The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนเผชิญเหตุ ปีการศึกษา2565ตามมาตรการการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยวจังหวัดกาญจนบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sumonsunjanmark, 2022-05-22 03:16:17

คู่มือแผนเผชิญเหตุ ปีการศึกษา2565

แผนเผชิญเหตุ ปีการศึกษา2565ตามมาตรการการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยวจังหวัดกาญจนบุรี

Keywords: แผนเผชิญเหตุคํานาํ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน พบว่า
ประเทศไทยยังมีการระบาดของโรคนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการตรวจพบยอดผู้ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาจะอยู่ใน
สถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาการจึงมีหนังสือสั่งการยังสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง และ
ปอ้ งกนั การแพร่ ระบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใหป้ ลอดภัยและลดความเส่ยี งต่อการติดต่อ
ของโรคดงั กล่าว โดยให้สอดรับกบั มาตรการของสาธารณสขุ ทง้ั น้เี พือ่ ให้ภาวะดังกล่าวไม่กระทบตอ่ สุขภาพและ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา
ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี โรงเรยี นล่มุ โปง่ เสย้ี ว จงึ จัดทำแผนเฝ้าระวงั และป้องกนั แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในการจดั การเรยี นการสอน ปกี ารศกึ ษา 2565 เพื่อใชใ้ นการเฝา้ ระวงั และป้องกันมิให้
เชื้อโรคดังกลา่ วแพร่ ระบาดภายในสถานศึกษา โดยแผน เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้
ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ประกอบไปด้วย 3 สว่ น ไดแ้ ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้ มลู พนื้ ฐาน สว่ นที่ 2 แนวทาง
ในการจดั การศึกษาในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่วนที่ 3
การติดต่อราชการของบุคคลภายนอก

อนึ่ง การดำเนินการตามแผนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-1๙) นี้ โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว ดำเนินการตามบริบทของสถานศึกษาโดยศึกษา
องค์ประกอบของ พนื้ ที่ตั้งของโรงเรียน ซ่ึงมีความเสย่ี งนอ้ ย ตลอดจนสภาพนกั เรียนและบุคลากรท่มี ี จำนวนท่ี
สามารถดำเนินการ อย่างรัดกุม แตท่ ัง้ นข้ี น้ึ อยกู่ ับตัวแปรของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มาตรการต่าง ๆ อาจ
ปรบั เปลี่ยนใหเ้ หมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบนั โดยคำนึงถึงความปลอดภัย เปน็ สำคญั

นางพรพรรณ ตวนั คำ

รกั ษาการในตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนล่มุ โปง่ เสี้ยวสารบัญ

หน้า

คำนำ ก

สารบัญ ข

สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู พ้ืนฐาน

- ขอ้ มลู ทว่ั ไป 1

- ข้อมลู พื้นฐานการศกึ ษา 2

สว่ นที่ 2 แนวทางในการจดั การศกึ ษาในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา่ 2019

(COVID-19)

- ความเปน็ มาและความสำคัญ 4

- วตั ถปุ ระสงค์ 4

- มาตรการป้องกนั การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 4

ของโรงเรียนลุม่ โป่งเสีย้ ว

- แผนเผชิญเหตุ 7

- มาตรการการปอ้ งกันการแพร่ระบาด โรค COVID-19 8

ของนกั เรยี นช่วงปิดภาคเรียน

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด โรค COVID-19 8

ของนกั เรยี นชว่ งเปิดภาคเรียน

- มาตรการการป้องกนั การแพรร่ ะบาด โรค COVID-19 11

ดา้ นการจดั การเรียนการสอน

- มาตรการการปอ้ งกันการแพร่ระบาด โรค COVID-19 12

การรับประทานอาหาร

- มาตรการการป้องกันการแพรร่ ะบาด โรค COVID-19 12

การใช้ห้องสขุ า

- มาตรการการป้องกันการแพรร่ ะบาด โรค COVID-19 13

การดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่

- ข้อปฏิบัตสิ ําหรับ ผ้บู รหิ ารโรงเรยี น ครู และ บุคลากรทางการศึกษา 13

- ข้อปฏบิ ตั ิสำหรับนักเรยี น 13

- ข้อปฏิบัตสิ ำหรับผู้ปกครอง 14

ส่วนท่ี 3 การติดต่อราชการของบคุ คลภายนอก 15

ภาคผนวก 16ส่วนท่ี 1
ข้อมลู พืน้ ฐาน

๑. ข้อมลู ทั่วไป
โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รหสั ไปรษณีย์ 71000 e-mail : [email protected] สงั กัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และอยู่หา่ งจากสำนักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษากาญจนบรุ ี เขต ๑ ประมาณ 32
กโิ ลเมตร

ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีประชากรประมาณ 1,162 คน สภาพสังคมและวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชากรในท้องถิ่น นับถือศาสนาพุทธ สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น

มีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลอื ซ่ึงกนั และกัน เปน็ คนเออื้ อาทร เสียสละ ขยัน ซ่อื สตั ย์ รักทอ้ งถ่ินบ้านเกิด

มีวิถีการดำรงชีวติ แบบเก้ือกูลซึง่ กนั และกันมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบต่อกนั มา มีความรักและเคารพใน

ระบบอาวุโสตามจารีตประเพณีดั้งเดิมมีสถานีอนามยั และวัดอยู่ใกล้โรงเรียนประชาชนในเขตบริการมีจำนวน

๒ หมูบ่ า้ น ไดแ้ ก่ หมู่ 6 บ้านล่มุ โปง่ เสี้ยว หมู่ 7 บา้ นสะพานหิน

สภาพโดยทั่วไปของชมุ ชน ประชาชนสว่ นใหญป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ ก่ การทำนา การทำไร่
เลี้ยงสัตว์ และอาชีพรับจ้าง สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ ๔2,๐๐๐บาท/ปี
ชุมชนมคี วามสมั พันธ์ ใหค้ วามรว่ มมือ สนับสนนุ การจัดกิจกรรมต่างๆ กบั สถานศึกษาคอ่ นข้างดี แต่มีส่วนร่วม
ในการจดั การศกึ ษานอ้ ย

เปดิ สอนระดับช้นั อนบุ าลปีที่ 2 ถึงระดบั ช้ัน ประถมศกึ ษาปีที่ 6 จำนวน 8 หอ้ งเรยี น โรงเรียนมเี น้อื ที่
20 ไร่ 4 งาน 92 ตารางวา

๒. ขอ้ มูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน / อาคารประกอบ
ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลัง จำนวนห้องเรียน 5 ห้อง แบ่งเป็นชั้นเรียน

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีห้องพิเศษประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์
หอ้ งพยาบาล ห้องสหกรณ์ ห้องพสั ดุ และหอ้ งตา่ ง ๆ มีอาคารประกอบ 3 หลัง อาคารอเนกประสงคห์ ลังท่ี ๑
จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์หลังที่ ๒ เป็นสถานที่ประชุมทำกิจกรรมของนักเรียนและ
ชุมชน และ อาคารอเนกประสงค์หลงั ท่ี 3 เป็นโรงอาหาร

ดา้ นทรัพยากร คอมพวิ เตอรใ์ ช้เพ่ือการเรยี นการสอน และใชส้ บื ค้นข้อมลู ทางอินเตอร์เนต็ จำนวน
๑0 เคร่อื ง ใช้เพอื่ บรหิ ารจัดการจำนวน 5 เครื่อง

พ้ืนทีป่ ฏบิ ัตกิ ิจกรรม/นันทนาการ ไดแ้ ก่ สนามกฬี าฟุตบอล สนามกฬี าวอลเล่ย์บอล และสนามเด็ก
เล่น (เครอ่ื งเล่นสนาม)๓. ขอ้ มูลพ้ืนฐานการศึกษา
3.1 จำนวนบุคลากรในโรงเรียน จำแนกตามตำแหนง่ และวุฒิ

