The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Ebook 20 ปี กระบวนการเติมเต็มศักยภาพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by csr.tce, 2022-01-06 21:58:15

Ebook 20 ปี

Ebook 20 ปี กระบวนการเติมเต็มศักยภาพ

สองทศวรรษ

เติมเต็มกบั กระบวนการ
ศกั ยภาพนกั เรียนทุนฯ

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟา

เราเชื่อวา การใหการศึกษา คือการมอบโอกาสใหท้ังชีวิต

ตดิ ตามขาวสารโครงการทนุ การศึกษา บริษทั กรงุ ไทยการไฟฟา จำกัดโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จำกัด

เปาหมาย

ของโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จำกัด คือ

สรางคนคุณภาพ

ท่ีมีความรูคูคุณธรรม

การสรางคนคุณภาพ 1 คน ตองใชเวลามากกวา 10 ป

กระบวนการ ให

ท่ีโครงการทนุ การศกึ ษา บริษทั กรงุ ไทยการไฟฟา จำกดั

ใหแกนักเรียนทุนการศึกษาฯ มาตลอด 20 ป

Scholar- Know-
ship ledge

ทุนการศึกษา ความรู้

Activity • ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา
• ทักษะชีวิต (คิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
กิจกรรม • ความรู้ความเป็นมนุษย์
• ความรู้ที่เท่าทันต่อสถานการณ์ อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ
• ความรู้ที่เน้นการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม

คาดหวังให้นักเรียนทุนฯ

“คิดเป็น ทํางานเป็น”

ปลูกฝง

DNA
ซ่ือสัตย กตญั ู
คน หาตวั เอง คดิ ถงึ สวนรวม

มองเห็นตัวเอง
แตก็ไมลืมมองกลับไปที่สวนรวม
คืนคุณคาสูสังคม

นอกจากการดำเนินงานเพื่อสังคมดานการใหโ อกาสทางการศึกษาของ
โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรงุ ไทยการไฟฟา จำกัด จะทำใหเ ด็กไทย
ทั่วทุกภูมิภาคไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาแลว แกนสำคัญของการ
ดำเนนิ งานคอื การใหค วามสำคญั กบั การสรา งภมู คิ มุ กนั ดว ยคณุ ธรรม
และการเติมเต็มศักยภาพอยางรอบดานใหกับนักเรียนทุนฯ ซ่ึงเปนส่ิง
ทถ่ี กู กำหนดอยใู นกจิ กรรมอบรมจรยิ ธรรมและทศั นศกึ ษา และกจิ กรรม
ตา งๆ ของโครงการทนุ การศกึ ษาฯ มาโดยตลอด

ปี

ตั้งแตป 2544 ที่โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จำกัด
เกดิ ขน้ึ อยา งเปน ทางการ เราไดจ ดั กจิ กรรมอบรมจรยิ ธรรมและทศั นศกึ ษา
ในทุกชวงท่ีปดภาคการศึกษาของแตละป ซ่ึงแตละครั้งไดกำหนดแนวคิด
และหลักสตู รของกจิ กรรมแตกตางกันไปตามยุคสมัย เพื่อใหนกั เรียนทุนฯ
สามารถปรับตัว พัฒนาทักษะ และเทาทันกับกระแสของสถานการณโลก
โดยมเี ปา หมายปลายทางสงู สดุ คอื “ตอ งมคี วามรคู คู ณุ ธรรม” จวบจนวนั นี้
ผลลัพธที่เกิดข้ึนกลายเปนการตกผลึกทางความคิดในตัวของศิษยเกา
นักเรียนทุนฯ ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาและกลับไปประกอบอาชีพรับใช
บานเกิดและประเทศชาติ

เติมเต็ม

ศกั ยภาพนกั เรียนทนุ ฯ

09หนา การดำเนินงานระยะท่ี 1

(พ.ศ. 2544-2553)

ปลูกฝงคุณธรรมจรยิ ธรรม
ใหความรูรอบตวั และเสริมทกั ษะชีวิต

15หนา การดำเนินงานระยะที่ 2

(พ.ศ. 2554-2557)

เขาสสู งั คม Digital

19หนา การดำเนินงานระยะที่ 3

(พ.ศ. 2558-2562)

เขาสูบทบาท Knowledge Transfer

29หนา การดำเนินงานระยะที่ 4
(พ.ศ. 2563-2569)
เติมเตม็ ศักยภาพใหน กั เรยี นทุนฯ อยางรอบดา น

