The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Portfolio ศรายุธ อ่อนหวาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pakbung Panisa, 2022-07-09 03:21:32

แฟมสะสมผลงาน (portfolio)

Portfolio ศรายุธ อ่อนหวาน

แฟ้มสะสมผลงาน

นายศรายธุ อ่อนหวาน

โรงเรยี นเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2

ขา้ พเจา้ มีความสนใจในอาชีพครูมาตง้ั แตศ่ กึ ษาอย่ใู นระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาดว้ ยเห็นวา่
อาชีพครูเป็นอาชพี ทเี่ ปน็ ส่วนสาคัญในการพฒั นาประเทศ อกี ทั้งยังเปน็ อาชีพทไ่ี ด้เหน็ การ
เปล่ียนแปลงของคนแต่ล่ะรุ่นอย่างชัดเจน และความใฝ่ฝันนไ้ี ดถ้ กู จดุ ประกายมากขึน้ เมอ่ื ไดเ้ ข้ารับ
การศกึ ษาในระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาทีโ่ รงเรยี นเบญจมราชรังสฤษฎอ์ิ นั เปน็ ทีร่ ักยงิ่ ของขา้ พเจา้
เพราะนอกจากทีโ่ รงเรียนแห่งน้จี ะอดุ มไปด้วยครทู ีม่ คี วามรคู้ วามสามารถด้านวชิ าการแล้ว
คุณครูเหล่านัน้ ยังเต็มไปดว้ ยความเมตตา คอยสนับสนุนชว่ ยเหลอื ขา้ พเจา้ อย่างเตม็ กาลัง
เชน่ การเปดิ โอกาสให้เปน็ ผูเ้ ข้าแขง่ ขันด้านวชิ าการของวชิ าสงั คมศกึ ษาในหลายๆรายการ
หรอื การใหค้ าปรกึ ษาในการศกึ ษาต่อและประกอบอาชพี อกี ทง้ั ยงั มีรุ่นพ่ศี ษิ ยเ์ กา่ หลายๆทา่ นท่ี
ประกอบอาชีพครแู ล้วประสบความสาเรจ็ ในอาชพี อาทิ ดร.โกวทิ วรพพิ ัฒน์อดตี ปลดั กระทรวง
ศึกษาธกิ าร ศ.ดร.สมหวัง พิพิธยานุวัฒน์ นายศักดิ์เดช จมุ ณี อดตี ผู้อานวยการเชยี่ วชาญ เปน็
ตน้ ซึ่งทั้งหมดทกี่ ล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า หมน่ั พฒั นาตนเองในทกุ ๆดา้ น
เพือ่ ให้บรรลุดงั จุดม่งุ หมายที่วางเอาไว้ว่าสกั วนั หนง่ึ คงไดมาเปน็ “ครู”

แฟม้ สะสมผลงาน (Portfolio) เลม่ น้ขี า้ พเจ้าได้จดั ทาขน้ึ เพ่ือเป็นตัวแทนในการ
นาเสนอประวตั ิ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพัฒนาการต่างๆ
ของข้าพเจา้ ประกอบไปดว้ ย ประวัตสิ ่วนตัว ประวตั กิ ารศกึ ษา ผลงานและกจิ กรรมที่
ข้าพเจา้ ได้เขา้ ร่วม

ขา้ พเจา้ หวังเปน็ อยา่ งยงิ่ วา่ แฟม้ สะสมผลงานเล่มน้ี จะทาให้ทุกทา่ นทีอ่ ่านได้เห็น
ถึงความรู้ ความสามารถของข้าพเจ้ามากยิ่งขนึ้

ข้าพเจา้ ขอขอบคุณ คณุ พ่อ คณุ แม่ คุณครอู าจารย์ เพอ่ื นๆ และผูท้ ่มี สี ่วน
ร่วมในการให้ความสนบั สนนุ ความช่วยเหลอื และให้คาปรกึ ษา รวมท้ังคาแนะนาตา่ ง
ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อขา้ พเจา้ ทาให้การทาแฟม้ สะสมผลงานสาเรจ็ ลลุ ่วงไปไดด้ ้วยดี
ขอขอบคณุ อยา่ งย่งิ