วุฒิ ไม่มวี ฒุ ิ ต่ำกว่าปรญิ ญาตรี ปริญญาตรีขน้ึ ไป

ประเภท ทาง ต่ำกวา่ อนุปริญญา ตรี ป.บณั ฑติ โท เอก รวม
การศึกษา อนุปริญญา
-
ผูบ้ รหิ าร - - - - - - - 1
4
รกั ษาการฯ - - - 1 - - - ๑
2
ครผู ู้สอน - - - 4 - - -

ครูอัตราจ้าง - - - ๑ - - -
9
ลูกจา้ ง - 2 - - - - -

ชัว่ คราว

เจ้าหน้าท่ี - - 1- - - -

ธุรการ

รวม - 2 1 7 - - -

3.๒ ขอ้ มูลบุคลากรโรงเรยี นทป่ี ฏิบตั อิ ยจู่ ริง (รวมอัตราจ้างและบคุ ลากรทางการศึกษา)

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา วิชาเอก งานสอน

1 นางพรพรรณ ตวันคำ รกั ษาการใน ครู คศ.2 ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวยั ชัน้ อนุบาล 2-๓

ตำแหน่ง ปริญญาตรี
ปรญิ ญาตรี
ผอู้ ำนวยการ ปริญญาตรี
ปรญิ ญาตรี
โรงเรียน ปรญิ ญาตรี

2 นางสาวศมุ ณฑนส์ ันต์ ครู ครู คศ.1 ปวส. วิทยาศาสตร์ศึกษา ครปู ระจำชน้ั
ป.6 ภาษาไทย ป.5
จนั ทรม์ าก ป.6 ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์ ครูประจำชั้น
3 นาวสาวสกลุ รัตน์ แกว้ อยุ ครู ครผู ูช้ ว่ ย คณิตศาสตร์ ป.1
สัตวศาสตร์
4 นางสาวอารญา สายทอง ครู ครูผูช้ ว่ ย ครูประจำช้นั
ป.2
5 นางภสมน แกว้ พลอย ครู ครูผูช้ ว่ ย
ครปู ระจำชนั้
6 นางสาวกนกพิชญ์ ครอู ตั ราจ้าง - ป.3-4
พ่วงจาด -
เจา้ หนา้ ที่ - ครูประจำชั้น
7 นางสาวพรนภา ใจซ่ือ ธรุ การ - ป.6
นกั การ -
8 นายชาตรี ม่วงคำ ภารโรง
แมค่ รัว --
9 นางสาวปรดี า ทองเพิม่
--

3.๓ ข้อมลู เกย่ี วกับห้องเรยี นและนกั เรียน ๓

จำนวน จำนวนนกั เรียน ครูประจำชัน้
หอ้ งเรียน
ชั้นเรยี น ปีการศึกษา ๒๕๖5 นางพรพรรณ ตวันคำ

ชาย หญงิ รวม นาวสาวสกุลรตั น์ แกว้ อุย
นางสาวอารญา สายทอง
อนุบาล ๒ ๑ 44 8 นางภสมน แก้วพลอย
อนุบาล ๓ 1 13 4 นางสาวศุมณฑนส์ นั ต์ จันทร์มาก
57 12 นางสาวกนกพชิ ญ์ พว่ งจาด
รวมก่อนประถมศึกษา ๑ 47 11
ช้นั ประถมปีที่ ๑ ๑ 72 9
ช้นั ประถมปที ี่ ๒ 32 5
ชั้นประถมปที ่ี ๓ ๑
83 11
ชน้ั ประถมปที ี่ ๔ ๑ 74 11
ชน้ั ประถมปที ี่ ๕ 24 6
ชน้ั ประถมปที ่ี ๖ 4
5 31 22 53
รวมประถมศึกษา
36 26 65
รวมทั้งส้ินสว่ นท่ี 2
แนวทางในการจัดการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19)

ความเปน็ มาและความสำคัญ

จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพนั ธุ์ใหม่ (โควิด-19)ได้รับการประกาศให้เป็น ภาวะ
ฉกุ เฉนิ ดา้ นสาธารณสุขระหวา่ งประเทศ (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC)
ซึ่งเชื้อไวรสั ได้แพรไ่ ปยงั ประเทศและดินแดนต่าง ๆ มากมาย แม้เราจะยังไมท่ ราบเกี่ยวกับต้นตอของการเกดิ
โรคโควิด-19 แต่เราก็ทราบว่าไวรัสชนิดนี้ถ่ายทอดผ่านการสัมผัสโดยตรงกับฝอยละออง (Droplet) จากลม
หายใจของผูต้ ิดเชื้อ(ทเี่ กิดจากการไอและจาม) และจากการที่บคุ คลสัมผัสพ้นื ผิวที่มีเชือ้ ไวรสั ปนเปอ้ื นอยู่แล้วไป
สัมผสั บรเิ วณใบหนา้ ของตนอกี ที (เช่น ตา จมกู ปาก) ขณะท่โี รคโควิด-19กำลงั แพรร่ ะบาดอยา่ งต่อเน่ืองเช่นน้ี
สถานศึกษาจะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ลดผลกระทบของการระบาด และสนับสนุนมาตรการ
ต่าง ๆ ในการควบคุมโรคการป้องกนั โรคโควิด-19 ในเด็กและสถานศึกษามีความสำคญั อย่างย่ิง โดยจะต้องมี
มาตรการปอ้ งกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งดแู ล
ไม่ให้นักเรียน นักศึกษาและครูและบุคลากร ซึ่งโรคโควิด-19เกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นทาง
พรมแดน เชื้อชาติภาวะทุพพลภาพ อายุ หรอื เพศสภาพ สถานศึกษาควรให้การตอ้ นรับและเคารพทุกคนแบบ
ไม่แบ่งแยก และมีสภาพแวดลอ้ มที่เกื้อหนนุ การเรยี นรู้สำหรับทกุ คน มาตรการของสถานศกึ ษาจะช่วยป้องกัน
การแพรเ่ ชอื้ ของเดก็ ครูและบุคลากรที่อาจได้รบั เชอื้ ไวรสั พร้อมทั้งลดปัญหาการหยุดเรียนกลางคันของเด็ก

โรงเรียนลุ่มโป่งเส้ียว จึงวางรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ปกี ารศึกษา 2564 ขน้ึ เพ่ือเปน็ แนวทาง
ปฏิบัตใิ นการป้องกนั การแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) อยา่ งต่อเนือ่ ง โดยเน้น
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และเอื้ออำนวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
นกั เรยี นและครูบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเปน็ แนวทางปฏบิ ตั ิในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–

19) อยา่ งต่อเนอื่ ง
๒. เพอ่ื เอือ้ อำนวยให้เกิดการปฏิบัตงิ านในสถานศึกษาเกิดขน้ึ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพอ่ื ให้นกั เรียน ครแู ละบคุ ลากรในสถานศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย

มาตรการป้องกันการแพรร่ ะบาดของเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรยี นลมุ่ โป่งเสย้ี ว ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่นกั เรียน ครู และบุคลากรของโรงเรยี นเกีย่ วกบั มาตรการป้องกันตนเองในการแพร่

