The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

JD_Group_ติดตามและประเมินผล_7มิย2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by d_tum, 2019-06-12 03:36:19

JD_Group_ติดตามและประเมินผล_7มิย2562

JD_Group_ติดตามและประเมินผล_7มิย2562

การจัดทาลักษณะงาน

กลุ่มตดิ ตามและประเมนิ ผล

ข้อมูล ณ วันท่ี 8 มิถนุ ายน 2562

คณะทางานกลุ่มตดิ ตามและประเมนิ ผล

1. นางสาวดวงพร เจยี มอัมพร
2. นางสุพรรณี สมทิ
3. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
4. นางปัญญา รักการงาน
5. นางสาวสุทศั สา สทิ ธวิ ภิ ทั รตดิ ตาม และ ประเมินผล ต่างกนั อย่างไร?

การตดิ ตาม (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation)
กระบวนการเกบ็ รวบรวม กระบวนการตรวจสอบ

ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยั นาเข้า ตัดสนิ คุณค่า เก่ียวกับปัจจัย
การดาเนินงาน ผลการ นาเข้า การดาเนินงาน ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน

เพ่ือเป็ นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือจัดทาเป็ นสารสนเทศ
สาหรับการกากับ ทบทวน สาหรับการปรับปรุงการดาเนิน
แก้ปัญหาขณะดาเนิน โครงการ สรุปผลสาเร็จและ
โครงการ พฒั นาต่อ

ท่มี า: ศนู ย์ทดสอบและประเมนิ ผลเพ่อื พัฒนาการศกึ ษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวคดิ ความหมาย จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการตดิ ตามและประเมนิ ผล

แนวคดิ ความหมาย จดุ มุ่งหมาย ประโยชน์

การตดิ ตาม ระบบการเก็บรวบรวม แก้ปัญหาขณะ - แก้ปัญหาระหว่างการ
ข้อมลู ของการดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน
เพ่ือเป็ นข้อมูลย้อนกลับ
- ติดตามความครบถ้วน - สรุปบทเรียนสาหรับ
ของปัจจยั การปฏิบตั ิงาน วางแผนและจดั ทา
ตามแผน งาน/โครงการให้ดขี นึ้ ใน

- ติดตามผลว่าตรงตาม อนาคต
แผนหรือไม่

การประเมินผล ระบบการตรวจสอบการ ตัดสนิ ความเหมาะสม -เสนอแนะการคง/ปรับ/
ดาเนินงานและผลการ ของการดาเนินงาน และ เปล่ยี น ระหว่างการ
ดาเนินงาน (สารสนเทศ) การบรรลุผลสาเร็จของ ดาเนินงาน เพ่อื ท่จี ะได้
งาน/โครงการ บังเกดิ ผลตามเป้าหมาย
เพ่ือตดั สินคุณค่า
- ความเพยี งพอ ความ -สรุปผลของโครงการ
เหมาะสมของปัจจัย สาหรับตัดสนิ อนาคตของ
ความเหมาะสมของวธิ ี งาน/โครงการ หรือวาง
ดาเนินงาน แผนการจัดทางาน/
โครงการให้ดขี นึ้ ใน
- การบรรลุความสาเร็จ อนาคต
ของโครงการ

ท่มี า: ศูนย์ทดสอบและประเมินผลเพ่อื พัฒนาการศกึ ษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย

การตดิ ตาม การประเมนิ ผล

บนั ทกึ ข้อมูล จดั เกบ็ ข้อมูล

สารสนเทศ ข้อมูลท่รี วบรวม
จากการติดตาม จากแหล่งอ่นื ๆ

วเิ คราะห์ วเิ คราะห์

รายงานสารสนเทศ ดดั สินคุณค่า

• แก้ไขปัญหาในขณะปฏิบตั ิงาน ข้อเสนอแนะ
ตามแผน
• ความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
• สรุปบทเรียนสาหรับวางแผนและ เพ่อื ปรับเปล่ยี นให้มปี ระสทิ ธิภาพ
จดั การงาน/โครงการในอนาคต
• การบรรลุความสาเร็จของงาน/โครงการ ตดิ ตาม
ผลกระทบ เพ่อื ตัดสินอนาคตของงาน/โครงการ

ท่มี า: ศนู ย์ทดสอบและประเมนิ ผลเพ่อื พฒั นาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://gg.gg/e64e1

