The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การให้คำมั่นสัญญาด้วยการลงนามในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookedba, 2021-10-13 23:26:16

การให้คำมั่นสัญญาด้วยการลงนามในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education)

การให้คำมั่นสัญญาด้วยการลงนามในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education)

ภาคผนวก ก.
สมณสาส์นทางวีดิทัศนใ์ นสมเด็จพระสนั ตะปาปาฟรงั ซสิ
เน่อื งในโอกาสการประชมุ จดั โดยสมณกระทรวงการศกึ ษาคาทอลิก

เร่อื ง
“พันธสญั ญาระดบั โลกในเร่อื งการศกึ ษา: รว่ มกนั มองใหไ้ กลออกไป”
(ณ มหาวิทยาลัย Pontifical Lateran วันพฤหสั บดีที่ 15 ตลุ าคม ค.ศ. 2020)
พีน่ อ้ งท่รี กั
เม่ือพอ่ เช้อื เชญิ ใหล้ กู ท้งั หลายเริม่ กระบวนการจัดเตรยี ม ปรึกษาหารอื และวางแผนสาหรับข้อตกลง
ระดับโลกในเร่ืองการศึกษาน้ัน เราไม่นึกไม่ฝันว่าสถานการณ์จะก้าวรุดหน้ามาได้ถึงขนาดน้ี วิกฤตการณ์
โควิดได้เพิ่มความรวดเร็วและขยายความรุนแรงของประเด็นปญั หาและความจาเปน็ ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ และเรา
ได้ระบุชัดกันอยู่แล้ว และยังทาให้ได้เห็นประเดน็ ปัญหาอ่ืน ๆ ผุดข้ึนมาอีกมากมายด้วยเช่นกัน ในปัจจุบนั
นี้ ความห่วงใยเร่ืองสุขภาวะ ณ ปัจจุบันถูกพ่วงไปด้วยกับความกังวลกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคม อีกท้งั
ระบบการศึกษาท่วั โลกก็สัมผสั กับผลกระทบจากภาวะการระบาดใหญน่ ้ีในทุกระดบั
ความพยายามได้เกิดข้ึนทุกหนแห่งในการตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการจัดระบบการศึกษา
ออนไลน์ในรูปแบบตา่ ง ๆ และเชน่ น้กี ็ทาให้ปรากฎชดั ขน้ึ ถงึ ความเหล่อื มลา้ ในโอกาสทางการศึกษาและการ
เขา้ ถึงเทคโนโลยี แตก่ ็ยงั ทาให้เราตระหนักว่าเม่อื มีการปดิ เมอื งเพ่อื สกดั ก้ันการระบาดของโรคและการขาด
ปัจจัยท่ีจาเป็นอ่ืน ๆ อีกมากมาย เดก็ และเยาวชนเปน็ จานวนมากต้องถูกทอดทง้ิ ไว้ข้างหลังกบั กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีธรรมดาเคยได้จากการไปโรงเรียน ข้อมูลสถิติท่ีหน่วยงานระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้เปิดเผยเม่ือ
เร็ว ๆ นี้ ทาให้หลายคนพูดถึง “หายนะทางการศึกษา” ซึ่งบางทีอาจเป็นการด่วนสรุปเกินไปสักหน่อยว่า
มเี ดก็ ๆ ประมาณ 10 ล้านคนท่ตี อ้ งถูกบงั คับให้ออกจากระบบการศึกษาเน่อื งจากวิกฤติเศรษฐกิจท่มี ีสาเหตุ
มาจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า สถานการณ์น้ีย่ิงซ้าเติมปัญหาความเหล่ือมล้าทางการศึกษาอย่างน่า
ตกใจ (วา่ เด็กในวยั เรียนมากกว่า 250 ล้านคนไมม่ โี อกาสกับกิจกรรมการศกึ ษาใด ๆ)