ระบาดของเช้อื ไวรสั (COVID-19)
2. มีจดุ คัดกรองวัดไข้ ก่อนเข้าโรงเรียน3 จุด ท่ปี ระตทู างเข้าโรงเรยี น โดยครเู วรประจำวัน
3. มีจดุ พ่นแอลกอฮอล์ฆา่ เช้ือ ก่อนเขา้ เรยี นสำหรับนกั เรียนทกุ คนบริเวณทางเดนิ เข้าโรงเรยี น
4. มจี ดุ พ่นแอลกอฮอลฆ์ ่าเชื้อกอ่ นปฏบิ ัตงิ านสำหรบั ครแู ละบุคลากรทกุ คนตรงจุดสแกนชื่อทำงาน
5. มมี าตรการให้นกั เรียนสวมหนา้ กากอนามยั ทกุ คนโดยครูเวรตรวจตอนเช้าท่ีประตโู รงเรยี น
6. มีการเตรียมหน้ากากอนามยั ไวส้ ำรองให้นักเรียนทดี่ ้อยโอกาสและนักเรยี นท่ไี มส่ วมหนา้ กาก7. มจี ุดล้างมือด้วยสบกู่ อ่ นข้ึนอาคารเรียน
8. มีการจดั โตะ๊ นักเรยี น ตามมาตรการการป้องกนั โควดิ -19
9. ทำความสะอาดหอ้ งเรยี นใหส้ ะอาดสมำ่ เสมอโดยนกั เรียนหอ้ งเรียนนัน้ ๆ
10. มกี ารดำเนินการเฝ้าระวงั สังเกตอาการโควิด-19 ไอ นำ้ มกู เจบ็ คอเหนือ่ ยหอบ หายใจลำบาก
โดยครูผู้สอน ครูทปี่ รึกษา ถ้ามีอาการดังกล่าวส่งมาตรวจเบอื้ งต้นท่หี อ้ งอนามยั โรงเรยี น
11. มกี ารระบจุ ดุ เวน้ ระยะหา่ ง ตามจุดบริการตา่ ง ๆในโรงเรียนเช่น โรงอาหาร นำ้ ดมื่ เปน็ ตน้
12. ทำความสะอาดจุดสมั ผัส ราวบนั ได ประตู และอ่นื ๆท่ีเสี่ยงต่อการแพรเ่ ช้อื
13. มมี าตรการในการเขา้ แถว ทำกจิ กรรมเพ่ือลดความเส่ียงเช่น กิจกรรมหน้าเสาธง
14. มีแนวปฏบิ ัติสำหรับกิจกรรมการเรยี นในหอ้ งเรยี นกำหนดแนวปฏิบัติและให้ความร้เู ร่อื งการ
ป้องกนั การแพรเ่ ช้ือโดยการประชาสมั พนั ธ์ อบรมหนา้ เสาธง โดยครูผู้สอนในช้ันเรยี น
15. งด/เลอ่ื นกิจกรรมของโรงเรียนทีม่ ีการรวมตัวกนั ของคนเปน็ จำนวนมาก
โรงเรยี นล่มุ โป่งเสีย้ วปฏิบัติตาม

๖ มาตรการหลกั

๑. Distancing เว้นระยะหา่ ง เว้นระยะหา่ งระหวา่ งบุคคลอย่างน้อย ๑-๒เมตร
๒. Mask Wearing สวมหนา้ กาก สวมหนา้ กากผา้ หรือหน้ากากอนามยั ตลอดเวลาทีอ่ ยู่ในสถานศึกษา
๓. Hand washing ลา้ งมอื ล้างมอื บ่อย ๆ ดว้ ยสบู่และนำ้ นาน ๒๐ วินาทหี รือใช้เจลแอลกอฮอล์
๔. Testing คัดกรองวดั ไข้ วัดไข้ สังเกตอาการ ซกั ประวัตผิ ูส้ ัมผสั เส่ยี งทกุ คนก่อนเข้าสถานศกึ ษา
๕. Reducing ลดการแออดั ลดเข้าไปในพื้นทเี่ ส่ยี ง กลุ่มคนจำนวนมาก
๖. Cleaning ทำความสะอาด ทำความสะอาดบริเวณพนื้ ผิวสมั ผัสรว่ ม อาททิ ี่จับประตู ลกู บดิ ประตู
ราวบันได ป่มุ กดลิฟต์

๖ มาตรการเสริม
๑. Self care ดูแลตนเอง ดแู ลใสใ่ จ ปฏิบตั ติ น มวี ินยั รับผิดชอบตัวเอง ปฏบิ ตั ติ ามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด
๒. Spoon ใช้ชอ้ นกลางส่วนตัว ใช้ชอ้ นกลางของตนเองทุกคร้งั เมอ่ื ต้องรบั ประทานอาหารรว่ มกนั ลด
สมั ผสั รว่ มกบั ผ้อู น่ื
๓. Eating รับประทานอาหารปรงุ สุกใหม่ กนิ อาหารปรุงสกุ ใหมร่ อ้ น ๆ กรณีอาหารเก็บเกนิ ๒ ชม.
ควรนำมาอุ่นใหร้ อ้ นทั่วถึง ก่อนกนิ อีกครงั้
๔.Thai Chana ไทยชนะ ลงทะเบียนตามทร่ี ฐั กำหนดดว้ ย APP ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทกึ การ
เข้า - ออกอย่างชดั เจน
๕. Check สำรวจ ตรวจสอบ สำรวจบคุ คล นกั เรียน กล่มุ เสีย่ งที่เดินทางมาจากพ้ืนท่เี สย่ี ง เพื่อเขา้ สู่
กระบวนการคัดกรอง
๖. Quarantine กกั กนั ตวั เอง กกั กันตวั เอง ๑๔ วนั เม่อื เข้าไปสัมผัสหรืออยูใ่ นพนื้ ทเี่ สย่ี งท่ีมีการ
ระบาดโรค๗ มาตรการเขม้ งวด
๑. สถานศึกษาผ่านการประเมนิ TSC+ และรายงานการตดิ ตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID โดย

ถอื ปฏบิ ัตอิ ย่างเขม้ ข้น ตอ่ เนอื่ ง
2. ทำกจิ กรรมร่วมกนั ในรูปแบบ Small Bubble หลกี เล่ียงการทำกิจกรรมขา้ มกลุ่มและจัดนกั เรียน

ในหอ้ งเรียนขนาดปกติ (๖ x ๘) ไมเ่ กิน ๒๕ คน หรอื จดั ให้เวน้ ระยะหา่ งระหว่างนกั เรยี นในห้องไม่
น้อยกว่า ๑.๕ เมตร พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคตดิ ตอ่ จงั หวดั
3. จดั ระบบการใหบ้ ริการอาหารสำหรบั นกั เรยี น ครู และบคุ ลากรในสถานศกึ ษาตามหลักมาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทเิ ชน่ การจดั ซอ้ื จัดหาวัตถุดบิ จากแหล่งอาหาร การปรุง
ประกอบอาหาร หรอื การสั่งซือ้ อาหารตามระบบนำส่งอาหาร (Delivery) ที่ถกู สุขลักษณะและตอ้ งมี

ระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนำมาบรโิ ภค
๔. จัดการด้านอนามยั สิ่งแวดลอ้ มให้ไดต้ ามแนวปฏิบัติด้านอนามยั สงิ่ แวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด
๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคารการทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภค

บริโภค และการจัดการขยะ
๕. จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักชัว่ คราว รวมถึงแผน

เผชญิ เหตสุ ำหรับรองรบั การดูแลรักษาเบ้ืองตน้ กรณนี กั เรยี น ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติด
เช้อื โควิด ๑๙ หรือผลการตรวจคัดกรองหาเช้ือเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเครง่ ครัด โดยมีความ
รว่ มมอื กบั สถานพยาบาลเครอื ขา่ ยในพ้ืนที่ท่ีดูแลอย่างใกลช้ ิด

๖. ควบคมุ ดูแลการเดนิ ทางเขา้ และออกจากสถานศึกษา (Seal Route)อย่างเข้มขน้ โดยหลกี เล่ียงการ
เข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน ทั้งกรณีรถรับ-ส่ง

นกั เรยี น รถสว่ นบคุ คล และพาหนะโดยสารสาธารณะ
๗. ให้จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยข้อมลู
ผลการประเมิน TST ผลตรวจตดั กรองหาเชื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการควบคมุ โรคระดับพนื้ ที่ และ

ประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สี
แดง) และพน้ื ท่ีควบคุมสงู สุดและเขม้ งวด (พ้ืนท่สี ีแดงเข้ม)

แนวทางการเฝา้ ระวงั ในการเตรยี มความพร้อมส าหรบั การเปดิ เรียน On site
ดว้ ยหลกั การ “ตดั ความเสีย่ ง สร้างภูมิคมุ้ กนั ” ดว้ ย 3T1V

T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศกึ ษาต้องประเมนิ ตนเองเตรยี มพร้อมกอ่ นเปิดเรยี น
T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบคุ ลากรทางการศกึ ษา ประเมินความเสยี่ งตนเอง
เป็นประจำ
T : Test ตรวจคดั กรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เชน่ ATK เมอ่ื มคี วามเส่ียง
หรือมอี าการ
V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กอายุ ๕ – ๑๘ ปี ได้รับวัคซีนโค
วดิ -๑๙ ตามเกณฑ์แผนเผชญิ เหตุ มาตรการการปอ้ งกันตามระดับการแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019