การดำเนินงานระยะท่ี 1

พ.ศ. 2544-2553

“ปลูกฝงคณุ ธรรมจรยิ ธรรม
ใหค วามรูรอบตัว และเสริมทกั ษะชวี ิต”

09หนา

การดำเนินงานระยะท่ี 1 พ.ศ. 2544-2553 ปลกู ฝงคุณธรรมจรยิ ธรรมใหค วามรรู อบตวั และเสรมิ ทกั ษะชีวติ

เพราะเราเชื่อวา การทำงานเพ่อื สังคมดา นการใหโ อกาสทางการศกึ ษาทไี่ ดผ ล
ไมใชแ คการใหเ งนิ ทนุ เทานนั้ แตย ังตองเตมิ เต็ม ความรทู ีค่ วบคูคณุ ธรรมอกี ดวย
เพราะ”คณุ ธรรม” คอื กญุ แจในการสรางคนทีม่ ีคณุ ภาพ
ใหกลับคนื สูค รอบครวั และประเทศ...

ภาพกจิ กรรมอบรมนกั เรียนทุนฯ คายใหญคร้ังท่ี 1 (คายวชิราวธุ จ.ชลบุรี) ป 2545

10หนา

การดำเนินงานระยะที่ 1 พ.ศ. 2544-2553 ปลูกฝง คณุ ธรรมจรยิ ธรรมใหค วามรูรอบตวั และเสรมิ ทักษะชีวิต

ภาพกจิ กรรมอบรมนกั เรยี นทนุ ฯ คา่ ยใหญค่ รง้ั ท่ี 1 ดังนัน้ การดำเนินงานของโครงการทนุ การศึกษา บริษทั กรงุ ไทยการไฟฟา
(คา่ ยวชริ าวธุ จ.ชลบรุ )ี พ.ศ. 2545 จำกัด ในระยะแรก คือการจัดกิจกรรมที่มุงเนนเสริมสรางจริยธรรมใหแก
เยาวชน โดยการปลูกฝงคุณธรรม เนนการฝกฝนและนำหลักธรรมไปใช
ปฏิบัติ ซ่ึงนอกจากจะเปนการชวยใหเยาวชนท่ีขาดโอกาสไดเขาถึงระบบ
การศึกษาแลว ยังเปดโลกกวางใหกาวออกมาเรียนรูโลกภายนอก ทั้งการ
รจู กั เพอ่ื นใหม การทศั นศกึ ษาในสถานทสี่ ำคญั ๆ และเขา รว มกจิ กรรมทส่ี ง เสรมิ
การสรา งสรรคค วามคดิ และเรยี นรกู ารทำกจิ กรรมรว มกนั อกี ดว ย

11หนา

การดำเนินงานระยะท่ี 1 พ.ศ. 2544-2553 ปลกู ฝงคณุ ธรรมจริยธรรมใหความรรู อบตัว และเสริมทักษะชวี ติ

กจิ กรรมในการดำเนินงานระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2544-2553)

ปลกู ฝง คุณธรรมจริยธรรม ใหความรรู อบตวั และเสรมิ ทกั ษะชีวิต

กจิ กรรมบรรพชาสามเณร ภาคฤดรู อ้ น กจิ กรรมอบรมจรยิ ธรรม และทศั นศกึ ษา

เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นทกุ ป ชว งเดอื น เมษายน - พฤษภาคม เปน กจิ กรรมคา ยอบรมจรยิ ธรรมทจี่ ดั ขน้ึ ทกุ ป มงุ เนน การปฏบิ ตั ธิ รรม
โดยสนบั สนนุ ใหน กั เรยี นทนุ ฯ ชายทมี่ คี วามพรอ ม ไดก า วเขา เพอื่ ขดั เกลาจติ ใจ ฝก สมาธิ สรา งสติ ซงึ่ ภายในกจิ กรรมไดส อดแทรก
สกู ารใชช วี ติ ในโลกของธรรมะ เรยี นรพู ระธรรมคำสอน เพอ่ื กจิ กรรมนนั ทนาการ และเสรมิ ดว ยกจิ กรรมทศั นศกึ ษา โดยมงุ เนน ให
นำความรทู ไ่ี ดม าปรบั ใชใ นการดำเนนิ ชวี ติ ไดอ ยา งสมดลุ สบื - นกั เรยี นทนุ ฯ ไดน ำแนวทางแหง ธรรมะ และความรตู า งๆ ไปปรบั ใชใ นชวี ติ
ทอดประเพณี และรกั ษาไวซ่งึ ธรรมะในพุทธศาสนา ประจำวนั ไดอ ยา งมสี ติ เพอื่ เปน คนดมี คี ณุ คา ตอ สงั คม