สภาการศึกษาคาทอลิกแหง่ ประเทศไทย | 45

เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีรุนแรงเช่นนี้ เรารู้ว่ามาตรการท่จี าเป็นดา้ นสขุ อนามัยจะไม่เพยี งพอ
เลยหากไม่ได้ดาเนินการควบคู่ไปกับการสร้างรูปแบบทางวัฒนธรรมใหม่ข้ึน เราเพ่ิมตระหนักมากข้ึนถึง
ความจาเป็นท่ีต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Model) การพัฒนาของเรา เพ่ือท่ีจะสร้างหลักประกันว่าศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ไปรับความเคารพและปกป้อง การพัฒนาควรเริ่มต้นจากการเปิดโอกาสให้ชุมชนและ
ประชาชนสามารถพ่ึงพาอาศัยกันได้ท่ัวโลกในการดูแลรักษาบ้านของเราและเสริมสร้างสันติสุข เรากาลัง
เผชิญกับสภาพวิกฤตการณ์ท่แี ผ่ขยายครอบคลุมทุกด้าน ซ่ึงไม่อาจลดทอนหรือจากัดวงให้อยู่แต่เพียงดา้ น
ใดด้านหนึ่งเทา่ น้ัน วิกฤตการณ์นี้ส่งผลกระทบตอ่ ทุกเร่ือง ภาวะการระบาดใหญท่ าใหเ้ ราตระหนักไดว้ า่ สิง่
ท่กี าลงั อย่ใู นภาวะวกิ ฤติคือวธิ ีการของเราในการเขา้ ใจความเปน็ จริงและการเช่อื มโยงสัมพันธ์กนั ของมนุษย์

เห็นได้ชัดว่า ท้ังวิธีแก้ปัญหาอย่างง่าย ๆ และการใช้เพียงความปรารถนาหรือความใฝ่ฝันลม ๆ
แล้ง ๆ ล้วนใช้ไม่ได้ท้ังคู่ เรารู้กันดีว่าการศึกษามีเป้าหมายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงชีวิต (Transformative)
การให้การศกึ ษาคือการยอมเสีย่ งและยนื หยดั ให้ได้ในปัจจุบันถึงการสร้างความหวงั ท่สี ามารถทะลายกรอบ
ความคดิ เร่ืองชีวิตท่ีตกอยภู่ ายใต้กฎแห่งความสัมพันธ์เชงิ สาเหตุ (Determinism) และโชคชะตา (Fatalism)
ซง่ึ โน้มน้าวใจเราด้วยความเหน็ แกต่ ัวของผ้มู อี านาจ การโอนอ่อนผอ่ นตามของผู้ออ่ นแอและอุดมการณข์ อง
นกั อุดมคติท่ีอ้างว่าเปน็ เพยี งหนทางเดียวท่ีชว่ ยใหเ้ ราก้าวไปข้างหนา้ 1

การจัดการศึกษาเป็นพฤติกรรมแห่งความหวังเสมอ เป็นการกระทาท่ีเรียกร้องให้เราร่วมมือกัน
เปลี่ยนความแห้งแล้งและการเพิกเฉยไม่คิดไม่ทาส่ิงใด ๆ ให้กลับเป็นวิธีคิดแบบใหม่ท่ียอมรับการพ่ึงพาซ่งึ
กันและกัน หากระบบการศึกษาของเราในขณะนี้มีร่องรอยของกรอบความคิด แบบการแทนท่ี
(Replacement) และการทาซ้า (Repetition) อีกท้ังไม่สามารถเปิดขอบฟ้าใหม่ซึ่งไมตรีจิต (Hospitality)
และการผนึกกาลังเป็นหน่ึงเดียวกันระหว่างวัย (Intergenerational Solidarity) และสร้างคุณค่าแห่งธรรม
อันประเสริฐ (Value of Transcendence) ซ่ึงสามารถก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ได้แล้ว เคร่ืองหมายเหล่าน้ี
ไม่ได้แสดงให้เห็นหรือว่า เรากาลังล้มเหลวกับการเปล่ียนวกิ ฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างระเบียบของสังคม
โลกขึ้นใหม่ ในชว่ งเวลาสาคัญของประวตั ศิ าสตร์ ณ ปัจจุบนั

เรายังทราบด้วยว่าการเดินทางแห่งชีวิตเรียกร้องให้เรามีความหวั งบนพ้ ืนฐานของความเป็นหน่ึง
เดียวกัน (Solidarity) การเปล่ียนแปลงท้ังปวงจาเป็นต้องใช้กระบวนการของการศึกษาเพ่ือสร้างกระบวน
ทัศน์ใหม่ท่สี ามารถตอบสนองต่อความท้าทายและปัญหาของโลกร่วมสมัย เพ่ือทาความเข้าใจและแสวงหา
คาตอบสาหรบั ความต้องการของชนทุกรุน่ และด้วยวิถที างนเ้ี องจงึ เอ้อื ต่อความเจรญิ รุง่ เรืองของมนษุ ยชาติ
ท้งั ในปจั จุบันและในอนาคต

