The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การให้คำมั่นสัญญาด้วยการลงนามในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookedba, 2021-10-13 23:26:16

การให้คำมั่นสัญญาด้วยการลงนามในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education)

การให้คำมั่นสัญญาด้วยการลงนามในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education)

การใหค้ าม่ันสัญญาด้วยการลงนามในขอ้ ตกลงสากลว่าด้วยการศกึ ษา

(Global Compact on Education)

ขณะนีโ้ ลกกำลงั เผชญิ วิกฤตโควิด-19 ท่แี พรร่ ะบำดอย่ำงรุนแรงไปท่วั โลก ในขณะเดียวกนั หลำยแหง่ ใน
สงั คมโลกยงั มีควำมยำกจน ควำมแตกแยก สงครำมนอ้ ยใหญ่ ควำมรุนแรงและควำมสบั สน สมเด็จพระ
สนั ตะปำปำโลกทรงประสงคท์ ่จี ะใหท้ กุ ภำคส่วนในสงั คมโลกใชว้ กิ ฤตในขณะนี้ เป็นโอกำสปฏิรูปเพ่ือให้
กำเนดิ โลกใหม่ วฒั นธรรมใหม่ โดยอำศยั กำรศกึ ษำ

สมเด็จพระสนั ตะปำปำทรงเชิญชวนใหม้ กี ำรระดมสรรพกำลงั โดยทกุ ภำคสว่ นของโลกเขำ้ รว่ มใหค้ ำม่นั
สญั ญำ มงุ่ เนน้ ท่กี ำรศกึ ษำท่ีใหม้ นษุ ยชำตเิ ป็นศนู ยก์ ลำง เป็นเปำ้ หมำยสดุ ทำ้ ยปลำยทำงของกำรศกึ ษำ
เพ่อื ใหก้ ำรศกึ ษำเป็นควำมหวงั ในกำรช่วยขจดั ปัญหำท่เี ลวรำ้ ยตำ่ ง ๆ ในสงั คมปัจจุบนั และเพ่อื ใหเ้ กิด
ควำมเป็นหนงึ่ เดียวกนั ในสำกลโลก และเป็นสงั คมท่ีดีกว่ำเดมิ ท่มี นษุ ยม์ ีศกั ดิศ์ รขี องควำมเป็นมนษุ ยม์ ำก
ขนึ้

กำรศกึ ษำเป็นเร่ืองของควำมรกั และควำมรบั ผิดชอบ ท่สี ืบทอดต่อกนั มำจำกชนรุ่นหน่ึงสชู่ นอกี รุน่ หนงึ่
กำรศกึ ษำตอ้ งเป็นยำแบบธรรมชำตทิ ่จี ะรกั ษำโรคกำรเหน็ แก่ตวั ท่มี กั แสดงออกดว้ ยกำรแสดงควำมเฉยเมย
และไมส่ นใจใยดี เรำควรตอ้ งหนั หนำ้ มำพดู คยุ เสวนำกนั เพ่ือกำรเขำ้ ใจซ่งึ กนั และกนั อนำคตของ
มนษุ ยชำติจะเป็นแบบตำ่ งคนตำ่ งอยู่ และแบง่ แยกออกเป็นฝักเป็นฝ่ำยเชน่ ขณะนไี้ ม่ได้

พระดำรสั ของสมเดจ็ พระสนั ตะปำปำมงุ่ ประเด็น ดงั นี้

1. ทรงใหค้ วำมสำคญั ต่อ กระบวนกำรจดั กำรศกึ ษำ กระบวนกำรศกึ ษำท่จี ะตอ้ งชว่ ยนำใหท้ ุกคนสนใจ
เอำใจใส่ ไม่แตเ่ พยี งควำมรูแ้ ละทกั ษะในวชิ ำต่ำง ๆ เทำ่ นนั้ แต่จำตอ้ งสนใจเอำใจใสจ่ ิตวญิ ญำณของผเู้ รยี น
ใหไ้ ดร้ บั กำรอบรมส่งั สอนใหเ้ ป็นคนดี และใสใ่ จปัญหำตำ่ ง ๆ ในสงั คมโลกดว้ ย