กจิ กรรมอบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม
ดา้ นพุทธบตุ ร

เปนกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม
พรอมจัดกิจกรรมทัศนศึกษาใหแกสามเณรทุนฯ
ไดเปดโลกทัศน

กจิ กรรมอบรมนกั เรยี นทนุ ฯ (คา่ ยใหญ)่ กจิ กรรมอนื่ ๆ

เปน กจิ กรรมคา ยอบรมทไ่ี มม กี จิ กรรมอบรมจรยิ ธรรม ซงึ่ กิจกรรมชี้แจงนักเรียนทุนฯ และปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงให
กำหนดจดั ทกุ 5 ป โดยมวี ตั ถปุ ระสงคห ลกั เพอ่ื มงุ เนน เตมิ - นกั เรยี นทนุ ฯ สถาบนั การศกึ ษา และผปู กครองของนกั เรยี นทนุ ฯ
เตม็ องคค วามรู และทกั ษะตา งๆ ใหแ กน กั เรยี นทนุ ฯ เชน การ เชื่อม่ันในโครงการทุนฯ และใหความรวมมือเพ่ือจะสงเสริมให
ปรับตัว การแสดงออก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ นกั เรียนทุนฯ ไดศ กึ ษาตอจนจบการศกึ ษาเทาทเ่ี คา จะสามารถ
พฒั นาตวั เองสผู นู ำ ความสามคั คี ยงั มกี จิ กรรมทศั นศกึ ษา ทำได
ใหนักเรียนทุนฯ ไดเปดโลกทรรศน อันเปนหนทางแหงการ
พัฒนาความรู ความสามารถ จิตใจ และอารมณ ซึ่งเปน กิจกรรมเย่ียมบานนักเรียนทุนฯ เปนการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบาน
สว นหนงึ่ ทส่ี ง เสรมิ ใหเ ยาวชนดำเนนิ ชวี ติ ไดอ ยา งมคี ณุ ภาพ เพื่อตดิ ตามความเปนอยู สภาพแวดลอม และเจตคตขิ องผู-
ปกครองตอการศึกษาตอของนักเรียนทนุ ฯ

กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียนทุนฯ เปนกิจกรรมที่จัดข้ึน
เพือ่ แสดงความยินดีกับนักเรียนทุนฯ ทสี่ ำเร็จการศกึ ษา และ
ใหโอวาทแกนกั เรยี นทุนฯ เพ่อื นำไปใชในการดำเนินชวี ิต ทำดี
เพื่อสังคม และประเทศชาติตอไป

12หนา

การดำเนินงานระยะที่ 1 พ.ศ. 2544-2553 ปลูกฝง คุณธรรมจรยิ ธรรมใหค วามรูรอบตวั และเสริมทกั ษะชวี ิต

13หนา

การดำเนินงานระยะที่ 1 พ.ศ. 2544-2553 ปลูกฝง คุณธรรมจรยิ ธรรมใหค วามรูรอบตวั และเสริมทกั ษะชวี ิต

14หนา

การดำเนนิ งานระยะที่ 2

พ.ศ. 2554-2557

“เขาสสู งั คม Digital”

15หนา

การดำเนินงานระยะท่ี 2 พ.ศ. 2554-2557 เขา สสู งั คม Digital

เมอื่ โลกกา วเขา สยู คุ Digital ทกุ สง่ิ ทกุ อยา งเปลย่ี นแปลงไปอยา งรวดเรว็ เราจงึ ตอ ง
วเิ คราะหเชิงลึกของระบบการศกึ ษาไทย และศึกษาความคดิ ของนกั เรียนทุนฯ ท่ไี ดรับ
อทิ ธพิ ลจากสงั คมทเี่ ปลย่ี นแปลงไป เพอ่ื นำมาใชป รบั นโยบายและกลยทุ ธใ หมใ หเ ขา กบั
นักเรียนทุนฯ สรางใหนักเรียนทุนฯ “คิดเปน” รูเทาทันสถานการณทั้งในโลกของ
วิชาการ และทักษะสำคัญนอกเหนือจากหองเรียน เพ่ือเสริมศักยภาพและความคิด
ใหกบั นักเรียนทุนฯ ผานวทิ ยากรที่มากดวยประสบการณแ ละเหมาะสมกบั การพฒั นา
องคความรูดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม

16หนา

การดำเนินงานระยะที่ 2 พ.ศ. 2554-2557 เขาสสู ังคม Digital

กิจกรรมในการดำเนินงานระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2554-2557) กจิ กรรมเยยี่ มบา น
นกั เรยี นทนุ ฯ
เขา สสู ังคม Digital