เรามองว่าการศึกษาเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดวิธีหน่ึงในการทาให้โลกและประวัติศาสตร์มี
ความเป็นมนุษย์มากข้ึน เหนือส่ิงอ่ืนใดคอื การศึกษาเปน็ เร่ืองของความรกั และความรับผิดชอบท่ีส่งต่อสบื
ทอดกนั จากชนรุน่ หนง่ึ ไปยงั อีกรุน่ หน่ึง

ดงั นัน้ การศกึ ษาจึงเป็นดงั ยาสามญั แก้พษิ รา้ ยของวฒั นธรรมปจั เจกนยิ ม (Individualistic Culture)
ซึ่งบางครั้งก็เส่ือมถอยลงจนเป็นค่านิยมเหน็ แก่ตวั เอง (Cult of the Self) และให้ความสาคัญเปน็ ลาดับแรก
กับการวางเฉย (Primacy of Indifference) อนาคตของเราต้องไม่เป็นอนาคตของการแบ่งแยกหรือการ

1 Cf. M. DE CERTEAU, Lo straniero o l’unione nella differenza, Vita e Pensiero, Milan, 2010, 30.
Original: L’etranger ou l’union dans la différence, Paris, 2017.

สภาการศกึ ษาคาทอลกิ แหง่ ประเทศไทย | 46

ลดทอนของความคิด จินตนาการ ความใส่ใจ การเสวนาและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ส่ิงนี้ไม่ใช่
อนาคตของเรา

ในปัจจุบนั เราจาเปน็ ต้องร้ือฟ้ นื การร่วมผูกพันทมุ่ เทของทุกภาคสว่ นในสังคมเพ่อื พัฒนาการศึกษา
ขึ้นใหม่ ขอให้เราเปิดใจรับฟังเสียงเรียกร้องของบรรดาเยาวชน ซ่ึงเปิดตาเราให้มองเห็นความจาเป็นอัน
เรง่ ดว่ นและโอกาสอันน่าต่ืนเต้นท่จี ะร้อื ฟ้ นื การศกึ ษาแบบท่ีไมถ่ ูกชักจูงใหเ้ บือนหน้าหนีและสนบั สนุนความ
อยตุ ิธรรมในสงั คมอย่างรุนแรง การละเมดิ สิทธิ ความยากไรใ้ นหลายรูปแบบและการเสียชวี ติ ของผคู้ นอย่าง
ไร้คา่

เราถูกเรียกร้องให้จัดกระบวนการศึกษาท่ีครบสมบูรณ์ซึ่งตอบสนองต่อสถานการณข์ องความเหงา
โดดเด่ียวและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตซ่งึ สง่ ผลกระทบต่อบรรดาเยาวชนจนทาให้พวกเขาเกดิ ความ
ส้ินหวัง ติดยาเสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การใช้วาจาสร้างความเกลียดชังและการกล่ันแกล้งรงั แก
กัน กระบวนการน้ีก่อให้เกิดการร่วมเดินทางกันซ่ึงไม่เพิกเฉยต่อการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดผู้เยาว์
ปรากฏการณ์ของคู่แต่งงานเด็กและทหารเด็ก และโศกนาฎกรรมของการค้าเด็กเป็นทาส ท้ังน้ี เรายังไม่ได้
กลา่ วถงึ “ความทุกข์ทรมาน” ท่ีเกดิ ข้นึ กบั โลกเพราะการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาตโิ ดยไร้จิตสานกึ และ
ไร้หวั ใจจนนาไปส่วู ิกฤติสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศอย่างรา้ ยแรง

ในบางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ จาเปน็ ตอ้ งมกี ารตัดสนิ ใจอย่างเดด็ ขาดเพ่อื การปรับโฉมหน้า ไม่
เพียงแต่วิถีชีวิตของเราเท่านั้น แต่เหนือส่ิงอ่ืนใดคือการกาหนดจุดยืนของเราต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ด้านสุขภาวะในปัจจุบัน และความยากไร้และความสับสนท่ี
เป็นผลตามมา เราเช่ือว่าบัดน้ีถงึ เวลาแล้วท่เี ราจะต้องร่วมกันทาข้อตกลงระดับโลกเกี่ยวกับการศกึ ษา เพ่ือ
และร่วมกับชนรุ่นใหม่ ส่ิงนี้เรียกร้องการทุ่มเทอุทิศตนจากทุกภาคส่วน ท้ังจากครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
มหาวิทยาลัย สถาบนั ศาสนา รัฐบาลและมนุษย์ท้ังมวลในการหลอ่ หลอมชายหญงิ ให้มีวุฒภิ าวะ

