างจากขอ้ อื่น

ก. อีกชวั่ อึดใจกจ็ ะถึงแลว้ ข. ชยั ชนะอยใู่ กลแ้ ค่เอ้ือม

ค. ห่างกนั แค่คบื เท่าน้นั เอง ง. ทน่ี ่ีใหญโ่ ตมโหฬาร

๒๙. “ถ้าน้ี………. แถมอากาศยงั ……. น่ากลวั จงั ” ควรเตมิ ขอ้ ใดในช่องวา่ ง

ก. มืดสนิท อุดอู้ ข. สวา่ งจา้ เยน็ เฉียบ ค. สวา่ งโร่ รอ้ นอบอา้ ว ง. มือต๊ดึ ต๋ือ เยน็ ยะเยอื ก

๓๐. ขอ้ ใดใชอ้ วยั วะในการรับรู้เหมือน “พอ่ แม่รัก เรามากจนยอมตายแทนไดน้ ะ”

ก. ดอกราตรีส่งกล่ินหอมฉุนตลอดคนื ข. หนา้ ตาของเด็กคนน้ีเหมือนแม่เขามาก

ค. อากาศรอ้ นอบอา้ วเหมือนฝนกาลงั จะตก ง. เดก็ คนน้ีมีไหวพริบดี กลา้ แสดงออกมีความ มนั่ ใจดีมาก

๓๑. สามก๊ก ไดร้ ับการยกยอ่ งจากวรรณคดี สโมสรวา่ มีความดีเดน่ ในดา้ นใด

ก. เป็นยอดของวรรณคดีแปล ข. เป็นยอดของตาราพิชยั สงคราม

ค. เป็นยอดของกลยทุ ธก์ ารทาศึก ง. เป็นยอดของความเรียงเรื่องนิทาน

๓๒. ใครเป็นผปู้ ระพนั ธเ์ ร่ือง สามก๊ก สานวนท่ีมาใหศ้ ึกษา

ก. ทองแถม นาถจานง ข. พระยาพระคลงั (หน)

ค. พระยาอุปกิตศิลปะสาร ง. พระมหามนตรี (ทรัพย)์

๓๓. สามก๊ก หมายถึงขอ้ ใด

ก. จ๊กก๊ก ง่อก๊ก เล่าก๊ก ข. กยุ ก๊ก จ๊กก๊ก ง่อก๊ก

ค. กุยก๊ก ลง่ ก๊ก จ๊กกก๊ ง. ง่อก๊ก จ๊กก๊ก วยุ ก๊ก

๓๔. ตามหนงั สือสามก๊ก ใครเป็นหวั หนา้ ก๊กท้งั สาม

ก. โจโฉ เล่าป่ี กวนอู ข. โจโฉ ขงเบง้ ซุนกวน

ค. ซุนกวน เล่าป่ี โจโฉ ง. เลา่ ปี่ กวนอู เตียวหุย

๓๕. กวนอเู ป็นผมู้ ีคณุ สมบตั ิเดน่ ตามขอ้ ใด

ก. มีความพอเพียงไม่ละโมบ ข. มีความซ่ือสตั ยเ์ ป็นเลิศ

ค. มีความกลา้ หาญและอดทน ง. มีความมนั่ คงรักเดียวใจเดียว

๓๖. แควน้ วชั ชีใชธ้ รรมขอ้ ใดในการปกครองบา้ นเมือง

ก. พรหมวิหารสี่ ข. ฆราวาสธรรม

ค. สามคั คีธรรม ง. อปริหานิยธรรม

๓๗. เมืองหลวงของแควน้ วชั ชีมีชื่อวา่ กระไร

ก. ราชคฤห์ ข. เวสาลี

ค. กสุ ินารา ง. พาราณสี

๓๘. แควน้ มคธและวชั ชีวิวาทกนั ดว้ ยเร่ืองใด

ก. แยง่ เคร่ืองเทศ ข. แยง่ พ้ืนที่อุดมสมบรู ณ์ริมฝั่งแม่น้าคงคา

ค. แยง่ เมืองปาฏลิคาม ง. แยง่ เสน้ ทางคา้ ขาย

๓๙. พระเจา้ อชาตศตั รูสร้างเมืองปาฏลบี ตุ รข้ึนดว้ ยสาเหตใุ ด

ก. ตอ้ งการยา้ ยเมืองหลวง ข. เพ่ือเป็นฐานทพั โจมตีวชั ชี

ค. เพื่อสอดแนมความเคลื่อนไหวของวชั ชี ง. เพื่อเป็นศนู ยก์ ลางเผยแผพ่ ระพุทธศาสนา

๔๐. ผใู้ ดมีบทบาทในการทาใหแ้ ควน้ วชั ชีพ่ายแพแ้ ควน้ มคธ

ก. วสั สการพราหมณ์ ข. พระเจา้ อชาตศตั รู

ค. พระเทวทตั ง. พระเจา้ พิมพิสาร


Click to View FlipBook Version