กจิ กรรมชแ้ี จงนกั เรยี นทนุ ฯ กจิ กรรมอบรม
และปฐมนเิ ทศ นกั เรยี นทนุ ฯ (คา ยใหญ)

กจิ กรรม
ปจ ฉมิ นเิ ทศ
นกั เรยี นทนุ ฯ

กจิ กรรม
อบรมจรยิ ธรรม
และทศั นศกึ ษา

กจิ กรรมบรรพชาสามเณร กจิ กรรมปจฉิมนเิ ทศนกั เรียนทุนฯ พ.ศ. 2556
ภาคฤดรู อ น ศษิ ยเ กานักเรียนทนุ ฯ ไดร ว มกันคดิ กจิ กรรม

เพื่อตอบแทนสงั คม กจิ กรรม “ปกไผชะลอคล่ืน”

พ.ศ. 2557 ศษิ ยเ กา นกั เรยี นทนุ ฯ มองเหน็ ปญ หา แลว จงึ นำเสนอโครงการ
รว มกนั เพ่อื จดั กิจกรรมปกไผชะลอคลน่ื ณ โรงเรยี นธรรมชาติปาชายเลน
จ.สมทุ รสงคราม โดยมโี ครงการทุนการศกึ ษาฯ เปนผูใหการสนบั สนนุ

17หนา

คำสอน และขอคิดวทิ ยากรในกิจกรรมตางๆ
ของโครงการทนุ การศกึ ษา บรษิ ทั กรงุ ไทยการไฟฟา จำกดั

“ถา ไมมสี ติ หรือ ไมไ ดไ ตรต รองดภู ายในของตนเอง
กจ็ ะมีความรสู กึ วา เราสาละวนอยูกบั เรอ่ื งภายนอก
เรือ่ งความคดิ การงาน โดยไมรเู ปาหมายจุดประสงคแ ทจ ริง

การใหต นเองอยูคนเดยี วในบางคร้ัง

เพือ่ ทจี่ ะมี สติ สมาธิ ปญญา

ไมใ หเ ปนไปตามความเชือ่ ตามอารมณ
ความชกั จงู จากภายนอกเพยี งอยางเดียว
ทำใหเ ราสามารถรูเ ทา ทันจติ ใจของตวั เองไดอยา งแทจริง”

สรปุ คำสอนจากพระวิทยากร พระมหาวิชาญ สวุ ิชาโน
ในหลกั สูตร “การพัฒนาสติ” บรรยายในกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา คร้ังที่ 10/2557

วนั ท่ี 27 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลัย จ.อยธุ ยา

“ผมเชอ่ื วา ....
การกระทำท่ไี มม ีเปา หมายชดั เจน
ยอ มสง ผลความสำเร็จไดไ มชัดเจนเชนกนั
ดงั นนั้ จุดเริ่มตนความสำเรจ็ ทัง้ ปวง คือ
ความมงุ มัน่ ความปราถนา ความใสใจ
ความอดทนท่ีจะตอสูทำสิง่ ท่เี ราฝนใหเปน ความจรงิ

และท่ีสำคญั ทีส่ ุดคือ การมี “เปาหมายท่ีชดั เจน”

สู และ ทำส่ิงน้ันใหเปน ความจรงิ ”

สรุปขอ คิดจากวิทยากร คณุ วิทติ นันท โรจนพานิช
ผทู ำตามความฝน โดยคนไทยคนแรกทีพ่ ิชิตยอดเขาเอเวอรเรสตส ำเร็จ
บรรยายในกิจกรรมอบรมจรยิ ธรรม และทศั นศกึ ษา ครงั้ ท่ี 10/2557
วนั ท่ี 27 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.อยุธยา

18หนา

การดำเนินงานระยะที่ 3

(พ.ศ. 2558-2562)

“เขาสูบทบาท Knowledge Transfer”

19หนา

การดำเนินงานระยะที่ 3 พ.ศ. 2558-2562 เขาสบู ทบาท Knowledge Transfer

โครงการทุนการศึกษาฯ นอกจากจะเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา “คน”
ดวยการเติมเต็มศักยภาพใหกับนักเรียนทุนฯ ท้ังดานวิชาการ เปดโลกเรียนรู
เสนทางการพัฒนาทักษะสูอาชีพ ยังสงเสริมใหศิษยเกา และนักเรียนทุนฯ รูจัก