คำนยิ ม

คำนยิ ม

01 PROFILE
ประวตั สิ ่วนตวั

02 EDUCATION
ประวตั กิ ารศกึ ษา

03 ACTIVITIES
กจิ กรรมท่เี ขา้ ร่วม

04 CERTIFICATES
เกยี รตบิ ตั รท่ไี ดร้ บั

ประวตั ิสว่ นตัว

ช่ือ : ศรายุธ นามสกลุ : ออ่ นหวาน ชอ่ งทางการตดิ ตอ่
ชือ่ เล่น : แมนยู อายุ 23 ปี
เกิดวนั ที่ : 18 มีนาคม พ.ศ. 2542 Line : 1200101808786
สัญชาติ : ไทย เชอ้ื ชาติ : ไทย Facebook : ศรายธุ ออ่ นหวาน
ศาสนา : พทุ ธ Instagram : Manugoodd
วิชาท่ีถนดั : ประวตั ศิ าสตร์ รฐั ศาสตรแ์ ละศาสนา Tel : 086-4789308
งานอดิเรก : ปลูกตน้ ไม้ อา่ นหนงั สอื เชิงประวัติศาสตร์ E-Mail : [email protected]

คตปิ ระจาใจ : ความคิดของมังกร งดู ินย่อมมิอาจหย่งั ถึง

ที่อยปู่ ัจจบุ ัน : 62/2 หมู่ 1 ตาบลบางหัก ประวตั คิ รอบครวั

อาเภอพานทอง จงั หวัดชลบุรี 20160 บิดาชอื่ : นายวริ ะพงษ์ ออ่ นหวาน

อายุ : 55 ปี อาชพี : -

มารดาช่อื : นางจรีวรรณ บุญรอด

อายุ : 56 ปี อาชีพ : คา้ ขาย

ประวัติการศกึ ษา

ปกี ารศึกษา 2545
ระดับกอ่ นประถมศึกษา

ศึกษาท่ี โรงเรียนเซนตห์ ลยุ ส์ ฉะเชงิ เทรา

ปกี ารศกึ ษา 2549
ระดบั ช้นั ประถมศกึ ษา

ศกึ ษาที่ โรงเรียนวดั ดอนทอง

ปีการศกึ ษา 2554
ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษา

ศึกษาท่ี โรงเรียนเบญจมราชรงั สฤษฎ์ิ

ปีการศึกษา ปกี ารศึกษา2560
XXXX ระดับอดุ มศึกษา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ศกึ ษาท่ี มหาวิทยาลยั ราชภัฎสวนสนุ ันทา

หนงั สือรบั รองคุณวฒุ ิ

ช่อื กจิ กรรม พธิ ีสวดอภธิ รรมอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมนิ ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 ตุลาคม พ.ศ.2560

ไดร้ ับหนา้ ท่ี : ผู้ดาเนินการและพิธกี ารฝ่ายสงฆ์
สถานทจ่ี ัดงาน : คณะครศุ าสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภัฎสวนสนุ นั ทา

ช่ือกจิ กรรม เขา้ คา่ ยธรรมะ สาขาสงั คมศกึ ษา

7 สงิ หาคม พ.ศ.2561
ได้รับหน้าที่ : ผู้จดั กิจกรรม
สถานทีจ่ ัดงาน : วัดเทวราชกุญชรวรวหิ าร เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร

ชอื่ กจิ กรรม ศึกษาพหุวฒั นธรรม ศาสนาสกิ ข์

12 มนี าคม พ.ศ.2562
ได้รับหนา้ ท่ี : ผ้ปู ระสานงาน
สถานที่จดั งาน : ครุ ดุ วาราศรคี ุรวุ งิ หส์ ภา (วัดสกิ ข์)

ช่อื กิจกรรม อปุ สมบท

ไดร้ ับหน้าที่ : - หัวหนา้ พระนวกะ พรรษา2562
- ปฏบิ ัติหน้าทพ่ี ระผ้สู อนศลี ธรรม

สถานทจี่ ัดงาน : วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร เขตดสุ ิต กรุงทพมหานคร

ชอ่ื กจิ กรรม ปฏิบตั ศิ าสนกจิ
งานสถาปนาโรงเรยี นเบญจมราชรังสฤษฎิ์

20 มถิ ุนายน พ.ศ.2562

สถานท่จี ดั งาน : งานสถาปนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ

ช่อื กจิ กรรม คา่ ยอาสาพฒั นาโรงเรียน คร้ังที่ 8

25 ตุลาคม พ.ศ.2562

ไดร้ บั หนา้ ที่ : เข้าร่วมคา่ ยอาสา
สถานทีจ่ ัดงาน : โรงเรยี นหลุงกงั อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบรุ ี