2. ทรงมองกำรศกึ ษำเป็นเมลด็ พนั ธุแ์ ห่งควำมหวงั กำรศกึ ษำเป็นควำมหวงั แหง่ สนั ติและควำมยตุ ธิ รรม
ควำมงำมและควำมดี ตลอดจนควำมสมำนฉนั ทใ์ นสงั คม เรำจะตอ้ งกำ้ วเดินไปขำ้ งหนำ้ ดว้ ยกนั และพรอ้ ม
กนั ทกุ คน ตำมหนำ้ ท่กี ำรงำนควำมรบั ผิดชอบของเรำแตล่ ะคน โดยเรำตอ้ งมองไปท่ีเป้ำหมำยเดียวกนั คือ
ควำมสมำนฉันท์ และควำมเป็นหน่ึงเดียวกนั เป็นควำมหวงั บนพนื้ ฐำนของควำมรกั ควำมเมตตำ ควำมเอือ้
อำทร ใสใ่ จในควำมทกุ ขเ์ ขญ็ ของผอู้ ่นื

3. ทรงเรยี กรอ้ งใหท้ กุ คนสำมำรถเขำ้ ถงึ กำรศกึ ษำอบรมท่ีมีคณุ ภำพ ตำมศกั ดิศ์ รีของแตล่ ะบคุ คล เป็น
กระแสเรยี กแหง่ ภรำดรภำพ ยดึ ประโยชนส์ ขุ ของสว่ นรวมเป็นสำคญั เคำรพและชว่ ยกนั ปกปอ้ งศกั ดศิ์ รีของ
ควำมเป็นมนษุ ย์

4. กำรศกึ ษำควรเป็นชมุ ชนแห่งกำรแลกเปลย่ี นเรยี นรูร้ ะหวำ่ งกนั น่นั คือ ระหว่ำงสถำนศกึ ษำกบั
สถำนศึกษำดว้ ยกนั และระหวำ่ งสถำนศกึ ษำกบั ชมุ ชน โดยทกุ คนเป็นหนึ่งเดียวกนั ในควำมรกั และรบั ใช้
อำศยั ควำมเมตตำ ควำมเออื้ อำทร และเกือ้ กลู ต่อกนั และกนั

5 .ทรงขอใหเ้ รำเรม่ิ ดว้ ยกำรจดั เตรียมหมบู่ ำ้ น น่นั ก็คือชมุ ชนของเรำ สถำนศกึ ษำของเรำเสียก่อน ให้
โรงเรยี นของเรำปรำศจำกกำรเลอื กปฏิบตั ิ ไมเ่ ลอื กท่รี กั มกั ท่ชี งั ไมล่ ำเอียง แต่ใหเ้ ป่ียมไปดว้ ยภรำดรภำพ
(fraternity) น่นั คือ เป็นโรงเรียนท่ที กุ คนรกั กนั และกนั ดจุ พ่นี อ้ งครอบครวั เดียวกนั ครูและนกั เรียนมี
ควำมสมั พนั ธท์ ่ดี ี เป็นหนง่ึ เดียวกนั รบั ฟังกนั และกนั

6 .กำรศกึ ษำควรตอ้ งกอ่ ใหเ้ กิดกำรเปลี่ยนแปลงท่ีดขี นึ้ ไม่ใชค่ งควำมเป็นโลกเดมิ ๆ ท่มี ีแตค่ วำมเห็นแกต่ วั
มแี ตค่ วำมแตกแยก แบง่ เป็นฝักเป็นฝ่ ำย ไม่สนใจใยดี เฉยเมย ไมแ่ ยแสในควำมทกุ ขย์ ำกของผอู้ ่นื ขำดกำร
เออื้ อำทร

7. เรำตอ้ งรว่ มเดินทำงกบั เด็กและเยำวชน ไมน่ ่ิงเฉยตอ่ กำรใชค้ วำมรุนแรง กำรลว่ งละเมดิ ต่อผเู้ ยำว์ และ
จำตอ้ งใหค้ วำมสนใจ ใสใ่ จใน “ควำมทกุ ขเ์ ข็ญ”ทกุ รูปแบบ ท่โี ลกปัจจบุ นั ของเรำตอ้ งแบกรบั อนั เป็นผลจำก
กำรเห็นแกต่ วั กำรพฒั นำโลกท่ที ำลำยธรรมชำติ เอำรดั เอำเปรียบอย่ำงขำดจิตสำนกึ จนก่อใหเ้ กิดวกิ ฤต
อ่นื ๆ ตำมมำ ทงั้ ดำ้ นสิ่งแวดลอ้ ม ระบบนเิ วศ และสภำพภมู ิอำกำศท่เี ปลย่ี นแปลง