บทบาทของ “ผูใหอยางยั่งยืน” ดวยการสานตอกิจกรรมปกไผชะลอคลื่น ที่

ศษิ ยเกานกั เรียนทุนฯ ไดริเรม่ิ ไวใ นป 2556
นอกจากน้ียงั ใหความสำคัญกับบุคลากรดานการศกึ ษาอยางครูผสู อน โดยจดั

กิจกรรมพัฒนาความเปนมืออาชีพ "สรางครูใหมีคุณสมบัติท่ีแข็งแรงทาง
ความคดิ และปรบั ตวั ไดเ รว็ " เพอื่ ถา ยทอดและสง ตอ ใหผ ทู มี่ บี ทบาทในการสรา ง

การเรยี นรแู กนกั เรียนไดน ำไปใชประโยชนกับภาคการศกึ ษาของประเทศตอ ไป

20หนา

การดำเนินงานระยะที่ 3 พ.ศ. 2558-2562 เขาสบู ทบาท Knowledge Transfer

กิจกรรมในการดำเนินงานระยะที่ 3 (พ.ศ. 2558-2562) กจิ กรรมเยย่ี มบา น
นกั เรยี นทนุ ฯ
เขา สบู ทบาท Knowledge Transfer

กจิ กรรมชแี้ จงนกั เรยี นทนุ ฯ กจิ กรรมอบรม
และปฐมนเิ ทศ นกั เรยี นทนุ ฯ (คา ยใหญ)

กจิ กรรม
ปจ ฉมิ นเิ ทศ
นกั เรยี นทนุ ฯ

สานตอ ความต้ังใจการเปน

กจิ กรรม “ผูใหอยางย่งั ยืน” ดวยกจิ กรรม
อบรมจรยิ ธรรม คืนดิน คนื ปา รกั ษาปาชายเลน

และทศั นศกึ ษา
กจิ กรรมอบรม
เสรมิ พลงั ครู สกู ารคน พบศกั ยภาพของนกั เรยี น

กจิ กรรมบรรพชาสามเณร วางแผน-ตอ ยอด-พัฒนาครู...บุคลากรทางการศกึ ษา
ภาคฤดรู อ น เพื่อสรางแรงบนั ดาลใจและดึงศักยภาพท่ีแทจรงิ ของลูกศษิ ย

(ภาพกจิ กรรม เสริมพลังครู สกู ารคน พบศกั ยภาพของนักเรยี น ณ โรงแรมเซ็นทารา กทม. (โดยวทิ ยากร รร.สาธติ จุฬาฯ) พ.ศ. 2561 21หนา

การดำเนินงานระยะที่ 3 พ.ศ. 2558-2562 เขา สูบทบาท Knowledge Transfer

จากผรู บั กลบั เปนผใู ห
จากกจิ กรรม ปกไผช ะลอคลืน่ สู คนื ดิน คนื ปา รกั ษาปาชายเลน

“ใหอ ยางยั่งยนื ”

2557 2558 - 2559 2560 2565

ศิษยเ กานักเรยี นทนุ ฯ ธรรมชาตเิ ติมเตม็ ดินตะกอน นักเรียนทุนฯ สานตอ กจิ กรรม
รเิ รมิ่ กิจกรรม เกดิ เปน โครงการ “คืนดนิ คนื ปา รักษาปา ชายเลน”

“ปกไผชะลอคลน่ื ”

ปลอยสัตวน าํ้ และปลกู ปาชายเลน 50,000 ตน

ณ โรงเรยี นธรรมชาติปา ชายเลน จ.สมุทรสงคราม

23หนา

ขอ คิดวทิ ยากรในกิจกรรมตางๆ
ของโครงการทุนการศกึ ษา บรษิ ัท กรุงไทยการไฟฟา จำกัด

เราสามารถทำอะไรท่ียิ่งใหญไ ด
แคลองเปลยี่ นบางอยา ง คือการ

เปลีย่ น mind set
จิตใตส ำนกึ และความคดิ

สรปุ ขอ คดิ จากวทิ ยากร ดร.วันเพญ็ เขมะกนก
คายเยาวชน ม.ปลาย “หาตวั ตนทีใ่ ช อนาคตไกลแน”
ณ คายกรมหลวงชุมพร อ.สตั หีบ จ.ชลบรุ ี คายลกู เสือ ครง้ั ที่3/2559