ระดับการระบาด มาตรการการป้องกัน

ในชุมชน ในสถานศึกษา คร/ู นกั เรียน สถานศึกษา

ไม่มผี ู้ตดิ เชือ้ ไมพ่ บผ้ตู ดิ เช้อื ยนื ยนั 1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 1. เปิดเรยี น ON SITE

2. ประเมิน TST เป็นประจำ 2. ปฏิบตั ิตาม TST cและ 3T1V

3. เฝา้ ระวัง คัดกรองนักเรียน

มผี ู้ติดเชอื้ ไม่พบผูต้ ิดเชอื้ ยืนยนั 1. ปฏิบตั ิตามมาตรการ DMHTT 1. เปิดเรียน ON SITE
ประปราย
2. ประเมนิ TST ทกุ วัน 2. ปฏบิ ัติตาม TST

3. เฝ้าระวงั คดั กรองนักเรยี น

พบผู้ติดเช้ือยืนยัน 1. ปฏิบตั ติ ามมาตรการ DMHTT *เนน้ 1. ปดิ ห้องเรยี นที่พบผูท้ ีต่ ดิ เช้อื 3 วนั เพ่อื ทำความ
ใสห่ น้ากากอนามัย เวน้ ระยะห่าง 1-2 สะอาด
เมตร
2. เปิดห้องเรยี นอ่ืนๆ ON-SITE ได้ตามปกติ
2. ประเมิน TST ทุกวนั
3.สุ่มตรวจ สุ่มตรวจเฝ้าระวงั Sentinel
3. กรณี High Risk Contact: งดเรียน Surveillonce 2 คร้งั /สัปดาห์
ON-SITEและกักตวั ท่ีบา้ น 14 วัน
4. ปฏิบตั ติ าม TST cและ 3T1V
4.กรณี Low Risk Contact: ให้สังเกต
อาการตนเองและปฏบิ ัตติ ามมาตรการ
กระทรวงสาธารณสขุ

มผี ู้ติดเชื้อเปน็ 1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT *เน้น 1. พิจารณาการเปิดเรยี น ON-SITE อยา่ งเขม้
กลุม่ เป็นกอ้ น ใสห่ นา้ กากอนามัย เวน้ ระยะห่าง 1-2
เมตร 2. สำหรบั พนื้ ทร่ี ะบาดเปน็ กลมุ่ กอ้ น พิจารณาปิด
มีการแพร่ โดยคณะกรรมการการควบคุมและแพรร่ ะบาด
ระบาดในชมุ ชน 2. ประเมิน TST ทกุ วัน ระดับพ้นื ท่ี หากมหี ลักฐานและความจำเป็น

3. กรณี High Risk Contact: งดเรยี น 3.สุ่มตรวจ สุ่มตรวจเฝ้าระวงั Sentinel
ON-SITEและกักตัวทบี่ ้าน 14 วัน Surveillonce 2 คร้งั /สัปดาห์

4.กรณี Low Risk Contact: ให้สงั เกต
อาการตนเองและปฏิบัตติ ามมาตรการ
กระทรวงสาธารณสขุ

1. ปฏิบัตติ ามมาตรการ DMHTT 1. พจิ ารณาการเปดิ เรยี น ON-SITE อย่างเข้ม

2. เฝา้ ระวังอาการเส่ยี งทุกวนั 2. สำหรับพนื้ ทรี่ ะบาดเป็นกลมุ่ ก้อน พจิ ารณาปิด
3.ประเมนิ TST ทกุ วนั โดยคณะกรรมการการควบคุมและแพรร่ ะบาด
ระดับพืน้ ท่ี หากมีหลักฐานและความจำเปน็

3.สุ่มตรวจ สุ่มตรวจเฝ้าระวงั Sentinel
Surveillonce 2 ครง้ั /สัปดาห์มาตรการการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาด โรค COVID-19 ของนักเรยี นชว่ งปิดภาคเรยี น
โรงเรยี นมีการวางแผนเตรยี มการดังนี้

1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมาปฏิบตั ิหน้าที่พร้อมเซน็ ต์ช่ือปฏิบัติงาน ตั้งแต่
วันท่ี 1 พฤศจกิ ายน 2564 เป็นต้นไป เพ่อื ร่วมกนั วางแผนและเตรยี มความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ภายใตส้ ถานการณก์ ารควบคมุ และป้องกนั การแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019

2. แจ้งผู้ปกครองทม่ี ีภูมลิ ำเนาอยู่ต่างพืน้ ที่ ใหก้ ลบั เขา้ มาอยู่ในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมอื งกาญจนบุรี เป็น
ระยะเวลาประมาณ ๒๐ วนั กอ่ นเปดิ ภาคเรยี น 1 พฤศจิกายน 2564 เพอ่ื สังเกตอาการและกักตวั

3. ครจู ัดทำประวัตินักเรียนและครอบครัว เก่ยี วกับสขุ ภาพ ความเปน็ อยู่ในครอบครัว ความเจ็บป่วย
โรคประจําตวั และมโี อกาส สัมผสั ผูต้ ดิ เช้อื COVID - ๑๙ หรือไปอยู่ในพนื้ ทเ่ี สย่ี งมากอ่ นในวันเปดิ เรยี น

4. ทำความสะอาดส่ิงของเครอ่ื งใชอ้ าคารสถานท่ที ้ังภายในและภายนอกอาคารกอ่ นเปดิ เรียน
5. มาตรการการเตรียมความพร้อมกอ่ นเปิดภาคเรียน เพอื่ ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เช้ือโรค
๖ ข้อปฏบิ ตั ิ ไดแ้ ก่

๑. Distancing เวน้ ระยะหา่ ง
๒. Mask wearing สวมหนา้ กาก
๓. Hand washing ล้างมอื
๔.Testing คัดกรองวดั ใช้
๕. Reducing ลดการแออัด
๖. Cleaning ทำความสะอาด
6. ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตั หิ นา้ ทเ่ี วรยามรกั ษาการณ์ของสถานศึกษาตาม
คำส่งั โดยเคร่งครัด
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด โรค COVID-19 ของนักเรยี นช่วงเปิดภาคเรียน

โรงเรยี นมีการวางแผนเตรียมการดงั น้ี

๑. โรงเรียนต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน
MOECOVID๒. ครู และบคุ ลากร ต้องได้รบั การฉดี วัคซีนครบโดส ตัง้ แตร่ อ้ ยละ ๘๕ ขึ้นไปสว่ นนักเรยี นและผู้ปกครอง
ควรไดร้ บั วัคซนี ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุ

๓. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนต้องผ่านการซักประวัติก่อนเข้ารายงานตัว ตามแบบ
ซกั ประวตั ิของโรงเรยี นและเวน้ ระยะหา่ งทางสังคม social Distancing

๔. จดั ใหม้ ีการคัดกรองนักเรียน บรเิ วณทางเข้าหน้าโรงเรยี น เพยี ง 1 จุดเทา่ นนั้
๕. ผปู้ กครองมาสง่ - รบั นักเรียน ตามจุดรับ - สง่ ท่โี รงเรียนกำหนดเทา่ น้นั ไม่อนญุ าตให้ผ้ปู กครอง เข้า

มาในห้องเรียน
๖. นกั เรียน ครู และบุคลากรทางการศกึ ษา ทกุ คนจะตอ้ งผ่านจุดคัดกรองก่อนเขา้ โรงเรียน 1 จดุ

- เคร่ืองตรวจวดั อุณหภมู ริ า่ งกาย (ไมเ่ กนิ ๓๗.5 องศาเซลเซยี ส ) ถ้าหากพบวา่ เกนิ ๓๗.5
องศาเซลเซียสไม่อนญุ าตให้เข้าโรงเรียน

- ล้างมอื ด้วยเจลแอลกอฮอล์

๗. กำกับใหน้ กั เรียน ครู และบุคลากรทางการศกึ ษา ทุกคนตอ้ งสวมหน้ากากอนามยั หรือหนา้ กากผ้า
๘. หากนักเรียนมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโรงเรียนประสานขอความ

อนเุ คราะห์ ในการตรวจ ATK โดยติดต่อประสานงานกบั อสม. และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
วงั เย็น
๙. กอ่ นเข้าห้องเรยี นทุกครงั้ ตอ้ งลา้ งมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
๑๐.การนง่ั เรยี นในหอ้ งเรยี น เว้นระยะหา่ งระหวา่ งบคุ คลอยา่ งนอ้ ย ๑.5 เมตร
๑๑.ก่อนนกั เรยี นเข้ามารบั ประทานอาหาร พน่ ยาฆ่าเชื้อ และเช็ดถใู ห้สะอาด
๑๒.นักเรียนเข้าแถวลา้ งมือดว้ ยสบู่เหลว กอ่ น – หลงั รับประทานอาหาร ทุกครงั้
๑๓.ผปู้ ระกอบอาหาร หรือ ครเู วรตักอาหารสวมถุงมือและหมวกทุกคน
๑๔.นกั เรียนเข้าแถวรับประทานอาหารเวน้ ระยะหา่ ง 1-2 เมตร
๑๕.นักเรยี นนงั่ รบั ประทานเว้นระยะหา่ ง ๑-2 เมตร
๑๖.พน่ ยาฆ่าเช้ือบริเวณโตะ๊ รับประทานอาหารอีกคร้งั หลงั จากนกั เรยี นรับประทานอาหารเสรจ็
๑๗.นักเรยี นเขา้ แถวซ้อื ขนมในรา้ นสวัสดกิ ารของโรงเรยี นเวน้ ระยะหา่ งกนั ๑-2 เมตร

๑๐

๑๘.ทำความสะอาด อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ร่วมกนั เช่น ห้องน้ำ ชั้นวางรองเท้า หอ้ งปฏิบตั ิการต่าง ๆ ดว้ ย
นำ้ ยาฆา่ เชอ้ื

๑๙.บรเิ วณอาคารเรยี น อาคารประกอบ หรอื ทางเดนิ ภายในโรงเรยี น มสี ญั ลักษณ์เวน้ ระยะหา่ งทช่ี ัดเจน

มาตรการการป้องกนั การแพร่ระบาด โรค COVID-19 ของนักเรียนชว่ งเปดิ ภาคเรียน
(กรณีทโี่ รงเรียนไมส่ ามารถเปิดเรยี นได้)

โรงเรียนมีแผนรองรบั ในการดำเนินการจดั การเรยี นการสอนดังน้ี
1. โรงเรยี นติดตอ่ ประสานงานกบั ผปู้ กครองนกั เรยี นโดยตรง

2. ให้นักเรยี นและผู้ปกครอง ทำแบบสอบถามออนไลนส์ ำรวจความต้องการหรอื ความช่วยเหลอื จาก
ทางโรงเรียน เกี่ยวกบั การเรียนของนกั เรยี น

3. โรงเรียนจัดตารางเรียนใหม่ใหส้ อดคล้องกบั สภาพปัจจบุ ัน

4. ให้ครูผู้สอนติดต่อประสานงานกับนักเรียน ในระดับชั้นเรียนของตนเองเพื่อดำเนินการดังน้ี

- ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ใช้รูปแบบการจัดการเรยี นการสอนแบบ ON-HAND โดยมีการ
แจกใบงานการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้นักเรียนลงมือทำ หากมีข้อสงสัยสารมารถโทร
สอบถามครปู ระจำชนั้ หรือติดต่อทางแอพพลชิ ่ัน Line และ Facebook

- ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-4ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND โดยมี
การแจกใบงานในรายวิชาภาษาไทย วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตรแ์ ละภาษาองั กฤษ ให้นกั เรียน
ลงมือทำ หากมีข้อสงสัยสารมารถโทรสอบถามครุประจำชัน้ หรอื ติดตอ่ ทางแอพพลิช่ัน Line
และ Facebook

- ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ BLEND คือ มีการ
จัดกาเรียนการสอนแบบON-HAND และ ON-DEMAND โดยครูผู้สอนจะอัดคลิปวีดีโอการ
สอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาองั กฤษ ลงในชอ่ ง YouTube
จากนั้นส่ง link ในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองและในเฟสบุ๊ค และทำการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนใ์ นแอพพลิเคชัน่ Zoom

- ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้รปู แบบการจดั การเรยี นการสอนแบบBLEND คอื มกี ารจัด
กาเรียนการสอนแบบ ON-HAND และ ON-LINE โดยที่นักเรียนเรียนผ่าน Zoom เมื่อมี
ปัญหาหรือข้อสงสยั สามารถสอบถามครูผู้สอนไดจ้ ากการโทรศัพท์สอบถามและการวดี ีโอคอล
ในแอพพลิเคช่นั ไลน์และเฟสบ๊คุ

๑๑

มาตรการการป้องกนั การแพรร่ ะบาด โรค COVID-19 ดา้ นการจัดการเรียนการสอน

มาตรการเฝา้ ระวงั และปอ้ งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา (COVID-19) ดา้ นการ
จดั การเรยี นการสอน มรี ายละเอียด ดงั นี้

๑. จัดตารางการเรียนการสอนให้บูรณาการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID–19) โดยใหช้ ว่ งเช้าเป็นการเรยี นการสอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั ซึง่ ประกอบไปด้วย
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ ภาษาองั กฤษ และสังคมศกึ ษา และชว่ งบ่ายเป็นการบูรณาการในกลุ่ม

สาระการเรยี นรู้ การงานอาชพี ศิลปะ สุขศกึ ษาและพลศึกษา

2. แบ่งจาํ นวนนกั เรียนในแต่ละหอ้ งไม่เกนิ ๒0 คน โดยมคี รู ๑ คน รบั ผดิ ชอบ ดงั นี้

ระดับชนั้ ครูผู้รบั ผิดชอบ จำนวน อาคารเรยี น หมายเหตุ
นักเรยี น
อนบุ าลปที ่ี 2 นางพรพรรณ ตวันคำ
8 ห้อง อ.2
อนบุ าลปีท่ี 3 นางพรพรรณ ตวันคำ 4 หอ้ ง อ.3
11 ห้อง ป.1
ประถมศกึ ษาปีท่ี 1 นางสาวสกลุ รตั น์ แก้วอุย 9 ห้อง ป.2
5 หอ้ ง ป.3
ประถมศกึ ษาปที ่ี 2 นางสาวอารญา สายทอง 11 หอ้ ง ป.4
11 ห้อง ป.5
ประถมศกึ ษาปีที่ 3 นางภสมน แกว้ พลอย 6 หอ้ ง ป.6
65
ประถมศึกษาปีท่ี 4 นางภสมน แก้วพลอย

ประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวศุมณฑนส์ ันต์ จนั ทรม์ าก

ประถมศึกษาปีท่ี 6 นางสาวกนกพิชญ์ พ่วงจาด

รวมจำนวนนักเรียน

3. การจัดโต๊ะในห้องเรียน จดั โต๊ะของนักเรียนเวน้ ระยะหา่ งกัน ๑.5 เมตร ขณะท่ีอยู่ในโรงเรยี นสวม
หนา้ กากอนามยั หรือหนา้ กากผา้ ท้ังวัน ก่อนเขา้ ห้องเรยี นมมี าตรการใหน้ ักเรยี นลา้ งมอื ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทกุ
ครง้ั ให้ครู ที่ไดร้ ับมอบหมายดแู ลควบคุมนกั เรียนประจาํ ช้นั เรียนให้สวมหน้ากากอนามยั ล้างมอื เว้นระยะห่าง
ดูแลนักเรียนประจําชนั้ ของตนเองใหเ้ รียบร้อย

4 ลดความแออัดของนักเรยี น โดยยกเลิกกิจกรรมทม่ี ีการสมั ผัสใกล้ชิดกนั เชน่ กจิ กรรมแข่งขันกฬี า
กิจกรรมเข้าคา่ ย ลกู เสือ กจิ กรรมแขง่ ขันทกั ษะวชิ าการ ฯลฯจนกว่าจะมีมาตรการเปล่ยี นแปลง