ช่อื กิจกรรม การดาเนนิ การโครงการสงั คมศึกษาวิชาการ ครั้งท่ี ๔

ได้รบั หนา้ ท่ี : - ผู้ดาเนินการฝา่ ยพธิ ีการ
- หัวหนา้ ฝ่ายประสานงาน

- ดาเนนิ การข้อถว้ ยพระราชทานสมเด็จพระกนษิ ฐาธริ าชเจ้า
- ดาเนนิ การออกขอ้ สอบรายวชิ า พระพุทธศาสนา

ช่อื กจิ กรรม โครงการสงั คมศกึ ษาวิชาการ ครั้งท่ี ๔

2 กุมภาพนั ธ์ 2563

ไดร้ บั หนา้ ท่ี : - ผู้ดาเนินการฝ่ายพธิ ีการ
- หวั หน้าฝ่ายประสานงาน

- ดาเนนิ การข้อถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธริ าชเจา้
- ดาเนนิ การออกข้อสอบรายวชิ า พระพทุ ธศาสนา
สถานท่จี ัดงาน : มหาวทิ ยาลัยราชภฎั สวนสนุ ันทา

ชอ่ื กจิ กรรม Play and Learn เพลนิ เรียนรู้

25 พฤศจกิ ายน พ.ศ.2563

ได้รบั หน้าท่ี : ผูด้ าเนินการและออกแบบบอรด์ เกม “เกาะเจ้าปา่ ”

สถานที่จัดงาน : คณะครศุ าสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภฎั สวนสุนนั ทา

ช่ือกิจกรรม คา่ ยอาสาพฒั นาโรงเรียน ปีท่ี 9

15 ตุลาคม พ.ศ.2563

ไดร้ ับหน้าที่ : ทีมสารวจ ประสานกบั โรงเรยี นและชุมชน
สถานทจี่ ดั งาน : โรงเรยี นบ้านคลองเสลา อาเภอบา้ นไร่ จงั หวดั อุทัยธานี

ช่อื กจิ กรรม สัมมนาวิชาการ หัวขอ้ เรือ่ ง “รัฐธรรมนูญกับสงั คมไทย”

25 พฤศจกิ ายน พ.ศ.2564
ไดร้ ับหน้าท่ี : วิทยากรพิเศษ
สถานท่ีจดั งาน : สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎั สวนสุนนั ทา

ชอื่ กิจกรรม การฝึกอบรมบคุ ลากรทางการลูกเสือผู้กากับ
ลูกเสือสามัญรนุ่ ใหญ่ (B.T.C)

11 มิถุนายน พ.ศ.2564
ได้รับหนา้ ที่ : หัวหนา้ กอง
สถานที่จดั งาน : ค่าลูกเสือพงศร์ ัตน์ อาเภอบ่อพลอย จงั หวดั กาญจนบรุ ี

ช่ือกิจกรรม พแี่ นะแนวน้อง

8 มกราคม พ.ศ.2565

ไดร้ ับหน้าท่ี : วิทยากรแนะแนวคณะครุศาสตรแ์ ละวิชาการศกึ ษา
สถานท่จี ัดงาน : โรงเรยี นเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ช่อื กจิ กรรม ปฏบิ ัตหิ น้าท่ีดา้ นศาสนสงเคราะห์

ไดร้ บั หน้าที่ : มคั นายก จติ อาสา

ช่อื กิจกรรม จติ อาสาบรจิ าคโลหติ

ไดร้ บั หนา้ ท่ี : ผบู้ ริจาคโลหิต
สถานที่จดั งาน : สภาการชาดไทยและคณะแพทยศาสตรว์ ชริ พยาบาล

ฝกึ ประสบการณว์ ิชาชพี ชั้นปที ่ี 5 ปีการศกึ ษา 2564

ระดับชั้นมธั ยมศึกษา
โรงเรยี นมธั ยมวัดดสุ ติ าราม

ช่อื กิจกรรม พัฒนาผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นระดบั ชาติ O-NET