ผมเช่ือมัน่ ในเรื่องท่ีวา

เราตอ งการไดรับสิ่งที่ดีท่ีสดุ
เราก็ตองใหส ่งิ ท่ีดีที่สดุ

สรุปขอคิดจากวทิ ยากร พ.อ.วิชัย สาคัมภรี 
คา ยเยาวชน ม.ปลาย “หาตัวตนที่ใช อนาคตไกลแน”
ณ คา ยกรมหลวงชุมพร อ.สตั หบี จ.ชลบรุ ี คายลกู เสอื ครั้งท่3ี /2559

24หนา

ขอคดิ วทิ ยากรในกิจกรรมตางๆ
ของโครงการทุนการศกึ ษา บรษิ ัท กรงุ ไทยการไฟฟา จำกัด

ย่ิงตงั้ ภาพ เปา หมายไดชัดเจนเทา ไหร

ย่ิงเปน แรงบนั ดาลใจ
ใหเ กดิ ขึน้ จริง และบรรลเุ ปาหมาย

ไดง า ยและเร็วขีน้ เทานั้น

สรปุ ขอคิดจากวิทยากร นพ. ภราดร กุลเกลย้ี ง ผอ.รพ. สมิติเวช จ.ชลบุรี
ในงานอบรมจริยธรรม คร้ังที่ 12/2560 วันท่ี 22-30 เมษายน 2560

ณ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.อยุธยา

ส่ิงทีเ่ ราสนใจ ส่ิงทเ่ี ราชอบ
มันสามารถแปลงเปน ทักษะอาชพี ไดหมด

สรปุ ขอ คดิ จากวิทยากร ทีม CAREERVISA THAILAND
เพ่อื เปด ประสบการณทางการศึกษา การคนหาตวั เอง และหาอาชีพ และกา วเดนิ ไปในแนวทางทถี่ ูกตอง

หวั ขอ “เพราะอนาคต ออกแบบได” ในงานอบรมจริยธรรม ครัง้ ท่ี 12/2560
วันท่ี 22-30 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลยั จ.อยุธยา

25หนา

ขอคิดวทิ ยากรในกจิ กรรมตางๆ
ของโครงการทนุ การศึกษา บริษทั กรุงไทยการไฟฟา จำกัด

สิ่งทผี่ มอยากจะยาํ้ กค็ ือ

การเรยี นรูต ลอดชีวิต

เปนสิง่ ที่คนทุกคนในอนาคตตอ งทำ
ถา ตองการความกา วหนาในชวี ติ การทำงาน

สรปุ ขอคดิ จากวทิ ยากร คณุ ศุภชยั สทุ ธพิ งษชยั
กรรมการผูจัดการ บริษัท กรงุ ไทยการไฟฟา จำกดั ,
ประธานโครงการทนุ การศึกษา บรษิ ัท กรุงไทยการไฟฟา จำกดั
ในงานแนะแนวการศกึ ษาสอู าชพี วันท่ี 2 ธันวาคม 2560 ณ อาคารธนภมู ิ กรงุ เทพฯ

หวั ขอ “วิชาชพี ทมี่ นั่ คงในทศวรรษหนา ”

เรียนอะไรกไ็ ด แตขอใหเรียนแลวสามารถทำงานได
ทักษะทีต่ อ งมใี นทศวรรษน้ี

คือทักษะที่จะเอาตัวรอดได
ไมว า งานจะเปล่ยี นแปลงไปอยา งไร

สรุปขอคดิ จากวทิ ยากร รศ.ดร.จรี เดช อสู วสั ด์ิ
อดตี อธิการบดี มหาวทิ ยาลยั หอการคา ไทย และท่ีปรกึ ษาพิเศษสภามหาวิทยาลยั หอการคา ไทย

ในงานแนะแนวการศึกษาสอู าชพี วันที่ 2 ธนั วาคม 2560 ณ อาคารธนภูมิ กรุงเทพฯ
หัวขอ “วชิ าชพี ท่ีม่นั คงในทศวรรษหนา”

26หนา

ขอ คิดวทิ ยากรในกิจกรรมตางๆ
ของโครงการทนุ การศึกษา บริษทั กรงุ ไทยการไฟฟา จำกดั

หน่ึงในทกั ษะทีอ่ งคกรตอ งการ

เราตองพรอมท่จี ะเรียนรสู ิง่ ใหมๆ เสมอ
แมส ง่ิ นั้นจะเปน สิ่งที่เราไมชอบกต็ าม

สรุปขอคดิ จากวิทยากร คุณแสงเดอื น ตงั้ ธรรมสถติ ย
หัวหนาผูบริหารดานปฏิบัตกิ าร และผูร วมกอ ตัง้ เว็บไซต JobThai.com
ในงานอบรมจรยิ ธรรม คร้ังที่ 13/2561 วนั ที่ 1-8 กรกฏาคม 2561