8. คณุ ค่ำกำรศกึ ษำของพวกเรำจงึ ไมค่ วรวดั กนั แคผ่ ลกำรสอบ และกำรประเมนิ คณุ ภำพมำตรฐำนเท่ำนั้น
แต่ยงั ตอ้ งวดั ดว้ ยประสิทธิผลตอ่ จิตวญิ ญำณของสงั คม สงั คมท่เี ด็กและเยำวชนควรเป่ียมดว้ ยอำรยธรรม
แหง่ ควำมรกั รกั เพ่ือนมนษุ ยแ์ ละรกั ษธ์ รรมชำติ เกิดมวี ฒั นธรรมใหม่ คือวฒั นธรรมท่ีม่งุ ช่วยใหเ้ ด็กเตบิ โต
เป็นคนดใี นสงั คม

สมเดจ็ พระสนั ตะปำปำก็ทรงนำเสนอหวั ขอ้ ในภำพรวมของโลกท่เี รำควรช่วยกนั นำสกู่ ำรปฏิบตั ิอย่ำงจรงิ จงั
รวมทงั้ สนิ้ 7 ประกำร ดงั นี้

* ประการแรก ตอ้ งทำใหค้ ณุ คำ่ และศกั ดิ์ศรขี องผเู้ รียนเป็นศนู ยก์ ลำงของกำรศกึ ษำทกุ ระดบั ทกุ ประเภท
ทงั้ กำรศกึ ษำในระบบและนอกระบบ เพ่อื ท่จี ะสง่ เสรมิ ลกั ษณะจำเพำะ ควำมงดงำม อตั ลกั ษณ์ และ

ควำมสำมำรถของเขำในควำมสมั พนั ธก์ บั ผอู้ ่นื และกบั โลกท่อี ย่รู อบตวั ในขณะเดียวกนั กส็ อนใหเ้ ขำรูจ้ กั
ปฏิเสธวถิ ีชวี ิตท่สี ง่ เสรมิ กำรแพรว่ ฒั นธรรมท่ีเลวรำ้ ยทงั้ หลำย

* ประการทส่ี อง ขอใหเ้ รำเปิดใจท่ีจะฟังเสยี งของเด็กและเยำวชนท่พี วกเรำอบรมส่งั สอน ขอใหเ้ รำมีเวลำ
ท่จี ะฟังเสียงรอ้ งจำกสว่ นลกึ ของหวั ใจของผเู้ รยี น ท่ีแสวงหำ นอกจำกทกั ษะควำมรูจ้ ำกเรำผสู้ อนแลว้ พวก
เขำยงั ปรำรถนำอนำคตแหง่ ควำมยตุ ิธรรม สนั ตสิ ขุ และชวี ติ ท่ีมีศกั ดิ์ศรี

* ประการทส่ี าม สนบั สนนุ อยำ่ งเต็มท่ีใหเ้ ด็กและเยำวชนหญิงไดร้ บั กำรศึกษำ

* ประการทส่ี ี่ ตอ้ งเขำ้ ใจวำ่ บำ้ นเป็นสถำนท่แี รกของกำรศกึ ษำท่มี ีควำมสำคญั ย่ิง

* ประการทหี่ า้ กำรใหก้ ำรศึกษำและกำรรบั กำรศกึ ษำ จำเป็นตอ้ งยอมรบั และเปิดกวำ้ งใหก้ บั ผทู้ ่มี ีควำม
เปรำะบำง และผทู้ ่อี ย่ตู ำมชำยขอบสงั คม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในช่วงเวลำวิกฤตในขณะนที้ ่มี ผี เู้ รียนหลดุ ออก
จำกระบบกำรศกึ ษำจำนวนมำกอนั เกิดจำกควำมยำกจนเฉียบพลนั