ในทุกวันน้ี เราจาเป็นต้องลงมือด้วยความมุ่งมั่นอย่างกล้าหาญ (Parrhesía) ท่ีจะสลัดท้ิงแนวทาง
การศึกษาท่ีผิวเผินและทางลัดมากมายท่ีเก่ียวข้องกับการมุ่งแต่ประโยชน์ใช้สอย ผลสอบและผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การมองความสามารถในไปใช้ประโยชน์ และระบบราชการ ซ่ึงทาให้เราสบั สน
ระหว่างการศึกษากบั การสั่งสอนและจบลงด้วยการลดคา่ วฒั นธรรมของเราจนไมเ่ หลอื อะไร สง่ิ ท่ีเราควรจะ
ทามากกว่าคือการสืบทอดวัฒนธรรมท่ีเป็นองค์รวม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและหลากหลาย เราต้องกล้า
หาญในการสร้างกระบวนการท่ีทางานด้วยจิตสานึกท่ีจะเอาชนะการแตกแยกเป็นเศษเส้ียว และความ
ขัดแย้งท่ีพวกเราทุกคนก่อให้เกิดข้ึน เราต้องกล้าหาญท่ีจะฟ้ ืนฟูสายสัมพันธ์ใหม่เพ่ือประโยชน์ของ
มนุษยชาติให้อยู่ร่วมกันและพูดภาษาเดียวกันในเร่ืองภราดรภาพ (Fraternity) การประเมินคุณค่าของการ
จัดการศึกษาไม่ได้อยู่ท่ีผลการสอบมาตรฐานเพียงเท่าน้ัน แต่วัดจากความสามารถในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนในสังคมและช่วยก่อกาเนิดวัฒนธรรมใหม่ โลกใหมท่ ่แี ตกต่างจากเดิมเป็นไปได้
และเราได้รับกระแสเรียกให้เรียนรูท้ ่ีจะสร้างโลกใหมน่ ี้ขึ้นมา ส่ิงน้ีเกี่ยวข้องกับทกุ แง่มุมของมนุษยชาติ ท้ัง
ในฐานะปัจเจกบคุ คลและในฐานะของชุมชน

ขอให้เราร้องขอโดยเฉพาะต่อบรรดาชายหญิงในแวดวงวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการกีฬา
ศิลปิน นักส่ือสารมวลชนในทกุ มุมโลกให้ร่วมกันสนับสนุนข้อตกลงและสง่ เสริมด้วยการเปน็ ประจักษ์พยาน
และการกระทาต่อคณุ คา่ ในการดแู ลเอาใจใสผ่ ้อู ่นื สนั ติสุข ความยุตธิ รรม ความดี ความงาม การยอมรับและ

สภาการศึกษาคาทอลกิ แหง่ ประเทศไทย | 47

ภราดรภาพ “เราไม่ควรคาดหวังให้ผู้มีอานาจปกครองต้องทาให้เราไปเสียทุกส่ิง เพราะน่ันน่าจะเป็น
ความคิดแบบเด็ก ๆ เรามีพ้ืนท่ีท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างและทาให้เกิดกระบวนการและการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ขอให้พวกเรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการฟ้ ืนฟูและช่วยเหลือสังคมท่ีกาลังเผชิญกับ
ความทุกข์ยาก ทุกวันนี้เรามีโอกาสอย่างมากท่ีจะแสดงถึงความเป็นพ่ีน้องกันมาแต่กาเนิด ท่ีจะเป็นชาว
สะมาเรยี ผใู้ จดที ่ีแบกรบั ความเจ็บปวดจากความทุกข์ยากของผอู้ ่ืน แทนท่ีจะยั่วยใุ ห้เกิดความเกลียดชงั และ
ความเคืองแค้นมากข้ึน (สมณสาส์นฯ “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” - Fratelli Tutti, 77) เหตุเหล่าน้ีเรียกร้อง
กระบวนการมากมายและหลากหลายแง่มุมซึ่งเราทุกคนสามารถทางานเพ่ือให้การสนองตอบอย่างมี
ความหมายอันจะทาให้ความหลากหลาย และวิธีการต่าง ๆ เกิดการผสมผสานเพ่ือนาไปสกู่ ารมงุ่ เป้าหมาย
ของประโยชน์ส่วนรวม (Common Good) ความสามารถในการสร้างความสมัครสมานกลมเกลียวกันเป็น
สิ่งท่ีจาเปน็ สาหรับสงั คมทุกวนั นี้