5. ดูแลใหน้ ักเรยี นมอี ุปกรณข์ องตนเอง ไดแ้ ก่ ชอ้ น แกว้ น้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟนั เปน็ ตน้

6. ดแู ลนักเรยี นในการรับประทานอาหาร โดยล้างมอื กอ่ นรับประทานอาหาร

7. ดแู ลนักเรยี นในการปฏิบตั กิ จิ กรรมตา่ งๆ ในแต่ละวนั ไม่ใหเ้ กิดความแออดั

8. แนะนําให้นกั เรียนลา้ งมือบอ่ ยๆ กอ่ นและหลังการเข้าหอ้ งนำ้

9. ครใู ห้ความรูใ้ นการดูแลรกั ษาสขุ ภาพ ร่างกาย ให้ความช่วยเหลือนักเรยี นตามระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรยี นในเบอ้ื งตน้

๑๒

มาตรการการป้องกันการแพรร่ ะบาด โรค COVID-19 การรบั ประทานอาหาร

มาตรการเฝ้าระวงั และปอ้ งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา (COVID-19) ด้านการ
รับประทานอาหาร มรี ายละเอยี ด ดังน้ี

๑. นักเรียนใช้ถาดหลมุ ชอ้ น แก้วน้ำประจำตวั ของตนเอง
๒. ผู้ประกอบอาหารทําความสะอาด พ้ืน โตะ๊ เกา้ อ้ี ด้วยน้ำยาฆา่ เชื้อทกุ เช้า
๓. นกั เรียนลา้ งมือด้วยสบเู่ หลว เข้าแถวตอนเว้นระยะห่างคนละ ๑-2 เมตร
๔. ผูป้ ระกอบอาหาร หรือ ครเู วรตักอาหารสวมถงุ มอื และหมวกทกุ คน
๕. นกั เรยี นนงั่ ทานอาหารท่โี ต๊ะเวน้ ระยะห่างคนละ ๑-2 เมตร
6. จดั แบง่ ชว่ งเวลาในการรบั ประทานอาหารของนกั เรียน ดงั น้ี

อนบุ าลปีท่ี 2 – 3 รบั ประทานอาหาร เวลา 11.00 น.
ประถมศกึ ษาปที ่ี 1 – 2 รบั ประทานอาหาร เวลา 11.15 น.
ประถมศึกษาปที ี่ 3 รบั ประทานอาหาร เวลา 11.30 น.
ประถมศึกษาปที ่ี 4 – 5 รับประทานอาหาร เวลา 11.45 น.
ประถมศึกษาปีท่ี 6 รับประทานอาหาร เวลา 12.00 น.
7. สถานท่ีประกอบอาหาร ต้องสะอาดเปน็ ระเบียบ และจดั เป็นสัดส่วน

8. อาหารทป่ี รุงสาํ เร็จแล้ว เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมกี ารปกปิด วางสูงจากพ้ืนอยา่ งน้อย 50 ซม.

มาตรการการป้องกันการแพรร่ ะบาด โรค COVID-19 การใช้หอ้ งสขุ า

มาตรการเฝา้ ระวงั และปอ้ งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา (COVID-19) ดา้ นการใช้
หอ้ งสขุ า มีรายละเอยี ด ดังนี้

1. จัดให้มีสบูเ่ หลวสําหรับลา้ งมือบริเวณอ่างลา้ งมือหนา้ ห้องสุขา (โดยจะจัดใส่ขวด เป็นแบบกด) ดังน้ี

- ห้องสขุ านักเรยี น หญิง อนบุ าล มีจดุ บริการ จํานวน 1 ห้อง

- ห้องสขุ านักเรียน ชาย อนบุ าล มีจดุ บริการ จํานวน 1 หอ้ ง

- ห้องสขุ านักเรียน ชาย ประถมศกึ ษา มีจดุ บรกิ าร จํานวน 1 ห้อง

- หอ้ งสุขานักเรยี น หญงิ ประถมศกึ ษา มจี ดุ บริการ จํานวน 1 ห้อง

- ห้องสุขาครู มีจดุ บริการ จํานวน 3 หอ้ ง

2. มกี ารกำหนดจุดระหวา่ งเข้าแถวรอเขา้ ใช้หอ้ งสุขาให้มกี ารเว้นระยะหา่ งกัน อย่าง น้อย 1-2 เมตร
นักเรียนจะต้องยนื เขา้ แถวรอใช้หอ้ งสุขาตามจุดท่ีกำหนดไว้เท่านน้ั ไม่อนญุ าตให้เขา้ ไป ยืนรอหน้าประตูห้อง
สขุ า

๑๓

3. การเข้าใชห้ อ้ งสุขากำหนดให้มีทางเขา้ 1 ทาง และทางออก 1 ทาง ไม่อนญุ าตให้ เดินเขา้ - ออก
สวนทางกนั

4. มกี ารทำความสะอาดลกู บิดและมอื ประตหู ้องสขุ าเปน็ ประจำทุกวนั

5. ล้างทำความสะอาดหอ้ งสุขาทุกวัน โดยใชน้ ำ้ ยาฆ่าเชื้อท่ีสามารถกำจัดเชอ้ื ไวรัสโคโรนาได้

มาตรการการปอ้ งกันการแพร่ระบาด โรค COVID-19 การดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกนั การแพร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา (COVID 19) ด้านการ
จัดการดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ มรี ายละเอียด ดงั นี้

1. สถานศกึ ษาประสานขอความรว่ มมือกับองคก์ ารบริหารสว่ นตําบล โรงพยาบาล สง่ เสรมิ สขุ ภาพ
ประจําตำบล ในการฉดี พน่ น้ำยาฆา่ เชื้อทกุ สปั ดาห์

2. จดั ให้มีจุดบรกิ ารแอลกอฮอล์หรอื เจลแอลกอฮอล์สำหรบั ล้างมอื สำหรบั นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศกึ ษา ทุกห้องเรียน หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร และหอ้ งสำนักงาน โดยตัง้ งบจัดทำแผน ดำเนนิ การซ้ือแอลกอฮอล์
หรือเจลล้างมอื เพือ่ ใหใ้ ชใ้ นการจดั กิจกรรมการเรียนสอนซึง่ เปน็ การสอน ผลติ เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือขึ้นมาใช้
ในโรงเรียน

3. จดั ให้มีสบู่สำหรบั ล้างมอื บริเวณอา่ งลา้ งมอื หนา้ ห้องสขุ า

4. ตัดแต่งตน้ ไม้ทปี่ กคลุมอาคาร เพอ่ื ใหแ้ สงแดดส่องถึงหอ้ งเรียน ห้องปฏบิ ตั กิ าร หอ้ งสำนกั งาน รว่ ม
ทั้งชว่ ยใหอ้ ากาศสามารถถา่ ยเทได้สะดวก

5. บรกิ ารทำความสะอาดพน้ื ทท่ี ี่มกี ารให้บรกิ ารเป็นประจำและมีจำนวนผู้ใช้มากด้วย น้ำยาฆา่ เชอื้ ทุก
วัน

6. เมือ่ สนิ้ สุดคาบเรียนสุดทา้ ยให้ นกั เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุ คน รว่ มกันทำความ
สะอาดหอ้ งเรยี นทุกวัน

ข้อปฏิบตั ิสําหรับ ผบู้ รหิ ารโรงเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
1. สวมหนา้ กาก อนามยั ทุกคร้ัง
2. หากครู ผู้ดูแลนักเรยี นมอี าการเจบ็ ปว่ ย ใหพ้ บแพทยแ์ ละ หยดุ ทำงานจนกว่าอาการจะครบ
10 วนั โดยปฏบิ ัตติ ามเจา้ หนา้ ทสี่ าธารณสุขอย่างเครง่ ครัด
3. สง่ เสริม นกั เรียน เจา้ หน้าที่ ผปู้ ฏิบตั งิ านทกุ คน ล้างมอื อยา่ งถกู ต้อง เลย่ี ง ใชม้ อื สมั ผัส
ใบหน้า ปาก จมูก
4. สอนและสง่ เสรมิ ใหน้ กั เรียน มขี องใช้ส่วนตวั
5. ใหค้ วามรู้ คําแนะนำ ประชาสัมพนั ธ์ การปอ้ งกนั และลดความเสย่ี งจาการแพรก่ ระจาย
ควบคมุ ดูแล การจัดช้ันเรยี น ท่นี ่ังในโรงอาหาร มรี ะยะห่างระหว่างบุคคล อยา่ งน้อย 1-2
เมตร หรือเหลอื่ ม เวลาพัก รับประทานอาหาร