1-11 1-3 ตามนวตั กรรมเชิงนโยบาย 27 ครู
ตดิ ตามผล 4-6 ตามแผน ระบบตดิ ตาม คณาจารย์
7-9 ตามแนวทาง และประเมนิ ผล
สารสนเทศ 10 ระบบและมาตรฐานการพัฒนา
กลุ่มตดิ ตาม 11 การบริหารจัดการเครือข่าย
และประเมนิ ผล 12-22
ประเมนิ ผล 12-14 ตามนวัตกรรมเชิงนโยบาย
(28 งาน) 15-17 ตามแผน
18-20 ตามแนวทาง บุคลากรฯ
21 ระบบและมาตรฐานการพัฒนา
22 การบริหารจัดการเครือข่าย

23-25 23 การพฒั นาครู 27
คู่มือคาอธบิ าย 24 การพัฒนาคณาจารย์ ระบบเตือนภยั
รายละเอียดฯ 25 การพฒั นาบุคลากรทางการศกึ ษา

26 กลุ่ม/ผ้รู ับผิดชอบ สังกดั /
คลินิก ของ สคบศ. หน่วยงานท่เี ก่ยี วข้อง
ให้คาแนะนาฯ

ให้คาแนะนา

ลักษณะงาน: งานตดิ ตามผล (11 งาน)

• ตดิ ตามผลการปฏบิ ตั ขิ องหน่วยงานท่เี ก่ยี วข้องเพ่อื ให้เป็ นไป
ตามนวัตกรรมเชงิ นโยบายในการพฒั นาครู (8 ขนั้ ตอน)

1. แต่งตัง้ 2. ศกึ ษาเอกสาร 3. กาหนดกรอบ
คณะกรรมการ แนวคิดการ
ตดิ ตามผล

6. จัดทา 5. จัดทาเคร่ืองมือ 4. กาหนด
แผนปฏบิ ัตกิ าร ติดตามผล แนวทางการ
ตดิ ตามผล
ตดิ ตามผล

7. ดาเนินการ 8. สรุปและจัดทา
ติดตามผล รายงานผล

ลักษณะงาน: งานประเมนิ ผล (11 งาน)

• ประเมินผลการปฏบิ ตั ขิ องหน่วยงานท่เี ก่ยี วข้องเพ่อื ให้เป็ นไป
ตามนวตั กรรมเชงิ นโยบายในการพฒั นาครู (8 ขนั้ ตอน)

1. แต่งตงั้ 2. ศกึ ษาเอกสาร 3. กาหนดกรอบ
คณะกรรมการ แนวคิดการ
ประเมนิ ผล

6. จัดทา 5. จัดทาเคร่ืองมอื 4. กาหนด
แผนปฏบิ ตั ิการ ประเมนิ ผล แนวทางการ
ประเมินผล
ประเมินผล

7. ดาเนินการ 8. สรุปและจดั ทา
ประเมินผล รายงานผล

ลักษณะงาน: งานคู่มือ (3 งาน)

• คู่มือคาอธิบายรายละเอียดการดาเนินงานตดิ ตามและประเมินผล
ตามนวัตกรรมเชิงนโยบายในการพฒั นาครูตามสมรรถนะท่ี
ตอบสนองคุณภาพการศกึ ษาของประเทศไทย (4 ขัน้ ตอน)

1. ศึกษาเอกสาร 2. จดั ทาโครงร่าง
การจดั ทาค่มู อื ฯ และรายละเอยี ด

ของคู่มือฯ

4. สรุปและจดั ทาคู่มือ 3. ตรวจสอบและ
ฉบับสมบรู ณ์ ประเมินคุณภาพของ

ค่มู อื ฯ

ลักษณะงาน: งานการพฒั นาระบบ (2 งาน)

การพฒั นาระบบงาน 1) ระบบตดิ ตามและประเมินผล 2) ระบบเตือนภยั (14 ขัน้ ตอน)

1. การวเิ คราะห์ 2. การศกึ ษา 3. จัดทา 4. การขอความ
ความต้องการ ความเป็ นไปได้ โครงการและขอ เหน็ ชอบ
อนุมัตโิ ครงการ ดาเนนิ งาน

8. การพฒั นา/ 7. การวิเคราะห์ 6. การศกึ ษา 5. จัดจ้างตาม
เขียนโปรแกรม และออกแบบ ขอบเขตการ ระเบียบพสั ดุ
ดาเนนิ งาน
ระบบ