* ประการทหี่ ก พยำยำมหำวิธีกำรใหม่ ๆ สำหรบั เร่อื งเศรษฐกิจ กำรเมือง และควำมเจรญิ กำ้ วหนำ้ ท่ี
สำมำรถรบั ใชแ้ ละเกดิ ประโยชนก์ บั ทกุ คนได้

* ประการทเ่ี จ็ด ปกปอ้ ง พทิ กั ษ์ คมุ้ ครองส่ิงแวดลอ้ ม เสริมสรำ้ งบำ้ นท่เี ป็นบำ้ นรว่ มกนั ของพวกเรำ คอื โลก
ใบนี้ ช่วยกนั คมุ้ ครองผนื แผ่นดนิ โลกจำกกำรถกู เอำรดั เอำเปรียบดำ้ นทรพั ยำกรธรรมชำติ โดยเผำผลำญ
ทรพั ยำกรไปอย่ำงสนิ้ เปลอื ง ทำใหโ้ ลกรอ้ นขึน้ และเตม็ ไปดว้ ยมลภำวะ

สภาการศกึ ษาคาทอลกิ ขอใหค้ ามน่ั สญั ญาว่า จะสง่ เสริมและดาเนนิ การทกุ วถิ ที างใหบ้ คุ ลากรทกุ
ระดบั ของสถานศกึ ษาคาทอลกิ รอื้ ฟื้นการยึดมน่ั ในคณุ ค่าพระวรสาร ทบทวนพนั ธกจิ ต่าง ๆ ทที่ า วา่ จาตอ้ ง
ปรบั ปรุง หรือแกไ้ ขใหม่ โดยม่งุ เนน้ เปา้ หมายใหช้ ดั เจนตามพระดารสั เพอื่ สรา้ งเดก็ และเยาวชนใหเ้ ป็น
ความหวงั ของสงั คมโลกดว้ ยวธิ ีการใดบา้ ง โดยเร่ิมทีก่ ารเปลยี่ น mindset หรือกรอบความคดิ ของแตล่ ะ
คนเสยี ก่อน ตงั้ แต่ผบู้ รหิ าร ไปจนถงึ ครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา รวมทงั้ คนงานภารโรงทกุ คน เราเชอื่ มน่ั ว่า
การศกึ ษาสามารถเปลยี่ นแปลงผูเ้ รียนใหด้ ขี ึน้ ได้ สามารถเปลยี่ นสงั คมในโรงเรียนของเรา ในชมุ ชนของเรา
ในประเทศชาตแิ ละโลกของเราใหด้ ขี ึน้ ได้

เราจะไม่มองผเู้ รยี นแคเ่ ป็นผูม้ าเรียน เพยี งเพอื่ สอบใหผ้ ่าน เพยี งเพอื่ ใหส้ าเร็จการศึกษา แต่เรา
มองถงึ ความเป็นมนษุ ยผ์ มู้ ีศกั ดศิ์ รมี นษุ ยผ์ มู้ ีบทบาทสาคญั โดยตรงในการสรา้ งสนั ติ รูจ้ กั รบั ใชส้ งั คม

ชว่ ยเหลอื ผูอ้ นื่ จุดหมายปลายทางของการศึกษา คือการนาความรูไ้ ปรบั ใช้ ก่อใหเ้ กิดประโยชน์ต่อสงั คม
โลก

เรายนิ ดีและเตม็ ใจทจี่ ะรว่ มมือกบั องคส์ มเดจ็ พระสนั ตะปาปา อกี ทงั้ ขอลงนามเพอื่ เป็นคามน่ั
สญั ญาทจี่ ะช่วยกนั ทกุ วถิ ที างใหน้ กั เรยี นของเราเตบิ โตเป็นคนดขี องสงั คมและของมนษุ ยชาติ

ณ วนั ที่ ........................................................................................
................................................................................
()
ประธำนสภำพระสงั ฆรำช
................................................................................
()
ประธำนสภำกำรศกึ ษำคำทอลกิ
................................................................................
()
เลขำธิกำรสภำกำรศกึ ษำคำทอลิก

...............................................................................
()
ประธำนสหพนั ธน์ กั บวชชำย-หญิง

..............................................................................
()
นำยกสมำคมครูโรงเรียนคำทอลิก


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Portfolio-18ฟาดีละห์
Next Book
Ex-DPI