The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบฝึกหัดทบทวน เรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Arachaporn Atathep, 2019-12-06 02:43:37

แบบฝึกหัดทบทวน เรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์

แบบฝึกหัดทบทวน เรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์

แบบฝกึ หดั ทบทวน เรอ่ื งสามัคคเี ภทคาฉันท์
ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี ๔

นางอรชพร อะทะเทพ
ตาแหนง่ ครูขานาญการ

โรงเรยี นดอกคาใต้วิทยาคม อาเภอดอกคาใต้ จงั หวัดพะเยา
สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต ๓๖
กระทรวงศึกษาธิการชุดที่ ๑ ประวตั ผิ แู้ ตง่
คาช้แี จง แบบฝกึ หดั ทบทวนชดุ นีเ้ ปน็ คาถามแบบอัตนยั ให้พจิ ารณาวา่ ถกู หรือ ผดิ

………. ๑. เรอื่ งสามคั คเี ภทคาฉนั ทแ์ ตง่ ขนึ้ เมือ่ ๙๐ ปีทแี่ ลว้
………. ๒. นายชิต บรุ ทตั นาเค้าเรอ่ื งสามคั คเี ภทคาฉนั ทม์ าจากมหาปรนิ ิพพานสูตร

และอรรถกถาสุมงั คลวิลาสนิ ี
………. ๓. พระราชนพิ นธ์อลิ ราชคาฉันทข์ องรัชกาลท่ี ๖ เปน็ แรงบนั ดาลใจให้

นายชิต บรุ ทัต แตง่ เรอื่ งสามคั คีเภทคาฉันท์
………. ๔. สามัคคเี ภทคาฉนั ทท์ ่ีเปน็ หนงั สอื แบบเรยี นเปน็ สานวนทีไ่ ดร้ บั การขัดเกลาแกไ้ ข

จากนายชิต บรุ ทัต
………. ๕. รชั กาลท่ี ๖ พระราชทานนามสกุล "บรุ ทตั " ใหน้ ายชติ เพราะทรงพอพระราชหฤทัย

เรอ่ื งสามคั คเี ภทคาฉนั ท์
………. ๖. เจ้าเงาะ แมวคราว และเอกชน เปน็ นามปากกาของนายชติ บรุ ทตั
………. ๗. สามคั คเี ภทคาฉนั ท์เปน็ เรื่องประเภทชาดก
………. ๘. นายชิต บรุ ทตั มชี ือ่ เสยี งมากทส่ี ดุ ในรชั กาลท่ี ๕
………. ๙. นายชติ บรุ ทตั เคยเปน็ ลกู ศษิ ย์ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้

กรมพระปรมานชุ ติ ชิโนรส
………. ๑๐. ผลงานประเภทคาฉนั ท์ของนายชติ บุรทัตนอกจากเรอื่ งสามคั คเี ภทคาฉนั ท์ไดแ้ ก่

ตาโปค๋ าฉันท์ กรงุ เทพฯ คาฉนั ท์ และ เวทัพพชาดกคาฉนั ท์ชุดที่ ๒ ทานองแต่ง
คาชแ้ี จง แบบฝึกหดั ทบทวนชดุ น้ีเปน็ คาถามแบบอตั นัย ให้พจิ ารณาว่า ถกู หรือ ผดิ

………. ๑. ฉันท์เปน็ คาประพนั ธท์ ไี่ ดร้ บั แบบอย่างมาจากอนิ เดีย
………. ๒. ฉนั ทม์ ี ๒ ชนดิ คือ วรรณพฤตแิ ละมาตราพฤติ แตไ่ ทยเรานยิ ม

ฉันทม์ าตราพฤติเพราะแตง่ ง่ายกวา่
………. ๓. ลักษณะบงั คบั ทส่ี าคญั ของฉนั ท์ ไดแ้ ก่ คาครแุ ละคาลหุ
………. ๔. คาทปี่ ระสมกบั สระเกนิ อา ไอ ใอ เอา เปน็ ไดท้ ง้ั คาครแุ ละคาลหุ
………. ๕. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานชุ ติ ชโิ นรส ทรงเปน็ ผทู้ มี่ บี ทบาท

ทาให้ฉันทแ์ พรห่ ลาย
………. ๖. สามัคคเี ภทคาฉันทไ์ ดร้ บั การยกย่องจากวรรณคดสี โมสร ในสมัยรชั กาลท่ี ๖

วา่ เปน็ ยอดของวรรณคดีประเภทฉันท์
………. ๗. นายชติ บรุ ทตั ไดป้ ระดิษฐ์ฉนั ท์ข้ึนใหมใ่ หช้ ื่อวา่ ชติ บรุ ทตั ฉนั ท์
………. ๘. ฉนั ทท์ มี่ ีเสียงยาวดจุ สายฟ้าแลบที่มีรศั มียาวไกล ไดแ้ ก่ วชิ ชุมมาลา ฉนั ท์ ๘
………. ๙. ฉันท์ ๘ ไดแ้ ก่ ภุชงคประยาต ฉนั ท์ โตฎกฉนั ทแ์ ละอนิ ทรวงศ์ ฉันท์
………. ๑๐. ฉนั ท์ ๑๑ ไดแ้ ก่ อนิ ทรวเิ ชียร ฉันท์ วสนั ตดลิ ก ฉันท์ และมาณวก ฉนั ท์ชดุ ท่ี ๓ เนื้อเรอ่ื งสามคั คเี ภทคาฉนั ท์
คาช้ีแจง แบบฝึกหดั ทบทวนชุดน้เี ปน็ คาถามแบบอัตนัย ใหพ้ ิจารณาวา่ ถูก หรือ ผดิ