ได้รับหน้าที่ : - ผรู้ บั ผิดชอบบรรยายวชิ า ประวัติศาสตร์
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6

สถานทจี่ ัดงาน : โรงเรียนมัธยมวดั ดสุ ิตาราม

เกยี รติบตั รแสดงถึงการชว่ ยเหลอื โรงเรยี น
เบญจมราชรงั สฤษฎิ์ ตลอดระยะ 6 ปี

เกียรติบัตรไดบ้ รจิ าคโลหติ ให้แก่สภากาชาดไทย
จานวน 24 ครง้ั

ณ 6 ธนั วาคม 2562

เกียรตบิ ตั รคณะกรรมการจดั กจิ กรรม
“การแขง่ ขันความเป็นเลศิ ดา้ นสังคมศกึ ษา

ระดบั มธั ยมปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธิราชเจา้ ครงั้ ที่ 4”

ณ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เกียรติบตั รการผ่านการฝกึ อบรมผกู้ ากับลูกเสือ
ข้นั ความรูท้ ่ัวไป

ณ 11 มนี าคม 2564

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร
หลกั สตู ร “การเรียนรู้เชิงรกุ สู่สมรรถนะ
Platform Online เพือ่ สร้างหอ้ งเรยี น

ออนไลนใ์ ห้มีประสทิ ธภิ าพสู่ผเู้ รยี น”
ณ 28-31 สิงหาคม 2564

เกียรติบัตรการเปน็ วิทยากรอบรม
กิจกรรมพ่แี นะแนวนอ้ ง ปกี ารศึกษา 2564

ณ วนั ที่ 8 มกราคม 2565

เกียรตบิ ตั รอบรมการพฒั นาตนเองในชุมชน
การเรียนรวู้ ชิ าชีพแบบออนไลน์

หลักสตู ร คณุ สมบตั ิของครูในศตวรรษที่ 21
ณ 14 เมษายน 2565

เกยี รติบัตรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเฉพาะทาง
บา้ นนักวทิ ยาศาสตรน์ อ้ ยกบั การศกึ ษา

เพอ่ื ความยั่งยืนในโครงการ
ณ 27-28 เมษายน 2565

เกยี รตบิ ัตรผา่ นการฝกึ สอน
จากกล่มุ สาระสังคมศึกษา
โรงเรยี นมัธยมวัดดสุ ิตาราม

ณ 11 มีนาคม 2565

เกยี รติบตั รเขา้ รว่ มโครงการสัมมนา
“What’s Skills For The Fure?
สอนอย่างไรให้ก้าวหน้าทนั โลกยคุ ใหม่

ท่ีเปลย่ี นแปลง”
ณ 19 มนี าคม 2565

เกยี รตบิ ัตรผา่ นการประเมินผลการพัฒนา
ตนเองด้านการเรียนผา่ นระบบออนไลน์
เรื่อง “การพัฒนาหลกั สูตรการศกึ ษาปฐมวยั ”

ณ 7 เมษายน 2563

เกียรตบิ ตั รโครงการตอบคาถามวันสาคัญ
โครงการแลกเปลีย่ นเรยี นรูส้ ังคมศกึ ษา

ณ 8 กรกฎาคม 2565

เกียรตบิ ตั รผา่ นแบบทดสอบความรู้
เรอื่ ง “วนั สถาปนาลูกเสอื แห่งชาต”ิ

ณ 8 กรกฎาคม 2565

เกยี รตบิ ตั รผา่ นการทดสอบความรู้
เรอ่ื ง “วันอาสาฬหบูชา”
ณ 8 กรกฎาคม 2565

เกียรตบิ ตั รผา่ นการทดสอบความรู้
เร่อื ง “การปกครองส่วนท้องถน่ิ ของไทย”

ณ 8 กรกฎาคม 2565

เกียรติบตั รเข้าร่วมกิจกรรม
“ทดสอบความรู้วันเข้าพรรษา”

ณ 8 กรกฎาคม 2565

เกียรตบิ ัตรผ่านแบบทดสอบความรู้
เร่อื ง “วนั งดดม่ื สรุ าแหง่ ชาต”ิ
ณ 8 กรกฎาคม 2565

เกยี รตบิ ัตรผ่านแบบทดสอบความรู้
เร่ือง “วรรณคดีไทย”
ณ 9 กรกฎาคม 2565


Click to View FlipBook Version