ณ คา ยรมิ ขอบฟา จ.สมทุ รปราการ (ระดับอดุ มศกึ ษา)
หวั ขอ บรรยาย “เตรยี มความพรอมในการหางาน”

27หนา

ขอคิดจากคณุ ครใู นโครงการทุนการศึกษาฯ

ผเู ขา รวมการอบรม หวั ขอ “คดิ เปน ต้ังเปา หมายเปน เรียนเปน ทำงานเปน ”
ในงานอบรมจรยิ ธรรม ครั้งท่ี 14/2562 วนั ท่ี 21-28 เม.ย. 2562
ณ สวนธรรมศรปี ทุม จ.ปทมุ ธานี (ระดับมธั ยมศกึ ษา)

คดิ เปน คอื การตงั้ เปาหมายเปน...
กระบวนการในการตดั สนิ ใจ เหมอื นกบั การขบั รถ ถา เรารจู ุดหมาย
ทจี่ ะดำเนินชวี ิตเพือ่ ที่จะเดนิ ไปสูเ ปา หมาย เรากจ็ ะเตรยี มตวั ไดถ กู วา ตอ งวางแผน
ทเ่ี ราไดต ้งั ไวใ หประสบความสำเรจ็ เตรียมรถ เตรียมการเดินทางอยา งไร
จะตองเลย้ี วซา ย หรือเล้ยี วขวา ซง่ึ จะ
คณุ ครสู เุ มตตา ลมิ่ อรุณ (ครหู นอ ย) โรงเรยี นสุรนารวี ทิ ยา จ.นครราชสีมา ทำใหเราไปถึงจุดหมายปลายทางได
อยา งรวดเรว็
การเรยี น..เราไมจ ำเปนตองเรยี นตามหลกั สตู ร
หรือตามเนื้อหาเพียงอยางเดียว คุณครรู ดารัตน ยมุ ิมัย (ครูยุย)
แตเ ราควรจะเรยี นรจู ากปญหา โรงเรยี นสรุ นารีวิทยา จ.นครราชสีมา

สภาพแวดลอ มและสังคมของตัวเอง

คุณครูทศั นีย บุญสุข (ครฝู าย)
โรงเรยี นเฉลมิ พระเกยี รติ 48 พรรษา ในพระราชูปถมั ภฯ จ.ลำพนู

ทำงานเปน คือ
ตอ งรหู นาท่ีของเรา และองคก ร วาคืออะไร
และก็ดำเนินการสองอันนี้ควบคกู ันไป เพื่อไปสเู ปา หมายท่แี ทจริง
ซ่ึงผลลพั ธท ีไ่ ดคอื ตัวเราเองไดพ ัฒนา และองคกรไดผ ลประโยชนสงู สุด

คุณครูธิษตยา สารจนั ทร (ครูมยุ ) โรงเรยี นนายายอามพิทยาคม จ.จันทบรุ ี

28หนา

การดำเนินงานระยะท่ี 4

(พ.ศ. 2563-2569)

“เติมเต็มศักยภาพใหน กั เรยี นทนุ ฯ
อยางรอบดาน”

29หนา

การดำเนินงานระยะท่ี 4 พ.ศ. 2563-2569 เติมเตม็ ศกั ยภาพใหนักเรยี นทนุ ฯ อยางรอบดาน

นับเปนชวงเวลาที่สถานการณของสังคมโลก
เขาสูเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) อยางเต็มรูปแบบ ...

โครงการทนุ การศกึ ษาฯ มองเหน็ นยั สำคญั ของยคุ สมยั ทเ่ี ปน
ยคุ ของคนทเี่ กง รอบดา นทไ่ี มใ ชแ คว ชิ าการแตย งั ตอ งมที กั ษะ
ทชี่ ำนาญรจู รงิ ในสงิ่ ทท่ี ำ เพอ่ื ทจี่ ะเปน คนคณุ ภาพเมอ่ื สำเรจ็
การศกึ ษา สามารถเขา สตู ลาดแรงงานไดอ ยา งมอื อาชพี จงึ
หลอ หลอมกจิ กรรม และสรา งสรรคแ นวทางใหน กั เรยี นทนุ ฯ
ไดรูจัก “คุณคา” ของตัวเอง นำไปสูการพัฒนาทักษะชีวิต
ทส่ี ำคญั ทง้ั ความคดิ สรา งสรรค การวเิ คราะหก ารแกป ญ หา
ทเี่ กดิ ขน้ึ ทงั้ ปจ จบุ นั และอนาคต รวมถงึ การถา ยทอดคณุ คา
เหลา นนั้ สสู งั คมรอบขา งในรปู แบบการชว ยเหลอื ผอู น่ื ซงึ่ เรา
จะเหน็ ผลลพั ธเ หลา นน้ั อยใู นตวั ศษิ ยเ กา นกั เรยี นทนุ ฯ ทส่ี ำเรจ็
การศกึ ษาไดอ อกไปทำหนา ทแี่ ละบทบาทตอบแทนครอบครวั
และบา นเกดิ

