The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kasinpod, 2022-01-07 00:58:47

การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

12

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน

การเตรยี มความพรอ มและพัฒนา
อยางเขม ตาํ แหนง ครูผชู วย

ครัง้ ที่ 2 วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2564 ถงึ 14 ธนั วาคม 2564

ขอ ท่ี 6 นางสาวกรี านัทร ลาลด

การใชภาษา ตําแหนงครูผูชวย โรงเรยี นอนบุ าลวดั อา งทอง
และเทคโนโลยี
สํานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษา อา งทอง 13

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครูผ้ชู ว่ ย ครั้งที่ 2 (การใชภ้ าษาและเทคโนโลยี) 1

การประเมิน

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน

ข้อที่ 6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

6.1 สามารถใชภ้ าษาและเทคโนโลยใี นการปฏิบัติงานตามหนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบ

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เช่น ส่ือมัลติมเี ดยี ส่อื การสอนนำเสนอ Microsoft PowerPoint สอ่ื ที่เป็นโปรแกรมการสอนของ Google ส่ือ
เว็บไซต์ออนไลน์ช่วยสอน เป็นต้น จึงช่วยให้การเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพไดอ้ ย่างชัดเจนส่งผลให้ผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนรู้ของ
ผู้เรยี นเป็นไปอยา่ งมีประสิทธิภาพสอดคล้องความถนดั และความต้องการของผ้เู รยี น

หลักฐานอ้างองิ

รูปที่ 1 ใชเ้ ทคโนโลยใี นการสื่อสารกบั ผูป้ กครองและนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์ ภายใตส้ ถานการณโ์ ควดิ –
19

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 (การใช้ภาษาและเทคโนโลยี) 2

รปู ท่ี 2 สรา้ งสื่อการสอนในรูปแบบ Microsoft Powerpoint รายวชิ าคณิตศาสตร์
รูปท่ี 3 สอนออนไลนผ์ า่ นโปรแกรม Zoom

3


Click to View FlipBook Version