ด้วยเหตผุ ลเหลา่ น้ี เราผกู มัดตนเองและสร้างพนั ธสญั ญารว่ มกันกับผอู้ ่นื ดังน้ี

• หนึ่ง ให้คุณค่าและศักดิ์ศรีความเปน็ มนษุ ย์เปน็ ศูนย์กลางของการจัดการศึกษาทุกแบบ ท้ังท่เี ป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ ความงดงามและเอกลักษณ์ และ
ความสามารถในการสานสัมพันธก์ ับผู้อ่ืนและสังคมรอบตัวเขา ในขณะเดียวกันก็สอนพวกเขาให้ปฏิเสธวิถี
ชีวิตท่สี นนั สนนุ ให้เกดิ การแพรก่ ระจายของวฒั นธรรมแบบทิ้งขวา้ ง (The Throwaway Culture)

• สอง รับฟังเสียงของเดก็ และเยาวชน ผทู้ ่เี ราจะสง่ ตอ่ คุณคา่ และความรูเ้ พ่อื ร่วมกันสร้างอนาคตท่ี
เป่ ียมด้วยความยุตธิ รรม สันตสิ ขุ และชีวติ ท่มี ีศักดศิ์ รสี าหรับทกุ คน

• สาม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหญงิ ได้เข้าร่วมอย่างเตม็ ท่ใี นระบบการศึกษา

• ส่ี ใหค้ รอบครวั เปน็ สถานท่แี หง่ แรกและแหง่ สาคัญท่สี ดุ ของการศึกษา

• ห้า ให้ความรูแ้ ละรับการเรยี นรู้ถึงความจาเป็นของการยอมรับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปดิ ใจ
ให้กับผเู้ ปราะบางท่สี ดุ และคนชายขอบ

• หก มุ่งมั่นค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการทาความเข้าใจเศรษฐกิจ การเมือง การเจริญเติบโตและ
ความก้าวหน้าท่ียืนหยัดอย่างแท้จริงเพ่ือรับใช้มนุษย์และครอบครัวมนุษย์ท้ังมวลในบริบทของระบบนิเวศ
โดยรวม

• เจด็ พทิ กั ษ์คมุ้ ครองและสร้างเสริมโลกใหเ้ ปน็ บ้านท่นี า่ อยรู่ ว่ มกนั ปกปอ้ งบ้านจากการล้างผลาญ
ทรัพยากร ดาเนินชีวิตท่ีมีจิตสานึกมากข้ึนโดยใช้พลังงานหมุนเวียนและให้ความเคารพต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักการของการให้แนวคิดเร่ิมต้นจากท้องถ่ิน (Subsidiarity) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และ
เศรษฐกจิ หมนุ เวยี น”

ในท้ายท่ีสดุ พี่น้องท่รี ัก เราต้องอุทิศตนอยา่ งกล้าหาญภายในการพฒั นาแผนการศกึ ษาในประเทศ
ของเราเอง ทุ่มเทพลังโดยสุดความสามารถและริเร่ิมกระบวนการสร้างสรรค์และเปล่ยี นแปลงชีวิตร่วมกบั
ภาคประชาสังคม ในเร่ืองนี้ จุดอ้างอิงของเราควรเปน็ หลักคาสอนด้านสังคมซง่ึ ได้รบั แรงบนั ดาลใจจากการ
เผยแสดงพระวาจาของพระเจ้าและหลักมนุษยธรรมแบบคริสต์ (Christian Humanism) เพ่ือสร้างพ้ืนฐาน

สภาการศกึ ษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย | 48

ท่ีม่ันคงและเป็นแหล่งความรู้ท่ีสาคัญตอ่ การไตรต่ รองแยกแยะถงึ วิถีทางท่ีต้องปฏิบตั ิในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในปัจจุบัน

เป้าหมายของการทุ่มเททางด้านการศึกษาต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีมี
มนุษยธรรมและเปดิ กว้าง เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าบริการทางการศกึ ษาท่ีมคี ุณภาพสอดคล้องกับ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และจิตตารมณ์แห่งการรักกันฉันพ่ีน้อง ถึงเวลาแล้วท่ีเราต้องมองไปยังอนาคต
ข้างหน้าด้วยความกล้าหาญและความหวัง ขอให้เราได้รับการหนุนนาใจจากความเช่ือมั่นว่าการศกึ ษาเปน็
เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง น่ันคือ ความหวังแห่งสันติสุขและความยุติธรรม ความหวังแห่งความงดงามและ
ความดงี าม ความหวงั แห่งความสมัครสมานกลมเกลียวกันในสังคม

พีน่ ้องท่รี ัก ขอใหเ้ ราไม่ลมื ว่าการเปลยี่ นแปลงอันยง่ิ ใหญไ่ มไ่ ดเ้ กิดขึ้นท่โี ตะ๊ ทางานหรอื ในสานกั งาน
ไมใ่ ชเ่ ลย เรามี "สถาปัตยกรรม" แหง่ สันติภาพท่สี ถาบนั ตา่ ง ๆ และบคุ คลแตล่ ะคนในสังคมมสี ่วนรว่ มตาม
ความเช่ยี วชาญของตนเองโดยไมก่ ดี กนั ใครออกไป (เทียบ สมณสาส์นฯ “ทกุ คนเปน็ พนี่ อ้ งกัน”, 231) เรา
ทกุ คนต้องกา้ วไปขา้ งหน้า เราทกุ คนไปด้วยกัน แตล่ ะคนกา้ วไปอยา่ งท่เี ราเป็น แตม่ องไปขา้ งหน้าเสมอเพ่อื
สรา้ งอารยธรรมแหง่ การปรองดองและความเปน็ หน่ึงเดยี วกัน ซ่งึ จะไมม่ ีท่ีวา่ งสาหรับการระบาดใหญ่ของ
วฒั นธรรมแบบทิ้งขว้าง พ่อขอขอบใจทุกคน

สภาการศกึ ษาคาทอลิกแหง่ ประเทศไทย | 49

การสมั มนา
สภาการศกึ ษาคาทอลิกแหง่ ประเทศไทย ประจาปี 2564

เรอ่ื ง “Global Compact on Education”

สมั มนา คร้งั ท่ี 1 : วันท่ี 26 กรกฎาคม 2564 A1 (Awareness)

สัมมนา ครงั้ ท่ี 2 : วนั ท่ี 13 ตลุ าคม 2564 A2 ( Attempt)

สภาการศึกษาคาทอลกิ แหง่ ประเทศไทย | 50

สภาการศึกษาคาทอลิกแหง่ ประเทศไทย | 51

ตราสญั ลกั ษณ์สาหรบั ขอ้ ตกลง

GLOBAL COMPACT ON EDUCATION

สเี ขยี ว หมายถึง ธรรมชาติ การเตบิ โต การฟืน้ ฟู แต่ยังหมายถึงความหวงั
และโอกาสท่ีจะ “หวา่ น” ความฝันในการประกาศพระวาจา

สฟี า้ หมายถึง มติ จิ ิตวญิ ญาณของเรา และสง่ิ ทเ่ี ราต้องการช่วยใหท้ ำได้สำเรจ็
คอื สนั ตภิ าพ

รปู รา่ ง โลก
ทม่ี ีรปู ร่างของมนษุ ย์โอบอุ้มอยูอ่ ย่างทะนุถนอม
เพราะต้องการคุ้มครองและปกปอ้ งโลก
เสน้ วงกลม
เป็นสญั ลักษณ์ของจักรวาล คือ
พระเจา้ ผู้ทรงเปน็ จดุ เริม่ ต้นและจดุ จบของทุกสิ่ง

สภาการศกึ ษาคาทอลิกแหง่ ประเทศไทย
CATHOLIC EDUCATION COUNCIL OF THAILAND
www.catholic-education.or.th

สภาการศึกษาคาทอลกิ แหง่ ประเทศไทย | 52


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Portfolio-18ฟาดีละห์
Next Book
Ex-DPI