………. ๑. สามัคคเี ภทมคี วามหมายวา่ การแตกสามคั คี
………. ๒. พระเจา้ อชาตศตั รทู รงเปน็ กษตั ริยผ์ ยู้ ง่ิ ใหญแ่ หง่ เมอื งราชคฤห์ แควน้ มคธ
………. ๓. กษัตรยิ ล์ ิจฉวปี กครองแควน้ วชั ชี ซ่งึ มเี มืองหลวงช่อื วา่ พาราณสี
………. ๔. ธรรมทท่ี าใหม้ คี วามสามคั คีมนั่ คงอยูเ่ ปน็ นติ ย์ชือ่ สามคั คีธรรม
………. ๕. สญั ญาณท่ใี ชเ้ รียกประชมุ กษัตรยิ ์ลจิ ฉวีคอื กลอง
………. ๖. พระเจา้ อชาตศตั รูไมก่ ลา้ ยกทพั มาโจมตแี ควน้ วชั ชเี พราะแควน้ วัชชีมีกาลงั เข้มแข็ง

และทหารของมคธยงั อ่อนหดั ไมจ่ ดั เจนในการทาสงคราม
………. ๗. วัสสการพราหมณท์ ลู คดั คา้ นพระเจา้ อชาตศตั รูไม่ใหย้ กกองทพั ไปทาสงคราม

กบั แควน้ วชั ชเี พราะกลัวความหายนะจะบงั เกิดแกบ่ า้ นเมอื ง
………. ๘. วัสสการพราหมณไ์ ดร้ บั ตาแหนง่ เปน็ อามาตยพ์ จิ ารณาพพิ ากษาอรรถคดี

ในแควน้ วัชชี
………. ๙. กษัตริยล์ จิ ฉวีทรงเช่อื ใจวัสสการพราหมณจ์ ึงให้ทาหน้าท่ีสอนศลิ ปวิทยา

แก่เหลา่ ราชกุมารลจิ ฉวอี กี ตาแหน่งหน่ึง
………. ๑๐. เนือ้ เร่อื งสามคั คเี ภทคาฉนั ท์มงุ่ แสดงใหเ้ หน็ ถงึ โทษแหง่ การแตกความสามคั คีชุดที่ ๔ วิเคราะหว์ ิจารณเ์ รื่องสามคั คเี ภทคาฉันท์
คาชี้แจง แบบฝกึ หดั ทบทวนชดุ นี้เปน็ คาถามแบบอัตนัย ให้พจิ ารณาว่า ถูก หรอื ผดิ

………. ๑. สามัคคเี ภทคาฉนั ท์ให้ขอ้ คิดเรอื่ งความสามคั คใี นหมคู่ ณะ
………. ๒. สามคั คเี ภทคาฉันทม์ รี สวรรณคดคี รบถ้วนทุกรส
………. ๓. การปกครองของแควน้ วัชชมี ลี กั ษณะคล้ายการปกครองระบอบประชาธปิ ไตย
………. ๔. การแต่งสามคั คเี ภทคาฉนั ทผ์ แู้ ตง่ เลือกใชฉ้ ันทท์ เ่ี หมาะสมกบั เนอ้ื ความ

ในเรื่อง เช่น บรรยายความงามของปราสาทราชวงั ด้วยภุชงคประยาต
ฉนั ทท์ ม่ี ีลลี าอ่อนช้อย
………. ๕. กระแหนะหมายถึงลายปนู ปน้ั ในงานศิลปกรรมไทย
………. ๖. ผแู้ ตง่ บรรยายปราสาทราชวังของแควน้ มคธตามแบบของสถาปตั ยกรรม
อินเดียโบราณ
………. ๗. กองทพั ของพระเจา้ อชาตศัตรู ประกอบด้วยทพั ชา้ ง ทพั มา้ ทพั รถและ
พลเดนิ เทา้ รวมเรียกวา่ จตรุ งคเสนา
………. ๘. ตวั ละครทม่ี บี ทบาทเดน่ ทาใหม้ คธยดึ ครองวชั ชเี ปน็ ผลสาเร็จคือพระเจ้าอชาตศตั รู
………. ๙. ตัวละครที่ใชส้ ตปิ ญั ญาวางแผนการจนประสบความสาเรจ็ คือวัสสการพราหมณ์
………. ๑๐. ข้อคิดทไ่ี ด้จากเร่ืองสามัคคเี ภทอีกประการหน่ึงคือเยาวชนขาดประสบการณช์ วี ติ
อาจตกเปน็ เหยอ่ื ของผูไ้ มห่ วังดีได้


Click to View FlipBook Version