9. การตดิ ตงั้ และ 10. การตรวจรับ 11. การนาเข้า 12. การ
ทดสอบระบบ งาน ข้อมูล ประมวลผล

ข้อมูล

14. สรุปและ 13. เผยแพร่และ
รายงานผล ประชาสัมพันธ์

ลักษณะงาน: งานคลินิกให้คาแนะนาฯ (1 งาน)

• คลินิกให้คาแนะนาเก่ียวกบั การดาเนินการตามนวตั กรรมเชิงนโยบาย
ในการพฒั นาครู คณาจารย์ และบคุ ลากรทางการศึกษา ตามสมรรถนะ
ท่ตี อบสนองคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย (9 ขนั้ ตอน)

1. ศึกษาเอกสาร 2. แต่งตงั้ คณะกรรมการ 3. ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการจดั ตงั้ คลินิกฯ ดาเนินการจดั ตงั้ คลินิก

6. ประชุมคณะกรรมการ 5. แต่งตงั้ คณะกรรมการ 4 ดาเนินการจดั ตงั้ คลินิก
ผู้ให้คาแนะนา ผู้ให้คาแนะนา ฯ

7. ประชุมคณะกรรมการ 8. ดาเนินการให้ 9. สรุปและรายงานผล
ให้คาแนะนาเพ่อื จัดทา คาแนะนา
คู่มอื การปฏบิ ตั งิ านฯกลุ่มนโยบายและ กลุ่มตดิ ตามและ
ยุทธศาสตร์ ประเมนิ ผล

กลุ่มพฒั นาระบบ งานสารบรรณ งานจัดจ้างพัฒนาระบบ ฯลฯ
มาตรฐานการพัฒนาครูฯ การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมดุ ฯลฯ

กลุ่มบริหารจัดการ
เครือข่าย

กลุ่มประสานและ
ความร่วมมอื ฯ

กลุ่มวิจัย นวตั กรรมและ
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มพฒั นาครูฯ

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มตดิ ตาม <--> กลุ่มพฒั นาระบบและมาตรฐานการพฒั นาครู

1. กากบั /ติดตามการขบั เคล่อื นการนาระบบการพฒั นาครูสู่การปฏิบตั ิ
2. กากับ/ติดตามการขับเคล่อื นการนาระบบการพฒั นาคณาจารย์สู่การปฏิบตั ิ
3. กากับ/ติดตามการขับเคล่อื นการนาระบบการพฒั นาบุคลากรทางการศึกษาส่กู ารปฏิบตั ิ

4. กากับ/ติดตามการขับเคล่อื นการนามาตรฐานการพฒั นาครูส่กู ารปฏิบตั ิ
5. กากับ/ติดตามการขับเคล่อื นการนามาตรฐานการพฒั นาคณาจารย์สู่การปฏบิ ตั ิ
6. กากบั /ตดิ ตามการขบั เคล่อื นการนามาตรฐานการพฒั นาบคุ ลากรทางการศึกษาสู่การปฏบิ ตั ิบนั ทึกการประชุม JD (8 มิ.ย. 62)

• จำนวนครู 7 แสนเศษ คน
คน
• จำนวนคณำจำรย์ คน

• จำนวนบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ ง

• กฎหมายท่ใี ช้ในการทางาน
• กฎหมายท่ตี ้องใช้ในการปฏบิ ัตริ าชการ เช่น กำรเบิกคำ่ เดินทำง

คำ่ ท่ีพกั ฯลฯ

• อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง

– (ค) เก่ียวกบั กำรตดิ ตำมและประเมินผล
– ข้อมลู ต้องปฏิบตั ติ ำม พรบ.ดจิ ทิ ลั ในสว่ นของธรรมำภิบำล
– ระเบยี บกำรจดั กำรข้อมลู ของ ศธ.

อานาจหนา้ ที่ใหม่

(ค) ให้คาแนะนา ตดิ ตาม และประเมนิ ผลการปฏบิ ัตขิ องหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่อื ให้เป็ นไปตามนวตั กรรมเชงิ นโยบาย แผน และ
แนวทางในการพฒั นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึ ษา
เพ่อื นาไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เปล่ยี นแปลง
หรือควรยุตนิ โยบาย แผน และแนวทางนัน้ หากไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์กบั ประชาชนโดยรวม


Click to View FlipBook Version