๑๔

ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับนกั เรียน
1. สวมหน้ากากอนามัยทกุ ครั้ง
2. ถา้ มีไขไ้ อจามเป็นหวดั หายใจเหน่ือย หอบแจง้ ผ้ปู กครองใหพ้ าไปพบแพทย์
3. ไม่อยใู่ กล้ชิดผูท้ ่ีมีอาการหวดั มีไขไ้ อ จาม มีนำ้ มกู
4. ลา้ งมือด้วยสบบู่ ่อยๆ กอ่ น รบั ประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ
5. ให้เลอื กกินอาหารปรงุ สุกใหม่โดยใช้ อุปกรณ์ส่วนตัว
6. มีอุปกรณ์เคร่อื งใช้สว่ นตัวเฉพาะ บคุ คล เช่น ผ้าเช็ดหนา้ ผ้าเช็ดตัวแปรงสี ฟนั ฯลฯ
7.หลกี เลย่ี งการเข้าไปในสถานทแี่ ออัด หรอื สถานทที่ ม่ี ีการรวมกนั ของคนจํานวนมาก
8. ดแู ลสุขภาพให้แขง็ แรงด้วยการกนิ อาหารครบ 5 หม่แู ละผกั ผลไม้ 5 สีออกกําลงั กายอยา่ งนอ้ ย
60 นาที นอนหลับ ให้เพียงพอ 9-11 ช่ัวโมง/วัน
9. ให้รักษาระยะหา่ งการนัง่ เรียนนงั่ รบั ประทานอาหาร เลน่ กบั เพ่อื นอย่างน้อย 1-2เมตร

ข้อปฏิบัติสำหรบั ผ้ปู กครอง

1. ปฏบิ ตั ติ ามมาตรการหลกั D-M-H-T-T-A
2. ติดตามขอ้ มูลขา่ วสารสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
3. ประเมนิ ความเสี่ยงของตนเอง นักเรยี นและคนในครอบครัวผ่าน “Thai Save Thai” TST
4. จดั หาของใชส้ ่วนตัวให้นักเรยี นอยา่ งเพียงพอในแตล่ ะวนั
5. จัดหาเจลแอลกอฮอล์ และกำชบั ใหน้ กั เรียนล้างมอื บ่อยๆ
6. ดแู ลสุขภาพของนักเรียน จัดเตรียมอาหารปรงุ สุกใหม่
7. หลีกเล่ยี งการพานักเรยี นไปในสถานท่ีเสย่ี งต่อการตดิ เช้อื
8. กรณนี กั เรียนเดินทางมาโรงเรียน โดยรถโรงเรยี น รถตู้ หรอื รถอื่นๆ ขอความร่วมมือกับคนขับรถ

ใหป้ ฏบิ ัติตามาตรการ
9. กรณีนักเรียนเปลี่ยนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรืออื่นๆ ที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้

ผู้ปกครองควรใหค้ วามรว่ มมือกับทางโรงเรียน

๑๕

สว่ นที่ 3
การตดิ ต่อราชการของบุคคลภายนอก

โรงเรียนลุม่ โปง่ เสี้ยว ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) สำหรับการติดต่อราชการของบุคคลภายนอกโดยมรี ายละเอียด ดังตอ่ ไปนี้

1. โรงเรียนลุม่ โป่งเสี้ยว เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยจะเปิดประตู ด้านหน้า
ทางเขา้ สถานศึกษา

2. มกี ารตัง้ จุดคดั กรองเบอ้ื งตน้ ใหแ้ กผ่ มู้ าติดต่อราชการทกุ คนบริเวณด้านหนา้ โรงอาหาร โดยตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย และใหผ้ ้มู าตดิ ต่อราชการล้างมือด้วยแอลกอฮอลห์ รอื เจลแอลกอฮอล์ก่อนเขา้ สถานศกึ ษา

3. สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือเฟสชิล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตลอด
ระยะเวลาทอี่ ยใู่ นสถานศึกษา

4. ใหล้ งทะเบียนรายช่ือผู้มาติดตอ่ ราชการโดยใช้แอพพลิเคชัน่ ไทยชนะ หรอื บันทึกท่ีอยู่พร้อมเบอร์
โทรติดต่อ เมอื่ มาติดต่อราชการ

5. ติดต้ังจุดบรกิ ารแอลกอฮอลห์ รอื เจลแอลกอฮอล์ สำหรบั ล้างมอื ณ จุดคัดกรองและทกุ ชั้นเรียน

หมายเหตุ

กรณีที่ วัดไข้ในครั้งแรก เกิน 37.5 องศาเซลเซียสให้นั่งพักสักครู่ตรงสถานที่ที่จัดแยกไว้ เพื่อรอดู
ความรอ้ นของร่างกาย โดยจะทำการวัดอุณหภมู ิ จำนวน 3 ครั้ง และเมื่อทำการวดั ครบ 3 ครั้งแล้ว ยงั มีไขส้ ูง
เกนิ 37.5 องศาเซลเซียสทางสถานศึกษาขอสงวนสทิ ธิ์ในการติดตอ่ ราชการ

หากกรณที ผี่ มู้ าติดต่อราชการ ทำการวัดอุณภูมิพบว่ามไี ข้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือ มีอาการ
เช่น เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หายใจ เหนือยหอบ เจ็บหน้าอก หรือมีประวัติเสียงต่อการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา
(COVID - 19) ทางสถานศึกษาขอสงวนสทิ ธิ์ในการติดต่อราชการ กรณีผมู้ าติดต่อ ราชการบคุ คลใด ไมผ่ ่านจุด
คัดกรองเบื้องต้น ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญให้ท่านเข้ารับการตรวจ คัดกรองก่อน หากไม่ปฏิบัติตาม
เจา้ หน้าทจี่ ะไม่ อนุญาตใหเ้ ขา้ รบั บรกิ ารใด ๆ

๑๖

ภาคผนวก

๑๗

ประกาศโรงเรียนลุ่มโปง่ เสย้ี ว
เรอื่ ง มาตรการปอ้ งกนั การแพร่ระบาดของเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

..............................................................................

เพอ่ื ความปลอดภยั ของนักเรยี น ครู และบคุ ลากรทางการศึกษาของโรงเรียนลุ่มโปง่ เส้ยี ว และเพอ่ื เป็น
การร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว
จึงขอประกาศมาตรการปอ้ งกนั การแพร่ระบาดของเชอื้ ไวรสั ดงั กล่าว ดงั น้ี

1. ใหค้ วามรู้แกน่ กั เรยี น ครู และบุคลากรของโรงเรียนเกยี่ วกบั มาตรการปอ้ งกนั ตนเองในการแพร่
ระบาดของเชอื้ ไวรัส (COVID-19)