30หนา

การดำเนินงานระยะท่ี 4 พ.ศ. 2563-2569 เตมิ เตม็ ศกั ยภาพใหน ักเรยี นทุนฯ อยางรอบดาน

กจิ กรรมในการดำเนินงานระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2558-2562)

เขาสูบทบาท Knowledge Transfer

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โครงการทุนการศึกษาฯ จึง
จำเปน ตอ งงดกจิ กรรมอบรม แตโ ครงการทนุ การศกึ ษาฯ ยงั คงวางรากฐานเพอ่ื พฒั นาศกั ยภาพของนกั เรยี นทนุ ฯ
ศิษยเกานักเรียนทุนฯ และการดำเนินงานของโครงการทุนการศึกษาฯ อยูเสมอ

คณุ ศภุ ชยั สทุ ธพิ งษช ยั ประธานโครงการทนุ การศกึ ษาฯ และ
คุณสงวนศรี สุทธิพงษชยั ประธานคณะดำเนนิ งานโครงการ
ทนุ การศึกษาฯ เขา พบพระอาจารยไพศาล วิศาลโล ท่ีปรึกษา
ทางธรรมโครงการทนุ การศกึ ษา บรษิ ทั กรงุ ไทยการไฟฟา จำกดั
เพ่ือหารือ และขอขอคิดดานธรรมะ เพื่อนำไปประยุกตใชกับ
กจิ กรรมของโครงการทนุ การศกึ ษาฯ ตอ ไปในอนาคต

วนั ท่ี 21 มกราคม 2563 ณ โครงการปลูกตนไม ปลูกธรรมะ กรงุ เทพฯ

กิจกรรมลงนามความรว มมอื พัฒนางานวจิ ัย
โครงการทนุ การศึกษา บริษทั กรงุ ไทยการไฟฟา จำกัด
รว มกบั มหาวิทยาลยั มหิดล
กิจกรรมเสวนา หัวขอ “โอกาสการศกึ ษากับสังคมไทย”

วันที่ 13 กมุ ภาพนั ธ 2563
ณ หองอเนกประสงคชน้ั 1 หอศลิ ปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพฯ

31หนา

การดำเนินงานระยะที่ 4 พ.ศ. 2563-2569 เติมเตม็ ศักยภาพใหนักเรียนทนุ ฯ อยางรอบดาน

กิจกรรม CEO Exclusive meeting รว มหารอื ความรวมมือ และแลกเปลี่ยนแนวคิดการพฒั นากจิ กรรมเพอื่ สงั คมในแงมมุ
ตา งๆ ของผูบรหิ ารของส่อื มวลชน และผูบริหารผผู ลติ รายการสรางสรรคสังคม

วนั ท่ี 3 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมพลาซา แอทธนิ ี กรุงเทพฯ

เดินหนาปลกู ปา เพิ่ม 20,000 ตน (พ.ศ 2563 -2564)
ในโครงการ คืนดนิ คนื ปา รักษาปาชายเลน โดยศษิ ยเกานกั เรยี นทนุ ฯ นกั เรยี นทนุ ฯ จิตอาสา และผนู ำชมุ ชน

ณ โรงเรยี นธรรมชาติปาชายเลน จ.สมุทรสงคราม

32หนา

การดำเนินงานระยะที่ 4 พ.ศ. 2563-2569 เติมเต็มศกั ยภาพใหนกั เรยี นทุนฯ อยางรอบดา น

กิจกรรมปจ ฉมิ นิเทศศิษยเ กา นักเรยี นทนุ ฯ ประจำป 2563 ภายใตแ นวคิด “คุณคา ในตวั เอง” (Self eststeem)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม อมารีดอนเมือง กรงุ เทพ

33หนา

เดินหนาตอ เพ่ือเปาหมาย

สรางคนคุณภาพ

ท่ีมีความรูคูคุณธรรม

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จำกัด


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Majlis Amanat Ketua Pengarah Kastam Malaysia Sempena Lawatan Kerja Ke JKDM Sarawak 2022
Next Book
วันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2565