2. มีจุดคัดกรองวัดไข้ กอ่ นเข้าโรงเรยี น 3 จุด ทีป่ ระตูทางเขา้ โรงเรยี น โดยครูเวรประจำวัน
3. มจี ดุ พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ ก่อนเข้าเรยี นสำหรับนกั เรียนทกุ คนบรเิ วณทางเดินเขา้ โรงเรียน
4. มีจดุ พน่ แอลกอฮอลฆ์ า่ เช้ือก่อนปฏิบตั งิ านสำหรบั ครแู ละบุคลากรทุกคนตรงจุดสแกนชอื่ ทำงาน
5. มีมาตรการใหน้ กั เรยี นสวมหน้ากากอนามยั ทุกคนโดยครูเวรตรวจตอนเชา้ ท่ปี ระตูโรงเรยี น
6. มีการเตรียมหนา้ กากอนามัยไว้สำรองใหน้ ักเรยี นทดี่ ้อยโอกาสและนกั เรียนที่ไม่สวมหนา้ กาก
7. มจี ดุ ล้างมอื ดว้ ยสบกู่ อ่ นข้ึนอาคารเรียน
8. มกี ารจดั โตะ๊ นกั เรียน ตามมาตรการการปอ้ งกันโควดิ -19
9. ทำความสะอาดห้องเรยี นใหส้ ะอาดสมำ่ เสมอโดยนกั เรยี นห้องเรียนนนั้ ๆ
10. มกี ารดำเนนิ การเฝา้ ระวังสงั เกตอาการโควดิ -19 ไอ นำ้ มูก เจ็บคอเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก
โดยครูผู้สอน ครทู ีป่ รึกษา ถ้ามีอาการดงั กล่าวส่งมาตรวจเบอ้ื งตน้ ที่หอ้ งอนามยั โรงเรียน
11. มีการระบุจดุ เว้นระยะห่าง ตามจุดบรกิ ารตา่ ง ๆ ในโรงเรยี นเช่น โรงอาหาร น้ำดม่ื เป็นตน้
12. ทำความสะอาดจุดสัมผัส ราวบนั ได ประตู และอนื่ ๆท่เี ส่ยี งตอ่ การแพร่เช้ือ
13. มมี าตรการในการเข้าแถว ทำกจิ กรรมเพ่ือลดความเสี่ยงเช่น กิจกรรมหนา้ เสาธง
14. มแี นวปฏบิ ัตสิ ำหรับกิจกรรมการเรยี นในห้องเรยี นกำหนดแนวปฏิบัตแิ ละใหค้ วามรเู้ ร่อื งการ
ป้องกนั การแพรเ่ ช้อื โดยการประชาสมั พนั ธ์ อบรมหน้าเสาธง โดยครูผูส้ อนในชนั้ เรยี น
15. งด/เล่อื นกจิ กรรมของโรงเรยี นทม่ี ีการรวมตวั กนั ของคนเป็นจำนวนมาก

ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงช่อื
(นางพรพรรณ ตวันคำ)

รกั ษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลมุ่ โปง่ เส้ยี ว

๑๘

คำสั่งโรงเรยี นลุ่มโป่งเสี้ยว
ท่ี 59/ ๒๕๖5

เรือ่ ง แต่งต้ังคณะกรรมการนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมคั รในการช่วยเหลือดแู ล
สุขภาพเพอื่ นนักเรียนด้วยกัน ประจำปีการศกึ ษา 2565

............................................................................

ด้วย โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว ได้แต่งตั้งนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการ

ชว่ ยเหลือดแู ลสุขภาพเพือ่ นนกั เรยี นดว้ ยกนั หรอื ดแู ลรุ่นนอ้ ง ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศกึ ษา 2565 เพ่ือให้

การดำเนินงานเปน็ ไปดว้ ยความเรยี บร้อย จงึ แตง่ ตัง้ คณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นางพรพรรณ ตวนั คำ รักษาการในตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุ่มโปง่ เสีย้ ว

ประธานกรรมการ

๑.๒ นางสาวศุมณฑน์สนั ต์ จันทรม์ าก ครโู รงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว กรรมการ

๑.3 นางสาวสกุลรตั น์ แก้วอุย ครูผู้ชว่ ยโรงเรยี นลมุ่ โป่งเสีย้ ว กรรมการ

๑.4 นางสาวกนกพชิ ญ์ พว่ งจาด ครูจ้างสอนโรงเรียนลุ่มโปง่ เสีย้ ว กรรมการ

๑.5 นางสาวพรนภา ใจซ่ือ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ เลขานุการ/กรรมการ

มีหน้าท่ี ใหค้ ำปรกึ ษา ประสานงานและ อำนวยการท่วั ไป เพ่ือใหก้ ารปฏิบตั งิ านเป็นไปดว้ ยความ

เรียบร้อย

๒. คณะกรรมการฝา่ ยนักเรยี นแกนนำสุขภาพ ประกอบดว้ ย

๒.๑ เดก็ ชายศราวุฒิ วุฒศิ ลิ ป์ หวั หนา้ ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 1

๒.๒ เดก็ ชายยุทธนาวี ศรปี ระทมุ หวั หนา้ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 2

๒.๓ เด็กหญิงนันทชิ า ร่งุ กระจา่ ง หวั หนา้ ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3

๒.๔ เด็กชายชนะชยั สำนักพงษ์ หัวหน้าช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 4

2.5 เดก็ ชายราเชนทร์ ครฑุ ศิริ หวั หนา้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

2.6 เดก็ หญงิ วิลาวรรณ ริภูนนท์ หัวหนา้ ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 6

มีหน้าท่ี ติดตามขอ้ มูลขา่ วสารสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรค พน้ื ท่เี สี่ยง คำแนะนำการป้องกนั
ตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพรก่ ระจายของโรคโควดิ 19 จากแหลง่ ข้อมูลทเี่ ช่อื ถือได้

.............../๓.คณะกรรมการ

๑๙

-๒-

๓. คณะกรรมการฝา่ ยคัดกรองนกั เรยี น ประกอบด้วย

๓.๑ เดก็ ชายณิชภัทร ธนารกั ษว์ านิช นักเรียนชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 4

๓.๒ เดก็ ชายอนุวรรตน์ พรหมมณี นกั เรยี นชั้นประถมศึกษาปที ่ี 4

๓.๓ เดก็ หญงิ เกษณี วันเต็ม นกั เรยี นชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4

๓.๔ เดก็ ชายภูเบศวร์ เพช็ รเทย่ี ง นักเรยี นชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๕

๓.๕ เดก็ ชายกาญจน์ คุณพลอย นักเรยี นชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 5

๓.6 เดก็ หญงิ ขนษิ ฐา ฉัตรคำแปง นักเรยี นชั้นประถมศึกษาปที ่ี 5

3.7 เด็กหญิงสมฤดี อร่ามรจน์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6

3.8 เดก็ ชายบรู ณพ์ ภิ พ หมัน่ กจิ นกั เรยี นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.9 เด็กหญงิ จริ าพร ภุมรนิ ทร์ นกั เรียนชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 6

๓.๑๐ เดก็ หญิงศิรพิ ร คุ้มเสถยี ร นักเรยี นชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี 6

มีหนา้ ท่ี

1. ตอนเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ช่วยครูตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของ

นักเรียนทุกคนที่มาเรียน โดยมีครูดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เน้นการจัดเว้น

ระยะห่างระหวา่ งบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร

2. ตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคนที่มาเรียน ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือ

หน้ากากอนามัย หากพบนักเรียนไม่ได้สวมใส่ ให้แจ้งครูผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดหา

หนา้ กากผ้าหรือหน้ากากอนามยั สำรองให้

3. เฝ้าระวังสังเกตอาการของนักเรียน หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจรำบาก

เหน่อื ยหอบ ใหร้ บี แจ้งครทู ันที

4. ตรวจอปุ กรณข์ องใช้ส่วนตัวของเพ่ือนนักเรียนและร่นุ นอ้ งให้พร้อมใช้งาน เน้นไม่ใช้

ร่วมกบั ผอู้ ื่น เช่น จาน ชอ้ น แกว้ นำ้ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน

5. จัดเวรทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณจุดสัมผสั เสี่ยงทุกวนั เช่น กลอนประตู

สนามเด็กเลน่ อปุ กรณ์กีฬา คอมพวิ เตอร์

ทั้งน้ี ใหค้ ณะกรรมการทไ่ี ด้รบั มอบหมายปฏบิ ัตหิ น้าที่อยา่ งเตม็ ความสามารถ เพือ่ ให้งานสำเร็จลุล่วง

ไปดว้ ยดีและเพอื่ ใหเ้ กดิ ผลดแี ก่ทางราชการตอ่ ไป

สงั่ ณ วนั ท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5

ลงช่อื ..............................................................
(นางพรพรรณ ตวันคำ)

รกั ษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยี นล่มุ โป่งเสยี้ ว

๒๐21

22


Click to View FlipBook Version